Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Tècnics Especialistes Serveis Penitenciaris Generalitat de Catalunya

Administración General

Propera convocatòria

Per a setembre o octubre de 2020 es publicarà l'oferta pública d'ocupació amb unes 300 places del cos de tècnics especialistes. I la convocatòria seria al gener de 2021 (+Info).

Información Básica

Oposición
Tècnics Especialistes Serveis Penitenciaris Generalitat de Catalunya
Organismo
Generalitat de Catalunya-
Tipo de personal
Funcionario
Año
2020
Titulación requerida
Batxillerat o equivalent
Sueldo
28.000 - 30.000 € aprox.
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Plazas300 plazas

Tareas

Per al desenvolupament de les seves funcions els correspon, entre d’altres, les activitats següents:

• La supervisió del desenvolupament correcte de les prestacions que es realitzin a la unitat, i de l’estat d’ús i seguretat de les instal·lacions.

• Les tasques de vigilància ordinària, obertura i tancament de les unitats d’accés i de pas del centre penitenciari; la identiicació i el control de les persones, vehicles, paquets, béns i subministraments que entrin o surtin de l’establiment, i el control dels moviments de les persones internes al centre penitenciari.

• La gestió dels documents, llibres i registres informàtics propis del funcionament de la unitat; la pràctica de notiicacions i comunicacions que els siguin encomanades i, en general, totes les tasques administratives que siguin necessàries per a la gestió correcta dels serveis de la unitat.

• La informació a la població reclusa i als operadors penitenciaris sobre les normes de règim interior que regeixen el funcionament de la unitat, els procediments, competències i normativa de funcionament dels serveis penitenciaris.

Segons l'anterior convocatòria

FASE D'OPOSICIÓ 

a) Primera prova.

Consta de tres exercicis de caràcter obligatori i eliminatori. Per superar la prova caldrà superar tots dos exercicis.

• Primer exercici. Qüestionari sobre la part general del temari.

De caràcter obligatori i eliminatori, consisteix a respondre un qüestionari de 100 preguntes tancades (més 5 de reserva), amb quatre opcions de resposta, relacionades amb les qüestions del programa publicat mitjançant la Resolució de la directora general de la Funció Pública de 19 de juny de 2007. (DOGC núm. 4913, de 27.6.2007.)

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquesta prova, que no podrà ser superior a 1 hora i 45 minuts per als aspirants de torn lliure, i de 1 hora per als aspirants del torn de promoció interna. La qualificació de l’exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la és de 5 punts.

Als efectes de qualiicar aquest exercici, les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no seran tingudes en compte, i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada.
En cas que el tribunal acordés l'anul•lació d'alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d'una, s'inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les  preguntes de reserva, i així successivament.

• Segon exercici: Qüestionari sobre la part específica del temari. Consisteix a respondre un qüestionari de 100 preguntes tancades (més 5 de reserva), amb quatre opcions de resposta, relacionat amb les qüestions del grup de matèries dels temes específics del programa  que es publica a l’annex 4 d’aquesta Resolució.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 45 minuts pels aspirants del torn lliure, i d'1 hora i 15 minuts pels aspirants de promoció interna.  Als efectes de qualificar aquest exercici, les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta per part dels aspirants no seran tingudes en compte, i les despostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada.

La qualificació de l’exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la és de 5 punts.
En cas que el tribunal acordés l'anul•lació d'alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d'una s'inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les  preguntes de reserva, i així successivament.

• Tercer exercici: Psicotècnic

De caràcter obligatori i eliminatori, consisteix en la realització d'una prova psicotècnica adreçada a avaluar la competència psicosocial dels aspirants per exercir les tasques inherents al cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquesta prova que no podrà excedir les dues hores.  La qualificació de l'exercici és d'apte o de no apte. Seran aptes els aspirants que s'adeqüin al perfil professional del cos objecte de la convocatòria, i no aptes en cas contrari.
Restaran exempts de la realització d'aquesta prova els aspirants del torn de promoció interna.

b) Segona prova. Capacitat física

De caràcter obligatori i eliminatori, consisteix en la realització dels quatre subexercicis físics següents. La valoració d'aquests exercicis figuren a l'annex 3 de la convocatoria.

Restaran exempts de la seva realització els aspirants que hagin superat aquesta prova a partir de l’1 de gener de 2006 en algun procés de selectiu o de borsa per a la cobertura d'interinatges per raó d'urgència del cos tècnic d'especialistes, grup serveis penitenciaris.
exercicis físics:

• Flexió de braços. Objectiu: valorar la força estàtica de l'extremitat superior.
• Tracció general. Objectiu: valorar la força estàtica general.
• Circuit d'agilitat. Objectiu: valorar l'agilitat.
• Cursa de llançadora (course navette). Objectiu: mesurar la potència aeròbica màxima.

La puntuació final de cada exercici tindrà un valor comprès entre 0 i 10. La valoració d'aquesta prova és de 0 a 40 punts. La qualificació final de la prova serà d'apte o no apte.

c) Tercera prova.

- Primer exercici: coneixements de llengua castellana
De caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola: per tal d'acreditar els coneixements de llengua castellana. La qualificació d'aquest exercici és d'apte o no apto.

- Segon exercici: coneixements de llengua catalana
De caràcter obligatori i eliminatori, que consta de dues parts.

o Primera part: s'hi avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana per mitjà d'una prova escrita consistent en sis blocs d'exercicis adequats al nivell de català requerit en aquesta convocatòria.

o Segona part: s'hi avaluarà l'expressió oral per mitjà d'una conversa guiada per l'examinador i tres situacions comunicatives relacionades amb les funcions de les places objecte de la convocatòria.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 40 minuts per a la primera part, i de 10 minuts per a la segona. La qualificació de la prova és d'apte o de no apte.

d) Quarta prova. Comprovació de les causes d’exclusió mèdica.

Restaran exempts de la realització d’aquesta prova els aspirants del torn  promoció interna.

El resultat d’aquesta prova serà d’apte o de no apte.

El tribunal, d’acord amb l’ordre establert en la puntuació total obtinguda, convocarà
els aspirants del torn lliure a realitzar la prova mèdica que duran a terme els serveis
mèdics indicats pel tribunal, per acreditar que no tenen cap malaltia o defecte físic,
psíquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment les funcions del cos tècnic
d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris, d’acord
amb la taula d’exclusions mèdiques que consta a l’annex 2.

El nombre d’aspirants convocats per realitzar aquesta prova es determinarà mitjançant la diferència entre el nombre total de places previstes per realitzar el curs selectiu (517) i el nombre d’aspirants aptes ins el moment del torn de promoció interna, atès que es troben exempts de realitzar-la.

En el cas que algun aspirant sigui declarat no apte, el tribunal podrà ampliar la
convocatòria a la prova mèdica per tal d’assolir un total de 517 aspirants entre aptes i exempts, com a màxim, a i de cobrir la totalitat de places previstes.

Segons l'anterior convocatòria

PART GENERAL

I. Dret constitucional. Organització política i administrativa

Tema 1: La Constitució espanyola: principis. Drets fonamentals i llibertats públiques. El Tribunal Constitucional. Les institucions comunitàries . Les llibertats bàsiques comunitàries. Organització judicial a l'Estat i a Catalunya. Consell General del Poder Judicial. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El Fiscal Superior de Catalunya. El Consell de Justícia de Catalunya.

Tema 2: Les Corts Generals: el Congrés i el Senat. El Govern. El Defensor del Poble.

Tema 3: Principis de l'organització administrativa espanyola. Administració de l'Estat: central i perifèrica. Administració autonòmica: distribució de competències i finançament. Comunitats autònomes amb dues llengües oficials. Administració local: municipi, província, comarca, vegueria i altres ens locals supramunicipals. Administració institucional.

Tema 4: L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: concepte i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia.

Tema 5: Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Tema 6: L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Òrgans: centrals, territorials, consultius, actius i col·legiats.

II. L'Administració pública. El dret administratiu

Tema 7: L'administració pública: concepte i principis. Fonts i jerarquia. El ciutadà com a titular de drets davant l'Administració. Drets lingüístics. L'acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l'acte administratiu: notificació i publicació. Silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul·lables. El procediment administratiu. Fases. Terminis.

Tema 8: La revisió dels actes administratius. Revisió d'ofici. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu: concepte. La responsabilitat de les administracions públiques.

Tema 9: La contractació administrativa: concepte i principis bàsics. El procediment de contractació administrativa: l'expedient de contractació. El contracte menor. El plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques. L'adjudicació i la formalització. Contractes que realitzen les administracions públiques: els contractes administratius i els contractes privats.

Tema 10: Les administracions públiques i la societat de la informació. Automatització de les oficines: sistemes més utilitzats. L'administració electrònica a Catalunya. Protecció de dades de caràcter personal.

III Gestió de recursos humans.

Tema 11: El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El conveni col·lectiu únic del personal laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tema 12: La selecció de personal funcionari i laboral: sistemes de selecció. L'oferta d'ocupació pública. La provisió de llocs de treball. La promoció professional.

Tema 13: Drets i deures del personal al servei de l'Administració de la Generalitat. Codi de conducta. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La prevenció de riscos laborals a les administracions públiques. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels empleats públics. Mesures d'igualtat d'oportunitat per raó de gènere. Mesures de conciliació de la vida laboral i familiar. Plans d'igualtat.

IV Gestió econòmicofinancera

Tema 14: El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost.

Tema 15: El pressupost per programes: concepte i característiques. L'estructura dels programes pressupostaris: diagnòstic de la situació, missió, objectius i indicadors. El pressupost orientat a resultats.

PART ESPECÍFICA

Temari. Part especíica

Dret penal

Tema 1: El dret penal. Aspectes generals. 1. El dret penal: concepte, continguts i fonts. 2. El Codi Penal: principis generals, estructura i contingut. 3. Els principis limitadors del poder punitiu de l’estat: especial referència als principis de legalitat, de culpabilitat i d’intervenció mínima.

Tema 2: El delicte.1. La infracció penal: concepte i classes. Delicte i faltes; delictes dolosos i delictes imprudents; delictes actius i delictes omissius. 2. Els graus d’execució. L’autoria i la participació. 3. Els eximents de la responsabilitat penal.

Tema 3: Les penes. 1. Les penes al Codi Penal: concepte, classes, durada i efectes, en especial, les penes privatives de llibertat. 2. Alternatives a la presó: suspensió i substitució de les penes privatives de llibertat; els treballs en benefici de la comunitat. 3. Les mesures de seguretat: concepte i classes. 4. L’extinció de la responsabilitat penal.

Tema 4: Els principals delictes.1. L’homicidi i les seves formes. 2. Les lesions. 3. Delictes vinculats a la violència de gènere i domèstica. 4. Delictes contra el patrimoni: el furt i els robatoris. 5. Delictes contra la salut pública: el tràfic de drogues.

Tema 5: Delictes contra l’Administració pública.1. La prevaricació administrativa. 2. El suborn. 3. La malversació. 4. La desobediència. 5. Altres delictes contra l’Administració pública: l’omissió del deure de perseguir delictes; infidelitat en la custòdia de documents i revelació de secrets; abusos en l’exercici de la funció pública: la sol·licitació sexual.

Tema 6: Delictes contra l’Administració de justícia i contra les garanties constitucionals. 1. El trencament de condemna. 2. Altres delictes contra l’administració de justícia: el fals testimoni, l’obstrucció a la justícia (incompareixença injustificada i coaccions i represàlies a persones que intervenen en els processos), l’omissió del deure d’impedir delictes o de promoure’n la persecució i l’encobriment. 3. Delictes comesos pels funcionaris públics contra les garanties constitucionals, en especial, els comesos en l’àmbit penitenciari.

Tema 7: Delictes contra l’ordre públic i altres delictes comesos en l’activitat penitenciària. 1. L’atemptat. 2. Els delictes de resistència i de desobediència; la falta de desobediència lleu i manca de respecte i de consideració deguda. 3. Tortures i altres delictes contra la integritat moral. 4. Falsedats documentals comeses per un funcionari públic.

Tema 8:  Dret processal penal: aspectes generals. 1. La jurisdicció penal; els jutjats i els tribunals penals. 2. El procés penal: concepte, objecte i tipus. 3. Les parts en el procés penal; els actes processals. 4. El procés penal com a garantia, especial referència al dret de defensa i a la presumpció d’innocència.

Tema 9: Els procediments penals. 1. El procediment penal i les seves fases. 2. Els diferents procediments penals: procediment ordinari, el procediment del tribunal jurat, el procediment abreujat, el judici de faltes i el procediment per l’enjudiciament ràpid. 3. Els recursos: concepte, classes i efectes, en especial, el recurs d’apel·lació i de cassació.

Tema 10: Les mesures cautelars penals. 1. Les mesures cautelars en el procés penal: concepte. 2. La detenció i el procediment d’habeas corpus. 3. La presó provisional. 3. La llibertat provisional.

Dret penitenciari

Tema 11: Origen i finalitat de la pena de presó.1. Principals perspectives teòriques sobre el concepte i les finalitats de les penes: retribució, prevenció general i prevenció especial. 2. Especial referència a la pena de presó i els sistemes penitenciaris: origen i desenvolupament històric. 3. El sistema penitenciari recollit a la Llei orgànica general penitenciària. 4. Principis fonamentals de l’execució penitenciària fixats a l’art. 25.2 de la constitució: la resocialització.

Tema 12. El dret penitenciari. 1. Concepte, continguts i fonts. 2. La normativa penitenciària vigent: fonts estatals i catalanes. 3. Breu referència a l’evolució històrica recent. Darreres tendències legislatives: crisi de l’ideal resocialitzador; compliment íntegre i efectiu de les penes. 4. La regulació supranacional en matèria penitenciària: la tasca de les nacions Unides (regles mínimes per al tractament de reclusos) i del Consell d’Europa (regles penitenciàries europees).

Tema 13: L’activitat penitenciària en el marc autonòmic. 1. Competències estatals i de les comunitats autònomes en matèria penitenciària. 2. Competències de la Generalitat de Catalunya en matèria penitenciària: la regulació a l’estatut de Catalunya de 2006. 3. Estructura orgànica de l’administració penitenciària a Catalunya: la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil.

Tema 14. La relació jurídica penitenciària. 1. La relació jurídica penitenciària: naturalesa i fonaments. 2. Drets dels interns (classes i límits), sistema de protecció i règim de garanties. 3. Deures dels interns.

Tema 15: El règim penitenciari: organització general. 1. Concepte i principis inspiradors. 2. Ingressos i llibertats. Conduccions i trasllats. 3. Informació, queixes i recursos dels interns. 4. Participació dels interns en les activitats dels establiments. 5. La participació de les organitzacions no governamentals.

Tema 16: El règim penitenciari: mesures de seguretat i vigilància. 1. La seguretat exterior. Competències i finalitats. 2. La seguretat interior: principis generals, mesures preventives i mesures de control. 3. Els mitjans coercitius i la seva aplicació.

Tema 17: El règim dels establiments penitenciaris. 1. Classificació dels diferents tipus d’establiment i les seves característiques al Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya. 2. El règim ordinari: principis generals i característiques. 3. El règim tancat: criteris d’aplicació i característiques. 4. El règim obert: criteris d’aplicació, objectius, característiques i modalitats. 5. El règim de preventius.

Tema 18: El tractament penitenciari (I) 1. Concepte, finalitat i principis. 2. La voluntarietat de la participació de l’intern. 3. La classificació en graus de tractament. 4. El denominat “període de seguretat”. 5. Efectes de la classificació.

Tema 19: El tractament penitenciari (II). 1. Els programes de tractament: mètodes, activitats i elements del tractament. 2. Les activitats de formació, cultura i esport. 3. El treball penitenciari: principals trets característics. 4. Especificitats relatives al treball penitenciari, a la formació ocupacional i a la reinserció sociolaboral al Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya. 5. El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE).

Tema 20: Sortides i relacions amb l’exterior. 1. Els permisos de sortida, classes, durada i requisits. Procediment de concessió. 2. Sortides programades. 3. Comunicacions i visites.

Tema 21: La posada en llibertat dels reclusos 1. La llibertat condicional. Requisits, tramitació i revocació. 2. Els beneficis penitenciaris i les seves classes. 3. La llibertat definitiva i l’assistència postpenitenciària.

Tema 22: Formes especials d’execució 1. Formes especials d’execució de la pena de presó: diferents tipus d’internament. 2. L’execució de la pena de localització permanent.

Tema 23: Les prestacions de l’Administració penitenciària al Reglament penitenciari i al Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya. 1. L’assistència sanitària. 2. La higiene i l’alimentació. 3. L’educació als centres penitenciaris. 4. Els serveis socials en l’àmbit d’execució penal. 4. L’assistència religiosa.

Tema 24: El règim disciplinari. 1. Fonament, àmbit d’aplicació i principis de la potestat disciplinària. 2. Classificació de les faltes i determinació de les sancions. Prescripció i cancel·lació. 3. Procediment sancionador. 4. Execució i compliment de les sancions. 5. Les recompenses.

Tema 25: El control de l’activitat penitenciària: el jutge de vigilància penitenciària. 1. Principals funcions i atribucions segons la Llei orgànica general penitenciària i el Codi Penal. 2. Els recursos contra les seves resolucions.

Tema 26: L’organització dels centres penitenciaris al Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya (I). 1. Estructura. 2. Òrgans col·legiats dels centres penitenciaris: composició, funcions i normes de funcionament. 3. Òrgans unipersonals superiors dels centres penitenciaris. Funcions.

Tema 27: L’organització dels centres penitenciaris al Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya (II). 1. El personal al servei de l’administració penitenciària al Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya: disposicions comunes en matèria de personal. Especificitats del personal dels centres penitenciaris. 2. Especial referència a les funcions assignades al cos tècnic d’especialistes, grup serveis penitenciaris.

Tema 28: 1. La Unitat de gestió penitenciaria: funcions. 2. L’expedient personal de l’intern: estructura i documentació que l’integren. La protecció de les dades de caràcter personal dels fitxers penitenciaris. 3. Gestió dels processos administratius relacionats amb la documentació processal, penal i penitenciaria de l’intern. 4. La unitat de gestió de recurso  humans.

Tema 29: 1. El funcionament administratiu de l’àmbit de règim interior: redacció d’informes de fet, de recomptes i d’altres. 2. Tràmits relatius a les unitats de servei: ingressos, sortides, comunicacions i visites, recepció i sortida de paquets i encàrrecs. 3. Obtenció i classificació dels dactilogrames.

Tema 30: 1. La unitat de gestió econòmica. 2. Principis generals del règim econòmic dels establiments penitenciaris. 3. Règim patrimonial. 4. La gestió dels economats, cafeteria i cuina. 5. La gestió econòmica administrativa de les despeses d’alimentació i del vestuari, equip i estris dels/de les interns/es. 6 La custòdia dels objectes de valor i el peculi dels/de les interns/es.

Criminologia

Tema 31: 1. El model de la seguretat ciutadana i les seves repercussions en els sistemes penitenciaris. 2. Les teories abolicionistes i el dret penal mínim. 3. El model de justícia restauradora. 4. El model de justícia juvenil. 5. Noves formes de delinqüència. 6. La delinqüència organitzada. 7. La delinqüència econòmica o de coll blanc. 8. Ladelinqüència terrorista.

Tema 32: 1. El procés i els mecanismes de socialització. 2. Els agents de socialització. 3. Adaptació i desviació social. 4. El comportament antisocial i la carrera delictiva. 5. Marginació, conflicte i criminalitat. 6. Dades i característiques de la població penitenciaria a Catalunya. Els joves, els estrangers i les dones. 

Psicologia

Tema 33: Teories explicatives de la conducta delictiva.1. Biològiques. 2. Psicològiques. Especial referència al model d’aprenentatgesocial. 3. Sociològiques. 4. Teories integradores.

Tema 34: Programes d’intervenció a la presó. 1. Tractament de les conductes addictives. 2. Tractament amb delinqüents sexuals. 3. Tractament amb delinqüents violents. 4. Tractament dels delictes de violència domestica. 5. Els programes motivacionals. 6. Els efectes de la intervenció sobre la reincidència.

Convocatorias anteriores

Clases por videoconferencia

Tenemos centros especializados en esta preparación y podrás ver los distintos horarios de los grupos que organizan nuestros centros para que elijas el que más te conviene.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO 10% dto. sobre PVP indicado CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRICULA
20-10-2020 M de 16:00 a 21:00 146 € /mes Barcelona Suscribirme

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!


SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test