Producto añadido a la cesta
Cos Superior Generalitat de Catalunya. Opció General
Matricúlate
image single oposiciones

Cos Superior Generalitat de Catalunya. Opció General

Matricúlate

662 places Cos Superior de Administració Generalitat de Catalunya

Convocatòria de 662 places de Cos Superior Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1). Corresponen a l’opció general: 301 places de torn lliure i 246 places de promoció interna:

 • Torn lliure: 301
 • Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 28
 • Torn de promoció interna: 246
 • Torn de promoció interna, reserva per a persones amb discapacitat: 4

Places addicionals: En aplicació de la mesura continguda en la disposició addicional trentena del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, aquest procés inclou un 15% de places addicionals: 99 places. Aquestes places addicionals tenen per objecte cobrir futures vacants per part de les persones aspirants que, després de la finalització del procés de selecció, consti que hagin superat el procés de selecció sense obtenir plaça. Aquestes places són a càrrec de les ofertes d’ocupació pública dels dos anys següents.

Els exàmens es realitzaran després de l’estiu.

Prepara’t amb ADAMS Formació

Estem a l’espera que es publiquin les bases per conèixer els detalls del procés de selecció. T’oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s’adapti a tu! Informa’t sobre les nostres metodologies:

Classes per VideoconferènciaClasses Presencials Hibrídes i Llibres

Els llibres i el Curs Online estan adaptats al programa de la convocatòria.

Funcions del Cos Superior, Opció general de la Generalitat de Catalunya

 • Desenvolupar funcions de direcció administrativa.
 • Elaborar informes, estudis, anàlisis i avaluacions de les matèries de la seva competència segons els procediments, les metodologies i la normativa, o coordinar-ne l’elaboració, per prendre decisions i/o facilitar la presa de decisions.
 • Planificar, impulsar i gestionar els processos, els projectes i les activitats assignats d’acord amb les metodologies, els procediments establerts i la legislació vigent.
 • Dissenyar, elaborar models i procediments de gestió, tenint en compte les necessitats dels usuaris, els recursos disponibles, els criteris corporatius i les normes vigents.
 • Informar i assessorar i atendre consultes, aportant el seu coneixement tècnic sobre les matèries de la seva especialitat, altres persones de l’organització, departaments, organitzacions externes i ciutadans d’acord amb les necessitats dels usuaris, els procediments establerts i la normativa vigent.
 • Desenvolupar propostes de millores dels processos de gestió i de l’organització.
 • Auditar i inspeccionar els procediments d’administració i gestió, en les matèries de la seva especialitat tècnica, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent.
 • Coordinar i participar en equips tècnics o de col·laboradors, i assumir, si escau, la direcció formal.
 • Desenvolupar i coordinar els sistemes d’informació de la unitat, dels indicadors de gestió i de servei, de les dades que fan referència a la documentació generada i/o les corresponents als registres corporatius.

oposicions Generalitat Catalunya

¡Plazas agotadas!

¿Quieres que nuestros asesores se pongan en contacto contigo?

arrow
recursosonlineicon

Online

Online

calendar

Elige las fechas según tus necesidades

6 meses
clock

24/7

A tu ritmo, cuando tú quieras

euro
695,00
Matricúlate
calendar

Elige las fechas según tus necesidades

9 meses
clock

24/7

A tu ritmo, cuando tú quieras

euro
832,00
Matricúlate
arrow
videoconferencia

Clases por videoconferencia

Clases por videoconferencia

 • Sin matrículas ni permanencia
 • Paga mes a mes
calendar

Inicio: 7 de febrero de 2024

clock

X de 16:00 a 21:00

euro
194,00/mes*
calendar

Inicio: 21 de noviembre de 2023

clock

M de 16:00 a 21:00

euro
194,00/mes*
Matricúlate
*Grupo Híbrido, el alumno tendrá compañeros en modalidad presencial.
arrow
presencialesicon

Presencial-Híbrida

Presencial-Híbrida

 • Sin matrículas ni permanencia
 • Paga mes a mes
calendar

Inicio: 7 de febrero de 2024

clock

X de 16:00 a 21:00

euro
209,00/mes
localizacion

Centro impartidor

Barcelona
calendar

Inicio: 21 de noviembre de 2023

clock

M de 16:00 a 21:00

euro
209,00/mes
localizacion

Centro impartidor

Barcelona
Matricúlate

El procediment de selecció és el de concurs oposició.

FASE D’OPOSICIÓ

La puntuació màxima de la fase d’oposició és de 60 punts, i està constituïda per les proves amb els exercicis que s’indiquen a continuació:

La fase d’oposició està constituïda per una prova, amb quatre exercicis en cas de participació pel torn de lliure accés i tres exercicis en cas de participació pel torn de promoció interna.

Tots aquests exercicis són obligatoris, amb exclusió del procés de selecció en cas d’incompareixença a algun d’ells.

L’exercici de test psicomètric de capacitats de raonament és no selectiu i, per tant, no eliminatori (avaluable però no qualificable). La resta d’exercicis són selectius i eliminatoris.

Per superar la prova de la fase d’oposició, cal resultar apte/a en cadascun dels exercicis selectius i eliminatoris que corresponguin, amb l’obtenció de la qualificació mínima que, en cada cas, s’indica.

El Tribunal Qualificador corresponent determinarà l’ordre de realització d’aquests exercicis.

arrow

Primer exercici

Test psicomètric de capacitats de raonament (exercici comú per a totes les opcions i torns).

De caràcter obligatori i no selectiu ni eliminatori (avaluable però no qualificable), per a totes les opcions i torns.

Consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 40 preguntes, de capacitats de raonament. S’hi avaluen les capacitats de les persones aspirants de raonament verbal (20 preguntes), numèric (10 preguntes) i abstracte (10 preguntes).

Cada pregunta té quatre alternatives de resposta, de les quals només una és correcta. Es posarà a disposició de les persones aspirants el resultat de l’avaluació del seu exercici, de forma individualitzada, atenent a la seva finalitat i caràcter no selectiu ni eliminatori.

El temps per fer aquest exercici és d’1 hora.

arrow

Segon exercici

Test de coneixements sobre la part comuna del temari (exercici comú per a totes les opcions i exclusivament per al torn de participació de lliure accés).

De caràcter obligatori i eliminatori, per a les persones aspirants que participin pel torn de lliure accés. Les persones que participen pel torn de promoció interna estan exemptes de la realització d’aquest exercici.

Consisteix a respondre un qüestionari de 30 preguntes tipus test, més 5 de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part comuna del temari, d’acord amb el que preveu la base específica 3 de l’Annex 2 de la present Resolució. Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d’una resposta encertada.

El temps per a realitzar aquest exercici és d’1 hora.

La qualificació de l’exercici és de 0 a 10 punts.

Per resultar apte/a en aquest exercici s’ha d’obtenir una qualificació mínima de 5 punts.

arrow

Tercer exercici

Test de coneixements sobre la part específica del temari (exercici específic per a cada opció i per a ambdós torns de participació).

De caràcter obligatori i eliminatori, per a les persones aspirants de cada opció d’ambdós torns de participació.

Consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes tipus test, més 5 de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part específica del temari de cada opció, d’acord amb el que preveu la base específica 3 de l’Annex 2 de la present Resolució.

Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d’una resposta encertada.

El temps per a realitzar aquest exercici és d’1 hora i 20 minuts.

La qualificació de l’exercici és de 0 a 15 punts per a les persones aspirants que participin pel torn de lliure accés, i de 0 a 25 punts per a les persones aspirants que participin pel torn de promoció interna.

Per resultar apte/a en aquest exercici s’ha d’obtenir una qualificació mínima de 7,5 punts en el cas de participació pel torn de lliure accés, i de 12,5 punts en cas de participació pel torn de promoció interna.

arrow

Quart exercici

Supòsit pràctic, tipus test, sobre la part específica del temari (exercici específic per a cada opció i per a ambdós torns de participació).

De caràcter obligatori i eliminatori, per a les persones aspirants de cada opció d’ambdós torns de participació.

Consisteix a resoldre un test de supòsit pràctic de 25 preguntes, més 5 de reserva, sobre el contingut de la part específica del temari de cada opció, d’acord amb el que preveu la base específica 3 de l’Annex 2 de la present Resolució.

Aquest exercici pot incloure diferents supòsits i/o situacions professionals, sobre els coneixements requerits i relacionats amb les funcions de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya i de l’opció en què es participa.

Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d’una resposta encertada.

El temps per realitzar aquest exercici és d’1 hora i 30 minuts.

La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 35 punts.

Per resultar apte/a en aquest exercici s’ha d’obtenir una qualificació mínima de 17,5 punts.

arrow

Programa

Temari de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya (part comuna i part específica de les opcions general, jurídica, econòmica, prevenció de riscos laborals i medi ambient) (grup A, subgrup A1).

Part comuna a totes les opcions.

 1. Bon govern. Principis ètics i de conducta dels empleats i empleades públics. El dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Les cartes de serveis i l’avaluació permanent dels serveis públics. Govern obert. Dades obertes.
 2. Governança de les dades a l’administració digital. Característiques de les dades. L’administració digital. Model d’administració digital a Catalunya i principals actors en el desenvolupament de l’administració digital. Règim jurídic de l’administració digital i de l’ús de mitjans electrònics.
 3. ransparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l’activitat pública. El portal de la transparència. Accés a la informació pública.
 4. Sistema de garanties de la transparència. Dret d’accés a la informació pública. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.
 5. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l’eliminació de les dades personals a l’Administració. El delegat de protecció de dades. L’anàlisi de riscos i l’aplicació de mesures de seguretat. Infraccions i sancions.
 6. Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l’Oficina Antifrau de Catalunya.
 7. Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial.
 8. Marc estatutari. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències.
 9. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.
 10. Organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: òrgans superiors i alts càrrecs. Departaments: estructura i tipologia d’òrgans.
 11. Sector públic instrumental de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Organismes autònoms, entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat, consorcis, societats mercantils i fundacions.
 12. La Unió europea: fundació i evolució. Àmbits d’actuació. Institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
 13. El concepte d’Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d’atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l’Administració pública. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques.
 14. La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i formes d’atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l’avocació i la substitució. La coordinació administrativa.
 15. El reglament: concepte i fonament. Les classes de reglaments. El procediment d’elaboració dels reglaments. El principi d’inderogabilitat singular dels reglaments. El règim d’impugnació dels reglaments. La qüestió d’il·legalitat.
 16. L’acte administratiu: concepte i classes. Els elements de l’acte administratiu. La motivació i la forma de l’acte administratiu. El silenci administratiu. L’eficàcia de l’acte administratiu: principis generals. L’executivitat de l’acte administratiu. La notificació i publicació de l’acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.
 17. Les persones interessades en el procediment. El procediment administratiu: concepte i principis. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l’organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
 18. L’accés electrònic del ciutadà a l’Administració. L’atenció multicanal. La identificació i la signatura electrònica. L’espai digital del ciutadà i de l’empresa. El registre electrònic. Les oficines d’assistència en matèria de registre.
 19. Les eines de tramitació electrònica a Catalunya. La interoperabilitat. Les comunicacions i les notificacions electròniques. La seu electrònica i el tauler electrònic. L’extranet de les administracions públiques catalanes.
 20. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d’ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes.
 21. El control jurisdiccional de l’Administració pública: contenciós, laboral, civil i penal. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa, extensió i límits. Els actes impugnables. La sentència en el procediment contenciós: execució i revisió. El recurs contenciós especial dels drets i llibertats fonamentals.
 22. Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques.
 23. L’avaluació econòmica de les polítiques públiques. L’informe d’impacte econòmic i social. Els processos de revisió de la despesa.
 24. La contractació pública. La classificació dels contractes. Les formes d’adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l’Administració. La contractació electrònica.
 25. Formes de gestió dels serveis públics. La concessió. L’activitat administrativa de promoció o foment. Subvencions i ajuts.
 26. El patrimoni públic: el domini públic i sistemes d’ús. Els béns patrimonials. L’expropiació forçosa. El procediment expropiatori. Les expropiacions especials.
 27. Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d’inspecció. Drets i deures dels subjectes intervinents. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.
 28. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.
 29. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. La transparència pressupostària. Els pressupostos participatius.
 30. La gestió pressupostària. L’execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d’exercicis futurs. El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.
 31. Els ingressos i les despeses de la Generalitat de Catalunya: evolució i composició. El model de finançament. Les finances de la Generalitat de Catalunya: evolució i situació del dèficit no financer en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) i de l’endeutament.
 32. Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. Oferta d’ocupació pública. Accés a l’ocupació pública. Reserva per a persones amb discapacitat. La gestió de recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal, i provisió de llocs de treball. Situacions administratives. Grau personal.
 33. Drets i deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l’acompliment. Règim disciplinari. Les relacions laborals i els sistemes de representació a l’Administració pública.
 34. Polítiques públiques per reduir les desigualtats i prevenir la discriminació. El Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Accions per a la millora de les condicions de les persones amb discapacitat a la funció pública.
 35. Conceptes generals dels delictes contra l’Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, abandó de destinació i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i denegació d’auxili, infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, suborn, tràfic d’influències i malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris i funcionàriespúblics i abusos en l’exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

En els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, les proves selectives versaran exclusivament sobre els temes de la part específica, en funció de l’opció o opcions a què se sol·liciti participar.

Part específica, opció general.

 1. Democràcia participativa: instruments. Planificació, execució i avaluació dels processos de participació.
 2. Impuls del govern obert dins la Generalitat de Catalunya. Eines de govern obert a l’abast de la ciutadania. Òrgans de coordinació, impuls i control.
 3. El Pla de Govern com a eina de planificació. Plans departamentals i plans sectorials: definició i característiques.
 4. Pressupostos orientats a resultats. Programes pressupostaris: missió, objectius, serveis i productes, i indicadors de seguiment. Contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats.
 5. L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món. Anàlisi dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en el context català: diagnosi i reptes.
 6. Regulació de l’avaluació econòmica de les polítiques públiques a la Generalitat de Catalunya. La taxa de descompte social. La monetització. L’informe d’impacte econòmic i social.
 7. Valors dels serveis públics. Elements d’una infraestructura ètica: de foment, i d’avaluació i control. Serveis públics orientats a la ciutadania.
 8. Qualitat dels serveis públics. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a la millora del procés i a la productivitat. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a l’organització. Les normes ISO. El model EFQM. El model CAF.
 9. Cartes de serveis a l’Administració de la Generalitat. Metodologia d’elaboració de cartes de serveis. Construcció i anàlisi d’indicadors. Tipologia de mesures. Validació d’indicadors.
 10. La direcció en l’organització. Tipus de direcció. La direcció per objectius. Els quadres de comandament.
 11. Competències digitals: cultura, participació i civisme digital; tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu; navegació i comunicació en el món digital.
 12. El treball en xarxa i el treball col·laboratiu. La gestió del coneixement. L’aprenentatge col·laboratiu.
 13. El model d’atenció ciutadana. Portals d’accés de la ciutadania. La carpeta del ciutadà i ciutadana. Els formularis. La petició genèrica. El model d’atenció empresarial. El portal d’accés de l’empresa. La Finestreta única empresarial.
 14. La interoperabilitat a les administracions públiques. La interoperabilitat de plataformes i serveis. Les relacions entre administracions públiques. Eines de tramitació interadministrativa. El Catàleg de dades i documents electrònics.
 15. Identificació i signatura electròniques. El certificat digital. Tipus de certificats digitals a les administracions catalanes. La representació electrònica de la ciutadania en el procediment administratiu. Eines de representació electrònica a la Generalitat.
 16. Òrgans competents en matèria de personal. Atribució de competències als departaments en matèria de funció pública. Estructura organitzativa. Relació de llocs de treball. Mesures i instruments de racionalització.
 17. Selecció del personal funcionari i laboral. Accés de persones amb discapacitat. Accés de la ciutadania dels estats membres de la Unió Europea. Promoció interna. Integració.
 18. Condicions de treball: jornada i horaris. Mesures de conciliació. Permisos i llicències. La incapacitat temporal.
 19. Situacions administratives del personal funcionari i laboral. Reingrés al servei actiu. Remoció i fi de la relació de servei del personal. Responsabilitat disciplinària.
 20. Retribucions del personal funcionari i laboral. Indemnitzacions per raó del servei.
 21. Personal eventual. Personal directiu. Personal interí i temporal.
 22. Drets de representació col·lectiva. Meses de negociació i òrgans de representació. Acords, pactes i convenis. Dret de vaga. Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat.
 23. Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Àmbit subjectiu. Negocis i contractes exclosos.
 24. Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes privats.
 25. Els òrgans competents en matèria de contractació: òrgans de contractació, d’assistència i consultius. Gestió de la publicitat contractual per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.
 26. El perfil de contractant. Capacitat i solvència de l’empresari.
 27. La preparació dels contractes: l’expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques.
 28. Els procediments d’adjudicació dels contractes. La invalidesa dels contractes. El recurs especial en matèria de contractació. La selecció del contractista i l’adjudicació dels contractes.
 29. Les modificacions contractuals. Les garanties exigibles en la contractació del sector públic. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans alternatius.
 30. L’activitat subvencional de les administracions públiques. Procediments de concessió. Reintegrament i control. Infraccions i sancions. Subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea. Ajuts.
adams test

EXPRÉS 8.022 preguntas

1 mes
19,99 / mes
Pago único de 19.99
Comprar
adams test

EXPERTO 8.022 preguntas

6 meses
6,67 / mes
Pago único de 39.99
Comprar
adams test premium

PREMIUM 8.022 preguntas

12 meses
4,67 / mes
Pago único de 55.99
Comprar

Puedes consultar convocatorias anteriores con mucha más información sobre la oposición:

Libros de Cos Superior Generalitat de Catalunya. Opció General

Nuestros alumnos

Raquel Osuna

Administrativos de Estado
“Cuando decidí opositar siempre pensé en ADAMS por varias razones, entre ellas por recomendación de personas conocidas y por permanecer tantos años en el sector y me alegro mucho de la decisión que tomé. Empecé comprándome los libros y luego más tarde me apunté para preparar el examen de ofimática del cuerpo de Administrativo del Estado, y muy bien, tuve como profesor a Javier y salí muy contenta de sus clases.”
alumna
David Ruiz

Administrativos de la Comunidad de Madrid
"Teníamos simulacros continuamente. Había dos tipos, los que el profesor te ponía para practicar semanales, y los de examen puro y duro. Eso te permite estar preparado, conocer los tiempos, y cómo organizarte."
alumno
Paloma García

Tramitación Procesal
"He tenido siempre el apoyo del tutor, Alberto, mi tutor online, la verdad es que siempre estuvo ahí. Fue muy constante en los correos, en los mensajes, siempre animando y apoyando. Me acompañó sin agobiarme."
alumna
Saray Sáez

Administrativos de la Junta de Andalucía
"Para mí ha sido fundamental el apoyo de la Academia, ya que, cuando empecé en este mundo, no tenía ni idea de leyes, de los temarios, de lo intenso que hay que dedicar."
alumna
Esther Sánchez

Administrativos de Estado
“Os recomendaré a todas las personas que decidan emprender una empresa como la de estudiar una oposición.”
alumna
María Jesús Guende

Administrativos de Estado
“Tengo que reconocer que el camino no ha sido fácil y que no era la primera vez que me presentaba a un proceso selectivo pero al final he conseguido mi objetivo. ADAMS me ha ayudado a conseguirlo porque me ha proporcionado material actualizado y me ha ayudado a seguir una rutina de estudio. Muchas gracias por vuestra ayuda.”
alumna
Lucía Fernández

“Temarios bien organizados y actualizados, esquemas muy útiles para repasar, y supuestos y test que te ayudan a comprender la ley y a retener mejor el contenido.”
alumna
Ver más arrowMiniOrange
atencionPersonalizada

Atención personalizada y tutorías

campus

Recursos en campus virtual

portapapeles

Profesores especializados

monitor

Temarios y servicio de actualización

¡Sigue nuestras redes sociales!