Producto añadido a la cesta
Tècnic de gestió funció administrativa ICS
Matricúlate
image single oposiciones

Tècnic de gestió funció administrativa ICS

Matricúlate

¡Places Convocades!

55 places:

 • 20 de l’OEP 2021.
 • 35 d’estabilització.

Data d’examen: 30 de juny de 2024.

Quedarien pendents de convocar les places de l’OEP 2022: 3 places.

S’aprova l’oferta d’ocupació pública de l’ICS per a l’exercici 2023 i la distribució de places per categories. Les 6.211 places autoritzades per l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya es distribueixen en 4.679 places de la taxa específica (4 places per a Tècnic/a de gestió de la funció administrativa de l’ICS) i 1.532 places de la taxa ordinària de reposició (47 places per a Tècnic/a de gestió de la funció administrativa).

Prepara’t amb ADAMS Formació

En el grup de Classes per Videoconferècia es prepara el programa de Tècnic Superior que inclou el programa de Tècnic de Gestió.

Retribucions

Si vols conèixer les taules salarials vigents, punxa aquí.

¡Plazas agotadas!

¿Quieres que nuestros asesores se pongan en contacto contigo?

No existen grupos para matriculación

Els diferents processos selectius es resoldran per l’ordre següent:

 • En primer lloc, es resoldrà el procés de concurs excepcional de mèrits del procés d’estabilització (fase 1), d’acord amb el nombre de places convocades per a aquesta fase i les places pendents de convocar de l’oferta d’estabilització PESCO 2017, de manera que les persones aspirants que assoleixin una destinació en aquesta fase decauran de continuar en el procés.
 • En segon lloc, amb les persones aspirants que continuïn en el procés de selecció es resoldrà el procés de concurs oposició del procés d’estabilització (fase 2), en funció del nombre de places convocades per a aquesta fase, de manera que les persones aspirants que assoleixin una destinació en aquesta fase decauran de continuar en el procés.
 • Finalment, amb les persones aspirants que continuïn en el procés de selecció, es resoldrà el procés de concurs oposició del procés ordinari (fase 3) en funció del nombre de places convocades per a aquesta fase.
 • Les proves de la fase d’oposició seran úniques, i seran d’aplicació tant al procés del concurs oposició d’estabilització com al procés del concurs oposició ordinari, adequant el pes de la puntuació al valor que correspongui en funció de l’establert per a cada fase.
arrow

Primer exercici

Consta de dues proves

Primera prova:

Consistirà en la resolució d’un qüestionari tipus test relatiu al contingut del temari, en un període de temps que el tribunal fixarà prèviament.
El valor màxim d’aquest exercici serà de 7,5 punts.

Segona prova:

Consistirà en la resolució de 5 preguntes curtes d’entre 7 proposades pel tribunal relatives al contingut del temari, en un període de temps que el tribunal fixarà prèviament.

El valor màxim d’aquest exercici serà de 7,5 punts.
El tribunal avaluarà la segona prova de l’exercici exclusivament als aspirants que hagin superat la primera prova de l’exercici.

arrow

Segon exercici. Primera prova

El segon exercici consta de dues proves.

Primera prova:

És la prova de coneixements de llengua catalana. Consta de dues parts obligatòries

Primera: s’avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text d’un mínim de 150 paraules i d’un màxim de 200 paraules relacionat amb les funcions de les places objecte de convocatòria, i la resposta a un qüestionari sobre aspectes lingüístics.

Segona: s’avaluarà la capacitat d’expressió oral mitjançant la lectura d’un text en veu alta i una conversa sobre temes generals.
Aquesta prova tindrà una durada, com a màxim, de 75 minuts per a la primera part i de 20 minuts per a la segona.
La valoració d’aquesta prova serà d’apte o no apte, i el tribunal fixarà prèviament la puntuació mínima necessària per superar la prova.

Resten exemptes de fer aquesta prova les persones que hagin acreditat documentalment, en el termini previst a la base 3.7) d’aquesta convocatòria, estar en possessió d’algun dels certificats o situacions previstes a la base 3.9.a). Així mateix restaran exclosos de realitzar aquesta prova les persones aspirants que hagin obtingut el certificat acreditatiu de coneixements de llengua catalana abans de la realització del segon exercici de l’oposició, que hauran d’acreditar una vegada superat el primer exercici de l’oposició i en qualsevol cas fins la data de realització del segon exercici.
El Tribunal establirà la forma d’acreditar la titulació de llengua catalana al·legada en la sol·licitud.

Segona prova (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola): És la prova de coneixements de llengua castellana.

De conformitat amb el que estableix l’article 6 del Decret 389/1996, de 2 de desembre, pel qual es regula l’accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les persones aspirants admeses en el procés selectiu que tinguin una nacionalitat d’un estat on la llengua oficial no sigui l’espanyol, han d’acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l’expressió oral com en l’escrita.

Per tal d’acreditar el coneixement de llengua castellana, aquestes persones aspirants hauran de fer una prova, que serà avaluada pel tribunal. La prova consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb els assessors especialistes designats pel tribunal.
El temps per fer aquesta prova no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona. La valoració d’aquesta prova serà d’apte o no apte, i el tribunal ha de fixar prèviament la puntuació mínima necessària per superar-la.

Exempció de la prova de coneixements de llengua castellana.

Resten exemptes de fer aquesta prova les persones que hagin acreditat documentalment, i en el termini previst a la base 3.7 d’aquesta convocatòria, estar en possessió d’algun dels certificats o diplomes previstos a la base 3.9.a).

arrow

Tercer exercici

Consisteix a resoldre per escrit un supòsit pràctic d’aplicació dels coneixements del temari, elegits per l’aspirant d’entre dos de plantejats pel tribunal.
Per a la realització d’aquest exercici els aspirants podran disposar del material i la documentació en suport paper que creguin convenient.
El tribunal fixarà prèviament el temps per realitzar aquest exercici. La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 15 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 7,5 punts.

La qualificació de la fase d’oposició es determinarà mitjançant la suma de les puntuacions obtingudes al primer i tercer exercici.

arrow

Segon exercici. Segona prova

El segon exercici consta de dues proves.

Segona prova (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola): És la prova de coneixements de llengua castellana.

De conformitat amb el que estableix l’article 6 del Decret 389/1996, de 2 de desembre, pel qual es regula l’accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les persones aspirants admeses en el procés selectiu que tinguin una nacionalitat d’un estat on la llengua oficial no sigui l’espanyol, han d’acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l’expressió oral com en l’escrita.

Per tal d’acreditar el coneixement de llengua castellana, aquestes persones aspirants hauran de fer una prova, que serà avaluada pel tribunal. La prova consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb els assessors especialistes designats pel tribunal.
El temps per fer aquesta prova no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona. La valoració d’aquesta prova serà d’apte o no apte, i el tribunal ha de fixar prèviament la puntuació mínima necessària per superar-la.

Exempció de la prova de coneixements de llengua castellana.

Resten exemptes de fer aquesta prova les persones que hagin acreditat documentalment, i en el termini previst a la base 3.7 d’aquesta convocatòria, estar en possessió d’algun dels certificats o diplomes previstos a la base 3.9.a).

arrow

Programa

TEMARI TRANSVERSAL PER A TOTES LES CATEGORIES

 1. El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L’empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l’Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l’ICS.
 2. L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d’aplicació, drets i deures del personal estatutari. L’Estatut bàsic de l’empleat públic: objecte i àmbit d’aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius.
 3. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària: dret d’informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals: àmbit d’aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades. La figura del delegat de protecció de dades.
 4. Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 5. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d’actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista: objecte i finalitat.
 6. Competències digitals. Ofimàtica, intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les dades i les funcions assistencials.

Temari de la categoria de Tècnic/a de gestió de la funció administrativa per a la fase d’oposició del procés d’estabilització i del procés ordinari.

 1. L’Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. El principi de legalitat. Les potestats reglades i les discrecionals.
 2. Les fonts del dret administratiu. Jerarquia de les fonts. Principis constitucionals. El costum. Els principis generals del dret. La jurisprudència i la doctrina.
 3. La relació juridicoadministrativa: concepte i elements. La personalitat jurídica de les administracions públiques.
 4. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l’Administració pública. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. La capacitat jurídica i la capacitat d’obrar.
 5. La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Criteris de delimitació i formes d’atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l’avocació i la substitució. La coordinació administrativa.
 6. L’organització administrativa: principis. L’òrgan administratiu: concepte, elements i naturalesa. Classes d’òrgans. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques: règim jurídic, composició i funcionament.
 7. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administratiu. La motivació i la forma de l’acte administratiu. El silenci administratiu.
 8. L’eficàcia de l’acte administratiu: principis generals. L’executivitat de l’acte administratiu. La notificació i publicació de l’acte administratiu. Invalidesa dels actes administratius. La convalidació.
 9. El procediment administratiu: concepte i principis. Els interessats en el procediment. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l’organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
 10. L’estructura i fases del procediment administratiu. Iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació i jurisprudència. La utilització de mitjans tècnics en el procediment administratiu. Els drets dels interessats en el procediment administratiu.
 11. La revisió dels actes en via administrativa. La revisió d’ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes.
 12. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa. El recurs contenciós administratiu: les parts. Els actes impugnables.
 13. La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. L’acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.
 14. La contractació pública. Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Negocis i contractes exclosos. Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. La selecció del contractista. Les formes d’adjudicació de contractes. Els drets i les obligacions del contractista i de l’Administració. La contractació electrònica.
 15. L’expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius.
 16. Convenis. Definició i tipus de convenis. Requisits de validesa i eficàcia. Contingut. Tràmit. Extinció. Efectes de la resolució dels convenis. El Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat.
 17. El patrimoni públic: el domini públic i sistemes d’ús. Els béns patrimonials. L’expropiació forçosa.
 18. La funció directiva a les organitzacions. La direcció per objectius. Els quadres de comandament.
 19. Les bases del règim estatutari dels empleats públics: objecte i àmbit d’aplicació. El personal al servei de les administracions publiques. Classes de personal.
 20. La funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: objecte i àmbit d’aplicació. Òrgans competents en matèria de personal. L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: classificació del personal estatutari, personal sanitari i personal de gestió i serveis, personal estatutari fix i personal estatutari temporal.
 21. La planificació dels recursos humans a les administracions públiques. L’oferta d’ocupació pública. Reserva per a persones amb discapacitat. Relació de llocs de treball. La planificació i ordenació del personal estatutari. Pla d’Ordenació de Recursos Humans de l’Institut Català de la Salut.
 22. Adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari fix. Accés de persones amb discapacitat. Accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea.
 23. Provisió de llocs de treball, sistemes de selecció de personal estatutari (selecció de personal estatutari fix i selecció de personal estatutari temporal. Promoció interna i promoció interna temporal. Mobilitat del personal estatutari: mobilitat voluntària a l’Institut Català de la Salut. Comissions de servei.
 24. La retribució a l’Administració pública. Conceptes retributius. Reconeixement de serveis previs. Retribucions del personal estatutari: retribucions bàsiques i retribucions complementàries.
 25. Drets dels empleats públics. Situacions administratives dels empleats públics i del personal estatutari. Reingrés al servei actiu. Permisos, llicències i jornades de treball del personal estatutari. Conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal estatutari.
 26. Deures dels empleats públics. Codi de conducta. Incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i del personal estatutari.
 27. Règim disciplinari dels treballadors públics. Règim disciplinari del personal estatutari.
 28. Representació, participació i negociació col·lectiva d’aplicació a l’Administració pública i al personal estatutari dels serveis de salut. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals. Dret de vaga. El Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Institut Català de la Salut.
 29. El sistema espanyol de la Seguretat Social. Antecedents històrics i marc legal del sistema espanyol de Seguretat Social. El text refós de la Llei general de la Seguretat Social: estructura i contingut. Acció protectora: contingències i prestacions. La Llei 24/1997, de 15 de juliol, de consolidació i racionalització del sistema de Seguretat Social: separació i clarificació de les fonts de finançament de la Seguretat Social, prestacions contributives i prestacions no contributives.
 30. La cotització. Bases de cotització. Determinació de les bases de cotització: per contingències comunes, per accidents de treball i malalties professionals. Cotització per hores extraordinàries.
 31. Cotitzacions de les situacions d’incapacitat temporal, maternitat, permanència en alta sense percebre retribució, atur i pluriocupació.
 32. Tipus de cotització: contingències comunes i professionals. Tipus de cotització per desocupació. Fons de Garantia Salarial i formació Professional.
 33. Assistència sanitària. Assistència sanitària per malaltia comuna i accident no laboral, per accident de treball i malaltia professional i per maternitat. Beneficiaris. Reconeixement del dret. Naixement, duració, extinció i contingut. Prestacions farmacèutiques.
 34. Protecció per incapacitat temporal. Concepte i beneficiaris. Naixement, duració i extinció del dret. Quantia de la prestació. Pagament. Gestió. Control de la incapacitat temporal. La protecció per maternitat i embaràs. Tramitació, comunicats de baixa, confirmació i alta i els seus equivalents.
 35. Accidents de treball: concepte, camp d’aplicació i riscos que cobreix. Responsabilitat en matèria d’accident. L’accident in itinere. La notificació d’accidents de treball i malalties professionals. Entitats asseguradores.
 36. Els serveis públics electrònics i el dret de la ciutadania a accedir-hi. La interoperabilitat a les administracions públiques. La interoperabilitat de plataformes i serveis. Les relacions entre administracions públiques. Eines de tramitació, comunicació i notificació interadministrativa. El portal de serveis i tràmits electrònics. L’Oficina Virtual de Tràmits. L’extranet de les administracions públiques catalanes. El registre electrònic i les oficines d’assistència en matèria de registre, compulsa i còpia electrònica.
 37. Seguretat en les actuacions electròniques. Identificació i signatura electròniques. El certificat digital. Tipus de certificats digitals a les administracions catalanes. La representació electrònica dels ciutadans en el procediment administratiu. Eines de representació electrònica a la Generalitat.
 38. La gestió documental: gestió general dels documents administratius i gestió dels documents electrònics. L’organització dels documents administratius electrònics. Les còpies electròniques. La conservació i l’eliminació dels documents. Avaluació i tria. Transferència de documents. L’arxiu electrònic únic. El Catàleg de dades i documents electrònics. Arxius del Sistema de gestió documental.
 39. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari.
 40. Pressupostos orientats a resultats. Programes pressupostaris: missió, objectius, serveis i productes, i indicadors de seguiment. Contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats.
 41. La gestió pressupostària. L’execució del pressupost de despeses. Procediment general: autorització, disposició, obligació i pagament. Procediments especials d’execució de la despesa. Procediment de pagament.
 42. Els ingressos de la Generalitat de Catalunya: evolució i composició. El model de finançament. El pressupost d’ingressos de la Generalitat: estructura i classificació.
 43. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d’exercicis futurs.
 44. El control, la supervisió i la fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. El departament competent en matèria de finances. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.
 45. La comptabilitat pública. Comptabilitat de costos i comptabilitat pressupostària. El control de costos: costos per serveis, per procés o activitat i per pacient. L’anàlisi de costos-benefici.
 46. La Llei d’ordenació sanitària de Catalunya. El Servei Català de la Salut.
 47. Competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de salut. El Departament de Salut.
 48. Un sistema sanitari centrat en la persona. El Pla de Salut de Catalunya: objectius i línies estratègiques.
 49. L’Institut Català de la Salut: estructura general. Estructura orgànica central i estructura de direcció, gestió i administració de les gerències territorials, les unitats de gestió d’atenció primària i les unitats de gestió d’atenció hospitalària.
 50. Les àrees bàsiques de salut. Els equips d’atenció primària. El Reglament marc dels equips d’atenció primària.
 51. Criteris d’ordenació de l’atenció continuada i d’urgències. Modalitats de l’atenció continuada i d’urgències en l’àmbit de l’atenció primària de salut.
 52. El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).
 53. L’estructura orgànica de direcció, gestió i administració de les institucions hospitalàries gestionades per l’Institut Català de la Salut.
 54. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l’eliminació de les dades personals a l’Administració. Els drets de les persones interessades. El registre d’activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. L’avaluació d’impacte de privacitat. L’anàlisi de riscos i l’aplicació de mesures de seguretat. Infraccions i sancions.
 55. Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l’Oficina Antifrau de Catalunya.
 56. El servei públic orientat a la ciutadania. Drets i deures de la ciutadania. Anàlisi de les expectatives. Anàlisi de la demanda. Avaluació de la satisfacció de les persones usuàries. Portal d’accés del ciutadà al seu espai de salut digital: La Meva Salut.
 57. L’ètica i els valors a l’Administració. Els codis ètics i de conducta i els valors en el marc d’una infraestructura ètica. Serveis públics de qualitat orientats a la ciutadania i a les seves necessitats. Les cartes de serveis i l’avaluació permanent dels serveis públics. Indicadors i tipus de mesures.
 58. Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l’activitat pública. El portal de la transparència. Accés a la informació pública.
 59. Sistema de garanties de la transparència. Dret d’accés a la informació pública. Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.
 60. Qualitat dels serveis públics. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a la millora del procés i a la productivitat. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a l’organització. Les normes ISO. El model EFQM. El model CAF.
 61. Exercici de les professions sanitàries. Principis generals. Principis generals de la relació entre els professionals sanitaris i les persones ateses per ells. Llicenciats sanitaris. Diplomats sanitaris. Exercici professional, relacions interprofessionals i gestió clínica en les organitzacions sanitàries. Recerca i docència.

Nuestros alumnos

Raquel Osuna

Administrativos de Estado
“Cuando decidí opositar siempre pensé en ADAMS por varias razones, entre ellas por recomendación de personas conocidas y por permanecer tantos años en el sector y me alegro mucho de la decisión que tomé. Empecé comprándome los libros y luego más tarde me apunté para preparar el examen de ofimática del cuerpo de Administrativo del Estado, y muy bien, tuve como profesor a Javier y salí muy contenta de sus clases.”
alumna
David Ruiz

Administrativos de la Comunidad de Madrid
"Teníamos simulacros continuamente. Había dos tipos, los que el profesor te ponía para practicar semanales, y los de examen puro y duro. Eso te permite estar preparado, conocer los tiempos, y cómo organizarte."
alumno
Paloma García

Tramitación Procesal
"He tenido siempre el apoyo del tutor, Alberto, mi tutor online, la verdad es que siempre estuvo ahí. Fue muy constante en los correos, en los mensajes, siempre animando y apoyando. Me acompañó sin agobiarme."
alumna
Saray Sáez

Administrativos de la Junta de Andalucía
"Para mí ha sido fundamental el apoyo de la Academia, ya que, cuando empecé en este mundo, no tenía ni idea de leyes, de los temarios, de lo intenso que hay que dedicar."
alumna
Esther Sánchez

Administrativos de Estado
“Os recomendaré a todas las personas que decidan emprender una empresa como la de estudiar una oposición.”
alumna
María Jesús Guende

Administrativos de Estado
“Tengo que reconocer que el camino no ha sido fácil y que no era la primera vez que me presentaba a un proceso selectivo pero al final he conseguido mi objetivo. ADAMS me ha ayudado a conseguirlo porque me ha proporcionado material actualizado y me ha ayudado a seguir una rutina de estudio. Muchas gracias por vuestra ayuda.”
alumna
Lucía Fernández

“Temarios bien organizados y actualizados, esquemas muy útiles para repasar, y supuestos y test que te ayudan a comprender la ley y a retener mejor el contenido.”
alumna
Ver más arrowMiniOrange
atencionPersonalizada

Atención personalizada y tutorías

campus

Recursos en campus virtual

portapapeles

Profesores especializados

monitor

Temarios y servicio de actualización

¡Sigue nuestras redes sociales!