Producto añadido a la cesta
Tècnics Especialistes Serveis Penitenciaris Generalitat de Catalunya
Matricúlate
image single oposiciones

Tècnics Especialistes Serveis Penitenciaris Generalitat de Catalunya

Situación: Próxima Convocatoria

Plazas: 98

Matricúlate

Propera convocatòria

32 places a l’OOP 2022, places de la taxa de reposició i 66 a l’OOP 2023.

Prepara’t amb ADAMS Formació

T’oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s’adapti a tu! Informa’t sobre les nostres metodologies:

Llibres i Adams Test.

Retribucions dels tècnics d’especialistes serveis penitenciaris

El salari dependrà del tipus de centre on presti serveis. Al volant de 30.000 euros bruts anuals (Veure taules salarials).

Funcions dels tècnics d’especialistes serveis penitenciaris

Per al desenvolupament de les seves funcions els correspon, entre d’altres, les activitats següents:

 • La supervisió del desenvolupament correcte de les prestacions que es realitzin a la unitat, i de l’estat d’ús i seguretat de les instal·lacions.
 • Les tasques de vigilància ordinària, obertura i tancament de les unitats d’accés i de pas del centre penitenciari; la identiicació i el control de les persones, vehicles, paquets, béns i subministraments que entrin o surtin de l’establiment, i el control dels moviments de les persones internes al centre penitenciari.
 • La gestió dels documents, llibres i registres informàtics propis del funcionament de la unitat; la pràctica de notiicacions i comunicacions que els siguin encomanades i, en general, totes les tasques administratives que siguin necessàries per a la gestió correcta dels serveis de la unitat.
 • La informació a la població reclusa i als operadors penitenciaris sobre les normes de règim interior que regeixen el funcionament de la unitat, els procediments, competències i normativa de funcionament dels serveis penitenciaris.
¡Plazas agotadas!

¿Quieres que nuestros asesores se pongan en contacto contigo?

arrow
videoconferencia

Clases por videoconferencia

Clases por videoconferencia

 • Sin matrículas ni permanencia
 • Paga mes a mes
calendar

Inicio: 2 de octubre de 2023

clock

L de 16:00 a 21:00

euro
161,00/mes
Matricúlate

El procediment de selecció és el de concurs oposició i la puntuació màxima és de 100 punts: 37 punts de la fase d’oposició, 33 punts de la fase de concurs i 30 punts de la fase de curs selectiu.

Fase d’oposició.

La qualificació de la fase d’oposició serà el resultat de la suma de la primera prova (test de coneixements) i de la segona prova (capacitat física), sempre que les persones aspirants siguin declarades aptes a les altres proves que conformen la fase d’oposició.

arrow

Primera prova; Test de coneixements

De caràcter obligatori i eliminatori.

a) Torn lliure.

Consisteix a respondre un qüestionari de 125 preguntes tipus test, més 10 de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta. De les 125 preguntes que componen el qüestionari, 28 corresponen a la part general del temari detallat al primer paràgraf de la base 1.3. Les 97 preguntes restants corresponen a la part específica del temari detallat al segon paràgraf de la base 1.3. De les 10 preguntes de reserva, 2 corresponen a la part general del temari i 8 corresponen a la part específica del temari, d’acord amb el que s’estableix a la base 1.3.

El temps per dur a terme aquest exercici és de 3 hores.

b) Torn de promoció interna.

Consisteix a respondre un qüestionari de 60 preguntes tipus test, més 6 de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta. De les 60 preguntes que componen el qüestionari, 10 corresponen a la part general del temari detallat al primer paràgraf de la base 1.3. Les 50 preguntes restants corresponen a la part específica del temari detallat al segon paràgraf de la base 1.3. De les 6 preguntes de reserva, 1 correspon a la part general del temari i 5 corresponen a la part específica del temari, d’acord amb el que estableix la base 1.3.

El temps per dur a terme aquest exercici és d’1 hora i 25 minuts.

Per als dos torns, la qualificació d’aquest exercici és de 0 a 27 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 13,50 punts.

A l’efecte de qualificar aquest exercici, les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no es tenen en compte i les respostes errònies es valoren negativament. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d’una resposta encertada.

arrow

Segona Prova, Capacitat física.

De caràcter obligatori i no eliminatori.

Consisteix en la realització dels tres exercicis físics següents: circuit d’agilitat, pressió sobre banc i cursa de llançadora (course navette).

A l’annex 5 de les bases de la convocatòria s’especifiquen l’objectiu, la descripció, les normes, la valoració i els barems de cada exercici físic.

La qualificació d’aquesta prova és de 0 a 10 punts.

Les persones aspirants han de dur a terme els tres exercicis físics, cadascun dels quals té una puntuació de 0 a 10 punts. La puntuació total de la prova s’obtindrà dividint entre 3 la suma del total de punts aconseguit en cadascun dels exercicis, d’acord amb els barems que estableix l’annex 5.

En cas de superació de la segona prova (capacitat física), seran convocades per dur a terme les proves, exercicis o curs selectiu que encara no hagin fet, sempre que els correspongui per la qualificació global obtinguda en aquest procés de selecció, i les faran quan correspongui, juntament amb la resta de persones aspirants d’aquesta convocatòria.

arrow

Tercera prova

De caràcter obligatori i eliminatori.

Primer exercici: coneixements de llengua catalana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n’estiguin exemptes, d’acord amb el que estableix la base 4 de la convocatòria.

 • Primera part: s’hi avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana per mitjà de la redacció d’una carta formal d’un mínim de 100 paraules, la redacció d’una nota de 50 paraules, com a mínim, i la realització d’exercicis de gramàtica i lèxic sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions o activitats de les places convocades.
 • Segona part: s’hi avaluarà l’expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d’un text i d’una conversa guiada.

El temps per fer aquest exercici no pot ser superior a 1 hora per a la primera part i 10 minuts per a la segona.

La qualificació de l’exercici és d’apte/a o no apte/a.

Per ser declarat apte/a en aquest exercici s’ha d’obtenir una puntuació total mínima del 60 %, de conformitat amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i coneixement del català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener./p>

Segon exercici: coneixements de llengua castellana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no n’estiguin exemptes, d’acord amb el que estableix l’apartat 4 de les bases de la convocatòria.

Per tal d’acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 2.6.2, les persones aspirants hauran de fer un exercici que consistirà en la redacció d’una carta formal d’un mínim de 100 paraules, la redacció d’una nota de 50 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb els membres del tribunal i, si s’escau, amb les persones assessores especialistes que aquest designi.

El temps per a la fer aquest exercici no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona part.

La qualificació d’aquest exercici és d’apte/a o no apte/a.

arrow

Quarta prova. Comprovació de les causes d'exclusió

De caràcter obligatori i eliminatori.

El nombre d’aspirants convocats per fer aquesta prova es determinarà mitjançant la diferència entre el nombre total de places previstes per fer el curs selectiu (280) i el nombre d’aspirants del torn de promoció interna en servei actiu en la categoria d’auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, aptes fins aquest moment, atès que estan exempts de fer-la.

En el cas que alguna persona aspirant sigui declarada no apta, el tribunal qualificador podrà ampliar la convocatòria a aquesta prova per tal d’assolir un total de 280 persones aspirants com a màxim, entre aptes i exemptes.

Consisteix en la realització de les proves mèdiques necessàries per comprovar que les persones aspirants tenen l’aptitud psicofísica necessària per desenvolupar les funcions del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) i que no estan incloses en cap de les causes d’exclusió indicades a l’annex 4.

En aquestes proves s’apliquen les tècniques mèdiques d’ús convencional que es considerin oportunes, analítiques d’orina i de sang i les exploracions o proves complementàries que els metges designats pel tribunal qualificador creguin oportunes. Cada una de les proves es farà en una única crida en els dies i hores que es determinin.

A l’inici de la prova, les persones participants hauran de contestar, mitjançant una declaració responsable, un qüestionari mèdic sobre les malalties patides i els tractaments mèdics a què hagin estat sotmeses. En el cas que una persona participant no consigni completament o falsegi alguna de les dades d’aquest qüestionari, serà exclosa de la convocatòria.

Tenint en compte que les causes d’exclusió per manca d’aptitud psicofísica que comporten nivells de tall (valors màxims o mínims per a l’exclusió, com per exemple la tensió arterial, l’agudesa auditiva, l’agudesa visual, les proves respiratòries i totes les antropomètriques) són variables biològiques i, per tant, susceptibles de patir petits canvis depenent del dia i de les circumstàncies externes, l’exclusió o no de la persona participant en una d’aquestes proves vindrà donada pel resultat de les mesures preses en el dia i hora determinats pel tribunal qualificador, amb els aparells establerts, els procediments validats i el personal especialment format, per garantir la igualtat d’oportunitats de totes les persones aspirants. En conseqüència, no tindran validesa les proves i els certificats mèdics o antropomètrics que la persona participant pugui aportar abans, durant o després del dia de la prova mèdica en relació amb les causes d’exclusió abans esmentades, i que són el resultat de proves fetes en circumstàncies diferents per a cada participant.

En qualsevol moment del procés de selecció i amb caràcter previ al nomenament com a persones funcionàries de carrera, les persones aspirants podran ser sotmeses a totes les proves mèdiques o psicotècniques que siguin necessàries per comprovar que s’adeqüen a la taula d’exclusions mèdiques de l’annex 4. Si de les proves practicades o de les aportades per la persona aspirant s’acredita que incorre en alguna de les causes d’exclusió per manca d’aptitud psicofísica, el tribunal qualificador proposarà a l’òrgan convocant l’exclusió de la persona aspirant del procés de selecció.

Resten exemptes de fer aquesta prova les persones aspirants del torn de promoció interna que estiguin en servei actiu en la categoria d’auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris.

El resultat d’aquesta prova és d’apte/a o no apte/a.

Les persones aspirants incloses en alguna de les causes d’exclusions mèdiques establertes a l’annex 4 seran declarades no aptes i quedaran excloses del procés de selecció.

 
arrow

Programa

PART GENERAL

DOGC 29-07-2022

En els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, les proves selectives no versaran sobre la part general del temari. Només versaran sobre una selecció de temes de la part específica del temari (veure la part específica en cada cas).

 1. Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: principis i tipologia de competències. El Govern i el president o presidenta de la Generalitat de Catalunya.
 2. L’organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions.
 3. Bon govern i transparència: concepte i principis. Dret d’accés als serveis públics i a la informació pública. La normativa aplicable al personal de la Generalitat de Catalunya sobre el tracte no discriminatori, la igualtat entre persones i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
 4. El procediment administratiu. Els interessats iinteressades.Els terminis. Els actes administratius. La revisió dels actes en via administrativa. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte, estructura.
 5. La funció pública: Els drets i deures dels empleats i empleades públics. El codi de conducta dels empleatsi empleadespúblics. Les classes d’empleats públics, l’adquisició i pèrdua de la relació de servei, i les situacions administratives. La provisió de llocs de treball i la mobilitat. El règim d’incompatibilitats. El règim disciplinari. Els delictes contra l’Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets.

PART ESPECÍFICA (en els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, les proves selectives versaran exclusivament sobre els temes 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 de la Resolució JUS/3221/2022)

DOGC 24-10-2022

 1. El dret penal. Aspectes generals. El dret penal concepte continguts i fons. El codi Penal: Principis generals, estructura i contingut. Els principis limitadors del poder punitiu de l’Estat: Especial referencia als principis de legalitat, de culpabilitat i d’intervenció mínima.
 2. El delicte. La infracció penal: concepte i classes; delictes dolosos i delictes imprudents; delictes actius i delictes omissius . Delictes greus, delictes menys greus i delictes lleus. Els graus d’execució. L’autoritat i la participació. Els eximents de la responsabilitat penal.
 3. Les penes. Les penes del Codi penal: concepte, classes, durada i efectes, en especial, les penes privatives de llibertat. La presó permanent revisable. Alternatives a la presó: suspensió i substitució de les penes privatives de llibertat; els treballs en benefici de la Comunitat. Les mesures de seguretat: concepte i classes. L’extinció de la responsabilitat penal.
 4. Els principals delictes. Delictes vinculats a les violències de gènere i domèstica. Les agressions sexuals. L’homicidi. El furt i el robatori. Delictes contra la salut pública. De les tortures i altres delictes contra la integritat moral. Els atemptats contra l’autoritat, els seus agents i els funcionaris públics.
 5. Delictes contra l’Administració pública. La prevaricació dels funcionaris públics. El suborn. La malversació. La desobediència i la negació d’auxili. La infidelitat en la custodia de documents i revelació de secrets. Abusos en l’exercici de la Funció Púbica: la sol·licitació sexual.
 6. Delictes contra l’Administració de justícia i contra les garanties constitucionals. El trencament de condemna. Altres delictes contra l’Administració de justícia: el fals testimoni, l’obstrucció a la justícia (incompareixença injustificada i coaccions i represàlies a persones que intervenen en els processos). Delictes comesos pel funcionariat públic contra les garanties constitucionals, en especial els comesos en l’àmbit penitenciari. El delicte d’omissió del deure de perseguir delictes.
 7. Dret processal penal: Aspectes generals. La jurisdicció penal: els jutjats i els tribunals penals. El procés penal, concepte, objecte, tipus i fases. Les parts en el procés penal. El procés penal com a garantia, especial referència al dret de defensa i a la presumpció d’innocència.
 8. Les mesures penals. Les mesures cautelars en el procés penal: concepte i tipus. La detenció i el procediment d’habeas corpus. La presó provisional. La llibertat provisional.

  Dret penitenciari

 9. Marc legal i principis del sistema penitenciari. El sistema penitenciari recollit a la Llei orgànica general penitenciària. Principis fonamentals de l’execució penitenciària fixats a l’article 25.2 de la Constitució: la reeducació i la reinserció social. Referència a la normativa internacional en matèria penitenciària i al reconeixement de les resolucions penals a la Unió Europea.
 10. L’activitat penitenciària en el marc autonòmic. Les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria penitenciària a l’Estatut d’autonomia. El sistema penitenciari català: organització i estructura. El Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya. Òrgans col·legiats dels centres penitenciaris: composició, funcions i règim de sessions. Òrgans unipersonals superiors dels centres penitenciaris: funcions. El control de l’activitat penitenciària: el jutge de vigilància.
 11. El personal al servei de l’Administració penitenciària a Catalunya. Disposicions comunes en matèria de personal. Especificitats del personal dels centres penitenciaris. El cap de serveis, el coordinador d’unitat especialitzada, el cap d’unitat i el cap d’àrea funcional: funcions. Especial referència a les funcions assignades al cos tècnic d’especialistes, grup serveis penitenciaris. Polítiques d’igualtat i perspectiva de gènere. Codi ètic dels professionals de l’execució penal a Catalunya.
 12. La relació jurídica penitenciària. La relació jurídica penitenciària: naturalesa i fonaments. Drets dels interns (classes i límits), sistema de protecció i règim de garanties. Deures dels interns.
 13. El règim penitenciari I. Organització general i àmbits d’actuació. Concepte i principis inspiradors. Ingressos i llibertats. Conduccions i trasllats. Relacions amb l’exterior: les comunicacions i visites. Informació, queixes i recursos dels interns. Participació dels interns en les activitats dels establiments. La participació de les organitzacions no governamentals.
 14. El règim penitenciari II. Mesures de seguretat i vigilància: Seguretat estàtica i dinàmica. La seguretat exterior. Competències i finalitats. La seguretat interior: principis generals, mesures preventives i mesures de control. Els mitjans coercitius i la seva aplicació. La gestió de la informació com a eina de seguretat. Els protocols d’emergència i seguretat.
 15. El règim dels establiments penitenciaris III. La classificació en graus de tractament. El règim ordinari: principis generals i característiques. El règim tancat: criteris d’aplicació i característiques. El règim obert: criteris d’aplicació, objectius, característiques i modalitats. El règim de preventius.
 16. El tractament penitenciari. Concepte i finalitat del tractament. L’equip multidisciplinari: funcions i composició. Programes de tractament. El Programa individualitzat de tractament (PIT). Permisos i sortides.
 17. El règim disciplinari dels interns. Fonament, àmbit d’aplicació i principis de la potestat disciplinària. Classificació de les faltes i determinació de les sancions. Prescripció i cancel·lació. Procediment sancionador: ordinari i abreujat. Execució i compliment de les sancions.
 18. Gestió administrativa i documental dels establiments penitenciaris. Les unitats de gestió administrativa. L’expedient personal de l’intern: estructura i documentació que l’integren. La protecció de les dades de caràcter personal dels fitxers penitenciaris. La redacció de la informació: tipus de documents i normes bàsiques de l’elaboració dels documents.

  Criminologia

 19. Delinqüència i noves tipologies. La delinqüència organitzada. La delinqüència econòmica. La delinqüència terrorista. La ciberdelinqüència.

  Psicologia

 20. El model d’intervenció dirigit a les necessitats dels individus. La necessitat d’intervenir amb delinqüents. Estructura de la intervenció. La voluntarietat de participació de l’intern. Avaluació del risc de reincidència conceptes bàsics. El RisCanvi. El treball penitenciari i el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció.
adams test

EXPRÉS 3.078 preguntas

1 mes
19,99 / mes
Pago único de 19.99
Comprar
adams test

EXPERTO 3.078 preguntas

6 meses
6,67 / mes
Pago único de 39.99
Comprar
adams test premium

PREMIUM 3.078 preguntas

12 meses
4,67 / mes
Pago único de 55.99
Comprar

Puedes consultar convocatorias anteriores con mucha más información sobre la oposición:

Libros de Tècnics Especialistes Serveis Penitenciaris Generalitat de Catalunya

Nuestros alumnos

Raquel Osuna

Administrativos de Estado
“Cuando decidí opositar siempre pensé en ADAMS por varias razones, entre ellas por recomendación de personas conocidas y por permanecer tantos años en el sector y me alegro mucho de la decisión que tomé. Empecé comprándome los libros y luego más tarde me apunté para preparar el examen de ofimática del cuerpo de Administrativo del Estado, y muy bien, tuve como profesor a Javier y salí muy contenta de sus clases.”
alumna
David Ruiz

Administrativos de la Comunidad de Madrid
"Teníamos simulacros continuamente. Había dos tipos, los que el profesor te ponía para practicar semanales, y los de examen puro y duro. Eso te permite estar preparado, conocer los tiempos, y cómo organizarte."
alumno
Paloma García

Tramitación Procesal
"He tenido siempre el apoyo del tutor, Alberto, mi tutor online, la verdad es que siempre estuvo ahí. Fue muy constante en los correos, en los mensajes, siempre animando y apoyando. Me acompañó sin agobiarme."
alumna
Saray Sáez

Administrativos de la Junta de Andalucía
"Para mí ha sido fundamental el apoyo de la Academia, ya que, cuando empecé en este mundo, no tenía ni idea de leyes, de los temarios, de lo intenso que hay que dedicar."
alumna
Esther Sánchez

Administrativos de Estado
“Os recomendaré a todas las personas que decidan emprender una empresa como la de estudiar una oposición.”
alumna
María Jesús Guende

Administrativos de Estado
“Tengo que reconocer que el camino no ha sido fácil y que no era la primera vez que me presentaba a un proceso selectivo pero al final he conseguido mi objetivo. ADAMS me ha ayudado a conseguirlo porque me ha proporcionado material actualizado y me ha ayudado a seguir una rutina de estudio. Muchas gracias por vuestra ayuda.”
alumna
Lucía Fernández

“Temarios bien organizados y actualizados, esquemas muy útiles para repasar, y supuestos y test que te ayudan a comprender la ley y a retener mejor el contenido.”
alumna
Ver más arrowMiniOrange
atencionPersonalizada

Atención personalizada y tutorías

campus

Recursos en campus virtual

portapapeles

Profesores especializados

monitor

Temarios y servicio de actualización

Oposicions Tècnic Especialista Serveis Penitenciaris Generalitat de Catalunya

Si estàs interessat en preparar l’oposició de funcionari de presons a Catalunya, una de les opcions més interessants és la del cos Tècnic d’Especialistes, grup de Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya (subgrup C1).  

Els requisits dels funcionaris de presons són molt específics, però els avantatges de què gaudiràs una vegada superis les oposicions de presons mereixen que facis una ullada a aquesta oposició.  

Si vols obtenir més informació sobre les oposicions de Tècnics Especialistes Serveis Penitenciaris o necessites assessorament sobre com preparar-te per al procés selectiu, estarem encantats d’ajudar-te. A continuació, et proporcionem informació sobre com funciona el procés selectiu per accedir a les oposicions de presons de la Gen Cat.  

Convocatòries i places Cos Tècnic d’Especialistes, grup de Serveis Penitenciaris Generalitat de Catalunya  

Actualment, per a Tècnics Especialistes Serveis Penitenciaris Gencat hi ha ofertades un total de 98 places (corresponen a l’OOP 2022 i l’OOP 2023 de la Generalitat de Catalunya).  

Per presentar-te a les oposicions de Tècnics Especialistes Serveis Penitenciaris, has de tenir la titulació de Batxiller o equivalent.  

Funcions del cos tècnic d’especialistes serveis penitenciaris 

Corresponen als/a les funcionaris/àries del cos tècnic d’especialistes, grup de serveis penitenciaris, les funcions d’inspecció, d’execució, de control o similars adients al seu nivell de titulació i especialització necessàries per a la prestació dels serveis públics penitenciaris i també les de suport administratiu a les activitats de gestió que es duen a terme en el centre penitenciari.  

El personal dels cossos del grup de serveis penitenciaris que desenvolupin serveis a l’àmbit de règim interior del centre penitenciari és l’encarregat de garantir la seguretat, el bon ordre i la convivència ordenada del centre penitenciari, així com de dur a terme les actuacions que calgui per assegurar que es presten els serveis penitenciaris necessaris per garantir els drets de les persones internades a les institucions penitenciàries i per exigir-los les seves obligacions, d’acord amb el que disposa la legislació penitenciària. I els corresponen les següents funcions: 

a) Mantenir l’ordre i la seguretat en la unitat en què desenvolupen els seus serveis, portant a terme les mesures establertes per la legislació vigent per mantenir la seguretat interior i l’adequada convivència en els centres penitenciaris. 

b) Adoptar, quan sigui necessari, les mesures de prevenció general i especial establertes a la legislació penitenciària amb la finalitat d’evitar la conflictivitat individual i col·lectiva. 

c) Supervisar el correcte desenvolupament de les prestacions que es duguin a terme a la unitat. 

d) Observar els moviments dels/de les interns/es, les seves interaccions socials i el seu estat personal a efectes d’adoptar o proposar, quan sigui necessari, les mesures adients en cada cas. 

e) Conèixer els/les interns/es de la unitat en què desenvolupin els seus serveis, observant-ne la conducta i emetre els informes que siguin necessaris i els que els siguin requerits pels seus superiors. 

f) Desenvolupar les funcions que els assigni la Junta de Tractament o l’equip multidisciplinari en relació amb la intervenció i el tractament dels/de les interns/es, així com proposar-ne les mesures específiques d’intervenció derivades de les observacions realitzades i les recompenses i els beneficis que puguin correspondre als/a les interns/es. 

g) Coadjuvar en l’execució de les tasques de control que siguin necessàries per a l’aplicació dels programes sociosanitaris que es desenvolupin en els centres penitenciaris en matèria de substàncies que puguin generar dependència. 

h) Informar la població reclusa sobre les normes de règim interior que regeixen el funcionament de la unitat i, en particular, sobre els horaris i les activitats que s’hi duguin a terme, així com atendre les seves peticions i queixes en relació amb el funcionament dels serveis de la unitat. 

i) Informar els familiars de la població reclusa, els visitants, els col·laboradors voluntaris i els proveïdors sobre els procediments, competències i la normativa de funcionament dels diversos serveis penitenciaris. 

j) Fer les tasques d’identificació personal dels/de les interns/es. 

k) Supervisar les instal·lacions de la unitat i procurar que sempre estiguin en bon estat de neteja, de seguretat d’ús i conservació, de manera que es garanteixi la correcta prestació dels serveis, i informar de les necessitats específiques que es detectin. 

l) Fer les tasques de vigilància ordinària, obertura i tancament de les unitats d’accés i de pas del centre penitenciari, procedint a la identificació de les persones que entrin o surtin de l’establiment i controlar els moviments dels/de les interns/es dins del centre penitenciari. 

m) Fer les tasques d’identificació i control dels vehicles, paquets, béns i subministres que entrin o surtin de l’establiment. 

n) Gestionar els documents, llibres i registres informàtics propis del funcionament de la unitat, la pràctica de les notificacions i comunicacions que els siguin encomanades i, en general, totes les tasques administratives que siguin necessàries per a la correcta gestió dels serveis de la unitat. 

o) Exercir la resta de competències que li atribueixi la legislació vigent i, en general, totes les que li siguin encomanades relatives a les seves competències professionals.  

Requisits de participació a les oposicions de Cos Tècnic d’Especialistes, grup de Serveis Penitenciaris Generalitat de Catalunya  

Per participar a les oposicions de cos tècnic d’especialistes serveis penitenciaris Gencat, has de complir els següents requisits generals:  

 1. Nacionalitat. Has de ser ciutadà espanyol o nacional d’algun dels estats membres de la Unió Europea. També poden participar sense importar la seva nacionalitat si s’és cònjuge d’un ciutadà espanyol o nacional d’un altre estat membre de la UE. Així mateix, hi poden participar els ciutadans d’estats amb què la UE hagi fet tractats internacionals i Espanya hagi ratificat aquells que permeten la lliure circulació de treballadors. 
 2. Edat. Has de tenir almenys 16 anys i no superar, si escau, l’edat màxima de jubilació forçosa. 
 3. Titulació. Has de posseir el títol de Batxiller o Tècnic 
 4. Capacitat funcional. Tenir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de les places, tenint en compte la taula d’exclusions mèdiques. 
 5. No tenir antecedents penals ni haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial , en què hagués estat separat o inhabilitat. 
 6. Llengua: coneixements de llengua catalana i llengua castellana de nivell intermedi (B2) o superior.

Proves de Selecció de les oposicions de Cos Tècnic d’Especialistes, grup de Serveis Penitenciaris Gencat  

Les proves de selecció de les oposicions de Cos Tècnic d’Especialistes serveis penitenciaris Generalitat de Catalunya són, per norma general, per concurs oposició lliure, és a dir, a més de la nota que treguis als teus exàmens, es valoraran els mèrits que tinguis. Les persones que superin les fases d’oposició i de concurs han de fer un curs selectiu, organitzat pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE). El curs, de caràcter presencial, tindrà una durada de 12 setmanes (300 hores lectives). Els qui superin el curs selectiu realitzaran pràctiques a centres penitenciaris, pràctiques que són remunerades en tenir els aspirants la consideració de persones funcionàries en pràctiques.  

La fase d’oposició és de caràcter obligatori i eliminatori.  

Exercicis  

La darrera convocatòria de cos Tècnic d’Especialistes serveis penitenciaris Generalitat de Catalunya constava de quatre proves:  

Primera prova. Test de coneixements.  

Segona prova. Capacitat física o proves físiques: circuit d’agilitat, pressió sobre banc i cursa de llançadora (course navette).  

Tercera prova. Consta de dos exercicis.  

 • Primer exercici: coneixements de llengua catalana (per a les persones aspirants que no estiguin exempts de fer-ho)  
 • Segon exercici: coneixements de llengua castellana (per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exempts de fer-ho)  

Quarta prova: Comprovació de les causes d’exclusió mèdica. Realització de les proves mèdiques necessàries per comprovar que les persones aspirants tenen l’aptitud psicofísica necessària per desenvolupar les funcions del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) i que no estan inclosos en cap de les causes d’exclusió.  

Fase de concurs  

Es valoraran els mèrits que tinguis:  

 • Serveis prestats a l’administració pública  
 • Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)  
 • Coneixements de llengües estrangeres  
 • Coneixements de llengua catalana (nivell superior a l’exigit a la convocatòria)  

Nombre de Temes  

El programa de les oposicions de Tècnic d’Especialistes serveis penitenciaris Generalitat de Catalunya es compon de 44 temes, 10 temes comuns de la part general i 34 temes de la part específica.  

Temari d’oposicions Cos Tècnic d’Especialistes serveis penitenciaris Generalitat de Catalunya  

Si busques el millor temari per a Cos Tècnic d’Especialistes serveis penitenciaris Generalitat de Catalunya, a ADAMS trobaràs el temari de la part general i el temari específic, a més de llibre de qüestionaris. L’Editorial d’ADAMS té uns estàndards de qualitat alts, reconeguda amb el segell 600 EFQM.  

Borsa d’Ocupació Cos Tècnic d’Especialistes serveis penitenciaris Generalitat de Catalunya  

La convocatòria de la borsa d’ocupació de Serveis Penitenciaris és realitzada pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.  

Com presentar la sol·licitud a les oposicions de Cos Tècnic d’Especialistes Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya  

Les sol·licituds per participar en els processos selectius del Cos Tècnic especialista serveis penitenciaris Gencat es presentaran telemàticament mitjançant el formulari habilitat a aquest efecte i caldrà seguir les instruccions que proporciona el web. Per això, cal estar registrat per a l’ús del sistema d’identificació i signatura electrònica Cl@ve o posseir un certificat digital de signatura electrònica, o DNIe.  

Prepara’t amb ADAMS Formació  

A ADAMS no hauràs d’estar un període mínim de permanència ni tampoc hauràs d’abonar una matrícula. Pots pagar mes a mes fins a la data de l’examen o fins i tot quan vulguis. Amb més de 65 anys d’experiència, hem format milers de futurs empleats públics, i més de 59.000 alumnes d’ADAMS han assolit els seus objectius.  

I a la darrera convocatòria del Cos Tècnic d’Especialistes Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya (convocatòria 2021), 1 de cada 4 aspirants que van aconseguir plaça era alumne d’ADAMS.  

T’oferim diverses opcions per preparar-te per a les oposicions de Cos Tècnic d’Especialistes Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya. Aquí et presentem totes les alternatives disponibles:  

Classes 

 Posem a la teva disposició classes per videoconferència. Les classes es graven i es mantenen disponibles durant 15 dies perquè les vegis quan millor et convingui, en cas que no hi puguis assistir presencialment. 

ADAMS Test  

Comptem amb la millor eina perquè puguis practicar els exàmens de la teva oposició. Tindràs la capacitat de personalitzar els tests segons les teves necessitats, amb el nombre de preguntes que triïs. Tindràs milers de preguntes sempre actualitzades i podràs avaluar el teu progrés. Inscriu-t’hi ara i comença a practicar!  

FAQS  

On es presenta la sol·licitud per a oposicions de Cos Tècnic d’Especialistes Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya?  

Les sol·licituds per participar a les convocatòries del Cos Tècnic d’Especialistes Serveis Penitenciaris gencat es presentaran per via electrònica. Per poder presentar telemàticament la instància, necessitareu estar, prèviament, registrat per a l’ús del sistema d’identificació i signatura electrònica Cl@ve o posseir un certificat digital de signatura electrònica, o DNIe 

Com es poden preparar les oposicions de Cos Tècnic d’Especialistes Serveis Penitenciaris de la Generalitat Catalunya?  

La preparació que requereixes dependrà del temps de què disposis i els teus coneixements previs sobre la matèria. Recomanem dedicar, almenys, entre quatre i sis hores al dia i comptar amb el suport d’una acadèmia que us brindi orientació i us assisteixi en la planificació dels vostres estudis, per aprofitar al màxim els vostres esforços i aconseguir obtenir una plaça.  

Com accedir a la borsa de treball de Cos Tècnic d’Especialistes Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya?  

La Generalitat de Catalunya requereix personal temporal per cobrir les absències d’empleats de vacances o de baixa per diverses raons. Per atendre aquestes necessitats, se selecciona personal a través de les borses de treball 

Quan són les oposicions de Cos Tècnic d’Especialistes Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya?  

De moment no tenim una data concreta de quan podrien convocar-se les places de Cos Tècnic d’Especialistes Serveis Penitenciaris Gencat. 

¡Sigue nuestras redes sociales!