Producto añadido a la cesta
Tècnic Especialista Grau Mitjà Sanitari Cures Auxiliar d’Infermeria ICS
Matricúlate
image single oposiciones

Tècnic Especialista Grau Mitjà Sanitari Cures Auxiliar d’Infermeria ICS

Matricúlate

El 3 d’octubre de 2018 s’ha publicat la convocatòria de 1.588 places de Tècnic Especialista de Grau mitjà sanitari en cures auxiliars de l’Institut Català de la Salut. El termini d’instàncies per participar en el procés finalitza el 23 d’octubre de 2018.

És una convocatòria molt esperada per l’important nombre de places a cobrir. A l’anterior només es van convocar 65 places. L’examen està previst que se celebri el 28 d’abril de 2019. Si comences ara et dóna temps a preparar-te.

Prepara’t

Ja disposem de grups de classes. Et preparem i acompanyem amb professors especialitzats, amb una programació establerta per ajustar-nos a les dates de examen i amb una important col·lecció de material de classe per comprovar i avaluar el domini de la matèria que va adquirint l’alumne/a. A més comptaràs amb altres ajudes com servei de tutories, realització de simulacres generals, serveis d’informació i suport i amb metodologies innovadores que afavoreixen l’aprenentatge com la gamificació, la formació amb vídeos i altres eines a les que accedeix l’alumne a través de la nostra aula virtual, mentre està matriculat.

Ah! I tingues en compte que no cobrem matricula i el nostre sistema de pagament és mensual per la qual cosa l’alumne/a renova cada mes sobre la base de la satisfacció i confiança que li mereixen els nostres serveis.

També disposem de Curs Online Transveral i Temari Transversal i Específic.

L’examen

El sistema de selecció és concurs oposició. La fase d’oposició inclourà tres proves. La primera amb dues parts: test sobre el temari i supòsit/s pràctic/s sobre les funcions a desenvolupar. La segona prova és l’examen de català i/o castellà per als no exempts/es. La tercera prova (obligatòria i no eliminatòria) està dirigida a avaluar el perfil competencial d’aquesta categoria de Diplomat sanitari en Infermeria.

 • Si no tens punts per sumar en la fase de concurs, prepara’t per aconseguir la màxima puntuació en l’examen. Així podràs competir amb els qui tenint punts han aconseguit mala nota en l’examen.
 • Si tens punts per sumar en la fase de concurs, prepara’t per aprovar l’examen amb la major puntuació possible. Si no aproves l’examen de res et serveixen els punts o, encara que aprovis l’examen, si no tens nota suficient i tens pocs punts tampoc aconseguiries plaça.

Treball i Retribucions

On treballaré quan aprovi?

Als Hospitals, als centres de Salut de Catalunya (centres d’atenció primària), als Centres d’Especialitats, i altres institucions sanitàries dependents de l’Institut Català de la Salut

Quant cobraré?

Tècnic Especialista de Grau mitjà sanitari en cures auxiliars: 18.573 € anuals – 25.026 € anuals (Veure aquí retribucions del Personal de l’ICS))

Puc sol·licitar trasllat a places d’altres Serveis de Salut?

Sí, podràs participar en concursos de trasllats. Això és així gràcies al principi de mobilitat dins del Sistema Nacional de la Salut

 

¡Plazas agotadas!

¿Quieres que nuestros asesores se pongan en contacto contigo?

arrow
videoconferencia

Clases por videoconferencia

Clases por videoconferencia

 • Sin matrículas ni permanencia
 • Paga mes a mes
calendar

Inicio: 3 de octubre de 2024

clock

J de 09:00 a 13:00

euro
153,00/mes*
Matricúlate
*Grupo Híbrido, el alumno tendrá compañeros en modalidad presencial.
arrow
presencialesicon

Presencial-Híbrida

Presencial-Híbrida

 • Sin matrículas ni permanencia
 • Paga mes a mes
calendar

Inicio: 3 de octubre de 2024

clock

J de 09:00 a 13:00

euro
165,00/mes
localizacion

Centro impartidor

Barcelona
Matricúlate

FASE D’OPOSICIÓ

Consisteix en la realització de tres proves de caràcter obligatori i eliminatori en el cas de les proves primera i segona i, obligatòria i no eliminatòria en el cas de la prova tercera. Així mateix, el tribunal també podrà acordar prèviament fer una prova de caràcter voluntari i no eliminatori, d’acord amb el previst a la base 6.2.1 de les bases generals. Les proves primera i tercera es realitzaran en el mateix dia.

arrow

1a prova. 1er.exercici

 • El primer exercici consistirà en respondre un qüestionari tipus test sobre el contingut del temari publicat a l’efecte. La puntuació mínima de superació de l’exercici és de 5 punts en base 10. Les persones que no superin la puntuació esmentada restaran excloses de la convocatòria. La puntuació màxima d’aquest exercici serà de 90 punts.
arrow

Total. 1a prova

arrow

1a prova. 2on.exercici

 • El segon exercici consistirà en respondre un o més supòsits pràctics amb respostes tancades tipus test, referents a les funcions a desenvolupar en la categoria a la qual s’opta. La puntuació mínima de superació de l’exercici serà de 5 punts en base 10. Les persones que no superin la puntuació esmentada restaran excloses de la convocatòria. La puntuació màxima d’aquest exercici serà de 90 punts. La puntuació de la prova serà la suma de la puntuació obtinguda en cada un dels dos exercicis. El tribunal fixarà prèviament el temps per la realització de la prova.
arrow

2a prova. Català

Primer exercici de coneixement de llengua catalana que consta de dues parts obligatòries:

 • Primera part: que avalua el domini de l’expressió escrita
 • Segona part: s’avaluarà la capacitat d’expressió oral mitjançant la lectura d’un text en veu alta i/o una conversa sobre temes generals.
arrow

2a prova. 2n exercici Castellà

Segon exercici és el de coneixement de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola)

arrow

3a prova (supòsits competencials)

Adreçada a acreditar les competències de la categoria corresponent.

El valor conjunt de la primera i la tercera proves és de 200 punts màxim.

arrow

Programa

TEMARI TRANSVERSAL PER A TOTES LES CATEGORIES

 1. El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L’empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l’Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l’Institut Català de la Salut.
 2. L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d’aplicació, drets i deures del personal estatutari. L’Estatut bàsic de l’empleat públic: objecte i àmbit d’aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució variable.
 3. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària: dret d’informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal: àmbit d’aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades. Canvis introduïts pel Reglament General de Protecció de dades, 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016: Disposicions i Principis. La figura del Delegat de protecció de dades (articles 37, 38 i 39).
 4. Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions del Serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 5. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d’actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: objecte i finalitat.
 6. Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa-efecte.
 7. Competències digitals. Ofimàtica, intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les dades i les funcions assistencials.

TEMARI ESPECÍFIC TÈCNIC DE GRAU MITJÀ SANITARI EN CURES D’AUXILIARS D’INFERMERIA

La persona aspirant ha de demostrar competència professional en els camps d’actuació propis, amb coneixements, habilitats i actituds en proporcionar cures auxiliars al pacient i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn, com a membre d’un equip d’infermeria en els centres sanitaris d’atenció especialitzada i d’atenció primària, sota la dependència d’una persona diplomada d’infermeria o, si s’escau, com a membre d’un equip de salut en l’assistència derivada de la pràctica de l’exercici liberal, sota la supervisió corresponent.

Competències professionals

 1. Citar, rebre i registrar les dades als pacients complint les normes establertes.
 2. Verificar l’existència del material necessari per a la realització de les activitats pròpies de cada consulta.
 3. Rebre i emetre, si escau, informació verbal i escrita necessària per a la correcta coordinació amb altres unitats segons les normes establertes.
 4. Saber rentar i fer la higiene dels pacients en funció de les seves necessitats i del pla de cures.
 5. Saber preparar al pacient per al seu trasllat i assegurar que es compleixen les condicions del mateix.
 6. Saber mobilitzar al pacient en el seu medi tenint en compte el seu estat i posició anatòmica recomanada.
 7. Ajudar a la deambulació del pacient, assegurant que es compleixen les indicacions específiques del responsable del pla de cures.
 8. Saber executar les operacions necessàries per facilitar la correcta exploració i observació del pacient.
 9. Saber aplicar tractaments locals de termoteràpia, crioteràpia i hidrologia mèdica, seguint els protocols tècnics establerts i les indicacions d’actuació.
 10. Saber realitzar la preparació i administració de medicaments per via oral, rectal i tòpica.
 11. Saber realitzar cures postmortem seguint els protocols establerts.
 12. Distribuir els menjars i recolzar la ingesta en pacients que així ho requereixin.
 13. Col·laborar o aplicar tècniques de prevenció d’accidents i primers auxilis, seguint els protocols i pautes d’actuació establertes.
 14. Saber realitzar la neteja, desinfecció i esterilització del material i instrumental de les diferents unitats/consultes.
 15. Saber mantenir l’ordre, neteja i condicions higienicosanitàries de l’habitació del pacient, tant a nivell hospitalari com domiciliari.
 16. Participar en el control d’infeccions nosocomials.
 17. Saber detectar les necessitats psicològiques bàsiques i conductes anòmales en els diferents tipus de pacients, en el seu àmbit de competències.
 18. Donar recolzament psíquic bàsic al pacient per millorar les seves condicions de vida, en el seu àmbit de competències.
 19. Promoure actituds i hàbits d’autocura dels pacients i la seva participació en associacions i grups d’ajuda.
 20. Intervenir, al seu nivell, en la formació i promoció d’hàbits saludables d’alimentació, higiene personal i del medi, i sobre formes de vida en pacients, familiars i col·lectius.
 21. Saber revelar i arxivar radiografies dentals segons el protocol tècnic i normes de qualitat.
 22. 22 Saber realitzar les operacions de batut, espatulat i barrejat dels materials requerits pel facultatiu.
 23. 23 Saber mantenir la cadira dental amb tots els elements i estris en perfecte estat d’ús.
 24. Saber realitzar la instrumentació operatòria de la cadira dental, utilitzant «tècnica de quatre mans o sis mans».
 25. Saber aïllar i aspirar el camp operatori, abans i durant l’operatòria dental.
 26. Saber realitzar el condicionament físic i psicològic del pacient que permeti el seu tractament dental, abans, durant i després de l’operatòria, segons les necessitats específiques.

Aquestes competències estan desenvolupades en el següent temari específic:

 1. Prestació de cures auxiliars o delegades.
  1. Actuació davant situacions urgents. Primers auxilis. Maniobres de suport vital bàsic.
  2. Cures auxiliars en la necessitat d’alimentació de la persona.
  3. Cures auxiliars en la necessitat d’higiene i vestir.
  4. Cures auxiliars en la necessitat de mobilització i transferència.
  5. Cures auxiliars en la necessitat d’eliminació urinària i digestiva.
  6. Cures auxiliars en la necessitat de repòs i son.
  7. Altres accions, tècniques i procediments delegats des del pla terapèutic o el pla de cures:
   1. Administració de medicació per via oral, rectal o tòpica.
   2. Administració d’ènemes.
   3. Obtenció i transport de mostres de líquids o teixits orgànics.
   4. Preparació del pacient per exploració o procediment diagnòstic o terapèutic.
   5. Col·laboració en el manteniment de dispositius terapèutics (sondes, drenatges, vies, bombes de perfusió).
   6. Termoteràpia bàsica: aplicació de fred o calor.
   7. Determinació de signes vitals i de paràmetres antropomètrics bàsics.
   8. Exercicis d’amplitud de moviment.
   9. Preparació prequirúrgica. Col·laboració en les cures perioperatòries.
   10. Col·laboració en la prevenció i cura de ferides i lesions.
   11. Administració de nutrició enteral per sonda nasogàstrica.
   12. Aplicació de subjeccions mecàniques.
   13. Canvis posturals.
   14. Col·laboració en les tècniques que requereixen camp estèril
   15. Procediment de cures postmortem.
  8. Aspectes específics de la prestació de cures auxiliars a persones vulnerables o grups específics: nadons, infants, adolescents, ancians, persones amb discapacitat o estats de fragilitat.
  9. Aspectes específics de la prestació de cures auxiliars a persones en situació de malaltia terminal. El procés de dol.
  10. Suport de cures auxiliars en la salut bucodental.
  11. Dentició temporal i permanent; terminologia essencial en la salut bucodental.
  12. Material i instrumental en els procediments dentals.
  13. Aspectes bàsics de la odontologia preventiva.
  14. Cures auxiliars en la promoció de la salut i d’hàbits de vida saludables.
 2. Comunicació i relació terapèutica
  1. Aspectes ètics de la prestació de cures.
  2. Relació terapèutica. Tècniques de comunicació. Estils de comunicació. La comunicació verbal i no verbal.
  3. Procediment d’acolliment del pacient.
  4. Aspectes específics de la comunicació amb infants i adolescents.
  5. Aspectes específics de la comunicació amb persones amb trastorns mentals i/o de la conducta. La comunicació amb el pacient desorientat.
  6. Comunicació amb la família/cuidador.
 3. Cures auxiliars en la seguretat de pacients
  1. Principis d’asèpsia i esterilització. La infecció nosocomial. El rentat de mans. Precaucions universals. Aïllaments o precaucions específiques.
  2. Tècniques de neteja, desinfecció i esterilització de materials i instrumental.
  3. Higiene dels aliments. Tipus de dietes.
  4. Els programes de seguretat clínica.
  5. Seguretat en les transferències dels pacients. La prevenció de caigudes.
  6. Seguretat en l’administració de medicaments per via oral, tòpica o rectal.
  7. Prevenció de riscos biològics, químics o radiològics
 4. Cures auxiliars de l’entorn del pacient
  1. La informació i la documentació clínica a l’àmbit assistencial.
  2. Manteniment de les condicions higièniques, ambientals i de confort de l’entorn del pacient i de l’entorn de treball.
  3. Manteniment i comprovacions de seguretat del mobiliari clínic i el material o instrumental.
  4. Tècniques d’emmagatzematge, conservació i disposició de materials clínics i productes sanitaris.
 5. Prevenció de riscos laborals:
  1. Risc biològic, tipus d’agents biològics, vies d’entrada i contagi; mesures de precaució estàndard; mesures d’aïllament; prevenció de lesions amb material punxant o tallant; gestió del residu sanitari. Risc químic: ús segur d’agents desinfectants. Riscos físics: mesures protecció pel que fa a les radiacions ionitzants i no ionitzants. Riscos ergonòmics: treball amb pantalles de visualització; manipulació manual de càrregues, mobilització de pacients. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat vial i equips de treball. Actuacions en cas d’emergència: incendis Riscos psicosocials: Organització del treball. Jornades perllongades i torns. Tècniques de gestió de l’ estrès. Situacions de violència.
 6. Perfil competencial
  1. Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Comunicació i persuasió.

ADAMS Test Exprés

 • oatc calendar 1 mes de acceso
 • oatc book Hasta 4.115 preguntas
 • oatc test Cuestionarios actualizados
19,99 / mes
Pago único de 19,99

ADAMS Test Experto

 • oatc calendar 6 meses de acceso
 • oatc book Hasta 4.115 preguntas
 • oatc test Cuestionarios actualizados
6,67 / mes
Pago único de 119,94 39,99 (te ahorras 79,95)

ADAMS Test Premium

 • oatc calendar 12 meses de acceso
 • oatc book Hasta 4.115 preguntas
 • oatc test Cuestionarios actualizados
4,67 / mes
Pago único de 239,88 55,99 (te ahorras 183,89)

Libros de Tècnic Especialista Grau Mitjà Sanitari Cures Auxiliar d'Infermeria ICS

Nuestros alumnos

Raquel Osuna

Administrativos de Estado
“Cuando decidí opositar siempre pensé en ADAMS por varias razones, entre ellas por recomendación de personas conocidas y por permanecer tantos años en el sector y me alegro mucho de la decisión que tomé. Empecé comprándome los libros y luego más tarde me apunté para preparar el examen de ofimática del cuerpo de Administrativo del Estado, y muy bien, tuve como profesor a Javier y salí muy contenta de sus clases.”
alumna
David Ruiz

Administrativos de la Comunidad de Madrid
"Teníamos simulacros continuamente. Había dos tipos, los que el profesor te ponía para practicar semanales, y los de examen puro y duro. Eso te permite estar preparado, conocer los tiempos, y cómo organizarte."
alumno
Paloma García

Tramitación Procesal
"He tenido siempre el apoyo del tutor, Alberto, mi tutor online, la verdad es que siempre estuvo ahí. Fue muy constante en los correos, en los mensajes, siempre animando y apoyando. Me acompañó sin agobiarme."
alumna
Saray Sáez

Administrativos de la Junta de Andalucía
"Para mí ha sido fundamental el apoyo de la Academia, ya que, cuando empecé en este mundo, no tenía ni idea de leyes, de los temarios, de lo intenso que hay que dedicar."
alumna
Esther Sánchez

Administrativos de Estado
“Os recomendaré a todas las personas que decidan emprender una empresa como la de estudiar una oposición.”
alumna
María Jesús Guende

Administrativos de Estado
“Tengo que reconocer que el camino no ha sido fácil y que no era la primera vez que me presentaba a un proceso selectivo pero al final he conseguido mi objetivo. ADAMS me ha ayudado a conseguirlo porque me ha proporcionado material actualizado y me ha ayudado a seguir una rutina de estudio. Muchas gracias por vuestra ayuda.”
alumna
Lucía Fernández

“Temarios bien organizados y actualizados, esquemas muy útiles para repasar, y supuestos y test que te ayudan a comprender la ley y a retener mejor el contenido.”
alumna
Ver más arrowMiniOrange
atencionPersonalizada

Atención personalizada y tutorías

campus

Recursos en campus virtual

portapapeles

Profesores especializados

monitor

Temarios y servicio de actualización

¡Sigue nuestras redes sociales!