CATALUÑA. Apertura bolsa de trabajo personal docente.

Borsa de treball de personal docent

La borsa de personal docent és la borsa de treball que cada curs escolar el Departament d’Ensenyament confecciona amb les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.

A qui va dirigit?

A totes les persones que volen treballar com a docents interins en centres públics del Departament d’Ensenyament i compleixen els requisits per fer-ho.

Cossos i especialitats que es convoquen

 • Consulta i modificació de dades (per a les persones que ja formen part de la borsa): del 26 de gener al 2 de febrer de 2015
 • Termini per presentar la sol·licitud per formar part de la borsa: del 21 de gener al 9 de febrer de 2015
 • Publicació de la llista provisional de les sol·licituds admeses i excloses: segona quinzena de febrer de 2015

CATALUÑA. Apertura bolsa de trabajo personal interino docente no universitario.

Departament d’Ensenyament

RESOLUCIÓ ENS/2878/2014, de 17 de desembre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament.

Text i fitxa    PDF

(69.20 KB)

El plazo de solicitudes es desde el 21 de enero hasta el 9 de febrero de 2015, ambos inclusives.

CATALUÑA. Interinos. Nombramiento telemático curso 2013-14.

Nomenaments telemàtics per adjudicar vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent. Curs 2013-2014

Els dies 9 i 10 de setembre de 2013 els  serveis territorials del Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona faran actes de nomenaments telemàtics per cobrir les vacants i substitucions que encara estiguin pendents d’adjudicar, de qualsevol jornada.
Què cal fer?

 • Podeu consultar les dades de la borsa de treball de personal interí i substitut docent al web del Departament d’Ensenyament. Cal identificar-se amb el codi d’usuari o usuària de la XTEC o, si no se’n té, amb el codi del registre d’usuari temporal que facilita el mateix sistema.
 • A fi de tenir informació precisa sobre el procediment i de seguir-ne tots els passos, cal accedir a les pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona que heu sol·licitat com a preferents.
 • Els dies 9 i 10 de setembre, abans de les 12 hores, es publicarà a les pàgines web dels serveis territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona el número d’ordre del personal convocat als actes de nomenament.
 • Per conèixer el resultat de l’adjudicació, cal consultar la llista general del resultat de l’adjudicació a les pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona que es tenen com a preferents. Complementàriament, les persones a les quals s’assigna una vacant o una substitució reben un missatge de text (SMS) i un missatge de correu electrònic amb aquesta indicació. Per accedir a l’aplicació, cal identificar-se amb el codi d’usuari de la XTEC o, si no se’n té, amb el codi del registre d’usuari temporal que facilita el mateix sistema.
 • La persona substituta ha d’acceptar o refusar l’adjudicació proposada dins de la franja horària de connexió que s’estableix. Us aconsellem que prèviament vegeu el vídeo tutorial sobre el funcionament de «l’Accés al resultat individual de l’adjudicació».

Hi ha una franja horària de connexió per acceptar des del web la plaça assignada:

 • 9 de setembre de les 12.00 a les 13.30 hores
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Girona
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Barcelona Comarques
 • 9 de setembre de les 13.00 a les 14.30 hores
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a la Catalunya Central
  Consorci d’Educació de Barcelona
 • 10 de setembre de les 12.00 a les 13.30 hores
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Tarragona
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Vallès Occidental
 • 10 de setembre de les 13.00 es 14.30 hores
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Lleida
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Baix Llobregat

Nomenaments a partir de l’inici del curs escolar

A partir de l’inici del curs lectiu els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona realitzaran actes de nomenaments telemàtics d’acord amb el procediment que s’estableix a l’article 6 dels Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014 de 28 de juny de 2013 i amb les condicions que s’estableixen a l’article 4 de l’esmentat document.

Funcionament general del procés d’adjudicació telemàtica

A fi de tenir informació sobre el procediment dels actes de nomenaments telemàtics i de seguir-ne tots els passos, cal accedir a les pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona sol·licitats com a preferents.

Una vegada ha començat el curs, els serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona publicaran a la pàgina web el calendari mensual d’actes de nomenaments telemàtics per cobrir vacants i substitucions.

Durant el curs, el dia de l’adjudicació, normalment, abans de les 11 del matí, es pot consultar, a les pàgines web dels serveis territorials o al web del Consorci d’Educació de Barcelona, el número d’ordre de les persones convocades per a cada especialitat.

Per saber el resultat de l’adjudicació, cal consultar la llista general del resultat de l’adjudicació a les pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona sol·licitats com a preferents. Complementàriament, les persones a les quals s’assigna una vacant o una substitució reben un avís per mitjà d’un SMS i un missatge de correu electrònic.

Les franges horàries en què cal connectar-se per veure el resultat de l’adjudicació i acceptar-la o refusar-la es publiquen a l’apartat Franja horària de connexió de les pàgines web de cadascun dels serveis territorials i al web del Consorci d’Educació de Barcelona. Us aconsellem que prèviament veieu el Vídeo sobre el funcionament de l’apartat Accés al resultat individual de l’adjudicació de l’aplicació.

Les persones a les quals s’assigna una vacant o substitució l’han d’acceptar des de l’aplicació que hi ha a l’apartat Accés al resultat individual de l’adjudicació d’aquest web durant la franja horària indicada. Per fer-ho, cal seguir els passos següents:

 1. acceptar telemàticament aquesta proposta i
 2. imprimir la credencial (en format PDF).

El primer dia lectiu després de l’adjudicació o el dia d’inici de la substitució (si és posterior a l’adjudicació), cal presentar-se al centre docent adjudicat i lliurar la credencial a la direcció del centre.

Si no es vol acceptar la proposta d’adjudicació, cal indicar-ho a l’apartat Accés al resultat individual de l’adjudicació de l’aplicació. S’ha de tenir en compte que el rebuig d’aquesta proposta comporta l’exclusió de la borsa de treball de personal docent, llevat que s’al·legui un motiu justificat. En aquest cas, s’ha de fer arribar un document acreditatiu a la seu del servei territorial corresponent.

La persona que obté una vacant o substitució per primera vegada ha de portar a la Secció de Gestió de Personal del servei territorial ladocumentació següent:

 • una fotocòpia del DNI,
 • una fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social,
 • un certificat mèdic original que indiqui que no té cap malaltia ni cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici del lloc de treball que ha d’ocupar,
 • l’imprès que fa referència a les dades bancàries,
 • l’imprès corresponent a la retenció del rendiment del treball personal (IRPF),
 • la declaració jurada o promesa de no estar afectat o afectada pel règim d’incompatibilitat i
 • la sol·licitud de compatibilitat.

La direcció del centre docent ha de comunicar a la persona interina o substituta l’acabament de la vacant o substitució per incorporació de la persona titular del lloc de treball. En aquest cas, no més tard de les 10 hores del primer dia lectiu posterior a la data de cessament, la persona interina o substituta ha d’accedir a l’aplicació que hi ha a l’apartat Comunicació de la finalització de l’adjudicació del web per comunicar la data d’acabament i quedar disponible per participar en posteriors actes de nomenaments (vegeu el Vídeo sobre el funcionament de l’apartat Comunicació de la finalització de l’adjudicació de l’aplicació).

Si la incorporació de la persona titular es produeix dimecres, per exemple, i no se’n té constància fins aquest mateix dia, la persona substituta ho ha de comunicar el mateix dimecres, si és que vol prendre part en el procés d’adjudicació d’aquell dia. En tot cas, també cal presentar la credencial signada per la direcció del centre a la Secció de Gestió de Personal Docent del servei territorial o enviar-la escanejada per correu electrònic.

Si no es disposa d’ordinador amb connexió a Internet, es pot anar:

 • a la seu dels serveis territorials,
 • a la seu central del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona),
 • als serveis educatius del Departament d’Ensenyament o
 • a qualsevol biblioteca pública de la Generalitat de Catalunya.

Si cal resoldre dubtes de tipus informàtic, es pot trucar al telèfon del Servei d’Atenció Unificada del Departament d’Ensenyament (902 532 100), de dilluns a divendres, de les 8 a les 20 hores, exclosos els festius, o s’hi pot enviar un missatge de correu electrònic (sau.ensenyament@gencat.cat).

Si cal resoldre dubtes de tipus administratiu, es poden comunicar per correu electrònic al servei territorial.

CATALUÑA. Nomenaments telemàtics per a l’adjudicació de vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent per al curs 2012-2013

Per adjudicar, entre el personal inscrit a la borsa de personal docent, les vacants i substitucions que hi ha pendents d’assignació, es preveu que els dies 30 i 31 d’agost de 2012 els serveis territorials del Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona facin actes de nomenament telemàtic per cobrir les vacants i substitucions.

Hi ha una franja horària de connexió per acceptar des del web la plaça assignada:

 • 30 d’agost de les 12.00 a les 13.30 hores
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Tarragona
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Vallès Occidental
 • 30 d’agost de les 13.00 a les 14.30 hores
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Lleida
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Baix Llobregat
 • 31 d’agost de les 12.00 a les 13.30 hores
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Girona
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Barcelona Comarques
 • 31 d’agost de les 13.00 es 14.30 hores
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a la Catalunya Central
  Consorci d’Educació de Barcelona

S’anirà informant sobre les dates dels següents nomenaments telemàtics.

CATALUÑA. Borsa de treball de personal d’administració i serveis

La borsa de treball de personal d’administració i serveis té com objecte disposar de persones candidates per a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants i substitucions necessaris per a la prestació dels serveis del Departament d’Ensenyament mentre no es produeixi la seva cobertura pels procediments de provisió i selecció definitius establerts.

Poden participar en aquesta convocatòria ordinària les persones que reuneixen els requisits per formar part dels blocs 1, 2 i 3 de la borsa de treball, per les categories professionals i els àmbits geogràfics que s’especifiquen en la Resolució de convocatòria.

https://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.75e1c94eb5dd9e184ed22010b0c0e1a0/?vgnextoid=eb179c8d5ad11310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=eb179c8d5ad11310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

CATALUNYA. Bolsa de trabajo personal docente interino. Consulta modificación de datos.

Consulta i modificació de dades

Les persones interessades poden consultar en línia les dades que consten a la borsa de treball de personal docent interí o substitut. A més, entre el 4 i el 18 de juny de 2012 poden modificar-ne les dades.

Les persones de la borsa de treball 2012-2013 que no han prestat serveis, entre el 4 i el 18 de juny de 2012, han de manifestar la conformitat de continuar formant-ne part durant el curs 2012-2013.

Les persones que durant el curs 2011-2012 podien manifestar la seva conformitat per continuar formant part de la borsa de treball de personal docent i no ho facin abans del 18 de juny de 2012 deixaran de formar part de l’esmentada borsa a partir del curs 2012-2013.

Les modificacions de les dades de la borsa de treball que es fan entre el 4 i el 18 de juny de 2012 tenen efectes a partir del 30 d’agost del 2012, excepte les relatives a les especialitats sol·licitades, que ja es tenen en compte en els processos d’adjudicació d’estiu.

El número d’ordre de la borsa de treball 2012-2013 és provisional. El número d’ordre definitiu es podrà consultar a partir del 20 de juliol de 2012.

Al llarg del curs 2012-2013 s’obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent durant la darrera setmana dels mesos d’octubre, gener i març.

Període de reclamació: El termini per presentar reclamacions contra el nou número d’ordre obtingut serà del 4 al 18 de juny de 2012, ambdós inclosos.

CATALUÑA. Adjudicación de destinos provisionales curso 2012-2013.

Informació general

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professorat d’ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2012-2013.

Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2012 i finalitzaran el 31 d’agost de 2013, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o de les direccions dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

El professorat que ja consta destinat per al curs 2012-2013 no ha de participar en el procés d’enguany i continuarà al lloc, a excepció dels supòsits que preveu l’article 5.

El professorat pot consultar la data de finalització del seu nomenament vigent a través del portal ATRI.

https://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.a735c8413184c341c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=efb5f2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=efb5f2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default