Convocada 1 praza de Auxiliar Administrativo e 1 praza de Traballador/a Social para o Concello de Alfoz (Lugo)

CONCELLO DE ALFOZ

________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONVOCATORIA DE PROCESOS SELECTIVOS PARA INGRESO A PRAZAS DO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DESTE CONCELLO, NO MARCO DO PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

– 1 Praza de Auxiliar (A tempo parcial)

– 1 Praza de Traballdor/a Social

SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso-Oposición Libre

INSTANCIAS:

As persoas que desexen tomar parte nas probas selectivas deberán presentar solicitude, que figura como Anexo I das bases xerais e que se facilitará no Rexistro Xeral desta Entidade.

As instancias correspondentes dirixiranse ao Sr. Alcalde do Concello de Alfoz.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: DENDE O DÍA 27 DE MARZO ATA O DÍA 16 DE ABRIL DE 2012.

A presentación de solicitudes farase no Rexistro Xeral do Concello de Alfoz, ou a través das formas establecidas no artigo 38 da vixente Lei 30/1992, de 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

As solicitudes que se presenten a través da oficina de correos, deberán entregarse en sobre aberto para ser seladas e datadas polo funcionario de correos antes de seren certificadas.

Para máis información, podes consultar o seguinte enlace: Bases Convocatoria