Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Agents Rurals Generalitat de Catalunya

Cuerpos de seguridad

Oferta de Empleo: 20-04-2017 | DOGC | Más información

Plazas: 50 plazas

 • Turno libre: 37
 • Promoción interna:13

Oposición: Agents Rurals Generalitat de Catalunya

Organismo: Generalitat de Catalunya-

Tipo de personal: Funcionario

Titulación requerida: Batxillerat o equivalent

Año:2020. Estado: Próxima Convocatoria

Novetat en el procés: destaquem una novetat respecte a la darrera convocatòria:
 • per poder accedir al cos la titulació exigida és la de Batxillerat o equivalent

Retribucions

Retribucions Agents Rurals 2019: primer i segon semestre

Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals 2019-2024

Fins al 2024 està previst crear 300 places noves d’agents i 50 places de personal tècnic i administratiu, la renovació de vehicles i les bases o la implementació de noves tecnologies, entre altres mesures.

Tareas

Les funcions que corresponen als/les membres del cos d'Agents Rurals són les de vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió de les matèries d'espais naturals protegits, tant terrestres com marítims, reserves de caça i pesca, lluita contra les pràctiques furtives, prevenció, vigilància, detecció i investigació d'incendis forestals, patrimoni forestal, forests declarades d'utilitat pública, camins ramaders, flora i fauna silvestres, recursos forestals, cinegètics, piscícoles i marins protegits, protecció dels animals, activitats extractives, impactes ambientals i accés al medi natural, i la resta de tasques d'execució definides al capítol II de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'Agents Rurals, i també totes aquelles encomanades pel Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del cos d'Agents Rurals.

Requisitos

 • Titulació Tenir la titulació exigida. Per a l'escala bàsica és la titulació corresponent al subgrup C1: batxillerat, tècnic o qualsevol altre equivalent a aquest, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-lo. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent de l'òrgan competent.
 • Edat Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per la jubilació forçosa.
 • Conducció de vehicles Tenir el permís de conducció de vehicles de la classe B o l'equivalent d'acord amb la normativa aplicable.
 • Capacitat física i psíquica Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
 • Permís d'armes de foc Complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l'obtenció del permís d'ús d'armes de foc.
 • Nacionalitat Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

Observaciones

Modificació de l'oferta parcial d'ocupació pública, en relació amb les places del Cos d'Agents Rurals (DOGC 27-12-2018)
Segon la convocatoria anterior

FASE D'OPOSICIÓ

1. Primera prova. Perfil professional i coneixements.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consta de tres exercicis de caràcter eliminatori:

 • a) Perfil professional: consisteix a respondre un test psicotècnic orientat a avaluar el grau d'adequació de les persones aspirants en relació amb l'exercici de les tasques i les funcions i amb l'entorn propis de l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar (subgrup C2) del cos d'Agents Rurals.
  El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà excedir d'1 hora i 30 minuts.
  La qualificació de l'exercici és d'apte/a o de no apte/a.
  Seran aptes les persones aspirants que s'adeqüin al perfil de competències professionals de les places objecte de la convocatòria, i no aptes en cas contrari.
  Restaran exemptes de la realització d'aquest exercici les persones aspirants que hagin estat qualificades d'apte/a per a aquest exercici a la convocatòria d'accés 01/06.
  L'acreditació la realitzarà d'ofici l'òrgan convocant, o l'òrgan en qui delegui.
 • b) Qüestionari de coneixements: es respondrà un test de 100 preguntes, més 4 de reserva, amb quatre respostes alternatives; 40 seran sobre la part general del temari i 60 sobre la part específica del temari aprovat per la Resolució MAH/3706/2008, de 25 de novembre, per la qual s'aprova i es fa pública la part general i la part específica del temari de les proves selectives mitjançant el sistema de lliure accés per a l'ingrés a l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar, del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5278, de 15.12.2008).
  Només una de les respostes és correcta.
  El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 40 minuts.
  La qualificació de l'exercici és de 0 a 10 punts.
  La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.
  Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta per part de les persones aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d'una resposta encertada. En cas que s'acordés l'anul·lació d'alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, per incorrecció de totes les respostes plantejades o per correcció de més d'una, s'inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva, i així successivament.
  El tribunal només avaluarà el qüestionari de coneixements de les persones aspirants que hagin obtingut la qualificació d'apte/a o exempt/a en el perfil professional.
 • c) Supòsits pràctics: es resoldran per escrit, de manera clara i ordenada, dos supòsits pràctics a escollir entre tres.
  Les respostes hauran de ser redactades dins l'espai i les limitacions que el tribunal estableixi amb les preguntes corresponents.
  En aquest exercici es valorarà la resolució correcta del supòsit pràctic atenent la interpretació correcta de la normativa d'aplicació.
  Es valorarà també el rigor analític, la capacitat de síntesi, la sistemàtica, la claredat d'idees, els coneixements acreditats, la qualitat de l'expressió escrita i la forma d'expressió.
  El tribunal plantejarà els supòsits pràctics sobre matèries referents a la part específica del temari aprovat per la Resolució MAH/3706/2008, de 25 de novembre esmentada (DOGC núm. 5278, de 15.12.2008).
  El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 2 hores.
  La qualificació de l'exercici serà de 0 a 20 punts. La puntuació mínima per superar l'exercici és de 10 punts.
  El tribunal no avaluarà els supòsits pràctics de les persones aspirants que hagin obtingut la qualificació de no apte/a en el segon exercici (qüestionari de coneixements).

Per a la superació d'aquesta prova caldrà haver superat els tres exercicis.

2. Segona prova. Coneixements de llengua catalana i llengua castellana.

 • a) Primer exercici: coneixements de llengua catalana que consta de dues parts:
  • Primera part: s'hi avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana per mitjà de la redacció d'una carta formal d'un mínim de 100 paraules, de la redacció d'una nota de 50 paraules com a mínim, i de la realització d'exercicis de gramàtica i lèxic sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions i/o activitats dels llocs objecte de convocatòria.
  • Segona part: s'hi avaluarà l'expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa guiada.
  El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora per a la primera part i 10 minuts per a la segona. La qualificació de l'exercici és d'apte/a o no apte/a.
 • b) Segon exercici. De caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola (acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita). La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte.

3. Tercera prova. Personalitat

Consistirà a resoldre una sèrie de qüestions orientades a avaluar els trets de la personalitat de la persona aspirant, i també la seva adaptació personal i social, orientades a detectar trets psicopatològics o alteracions de la personalitat que dificultin o impossibilitin l'exercici de les funcions d'agent auxiliar.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquesta prova, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts.

La qualificació d'aquesta prova és d'apte/a o no apte/a.

Per a la superació d'aquesta prova, la persona aspirant haurà d'obtenir la qualificació d'apte/a.

4. Quarta prova. Exercicis físics

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consta de cinc exercicis físics

 • El circuit d'agilitat. El seu objectiu és valorar l'agilitat. La tracció general. El seu objectiu és valorar la força estàtica general.
 • La flexió de braços. El seu objectiu és valorar la força estàtica de les extremitats superiors.
 • La cursa llançadora (course navette). El seu objectiu és mesurar la resistència aeròbica màxima.
 • Natació. El seu objectiu és valorar la capacitat d'adaptació de l'aspirant al medi aquàtic.
 • La qualificació de la prova serà de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la serà de 5 punts.

Certificat mèdic oficial: Per a la realització de la prova, les persones aspirants hauran de lliurar al tribunal, en el lloc i el termini que s'indicaran en fer-se públics els resultats de la segona prova, un certificat mèdic oficial on constarà el text següent: El senyor/la senyora (nom, cognoms del/de la metge/essa, número de col·legiat/ada i província de col·legiació), certifica que la persona aspirant (nom, cognoms i número de DNI) reuneix les condicions físiques necessàries per a la realització dels exercicis físics de la quarta prova del concurs-oposició per a l'accés a l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar (subgrup C2) del cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 01/08). El fet que una persona aspirant no presenti el certificat esmentat comportarà la seva exclusió automàtica del procés selectiu. Aquest certificat ha de tenir data posterior a la de la publicació de les qualificacions de la segona prova.

Proves antidopatge: Es podran realitzar proves antidopatge en el transcurs dels exercicis físics. El fet de donar un resultat positiu en una de les substàncies que especifica el Comitè Mèdic del Comitè Olímpic Internacional i que es poden consultar a l'adreça d'Internet http://www.cerodopaje.es/cerodopaje/documentacion/sustancias-prohibidas, o el fet de negar-se a sotmetre's a aquestes proves serà motiu d'exclusió del procés selectiu. Qualsevol incompliment de les normes establertes per a cada exercici suposarà la consideració de nul·litat de l'exercici corresponent i automàticament la qualificació de no apte/a. Aquesta circumstància comportarà l'exclusió del procediment pel caràcter eliminatori de la prova física. Per a la realització de la prova, les persones aspirants hauran de presentar-se amb roba esportiva. No es podrà provar cap element o material abans de la realització La qualificació de la fase d'oposició es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en les proves obligatòries que es qualifiquen amb punts.

FASE DE CONCURS

A la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, es valoraran únicament els mèrits següents. La puntuació màxima que es podrà obtenir en aquesta fase és de 24,63 punts.

 • a) El temps de serveis prestats amb vinculació de funcionari/ària de carrera, en virtut d'un nomenament d'interí/ina, d'un contracte de naturalesa laboral, d'un contracte administratiu transitori o d'un contracte administratiu de col·laboració temporal en qualsevol administració pública exercint: Les funcions que el tribunal consideri totalment iguals a les de l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar (subgrup C2) del cos d'Agents Rurals, segons la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'Agents Rurals, i el Decret 266/2007, de 4 de desembre, que la desenvolupa, es computaran a raó de 0,20 punts per mes sencer treballat. Les funcions que el tribunal consideri similars a les de l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar (subgrup C2) del cos d'Agents Rurals, segons la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'Agents Rurals, i el Decret 266/2007, de 4 de desembre, que la desenvolupa, es computaran a raó de 0,10 punts per mes sencer treballat. La puntuació màxima de valoració del temps de serveis prestats serà de 16,63 punts, i no es tindrà en compte cap puntuació que la superi.
 • b) Estar en possessió del permís de conducció, en vigor, de la classe BTP o equivalent, d'acord amb la normativa aplicable, es valorarà amb 3 punts.
 • c) Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català (C) o superior de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent, es valorarà amb 2 punts.
 • d) Haver superat la convocatòria per a l'accés a l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar, del cos d'Agents Rurals amb núm. de registre 02/05, i/o la convocatòria per a l'accés a l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar, del cos d'Agents Rurals amb núm. de registre 01/06, sense haver obtingut plaça: 3 punts, tant si s'ha superat una o totes dues convocatòries.

En cap cas la puntuació de la fase de concurs no es podrà aplicar per superar les diferents proves i exercicis de la fase d'oposició. La suma de les puntuacions del concurs-oposició serà com a màxim de 74,63 punts.

El nombre de persones aspirants proposades provisionalment serà de 33 i correspondrà a les 33 millors puntuacions. Aquestes persones aspirants provisionals hauran de sotmetre's a la comprovació de les causes d'exclusió mèdiques. Si alguna d'aquestes 33 persones aspirants provisionals és eliminada, es cridarà l'aspirant següent amb millor puntuació per efectuar les comprovacions mèdiques. Aquesta comprovació és de caràcter obligatori i eliminatori, amb la declaració d'apte/a o no apte/a.

Les persones aspirants proposades provisionalment s'han de sotmetre a una revisió mèdica, efectuada pels serveis mèdics indicats pel tribunal, a fi d'acreditar que no pateixen cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment les funcions de la categoria d'agent auxiliar (subgrup C2) del cos d'Agents Rurals, d'acord amb la taula d'exclusions mèdiques que figura a l'annex 2 de la convocatoria.

CURS SELECTIU

Consistirà en un curs, de 200 hores lectives, el contingut del qual haurà aprovat prèviament el tribunal qualificador. Del total d'hores lectives es podrà dedicar fins a un 20% a pràctiques supervisades per professorat del curs. El tribunal podrà nomenar assessors per tal de valorar adequadament les pràctiques. El curs l'organitzarà l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i consistirà en l'aprofundiment en les matèries del temari de les proves selectives per a l'accés al cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya.

La puntuació d'aquest curs serà de 0 a 10 punts. Els alumnes que no tinguin la condició de funcionaris de la Generalitat de Catalunya, només als efectes retributius, tindran la consideració de funcionaris en pràctiques.

PERÍODE DE PRÀCTIQUES

Els aspirants que hagin superat el curs selectiu han de superar un període de pràctiques de sis mesos de durada.

Els períodes de pràctiques es fan en els serveis i les demarcacions territorials que, en funció de la seva activitat, siguin més adequats per a la formació integral de les persones aspirants i el particular coneixement de l'estructura i el funcionament de les tasques assignades al cos d'agents rurals, a més de garantir el coneixement del territori i de les tasques pròpies de l'àmbit rural.

Resten exemptes de fer el període de pràctiques les persones que hagin prestat servei en llocs de treball de la categoria d'agent auxiliar (subgrup C2) del cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya durant un mínim de sis mesos, sempre que n'hagin obtingut una avaluació positiva. La valoració d'aquest període serà d'apte o no apte.

Resolució GAP/1417/2007, DOGC de 16.5.2007

Annex Temari. Part general

I. Dret constitucional. Organització política i administrativa

 1. La Constitució espanyola: principis. Drets fonamentals i llibertats públiques. El Tribunal Constitucional. Les institucions comunitàries . Les llibertats bàsiques comunitàries. Organització judicial a l'Estat i a Catalunya. Consell General del Poder Judicial. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El Fiscal Superior de Catalunya. El Consell de Justícia de Catalunya.
 2. Les Corts Generals: el Congrés i el Senat. El Govern. El Defensor del Poble.
 3. Principis de l'organització administrativa espanyola. Administració de l'Estat: central i perifèrica. Administració autonòmica: distribució de competències i finançament. Comunitats autònomes amb dues llengües oficials. Administració local: municipi, província, comarca, vegueria i altres ens locals supramunicipals. Administració institucional.
 4. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: concepte i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia.
 5. Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
 6. L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Òrgans: centrals, territorials, consultius, actius i col·legiats.

  II. L'Administració pública. El dret administratiu

 7. L'administració pública: concepte i principis. Fonts i jerarquia. El ciutadà com a titular de drets davant l'Administració. Drets lingüístics. L'acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l'acte administratiu: notificació i publicació. Silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul·lables. El procediment administratiu. Fases. Terminis.
 8. La revisió dels actes administratius. Revisió d'ofici. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu: concepte. La responsabilitat de les administracions públiques.
 9. La contractació administrativa: concepte i principis bàsics. El procediment de contractació administrativa: l'expedient de contractació. El contracte menor. El plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques. L'adjudicació i la formalització. Contractes que realitzen les administracions públiques: els contractes administratius i els contractes privats.
 10. Les administracions públiques i la societat de la informació. Automatització de les oficines: sistemes més utilitzats. L'administració electrònica a Catalunya. Protecció de dades de caràcter personal.

  III Gestió de recursos humans.

 11. El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El conveni col·lectiu únic del personal laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
 12. La selecció de personal funcionari i laboral: sistemes de selecció. L'oferta d'ocupació pública. La provisió de llocs de treball. La promoció professional.
 13. Drets i deures del personal al servei de l'Administració de la Generalitat. Codi de conducta. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La prevenció de riscos laborals a les administracions públiques. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels empleats públics. Mesures d'igualtat d'oportunitat per raó de gènere. Mesures de conciliació de la vida laboral i familiar. Plans d'igualtat.

  IV Gestió econòmicofinancera

 14. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost.
 15. El pressupost per programes: concepte i característiques. L'estructura dels programes pressupostaris: diagnòstic de la situació, missió, objectius i indicadors. El pressupost orientat a resultats.

DOGC 16/04/2019

Annex

Temari específic de les proves per a l'accés a la categoria d'agent.

 1. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. La Direcció General dels Agents Rurals. El Cos d'Agents Rurals: funcions, estructura i organització. Normativa reguladora. Règim disciplinari del Cos d'Agents Rurals. Ètica i deontologia policial. Competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de medi ambient.
 2. Procediment administratiu sancionador. Principis, incoació, tramitació i resolució. Els agents rurals com a policia judicial. Codi Penal. Els delictes penals: delictes urbanístics, contra els recursos naturals i del medi ambient, relatius a la protecció de la flora i de la fauna i dels incendis forestals. Desobediència: conceptes i regulació legal. Nocions bàsiques del dret processal.
 3. Protecció del patrimoni cultural en el medi natural. Normativa bàsica d'urbanisme en el sòl no urbanitzable. La llei del paisatge.
 4. Conceptes bàsics sobre conservació d'hàbitats i d'espècies. Legislació estatal i autonòmica en matèria de conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat. Catàleg d'espècies amenaçades.
 5. Els espais naturals protegits terrestres i marítims. Espais naturals de protecció especial. El Consell de Protecció de la Natura. Els plans d'ordenació dels espais naturals. Planificació dels espais naturals protegits. Els plans especials de protecció. El Pla d'espais d'interès natural (PEIN). L'ús recreatiu dels espais naturals i dels terrenys forestals. Regulació sobre l'accés motoritzat al medi natural.
 6. Legislació comunitària mediambiental. Directives i convenis. Directiva d'hàbitats. Red Natura 2000. Convenis internacionals: Conveni relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural en Europa (Conveni de Berna), Conveni de Bonn sobre la conservació d'espècies migratòries d'animals silvestres (CMS) i Convenció relativa a les zones humides d'importància internacional, particularment com a hàbitat d'aus aquàtiques (Conveni de Ramsar).
 7. Les activitats extractives: normativa bàsica. L'avaluació d'impacte ambiental: marc legislatiu. Plans i programes. Memòria ambiental. Desenvolupament normatiu sobre la intervenció integral de l'Administració ambiental. Prevenció i control ambiental de les activitats. La qualitat ambiental.
 8. L'Agència de Residus de Catalunya: funcions i estructura. Llei reguladora dels residus de Catalunya. La gestió dels residus. Els vehicles fora d'ús. Els enderrocs i els residus de la construcció. Abocaments de residus. Normativa bàsica en matèria de dejeccions ramaderes. Normativa bàsica sobre contaminació de sòls. Conceptes bàsics sobre la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica. Normativa bàsica sobre canvi climàtic.
 9. L'Agència Catalana de l'Aigua: funcions i estructura. Legislació en matèria d'aigües a Catalunya. La qualitat i la contaminació de les aigües. Regulació del domini públic hidràulic.
 10. L'activitat piscícola a Catalunya. Normativa i regulació sobre la pesca esportiva a les aigües continentals a Catalunya. Resolució de vedes de pesca. Zones de pesca: definició i distribució a Catalunya. Senyalització de les aigües continentals. Espècies piscícoles: identificació, distribució, biologia, ecologia i problemàtica. Coneixements bàsics sobre mètodes, arts, esquers i estris piscícoles. Plans tècnics de gestió piscícola. Repoblacions. Piscifactories. Reserves marines a Catalunya.
 11. L'activitat cinegètica a Catalunya. Normativa i regulació d'aplicació a Catalunya. Resolució de vedes de caça. Àrees de caça: definició. Reserves nacionals de caça. Zones de seguretat i refugis de fauna salvatge. Espècies cinegètiques: identificació, distribució, biologia, ecologia i problemàtica.
 12. El Reglament d'armes: tipus d'armes i llicències. Tinença i ús d'armes. Guies de tinença. La revista d'armes. Armes dipositades i comissades.
 13. Normativa bàsica de la biodiversitat. Fauna protegida: identificació de mamífers, aus, peixos, amfibis, rèptils i insectes. Regulació sobre la protecció dels animals a Catalunya. Nuclis zoològics. Normativa i regulació de la fauna exòtica i autòctona. Conceptes bàsics sobre la regulació internacional: Conveni sobre el comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres (CITES). Centres de recuperació de fauna salvatge. Ocells fringíl·lids. L'activitat apícola a Catalunya.
 14. Regulació d'activitats relacionades amb la protecció dels animals. Taxidèrmia, falconeria i activitats fotogràfiques, científiques i esportives. Espècies protegides i/o amenaçades de la fauna salvatge autòctona. Plans de recuperació. Plans de conservació. Fauna exòtica invasora: identificació, distribució, biologia, problemàtica i regulació legal.
 15. Legislació sobre incendis forestals. Principals causes. Estadística. Mesures de prevenció d'incendis forestals. Normatives estatal i catalana sobre aquesta matèria. El Pla especial d'emergències per a incendis forestals de Catalunya (INFOCAT). Les agrupacions de defensa forestal (ADF): regulació legal. El Pla Alfa.
 16. Normativa i regulació relacionades amb la prevenció d'incendis forestals: urbanitzacions, carreteres, línies elèctriques, aprofitaments forestals, abocadors i àrees recreatives. Autoritzacions i comunicacions. Cremes controlades: normativa bàsica.
 17. Normativa forestal estatal i autonòmica. Forests públiques i forests privades. Declaracions d'utilitat pública. Ocupacions i servituds. Els plans tècnics de gestió forestal. El Centre de la Propietat Forestal. Camins ramaders. Aprofitaments forestals: fusta, llenya, suro, pinya, tòfona, ús domèstic i desarrelament d'arbres. Rompudes. Nocions bàsiques sobre tractaments silvícoles. Nocions bàsiques sobre plagues i malalties forestals. Repoblacions forestals.
 18. Principals espècies arbrades i arbustives forestals a Catalunya: identificació, distribució, biologia, ecologia i problemàtica. Preservació de la flora protegida. Espècies de flora protegides i/o amenaçades: normatives estatal i autonòmica. Arbres monumentals: normativa. Verd nadalenc: normativa bàsica. Flora exòtica invasora: identificació, distribució, biologia, problemàtica i regulació legal.
 19. Interpretació de plànols topogràfics: escales i corbes a nivell. Càlculs sobre plànol: distàncies i pendents. Sistema de posicionament global (GPS) i Sistema d'informació geogràfica (SIG). L'accés a la informació en matèria de medi ambient.
 20. L'educació ambiental: finalitat i objectius. Equipaments, itineraris i altres recursos per a l'educació ambiental.
 21. Les inspeccions en matèria de medi ambient. Protocols d'actuació. Presa i conservació de mostres. Cadena de custòdia. Actuacions administratives: aixecament d'actes i elaboració d'informes.
 22. Geografia física de Catalunya. Característiques dels principals ecosistemes de Catalunya. Conceptes bàsics sobre geografia, meteorologia, climatologia, geologia, edafologia, orografia i estructura política, social i econòmica de Catalunya.
 23. El Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT). Els plans especials d'emergències a Catalunya. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya (CAT112).

Barcelona

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
15-01-2020 X de 16:00 a 21:00 146 € /mes Inscribirme

Proves Físiques

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
20-01-2020 L de 16:00 a 18:00 67 € /mes Inscribirme

El importe del curso debe pagarse al contado, como regla general.

Solo se permite el pago en dos plazos en los casos es los que se establece esta opción con la cantidad a abonar en cada uno de los dos plazos. En este caso, si la compra se realiza del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo se abona en ese momento y el segundo plazo el siguiente mes. Si la compra se realiza entre el 16 y el 30, el primer plazo se abona en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Agents Rurals Generalitat de Catalunya

 • Temari 1 Cos Agents Rurals Generalitat de Catalunya

  Temari 1 Cos Agents Rurals Generalitat de Catal...

  45€
 • Temari 2 Cos Agents Rurals Generalitat de Catalunya

  Temari 2 Cos Agents Rurals Generalitat de Catal...

  49€
 • Qüestionaris i Supòsits Pràctics Cos Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya

  Qüestionaris i Supòsits Pràctics Cos Agents Rurals de la ...

  42€
 • Legislació específica Cos Agents Rurals Generalitat de Catalunya

  Legislació específica Cos Agents Rurals Generalitat ...

  47€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 18€ 165€
antes 183€
Comprar la colección
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual