CATALUÑA. Varios nombramientos Maestros y Profesores Enseñanza Secundaria.


MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Nombramientos

  • Orden ECD/267/2012, de 3 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución EDU/6/2010, de 4 de enero.
  • Orden ECD/268/2012, de 6 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Maestros, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución EDU/530/2009, de 26 de febrero.
  • Orden ECD/269/2012, de 6 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución EDU/618/2008, de 28 de febrero.

CATALUNYA. Proposta de revisió de l’actual sistema de reconeixement d’estadis docents

Documentació presentada a la Mesa Sectorial de personal docent no universitari (11-1-2012)

Proposta de revisió de l’actual sistema de reconeixement d’estadis docents El Projecte de llei de mesures fiscals i financeres, que acompanya els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, preveu l’adequació de les condicions i dels criteris exigibles per al reconeixement d’estadis de promoció al personal docent no universitari, concretament la revisió dels períodes mínims de permanència als efectes de la promoció i els mecanismes i efectes corresponents amb la finalitat de garantir una major progressivitat i compatibilitat amb la carrera professional docent. Ateses les especificitats del col·lectiu docent, el Departament d’Ensenyament presenta als representants sindicals de la Mesa Sectorial del personal docent no universitari, en compliment de l’article 37 de l’EBEP, una proposta de revisió de l’actual sistema de reconeixement d’estadis docents. Aquest procediment de promoció docent no ha sofert modificacions essencials des de la seva implantació en el curs 1992-1993, i la proposta de revisió que es presenta pretén adequar els criteris i les condicions exigibles per a l’obtenció i reconeixement dels estadis de promoció als nous requeriments del sistema educatiu de Catalunya, per tal de garantir una major progressivitat i compatibilitat amb la carrera professional docent, i la sostenibilitat del sistema.

Proposta de modificació de criteris

Proposta de modificació de criteris
Mesures de revisió d'estadis docents
Mesures de revisió d’estadis docents
Previsió d'estadis
Previsió d’estadis

CATALUNYA. Nuevas especialidades de maestros.

NOU DECRET D’ESPECIALITATS DEL COS DE MESTRES

El Ministeri d’Educació ha publicat al BOE un Reial Decret de caràcter bàsic (1594/2011 BOE 9-11-2011) pel qual s’estableixen les especialitats del cos de mestres per a la seva impartició a educació infantil i primària. Així mateix, assigna les àrees que pot impartir qui posseeixi cada especialitat i regula la forma d’adquirir-les.

Especialitats i condicions

Les especialitats continuen sent les mateixes i, a més, s’introdueix l’especialitat d’idioma estranger alemany.

Els i les mestres amb l’especialitat d’educació infantil impartiran totes les àrees de l’etapa. En el segon cicle d’educació infantil podran comptar amb el suport de mestres de qualsevol de les altres especialitats quan els ensenyaments a impartir així ho requereixin i en les condicions que determinin les administracions educatives (AAEE).

Els i les mestres adscrits a l’especialitat d’educació primària tindran competència sobre totes les àrees d’aquest nivell. Per impartir les especialitats de música, educació física i llengües estrangeres es requerirà l’especialitat corresponent. El professorat d’aquestes especialitats i el de pedagogia terapèutica i audició i llenguatge, a més, podrà impartir les àrees pròpies de l’especialitat d’educació primària. Els llocs de treball en unitats que agrupin alumnes d’educació infantil i de primària podran ser ocupats indistintament per professorat especialista d’infantil o de primària.

Les especialitats reconegudes conforme a normativa anterior es consideraran equivalents a les establertes en aquest Decret. Als funcionaris/es del cos de mestres se’ls reconeixen les especialitats per les quals estiguessin habilitats a l’entrada en vigor d’aquest Decret.

S’obre un termini de 3 mesos a partir del 9 de novembre de 2011 per habilitar-se en alguna especialitat si se’n tenen els requisits.

Docència en altres ensenyaments

PQPI

El personal funcionari del cos de mestres podrà excepcionalment impartir docència en els mòduls formatius de caràcter general dels PQPI (Programes de Qualificació Professional Inicial) en les condicions que es determinin.

EPA

El professorat del cos de mestres que abans de l’entrada en vigor de la LOE  (3 de maig del 2006) estigués ocupant plaça definitiva en centres d’educació de persones adultes i hagi impartit docència, com a mínim un curs escolar, en educació secundària per a persones adultes en els nivells equivalents a 1r i 2n d’ESO podrà continuar en els esmentats llocs indefinidament i podrà optar per concurs a llocs de treball d’aquest nivell.

Així mateix, podrà accedir a llocs de treball en centres d’infantil i primària; ara bé, en el cas d’obtenir vacant en aquests centres perdrà tota opció a futures vacants en educació d’adults en llocs equivalents a 1r i 2n d’ESO.

ESO

Els i les mestres amb les especialitats de pedagogia terapèutica i audició i llenguatge podran exercir funcions de tractament de la diversitat a l’ESO.

Adquisició d’ especialitats

El professorat del cos de mestres adquirirà la corresponent especialitat en superar el procés selectiu d’accés al cos de mestres i a més podrà adquirir-ne d’altres si supera el procés d’adquisició de noves especialitats o està en possessió de les titulacions o els requisits establerts a l’annex d’aquest Decret.
A més, per impartir àrees pròpies de l’especialitat d’educació primària durant tres anys, a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret, i en més d’un 30% del seu horari, se n’adquirirà l’especialitat.

En els centres amb projectes educatius plurilingües, el professorat podrà impartir, en l’etapa corresponent a la seva especialitat, els ensenyaments en llengua estrangera si compleix els requisits que estableixin les AAEE. Aquests requisits acreditaran a partir del curs 2013-2014, almenys, competències del nivell B2 del Marc Comú Europeu.

NOVETATS ANNEX

·         Amb el certificat de nivell avançat o d’aptitud d’una EOI, es podrà impartir una llengua estrangera.

·         Amb el títol de graduat a l’àmbit de l’activitat física i l’esport i amb el títol de llicenciat en educació física es podrà impartir docència a primària.

Fuente: USTEC·STEs IAC, Actualitzat: 14/11/2011 22:44

https://www.sindicat.net/x/k/especialitatsmestres.php

NACIONAL. El nuevo modelo de oposiciones para profesores no saldrá antes del 20 de noviembre.

Fuente: El País. 18 oct 2011

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, le ha dicho hoy a los consejeros de las autonomías en la última Conferencia Sectorial de la legislatura que la falta de tiempo le obliga a renunciar a que se apruebe el decreto antes del 20 de noviembre, fecha en la que se celebraran las próximas elecciones generales, según informa Juan Antonio Aunión.

Ver notica completa en el siguiente enlace:

https://www.elpais.com/articulo/sociedad/nuevo/modelo/oposiciones/profesores/saldra/elpepusoc/20111018elpepusoc_9/Tes

CATALUNYA. El Gobierno retirará el recurso sobre las oposiciones de docentes.

Fuente: La Vanguardia. 17 Mayo 2011

El Govern de la Generalitat ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con el Ejecutivo central para que el Ministerio de Economía y Hacienda retire el recurso que presentó sobre la oferta de empleo público en el ámbito docente en la comunidad catalana. De esta forma, el Govern da marcha atrás su amenaza de acudir a la Justicia para desbloquear las oposiciones y garantiza la convocatoria de 1.245 plazas en junio de este año en Catalunya. La consellera de Educació, Irene Rigau, ya anunció que presentaría alegaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ante el bloqueo.

Economía había bloqueado la convocatoria de las plazas de docentes para el próximo curso en varias comunidades autónomas a través de la Abogacía del Estado. Además de Catalunya, Castilla La Mancha, Andalucía, Baleares y Aragón, se vieron afectadas por recursos al considerar que las plazas presentadas excedían el 30% máximo que estipuló para la cobertura de plazas de reposición de plazas vacantes en la Ley de Presupuestos Generales. En total, las comunidades pretendían presentar 3.796 plazas de docentes.

El contencioso entre las comunidades y el Gobierno se solucionó en Andalucía y Baleares con sendos acuerdos para retirar los recursos, lo que desde las demás comunidades se interpretó como un trato a favor de las regiones socialistas, pese a que el Gobierno se había comprometido a reunirse también con los consejeros de Educación de Castilla y León y Catalunya.

Estas dos comunidades cuentan ya con un recurso de la Abogacía del Estado, así como Navarra, por plantear por decreto una convocatoria de plazas que excede el 30 por ciento de la tasa de reposición fijada en la Ley de Presupuestos de 2011. Sin embargo, en Navarra, el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad (TSJN) anuló ayer el recurso del Estado, avalando así su convocatoria.

Cataluña exige más plazas docentes visto el trato dado a Andalucía

Fuente: El País.

La Generalitat aduce que puede duplicar su oferta si incluye interinos – Pide a Economía, al igual que Castilla y León, que retire el recurso a sus oposiciones.

El acuerdo alcanzado el martes entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Economía para convocar oposiciones para 3.796 docentes ha enervado a Cataluña y Castilla y León. La Generalitat de Cataluña, que ofrece 1.245 plazas para las que Economía ha pedido en los juzgados la suspensión cautelar, reclama ahora aumentarlas.

Leer noticia completa en el siguiente enlace:

https://wap.elpais.com/index.phpmodule=elp_gen&page=elp_gen_noticia&idNoticia=20110512elpepisoc_4.Tes&seccion=soc

ANDALUCÍA. La descoordinación deja en el aire las oposiciones para docentes.

El Estado y las autonomías se enfrentan por la fórmula para aplicar el recorte presupuestario – Economía ha pedido la suspensión de tres ofertas de empleo

MANUEL PLANELLES | Sevilla 09/05/2011 EL PAÍS

El descontrol y la descoordinación en la interpretación del artículo 23 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado ha desatado un enfrentamiento entre el Ministerio de Economía y siete comunidades autónomas, a las que el departamento de Elena Salgado acusa de saltarse las limitaciones del plan de austeridad en la convocatoria de sus oposiciones para docentes. En mitad de esta pugna están miles de aspirantes que estudian para lograr una plaza y que permanecen en vilo.

El Ministerio de Economía y Hacienda ha recurrido ya las oposiciones para docentes no universitarios de Castilla y León, Cataluña y Navarra. En los tres casos ha solicitado la suspensión cautelar de los concursos. La Abogacía del Estado, que es la que formalmente presenta los recursos, entiende que así se evitarán daños posteriores si los tribunales admiten la ilegalidad de las oposiciones cuando las pruebas ya se hayan celebrado y las plazas estén ocupadas. Además, Economía ha dado instrucciones en Andalucía, Extremadura, Aragón y Baleares para que se recurran ante los tribunales superiores de justicia sus convocatorias al entender que también se saltan las restricciones presupuestarias. En total, los recursos afectarían a 6.341 de las 8.720 plazas ofertadas este año en todo el país.

El problema radica en la interpretación que las comunidades han hecho de la denominada tasa de reposición. En años anteriores ya se habían introducido restricciones a la hora de reponer a los funcionarios que se jubilan o fallecen. Pero, por primera vez, hay también limitaciones para los docentes no universitarios. Para el conjunto de los funcionarios se fija una tasa de reposición del 10% y para el sector educativo se eleva al 30%. Las autonomías han interpretado estos porcentajes y su reparto.

Castilla y León, donde la consejería estima que unos 11.000 opositores aspiran a las 510 plazas que ha ofertado, calculó el 30% teniendo en cuenta las jubilaciones de los dos últimos ejercicios. Esta comunidad interpretó que al convocarse las oposiciones a maestros cada dos años podía acumular también las vacantes. Aragón, que oferta 320 plazas, también sumó las jubilaciones de los dos últimos ejercicios y le añadió el aumento de docentes por las nuevas necesidades para obtener su porcentaje.

En el caso de Andalucía (37.000 opositores inscritos para 3.796 plazas de infantil y primaria) y Baleares (1.500 personas para 150 plazas) la interpretación de la ley fue otra. Los responsables políticos de las dos comunidades entendieron que su prioridad era la enseñanza, así que decidieron cubrir el 100% de las bajas de docentes y congelar o reducir al máximo el resto de ofertas de empleo público. Así, según sus cálculos, lograrían que la tasa de reposición del conjunto de sus funcionarios se ajustara al 10%.

Cataluña (15.000 personas inscritas para 1.241 plazas de profesores) buscó una tercera vía. La Generalitat aplicó el 30% sobre las jubilaciones y fallecimientos de docentes de secundaria. Pero también sobre las excedencias, renuncias y puestos de nueva creación del último año. Cataluña consideró que podía ofertar 1.241. La Abogacía del Estado sostiene en su recurso que los Presupuestos le permiten sacar solo 430.

Navarra (1.300 personas pelearán por 132 plazas) encontró otro camino. Sumó las jubilaciones del conjunto de funcionarios de la comunidad y sobre esa cifra calculó el 30% de plazas que luego ofertó para docentes. Extremadura, cuyo Gobierno insiste en que finalmente Economía no recurrirá su oferta, no ha querido desvelar la fórmula que ha empleado.

“Existe un problema grave de interpretación, pero no por nuestra parte”, se lamenta la consejera catalana de Enseñanza, Irene Rigau, para quien la tasa de reposición “no está determinada en ningún libro”. Lo llamativo de este embrollo es que al menos dos comunidades tenían el visto bueno del Ministerio de Política Territorial y del de Educación a su interpretación de la tasa. Así lo han resaltado los responsables educativos de Andalucía y Cataluña.

El ministerio de Manuel Chaves no había sido informado previamente de los recursos de Economía. Fuentes del departamento de Chaves reconocen que llevan días intentando buscar una salida, que supondría que no se presentaran los cuatro recursos pendientes y buscar otra solución para los que se han interpuesto. Aunque reconocen que es una tarea complicada. La Generalitat, que ha tildado el recurso de “agresión”, también ha reclamado que se retire el presentado contra su oferta. A finales de la semana pasada, la Abogacía no había recibido nuevas órdenes, es decir, los recursos pendientes se tienen que interponer.

Lo que sí se está haciendo es agotar los plazos al máximo. Economía tiene dos meses desde la publicación de los decretos de oferta de empleo en el boletín oficial de cada comunidad para llevar su escrito a los tribunales superiores de justicia. Los dos siguientes en la lista serían el de Andalucía, que publicó su oferta en el BOJA el 11 de marzo, y Baleares, que lo hizo el 15 de marzo en su BOIB.

Mientras, los sindicatos, que han recibido con estupor la decisión de Economía, intentan hacer presión. ANPE, CC OO, CSIF, UGT y USTEA han convocado concentraciones ante las subdelegaciones del Gobierno de las ocho capitales andaluzas el miércoles para intentar frenar el inminente recurso de Economía contra la oferta de empleo de esta comunidad.

La letra de la ley

Artículo 23 de la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2011. “Durante el año 2011, el número total de plazas de nuevo ingreso del personal del sector público […] será, como máximo, igual al 10% de la tasa de reposición de efectivos […] la limitación […] se fija en el 30% de la tasa de reposición de efectivos en los siguientes supuestos: a) Las Corporaciones locales de menos de 20.000 habitantes. b) Las Administraciones públicas con competencias educativas […] en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.