Agents Rurals Generalitat de Catalunya

Cuerpos de seguridad

Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals 2019-2024

Fins al 2024 Està previst incrementar la plantilla  en 300 places noves d'agents (diferents categories) i 50 places de personal tècnic i administratiu, la renovació de vehicles i les bases o la implementació de noves tecnologies, entre altres mesures (+Info).

Información Básica

Oposición
Agents Rurals Generalitat de Catalunya
Organismo
Generalitat de Catalunya-
Tipo de personal
Funcionario
Año
2021
Estado
Próxima Convocatoria

Tareas

Les funcions que corresponen als/les membres del cos d'Agents Rurals són les de vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió de les matèries d'espais naturals protegits, tant terrestres com marítims, reserves de caça i pesca, lluita contra les pràctiques furtives, prevenció, vigilància, detecció i investigació d'incendis forestals, patrimoni forestal, forests declarades d'utilitat pública, camins ramaders, flora i fauna silvestres, recursos forestals, cinegètics, piscícoles i marins protegits, protecció dels animals, activitats extractives, impactes ambientals i accés al medi natural, i la resta de tasques d'execució definides al capítol II de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'Agents Rurals, i també totes aquelles encomanades pel Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del cos d'Agents Rurals.

Requisitos

 • Titulació Tenir la titulació exigida. Per a l'escala bàsica és la titulació corresponent al subgrup C1: batxillerat, tècnic o qualsevol altre equivalent a aquest, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-lo. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent de l'òrgan competent.
 • Edat Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per la jubilació forçosa.
 • Conducció de vehicles Tenir el permís de conducció de vehicles de la classe B o l'equivalent d'acord amb la normativa aplicable.
 • Capacitat física i psíquica Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
 • Permís d'armes de foc Complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l'obtenció del permís d'ús d'armes de foc.
 • Nacionalitat Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

Resultados anteriores

Resultado de nuestros temarios en la anterior convocatoria

gestión

Segons l'anterior convocatòria

El procediment selectiu és el de concurs oposició i consta de les fases següents:

 • 1. Primera fase: fase d'oposició
 • 2. Segona fase: fase de concurs
 • 3. Tercera fase: fase formativa de caràcter selectiu
 • 4. Quarta fase: fase de pràctiques

FASE D'OPOSICIÓ

La fase d'oposició es valora fins a un màxim de 50 punts, i està constituïda per les proves següents:
 • Primera prova: coneixements i aptitudinal.
 • Segona prova: prova de personalitat.
 • Tercera prova: prova d'aptitud física.
 • Quarta prova: prova de competències professionals.
 • Cinquena prova: prova mèdica.
 • Sisena prova: coneixements de llengua catalana i de llengua castellana.

Primera prova: coneixements i aptitudinal.

De caràcter obligatori i eliminatori.

La primera prova consta dels dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori següents:

 • a) Primer exercici. Qüestionari de coneixements. Per a les persones aspirants que participin pel torn de lliure accés, consistirà en la resolució d'un qüestionari tipus test de 80 preguntes amb 4 respostes alternatives, més 8 de reserva, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari general i del temari específic que figura a l'annex 2. Per a les persones aspirants que participin pel torn de promoció interna, consistirà en la resolució d'un qüestionari tipus test de 50 preguntes amb 4 respostes alternatives, més 5 de reserva, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari específic que figura a l'annex 2.
  Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta per part de les persones aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran negativament.
  Per cada resposta errònia, es descomptarà una quarta part del valor d'una resposta encertada.
  En cas que s'acordi l'anul·lació d'alguna pregunta per incorrecció en el plantejament, incorrecció de totes les respostes o correcció de més d'una, s'inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva, i així successivament.
  La qualificació de l'exercici és de 0 a 35 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 17,5 punts.
  El temps per a realitzar aquest exercici és de 2 hores per al torn de lliure accés i d'1 hora i 15 minuts per al torn de promoció interna.
 • b) Segon exercici. Tests aptitudinals. Consisteix en la realització de tests adreçats a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals de la persona participant.
  S'avaluarà el raonament abstracte, el raonament espacial, l'aptitud verbal, l'aptitud numèrica i l'aptitud perceptiva.
  El Tribunal Qualificador no corregirà el segon exercici de les persones aspirants que no hagin superat el primer exercici.
  La qualificació de l'exercici és de 0 a 15 punts.
  La puntuació mínima per superar-lo és de 7,5 punts.

Per a la superació de la primera prova, caldrà haver superat tots dos exercicis.

Segona prova: prova de personalitat.

De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà a resoldre una sèrie de qüestions orientades a avaluar els trets de la personalitat de la persona aspirant, i també la seva adaptació personal i social, orientades a detectar trets psicopatològics o alteracions de la personalitat que dificultin o impossibilitin l'exercici de les funcions de la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals.
La qualificació d'aquesta prova és d'apte/a o no apte/a.

Tercera prova: prova d'aptitud física.

De caràcter obligatori i eliminatori. La qualificació d'aquesta prova és d'apte/a o no apte/a.
És condició necessària per superar aquesta prova obtenir la qualificació d'apte/a en cadascun dels exercicis descrits i d'acord amb la taula d'exigència per edat i sexe prevista a l'annex 6.

La prova consisteix en la realització, en l'ordre que s'assigni a la persona aspirant, dels exercicis següents:

 • Cursa de llançadora.
 • Circuit d'agilitat.
 • Pressió sobre banc.
 • Exercici aquàtic.

Proves antidopatge:
Es podran realitzar proves antidopatge en el transcurs dels exercicis físics. Si escau, el Tribunal Qualificador determinarà el sistema mitjançant el qual s'escolliran les persones a les quals s'han de fer les proves antidopatge. El fet de donar un resultat positiu en una de les substàncies que especifica el Comitè Mèdic del Comitè Olímpic Internacional o el fet de negar-se a sotmetre's a aquestes proves serà motiu d'exclusió del procés selectiu.

Les participants amb reserva de la nota de la primera i de la segona proves (prova de coneixements i aptitudinal i prova de personalitat) hauran de presentar una sol·licitud de participació en la pròxima convocatòria i hauran de fer la resta de proves que especifiquin les bases de la nova convocatòria.

Quarta prova: prova de competències professionals.

De caràcter obligatori i eliminatori. La prova consta de dos exercicis.

El primer exercici consisteix en la realització d'un o diversos qüestionaris de competències professionals i el segon exercici en la realització d'una entrevista, tots dos exercicis orientats a avaluar les característiques personals de l'aspirant i determinar-ne el grau d'adequació al perfil de competències professionals de la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya que consta a l'annex 4.

Els dos exercicis tindran la mateixa valoració. El Tribunal Qualificador, per a la realització i l'avaluació de l'exercici d'entrevista d'aquesta prova, podrà comptar amb personal assessor especialista, el qual l'assistirà en el transcurs de l'entrevista, i n'emetrà l'informe tècnic corresponent de cada persona aspirant. El Tribunal Qualificador degudament constituït designarà un membre per realitzar l'exercici d'entrevista amb l'assistència del personal assessor especialista, que podrà conduir-la. Finalitzada l'entrevista, n'emetrà l'informe tècnic, amb el vistiplau del membre de Tribunal present, que el traslladarà al Tribunal Qualificador perquè l'avaluï i n'aprovi els resultats.

La durada de l'exercici d'entrevista és de 60 minuts, aproximadament, per cada persona aspirant.
Per a la valoració d'aquesta prova, el Tribunal Qualificador tindrà en compte les conductes laborals manifestades tant a l'exercici de qüestionari o qüestionaris de competències professionals com a l'exercici d'entrevista per a cadascuna de les sis competències professionals descrites a l'annex 4.
La qualificació de la prova és d'apte/a o no apte/a.
El Tribunal Qualificador fixarà el grau mínim d'assoliment per obtenir la qualificació d'apte/a tenint en compte que caldrà haver superat amb un mínim del 50% de la valoració assolible a cadascun dels dos exercicis.

Cinquena prova: prova mèdica.

De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix en un reconeixement mèdic a les persones participants, realitzat per persones professionals mèdiques col·legiades designades pel Tribunal Qualificador, a fi d'acreditar que no pateixen cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment les funcions pròpies de la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb les causes d'exclusió mèdiques establertes a l'annex 7 d'aquesta convocatòria.

Es tindran en compte els aspectes següents: mesurament del pes en relació amb l'índex de massa corporal, valoració sensorial, l'aparell locomotor, l'aparell cardiovascular, l'aparell respiratori, el sistema nerviós i exploració mèdica general a fi de valorar el funcionament, les possibles malformacions i alteracions en els diferents aparells que dificultin o impedeixin l'exercici de les funcions pròpies de la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya. S'efectuaran, com a mínim, les exploracions següents: anàlisi d'orina, anàlisi de sang, electrocardiograma, audiometria i, segons els resultats d'aquestes proves i de la revisió dels paràmetres anteriors, les exploracions complementàries específiques que siguin necessàries per comprovar que la persona participant no està inclosa en cap de les causes d'exclusió mèdiques establertes a l'annex 7 d'aquesta convocatòria.
La realització de la prova mèdica implica el consentiment de les persones participants perquè els resultats corresponents es posin a disposició del Tribunal Qualificador perquè serveixin de fonament per a l'avaluació de la prova.
La qualificació d'aquesta prova és d'apte/a o no apte/a.

Sisena prova: coneixements de llengua catalana i de llengua castellana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones participants que no n'estiguin exemptes. Es convocaran a la realització d'aquesta prova les persones participants que hagin estat declarades aptes en la cinquena prova, prova mèdica, i no hagin acreditat el nivell de llengua catalana i de llengua castellana requerits per la convocatòria.

Aquesta prova consta de dos exercicis, un exercici d'avaluació de coneixements de llengua catalana i un exercici d'avaluació de coneixements de llengua castellana.

 • a) Primer exercici:coneixements de llengua catalana. Consisteix a realitzar davant membres del Tribunal Qualificador, i, si escau, amb els/les assessors/es especialistes que el Tribunal designi, un exercici que consta de dues parts:
  • Primera part: s'hi avalua el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text de 200 paraules, com a mínim, i la gramàtica i el vocabulari mitjançant exercicis d'avaluació del coneixement sobre l'ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.
  • Segona part: s'hi avalua l'expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa o una exposició sobre temes generals d'actualitat.
  El temps per a la realització d'aquesta prova no pot ser superior a 1 hora i 30 minuts per a la primera part i a 30 minuts per a la segona.
  La qualificació de l'exercici és d'apte/a o no apte/a.
  Per ser declarat apte/a en aquest exercici, s'ha d'obtenir una puntuació total mínima del 70%, de conformitat amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català.
 • b) Segon exercici: coneixements de llengua castellana. L'exercici consistirà a escriure una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del Tribunal Qualificador i, si escau, amb les persones assessores especialistes que aquest Tribunal designi. El temps per a la realització d'aquesta prova no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i a 15 minuts per a la segona.
  La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a.

Puntuació total de la primera fase: fase d'oposició. La puntuació final d'aquesta fase d'oposició queda determinada per la suma de les qualificacions obtingudes en els dos exercicis de la primera prova (coneixements i aptitudinal), sempre que hagin estat declarades aptes en les proves restants que conformen la fase d'oposició.

Segons l'anterior convocatòria

Annex 2

Temari general

Resolució PDA/3295/2020, de 14 de desembre, per la qual s'aprova i es fa pública la part general del temari de les proves selectives per a l'accés al cos tècnic d'especialistes i al cos auxiliar tècnic de la Generalitat (DOGC núm. 8297, de 17.12.2020).

Temari específic

Resolució ARP/967/2019, de 8 d'abril, per la qual s'aprova i es fa pública la part específica del temari de les proves selectives per a l'accés a la categoria d'agent de l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 7855, de 16.4.2019)

 

Temari. Part general

 1. Bon govern i transparència: concepte i principis. Dret d’accés als serveis públics i a la informació pública. Drets relatius als mitjans electrònics.
 2. El dret a la protecció de les dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter personal. El consentiment. El dret d’informació. Els drets de les persones interessades: accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició.
 3. Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties. Les Corts Generals, el Govern, el poder judicial, el Tribunal Constitucional i el Defensor del Poble.
 4. L’organització territorial. Les comunitats autònomes: els estatuts d’autonomia i la distribució de competències. Les entitats locals: el municipi, la província, la comarca i la vegueria.
 5. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, i tipologia de competències. L’organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o presidenta de la Generalitat. El Síndic de Greuges.
 6. La Unió Europea: organització i institucions. Les llibertats bàsiques comunitàries.
 7. L’organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions. La competència administrativa: concepte, titularitat i exercici.
 8. El procediment administratiu. Els interessats. Els terminis. Els actes administratius. La revisió dels actes en via administrativa. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte, estructura, cicle pressupostari i control.
 9. La funció pública: les classes d’empleats públics, l’adquisició i pèrdua de la relació de servei, i les situacions administratives. La provisió de llocs de treball i la mobilitat. El règim d’incompatibilitats. El règim disciplinari. Els delictes contra l’Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets.
 10. Els drets i deures dels empleats públics. El codi de conducta dels empleats públics. La prevenció de riscos laborals: concepte i principis. La normativa aplicable al personal de la Generalitat de Catalunya sobre el tracte no discriminatori, la igualtat entre persones i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

DOGC 16/04/2019

Temari específic de les proves per a l'accés a la categoria d'agent.

 1. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. La Direcció General dels Agents Rurals. El Cos d'Agents Rurals: funcions, estructura i organització. Normativa reguladora. Règim disciplinari del Cos d'Agents Rurals. Ètica i deontologia policial. Competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de medi ambient.
 2. Procediment administratiu sancionador. Principis, incoació, tramitació i resolució. Els agents rurals com a policia judicial. Codi Penal. Els delictes penals: delictes urbanístics, contra els recursos naturals i del medi ambient, relatius a la protecció de la flora i de la fauna i dels incendis forestals. Desobediència: conceptes i regulació legal. Nocions bàsiques del dret processal.
 3. Protecció del patrimoni cultural en el medi natural. Normativa bàsica d'urbanisme en el sòl no urbanitzable. La llei del paisatge.
 4. Conceptes bàsics sobre conservació d'hàbitats i d'espècies. Legislació estatal i autonòmica en matèria de conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat. Catàleg d'espècies amenaçades.
 5. Els espais naturals protegits terrestres i marítims. Espais naturals de protecció especial. El Consell de Protecció de la Natura. Els plans d'ordenació dels espais naturals. Planificació dels espais naturals protegits. Els plans especials de protecció. El Pla d'espais d'interès natural (PEIN). L'ús recreatiu dels espais naturals i dels terrenys forestals. Regulació sobre l'accés motoritzat al medi natural.
 6. Legislació comunitària mediambiental. Directives i convenis. Directiva d'hàbitats. Red Natura 2000. Convenis internacionals: Conveni relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural en Europa (Conveni de Berna), Conveni de Bonn sobre la conservació d'espècies migratòries d'animals silvestres (CMS) i Convenció relativa a les zones humides d'importància internacional, particularment com a hàbitat d'aus aquàtiques (Conveni de Ramsar).
 7. Les activitats extractives: normativa bàsica. L'avaluació d'impacte ambiental: marc legislatiu. Plans i programes. Memòria ambiental. Desenvolupament normatiu sobre la intervenció integral de l'Administració ambiental. Prevenció i control ambiental de les activitats. La qualitat ambiental.
 8. L'Agència de Residus de Catalunya: funcions i estructura. Llei reguladora dels residus de Catalunya. La gestió dels residus. Els vehicles fora d'ús. Els enderrocs i els residus de la construcció. Abocaments de residus. Normativa bàsica en matèria de dejeccions ramaderes. Normativa bàsica sobre contaminació de sòls. Conceptes bàsics sobre la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica. Normativa bàsica sobre canvi climàtic.
 9. L'Agència Catalana de l'Aigua: funcions i estructura. Legislació en matèria d'aigües a Catalunya. La qualitat i la contaminació de les aigües. Regulació del domini públic hidràulic.
 10. L'activitat piscícola a Catalunya. Normativa i regulació sobre la pesca esportiva a les aigües continentals a Catalunya. Resolució de vedes de pesca. Zones de pesca: definició i distribució a Catalunya. Senyalització de les aigües continentals. Espècies piscícoles: identificació, distribució, biologia, ecologia i problemàtica. Coneixements bàsics sobre mètodes, arts, esquers i estris piscícoles. Plans tècnics de gestió piscícola. Repoblacions. Piscifactories. Reserves marines a Catalunya.
 11. L'activitat cinegètica a Catalunya. Normativa i regulació d'aplicació a Catalunya. Resolució de vedes de caça. Àrees de caça: definició. Reserves nacionals de caça. Zones de seguretat i refugis de fauna salvatge. Espècies cinegètiques: identificació, distribució, biologia, ecologia i problemàtica.
 12. El Reglament d'armes: tipus d'armes i llicències. Tinença i ús d'armes. Guies de tinença. La revista d'armes. Armes dipositades i comissades.
 13. Normativa bàsica de la biodiversitat. Fauna protegida: identificació de mamífers, aus, peixos, amfibis, rèptils i insectes. Regulació sobre la protecció dels animals a Catalunya. Nuclis zoològics. Normativa i regulació de la fauna exòtica i autòctona. Conceptes bàsics sobre la regulació internacional: Conveni sobre el comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres (CITES). Centres de recuperació de fauna salvatge. Ocells fringíl·lids. L'activitat apícola a Catalunya.
 14. Regulació d'activitats relacionades amb la protecció dels animals. Taxidèrmia, falconeria i activitats fotogràfiques, científiques i esportives. Espècies protegides i/o amenaçades de la fauna salvatge autòctona. Plans de recuperació. Plans de conservació. Fauna exòtica invasora: identificació, distribució, biologia, problemàtica i regulació legal.
 15. Legislació sobre incendis forestals. Principals causes. Estadística. Mesures de prevenció d'incendis forestals. Normatives estatal i catalana sobre aquesta matèria. El Pla especial d'emergències per a incendis forestals de Catalunya (INFOCAT). Les agrupacions de defensa forestal (ADF): regulació legal. El Pla Alfa.
 16. Normativa i regulació relacionades amb la prevenció d'incendis forestals: urbanitzacions, carreteres, línies elèctriques, aprofitaments forestals, abocadors i àrees recreatives. Autoritzacions i comunicacions. Cremes controlades: normativa bàsica.
 17. Normativa forestal estatal i autonòmica. Forests públiques i forests privades. Declaracions d'utilitat pública. Ocupacions i servituds. Els plans tècnics de gestió forestal. El Centre de la Propietat Forestal. Camins ramaders. Aprofitaments forestals: fusta, llenya, suro, pinya, tòfona, ús domèstic i desarrelament d'arbres. Rompudes. Nocions bàsiques sobre tractaments silvícoles. Nocions bàsiques sobre plagues i malalties forestals. Repoblacions forestals.
 18. Principals espècies arbrades i arbustives forestals a Catalunya: identificació, distribució, biologia, ecologia i problemàtica. Preservació de la flora protegida. Espècies de flora protegides i/o amenaçades: normatives estatal i autonòmica. Arbres monumentals: normativa. Verd nadalenc: normativa bàsica. Flora exòtica invasora: identificació, distribució, biologia, problemàtica i regulació legal.
 19. Interpretació de plànols topogràfics: escales i corbes a nivell. Càlculs sobre plànol: distàncies i pendents. Sistema de posicionament global (GPS) i Sistema d'informació geogràfica (SIG). L'accés a la informació en matèria de medi ambient.
 20. L'educació ambiental: finalitat i objectius. Equipaments, itineraris i altres recursos per a l'educació ambiental.
 21. Les inspeccions en matèria de medi ambient. Protocols d'actuació. Presa i conservació de mostres. Cadena de custòdia. Actuacions administratives: aixecament d'actes i elaboració d'informes.
 22. Geografia física de Catalunya. Característiques dels principals ecosistemes de Catalunya. Conceptes bàsics sobre geografia, meteorologia, climatologia, geologia, edafologia, orografia i estructura política, social i econòmica de Catalunya.
 23. El Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT). Els plans especials d'emergències a Catalunya. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya (CAT112).

Barcelona

Proves Físiques

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
07-10-2021 J de 16:00 a 18:00 67 € /mes Inscribirme

Curso Online

Psicotècnics

RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA

Duración: 90 días
119 € Inscribirme
-

Pago a Plazos: si compran del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo se les cobra el siguiente mes. Si la compran la realizan entre el 16 y el 30, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Agents Rurals Generalitat de Catalunya

 • Temari general Tècnics especialistes Generalitat de Catalunya

  Temari general Tècnics especialistes Generalitat ...

  33€
 • Temari 2 Cos Agents Rurals Generalitat de Catalunya

  Temari 2 Cos Agents Rurals Generalitat de Catal...

  49€
 • Legislació específica Cos Agents Rurals Generalitat de Catalunya

  Legislació específica Cos Agents Rurals Generalitat ...

  48€
 • Qüestionaris Psicotècnics

  Qüestionaris Psicotècnics

  51€
 • Preparació de proves de personalitat i entrevista

  Preparació de proves de personalitat i entrevista

  12€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€

Precio: 193€ Comprar la colección
Convocatorias anteriores

ADAMS Test

MODALIDAD PRECIO SUSCRIPCIÓN
PREMIUM

5.064 preguntas
Duración: 270 días
53.99 € Inscribirme
EXPERTO

5.064 preguntas
Duración: 120 días
39.99 € Inscribirme
EXPRÉS

5.064 preguntas
Duración: 30 días
19.99 € Inscribirme
BÁSICO

1.365 PREGUNTAS
Duración: 30 días
13.99 € Inscribirme

Clases por videoconferencia

Tenemos centros especializados en esta preparación y podrás ver los distintos horarios de los grupos que organizan nuestros centros para que elijas el que más te conviene.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRICULA
10-02-2021 X de 17:00 a 20:00 105 € /mes Barcelona Suscribirme

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!


SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test