Producto añadido a la cesta
Mossos d’Esquadra Generalitat de Catalunya
Matricúlate
image single oposiciones

Mossos d’Esquadra Generalitat de Catalunya

Matricúlate

Convocatòria 2023 de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya

Convocatòria per cobrir 850 places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra, de les quals 340 es reserven per ser proveïdes per dones. Les places reservades que no es cobreixin acreixeran la resta de les no reservades.

Prepara’t amb ADAMS Formació

T’oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s’adapta a tu! Informa’t sobre les nostres metodologies:

 • Classes híbrides: Aquesta modalitat de matricula permet assistir a classe presencial i també la possibilitat de seguir la classe en directe, si per qualsevol motiu no pot assistir presencialment. Podràs visualitzar les classes les vegades que vulguis durant un període de 15 dies. Preparació de la prova de coneixements i psicotècnics.
 • Classes per Videoconferència: Assistiràs a classe en directe per videoconferència des d’allà on vulguis, amb la possibilitat d’interactuar amb els docents per veu i xat.  Pots formar part d’un grup híbrid en el que seguiràs les classes per videoconferència i compartiràs grup amb altres alumnes que hi seran a l’aula presencial amb el/la docent.
 • Curs Online:Disposaràs de tot el material per preparar-te des de casa teva i al teu ritme, amb l’ajuda dels nostres tutors. El curs inclou la preparació de la prova de coneixements i psicotècnics.
 • Llibres
 • ADAMS Test

Aprofita’t de la nostra experiència i de totes les eines que posem a la teva disposició per ajudar-te a assolir el teu objectiu: APROVAR!

Preparem l’accés al cos de Mosso d’esquadra des de les primeres promocions.
2.270 Alumnes d’ADAMS Formació aprovats en anteriors convocatòries

En els darrers anys, han aprovat i han aconseguit plaça 2.270 alumnes aspirants a mossos d’esquadra de ADAMS Formació que s’han preparat assistint a les nostres classes presencials i/o han utilitzat els nostres serveis.

Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra

Destaquem que les proves exigides per a Guàrdia Urbana són molt similars a les de Mosso d’Esquadra, especialment la prova de psicotècnics i les proves físiques. Per a Mossos d’esquadra no hi ha prova cultural sinó una prova sobre coneixements del temari. Pels seus calendaris i tipus de proves, recomanem la participació em ambdues convocatòries.

Retribucions del Mossos d’Esquadra

Retribucions Mossos 2023

Funcions dels mossos d’esquadra

Els Mossos d’Esquadra realitzen:

 • Funcions de policia de seguretat ciutadana: Protecció de persones i béns, protecció d’edificis, escortes de personalitats, investigació, patrulles, etc.
 • Funcions de policia administrativa: Vetllen pel compliment de les lleis, ordres i disposicions de la Generalitat i de l’Estat, inspeccionen activitats sotmeses a ordenació i sobre medi ambient i patrimoni cultural, etc.
 • Funcions de policia judicial: En unitats dependents funcionalment de jutges, tribunals i ministeri fiscal per a la investigació i descobriment de delictes.
 • Funcions de policia de trànsit: Segons els acords Estat-Generalitat.
 • Els seus membres gaudeixen, a efectes legals, de la consideració d’autoritat i han de complir i fer complir la legislació vigent, actuant amb neutralitat política i imparcialitat sense fer cap discriminació per raó de raça, religió, opinió, sexe, llengua, o altres circumstàncies personals o socials.

Calendari

Pots consultar a continuació el calendari previst.

¡Plazas agotadas!

¿Quieres que nuestros asesores se pongan en contacto contigo?

arrow
recursosonlineicon

Online

Online

calendar

Elige las fechas según tus necesidades

6 meses
clock

24/7

A tu ritmo, cuando tú quieras

euro
548,00
Matricúlate
calendar

Elige las fechas según tus necesidades

9 meses
clock

24/7

A tu ritmo, cuando tú quieras

euro
662,00
Matricúlate
arrow
videoconferencia

Clases por videoconferencia

Clases por videoconferencia

 • Sin matrículas ni permanencia
 • Paga mes a mes
calendar

Inicio: 18 de septiembre de 2024

clock

X de 17:00 a 20:00

euro
106,00/mes*
Matricúlate
calendar

Inicio: 18 de septiembre de 2024

clock

X de 10:00 a 13:00

euro
106,00/mes*
Matricúlate
calendar

Inicio: 4 de junio de 2024

clock

M de 16:00 a 19:00

euro
106,00/mes*
Matricúlate
*Grupo Híbrido, el alumno tendrá compañeros en modalidad presencial.
arrow
presencialesicon

Presencial-Híbrida

Presencial-Híbrida

 • Sin matrículas ni permanencia
 • Paga mes a mes
calendar

Inicio: 18 de septiembre de 2024

clock

X de 17:00 a 20:00

euro
115,00/mes
localizacion

Centro impartidor

Barcelona
Matricúlate
calendar

Inicio: 18 de septiembre de 2024

clock

X de 10:00 a 13:00

euro
115,00/mes
localizacion

Centro impartidor

Barcelona
Matricúlate
calendar

Inicio: 4 de junio de 2024

clock

M de 16:00 a 19:00

euro
115,00/mes
localizacion

Centro impartidor

Barcelona
Matricúlate

El sistema de selecció de la convocatòria és el de concurs oposició.

La convocatòria consta de les quatre fases que es descriuen a continuació:

 • Primera fase: oposició.
 • Segona fase: concurs.
 • Tercera fase: formació.
 • Quarta fase: pràctiques.

1. FASE D’OPOSICIÓ

La fase d’oposició consta de quatre proves obligatòries de caràcter selectiu i eliminatori. La puntuació màxima d’aquesta fase és de 33 punts.

 

2. FASE DE CONCURS

En aquesta fase els mèrits es valoren amb 4,5 punts com a màxim.

Els mèrits es valoren amb referència a l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds de participació.

Pel que fa al mèrit descrit a la base 6.2.1, se’n farà la comprovació d’ofici, excepte per a les persones que vulguin al·legar equivalències a l’ACTIC (per exemple, cursos COMPETIC i assignatures Competències TIC i Competències Digitals a l’FP de la Universitat Oberta de Catalunya) o les que no hagin autoritzat la consulta telemàtica, que hauran de presentar la documentació acreditativa en el termini i la forma descrits al paràgraf anterior.

Competències en tecnologies de la informació i la comunicació.

Els certificats d’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) establerts pel Decret 13/2021, de 2 de març, pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació, i els certificats declarats equivalents, d’acord amb la normativa que ho estableix, es valoren fins a un màxim d’1,5 punts, d’acord amb el barem següent:

 • Certificat bàsic: 0,5 punts.
 • Certificat mitjà: 1 punt.
 • Certificat avançat: 1,5 punts.

En cas que es disposi de més d’un certificat, es valorarà únicament el de nivell més alt.

Coneixements de llengua catalana

Els certificats acreditatius del nivell superior de català (C2) de la Secretaria de Política Lingüística, d’acord amb la denominació del Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, o equivalents, es valoren amb 1,5 punts.

Les equivalències al nivell esmentat s’estableixen d’acord amb l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5511, de 23.11.2009).

Coneixements de llengua aranesa

Els coneixements de llengua aranesa es valoren fins a un màxim d’1,5 punts.

3. FASE DE FORMACIÓ

Seran convocades a la realització de la fase de formació les persones participants que hagin estat aptes en la fase d’oposició.

Aquesta fase consisteix en la superació d’un curs selectiu de formació bàsica per a policies d’una durada no superior a 1.350 hores. En aquest curs s’avaluen les competències tècniques (coneixements i procediments) i les competències clau (valors i actituds), determinades per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. El programa del curs desenvolupa, en diverses àrees temàtiques, el perfil i les funcions policials bàsiques.

Queden exemptes de fer aquest curs les persones participants que acreditin, mitjançant la presentació de la certificació corresponent, d’acord amb el que estableix la base 8.2,, que n’han superat amb anterioritat un de contingut igual o similar, impartit per l’ISPC.

Qualificació. Les persones participants han de superar el curs de formació bàsica per a policies de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya d’acord amb els criteris d’avaluació aprovats per resolució de la seva direcció a proposta de la Junta d’Avaluació del curs. Aquesta fase es puntua amb 70 punts com a màxim.

4 . FASE DE PRÀCTIQUES

Seran convocades a la realització de la fase de pràctiques les persones participants que hagin estat aptes a la fase de formació. Si han estat aptes a la fase de formació més de 850 persones, el tribunal qualificador confeccionarà una llista amb totes les persones aptes a la fase de formació de més a menys puntuació i seran convocades a la fase de pràctiques les 850 persones millor classificades.

En cas d’empat de puntuació, s’aplicaran els criteris de desempat següents:

 • En primer lloc, per la puntuació més alta obtinguda en la fase de formació.
 • En segon lloc, per la puntuació més alta obtinguda en la primera prova de la fase d’oposició.
 • En tercer lloc, per la puntuació més alta obtinguda en la segona prova de la fase d’oposició.

Naturalesa i contingut. Les persones participants que accedeixin a aquesta fase faran unes pràctiques de caràcter selectiu i obligatori, d’un mínim de dotze mesos de durada, dividides en períodes avaluables de tres mesos, que tindran també cada un caràcter selectiu. Les persones funcionàries en pràctiques han de tenir una presència real al servei como a mínim de 280 horaes per període. En cas contrari, tindrà la consideració de període no avaluable. Aquestes pràctiques es faran prestant servei efectiu en un lloc de treball determinat per la Direcció General de la Policia, idoni per obtenir el nivell de professionalització i formació integral de la persona aspirant en pràctiques.

Avaluació i qualificació. Per avaluar cada període de pràctiques s’elaborarà un model d’acta individual, aprovat pel tribunal qualificador, que avaluï un seguit de factors conductuals que abastin camps d’observació en els quals es descriguin coneixements del treball, flexibilitat, habilitats socials i comunicació, compliment d’ordres i disciplina, disposició personal vers el treball, autonomia, judici pràctic i autocontrol, així com principis, valors i competències establerts en el Codi d’ètica de la policia de Catalunya (Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer). La valoració de cada període de pràctiques se sotmetrà a la decisió del tribunal qualificador, que establirà la qualificació d’apte/a o no apte/a.
Les persones aspirants en pràctiques que obtinguin la qualificació de no apte/a en dos períodes seran declarades no aptes en la fase de pràctiques.

Retribucions i Seguretat Social. Durant aquesta fase les persones participants seran nomenades aspirants en pràctiques i tindran la consideració de funcionaris en pràctiques, percebran les retribucions bàsiques corresponents al grup C, subgrup C1, el complement de destinació corresponent als llocs de treball dels funcionaris de la categoria de mosso/a i el complement específic que consta per als mossos en pràctiques a les taules retributives vigents, i estaran en situació d’alta en el règim general de la Seguretat Social. Les persones nomenades aspirants en pràctiques ho seran fins al nomenament com a funcionàries mitjançant resolució del secretari general que es publicarà al DOGC.

Annex 3
Causes d’exclusió per manca d’aptitud psicofísica

 1. Aparell circulatori.
  1. Insuficiència cardíaca en totes les possibles manifestacions, independentment de la causa.
  2. Alteracions congènites i/o adquirides del cor, mediastí i/o de grans vasos que alterin o puguin alterar en la seva evolució la normalitat funcional de l’aparell cardiocirculatori.
  3. Trastorns de la conducció. Trastorns del ritme cardíac d’importància clínica.
  4. Insuficiència coronària.
  5. Pericarditis activa o residual.
  6. Insuficiència arterial perifèrica.
  7. Insuficiència venosa perifèrica.
  8. Antecedents de síncope recidivant.
  9. Portadors de marcapassos, desfibril·ladors/cardioversors implantables (DCI), pròtesi o empelts cardiovasculars.
  10. Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Limfedema.
  11. Mesura en repòs de TA sistòlica superior a 145 mmHg. Mesura en repòs de TA diastòlica superior a 90 mmHg. Hipotensió simptomàtica.
 2. Aparell respiratori.
  1. Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria.
  2. Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima pulmonar, pleures o tòrax.
  3. Capacitat vital (FVC) inferior al 80% del seu valor teòric. FEV1 inferior al 80% del seu valor teòric o el FEV1/FVC inferior al 70%.
  4. Antecedent de pneumotòrax repetitiu sense correcció quirúrgica.
 3. Aparell genitourinari.
  1. Malformacions, alteracions o lesions del tracte genitourinari.
  2. Disfuncions urogenitals cròniques.
  3. Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.
  4. Absència anatòmica o funcional d’un ronyó.
  5. Litiasi crònica del tracte urinari.
 4. Aparell digestiu.
  1. Malformacions, lesions o alteracions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el pàncrees exocrí i/o les glàndules salivals.
  2. Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió i/o l’excreció.
  3. Hèrnies i/o eventracions no tractades o reincidents.
  4. Úlcera gastroduodenal.
  5. Hepatopaties (inclou les alteracions metabòliques).
  6. Malaltia inflamatòria crònica intestinal. Síndrome de malabsorció.
  7. Qualsevol alteració colorectal que dificulti o limiti la funció policial.
  8. Pancreopaties cròniques o reincidents.
  9. Seqüeles post quirúrgiques que puguin limitar la funció policial. Alteracions de la paret abdominal incompatibles amb l’activitat física.
  10. Trastorns funcionals digestius incompatibles amb el servei.
 5. Sistema hematopoètic.
  1. Hemopaties que puguin limitar o dificultar l’exercici de la funció policial.
  2. Alteracions analítiques significatives en sang.
 6. Aparell locomotor.
  1. Alteracions de l’aparell locomotor que limitin o dificultin la funció policial o que es puguin agreujar amb l’exercici de la funció policial (patologia òssia d’extremitats, retraccions o limitacions funcionals de causa muscular o articular, defectes de columna vertebral i altres processos ossis, musculars, articulars o lligamentosos).
  2. Malalties, lesions, alteracions anatòmiques o processos congènits o adquirits de l’aparell locomotor que dificultin o impedeixin l’ús habitual del calçat, l’equipament, l’armament o la uniformitat reglamentària i/o que produeixin trastorns funcionals que incapacitin o limitin la marxa, la bipedestació perllongada o l’exercici físic.
  3. Absència o pèrdua de la falange distal del primer dit del peu. Pèrdua d’un dit o metatarsià. Pèrdua de dos dits del mateix peu. Pèrdua de la integritat del primer dit del peu.
  4. Hàl·lux valgus, dit de martell o qualsevol altra deformitat dels dits de mans o de peus que pugui alterar la funcionalitat o dificultar l’ús del calçat reglamentari, la bipedestació perllongada, la marxa i/o la cursa.
  5. Amputació total de qualsevol dit de la mà. Amputació parcial d’algun dels dits polze, índex i del mig de qualsevol de les dues mans. Les amputacions parcials dels altres dits es valoraran en relació amb la limitació funcional sempre que no siguin a la mà dominant. La mà dominant ha de mantenir la seva integritat anatòmicament i funcionalment.
  6. Reducció de rangs fisiològics de moviment articular que limitin la funció policial.
  7. Escoliosi superior a 15º.
  8. Dismetria de les extremitats inferiors igual o superior a 2 cm. Dismetria de les extremitats inferiors superior a 1,5 cm si s’acompanya d’escoliosi superior a 10º (angle de COBB).
  9. Cifosi superior a 45º. Qualsevol deformitat de la columna vertebral, sigui quina sigui la seva magnitud, que pugui dificultar l’exercici de la funció policial o que, a criteri del tribunal mèdic, es pugui agreujar amb l’exercici de l’activitat policial.
  10. Patologia osteoarticular. Imatge radiològica compatible amb patologia osteoarticular de columna. Alteracions morfològiques en cossos vertebrals, discs intervertebrals o apòfisi articulars. Qualsevol tipus de cirurgia estabilitzadora de la columna vertebral.
  11. Gonartrosi (artrosi de genoll). Desviacions de l’eix de les extremitats inferiors (genoll varo, genoll valgo).
  12. Valgo o varo de membres inferiors superior a 20º o amb repercussió articular.
  13. Luxació recidivant d’espatlla.
  14. Fibromiàlgia. Fatiga crònica.
  15. Processos patològics en fase aguda en el moment del reconeixement mèdic o que impedeixin la correcta exploració i/o valoració.
  16. Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor que pugui limitar o dificultar l’exercici de la funció policial.
 7. Trastorns psiquiàtrics.
  1. Trastorns del desenvolupament neurològic, trastorns per dèficit d’atenció, trastorns de l’aprenentatge, de les habilitats motores, de la comunicació o del desenvolupament, demència i altres trastorns cognoscitius.
  2. Trastorns mentals i/o del comportament relacionats amb el consum de substàncies i trastorns addictius.
  3. Trastorns de l’espectre de l’esquizofrènia i altres trastorns psicòtics en totes les seves expressions, inclosos els existents en els antecedents, encara que es trobin asimptomàtics.
  4. Trastorns bipolar, depressiu, d’ansietat, obsessiu-compulsiu, somatomorfs, ficticis, dissociatius, adaptatius o de personalitat que puguin comportar limitacions en el desenvolupament de la funció policial.
  5. Trastorns de la personalitat i del comportament. Trets de la personalitat alterats que menystinguin la capacitat per al desenvolupament normal de les funcions policials.
  6. Trastorns de la conducta alimentària. Trastorns del son que per la seva intensitat o repercussió funcional dificultin o limitin el desenvolupament normal de les funcions policials.
  7. Antecedent de patologia psiquiàtrica greu o que hagi requerit ingrés hospitalari i que pugui comprometre o dificultar la funció policial.
  8. Tots aquells trastorns mentals i de la conducta que menystinguin la capacitat per al desenvolupament normal de les funcions policials.
 8. Trastorns del sistema nerviós.
  1. Epilèpsia. Convulsions sense filiar.
  2. Malformacions, patologies o lesions del sistema nerviós central o perifèric.
  3. Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.
  4. Tremolors, tics o espasmes.
 9. Sistema endocrí.
  1. Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.
  2. Diabetis mellitus tipus I.
  3. Qualsevol tipus de diabetis no controlada, amb evidència d’alguna complicació o que pugui dificultar el compliment de qualsevol dels requeriments propis de la funció policial, segons el criteri dels facultatius designats pel tribunal qualificador
 10. Ulls i visió
  1. Refracció subjectiva que superi algun dels següents en un o en els dos ulls: miopia de 3 diòptries (-3Dp), hipermetropia de 3 diòptries (+3Dp), astigmatisme de qualsevol signe de 2 diòptries (+/-2Dp)
  2. Agudesa visual llunyana:
   AV monocular millor ull sense correcció <0.6
   AV monocular millor ull amb correcció <0.8
   AV monocular pitjor ull sense correcció <0.4
   AV monocular pitjor ull amb correcció <0.7
   AV binocular sense correcció <0.7
   AV binocular amb correcció <0.8
  3. Camp binocular: presència d’escotomes absoluts o relatius significatius en la sensibilitat retiniana en els 60 graus centrals. Camp monocular: presència d’escotomes absoluts o relatius significatius en la sensibilitat retiniana en el camp visual central (30 graus).
  4. Estrabisme, parèsia/paràlisi de nervis oculomotors, nistagmus, endofòria superior a 8 diòptries (Dp) prismàtiques, exofòria superior a 10 diòptries (Dp) prismàtiques i/o hiperfòria superior a 1 diòptria (Dp) prismàtica.
  5. Defecte pupil·lar aferent (relatiu o absolut).
  6. Ptosis, lagoftalmos, ectropion, entropion, epífora.
  7. Orbitopatia per hipertiroïdisme, proptosis o exoftàlmies de qualsevol causa.
  8. Conjuntivitis crònica.
  9. Queratitis, herpes corneal, leucomes, estafilomes, distròfies, ectàsies, queratocon i/o ull sec sever.
  10. Luxació, subluxació i/o ectòpies del cristal·lí. Cataracta u opacitats que afectin l’agudesa visual. Afàquies i/o pseudofàquies.
  11. Patologia vitreoretiniana degenerativa, inflamatòria, tumoral i/o traumàtica de la retina/vitri que produeixi un trastorn funcional.
  12. Neuritis òptica, edema papil·la, neuropatia isquèmica, glaucoma i/o atrofia òptica.
  13. Discromatòpsia. Es considerarà causa d’exclusió quan el test de Farnswoth D15 mostri una o més alteracions en la prova de separació de grisos i/o dos o més creuaments majors en els cercles cromàtics.
  14. Trasplantament corneal d’espessor total, queratotomia radial, anells intra estromals, lents intraoculars en càmera anterior i/o lents de colamer implantables (ICL entre l’iris i el cristal·lí).
  15. Qualsevol cirurgia de glaucoma.
  16. Qualsevol cirurgia de retina.
  17. Cirurgia de cristal·lí amb o sense implant de lent intraocular.
  18. Cirurgia per a la correcció de traumatisme ocular perforant.
 11. Otorrinolaringologia
  1. Malformacions o alteracions dels òrgans que intervenen en la fonació i/o audició (llavis, paladar, boca, faringe, laringe, oïda interna, mitjana o externa, cordes vocals, sistema nerviós i d’altres) que puguin comprometre la funció respiratòria, fonatòria o auditiva.
  2. Manifestacions vertiginoses de qualsevol etiologia.
  3. Valors d’audiometria mesurada sense correcció auditiva amb xifres iguals o superiors a 45 dB a la freqüència de 4.000 Hz en una o en les dues oïdes.
  4. Valors d’audiometria mesurada sense correcció auditiva, amb xifres iguals o superiors a 35 dB a les freqüències compreses entre 500 i 3.000 Hz en una o en les dues oïdes.
  5. Reducció o alteracions de la sensibilitat olfactiva de qualsevol etiologia. Paròsmia.
  6. Alteracions anatòmiques i fisiològiques que suposin una Síndrome d’Apnea Obstructiva del Son (SAOS o SAHS).
  7. Quequesa que dificulti la funció policial.
 12. Pell, fàneres i glàndules exocrines.
  1. Malformacions, tumoracions, lesions de la pell. Lesions de les fàneres que puguin comprometre la funció policial.
  2. Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o característiques puguin ser incompatibles amb l’ús de l’uniforme, l’equip reglamentari o que puguin comprometre la funció policial.
  3. Disfuncions de les glàndules exocrines que puguin comprometre la funció policial. Hiperhidrosi.
  4. Dermatosis generalitzades. Èczemes. Psoriasi que per la seva extensió o per la seva afectació sistèmica pugui comportar, previsiblement, limitacions en el desenvolupament de la funció policial o que dificultin l’ús de l’equip reglamentari.
  5. Altres alteracions dermatològiques que puguin limitar o dificultar l’exercici de la funció policial.
 13. Sang i òrgans hematopoètics.
  1. Anèmia. Leucopènia. Trombocitopènia.
  2. Síndromes mieloproliferatius. Mielodisplàsies. Limfoma, Mieloma.
  3. Hemoglobinopaties amb repercussió funcional o importància diagnòstica.
  4. Immunodeficiències. Malalties autoimmunes que puguin comportar limitacions en el desenvolupament de la funció policial.
 14. Altres
  1. Processos neoplàsics.
  2. Malalties infeccioses o parasitàries que originin trastorns funcionals, exigeixin un tractament continuat o que, pel seu risc de contagi, siguin incompatibles amb el desenvolupament de les tasques policials.
  3. Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques.
  4. Diàtesi al·lèrgica.
  5. Proves analítiques compatibles amb patologia de base.
  6. Detecció de marcadors biològics de consum de drogues d’abús o de medicaments susceptibles de ser utilitzats amb finalitats no terapèutiques a un nivell considerat d’abús.
  7. Qualsevol altre procés patològic que es consideri que pugui limitar o dificultar l’exercici de la funció policial.
  8. Ús de qualsevol tipus de medicació o droga que pugui disminuir la capacitat de reacció de la persona aspirant o que funcionalment pugui alterar la capacitat per al desenvolupament de les funcions policials.
  9. Requerir qualsevol adaptació en els vehicles, en les armes o en altres elements de defensa personal del CME. Malalties, lesions, alteracions anatòmiques o processos congènits o adquirits que dificultin o impedeixin l’ús habitual del calçat, l’equip, armament o de la uniformitat reglamentaria, produeixin trastorns funcionals que incapacitin o limitin les tasques policials.
  10. Tenir un índex de massa corporal de Quetelet inferior a 18,5 o superior a 30. En cas que s’observi un desenvolupament muscular important amb absència de greix, s’admetrà un marge de tolerància d’un 5%.
  11. Omissió o falsejament de qualsevol condició psicofísica a què faci referència el qüestionari, malaltia patida o tractament mèdic a què hagi estat sotmès.
arrow

Primera prova

La primera prova consisteix en la realització de les subproves següents:

 • a) Subprova de coneixements, de caràcter obligatori i eliminatori.
  Consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 30 preguntes sobre el contingut del temari publicat al DOGC núm. 7382, d’1.6.2017, mitjançant la Resolució INT/1219/2017, de 29 de maig, per la qual s’aprova i es fa públic el temari de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra.
  Cada pregunta té quatre alternatives de resposta de les quals només una és correcta. Totes les respostes correctes tenen el mateix valor. Les preguntes que es deixin en blanc no resten i les respostes errònies descompten una quarta part del valor d’una resposta correcta.
  El temps per realitzar aquesta subprova és de 35 minuts.
  La puntuació d’aquesta subprova és de 0 a 10 punts. Per ser considerat apte en aquesta subprova s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 4 punts.
 • b) Subprova aptitudinal, de caràcter obligatori i eliminatori.
  Consisteix en la realització d’un qüestionari tipus test de 80 preguntes adreçat a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals de la persona participant. S’avaluarà el raonament abstracte, el raonament espacial, l’aptitud verbal, l’aptitud numèrica i l’aptitud perceptiva.
  Cada pregunta té quatre alternatives de resposta de les quals només una és correcta. Totes les respostes correctes tenen el mateix valor i les preguntes que es deixin en blanc i les incorrectes no descompten.
  El temps per realitzar aquesta subprova és de 35 minuts.
  La puntuació d’aquesta subprova es de 0 a 10 punts. Per ser considerat apte en aquesta subprova s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts.
 • c) Subprova de coneixements d’idiomes, de caràcter voluntari i no eliminatori.
  Consisteix en la realització d’un qüestionari tipus test adreçat a avaluar la comprensió oral dels idiomes següents: anglès, francès, alemany, italià, rus, romanès, ucraïnès, àrab dialectal (darija), amazic, wòlof, mandinga, xinès (mandarí), urdú/hindi, panjabi, bengalí i tagàlog.
  Les persones aspirants, després d’haver escoltat una gravació en l’idioma corresponent, han de respondre un bloc de 6 preguntes per cada idioma a avaluar.
  Les persones aspirants podran optar per respondre com a màxim el bloc de preguntes de dos d’aquests idiomes.
  Cada pregunta té quatre alternatives de resposta de les quals només una és correcta. Totes les respostes correctes tenen el mateix valor de 0,25 punts. Les preguntes que es deixin en blanc no resten i les respostes errònies descompten una quarta part del valor d’una resposta correcta (0,0625 punts).
  Cada bloc de preguntes corresponents a un idioma té una puntuació màxima d’1,5 punts.
  La puntuació màxima d’aquesta subprova és de 3 punts i serà el resultat de sumar les dues puntuacions aconseguides per la persona aspirant en cada bloc dels idiomes escollits.
 • Qualificació de la primera prova:
  Per a les places reservades a dones, seran aptes a la primera prova les dones participants que hagin estat aptes a la subprova de coneixements i a la subprova aptitudinal, i d’aquestes, les 1.700 dones que hagin obtingut les millors puntuacions en la suma de la puntuació obtinguda en la subprova de coneixements, aptitudinal i de coneixements d’idioma. En cas d’empat de puntuació en la posició 1.700, seran aptes a la primera prova totes les persones empatades en aquesta puntuació.
  Per a les places no reservades, seran aptes a la primera prova les persones participants que hagin estat aptes a la subprova de coneixements i a la subprova aptitudinal, i d’aquests, els 2.550 participants, descomptant les dones ja aptes per la via de les places reservades, que hagin obtingut les millors puntuacions en la suma de la puntuació obtinguda en la subprova de coneixements, aptitudinal i de coneixements d’idioma. En cas d’empat de puntuació en la posició 2.550, seran aptes a la primera prova totes les persones empatades en aquesta puntuació.
  En el cas que, per a les places reservades a dones, el nombre de dondes declarades aptes sigui inferior a 1.700, la diferència fins a aquesta xifra acreixerà el nombre de places ofertes a la resta; i a l’inrevès per a les places no reservades, en el cas que el nombre de persones participants declarades aptes sigui inferior a 2.550.
arrow

Segona Prova

Les persones participants aptes en la primera prova seran convocades a la realització de la prova física, que és obligatòria i eliminatòria.

La prova física consisteix en la realització dels exercicis físics següents:

 • Circuit d’agilitat.
 • Pressió sobre banc.
 • Cursa de llançadora.

En aquesta prova el tribunal qualificador compta amb l’assessorament de professionals especialitzats en educació física.

Per a la realització de la prova, les persones participants s’hi han de presentar amb roba i calçat esportius.

Les persones participants no podran provar cap element o material abans de fer els exercicis físics.

Quan es consideri oportú i de forma aleatòria, el tribunal qualificador podrà realitzar les proves de consum de substàncies o de grups farmacològics prohibits, d’estimulants o de qualsevol altre tipus de dopatge destinat a augmentar la capacitat física o a modificar els resultats de la prova segons les normes del Consell Superior d’Esports. El fet de donar positiu en alguna d’aquestes substàncies o de negar-se a sotmetre’s a aquestes proves comporta l’exclusió automàtica de la convocatòria.

Els percentatges de puntuació dels exercicis físics sobre el total de la prova física són els següents: 33,33% per al circuit d’agilitat, 33,33% per a l’exercici de pressió sobre banc i 33,33% per a la cursa de llançadora.

Cada exercici físic es puntua de 0 a 10 punts segons els barems establerts a l’annex 2. La puntuació total de la prova física s’obté de sumar la puntuació de cada un dels exercicis físics tenint en compte el percentatge de cada exercici físic respecte a la puntuació total de la prova física.

Les persones participants han de realitzar els tres exercicis físics i en cadascun han d’aconseguir una puntuació mínima d’1 punt. Les persones que no obtinguin una puntuació mínima d’1 punt en cada un dels exercicis físics seran excloses de la convocatòria.

Qualificació de la prova: la puntuació de la prova física és de 0 a 10 punts. Per superar-la la persona participant ha d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Les persones que no superin aquesta prova seran excloses de la convocatòria.

arrow

Tercera prova

Adequació psicoprofessional.

Pel que fa a les places reservades a dones, seran convocades a la realització de la prova d’adequació psicoprofessional les 1.340 dones que, d’entre les aptes en la prova física, hagin obtingut les millors puntuacions en la suma de les puntuacions de la primera i de la segona prova. En cas d’empat de puntuació en la posició 1.340, seran convocades totes les dones empatades en aquesta puntuació.

Pel que fa a les places no reservades, seran convocades a la realització de la prova d’adequació psicoprofessional les 2.010 persones participants que, d’entre les aptes de la prova física, descomptant les dones ja proposades per a la realització de la prova d’adequació psicoprofessional per la via de les places reservades a les dones, hagin obtingut les millors puntuacions en la suma de les puntuacions de la primera i de la segona prova. En cas d’empat de puntuació en la posició 2.010, seran convocades totes les persones aspirants empatades en aquesta puntuació.

En el cas que el nombre de dones convocades sigui inferior a 1.340, la diferència fins a aquesta xifra acreixerà el nombre de places ofertades a la resta; i a l’inrevés, en el cas que el nombre de persones participants convocades sigui inferior a 2.010.

La prova d’adequació psicoprofessional consisteix en la realització d’un test de competències i a fer una entrevista per avaluar el grau d’adequació de la persona participant a les competències corresponents a la categoria de mosso/a.

En cap cas l’avaluació del resultat de l’entrevista estarà condicionada o vinculada de manera exclusiva al test de competències, el qual constitueix un element previ per orientar, si es considera convenient, el contingut d’aquesta.

En l’entrevista s’obté informació en relació amb el desenvolupament personal i professional de la persona participant per objectivar la presència o absència de comportaments associats a les competències d’aquesta categoria.

Es valoren les competències següents: responsabilitat i orientació a la qualitat, cooperació i treball en equip, autonomia i iniciativa, resolució de problemes, orientació de servei a les persones, adaptabilitat i flexibilitat, autocontrol i resistència a la pressió, autogestió i desenvolupament personal, motivació i identificació amb l’organització i habilitats socials i comunicatives.

Les competències clau són: responsabilitat i orientació a la qualitat, autocontrol i resistència a la pressió, autogestió i desenvolupament personal.

Cada competència es valora d’1 a 10 punts. Per ser considerat apte/a en aquesta prova s’han de complir dos requisits:

 1. Obtenir una puntuació total igual o superior a 50 punts.
 2. Obtenir una puntuació superior a 3 punts en les competències clau.

La qualificació de la prova d’adequació psicoprofessional és d’apte/a o no apte/a i s’obté a partir de la integració de la informació obtinguda del test de competències i de l’entrevista. Per superar-la s’ha d’obtenir la qualificació d’apte/a. Les persones que no superin aquesta prova seran excloses de la convocatòria.

El dia de la realització del test de competències, les persones participants hauran de lliurar un informe de la vida laboral emès per l’Institut Nacional de la Seguretat Social i hauran d’emplenar un qüestionari sobre aspectes relacionats amb el curriculum vitae i els interessos professionals, que seran utilitzats com a element de suport a la prova d’adequació psicoprofessional.

El dia de la realització de l’entrevista les persones participants han d’entregar una fotografia actual en format carnet.

arrow

Quarta prova

Coneixements de llengua catalana.

Les persones participants han de posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior de conformitat amb el que estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, en el grau adequat a les funcions pròpies de les places objecte d’aquesta convocatòria.

arrow

Programa

Annex

Àmbit A. Coneixements de l’entorn

Tema A.1 Història de Catalunya (part I):

 1. L’antiguitat a Catalunya.
 2. La Catalunya romana.
 3. El naixement de Catalunya.
 4. La Catalunya feudal (s. XI-XII).
 5. L’expansió catalanoaragonesa (s. XIII-XIV).
 6. La crisi de la baixa edat mitjana (s. XIV-XV).
 7. Catalunya en la monarquia hispànica i la Guerra dels Segadors (s. XVI-XVII).
 8. La Guerra de Successió i l’Onze de Setembre.
 9. Les transformacions del segle XVIII.

Tema A.2 Història de Catalunya (part II):

 1. El segle XIX: la crisi de l’Antic règim i la construcció de l’Estat liberal.
 2. Catalunya, la industrialització i l’obrerisme.
 3. La restauració borbònica i el catalanisme polític.
 4. El primer terç del segle XX (1898-1931).
 5. La República i la Guerra Civil.
 6. La dictadura franquista.
 7. La Transició i la recuperació de l’autonomia.
 8. La Catalunya del segle XXI.

Tema A.3 Història de la policia a Catalunya

 1. Les forces de seguretat i la seva història.
 2. L’origen dels Mossos d’Esquadra.
 3. Transformacions policials durant el segle XIX.
 4. La policia durant les primeres dècades del segle XX.
 5. La policia i la democràcia.

Tema A.4 Àmbit sociolingüístic

 1. Història de la llengua.
 2. Varietats lingüístiques.
 3. La llengua aranesa.
 4. Noves versions de la Gramàtica de la llengua catalana i l’Ortografia catalana.

Tema A.5 Marc geogràfic de Catalunya

 1. Situació i divisió administrativa.
 2. El relleu.
 3. Els climes a Catalunya.
 4. La xarxa hidrogràfica.
 5. La vegetació.
 6. La població.

Tema A.6 Entorn social a Catalunya

 1. La migració a Catalunya i fluxos migratoris.
 2. Les polítiques públiques en matèria d’immigració.
 3. Models d’integració i marcs de convivència en la societat multicultural.
 4. Les polítiques públiques en matèria d’igualtat d’oportunitats.
 5. Els serveis socials a Catalunya.

Tema A.7 Les tecnologies de la informació en el segle XXI

 1. La societat del coneixement i les tecnologies de la informació. Internet i la Internet de les coses (IoT).
 2. Efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
 3. Seguretat de la informació.
 4. L’Administració electrònica. Signatura electrònica.
 5. Comunicació i control públic: espais de seguretat i alarmes socials.

Àmbit B Institucional

Tema B.1 L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC)

 1. Antecedents històrics i naturalesa jurídica.
 2. Contingut i estructura.
 3. Els drets, els deures i els principis rectors.
 4. Les competències de la Generalitat de Catalunya.
 5. La competència en matèria de seguretat pública establerta a l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Tema B.2 Les institucions polítiques de Catalunya

 1. La Generalitat de Catalunya.
 2. El Parlament de Catalunya.
 3. La Presidència de la Generalitat de Catalunya.
 4. El Govern i l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 5. Altres institucions estatutàries.

Tema B.3 L’ordenament jurídic de l’Estat

 1. L’ordenament jurídic.
 2. La Constitució espanyola.
 3. La llei.
 4. Les normes amb rang de llei.
 5. El reglament.
 6. Els tractats internacionals.

Tema B.4 Els drets humans i els drets constitucionals

 1. Les declaracions de drets humans.
 2. Els drets fonamentals i les llibertats públiques.
 3. La titularitat dels drets constitucionals.
 4. Els drets constitucionals relacionats amb el procés penal.
 5. Les garanties normatives.
 6. Les garanties institucionals: el Defensor del Poble.
 7. Les garanties jurisdiccionals.
 8. La suspensió dels drets constitucionals.

Tema B.5 Les institucions polítiques de l’Estat

 1. Les Corts Generals.
 2. El Govern.
 3. La Corona.
 4. Altres institucions de l’Estat.

Tema B.6 Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional

 1. Poder judicial i potestat jurisdiccional.
 2. El Consell General del Poder Judicial.
 3. El Ministeri Fiscal.
 4. El Tribunal Constitucional.

Tema B.7 L’organització territorial de l’Estat

 1. Els models d’organització territorial.
 2. El model territorial a la Constitució espanyola de 1978.
 3. Les comunitats autònomes.
 4. Els municipis.
 5. Les províncies.
 6. Les comarques.
 7. Les vegueries.

Tema B.8 La Unió Europea

 1. Origen històric de la Unió Europea.
 2. L’ordenament jurídic comunitari: dret comunitari originari i dret derivat.
 3. Institucions comunitàries.

Àmbit C De seguretat i policia

Tema C.1 Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat

 1. Definició de competència.
 2. La competència en matèria de seguretat.

Tema C.2 El Departament d’Interior

 1. Funcions del Departament d’Interior.
 2. Estructura del Departament d’Interior.
 3. La Direcció General de la Policia.
 4. La Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.
 5. L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
 6. El Servei Català de Trànsit.
 7. El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya.

Tema C.3 La coordinació policial

 1. El concepte de coordinació policial.
 2. La coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat. La coordinació amb les policies locals de Catalunya.
 3. Els òrgans de coordinació establerts per la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.
 4. La cooperació policial internacional: Interpol i Europol.
 5. Els acords internacionals en matèria de seguretat. El sistema d’informació Schengen (SIS).

Tema C.4 El marc legal de la seguretat

 1. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. Principis bàsics d’actuació.
 2. La Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. Funcions, àmbit territorial d’actuació i estructura.
 3. La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya. Funcions.

Tema C.5 El Codi deontològic policial

 1. La deontologia policial.
 2. El Codi europeu d’ètica de la policia.
 3. Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s’aprova el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya.

Àmbit D Coneixement de l’entorn polític, econòmic i social

 • a) Catalunya.
 • b) Estat espanyol.
 • c) Internacional.

ADAMS Test Exprés

 • oatc calendar 1 mes de acceso
 • oatc book Hasta 4.806 preguntas
 • oatc test Cuestionarios actualizados
19,99 / mes
Pago único de 19,99

ADAMS Test Experto

 • oatc calendar 6 meses de acceso
 • oatc book Hasta 4.806 preguntas
 • oatc test Cuestionarios actualizados
6,67 / mes
Pago único de 119,94 39,99 (te ahorras 79,95)

ADAMS Test Premium

 • oatc calendar 12 meses de acceso
 • oatc book Hasta 4.806 preguntas
 • oatc test Cuestionarios actualizados
4,67 / mes
Pago único de 239,88 55,99 (te ahorras 183,89)

Libros de Mossos d'Esquadra Generalitat de Catalunya

Nuestros alumnos

Raquel Osuna

Administrativos de Estado
“Cuando decidí opositar siempre pensé en ADAMS por varias razones, entre ellas por recomendación de personas conocidas y por permanecer tantos años en el sector y me alegro mucho de la decisión que tomé. Empecé comprándome los libros y luego más tarde me apunté para preparar el examen de ofimática del cuerpo de Administrativo del Estado, y muy bien, tuve como profesor a Javier y salí muy contenta de sus clases.”
alumna
David Ruiz

Administrativos de la Comunidad de Madrid
"Teníamos simulacros continuamente. Había dos tipos, los que el profesor te ponía para practicar semanales, y los de examen puro y duro. Eso te permite estar preparado, conocer los tiempos, y cómo organizarte."
alumno
Paloma García

Tramitación Procesal
"He tenido siempre el apoyo del tutor, Alberto, mi tutor online, la verdad es que siempre estuvo ahí. Fue muy constante en los correos, en los mensajes, siempre animando y apoyando. Me acompañó sin agobiarme."
alumna
Saray Sáez

Administrativos de la Junta de Andalucía
"Para mí ha sido fundamental el apoyo de la Academia, ya que, cuando empecé en este mundo, no tenía ni idea de leyes, de los temarios, de lo intenso que hay que dedicar."
alumna
Esther Sánchez

Administrativos de Estado
“Os recomendaré a todas las personas que decidan emprender una empresa como la de estudiar una oposición.”
alumna
María Jesús Guende

Administrativos de Estado
“Tengo que reconocer que el camino no ha sido fácil y que no era la primera vez que me presentaba a un proceso selectivo pero al final he conseguido mi objetivo. ADAMS me ha ayudado a conseguirlo porque me ha proporcionado material actualizado y me ha ayudado a seguir una rutina de estudio. Muchas gracias por vuestra ayuda.”
alumna
Lucía Fernández

“Temarios bien organizados y actualizados, esquemas muy útiles para repasar, y supuestos y test que te ayudan a comprender la ley y a retener mejor el contenido.”
alumna
Ver más arrowMiniOrange
atencionPersonalizada

Atención personalizada y tutorías

campus

Recursos en campus virtual

portapapeles

Profesores especializados

monitor

Temarios y servicio de actualización

¡Sigue nuestras redes sociales!