Producto añadido a la cesta
Educadors Socials Generalitat de Catalunya
Matricúlate
image single oposiciones

Educadors Socials Generalitat de Catalunya

Matricúlate

Convocatòria places d’estabilització

11 places d’estabilizació (concurs-oposició), DOGC 20/12/2022. Sol·liticituds fins a 19-01-2023.

Prepara’t amb nosaltres

T’oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s’adapti a tu! Informa’t sobre les nostres metodologies:

Curs Online i Llibres

¡Plazas agotadas!

¿Quieres que nuestros asesores se pongan en contacto contigo?

arrow
recursosonlineicon

Online

Online

Temari comú Cossos Especials

calendar

Elige las fechas según tus necesidades

6 meses
clock

24/7

A tu ritmo, cuando tú quieras

euro
614,00
Matricúlate
arrow
videoconferencia

Clases por videoconferencia

Clases por videoconferencia

 • Sin matrículas ni permanencia
 • Paga mes a mes

Temari comú Cossos Especials

calendar

Inicio: 10 de mayo de 2024

clock

V de 16:00 a 21:00

euro
194,00/mes
Matricúlate
arrow

Programa

Temari DOGC de 29/07/2022: 

Temari del cos de titulació superior i cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya (part general) (grup A, subgrups A1 i A2, respectivament).

 1. Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l’activitat pública. Accés a la informació pública. Sistema de garanties de la transparència.
 2. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l’eliminació de les dades personals a l’administració. El registre d’activitats de tractament. El delegat i delegada de protecció de dades. Infraccions i sancions.
 3. Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, i competències. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat de Catalunya.
 4. Organització de l’Administració i del sector públic. L’organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments, tipologia de les unitats directives que els composen.
 5. El concepte d’Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d’atribució i classes. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l’Administració pública. Regim jurídic de l’administració digital i de l’ús de mitjans electrònics. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques.
 6. L’acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma de l’acte administratiu. El silenci administratiu. L’eficàcia de l’acte administratiu: principis generals. L’executivitat de l’acte administratiu. La notificació i publicació de l’acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.
 7. El procediment administratiu: concepte i principis. Els interessats i interessades en el procediment administratiu. El procediment administratiu comú.
 8. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d’ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El control jurisdiccional de l’Administració pública.
 9. La contractació pública. Classificació dels contractes. Les formes d’adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l’Administració. La contractació electrònica.
 10. Potestat inspectora de les administracions públiques. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.
 11. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial.
 12. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. Els ingressos. L’execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya.
 13. Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. La gestió de recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal i provisió de llocs de treball. Situacions administratives. Grau personal.
 14. Drets del personal. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l’acompliment. Règim disciplinari. Mesures d’igualtat per raó de gènere.
 15. Conceptes generals dels delictes contra l’Administració pública: prevaricació dels funcionaris i funcionàries públics i altres comportaments injustos, l’abandó de destinació i l’omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d’auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d’influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris i funcionàries públics, i els abusos en l’exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

En els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, les proves selectives no versaran sobre la part general del temari. Només versaran sobre una selecció de temes de la part específica del temari (veure la part específica en cada cas).

* No obstant això, s’ha de tenir en compte, en el cas del cos de diplomatura, educació social, de la Generalitat, la previsió de l’article 7 de la Llei 24/2002, de 18 de novembre, de creació de l’especialitat d’educació social en el cos de diplomats de la Generalitat, en la redacció donada per la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.

PART ESPECÍFICA COS DE DIPLOMATURA DE LA GENERALITAT, EDUCADOR SOCIALS

L’educació social: aspectes genèrics de la professió

 1. Els serveis socials a Catalunya. La regulació del Sistema Català de Serveis Socials. Àrees d’actuació i planificació.
 2. L’educador/a social. Definició de funcions i àmbits d’actuació: de la prevenció al tractament.
 3. El paper de l’educador/a en l’acompanyament dels processos socialitzadors. Etapes del desenvolupament evolutiu de la persona.
 4. La intervenció educativa individual, de grup i comunitària. Concepte i possibles instruments específics de cada modalitat.
 5. Diferències de rol i funcions dels educadors de l’àmbit d’infància, d’adults, de gent gran, de persones amb discapacitació i col•lectius de risc.
 6. Diferències conceptuals i pràctiques entre la prevenció, la compensació i la reinserció en l’exercici de la professió.
 7. L’abordatge del conflicte en la realitat educativa. El conflicte com a element de relació i el conflicte com a instrument educatiu.
 8. Els principis deontològics de la intervenció de l’educador/a social. Dilemes ètics i codi deontològic de la professió.

  El procés metodològic

 9. Definició del procés metodològic de la professió d’educador/a social. Disseny de la intervenció educativa.
 10. Els instruments específics de cada modalitat d’intervenció: projectes de centre, projectes educatius individuals, projectes comunitaris, reglaments de règim intern, programacions i memòries anuals.
 11. L’organització del centre o del servei on es desenvolupa la tasca de l’educador/a social. La intervenció educativa en el marc de l’equip multidisciplinar.
 12. Eines metodològiques del treball individualitzat: l’orientació, l’acompanyament, la mediació i l’acció tutorial.
 13. La importància de la vida quotidiana dels subjectes d’intervenció en el treball de l’educador.
 14. Definició dels materials: d’observació, de registre, de programació, de seguiment i d’avaluació. Els informes específics de cada modalitat d’intervenció.
 15. La coordinació amb altres professionals: treball en equip i treball en xarxa.

  La intervenció comunitària i l’animació sociocultural

 16. Finalitat, objectius, metodologia i pràctica de l’animació sociocultural.
 17. L’educació a través del joc. Fonaments teòrics i instruments d’intervenció.
 18. L’educació en el temps lliure: educació i lleure, educació cultural i comunicació intercultural.
 19. L’educació per a adults. Models i àmbits de l’educació bàsica d’adults. Programes i pràctica educativa i materials didàctics.
 20. La relació amb els iguals. La participació activa en el grup com a finalitat i metodologia.
 21. La cooperació i el desenvolupament. Estratègies d’elaboració de projectes per al desenvolupament.
 22. El treball socioeducatiu amb persones immigrants: les aportacions positives de la immigració; els plans d’acollida; el procés de regularització; els drets i deures cívics; les polítiques de convivència, de consens i de participació social; el pla interdepartamental d’immigració.

  La intervenció amb la gent gran

 23. Concepte de vellesa i psicologia de la persona gran. Funcions educatives i relacions interpersonals. Mitjans i recursos. Models institucionals.
 24. El treball de l’educador/a social: les necessitats funcionals, socials, clíniques, emocionals i cognitives. El manteniment, la rehabilitació i la substitució.
 25. Tècniques d’intervenció (I). La psicoestimulació. Especial referència al Programa d’animació geriàtrica estimulativa sistematitzada i al Programa per a gent gran discapacitada.
 26. Tècniques d’intervenció (II). La motivació de les persones grans. Tècniques motivacionals. Especial referència a la reminiscència i als grup de conversa.

  Intervenció amb persones amb discapacitat

 27. Concepte i tipus de discapacitat: els principis de normalització i d’integració.
 28. L’educador/a social en l’àmbit de les discapacitats. Principals metodologies i programes d’intervenció.
 29. L’especificitat de recursos educatius segons les persones amb discapacitats: els centres d’atenció de disminuïts, els equips de valoració i orientació, els centres diürns i els programes residencials.

  La intervenció per a la prevenció i tractament de les toxicomanies

 30. La intervenció de l’educador/a social en programes de tractament. En la reducció de danys: especial referència als programes d’intercanvi de xeringues; substitutius: especial referència als programes de manteniment amb metadona; lliures de droga; de prevenció i tractament de recaigudes.
 31. L’especificitat dels recursos educatius segons els objectius terapèutics en el tractament de les toxicomanies: unitats hospitalàries específiques, centres d’assistència i seguiment, comunitats terapèutiques, centres d’activitats, hospitals de dia, grups d’autoajut i centres penitenciaris. La intervenció amb infància i l’adolescència en alt risc social
 32. Models d’educació familiar i funcions bàsiques de la família. Relació i rols parentals.
 33. Concepte de risc social, desprotecció infantil i maltractament infantil. Factors de risc social. Tipologies de maltractament i tipus d’indicadors de detecció.
 34. Conseqüències del maltractament infantil. Mecanismes d’adaptació a aquestes situacions. Trastorns associats. Característiques dels nois/noies amb necessitats socioemocionals.
 35. Normativa vigent en matèria de protecció a la infància i a l’adolescència. La tutela i la guarda: concepte, exercici i diferències.
 36. Mesures administratives de protecció a la infància i l’adolescència. Enumeració i contingut.
 37. La separació d’un infant-adolescent del nucli familiar. Fases del procés d’adaptació a un nou entorn educatiu.
 38. La intervenció educativa amb les famílies: assessorament en habilitats parentals i mediació familiar.
 39. Intervencions específiques en infància i adolescència desemparada: programa d’atenció a famílies col•laboradores, actuacions davant trastorns de salut mental, treball amb joves davant la maternitat i l’embaràs, programes davant la majoria d’edat.

  La intervenció en la justícia juvenil

 40. Normativa vigent en matèria de responsabilitat penal dels menors i joves. Principis generals.
 41. Mesures privatives de llibertat i mesures no privatives de llibertat. Enumeració i contingut. Modificació, suspensió i substitució.
 42. Les mesures d’internament: períodes, durada i règims.
 43. Els programes d’intervenció general. Els programes formatius en els centres educatius.
 44. Les mesures no privatives de llibertat (I). L’execució de les mesures de medi obert. Objectius i elements específics.
 45. Les mesures no privatives de llibertat (II). Modalitats especifiques de la mesura de llibertat vigilada.

  La intervenció en l’àmbit penitenciari

 46. Legislació en matèria de serveis penitenciaris. Les competències de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria.
 47. Els sistemes de tractament en l’àmbit penitenciari. El treball de la motivació en l’entorn penitenciari: especial referència al sistema d’avaluació i motivació continuada.
 48. El treball de l’educador/a social en els diferents espais penitenciaris i segons el grau de tractament de l’intern.
 49. El paper de l’educador/a social en els programes de formació no reglada: ocupacional, d’inserció laboral i ocupacional, de competència psicosocial, de desenvolupament d’habilitats de relacions interpersonals, d’animació sociocultural, fisicoesportives, preparació de sortides i de sortides programades.
 50. La intervenció de l’educador/a social en programes de tractament específics: per a persones amb delictes sexuals i amb delictes violents, per a mares, per a interns amb risc de suïcidi i amb problemes de toxicomania.

Temari comú Cossos Especials

adams test

EXPRÉS 2.700 preguntas

1 mes
19,99 / mes
Pago único de 19.99
Comprar
adams test

EXPERTO 2.700 preguntas

6 meses
6,67 / mes
Pago único de 39.99
Comprar
adams test premium

PREMIUM 2.700 preguntas

12 meses
4,67 / mes
Pago único de 55.99
Comprar

Libros de Educadors Socials Generalitat de Catalunya

Nuestros alumnos

Raquel Osuna

Administrativos de Estado
“Cuando decidí opositar siempre pensé en ADAMS por varias razones, entre ellas por recomendación de personas conocidas y por permanecer tantos años en el sector y me alegro mucho de la decisión que tomé. Empecé comprándome los libros y luego más tarde me apunté para preparar el examen de ofimática del cuerpo de Administrativo del Estado, y muy bien, tuve como profesor a Javier y salí muy contenta de sus clases.”
alumna
David Ruiz

Administrativos de la Comunidad de Madrid
"Teníamos simulacros continuamente. Había dos tipos, los que el profesor te ponía para practicar semanales, y los de examen puro y duro. Eso te permite estar preparado, conocer los tiempos, y cómo organizarte."
alumno
Paloma García

Tramitación Procesal
"He tenido siempre el apoyo del tutor, Alberto, mi tutor online, la verdad es que siempre estuvo ahí. Fue muy constante en los correos, en los mensajes, siempre animando y apoyando. Me acompañó sin agobiarme."
alumna
Saray Sáez

Administrativos de la Junta de Andalucía
"Para mí ha sido fundamental el apoyo de la Academia, ya que, cuando empecé en este mundo, no tenía ni idea de leyes, de los temarios, de lo intenso que hay que dedicar."
alumna
Esther Sánchez

Administrativos de Estado
“Os recomendaré a todas las personas que decidan emprender una empresa como la de estudiar una oposición.”
alumna
María Jesús Guende

Administrativos de Estado
“Tengo que reconocer que el camino no ha sido fácil y que no era la primera vez que me presentaba a un proceso selectivo pero al final he conseguido mi objetivo. ADAMS me ha ayudado a conseguirlo porque me ha proporcionado material actualizado y me ha ayudado a seguir una rutina de estudio. Muchas gracias por vuestra ayuda.”
alumna
Lucía Fernández

“Temarios bien organizados y actualizados, esquemas muy útiles para repasar, y supuestos y test que te ayudan a comprender la ley y a retener mejor el contenido.”
alumna
Ver más arrowMiniOrange
atencionPersonalizada

Atención personalizada y tutorías

campus

Recursos en campus virtual

portapapeles

Profesores especializados

monitor

Temarios y servicio de actualización

¡Sigue nuestras redes sociales!