Publicada a Oferta de Emprego Público para o Concello de Ribeira de Piquín (Lugo)

CONCELLO DE RIBEIRA DE PIQUÍN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

POR RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DO 16 DE MARZO DE 2.012, DO CONCELLO DE RIBEIRA DE PIQUÍN FAISE PÚBLICA A OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO DESTE CONCELLO PARA O ACTUAL EXERCICIO DE 2.012 (APROBADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CON DATA DE 30 DE DECEMBRO DE 2.011)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

–      Unha praza de Administrativo. Escala de Administración Xeral. Subescala Administrativa.

 Servizos Xerais, integrada no grupo C, subgrupo C1 segundo o disposto
na Lei 7/2007, do 12 de abril. Título esixido Bacharel ou Equivalente. Acceso Promoción Interna.