Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Agents Rurals Generalitat de Catalunya

Cuerpos de seguridad
Novetat en el procés: destaquem una novetat respecte a la darrera convocatòria:
 • per poder accedir al cos la titulació exigida és la de Batxillerat o equivalent
¿A qué oposición me puedo presentar con mi titulación?
¿Cómo me preparo la oposición? Consejos y sistemas

Datos básicos

Oposición
Agents Rurals Generalitat de Catalunya
Organismo
Generalitat de Catalunya-
Tipo de personal
Funcionario
Año
2019
Titulación requerida
Batxillerat o equivalent
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo20-04-2017 | DOGC | Más información
Plazas50 plazas
Turno libre37
Promoción interna13

Tareas

Les funcions que corresponen als/les membres del cos d'Agents Rurals són les de vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió de les matèries d'espais naturals protegits, tant terrestres com marítims, reserves de caça i pesca, lluita contra les pràctiques furtives, prevenció, vigilància, detecció i investigació d'incendis forestals, patrimoni forestal, forests declarades d'utilitat pública, camins ramaders, flora i fauna silvestres, recursos forestals, cinegètics, piscícoles i marins protegits, protecció dels animals, activitats extractives, impactes ambientals i accés al medi natural, i la resta de tasques d'execució definides al capítol II de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'Agents Rurals, i també totes aquelles encomanades pel Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del cos d'Agents Rurals.

Requisitos

 • Titulació Tenir la titulació exigida. Per a l'escala bàsica és la titulació corresponent al subgrup C1: batxillerat, tècnic o qualsevol altre equivalent a aquest, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-lo. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent de l'òrgan competent.
 • Edat Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per la jubilació forçosa.
 • Conducció de vehicles Tenir el permís de conducció de vehicles de la classe B o l'equivalent d'acord amb la normativa aplicable.
 • Capacitat física i psíquica Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
 • Permís d'armes de foc Complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l'obtenció del permís d'ús d'armes de foc.
 • Nacionalitat Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

Observaciones

Modificació de l'oferta parcial d'ocupació pública, en relació amb les places del Cos d'Agents Rurals (DOGC 27-12-2018)
Segon la convocatoria anterior

FASE D'OPOSICIÓ

1. Primera prova. Perfil professional i coneixements.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consta de tres exercicis de caràcter eliminatori:

 • a) Perfil professional: consisteix a respondre un test psicotècnic orientat a avaluar el grau d'adequació de les persones aspirants en relació amb l'exercici de les tasques i les funcions i amb l'entorn propis de l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar (subgrup C2) del cos d'Agents Rurals.
  El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà excedir d'1 hora i 30 minuts.
  La qualificació de l'exercici és d'apte/a o de no apte/a.
  Seran aptes les persones aspirants que s'adeqüin al perfil de competències professionals de les places objecte de la convocatòria, i no aptes en cas contrari.
  Restaran exemptes de la realització d'aquest exercici les persones aspirants que hagin estat qualificades d'apte/a per a aquest exercici a la convocatòria d'accés 01/06.
  L'acreditació la realitzarà d'ofici l'òrgan convocant, o l'òrgan en qui delegui.
 • b) Qüestionari de coneixements: es respondrà un test de 100 preguntes, més 4 de reserva, amb quatre respostes alternatives; 40 seran sobre la part general del temari i 60 sobre la part específica del temari aprovat per la Resolució MAH/3706/2008, de 25 de novembre, per la qual s'aprova i es fa pública la part general i la part específica del temari de les proves selectives mitjançant el sistema de lliure accés per a l'ingrés a l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar, del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5278, de 15.12.2008).
  Només una de les respostes és correcta.
  El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 40 minuts.
  La qualificació de l'exercici és de 0 a 10 punts.
  La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.
  Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta per part de les persones aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d'una resposta encertada. En cas que s'acordés l'anul·lació d'alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, per incorrecció de totes les respostes plantejades o per correcció de més d'una, s'inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva, i així successivament.
  El tribunal només avaluarà el qüestionari de coneixements de les persones aspirants que hagin obtingut la qualificació d'apte/a o exempt/a en el perfil professional.
 • c) Supòsits pràctics: es resoldran per escrit, de manera clara i ordenada, dos supòsits pràctics a escollir entre tres.
  Les respostes hauran de ser redactades dins l'espai i les limitacions que el tribunal estableixi amb les preguntes corresponents.
  En aquest exercici es valorarà la resolució correcta del supòsit pràctic atenent la interpretació correcta de la normativa d'aplicació.
  Es valorarà també el rigor analític, la capacitat de síntesi, la sistemàtica, la claredat d'idees, els coneixements acreditats, la qualitat de l'expressió escrita i la forma d'expressió.
  El tribunal plantejarà els supòsits pràctics sobre matèries referents a la part específica del temari aprovat per la Resolució MAH/3706/2008, de 25 de novembre esmentada (DOGC núm. 5278, de 15.12.2008).
  El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 2 hores.
  La qualificació de l'exercici serà de 0 a 20 punts. La puntuació mínima per superar l'exercici és de 10 punts.
  El tribunal no avaluarà els supòsits pràctics de les persones aspirants que hagin obtingut la qualificació de no apte/a en el segon exercici (qüestionari de coneixements).

Per a la superació d'aquesta prova caldrà haver superat els tres exercicis.

2. Segona prova. Coneixements de llengua catalana i llengua castellana.

 • a) Primer exercici: coneixements de llengua catalana que consta de dues parts:
  • Primera part: s'hi avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana per mitjà de la redacció d'una carta formal d'un mínim de 100 paraules, de la redacció d'una nota de 50 paraules com a mínim, i de la realització d'exercicis de gramàtica i lèxic sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions i/o activitats dels llocs objecte de convocatòria.
  • Segona part: s'hi avaluarà l'expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa guiada.
  El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora per a la primera part i 10 minuts per a la segona. La qualificació de l'exercici és d'apte/a o no apte/a.
 • b) Segon exercici. De caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola (acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita). La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte.

3. Tercera prova. Personalitat

Consistirà a resoldre una sèrie de qüestions orientades a avaluar els trets de la personalitat de la persona aspirant, i també la seva adaptació personal i social, orientades a detectar trets psicopatològics o alteracions de la personalitat que dificultin o impossibilitin l'exercici de les funcions d'agent auxiliar.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquesta prova, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts.

La qualificació d'aquesta prova és d'apte/a o no apte/a.

Per a la superació d'aquesta prova, la persona aspirant haurà d'obtenir la qualificació d'apte/a.

4. Quarta prova. Exercicis físics

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consta de cinc exercicis físics

 • El circuit d'agilitat. El seu objectiu és valorar l'agilitat. La tracció general. El seu objectiu és valorar la força estàtica general.
 • La flexió de braços. El seu objectiu és valorar la força estàtica de les extremitats superiors.
 • La cursa llançadora (course navette). El seu objectiu és mesurar la resistència aeròbica màxima.
 • Natació. El seu objectiu és valorar la capacitat d'adaptació de l'aspirant al medi aquàtic.
 • La qualificació de la prova serà de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la serà de 5 punts.

Certificat mèdic oficial: Per a la realització de la prova, les persones aspirants hauran de lliurar al tribunal, en el lloc i el termini que s'indicaran en fer-se públics els resultats de la segona prova, un certificat mèdic oficial on constarà el text següent: El senyor/la senyora (nom, cognoms del/de la metge/essa, número de col·legiat/ada i província de col·legiació), certifica que la persona aspirant (nom, cognoms i número de DNI) reuneix les condicions físiques necessàries per a la realització dels exercicis físics de la quarta prova del concurs-oposició per a l'accés a l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar (subgrup C2) del cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 01/08). El fet que una persona aspirant no presenti el certificat esmentat comportarà la seva exclusió automàtica del procés selectiu. Aquest certificat ha de tenir data posterior a la de la publicació de les qualificacions de la segona prova.

Proves antidopatge: Es podran realitzar proves antidopatge en el transcurs dels exercicis físics. El fet de donar un resultat positiu en una de les substàncies que especifica el Comitè Mèdic del Comitè Olímpic Internacional i que es poden consultar a l'adreça d'Internet http://www.cerodopaje.es/cerodopaje/documentacion/sustancias-prohibidas, o el fet de negar-se a sotmetre's a aquestes proves serà motiu d'exclusió del procés selectiu. Qualsevol incompliment de les normes establertes per a cada exercici suposarà la consideració de nul·litat de l'exercici corresponent i automàticament la qualificació de no apte/a. Aquesta circumstància comportarà l'exclusió del procediment pel caràcter eliminatori de la prova física. Per a la realització de la prova, les persones aspirants hauran de presentar-se amb roba esportiva. No es podrà provar cap element o material abans de la realització La qualificació de la fase d'oposició es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en les proves obligatòries que es qualifiquen amb punts.

FASE DE CONCURS

A la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, es valoraran únicament els mèrits següents. La puntuació màxima que es podrà obtenir en aquesta fase és de 24,63 punts.

 • a) El temps de serveis prestats amb vinculació de funcionari/ària de carrera, en virtut d'un nomenament d'interí/ina, d'un contracte de naturalesa laboral, d'un contracte administratiu transitori o d'un contracte administratiu de col·laboració temporal en qualsevol administració pública exercint: Les funcions que el tribunal consideri totalment iguals a les de l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar (subgrup C2) del cos d'Agents Rurals, segons la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'Agents Rurals, i el Decret 266/2007, de 4 de desembre, que la desenvolupa, es computaran a raó de 0,20 punts per mes sencer treballat. Les funcions que el tribunal consideri similars a les de l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar (subgrup C2) del cos d'Agents Rurals, segons la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'Agents Rurals, i el Decret 266/2007, de 4 de desembre, que la desenvolupa, es computaran a raó de 0,10 punts per mes sencer treballat. La puntuació màxima de valoració del temps de serveis prestats serà de 16,63 punts, i no es tindrà en compte cap puntuació que la superi.
 • b) Estar en possessió del permís de conducció, en vigor, de la classe BTP o equivalent, d'acord amb la normativa aplicable, es valorarà amb 3 punts.
 • c) Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català (C) o superior de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent, es valorarà amb 2 punts.
 • d) Haver superat la convocatòria per a l'accés a l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar, del cos d'Agents Rurals amb núm. de registre 02/05, i/o la convocatòria per a l'accés a l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar, del cos d'Agents Rurals amb núm. de registre 01/06, sense haver obtingut plaça: 3 punts, tant si s'ha superat una o totes dues convocatòries.

En cap cas la puntuació de la fase de concurs no es podrà aplicar per superar les diferents proves i exercicis de la fase d'oposició. La suma de les puntuacions del concurs-oposició serà com a màxim de 74,63 punts.

El nombre de persones aspirants proposades provisionalment serà de 33 i correspondrà a les 33 millors puntuacions. Aquestes persones aspirants provisionals hauran de sotmetre's a la comprovació de les causes d'exclusió mèdiques. Si alguna d'aquestes 33 persones aspirants provisionals és eliminada, es cridarà l'aspirant següent amb millor puntuació per efectuar les comprovacions mèdiques. Aquesta comprovació és de caràcter obligatori i eliminatori, amb la declaració d'apte/a o no apte/a.

Les persones aspirants proposades provisionalment s'han de sotmetre a una revisió mèdica, efectuada pels serveis mèdics indicats pel tribunal, a fi d'acreditar que no pateixen cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment les funcions de la categoria d'agent auxiliar (subgrup C2) del cos d'Agents Rurals, d'acord amb la taula d'exclusions mèdiques que figura a l'annex 2 de la convocatoria.

CURS SELECTIU

Consistirà en un curs, de 200 hores lectives, el contingut del qual haurà aprovat prèviament el tribunal qualificador. Del total d'hores lectives es podrà dedicar fins a un 20% a pràctiques supervisades per professorat del curs. El tribunal podrà nomenar assessors per tal de valorar adequadament les pràctiques. El curs l'organitzarà l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i consistirà en l'aprofundiment en les matèries del temari de les proves selectives per a l'accés al cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya.

La puntuació d'aquest curs serà de 0 a 10 punts. Els alumnes que no tinguin la condició de funcionaris de la Generalitat de Catalunya, només als efectes retributius, tindran la consideració de funcionaris en pràctiques.

PERÍODE DE PRÀCTIQUES

Els aspirants que hagin superat el curs selectiu han de superar un període de pràctiques de sis mesos de durada.

Els períodes de pràctiques es fan en els serveis i les demarcacions territorials que, en funció de la seva activitat, siguin més adequats per a la formació integral de les persones aspirants i el particular coneixement de l'estructura i el funcionament de les tasques assignades al cos d'agents rurals, a més de garantir el coneixement del territori i de les tasques pròpies de l'àmbit rural.

Resten exemptes de fer el període de pràctiques les persones que hagin prestat servei en llocs de treball de la categoria d'agent auxiliar (subgrup C2) del cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya durant un mínim de sis mesos, sempre que n'hagin obtingut una avaluació positiva. La valoració d'aquest període serà d'apte o no apte.

Segon la convocatoria anterior

Part general del temari

 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional.
 2. L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Contingut del títol preliminar. Tipologia de les competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, concurrents i executives.
 3. Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Parlament. El president. El Govern. El síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.
 4. L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments de la Generalitat. Els organismes autònoms. Les empreses públiques.
 5. Configuració de la Unió Europea. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives. Els fonaments de la Comunitat Europea. Les llibertats bàsiques comunitàries.
 6. L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. L'acte administratiu: concepte. El procediment administratiu: concepte i principis generals.
 7. La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu.
 8. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. Les responsabilitats de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.
 9. El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació.
 10. Drets i deures dels funcionaris públics. Situacions administratives. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La Seguretat Social del personal al servei de les administracions públiques: règim general.

  Part específica del temari

 11. La protecció constitucional del medi ambient. Distribució constitucional i estatutària de competències. El Departament de Medi Ambient i Habitatge: competències i estructura. Les empreses públiques adscrites al Departament de Medi Ambient i Habitatge.
 12. El cos d'Agents Rurals: funcions, estructura i organització. Els seus drets, deures i règim disciplinari. Normativa reguladora.
 13. El procediment administratiu sancionador: principis, incoació, tramitació i resolució. Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, relatius a la protecció de la flora i fauna, i els incendis forestals.
 14. Normativa forestal estatal i autonòmica: estructura i contingut. Forests públiques i forests privades. Els plans tècnics de gestió forestal.
 15. Aprofitaments forestals. Normativa catalana respecte al sector tofoner, la recollida i comercialització de la pinya del pi pinyer, l'obtenció del suro i del pelagrí i els aprofitaments forestals per a ús domèstic. Regulació del verd nadalenc, del comerç d'arbres de Nadal i del desarrelament d'arbres i arbustos. L'activitat apícola a Catalunya: normativa catalana sobre aquest sector.
 16. Preservació de la flora protegida. Espècies protegides: normativa catalana. Arbres d'interès local i comarcal i monumentals.
 17. Mesures de prevenció d'incendis forestals. Normativa catalana sobre aquesta matèria. El Pla d'emergències per a incendis forestals a Catalunya: estructura i organització. Els grups d'actuació.
 18. Els voluntaris forestals del medi natural i la seva normativa. Les agrupacions de defensa forestal: constitució i regulació.
 19. Els espais naturals protegits. Normativa estatal i autonòmica sobre els espais naturals. Espais naturals de protecció especial: figures existents. El PEIN: normativa de declaració. Activitats fotogràfiques, científiques i esportives.
 20. Regulació sobre l'accés motoritzat al medi natural.
 21. Normativa catalana reguladora de les activitats extractives i del procediment d'avaluació d'impacte ambiental. La Llei d'intervenció integral de l'Administració ambiental.
 22. La Llei de residus de Catalunya.
 23. Legislació bàsica en matèria d'aigües.
 24. L'activitat piscícola a Catalunya. Normativa sobre aquest sector. Regulació sobre la pesca esportiva a les aigües continentals a Catalunya. Zones de pesca: definició i distribució a Catalunya. Senyalització de les aigües continentals. Espècies piscícoles.
 25. L'activitat cinegètica a Catalunya. Normativa sobre aquest sector. Àrees de caça: definició i distribució a Catalunya. Reserves nacionals de caça, zones de caça controlada, àrees privades i locals de caça, zones de seguretat i refugis de fauna salvatge. Senyalització de les àrees de caça. Espècies cinegètiques.
 26. El Reglament d'armes: tipus d'armes i llicències. Tinença i ús d'armes. Guies de tinença.
 27. Fauna protegida. Regulació sobre la protecció dels animals a Catalunya: estructura i contingut. Establiments de venda d'animals i nuclis zoològics. Regulació de la fauna exòtica i autòctona. Centres de recuperació de fauna.
 28. Geografia física de Catalunya. Característiques dels principals ecosistemes de Catalunya. Divisió comarcal de Catalunya.

Barcelona

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
07-05-2019 M de 16:00 a 21:00 146 € /mes Inscribirme

Proves Físiques

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
07-03-2019 J de 16:00 a 18:00 67 € /mes Inscribirme
16-02-2019 S de 17:00 a 19:00 67 € /mes Inscribirme

Agents Rurals Generalitat de Catalunya

 • Temari 1 Cos Agents Rurals Generalitat de Catalunya

  Temari 1 Cos Agents Rurals Generalitat de Catal...

  45€
 • Temari 2 Cos Agents Rurals Generalitat de Catalunya

  Temari 2 Cos Agents Rurals Generalitat de Catal...

  49€
 • Qüestionaris i Supòsits Pràctics Cos Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya

  Qüestionaris i Supòsits Pràctics Cos Agents Rurals de la ...

  41€
 • Legislació específica Cos Agents Rurals Generalitat de Catalunya

  Legislació específica Cos Agents Rurals Generalitat ...

  47€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 17€ 165€
antes 182€

Compra ahora.Llama al 902 333 543

Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.