CATALUÑA. Interinos curso 2013-14. Adjudicaciones. Plazo solicitud del 30 de mayo al 13 de junio 2013.

Adjudicacions de destinacions provisionals

Informació general

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professorat d’ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2013-2014.

Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2013 i finalitzaran el 31 d’agost de 2014, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o de les direccions dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

El professorat que ja consta destinat per al curs 2013-2014 no ha de participar en el procés d’enguany i continuarà al lloc, a excepció dels supòsits que preveu l’article 5.

El professorat pot consultar la data de finalització del seu nomenament vigent a través del portal ATRI.

Sol·licitud de destinació provisional per al curs 2013-2014

Presentació de sol·licituds

Personal interí

Es pot presentar una única sol·licitud de participació en un únic nivell educatiu (ensenyament infantil i primari o ensenyaments secundaris)

Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals

La sol·licitud es realitza presencialment als serveis territorials d’Ensenyament i/o Consorci d’Educació de Barcelona
Termini de presentació de sol·licituds: del 24 de maig al 14 de juny de 2013

Funcionaris de carrera i amb les pràctiques ajornades