Producto añadido a la cesta
Zeladors ICS
Matricúlate
image single oposiciones

Zeladors ICS

Matricúlate

El 29 d’agost de 2018 s’ha publicat la convocatòria de 474 places de Zelador/a de l’Institut Català de la Salut. El termini d’instàncies per participar en el procés finalitza el 18 de setembre de 2018.

És una convocatòria molt esperada per l’important nombre de places a cobrir. A l’anterior només es van convocar 21 places. L’examen està previst que se celebri el 10 de març de 2019. Si comences ara et dóna temps a preparar-te.

Prepara’t

Ja disposem de grups de classes. Et preparem i acompanyem amb professors especialitzats, amb una programació establerta per ajustar-nos a les dates de examen i amb una important col·lecció de material de classe per comprovar i avaluar el domini de la matèria que va adquirint l’alumne/a. A més comptaràs amb altres ajudes com servei de tutories, realització de simulacres generals, serveis d’informació i suport i amb metodologies innovadores que afavoreixen l’aprenentatge com la gamificació, la formació amb vídeos i altres eines a les que accedeix l’alumne a través de la nostra aula virtual, mentre està matriculat.

Ah! I tingues en compte que no cobrem matricula i el nostre sistema de pagament és mensual per la qual cosa l’alumne/a renova cada mes sobre la base de la satisfacció i confiança que li mereixen els nostres serveis.

També disposem de Curs Online i Temari Transversal i Específic.

L’examen

El sistema de selecció és concurs oposició. La fase d’oposició inclourà tres proves. La primera amb dues parts: test sobre el temari i supòsit/s pràctic/s sobre les funcions a desenvolupar. La segona prova és l’examen de català i/o castellà per als no exempts/es. La tercera prova (obligatòria i no eliminatòria) està dirigida a avaluar el perfil competencial d’aquesta categoria de Zelador/a.

 • Si no tens punts per sumar en la fase de concurs, prepara’t per aconseguir la màxima puntuació en l’examen. Així podràs competir amb els qui tenint punts han aconseguit mala nota en l’examen.
 • Si tens punts per sumar en la fase de concurs, prepara’t per aprovar l’examen amb la major puntuació possible. Si no aproves l’examen de res et serveixen els punts o, encara que aprovis l’examen, si no tens nota suficient i tens pocs punts tampoc aconseguiries plaça.

Treball i Retribucions

On treballaré quan aprovi?

Als Hospitals, als centres de Salut de Catalunya (centres d’atenció primària), als Centres d’Especialitats, i altres institucions sanitàries dependents de l’Institut Català de la Salut

Quant cobraré?

Zelador/a: 1.180,98 € mes – 1.338,16 ? mes (Veure aquí retribucions del Personal de l’ICS))

Puc sol·licitar trasllat a places d’altres Serveis de Salut?

Sí, podràs participar en concursos de trasllats. Això és així gràcies al principi de mobilitat dins del Sistema Nacional de la Salut

Aprovats en l’anterior convocatòria

Dels 21 aprovats d’accés lliure en l’última convocatòria realitzada (any 2015), 7 aspirants eren alumnes d’ADAMS Formació; el que suposa que el 33,33% dels aprovats amb plaça s’han preparat amb nosaltres.

¡Plazas agotadas!

¿Quieres que nuestros asesores se pongan en contacto contigo?

arrow
videoconferencia

Clases por videoconferencia

Clases por videoconferencia

 • Sin matrículas ni permanencia
 • Paga mes a mes
calendar

Inicio: 2 de octubre de 2024

clock

X de 16:00 a 18:30

euro
79,00/mes
Matricúlate
arrow

Primera prova. Test

arrow

Segona prova

arrow

Primera prova. Supòsit pràctic

arrow

Primera prova. Total

arrow

Programa

TEMARI TRANSVERSAL PER A TOTES LES CATEGORIES

 1. El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L’empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l’Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l’Institut Català de la Salut.
 2. L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d’aplicació,drets i deures del personal estatutari. L’Estatut bàsic de l’empleat públic: objecte i àmbit d’aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució variable.
 3. Drets i deures de la ciutadania en relació a la salut i l’atenció sanitària: dret d’informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal: àmbit d’aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades. Canvis introduïts pel Reglament General de Protecció de Dades, 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016: Disposicions i principis. La figura del Delegat de protecció de dades (articles 37, 38 i 39).
 4. Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions del Servei de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 5. Llei17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d’actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: objecte i finalitats.
 6. Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa- efecte.
 7. Competències digitals. Ofimàtica. Intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les dades i les funcions assistencials.

TEMARI ESPECÍFIC PER A ZELADOR/A

La persona aspirant ha de demostrar competència professional en els camps d’actuació propis de la categoría amb coneixements, habilitats i actituds respecte:

 1. Saber atendre a la ciutadania d’acord amb el seu àmbit d’actuació, aplicant criteris de qualitat, de servei i els procediments interns de facturació a tercers i accés a la documentació clínica, a fi de canalitzar amb eficàcia i rapidesa les seves peticions.
 2. Saber gestionar i distribuir les comunicacions escrites, documents i/o correspondència convencional i paqueteria rebudes o emeses, de forma ràpida, eficient i d’acord amb les normes i procediments establerts.
 3. Saber aplicar els criteris d’organització d’arxius o de carpetes de documentació telemàtics habituals als centres sanitaris, d’acord amb els procediments i les normes establertes.
 4. Realitzar els tràmits d’accés i reproducció de la documentació, en suport convencional i/o digital, aplicant els procediments i les normes legals referents a la conservació, seguretat i confidencialitat de la informació.
 5. Saber tractar documents a partir d’originals o esborranys, utilitzant aplicacions informàtiques de processament de textos, d’acord amb els criteris i les normes d’imatge corporativa.

Aquestes competències estan desenvolupades en el següent temari:

 1. Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats.
 2. Les funcions de zelador en els centres hospitalaris i d’atenció primària a l’Institut Català de la Salut. Facturació a tercers: supòsits i conceptes susceptibles de facturació. Normes bàsiques de funcionament d’instal·lacions d’electricitat, gas, aigua, calefacció, aire condicionat i alarmes.
 3. Atenció a la ciutadania. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Iniciatives, reclamacions, queixes, suggeriments, agraïments i peticions. Habilitats socials i comunicatives. El dret a la informació i la confidencialitat.
 4. Històries clíniques: concepte i confidencialitat. Tècniques de control d’arxiu i documentació. Conservació o destrucció de documents. Gestió de documents electrònics.
 5. Introducció a la informàtica. Ofimàtica bàsica: 1) Microsoft Word, nivell bàsic: elements de l’entorn Word, edició bàsica de Word, gestió de fitxers (obrir, guardar i crear nous documents). Plantilles. Formats de carácter bàsics. Control d’alineació i sagnats. Format de paràgraf, espais i salts de línia. Vistes de pagina. Opcions de revisió gramatical. Ortografia. Configurar la pàgina. Imprimir documents i configurar impressora. Marges i subratllat. 2) Microsoft Excel, nivell bàsic: l’entorn del programa Excel, cel·les, llibres (crear, guardar i recuperar), rang, files i columnes, cercar i reemplaçar, format de cel·la, format de pàgina i impressió, fulls i llibre, formules i funcions, finestres.
 6. Prevenció de riscos laborals: riscos a l’àmbit sanitari. Risc biològic, tipus d’agents biològics, vies d’entrada i contagi; actuacions preventives bàsiques pel que fa al risc biològic. Factors associats a l’ergonomia: manipulació manual de càrregues, mobilització i trasllat de malalts. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat vial i equips de treball. Actuacions en cas d’emergència: incendis. Riscos psicològics i socials: Organització del treball. Jornades perllongades i torns. Situacions de violència.

Perfil competencial

Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Capacitat resolutiva i presa de decisions. Comunicació i persuasió. Planificació, organització i priorització.

ADAMS Test Exprés

 • oatc calendar 1 mes de acceso
 • oatc book Hasta 2.327 preguntas
 • oatc test Cuestionarios actualizados
12,99 / mes
Pago único de 12,99

ADAMS Test Experto

 • oatc calendar 6 meses de acceso
 • oatc book Hasta 2.327 preguntas
 • oatc test Cuestionarios actualizados
4,00 / mes
Pago único de 77,94 23,99 (te ahorras 53,95)

ADAMS Test Premium

 • oatc calendar 12 meses de acceso
 • oatc book Hasta 2.327 preguntas
 • oatc test Cuestionarios actualizados
2,92 / mes
Pago único de 155,88 34,99 (te ahorras 120,89)

Libros de Zeladors ICS

Nuestros alumnos

Raquel Osuna

Administrativos de Estado
“Cuando decidí opositar siempre pensé en ADAMS por varias razones, entre ellas por recomendación de personas conocidas y por permanecer tantos años en el sector y me alegro mucho de la decisión que tomé. Empecé comprándome los libros y luego más tarde me apunté para preparar el examen de ofimática del cuerpo de Administrativo del Estado, y muy bien, tuve como profesor a Javier y salí muy contenta de sus clases.”
alumna
David Ruiz

Administrativos de la Comunidad de Madrid
"Teníamos simulacros continuamente. Había dos tipos, los que el profesor te ponía para practicar semanales, y los de examen puro y duro. Eso te permite estar preparado, conocer los tiempos, y cómo organizarte."
alumno
Paloma García

Tramitación Procesal
"He tenido siempre el apoyo del tutor, Alberto, mi tutor online, la verdad es que siempre estuvo ahí. Fue muy constante en los correos, en los mensajes, siempre animando y apoyando. Me acompañó sin agobiarme."
alumna
Saray Sáez

Administrativos de la Junta de Andalucía
"Para mí ha sido fundamental el apoyo de la Academia, ya que, cuando empecé en este mundo, no tenía ni idea de leyes, de los temarios, de lo intenso que hay que dedicar."
alumna
Esther Sánchez

Administrativos de Estado
“Os recomendaré a todas las personas que decidan emprender una empresa como la de estudiar una oposición.”
alumna
María Jesús Guende

Administrativos de Estado
“Tengo que reconocer que el camino no ha sido fácil y que no era la primera vez que me presentaba a un proceso selectivo pero al final he conseguido mi objetivo. ADAMS me ha ayudado a conseguirlo porque me ha proporcionado material actualizado y me ha ayudado a seguir una rutina de estudio. Muchas gracias por vuestra ayuda.”
alumna
Lucía Fernández

“Temarios bien organizados y actualizados, esquemas muy útiles para repasar, y supuestos y test que te ayudan a comprender la ley y a retener mejor el contenido.”
alumna
Ver más arrowMiniOrange
atencionPersonalizada

Atención personalizada y tutorías

campus

Recursos en campus virtual

portapapeles

Profesores especializados

monitor

Temarios y servicio de actualización

¡Sigue nuestras redes sociales!