Producto añadido a la cesta
Cos Superior Generalitat de Catalunya
Matricúlate
image single oposiciones

Cos Superior Generalitat de Catalunya

Situación: Oposición en Proceso

Plazas: 662

Matricúlate

Convocatòria Cos Superior de la Generalitat de Catalunya

Convocades 662 places de l’OOP 2023. Les places es distriueixen per àrees o opcions:

  Torn lliure Promoció Interna
Opció general 301 246
Opció jurídica 48 38
Opció econòmica 6 6
Opció de prevenció de riscos laborals 9 8

Places addicionals: En aplicació de la mesura continguda en la disposició addicional trentena del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, aquest procés inclou un 15% de places addicionals: 99 places. Aquestes places addicionals tenen per objecte cobrir futures vacants per part de les persones aspirants que, després de la finalització del procés de selecció, consti que hagin superat el procés de selecció sense obtenir plaça. Aquestes places són a càrrec de les ofertes d’ocupació pública dels dos anys següents.

Els exàmens es realitzaran després de l’estiu.

Prepara’t amb ADAMS Formació

Estem a l’espera que es publiquin les bases per conèixer els detalls del procés de selecció. T’oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s’adapti a tu! Informa’t sobre les nostres metodologies:

Classes per VideoconferènciaClasses Presencials Hibrídes i Llibres

Els llibres estan adaptats al programa de la convocatòria.

Funcions del Cos Superior de la Generalitat de Catalunya

 • Tasques de direcció administrativa (oficines de treball, centres penitenciaris, oficines de benestar social…)
 • Tasques jurídiques: elaboració de normativa, assessorament en dret…
 • Contractació administrativa: elaboració de plecs, tramitació d’expedients administratius.
 • Elaboració d’informes, estudis i estadístiques en diferents àmbits.
 • Tasques d’inspecció (inspectors tributaris, de consum…)
 • Tasques d’alta gestió en general.
 • És freqüent que exerceixin algunes funcions coincidents amb les assignades al cos de gestió.
 • Es pot optar a llocs de cap de secció (nivell 23-24), cap de servei (nivell 2627) així com de subdirecció general (nivell 28 a 30).
 • Nivells 20 a 30.

oposicions Generalitat Catalunya

¡Plazas agotadas!

¿Quieres que nuestros asesores se pongan en contacto contigo?

arrow
recursosonlineicon

Online

Online

calendar

Elige las fechas según tus necesidades

6 meses
clock

24/7

A tu ritmo, cuando tú quieras

euro
525,00
Matricúlate
calendar

Elige las fechas según tus necesidades

9 meses
clock

24/7

A tu ritmo, cuando tú quieras

euro
625,00
Matricúlate

Preparació

calendar

Elige las fechas según tus necesidades

6 meses
clock

24/7

A tu ritmo, cuando tú quieras

euro
695,00
Matricúlate
calendar

Elige las fechas según tus necesidades

9 meses
clock

24/7

A tu ritmo, cuando tú quieras

euro
832,00
Matricúlate
arrow
videoconferencia

Clases por videoconferencia

Clases por videoconferencia

 • Sin matrículas ni permanencia
 • Paga mes a mes

Preparació

calendar

Inicio: 21 de noviembre de 2023

clock

M de 16:00 a 21:00

euro
194,00/mes*
Matricúlate
*Grupo Híbrido, el alumno tendrá compañeros en modalidad presencial.
arrow
presencialesicon

Presencial-Híbrida

Presencial-Híbrida

 • Sin matrículas ni permanencia
 • Paga mes a mes

Preparació

calendar

Inicio: 7 de febrero de 2024

clock

X de 16:00 a 21:00

euro
209,00/mes
localizacion

Centro impartidor

Barcelona
calendar

Inicio: 21 de noviembre de 2023

clock

M de 16:00 a 21:00

euro
209,00/mes
localizacion

Centro impartidor

Barcelona
Matricúlate

El procediment de selecció és el de concurs oposició.

FASE D’OPOSICIÓ

La puntuació màxima de la fase d’oposició és de 60 punts, i està constituïda per les proves amb els exercicis que s’indiquen a continuació:

La fase d’oposició està constituïda per una prova, amb quatre exercicis en cas de participació pel torn de lliure accés i tres exercicis en cas de participació pel torn de promoció interna.

Tots aquests exercicis són obligatoris, amb exclusió del procés de selecció en cas d’incompareixença a algun d’ells.

L’exercici de test psicomètric de capacitats de raonament és no selectiu i, per tant, no eliminatori (avaluable però no qualificable). La resta d’exercicis són selectius i eliminatoris.

Per superar la prova de la fase d’oposició, cal resultar apte/a en cadascun dels exercicis selectius i eliminatoris que corresponguin, amb l’obtenció de la qualificació mínima que, en cada cas, s’indica.

El Tribunal Qualificador corresponent determinarà l’ordre de realització d’aquests exercicis.

arrow

Primer exercici

a) Test psicomètric de capacitats de raonament (exercici comú per a totes les opcions i torns).

De caràcter obligatori i no selectiu ni eliminatori (avaluable però no qualificable), per a totes les opcions i torns.

Consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 40 preguntes, de capacitats de raonament. S’hi avaluen les capacitats de les persones aspirants de raonament verbal (20 preguntes), numèric (10 preguntes) i abstracte (10 preguntes).

Cada pregunta té quatre alternatives de resposta, de les quals només una és correcta. Es posarà a disposició de les persones aspirants el resultat de l’avaluació del seu exercici, de forma individualitzada, atenent a la seva finalitat i caràcter no selectiu ni eliminatori.

El temps per fer aquest exercici és d’1 hora.

arrow

Segon exercici

Test de coneixements sobre la part comuna del temari (exercici comú per a totes les opcions i exclusivament per al torn de participació de lliure accés).

De caràcter obligatori i eliminatori, per a les persones aspirants que participin pel torn de lliure accés. Les persones que participen pel torn de promoció interna estan exemptes de la realització d’aquest exercici.

Consisteix a respondre un qüestionari de 30 preguntes tipus test, més 5 de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part comuna del temari, d’acord amb el que preveu la base específica 3 de l’Annex 2 de la present Resolució. Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d’una resposta encertada.

El temps per a realitzar aquest exercici és d’1 hora.

La qualificació de l’exercici és de 0 a 10 punts.

Per resultar apte/a en aquest exercici s’ha d’obtenir una qualificació mínima de 5 punts.

arrow

Tercer exercici

Test de coneixements sobre la part específica del temari (exercici específic per a cada opció i per a ambdós torns de participació).

De caràcter obligatori i eliminatori, per a les persones aspirants de cada opció d’ambdós torns de participació.

Consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes tipus test, més 5 de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part específica del temari de cada opció, d’acord amb el que preveu la base específica 3 de l’Annex 2 de la present Resolució.

Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d’una resposta encertada.

El temps per a realitzar aquest exercici és d’1 hora i 20 minuts.

La qualificació de l’exercici és de 0 a 15 punts per a les persones aspirants que participin pel torn de lliure accés, i de 0 a 25 punts per a les persones aspirants que participin pel torn de promoció interna.

Per resultar apte/a en aquest exercici s’ha d’obtenir una qualificació mínima de 7,5 punts en el cas de participació pel torn de lliure accés, i de 12,5 punts en cas de participació pel torn de promoció interna.

arrow

Quart exercici

Supòsit pràctic, tipus test, sobre la part específica del temari (exercici específic per a cada opció i per a ambdós torns de participació).

De caràcter obligatori i eliminatori, per a les persones aspirants de cada opció d’ambdós torns de participació.

Consisteix a resoldre un test de supòsit pràctic de 25 preguntes, més 5 de reserva, sobre el contingut de la part específica del temari de cada opció, d’acord amb el que preveu la base específica 3 de l’Annex 2 de la present Resolució.

Aquest exercici pot incloure diferents supòsits i/o situacions professionals, sobre els coneixements requerits i relacionats amb les funcions de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya i de l’opció en què es participa.

Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d’una resposta encertada.

El temps per realitzar aquest exercici és d’1 hora i 30 minuts.

La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 35 punts.

Per resultar apte/a en aquest exercici s’ha d’obtenir una qualificació mínima de 17,5 punts.

arrow

Programa

Temari de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya (part comuna i part específica de les opcions general, jurídica, econòmica, prevenció de riscos laborals i medi ambient) (grup A, subgrup A1).

Part comuna a totes les opcions.

 1. Bon govern. Principis ètics i de conducta dels empleats i empleades públics. El dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Les cartes de serveis i l’avaluació permanent dels serveis públics. Govern obert. Dades obertes.
 2. Governança de les dades a l’administració digital. Característiques de les dades. L’administració digital. Model d’administració digital a Catalunya i principals actors en el desenvolupament de l’administració digital. Règim jurídic de l’administració digital i de l’ús de mitjans electrònics.
 3. ransparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l’activitat pública. El portal de la transparència. Accés a la informació pública.
 4. Sistema de garanties de la transparència. Dret d’accés a la informació pública. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.
 5. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l’eliminació de les dades personals a l’Administració. El delegat de protecció de dades. L’anàlisi de riscos i l’aplicació de mesures de seguretat. Infraccions i sancions.
 6. Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l’Oficina Antifrau de Catalunya.
 7. Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial.
 8. Marc estatutari. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències.
 9. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.
 10. Organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: òrgans superiors i alts càrrecs. Departaments: estructura i tipologia d’òrgans.
 11. Sector públic instrumental de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Organismes autònoms, entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat, consorcis, societats mercantils i fundacions.
 12. La Unió europea: fundació i evolució. Àmbits d’actuació. Institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
 13. El concepte d’Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d’atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l’Administració pública. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques.
 14. La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i formes d’atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l’avocació i la substitució. La coordinació administrativa.
 15. El reglament: concepte i fonament. Les classes de reglaments. El procediment d’elaboració dels reglaments. El principi d’inderogabilitat singular dels reglaments. El règim d’impugnació dels reglaments. La qüestió d’il·legalitat.
 16. L’acte administratiu: concepte i classes. Els elements de l’acte administratiu. La motivació i la forma de l’acte administratiu. El silenci administratiu. L’eficàcia de l’acte administratiu: principis generals. L’executivitat de l’acte administratiu. La notificació i publicació de l’acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.
 17. Les persones interessades en el procediment. El procediment administratiu: concepte i principis. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l’organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
 18. L’accés electrònic del ciutadà a l’Administració. L’atenció multicanal. La identificació i la signatura electrònica. L’espai digital del ciutadà i de l’empresa. El registre electrònic. Les oficines d’assistència en matèria de registre.
 19. Les eines de tramitació electrònica a Catalunya. La interoperabilitat. Les comunicacions i les notificacions electròniques. La seu electrònica i el tauler electrònic. L’extranet de les administracions públiques catalanes.
 20. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d’ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes.
 21. El control jurisdiccional de l’Administració pública: contenciós, laboral, civil i penal. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa, extensió i límits. Els actes impugnables. La sentència en el procediment contenciós: execució i revisió. El recurs contenciós especial dels drets i llibertats fonamentals.
 22. Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques.
 23. L’avaluació econòmica de les polítiques públiques. L’informe d’impacte econòmic i social. Els processos de revisió de la despesa.
 24. La contractació pública. La classificació dels contractes. Les formes d’adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l’Administració. La contractació electrònica.
 25. Formes de gestió dels serveis públics. La concessió. L’activitat administrativa de promoció o foment. Subvencions i ajuts.
 26. El patrimoni públic: el domini públic i sistemes d’ús. Els béns patrimonials. L’expropiació forçosa. El procediment expropiatori. Les expropiacions especials.
 27. Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d’inspecció. Drets i deures dels subjectes intervinents. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.
 28. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.
 29. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. La transparència pressupostària. Els pressupostos participatius.
 30. La gestió pressupostària. L’execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d’exercicis futurs. El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.
 31. Els ingressos i les despeses de la Generalitat de Catalunya: evolució i composició. El model de finançament. Les finances de la Generalitat de Catalunya: evolució i situació del dèficit no financer en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) i de l’endeutament.
 32. Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. Oferta d’ocupació pública. Accés a l’ocupació pública. Reserva per a persones amb discapacitat. La gestió de recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal, i provisió de llocs de treball. Situacions administratives. Grau personal.
 33. Drets i deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l’acompliment. Règim disciplinari. Les relacions laborals i els sistemes de representació a l’Administració pública.
 34. Polítiques públiques per reduir les desigualtats i prevenir la discriminació. El Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Accions per a la millora de les condicions de les persones amb discapacitat a la funció pública.
 35. Conceptes generals dels delictes contra l’Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, abandó de destinació i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i denegació d’auxili, infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, suborn, tràfic d’influències i malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris i funcionàriespúblics i abusos en l’exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

En els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, les proves selectives versaran exclusivament sobre els temes de la part específica, en funció de l’opció o opcions a què se sol·liciti participar.

Part específica, opció general.

 1. Democràcia participativa: instruments. Planificació, execució i avaluació dels processos de participació.
 2. Impuls del govern obert dins la Generalitat de Catalunya. Eines de govern obert a l’abast de la ciutadania. Òrgans de coordinació, impuls i control.
 3. El Pla de Govern com a eina de planificació. Plans departamentals i plans sectorials: definició i característiques.
 4. Pressupostos orientats a resultats. Programes pressupostaris: missió, objectius, serveis i productes, i indicadors de seguiment. Contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats.
 5. L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món. Anàlisi dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en el context català: diagnosi i reptes.
 6. Regulació de l’avaluació econòmica de les polítiques públiques a la Generalitat de Catalunya. La taxa de descompte social. La monetització. L’informe d’impacte econòmic i social.
 7. Valors dels serveis públics. Elements d’una infraestructura ètica: de foment, i d’avaluació i control. Serveis públics orientats a la ciutadania.
 8. Qualitat dels serveis públics. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a la millora del procés i a la productivitat. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a l’organització. Les normes ISO. El model EFQM. El model CAF.
 9. Cartes de serveis a l’Administració de la Generalitat. Metodologia d’elaboració de cartes de serveis. Construcció i anàlisi d’indicadors. Tipologia de mesures. Validació d’indicadors.
 10. La direcció en l’organització. Tipus de direcció. La direcció per objectius. Els quadres de comandament.
 11. Competències digitals: cultura, participació i civisme digital; tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu; navegació i comunicació en el món digital.
 12. El treball en xarxa i el treball col·laboratiu. La gestió del coneixement. L’aprenentatge col·laboratiu.
 13. El model d’atenció ciutadana. Portals d’accés de la ciutadania. La carpeta del ciutadà i ciutadana. Els formularis. La petició genèrica. El model d’atenció empresarial. El portal d’accés de l’empresa. La Finestreta única empresarial.
 14. La interoperabilitat a les administracions públiques. La interoperabilitat de plataformes i serveis. Les relacions entre administracions públiques. Eines de tramitació interadministrativa. El Catàleg de dades i documents electrònics.
 15. Identificació i signatura electròniques. El certificat digital. Tipus de certificats digitals a les administracions catalanes. La representació electrònica de la ciutadania en el procediment administratiu. Eines de representació electrònica a la Generalitat.
 16. Òrgans competents en matèria de personal. Atribució de competències als departaments en matèria de funció pública. Estructura organitzativa. Relació de llocs de treball. Mesures i instruments de racionalització.
 17. Selecció del personal funcionari i laboral. Accés de persones amb discapacitat. Accés de la ciutadania dels estats membres de la Unió Europea. Promoció interna. Integració.
 18. Condicions de treball: jornada i horaris. Mesures de conciliació. Permisos i llicències. La incapacitat temporal.
 19. Situacions administratives del personal funcionari i laboral. Reingrés al servei actiu. Remoció i fi de la relació de servei del personal. Responsabilitat disciplinària.
 20. Retribucions del personal funcionari i laboral. Indemnitzacions per raó del servei.
 21. Personal eventual. Personal directiu. Personal interí i temporal.
 22. Drets de representació col·lectiva. Meses de negociació i òrgans de representació. Acords, pactes i convenis. Dret de vaga. Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat.
 23. Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Àmbit subjectiu. Negocis i contractes exclosos.
 24. Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes privats.
 25. Els òrgans competents en matèria de contractació: òrgans de contractació, d’assistència i consultius. Gestió de la publicitat contractual per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.
 26. El perfil de contractant. Capacitat i solvència de l’empresari.
 27. La preparació dels contractes: l’expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques.
 28. Els procediments d’adjudicació dels contractes. La invalidesa dels contractes. El recurs especial en matèria de contractació. La selecció del contractista i l’adjudicació dels contractes.
 29. Les modificacions contractuals. Les garanties exigibles en la contractació del sector públic. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans alternatius.
 30. L’activitat subvencional de les administracions públiques. Procediments de concessió. Reintegrament i control. Infraccions i sancions. Subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea. Ajuts.
adams test

EXPRÉS 4.991 preguntas

1 mes
19,99 / mes
Pago único de 19.99
Comprar
adams test

EXPERTO 4.991 preguntas

6 meses
6,67 / mes
Pago único de 39.99
Comprar
adams test premium

PREMIUM 4.991 preguntas

12 meses
4,67 / mes
Pago único de 55.99
Comprar

Puedes consultar convocatorias anteriores con mucha más información sobre la oposición:

Libros de Cos Superior Generalitat de Catalunya

Nuestros alumnos

Raquel Osuna

Administrativos de Estado
“Cuando decidí opositar siempre pensé en ADAMS por varias razones, entre ellas por recomendación de personas conocidas y por permanecer tantos años en el sector y me alegro mucho de la decisión que tomé. Empecé comprándome los libros y luego más tarde me apunté para preparar el examen de ofimática del cuerpo de Administrativo del Estado, y muy bien, tuve como profesor a Javier y salí muy contenta de sus clases.”
alumna
David Ruiz

Administrativos de la Comunidad de Madrid
"Teníamos simulacros continuamente. Había dos tipos, los que el profesor te ponía para practicar semanales, y los de examen puro y duro. Eso te permite estar preparado, conocer los tiempos, y cómo organizarte."
alumno
Paloma García

Tramitación Procesal
"He tenido siempre el apoyo del tutor, Alberto, mi tutor online, la verdad es que siempre estuvo ahí. Fue muy constante en los correos, en los mensajes, siempre animando y apoyando. Me acompañó sin agobiarme."
alumna
Saray Sáez

Administrativos de la Junta de Andalucía
"Para mí ha sido fundamental el apoyo de la Academia, ya que, cuando empecé en este mundo, no tenía ni idea de leyes, de los temarios, de lo intenso que hay que dedicar."
alumna
Esther Sánchez

Administrativos de Estado
“Os recomendaré a todas las personas que decidan emprender una empresa como la de estudiar una oposición.”
alumna
María Jesús Guende

Administrativos de Estado
“Tengo que reconocer que el camino no ha sido fácil y que no era la primera vez que me presentaba a un proceso selectivo pero al final he conseguido mi objetivo. ADAMS me ha ayudado a conseguirlo porque me ha proporcionado material actualizado y me ha ayudado a seguir una rutina de estudio. Muchas gracias por vuestra ayuda.”
alumna
Lucía Fernández

“Temarios bien organizados y actualizados, esquemas muy útiles para repasar, y supuestos y test que te ayudan a comprender la ley y a retener mejor el contenido.”
alumna
Ver más arrowMiniOrange
atencionPersonalizada

Atención personalizada y tutorías

campus

Recursos en campus virtual

portapapeles

Profesores especializados

monitor

Temarios y servicio de actualización

Oposicions Cos Superior Generalitat de Catalunya

És fantàstic que estiguis considerant una carrera a la Generalitat de Catalunya, i en concret per accedir al Cos Superior! Treballar com a empleat públic pot oferir-te molts avantatges: retribucions estables, estabilitat laboral i oportunitats de creixement professional.  

Si vols obtenir més informació sobre les oposicions del Cos Superior de la Generalitat de Catalunya o necessites assessorament sobre com preparar-te per al procés selectiu, estarem encantats d’ajudar-te. A continuació, et proporcionem informació sobre com funciona el procés selectiu per accedir al Cos Superior de la GenCat.  

Convocatòries i places Cos Superior Generalitat de Catalunya  

Actualment, per al Cos Superior de la GenCat hi ha ofertades un total de 662 places, de les quals 364 són per al torn d’accés lliure (34 places es reserven a persones que tinguin discapacitat reconeguda). Quan la Generalitat de Catalunya publiqui la convocatòria, coneixerem la distribució d’aquestes places per àrees o opció (opció general, opció jurídica, opció econòmica, opció de prevenció o opció d’ambientologia).  

Per presentar-te a les oposicions de Cos Superior GenCat has de tenir la titulació exigida per a cadascuna de les opcions: 

Opció  Titulació 
General  Grau, doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura 
Prevenció  Grau, doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura i al mateix temps el títol universitari oficial en prevenció de riscos laborals o el que habiliti per a l’exercici de les funcions de prevenció de riscos laborals segons el que estableixen les directives comunitàries, o l’anterior formació específica en les tres especialitats per al desenvolupament de les funcions de prevenció de riscos laborals que determina el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, modificat pel Reial decret 780/1998, de 30 d’abril 
Jurídica  Grau, doctorat o llicenciatura en Dret 
Econòmica  Graus en:  

 • Administració i direcció d’empreses 
 • Economia, Administració d’empreses i gestió de la innovació 
 • Ciències empresarials-gestió 
 • Direcció d’empreses (BBA) 
 • Economia i gestió 
 • Estudis internacionals d’economia i empresa 
 • Comptabilitat i finances 
 • Finances i comptabilitat  
Llicenciatures o doctorats en:  

 • Administració i direcció d’empreses 
 • Economia 
 • Ciències actuarials i financeres 
Medi ambient  Graus en:  

 • Geografia 
 • Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi, Ambient  
 • Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat  
 • Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial  
 • Geografia i Ordenació del Territori  
 • Biologia 
 • Biologia Ambiental 
 • Bioquímica  
 • Bioquímica i Biologia Molecular  
 • Biotecnologia  
 • Enginyeria Biomèdica  
 • Enginyeria de Sistemes Biològics  
 • Bioenginyeria  
 • Ciències Ambientals  
 • Conservació de la Natura  
 • Geologia  
 • Ciències del Mar Ciències i Tecnologies del Mar  
 • Química  
 • Física  
 • Enginyeria Física  
 • Enginyeria Química  
 • Enginyeria en Tecnologies Industrials Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica / Industrial Technologies and Economic Analysis  
 • Agroecologia i Sistemes Alimentaris 
 • Enginyeria Agroambiental i del Paisatge  
 • Enginyeria Alimentària  
 • Enginyeria Agroalimentària  
 • Enginyeria Agrària i Alimentària  
 • Innovació i Seguretat Alimentària  
 • Ciència i Producció Animal  
 • Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris  
 • Tècniques de Bioprocessos Alimentaris  
 • Ciència i Tecnologia dels Aliments  
 • Tecnologia i gestió alimentària  
 • Enginyeria de Ciències Agronòmiques  
 • Enginyeria Agrícola  
 • Enginyeria Forestal  
Llicenciatures o doctorats en:  

 • Geografia  
 • Ciències Biològiques  
 • Biologia  
 • Bioquímica  
 • Biotecnologia  
 • Ciències Ambientals  
 • Geologia  
 • Ciències Químiques  
 • Química  
 • Ciències Físiques  
 • Física  
 • Ciència i Tecnologia dels Aliments 
Enginyeries o doctorats en:  

 • Enginyeria Química  
 • Enginyeria Industrial  
 • Enginyeria Agronòmica  
 • Enginyeria de Forests 

 En funció de l’opció escollida, les funcions que cal fer d’aquest Cos Superior varien. A continuació, pots conèixer quines són: 

Opció  Tasques 
General 
 1. Desenvolupar funcions de direcció administrativa.  

– Dur a terme la planificació, organització, direcció, coordinació, control i avaluació de l’activitat administrativa, de les funcions encomanades, i dels resultats obtinguts. 

 1. Elaborar informes, estudis, anàlisis i avaluacions de les matèries de la seva competència segons els procediments, les metodologies i la normativa, o coordinar-ne l’elaboració, per prendre decisions i/o facilitar la presa de decisions.  

– Definir objectius.  

– Comprovar els factors i condicionants que intervenen: oportunitat, legalitat, idoneïtat, impacte, etc.  

– Fer les actuacions necessàries per a l’elaboració del document: documentació i recerca, entrevistes, treball de camp, entre d’altres.  

– Organitzar la recollida d’informació i de les dades necessàries per a les anàlisis i avaluacions.  

– Fer les interpretacions i propostes necessàries.  

– Elaborar el document corresponent d’acord amb els objectius establerts.  

– Fer l’informe estadístic i les presentacions necessàries.  

– Analitzar i interpretar les dades.  

 1. Planificar, impulsar i gestionar els processos, els projectes i les activitats assignats d’acord amb les metodologies, els procediments establerts i la legislació vigent.  

– Planificar els processos i projectes.  

– Organitzar el desenvolupament dels projectes i processos, i si s’escau l’assignació i coordinació de les actuacions.  

– Gestionar els processos i projectes, o les activitats que hi estiguin relacionades, que siguin directament responsabilitat seva.  

– Planificar i coordinar l’activitat administrativa, procediments i terminis, derivats d’expedients administratius assignats, impulsar-ne la tramitació i execució, així com el compliment i l’adequació.  

– Organitzar i gestionar la resolució d’incidències.  

– Fer el seguiment del resultat i donar-ne compte.  

– Elaborar informes sobre les matèries i els expedients de la seva competència.  

– Redactar, si escau, els contractes, procediments de contractació i altres expedients de caràcter econòmic.  

– Participar en l’estandardització de models propis de l’àmbit i la simplificació administrativa.  

 1. Dissenyar, elaborar models i procediments de gestió, tenint en compte les necessitats dels usuaris, els recursos disponibles, els criteris corporatius i les normes vigents.  

– Analitzar la situació i detectar punts crítics.  

– Estudiar alternatives.  

– Contactar amb experts o col·laboradors.  

– Integrar el coneixement.  

– Avaluar les conseqüències i determinar-ne l’impacte.  

– Confeccionar una proposta en funció dels factors i condicionants.  

– Coordinar les actuacions d’experts o col·laboradors.  

 1. Informar i assessorar i atendre consultes, aportant el seu coneixement tècnic sobre les matèries de la seva especialitat, altres persones de l’organització, departaments, organitzacions externes i ciutadans d’acord amb les necessitats dels usuaris, els procediments establerts i la normativa vigent.  

– Mantenir i actualitzar coneixements en la matèria.  

– Interpretar l’encàrrec o la consulta.  

– Respondre a la sol·licitud en atenció als factors que hi incideixen.  

– Fer els informes necessaris per respondre adequadament a consultes. – Assessorar en les matèries de la seva competència, a través d’informes o participant en espais de debat i coordinació, sempre d’acord amb les directius rebudes.  

 1. Desenvolupar propostes de millores dels processos de gestió i de l’organització. · Identificar i proposar elements de millora respectant el marc normatiu vigent.  

– Analitzar la situació i detectar factors que cal millorar.  

– Fer propostes.  

– Dissenyar-ne la implementació.  

– Definir recursos i necessitats.  

– Actuar, si s’escau, com a interlocutor amb les unitats per coordinar la gestió operativa dels recursos materials i econòmics de la unitat.  

– Cercar suport a les millores.  

– Integrar el coneixement.  

– Elaborar la proposta concreta.  

– Fer-ne el seguiment.  

 1. Auditar i inspeccionar els procediments d’administració i gestió, en les matèries de la seva especialitat tècnica, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent.  

– Dur a terme les activitats de supervisió, vigilància i control necessàries d’acord amb els encàrrecs d’inspecció rebuts.  

– Avaluar els procediments, l’organització i el desenvolupament dels procediments i activitats que s’han d’auditar.  

– Analitzar l’àmbit d’actuació.  

– Planificar l’execució.  

– Fer el treball de camp: visites, entrevistes, etc.  

– Emplenar les eines corresponents: llista de comprovació, qüestionaris, protocols, etc.  

– Gestionar les incidències.  

– Coordinar els recursos tant interns com externs.  

– Elaborar l’informe o l’acta corresponent.  

 1. Coordinar i participar en equips tècnics o de col·laboradors, i assumir, si escau, la direcció formal.  

– Coordinar la distribució de tasques i responsabilitats.  

– Supervisar i fer el seguiment del desenvolupament de les activitats assignades.  

– Donar suport i motivar el personal.  

– Comunicar o transmetre els objectius.  

– Informar de les desviacions en el desenvolupament de les tasques i corregir-les.  

– Actuar com a interlocutor de la unitat en l’equip o grup de treball.  

– Participar en equips tècnics i de treball.  

 1. Desenvolupar i coordinar els sistemes d’informació de la unitat, dels indicadors de gestió i de servei, de les dades que fan referència a la documentació generada i/o les corresponents als registres corporatius. 

– Fer propostes de disseny i millora de les aplicacions informàtiques i de les bases de dades de gestió pròpies de l’àmbit.  

– Assessorar i intervenir en el disseny, desenvolupament i configuració d’aplicacions de gestió pròpies, i en el manteniment, el seguiment i la millora.  

– Dissenyar i gestionar, si s’escau, el mapa d’agents i recursos de la xarxa de relacions, així com utilitzar les eines comunicatives d’acord amb els circuits de comunicació establerts (webs, correus corporatius, etc.).  

– Utilitzar les eines comunicatives i les plataformes de gestió i informació, d’acord amb els circuïts de comunicació establerts.  

– Organitzar i controlar els bancs de dades, la recollida de dades i l’explotació d’aquestes. 

Prevenció  A més de les funcions descrites per a l’opció general, en els llocs de treball corresponents a l’opció de prevenció de riscos laborals, es poden desenvolupar, específicament i bàsicament, les funcions que consten a continuació, d’acord sempre amb les competències dels departaments i de les unitats administratives a les quals s’adscriuen:  

– Dur a terme l’assessorament, l’assistència tècnica i la promoció en matèria de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut laboral, que s’adreça a l’Administració de la Generalitat de Catalunya en les seves responsabilitats envers els seus empleats i en el desenvolupament de les seves competències en aquesta matèria.  

– Promoure, amb caràcter general, la prevenció a l’Administració de la Generalitat.  

– Participar en el disseny, la implantació i l’aplicació del pla de prevenció de riscos laborals.  

– Efectuar avaluacions de riscos laborals de seguretat en el treball, d’higiene industrial, d’ergonomia i de psicosociologia aplicada.  

– Executar les avaluacions de riscos laborals de seguretat en el treball, d’higiene industrial, d’ergonomia i de psicosociologia aplicada, el desenvolupament de les quals exigeixi l’establiment d’una estratègia de mesurament o una interpretació o aplicació no mecànica de criteris d’avaluació.  

– Proposar mesures per al control i la reducció dels riscos, en funció dels resultats de les avaluacions que s’hagin fet.  

– Desenvolupar activitats d’informació i formació de caràcter general, a tots els nivells, i en les matèries pròpies de les especialitats de seguretat en el treball, d’higiene industrial i d’ergonomia i psicosociologia aplicada.  

– Vetllar pel compliment del programa de control i reducció de riscos i efectuar personalment les activitats de control de les condicions de treball.  

– Participar en la planificació de l’activitat preventiva i la determinació de les prioritats en l’adopció de les mesures preventives i la vigilància de la seva eficàcia.  

– Dirigir les actuacions que calgui desplegar en casos d’emergència.  

– Col·laborar amb els serveis de prevenció aliens a l’organització.  

– Assessorar i assistir l’Administració, els treballadors o els seus representants i els òrgans de representació especialitzada, és a dir, delegats de prevenció i comitès de seguretat i salut. 

Jurídica  A més de les funcions descrites per a l’opció general, en els llocs de treball corresponents a l’opció jurídica es poden desenvolupar específicament i bàsicament les funcions que consten a continuació, d’acord sempre amb les competències dels departaments i de les unitats administratives a les quals s’adscriuen:  

– Fer l’assessorament tècnic jurídic, els informes i la gestió d’expedients relatius a l’elaboració de disposicions normatives, a l’exercici de potestats administratives, així com qualsevol altre procediment o qüestió relatius a l’activitat administrativa subjecta al dret públic o al dret privat que impliqui l’anàlisi, l’estudi i la interpretació de l’ordenament jurídic, la jurisprudència i la doctrina jurídica, inclosa la resolució extrajudicial de conflictes i l’orientació tecnicojurídica als ciutadans en els termes previstos a la normativa.  

– Assessorar i informar, respecte de l’adequació a la legalitat, de l’activitat de l’Administració de la Generalitat i dels seus organismes dependents o adscrits.  

– Instruir i gestionar procediments d’elaboració i de revisió de disposicions de caràcter general.  

– Instruir i gestionar expedients de contractació, convenis, subvencions, elaboració d’estatuts d’organismes o entitats, expedients sancionadors, de responsabilitat patrimonial, d’autorització, de resolució de recursos, i de revisió d’actes administratius.  

– Instruir i gestionar qualsevol altre procediment relatiu a l’activitat de l’Administració de la Generalitat que impliqui l’anàlisi, l’estudi i la interpretació de l’ordenament jurídic, la jurisprudència i la doctrina jurídica.  

– Orientar sobre qüestions tecnicojurídiques les persones que ho sol·licitin.  

– Mediar, arbitrar o dur a terme altres actuacions en la resolució extrajudicial de conflictes que requereixin coneixements jurídics. 

Econòmica  A més de les funcions descrites per a l’opció general, en els llocs de treball corresponents a l’opció econòmica es poden desenvolupar específicament i bàsicament les funcions que consten a continuació, d’acord sempre amb les competències dels departaments i de les unitats administratives a les quals s’adscriuen:  

– Desenvolupar funcions de planificació, elaboració, execució, control i avaluació del pressupost, així com les relacionades amb la gestió financera i de tresoreria, elaboració d’informes i estudis econòmics i financers, avaluació econòmica de polítiques públiques, i qualsevol altre tipus d’assessorament en matèria econòmica.  

– Planificar escenaris pressupostaris.  

– Elaborar pressupostos.  

– Fer el seguiment i el control de l’execució del pressupost i preparar-ne les modificacions.  

– Tramitar i supervisar els expedients de despesa i d’ingressos.  

– Elaborar i tramitar documents comptables.  

– Controlar i supervisar la comptabilitat de les unitats amb autonomia de gestió econòmica.  

– Gestionar i controlar els pagaments de les habilitacions i/o deshabilitacions.  

– Gestionar els ingressos, la liquidació de taxes i els preus públics.  

– Tramitar expedients de contractació administrativa, de subvencions, d’ajuts i de gestió patrimonial.  

– Elaborar informes i estudis econòmics.  

– Elaborar informes financers. – Assessorar en matèria econòmica. – Dur a terme la inspecció i tutela financera.  

– Elaborar estudis per valorar l’eficàcia, l’eficiència i l’impacte econòmic de les actuacions públiques.  

– Fer l’estudi i anàlisi de costos i beneficis. 

Medi ambient  A més de les funcions descrites per a l’opció general, en els llocs de treball corresponents a l’opció de medi ambient, es poden desenvolupar, específicament i bàsicament, les funcions que consten a continuació, d’acord sempre amb les competències dels departaments i de les unitats administratives a les quals s’adscriuen:  

– Col·laborar en l’elaboració dels plans i programes relacionats amb el desenvolupament sostenible i el medi ambient, i dels plans de protecció civil, així com de les mesures de foment que se’n deriven.  

– Analitzar i fer el seguiment de la normativa europea, estatal i autonòmica, així com de les recomanacions, directrius, projectes, informes, estudis i documents tècnics relacionats amb el medi ambient, el desenvolupament sostenible i l’economia verda.  

– Realitzar l’assessorament tècnic necessari per a la proposta de mesures de reducció i prevenció de la contaminació atmosfèrica i canvi climàtic, de protecció dels recursos naturals, de conservació d’espècies, de gestió de l’aigua i dels residus, d’aprofitament dels aliments, i de prevenció de riscos ambientals, així com d’altres relacionades amb el medi ambient.  

– Elaborar informes tècnics i convenis en les matèries relacionades amb el medi ambient, la sostenibilitat i la protecció civil. – Gestionar, coordinar i impulsar accions que permeten el desenvolupament de plans, programes, projectes i mesures de foment de la preservació ambiental.  

– Fer seguiment de polítiques, plans, programes i actuacions estratègiques de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit del desenvolupament sostenible, així com l’avaluació de l’acompliment dels objectius, i trametre els resultats als organismes internacionals o òrgans corresponents.  

– Planificar, gestionar i fer el seguiment dels ajuts econòmics i les inversions dirigides a actuacions pròpies de l’àmbit del medi ambient.  

– Gestionar els expedients d’avaluació ambiental estratègica i d’avaluació d’impacte ambiental dels plans, programes i projectes, i d’autoritzacions ambientals d’activitats.  

– Gestionar la sol·licitud d’expedients administratius, relacionats amb els plans i programes ambientals, la biodiversitat i el patrimoni natural, analitzant la documentació lliurada, contrastant la informació, redactant les propostes de resolució corresponents i preparant les autoritzacions, entre d’altres.  

– Realitzar o participar en inspeccions i controls de compliment de la normativa ambiental i de riscos ambientals.  

– Realitzar el seguiment dels indicadors per conèixer els impactes directes i indirectes de la contaminació atmosfèrica i d’altres intervencions en el medi ambient.  

– Mantenir, analitzar i interpretar els indicadors de seguiment i avaluació dels plans i programes d’actuació relacionats amb el medi ambient i els riscos ambientals.  

– Donar suport tècnic a la planificació dels projectes de declaració i planificació d’espais naturals protegits, de connectivitat ecològica, de protecció d’hàbitats i patrimoni geològic.  

– Donar assistència tècnica i assessorament a ens locals, altres administracions, empreses i ciutadania, sobre riscos ambientals, gestió d’espais naturals, prevenció i reducció de la contaminació, canvi climàtic, compra pública verda, entre d’altres.  

– Elaborar la proposta d’instruccions tècniques, directrius, processos i guies, sobre riscos ambientals, desenvolupament rural, i altres aspectes relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat.  

– Impulsar, coordinar i, si s’escau, participar en les actuacions d’equips pluriprofessionals per a la realització de simulacres i altres actuacions relacionades amb el seguiment i avaluació de plans en matèria de riscos ambientals. – Donar suport a la coordinació de la planificació i execució de projectes i treballs tècnics amb altres unitats de la Generalitat o organismes externs, relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat.  

– Participar en les activitats tècniques derivades de la vinculació a xarxes estatals i internacionals en matèria del medi ambient, la sostenibilitat, la biodiversitat i el medi natural.  

– Planificar, coordinar, gestionar, desenvolupar continguts i, si s’escau, participar en activitats de formació, sensibilització i divulgació sobre la preservació ambiental i la gestió dels riscos ambientals, i sobre les iniciatives i programes orientats al desenvolupament sostenible. 

 Requisits de participació a les oposicions de Cos Superior de la Generalitat de Catalunya  

Per participar a les oposicions de cos superior Gencat, has de complir els següents requisits generals 

 1. Nacionalitat. Heu de ser ciutadà espanyol o nacional d’algun dels estats membres de la Unió Europea. També podeu participar sense importar la vostra nacionalitat si sou cònjuge d’un ciutadà espanyol o nacional d’un altre estat membre de la UE. Així mateix, hi poden participar els ciutadans d’estats amb què la UE hagi fet tractats internacionals i Espanya hagi ratificat aquells que permeten la lliure circulació de treballadors. 
 2. Edat. Has de tenir almenys 16 anys i no superar, si escau, l’edat màxima de jubilació forçosa. 
 3. Titulació. Has de tenir la titulació acadèmica exigida per a l’oposició en qüestió. 
 4. Capacitat funcional. Has de comptar amb la capacitat funcional necessària per exercir les funcions de la categoria o especialitat a què vulguis accedir. 
 5. No haver estat separat d’ocupació mitjançant un procediment disciplinari ni haver estat judicialment inhabilitat. 

Proves de Selecció de les oposicions de Cos Superior Gencat  

Les proves de selecció de les oposicions de Cos Superior de la Generalitat de Catalunya són, per norma general, per concurs oposició lliure, és a dir, a més de la nota que treguis als teus exàmens, es valoraran els mèrits que tinguis:  

 • Serveis prestats a l’administració pública  
 • Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)  

La fase d’oposició és de caràcter obligatori i eliminatori 

Exercicis

La darrera convocatòria de cos superior de la Generalitat de Catalunya constava de tres proves, i aquestes d’exercicis: 

Primera prova. Consta de tres exercicis. 

 • Primer exercici: test de coneixements sobre la part comuna del temari. 
 • Segon exercici: preguntes de resposta breu de la part comuna del temari.  
 • Tercer exercici: test de competències professionals.  

Segona prova. Aquesta prova és específica de cada opció i es convocarà de manera separada per a cada opció per tal que les persones aspirants admeses a diferents opcions les puguin realitzar. 

Aquesta prova consta de dos exercicis que són comuns per als dos torns (lliure accés i promoció interna). 

 • Primer exercici: test de coneixements sobre la part específica del temari. 
 • Segon exercici: supòsit pràctic 

Tercera prova. Consta de dos exercicis. 

 • Primer exercici: coneixements de llengua catalana (per a les persones aspirants que no estiguin exemptes de realitzar-lo) 
 • Segon exercici: coneixements de llengua castellana (per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exemptes de realitzar-lo) 

Nombre de Temes  

El programa de les oposicions de cos superior gencat es compon de 65 temes, 35 temes comuns a totes les opcions i 30 temes específics per a cada opció.  

Temari d’oposicions Cos Superior Generalitat Catalunya  

Si busques el millor temari per a Cos Superior de la Generalitat de Catalunya, a ADAMS trobaràs el temari de la part comuna a totes les opcions, i la col·lecció completa per a l’opció general del Cos Superior (temari comú i temari específic a l’opció general) . L’Editorial d’ADAMS té uns alts estàndards de qualitat, reconeguda amb el segell 600 EFQM.  

Borsa d’ocupació Cos Superior Generalitat de Catalunya  

Les convocatòries de les borses d’ocupació de la Generalitat de Catalunya són realitzades pels diversos departaments de la Generalitat. Cada departament determina les especificacions del lloc de treball i els requisits necessaris.  

Com presentar la sol·licitud a les oposicions de Cos Superior de la Generalitat de Catalunya  

Les sol·licituds per participar en els processos selectius del Cos Superior Gencat es presentaran telemàticament mitjançant el formulari habilitat a aquest efecte i caldrà seguir les instruccions que proporciona la mateixa aplicació. Per això, cal estar registrat per a l’ús del sistema d’identificació i signatura electrònica Cl@ve o posseir un certificat digital de signatura electrònica, o DNIe.  

Prepara’t amb ADAMS Formació  

A ADAMS no hauràs d’estar un període mínim de permanència ni tampoc hauràs d’abonar una matrícula. Pots pagar mes a mes fins a la data de l’examen o fins al moment que vulguis. Amb més de 65 anys d’experiència, hem format milers d’empleats públics, i més de 60.000 alumnes d’ADAMS han assolit els seus objectius.  

T’oferim diverses opcions per preparar-te per a les oposicions de Cos Superior a la Generalitat de Catalunya. Aquí et presentem totes les alternatives disponibles:  

Classes  

Posem a la teva disposició dues modalitats de classes, perquè triïs la que millor s’adapti a les teves necessitats. En els dos casos, les classes es graven i es mantenen disponibles durant 15 dies perquè les vegis quan més et convingui, en cas que no puguis assistir presencialment:  

Curs en línia  

Si prefereixes preparar-te al teu propi ritme, la nostra modalitat online és l’elecció adequada per a tu. Al nostre curs online, rebràs els llibres de l’oposició, accés a la biblioteca, classes gravades i la versió premium de la nostra eina ADAMS Test. Deixaràs passar aquesta oportunitat?  

ADAMS Test 

Comptem amb la millor eina perquè puguis practicar els exàmens de la teva oposició. Tindràs la capacitat de personalitzar els tests segons les teves necessitats, amb el nombre de preguntes que triïs. Tindràs milers de preguntes sempre actualitzades i podràs avaluar el teu progrés. Inscriu-t’hi ara i comença a practicar!  

FAQS 

On es presenta la sol·licitud per a oposicions de Cos Superior de la Generalitat de Catalunya? 

Les sol·licituds per participar a les convocatòries del Cos Superior gencat es presentaran per via electrònica. Per poder presentar telemàticament la instància, necessitaràs haver-te registrat, prèviament, per a l’ús del sistema d’identificació i signatura electrònica Cl@ve o posseir un certificat digital de signatura electrònica, o DNIe 

Com es poden preparar les oposicions de Cos Superior de la Generalitat Catalunya?  

La preparació que requereixes dependrà del temps de què disposis i els teus coneixements previs sobre la matèria. Recomanem dedicar, almenys, entre quatre i sis hores al dia i comptar amb el suport d’una acadèmia que et brindi orientació i t‘assisteixi en la planificació dels teus estudis, per aprofitar al màxim els teus esforços i aconseguir obtenir una plaça.  

Com accedir a la borsa de treball de Cos Superior de la Generalitat de Catalunya?  

La Generalitat de Catalunya requereix personal temporal per cobrir les absències d’empleats de vacances o de baixa per diverses raons. Per atendre aquestes necessitats, se selecciona personal a través de les borses de treball que són anunciades per cada departament.  

Quan són les oposicions de Cos Superior de la Generalitat de Catalunya?  

De moment no tenim una data concreta de quan es podrien convocar les places de Cos Superior Gencat. 

¡Sigue nuestras redes sociales!