ADMINISTRACIÓN LOCAL: Concurso unitario para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional

oposiciones

Se publica en BOE de 11 de noviembre de 2016 resolución por la que se convoca concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Los funcionarios con habilitación de carácter nacional podrán concursar a los puestos de trabajo que, según su clasificación, correspondan a la subescala y categorías a la que pertenezcan. Podrán participar, asimismo, los funcionarios no integrados en dichas subescalas y categorías, pertenecientes a los extinguidos Cuerpos Nacionales de Secretarios, Interventores y Depositarios de Administración Local a que se refiere la Disposición Transitoria Primera, 1, del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, en los términos siguientes:

  • Los Secretarios de tercera, a puestos reservados a la subescala de Secretaría – Intervención.
  • Los Secretarios de Ayuntamientos «a extinguir», a Secretarías de Ayuntamientos con población que no exceda de 2.000 habitantes.

Están obligados a participar en el concurso unitario, a la totalidad de puestos correspondientes a su subescala y categoría, los funcionarios que se encuentren desempeñando un puesto con nombramiento provisional, y los que se encuentren en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 53 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, modificado, igualmente, por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio.

Si no solicitasen todos los puestos, se entenderá que renuncian a establecer orden de prelación respecto a los no relacionados, en favor del Tribunal de Valoración, que podrá adjudicarles cualquiera de ellos.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 2 de diciembre de 2016.

Publicada a convocatoria para cubrir 1 praza de Auxiliar Administrativo para o Concello de Ferrol (A Coruña)

CONCELLO DE FERROL

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN, EN PROPIEDADE, DUNHA PRAZA DE AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN XERAL (OFERTA PARCIAL 2010)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SISTEMA DE SELECCIÓN: Oposición en quenda libre

TITULACIÓN REQUIRIDA: Estar en posesión do titulo de graduado en educación secundaria obrigatoria ou equivalente.

INSTANCIAS: 

As persoas que desexen participar nas probas selectivas presentarán unha solicitude dirixida ao Alcalde-Presidente deste Concello, en que farán constar que reúnen todos os requisitos sinalados na base terceira anterior. Presentaranse no Rexistro Xeral do Concello.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Vinte días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial del Estado.

As solicitudes poderanse remitir tamén na forma determinada no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Para máis información, podes consultar o seguinte enlace: Bases convocatoria

Bases e convocatoria para cubrir 2 prazas de Técnico/a de Administración Xeral para o Concello de Ferrol (A Coruña)

CONCELLO DE FERROL

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN, EN PROPIEDADE,  DE DÚAS PRAZAS DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL (OFERTA PARCIAL 2010)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SISTEMA DE SELECCIÓN: Oposición en quenda libre

TITULACIÓN REQUIRIDA: Estar en posesión do título de licenciado en Dereito, licenciado en Ciencias Políticas e da Administración, licenciado en Administración e Dirección de Empresas, licenciado en Economía, licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais, licenciado en Ciencias Actuariais e Financeiras ou equivalentes.

INSTANCIAS:

As instancias en que se solicita tomar parte no proceso selectivo dirixiranse ao Alcalde-Presidente deste Concello debidamente cubertas, e presentaranse no Rexistro Xeral do Concello.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Vinte días naturais, contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial del Estado.

Poderán, así mesmo, remitirse na forma determinada no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común.

Para máis información, podes consultar o seguinte enlace:Bases convocatoria

Funcionarios con habilitación de carácter estatal: CONCURSO UNITARIO de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal

Se publica en el BOE de 16 de noviembre de 2011 resolución del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública por el que se convoca concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal.

 Podrán tomar parte en el presente concurso:

  • Los funcionarios con habilitación de carácter estatal, pertenecientes a las subescalas a que se refiere el artículo 20 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, de Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, pudiendo solicitar únicamente los puestos que, según su clasificación, correspondan a las subescalas y categorías a que pertenezcan.
  • Los funcionarios no integrados en dichas subescalas y categorías, pertenecientes a los extinguidos Cuerpos Nacionales de Secretarios, Interventores y Depositarios de Administración Local a que se refiere la Disposición Transitoria Primera, 1, del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, en los términos siguientes:

– Los Secretarios de primera, a puestos reservados a la subescala de Secretaría, categoría superior.

– Los Secretarios de segunda, a puestos reservados a la subescala de Secretaría, categoría de entrada.

– Los Secretarios de tercera, a puestos reservados a la subescala de Secretaría- Intervención.

– Los Secretarios de Ayuntamientos «a extinguir», a Secretarías de Ayuntamientos con población que no exceda de 2.000 habitantes.

– Los Interventores, a puestos reservados a la subescala de Intervención – Tesorería, categoría superior, pero únicamente a puestos de Intervención.

– Los Depositarios, a puestos reservados a la Subescala de Intervención – Tesorería, pero únicamente a puestos de Tesorería.

El plazo de presentación de la solicitud de participación finaliza el día 26 de noviembre de 2011.

Solicitud de participación en el concurso unitario (formato PDF para imprimir)

 

Acreditación de conocimiento de la lengua propia y/o méritos de determinación autonómica (formato PDF para imprimir)

 PRESENTACIÓN TELMÁTICA

 Acceso a la solicitud de participación en el concurso unitario

 Para más información, pinche aquí

Convocadas 2 prazas de Xuristas da Subescala Técnica da Administración Especial (Ferrol)

CONVOCATORIA DE DÚAS PRAZAS DE XURISTAS ENCADRADAS NA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA
Sistema de provisión:  Oposición en quenda libre.

REQUISITOS:

Para participar nas probas selectivas cómpre:
· Ser español/a ou nacional doutro Estado membro da Unión europea nos termos previstos no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público.
· Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso da idade máxima de xubilación forzosa.
· Non padecer enfermidade ou eiva física que impida o desempeño das correspondentes funcións. As persoas con minusvalidez deberán facelo constar na instancia, indicando se precisan adaptacións para realizar as probas.
· Non ter sido separado/a, mediante expediente disciplinario, do servicio en calquera Administración pública do Estado, comunidade autónoma ou entidade local, nin atoparse inhabilitado para o exercicio das funcións públicas.
· Estar en posesión do título de Licenciado/a en Dereito.

PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

O prazo de presentación de instancias remata o día 18 de xullo de 2010.
As persoas que desexen participar nas probas selectivas presentarán unha solicitude dirixida ó señor alcalde-presidente deste Concello, na que farán constar que reúnen todos os requisitos sinalados.
As solicitudes poderanse remitir tamén na forma determinada no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Coa solicitude achegarán:
a)Fotocopia do DNI.
b)Xustificante do ingreso na Tesourería municipal da contía dos dereitos de exame que para cada proba selectiva se sinalen, ou ben, xustificante do xiro postal ou telegráfico do seu pagamento, ou no seu caso certificado do INEM, de estar en situación de desemprego, aos efectos de exoneración desta taxa.

Dereitos de exame.
As persoas aspirantes deberán ingresar a cantidade que estableza para cada grupo de titulación a Ordenanza Fiscal reguladora da taxa pola solicitude de participación en probas de selección do persoal vixente en cada momento, quedando exonerados do seu aboamento aqueles aspirantes que acrediten, medianate certificado do INEM, estar en situación de desemprego.

Para mais información pica no seguinte enlace: