Producto añadido a la cesta
Auxiliars Administratius Generalitat de Catalunya. Promoció Interna
Matricúlate
image single oposiciones

Auxiliars Administratius Generalitat de Catalunya. Promoció Interna

Matricúlate

Convocatòria cos Auxiliar promoció interna especial (PIE)

Convocades 1.296 places (es reserven 65 per a persones que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades i 26 per a persones amb discapacitat intel·lectual). Els exàmens es realitzaran al 25 de maig del 2024, a les 9.30 hores.

Prepara’t amb nosaltres

Per ajudar-vos en la vostra preparació, us oferim Curs Online.

Llibres: I a més a més tenim editat el temari amb els 8 temes del procés d’estabilització, coincidents i vàlids per a la promoció interna especial.

Funcions de l’escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d’administració de la Generalitat de Catalunya

Desenvolupar les tasques de mecanografia i despatx de correspondència, de transcripció i còpia literal de documents, d’arxius, de fitxers i de classificació de documents, de manipulació bàsica de màquines i d’equips d’oficina, de registre i similars

¡Plazas agotadas!

¿Quieres que nuestros asesores se pongan en contacto contigo?

arrow
recursosonlineicon

Online

Online

calendar

Elige las fechas según tus necesidades

4 meses
clock

24/7

A tu ritmo, cuando tú quieras

euro
250,00
Matricúlate
calendar

Elige las fechas según tus necesidades

6 meses
clock

24/7

A tu ritmo, cuando tú quieras

euro
298,00
Matricúlate

El procediment de selecció és el de concurs oposició.

Fase d’oposició (60 punts)

Està constituïda per una prova amb dos exercicis. Els exercicis no són eliminatoris si bé, per superar la prova, caldrà obtenir una puntuació mínima de 30 punts en la suma dels dos exercicis.

Fase de concurs (40 punts)

Es valoraran:

 • Serveis prestats (puntuació màxima 32 punts).
 • Superació sense plaça de concurs oposició (2 punts).
 • Coneixements de català (puntuació màxima 3 punts).
 • ACTIC i equivalents (puntuació màxima 3 punts).
arrow

Primer exercici

Test de coneixements.

De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes tipus test, més 5 de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part específica del temari que es detalla en l’annex corresponent.

Pel que fa a cossos i escales en els quals no hi ha part específica de temari, s’establirà en l’annex corresponent els temes sobre els quals versarà aquesta prova.

Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d’una resposta encertada.

El temps per a realitzar aquest exercici és d’1 hora i 20 minuts.

La qualificació de l’exercici és de 0 a 25 punts.

arrow

Segon exercici

supòsit pràctic, tipus test.

De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a resoldre un test sobre un supòsit pràctic de 10 preguntes tipus test, més 2 de reserva, sobre el contingut de la part específica dels temaris que es detalla en l’annex corresponent. Pel que fa a cossos i escales en els quals no hi ha part específica de temari, s’establirà en l’annex corresponent els temes sobre els quals versarà aquesta prova.

Aquest exercici pot incloure diferents situacions professionals, sobre els coneixements requerits i relacionats amb les funcions del cos, escala o especialitat convocat.

Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d’una resposta encertada.

El temps per realitzar aquest exercici és d’1 hora i 30 minuts.

La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 35 punts.

arrow

Tercer exercici

Prova acreditativa del requisit de participació de coneixements de llengua catalana.

De caràcter obligatori i eliminatòria per a les persones aspirants que no estiguin exemptes de realitzar-la. Prova de coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1) que consta de dues parts:

 • Primera part. S’hi avalua el domini de l’expressió escrita, mitjançant la redacció d’un text de 200 paraules, com a mínim; la comprensió lectora, per mitjà de la lectura d’un text escrit i la resposta a preguntes sobre aquest text, i la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d’avaluació del coneixement de l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.
 • Segona part. S’hi avalua l’expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d’un text i una conversa i/o exposició sobre temes generals d’actualitat.

El temps per realitzar-la és d’1 hora i 30 minuts, per a la primera part, i de 30 minuts, per a la segona, sens perjudici de possibles adaptacions.

El resultat d’aquesta prova és d’apte/a o no apte/a.

Per ser declarat apte/a en aquesta prova s’ha d’obtenir una puntuació total mínima del 70%.

Estan exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana les persones aspirants que acreditin estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) o superior de la Secretaria de Política Lingüística.

arrow

Programa

DOGC 29-07-2022

Temari de l’escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d’administració de la Generalitat de Catalunya (grup C, subgrup C2).

El temari sobre el qual versen les proves d’aquest procés de selecció de promoció interna especial és el corresponent als temes: 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 (són els temes ressaltats a continuació en negreta):

 1. Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, tipologia de competències. El Govern i el president o la presidenta de la Generalitat.
 2. L’organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions.
 3. Bon govern i transparència: concepte i principis. L’Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i ciutadana com a titular de drets davant l’Administració: dret a la no discriminació i a una atenció adequada, drets lingüístics i dret d’accés als serveis i la informació pública. Drets relatius als mitjans electrònics.
 4. El dret a la protecció de dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter personal. El consentiment. El dret d’informació. Els drets de les persones interessades. El delegat i delegada de protecció de dades.
 5. Concepte de procediment administratiu. Les persones interessades. Els terminis. Els actes administratius: requisits, eficàcia, nul·litat i anul·labilitat.
 6. Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació i instrucció.
 7. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i estructura
 8. La funció pública: les classes d’empleats i empleades públics, l’adquisició i pèrdua de la relació de servei, les situacions administratives. La provisió de llocs de treball i la mobilitat. El règim d’incompatibilitats.
 9. Atenció a la ciutadania i comunicació interpersonal: la comunicació verbal i no verbal, la capacitat d’escolta, la comunicació assertiva i les estratègies d’actuació en situacions difícils. Especificitats de l’atenció telefònica. Serveis de les oficines d’atenció ciutadana.
 10. L’Administració digital: seu electrònica i punt d’accés general electrònic. Certificat digital i signatura electrònica. Representació digital. Els registres d’entrada i sortida de documents. La xarxa de suport a l’Administració digital. El Registre electrònic general de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 11. La gestió documental a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. L’organització dels documents electrònics. La transferència, el préstec i la consulta de documents.
 12. Documentació administrativa: estructura i criteris de redacció de la carta, el certificat, la citació, la diligència, la notificació i la sol·licitud. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge administratiu.
 13. Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Còpia autèntica (e-Còpia) i digitalització segura. Notificació electrònica (e-Notum). Valisa electrònica (e-Valisa). Tauler electrònic (e-Tauler).
 14. Els drets dels empleats i empleades públics: drets individuals i drets individuals exercits col·lectivament. Principis ètics i de conducta dels empleats i empleades públics. Els deures dels empleats i empleades públics.
 15. El règim disciplinari. Els delictes contra l’Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets. La normativa aplicable al personal de la Generalitat de Catalunya sobre el tracte no discriminatori, la igualtat entre persones i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Libros de Auxiliars Administratius Generalitat de Catalunya. Promoció Interna

Nuestros alumnos

Raquel Osuna

Administrativos de Estado
“Cuando decidí opositar siempre pensé en ADAMS por varias razones, entre ellas por recomendación de personas conocidas y por permanecer tantos años en el sector y me alegro mucho de la decisión que tomé. Empecé comprándome los libros y luego más tarde me apunté para preparar el examen de ofimática del cuerpo de Administrativo del Estado, y muy bien, tuve como profesor a Javier y salí muy contenta de sus clases.”
alumna
David Ruiz

Administrativos de la Comunidad de Madrid
"Teníamos simulacros continuamente. Había dos tipos, los que el profesor te ponía para practicar semanales, y los de examen puro y duro. Eso te permite estar preparado, conocer los tiempos, y cómo organizarte."
alumno
Paloma García

Tramitación Procesal
"He tenido siempre el apoyo del tutor, Alberto, mi tutor online, la verdad es que siempre estuvo ahí. Fue muy constante en los correos, en los mensajes, siempre animando y apoyando. Me acompañó sin agobiarme."
alumna
Saray Sáez

Administrativos de la Junta de Andalucía
"Para mí ha sido fundamental el apoyo de la Academia, ya que, cuando empecé en este mundo, no tenía ni idea de leyes, de los temarios, de lo intenso que hay que dedicar."
alumna
Esther Sánchez

Administrativos de Estado
“Os recomendaré a todas las personas que decidan emprender una empresa como la de estudiar una oposición.”
alumna
María Jesús Guende

Administrativos de Estado
“Tengo que reconocer que el camino no ha sido fácil y que no era la primera vez que me presentaba a un proceso selectivo pero al final he conseguido mi objetivo. ADAMS me ha ayudado a conseguirlo porque me ha proporcionado material actualizado y me ha ayudado a seguir una rutina de estudio. Muchas gracias por vuestra ayuda.”
alumna
Lucía Fernández

“Temarios bien organizados y actualizados, esquemas muy útiles para repasar, y supuestos y test que te ayudan a comprender la ley y a retener mejor el contenido.”
alumna
Ver más arrowMiniOrange
atencionPersonalizada

Atención personalizada y tutorías

campus

Recursos en campus virtual

portapapeles

Profesores especializados

monitor

Temarios y servicio de actualización

¡Sigue nuestras redes sociales!