GALICIA. Abierto plazo para solicitar plaza de interinidades y sustituciones profesores música y artes escénicas.

 

Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria

Descargar PDF

GALICIA. Convocatoria Maestros Interinos Audición y Lenguaje. Plazo 26 septiembre 2014.

Se publicó en el DOG de 16 de septiembre:

Descargar PDF

Solicitudes hasta el día 26 de septiembre de 2014.

GALICIA. Apertura Bolsas 2012/2013 de ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL, (Secundaria); LABORATORIO, SERVICIOS A LA COMUNIDAD, SOLDADURA (PTFP); CONTRABAJO, GAITA GALLEGA, VIOLA (Música y Artes Escénicas)y MATERIALES Y TECNOLOGÍA: DISEÑO (Artes Plásticas)

Xúntase o Anuncio do 2 de outubro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade análise e química industrial (590102), profesores técnicos de formación profesional, especialidades de laboratorio (591208), servizos á comunidade (591225) e soldadura (591228), profesores de música e artes escénicas, nas especialidades de contrabaixo (594406), gaita galega (594413) e viola (594431) e profesores de artes plásticas e deseño, especialidade de materiais e tecnoloxía: deseño (595520).

Convocatoria [PDF]

Convocatoria [PDF]

GALICIA. Apertura introducción de datos que acrediten conocimiento de idiomas para interinos.

ABERTO O PRAZO PARA A INTRODUCCIÓN DOS DATOS QUE ACREDITAN OS NIVEIS DE COÑECEMENTO DE IDIOMAS PARA O PERSONAL INTERINO/SUBSTITUTO OU QUE FIGURE NAS LISTAS PARA REALIZAR POSIBLES INTERINIDADES OU SUBSTITUCIÓNS.
O vindeiro curso académico 2011-2012 o profesorado que queira optar á cobertura de interinidades ou substitucións de prazas vacantes en diversas materias que se impartan en lingua estranxeira terá que acreditar que ten, como mínimo, o nivel B2 da lingua correspondente. Para elo, debera proceder seguindo as seguintes instrucións:

 • PERSOAL CON CONTA DE CORREO DA CONSELLERÍA
  • As persoas que teñen unha conta de correo electrónico do tipo @edu.xunta.es, deberán acceder a través da aplicación https://www.edu.xunta.es/substitutos a cumprimento da instancia, seguindo as instrucións que alí se sinalan.
 • PERSOAL QUE NON TEN CONTA DE CORREO DA CONSELLERÍA
  • Aquel persoal que, estando nas listas para a cobertura de posibles interinidades e/ou substitucións, non teña unha conta de correo electrónico do tipo @edu.xunta.es , deberá cumprimentar a seguinte instancia.

IMPORTANTE: EN ÁMBOLOS DOUS CASOS, A INSTANCIA E A DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEBERÁ ENTREGARSE POR REXISTRO.

Para calquera dúbida pode poñerse en contacto:

 • Profesores do corpo de mestres
  • Teléfonos: 981545440 – 981544488
  • Enderezo electrónico: persoal.primaria@edu.xunta.es
 • Profesores dos restantes corpos (PES,FP, EOI, ETC…)
  • Teléfonos: 981545407 – 981545408 – 981545409
  • Enderezo electrónico: persoal.secundaria@edu.xunta.es

https://www.edu.xunta.es/substitutoslistas/#

GALICIA. Publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do baremo no corpo de profesores de música e artes escénicas nas especialidades de fundamentos de composición e tuba.

Xúntase o Anuncio polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do baremo no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidades de fundamentos de composición (594412) e tuba (594429), aberto mediante o Anuncio do 15 de febreiro de 2012 modificado polo Anuncio do 7 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia do 15 de febreiro e do 14 de marzo de 2012 respectivamente).

Servizo(s) relacionado(s): 

Colectivo:

Tema:

Ensinanza:

GALICIA. Publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo no corpo de profesores de música e artes escénicas, nas especialidades de fundamentos de composición e tuba

Xúntase o Anuncio do 2 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidades de fundamentos de composición (594412) e tuba (594429), aberto mediante o Anuncio do 15 de febreiro de 2012 modificado polo Anuncio do 7 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia do 15 de febreiro e do 14 de marzo de 2012 respectivamente).

 • O prazo de reclamacións será de dez días naturais, a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no DOG.
Servizo(s) relacionado(s):

GALICIA. Bolsas de interinos. Puntuaciones definitivas y relación de excluidos definitivos.

ANUNCIO de 20 de febrero de 2012, de la Dirección General de Centros y Recursos Humanos, por el que se comunica la publicación de las puntuaciones definitivas y la relación de excluidos definitivos del baremo de diversas especialidades del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, de profesores técnicos de formación profesional y de profesores de música y artes escénicas, abierto mediante el Anuncio de 8 de noviembre de 2011 (Diario Oficial de Galicia de 22 de noviembre).

Publicada la lista provisional y resueltas las reclamaciones, procede publicar el baremo definitivo y la relación definitiva de excluidos en el tablón de anuncios de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, en sus jefaturas territoriales y en la página web de esta consellería.

En consecuencia, esta dirección general

RESUELVE:

Primero. Hacer públicas en la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, en sus jefaturas territoriales y en la página web de esta consellería:

(https://www.edu.xunta.es/substitutos… -«Baremo listas abertas»-) las puntuaciones definitivas y la relación de excluidos definitivos del baremo para plazas de interinidades y sustituciones para impartir docencia en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, especialidad navegación e instalaciones marinas (590109); en el cuerpo de profesores técnicos de formación profesional, en la especialidad de máquinas, servicios y producción (591210), y en el cuerpo de profesores de música y artes escénicas, especialidades de arpa (594402), flauta de pico (594411), percusión (594422), viola da gamba (594432) y lenguaje musical (594460).

Segundo. Publicar la relación de excluidos definitivos en el anexo de este anuncio.

Tercero. Contra estas puntuaciones definitivas y la relación de excluidos definitivos, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el director general de Centros y Recursos Humanos, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, o podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, conforme a los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

(Galicia) Puntuaciones definitivas y excluidos

(Galicia) Puntuaciones definitivas y excluidos

GALICIA. Apertura bolsa de composición y tuba 2011/2012.

Anuncio polo que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de música e artes escénicas, nas especialidades de fundamentos de composición e tuba

Xúntase o Anuncio do 15 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de música e artes escénicas, nas especialidades de fundamentos de composición (594412) e tuba (594429).

Anuncio do 15 de febreiro de 2012 Anexo I: Baremo que se aplica Anexo II: Instancia de solicitude Anexo III: Folla de alegación de méritos e autobaremación

Documentos adjuntos a este artículo

Anuncio do 15 de febreiro de 2012
Anuncio do 15 de febreiro de 2012
Anexo I: Baremo que se aplica
Anexo I: Baremo que se aplica
Anexo II: Instancia de solicitude
Anexo II: Instancia de solicitude
Anexo III: Folla de alegación de méritos e (...)
Anexo III: Folla de alegación de méritos e (…)

GALICIA. Bolsa 2011/2012 de navegación e instalacións mariñas, máquinas, servizos e produción, arpa frauta de pico, percusión, viola da gamba e linguaxe musical. Puntuacións Definitivas

Anuncio do 20 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do baremo no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade navegación e instalacións mariñas (590109, no corpo de profesores técnicos de formación profesional na especialidade de máquinas, servizos e produción (591210) e no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidades de de arpa (594402), frauta de pico (594411), percusión (594422), viola da gamba (594432) e linguaxe musical (594460), aberta mediante o Anuncio do 8 de novembro de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia do 22 de novembro).

Anuncio do 20 de febreiro de 2012

Anuncio do 20 de febreiro de 2012

GALICIA. Apertura solicitud interinidades o sustituciones profesores de religión católica ESO y Bachillerato.

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2012, de la Dirección General de Centros y Recursos Humanos, por la que se comunica la apertura de un plazo para solicitar plazas de interinidades o sustituciones para impartir docencia de religión católica en el nivel de educación secundaria obligatoria y bachillerato en los centros docentes que dependen de esta consellería.


Primera. Objeto.

Se comunica la apertura de un plazo para solicitar posibles interinidades o sustituciones de religión católica en el nivel educativo de educación secundaria obligatoria y bachillerato en los centros docentes públicos que dependen de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria.

Segundo. Requisitos.

a) Ser español o nacional de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o nacional de algún Estado al que, en virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, o ser extranjero con residencia legal en España y autorizado a trabajar o en disposición de obtener una autorización de trabajo por cuenta ajena.

b) Las previsiones del punto anterior serán de aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependendientes. Asimismo, podrán acceder los extranjeros con residencia legal en España.

c) Tener cumplidos dieciséis años de edad.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración pública, ni estar inhabilitado para el ejercicio de sus funciones. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, deberán acreditar igualmente no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado de origen el desempeño de sus funciones.

f) Haber sido propuesto por la autoridad de la confesión religiosa para impartir dicha enseñanza y haber obtenido la declaración eclesiástica de idoneidad (DEI) o declaración eclesiástica de competencia académica (DECA) o certificación equivalente de la confesión religiosa objeto de la materia educativa.

g) Estar en posesión del certificado de lengua gallega 4 (Celga 4), o del certificado de perfeccionamiento de lengua gallega, tener la validación correspondiente o superarlo a través de prueba libre.

h) Para impartir docencia en el nivel educativo de educación secundaria obligatoria o bachillerato, título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente.

Tercero. Forma de participación.

Los participantes presentarán una única instancia acompañada de una hoja de alegaciones y autobaremación, ajustada al modelo que se encontrará a disposición de las interesadas e interesados en la dirección electrónica (www.edu.xunta.es) y simultáneamente presentarán, para la demostración de los méritos, los documentos señalados en el baremo que aparece como anexo I en esta orden, en cada uno de los cuales deberá hacerse constar el nombre, apellidos, especialidad y cuerpo.

Los participantes presentarán, además, los documentos justificativos de reunir los requisitos establecidos en el epígrafe segundo, excepto los apartados d) y e), que serán justificados ante la jefatura territorial en el momento de tomar posesión del primer nombramiento.

La instancia se dirigirá al director general de Centros y Recursos Humanos de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria.

Todas las fotocopias que se remitan deberán ir acompañadas de las diligencias de compulsa. No se admitirá ninguna fotocopia que carezca de la diligencia de compulsa.

La Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Univesitaria podrá requerir a la interesada o interesado, en cualquier momento, la justificación de aquellos méritos alegados que no fuesen debidamente acreditados.

Cuarto. Presentación de solicitudes.

La instancia, así como la documentación referida en el punto anterior, podrá presentarse en los departamentos territoriales de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria o en cualquiera de las dependencias a las que alude el artículo 38 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. En caso de que optasen por presentar la solicitud ante una oficina de Correos, lo harán en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por la funcionaria o funcionario de correos antes de ser certificada.

Quinto. Plazo de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes y documentos será de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Galicia.

Sexto. Baremo de méritos.

Los aspirantes serán ordenados según la mayor puntuación en el baremo de méritos que se publica como anexo I a la presente resolución.

Séptimo. Criterios de desempate.

En el caso de que se produjesen empates, éstos se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:

a) Mayor puntuación en los epígrafes del baremo de méritos por el orden en que éstos aparecen en el anexo I de esta convocatoria.

b) Mayor puntuación en los subepígrafes del baremo de méritos por el orden en que estos aparecen en el anexo I de esta convocatoria.

Octavo. Comisión de evaluación.

Para la evaluación de los méritos presentados por los participantes se constituirá una comisión presidida por el subdirector general de Recursos Humanos y por los funcionarios de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria que determine el director general de Centros y Recursos Humanos, a la que podrá asistir un representante de las organizaciones sindicales acreditadas en la mesa sectorial docente no universitaria, con voz y sin voto.

Esta comisión estará comprendida en la categoría primera a efectos de lo previsto en el Decreto 144/2001, de 7 de junio (Diario Oficial de Galicia de 25 de junio).

Noveno. Reclamaciones a las listas provisionales.

Los solicitantes podrán presentar reclamaciones a las puntuaciones provisionales en el plazo de diez días naturales a partir de su exposición.

Décimo. Lista definitiva.

Consideradas las reclamaciones a las que se refiere la base anterior, la Dirección General de Centros y Recursos Humanos procederá a dictar la resolución por la que se hacen públicas las listas definitivas de solicitantes, por orden de puntuación.

Contra la resolución definitiva, las interesadas y los interesados podrán interponer recurso de alzada en el plazo de un mes según establecen los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Disposición adicional.

Podrán formar parte de las listas de solicitantes aquellas personas que no reúnan el requisito establecido en la letra g) del punto segundo de esta orden, con el compromiso de obtener el Celga 4 en el plazo de dos años a contar desde la publicación de la lista definitiva. En todo caso, con independencia de la puntuación, tendrán prioridad, en las listas definitivas de solicitantes, aquellas personas que reúnen todos y cada uno de los requisitos establecidos en el mencionado punto segundo.

Anexo I. Baremo que se aplica

Anexo I. Baremo que se aplica
Anexo II. Instancia de Solicitud
Anexo II. Instancia de Solicitud
Anexo III. Hoja de autobaremación.
Anexo III. Hoja de autobaremación.