CATALUNYA. Convocatòria Borsa 2011/2012 de treball de professorat especialista en guitarra

L’objectiu de la borsa de treball de professorat especialista en guitarra és confeccionar una llista de professionals per cobrir llocs vacants i substitucions en règim de contracte laboral temporal a l’Institut Escola Artístic Oriol Martorell.

Requisits d’admissió

Per formar part de la borsa de treball de professorat especialista, tant en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds com en el moment de la contractació, cal complir els requisits següents:

1. Requisits generals

- Tenir la nacionalitat espanyola, la d’altres estats membres de la Unió Europea o la d’algun estat al qual sigui aplicable la lliure circulació de persones treballadores; o bé tenir la condició de cònjuge, descendent o descendent de cònjuge d’una persona que compleixi alguna de les condicions esmentades pel que fa a la nacionalitat, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o més grans d’aquesta edat però visquin a càrrec dels progenitors.

- Tenir setze anys complerts i no excedir els seixanta-cinc.

- No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al lloc de treball a què s’opta.

- No haver estat separat o separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració pública, ni trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l’exercici de les funcions públiques. D’altra banda, les persones que no posseeixen la nacionalitat espanyola han d’acreditar, igualment, que no estan sotmeses a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.

- Tenir el certificat de nivell de suficiència de català, el nivell C, o un certificat equivalent, d’acord amb l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril, de modificació de l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

2. Requisits específics

- Títol professor/a superior de guitarra (pla d’estudis 1966), o equivalent
- Títol superior de música. Especialitat guitarra (pla d’estudis LOGSE), o equivalent
- Títol superior de música. Especialitat pedagogia de la guitarra (pla d’estudis LOGSE), o equivalent.

Més Informació Convocatoria

CATALUNYA. Obert termini consulta i modificació de dades de la borsa 2011/2012

Del 24 al 28 d’octubre de 2011, les persones interessades poden modificar en línia les dades que consten a la borsa de treball de personal docent interí o substitut.

Les persones que s’han inscrit a la darrera convocatòria d’accés a la borsa de treball de personal docent feta pública per la Resolució ENS/1543/2011, de 17 de juny, únicament poden modificar les dades els dies 27 i 28 d’octubre (les modificacions fetes prèviament quedaran anul·lades).

Modificació de dades

Vídeo sobre el funcionament de l’aplicació

CATALUNYA. Lista provisional de personas admitidas y excluidas de la bolsa de personal docente.

Termini de reclamacions: del 29 de setembre al 10 d’octubre de 2011

CATALUNYA. Nomenaments telemàtics per adjudicar vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent. Curs 2011-2012

Per adjudicar entre el personal inscrit a la borsa de treball de personal docent les vacants i substitucions que hi ha pendents d’assignació, es preveu que el dimecres 31 d’agost de 2011 els serveis territorials del Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona facin actes de nomenament telemàtic per cobrir les vacants i substitucions.

Hi ha una franja horària de connexió per acceptar des del web la plaça assignada:

31 d’agost de les 11.30 a les 13.00 hores

- Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Baix Llobregat
- Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Barcelona Comarques
- Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Tarragona
- Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre
- Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Lleida

31 d’agost de les 13.30 a les 15.00 hores

- Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Girona
- Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Maresme – Vallès Oriental
- Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Vallès Occidental
- Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Catalunya Central
- Consorci d’Educació de Barcelona

S’anirà informant sobre les dates dels següents nomenaments telemàtics.

Més Informació

CATALUNYA. Consulta y modificación de datos bolsa de trabajo de personal docente interino.

Les persones interessades poden consultar en línia les dades que consten a la borsa de treball de personal docent interí o substitut. A més, entre el 23 de maig i l’1 de juny del 2011 poden modificar-ne les dades.

Consulta i modificació de dades

Vídeo sobre el funcionament de l’aplicació

Les persones de la borsa de treball 2011-2012 que no han prestat serveis, entre el 23 de maig i l’1 de juny del 2010, han de manifestar la conformitat de continuar formant-ne part durant el curs 2011-2012.

Les modificacions de les dades de la borsa de treball que es fan entre el 23 de maig i l’1 de juny del 2011 tenen efectes a partir del 30 d’agost del 2011, excepte les relatives a les especialitats sol·licitades, que ja es tenen en compte en els processos d’adjudicació de destinació de l’estiu.

Les persones de la borsa de treball 2011 que han prestat serveis han de participar obligatòriament en els processos d’adjudicació de destinacions d’estiu si estan acollides a les garanties de continuïtat. Entre el 23 de maig i l’1 de juny del 2011 n’han de presentar la sol·licitud.

El número d’ordre de la borsa de treball 2011-2012 és provisional. El número d’ordre definitiu es podrà consultar a partir del 14 de juliol del 2011.

Al llarg del curs 2011-2012 s’obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent durant la darrera setmana dels mesos d’octubre, gener i març.

CATALUNYA. Instrucciones sobre adjudicaciones de destinos provisionales al personal funcionario e interino docente.

Resolución ENS/1234/2011, de 12 de mayo, por la que se dictan las instrucciones sobre las adjudicaciones de destinos provisionales al personal funcionario e interino de los cuerpos docentes en centros docentes públicos y servicios educativos dependientes del Departamento de Enseñanza y otros puestos, con efectos de 1 de septiembre de 2011, y sobre los desplazamientos forzosos por modificación de las plantillas de los centros docentes públicos.

 https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5883/11132013.pdf

CATALUÑA. Modificación de la Resolución EDU/1345/2010 por la que se dictan instrucciones referidas a gestion de la bolsa de trabajo de personal docente

 

RESOLUCIÓN

ENS/1001/2011, de 15 de abril, por la que se modiica la Resolución EDU/1345/2010,de 26 de abril, por la que se dictan instrucciones referidas a la gestión de la bolsa de trabajo de personal docente y para la compactación de las vacantes y sustitucionesen los centros públicos dependientes del Departamento de Educación para el curso 2010-2011.
 

 

https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5867/11104087.pdf