Producto añadido a la cesta
Qüestionari Auxiliar administratiu-va Institut Català de la Salut
Añadir al carrito
Qüestionari Auxiliar administratiu-va Institut Català de la Salut

Qüestionari Auxiliar administratiu-va Institut Català de la Salut

Fecha de edición: 07/06/23

Nº de páginas: 410

ISBN: 978-84-1116-566-2

40,00
I. CONEIXEMENTS EN ORGANITZACIÓ DEL TREBALL
EN INSTITUCIONS SANITÀRIES
Tema 1. Atenció a la ciutadania. Atenció integral: personal, telefònica, escrita. Atenció al públic culturalment divers. Iniciatives, reclamacions, queixes, suggeriments, agraïments i peticions. Habilitats socials i comunicatives. El ciutadà com a centre del sistema sanitari català. El dret a la informació i a la confidencialitat. Els drets ARCOPOL
Tema 2. Dret de prestació de serveis de forma individual i col·lectiva: lliure elecció d'equip d'atenció primària, de professional de medicina de família i de pediatria. El dret a obtenir una segona opinió mèdica. El dret a l'atenció sanitària pública: la condició d'assegurat i beneficiari de l'assegurat. Accés dels ciutadans estrangers empadronats a Catalunya. La targeta sanitària individual: regulació i dret a obtenir-la. La targeta sanitària europea. La facturació a tercers d'activitats no cobertes pel sistema sanitari públic: supòsits i conceptes de facturació.
Tema 3. La documentació clínica: la història clínica administrativa; la terminologia sanitària més habitual en la documentació clínica i la traçabilitat de la història clínica.
Tema 4. Tècniques de gestió i control d'arxiu i documentació clínica. Gestió, conservació i destrucció de documents. Gestió de documents electrònics.
Tema 5. Les administracions públiques i la societat de la informació. L'administració electrònica a Catalunya. La firma electrònica. El certificat digital. Registre telemàtic i tramitació de procediments administratius mitjançant Internet. Finestreta electrònica. Sistemes d'informació a l'Institut Català de la Salut en processos assistencials i de suport administratiu.
Tema 6. Organització, mètode de treball i circuits administratius. Els serveis d'informació administrativa.
Tema 7. Ofimàtica: 1) Processadors de text (Microsoft Word): conceptes, funcionalitats, plantilles, combinació de correspondència. 2) Base de dades (Microsoft Access): concepte i funcionalitats. Full de càlcul (Microsoft Excel): concepte i funcionalitats. Presentacions (Microsoft PowerPoint): concepte i funcionalitats principals. Correu electrònic: conceptes bàsics, agendes, llistes de distribució. Navegadors. Cerca d'informació. (Competències ACTIC C4, C6, C7 i C8 nivell mitjà.)

Tema 8. Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (eines 2.0): cercar informació a la xarxa, descarregar-la i emmagatzemar-la; distingir els diferents recursos de comunicació que ofereix Internet (conceptes bàsics dels xats, blogs i les plataformes virtuals de telecomunicació –Moodle–, i aplicacions en línia en entorns col·laboratius); obtenció, tractament i traspàs d'informació gràfica, sonora i d'imatges fixes i en moviment (conceptes bàsics d'identificació dels principals tipus i formats digitals d'imatge, so i vídeo; obtenció i emmagatzematge d'imatges digitals fixes o en moviment). (Competència ACTIC C3: navegació i comunicació món digital nivell mitjà).
Test Parcial 1 (Bloc I)

II. COMPETÈNCIES EN ORGANITZACIÓ EN L'ÀMBIT DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Tema 1. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. La competència administrativa: concepte i alteracions. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions.
Tema 2. L'Administració Pública: conceptes i principis. El dret administratiu: àmbit d'aplicació, principis generals, jerarquia. El reglament: concepte i classes. Fonaments i límits de la potestat reglamentaria. Els òrgans administratius: competències. Abstenció i recusació. Els interessats: conceptes. Drets dels ciutadans en el procediment administratius.
Tema 3. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. La notificació i publicació. El silenci administratiu i actes presumptes. Eficàcia. Nul·litat i anul·labilitat.
Tema 4. El procediment administratiu: concepte i classes. Fases. Els terminis administratius. El tràmit d'audiència. Revisió dels actes en via administrativa: revisió d'ofici. Obligacions de resoldre. Els recursos administratius: concepte i classes.
Test Parcial 2 (Bloc II)


III. COMPETÈNCIES EN GESTIÓ DE PERSONAL ESTATUTARI
Tema 1. Provisió, selecció i promoció interna. Mobilitat voluntària del personal. El sistema retributiu del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut: Retribucions bàsiques i complementàries.
Tema 2. Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Representació, participació i negociació col·lectiva.
Tema 3. El sistema de Seguretat Social. Règim general de la Seguretat Social. Afiliacions: altes i baixes, terminis.
Test Parcial 3 (Bloc III)
IV. COMPETÈNCIES EN GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
Tema 1. La comptabilitat pública: conceptes generals. La comptabilitat de les empreses públiques. Idees bàsiques i generals de comptabilitat financera i pressupostaria. Elements de la comptabilitat de l'Institut Català de la Salut.
Tema 2. El pressupost de l'Institut Català de la Salut en el marc del pressupost de la Generalitat de Catalunya. El control financer permanent. Documents comptables i pressupostaris. El control pressupostari.
Tema 3. La contractació administrativa en el sector públic. Classes de contractes.

V. CONEIXEMENTS EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Tema 1. Riscos a l'àmbit sanitari. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat viària i equips de treball. Actuacions en cas d'emergència: incendis. Factors de risc ergonòmics: treball amb pantalles de visualització. Factors de risc psicològics i socials. Organització del treball. Jornades perllongades i torns. Tècniques d'afrontament de l'estrès. Situacions de violència.
Test Parcial 4 (Blocs IV i V)

SIMULACRES D'EXAMEN
Simulacre d'examen 1
Simulacre d'examen 2
Simulacre d'examen 3

Sinopsis

Surt al carrer una nova edició actualitzada del volum de Qüestionaris, complement dels Temaris específics d’Auxiliar Administratiu/iva, per a la preparació de les proves d’accés a la categoria d’Auxiliar Administratiu/iva de l’Institut Català de la Salut.
El llibre ofereix diferents tipus de qüestionaris basats en el contingut del programa oficial, publicat per la Resolució SLT/4154/2022, de 27 de desembre (DOGC núm. 8823, del 30/12/2022). Aquests es distribueixen en Tests de Temes, Tests Parcials i Simulacres d’Examen.
Amb 800 preguntes tipus test, constitueix una eina complementària fonamental per a la superació de les proves a què va dirigit. En pàgines interiors disposa de la informació per a accedir a la versió online d’aquest qüestionari.

Libros de la colección

ADAMS Test

Ponemos a tu disposición miles de preguntas online para reforzar el estudio de tu oposición.

Más información
HERO ADAMSTEST DESKTOP
ico book libros

Amplia variedad en libros de formación

ico shipping libros

Entregas en 2-3 días laborables

Gastos de envío gratuitos a partir de 51€*

* Aplicable únicamente a Península (excluidas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

¡Sigue nuestras redes sociales!