Producto añadido a la cesta
Agents Rurals Generalitat de Catalunya
Matricúlate
image single oposiciones

Agents Rurals Generalitat de Catalunya

Matricúlate

Convocades 110 places d’Agents Rurals

La Generalitat de Catalunya convoca 100 places d’agents rurals i fins a 10 més corresponents al 10% addicional de places de la categoria d’agent de l’escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d’Agents Rurals , que corresponen a l’Oferta 2022.

Data d’examen:

 • 1a prova (coneixements i test aptitudinal): 24 de febrer de 2024.
 • 2a prova (aptitud física): 6 d’abril.
 • 3a prova, primer exercici (adequació professional): 20 d’abril
 • 3a prova, segon exercici (adequació professional): a partir del 29 d’abril
 • 4a prova, (prova mèdica): previsió segona quinzena de juny

Places pendents de convocar

A més, la Generalitat de Catalunya té pendent de convocar 100 places de l’Oferta 2023 (DOGC 05/04/2023).

Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals 2019-2024

Fins al 2024 Està previst incrementar la plantilla  en 300 places noves d’agents (diferents categories) i 50 places de personal tècnic i administratiu, la renovació de vehicles i les bases o la implementació de noves tecnologies, entre altres mesures (+Info).

Prepara’t amb ADAMS Formació

T’oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s’adapti a tu! Informa’t sobre les nostres metodologies:

Classes per Videoconferències

Funcions del Cos d’Agents Rurals

Les funcions que corresponen als/les membres del cos d’Agents Rurals són les de vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió de les matèries d’espais naturals protegits, tant terrestres com marítims, reserves de caça i pesca, lluita contra les pràctiques furtives, prevenció, vigilància, detecció i investigació d’incendis forestals, patrimoni forestal, forests declarades d’utilitat pública, camins ramaders, flora i fauna silvestres, recursos forestals, cinegètics, piscícoles i marins protegits, protecció dels animals, activitats extractives, impactes ambientals i accés al medi natural, i la resta de tasques d’execució definides al capítol II de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d’Agents Rurals, i també totes aquelles encomanades pel Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del cos d’Agents Rurals.

¡Plazas agotadas!

¿Quieres que nuestros asesores se pongan en contacto contigo?

arrow
videoconferencia

Clases por videoconferencia

Clases por videoconferencia

 • Sin matrículas ni permanencia
 • Paga mes a mes
calendar

Inicio: 7 de mayo de 2024

clock

M de 16:30 a 20:30

euro
145,00/mes
Matricúlate

El procediment selectiu és el de concurs oposició i consta de les fases següents:

 • 1. Primera fase: fase d’oposició
 • 2. Segona fase: fase de concurs
 • 3. Tercera fase: fase formativa de caràcter selectiu
 • 4. Quarta fase: fase de pràctiques

FASE D’OPOSICIÓ

La fase d’oposició es valora fins a un màxim de 60 punts, i està constituïda per les proves següents:

 • Primera prova: qüestionari de coneixements i test aptitudinal.
 • Segona prova: prova d’aptitud física.
 • Tercera prova: prova d’adequació psicoprofessional.
 • Quarta prova: prova mèdica.
 • Cinquena prova: coneixements de llengua catalana.

Puntuació total de la primera fase: fase d’oposició. La puntuació final d’aquesta fase d’oposició queda determinada per la suma de les qualificacions obtingudes en els exercicis de la primera i la segona prova (coneixements teoricopràctics i aptitud física), sempre que hagin estat declarades aptes en les proves restants que conformen la fase d’oposició.

arrow

Primera prova

De caràcter obligatori i eliminatori.

La primera prova consta dels dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori següents:

 • a) Primer exercici. Qüestionari de coneixements. Consisteix a resoldre un qüestionari tipus test de 80 preguntes amb 4 respostes alternatives, més 8 de reserva, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari general i del temari específic que consta a la Resolució INT/3497/2021, de 24 de novembre, per la qual s’aproven i es fan públics els temaris de les proves selectives per a l’accés a la categoria d’agent de l’escala bàsica del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.
  La qualificació de l’exercici és de 0 a 35 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 17,5 punts.
  El temps per fer aquest exercici és de 2 hores.
  Cada pregunta té quatre alternatives de resposta de les quals només una és correcta. Totes les respostes correctes tenen el mateix valor. Les preguntes que es deixin en blanc no resten i les respostes errònies descompten una quarta part del valor d’una resposta correcta.
 • b) Segon exercici. Tests aptitudinals. Consisteix en la realització de tests adreçats a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals de la persona participant. S’hi avaluaran el raonament abstracte, el raonament espacial, l’aptitud verbal, l’aptitud numèrica i l’aptitud perceptiva.
  El Tribunal Qualificador no corregirà el segon exercici de les persones que no hagin superat el primer exercici.
  La qualificació de l’exercici és de 0 a 15 punts.
  La puntuació mínima per superar-lo és de 7,5 punts.
  Per superar la primera prova caldrà haver superat tots dos exercicis.
arrow

Segona prova

Prova d’aptitud física.

Pel que fa a les places reservades a dones, seran convocades a la realització de la prova d’aptitud física les 110 dones que hagin superat la primera prova amb la millor puntuació. En cas d’empat de puntuació en la posició 110, seran convocades totes les dones empatades en aquesta puntuació.
Pel que fa a les places no reservades, seran convocades a la realització de la prova d’aptitud física, descomptant les dones ja proposades per fer la prova d’aptitud física per la via de les places reservades a les dones, les 165 persones participants que hagin superat la primera prova amb la millor puntuació. En cas d’empat de puntuació en la posició 165, seran convocades totes les persones empatades en aquesta puntuació.
En el cas que el nombre de dones convocades sigui inferior a 110, la diferència fins a aquesta xifra acreixerà el nombre de places ofertes a la resta; i a l’inrevés, en el cas que el nombre de persones convocades sigui inferior a 165.

La prova consisteix en la realització dels exercicis següents:

 • Cursa de llançadora.
 • Circuit d’agilitat.
 • Pressió sobre banc.
 • Exercici aquàtic.

La puntuació total de la prova física és de 0 a 10 punts i per superar-la s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Les persones que no superin aquesta prova seran excloses de la convocatòria. La puntuació total de la prova física s’obté de sumar la puntuació de cada un dels exercicis físics tenint en compte el percentatge de cada exercici respecte a la puntuació total de la prova física.
Els percentatges de puntuació dels exercicis físics sobre el total de la prova física són els següents: 25% per a la cursa de llançadora, 25% per al circuit d’agilitat, 25% per a l’exercici de pressió sobre banc i 25% per a l’exercici aquàtic.
Cada exercici físic es puntua de 0 a 2,5 punts segons els barems establerts a l’annex 2, a excepció de l’exercici aquàtic, que puntua 2,5 punts sempre que no se superi el temps màxim establert a la taula d’exigència.
Les persones participants han de fer els quatre exercicis físics i han d’aconseguir una puntuació mínima de 0,5 punts en els exercicis de cursa de llançadora, circuit d’agilitat i pressió sobre banc, i no superar el temps màxim establert a la taula d’exigència per a l’exercici aquàtic. Les persones que no assoleixin la puntuació mínima exigida, o que superin el temps màxim establert per a l’exercici aquàtic, seran excloses de la convocatòria.

arrow

Tercera prova. Primer exercici (previsió)

Prova d’adequació psicoprofessional.

Pel que fa a les places reservades a dones, seran convocades a la realització d’aquesta prova les 66 dones que hagin superat la primera i la segona prova amb la millor puntuació en la suma de les dues proves. En cas d’empat de puntuació en la posició 66, seran convocades totes les dones empatades en aquesta puntuació. Pel que fa a les places no reservades, seran convocades a la realització d’aquesta prova les 99 persones participants que, descomptant les dones ja proposades per fer la prova d’adequació psicoprofessional per la via de les places reservades a les dones, hagin superat la primera i la segona prova amb la millor puntuació en la suma de les dues proves. En cas d’empat de puntuació en la posició 99, seran convocades totes les persones aspirants empatades en aquesta puntuació. En el cas que el nombre de dones convocades sigui inferior a 66, la diferència fins a aquesta xifra acreixerà el nombre de places ofertes a la resta; i a l’inrevés, en el cas que el nombre de persones participants convocades sigui inferior a 99

La prova d’adequació psicoprofessional consta de dos exercicis de caràcter obligatori. A fi de determinar la qualificació d’aquesta prova, només es tindran en compte els resultats de les proves practicades per les persones especialistes designades pel tribunal qualificador i obtinguts en el moment respectivament indicat per a la realització dels exercicis. En conseqüència, per a la qualificació d’aquest exercici no es tindran en compte els resultats d’altres proves a les quals les persones participants s’hagin pogut sotmetre a iniciativa pròpia i que aportin amb caràcter previ, simultani o posterior al moment de realització dels exercicis descrits en aquesta base.

a) Primer exercici, de caràcter obligatori i no eliminatori.

Consisteix a respondre un o diversos qüestionaris orientats a avaluar característiques de la personalitat, observacions clíniques i competències professionals de la persona participant i determinar-ne el grau d’adequació a les funcions corresponents a la categoria d’agent de l’escala bàsica.

El Tribunal Qualificador determinarà i publicarà abans de la realització de l’exercici les dimensions susceptibles de valoració i la seva ponderació en funció del perfil establert i atenent als requeriments funcionals i competencials del lloc de treball de la categoria d’agent de l’escala bàsica.

Els resultats d’aquest exercici, de caràcter no eliminatori, constitueixen un element previ i complementari perquè el tribunal pugui orientar, si ho estima convenient, el contingut del segon exercici.

 

arrow

Quarta prova previsió segona quinzena de juny

Prova mèdica.

De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix en un reconeixement mèdic a les persones participants, realitzat per persones professionals mèdiques col·legiades designades pel Tribunal Qualificador, a fi d’acreditar que no pateixen cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment les funcions pròpies de la categoria d’agent de l’escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les causes d’exclusió mèdiques establertes a l’annex 3.

Es tindran en compte els aspectes següents: mesurament del pes en relació amb l’índex de massa corporal, valoració sensorial, l’aparell locomotor, l’aparell cardiovascular, l’aparell respiratori, el sistema nerviós i exploració mèdica general a fi de valorar el funcionament, les possibles malformacions i alteracions en els diferents aparells que dificultin o impedeixin l’exercici de les funcions pròpies de la categoria d’agent de l’escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.
S’efectuaran, com a mínim, les exploracions següents: anàlisi d’orina, anàlisi de sang, electrocardiograma, audiometria i, segons els resultats d’aquestes proves i de la revisió dels paràmetres anteriors, les exploracions complementàries específiques que siguin necessàries per comprovar que la persona participant no està inclosa en cap de les causes d’exclusió mèdiques establertes a l’annex 3 d’aquesta convocatòria.
La realització de la prova mèdica implica el consentiment de les persones participants perquè els resultats corresponents es posin a disposició del Tribunal Qualificador per tal que serveixin de fonament per a l’avaluació de la prova.
La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no apte/a.

arrow

Cinquena prova

Coneixements de llengua catalana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones participants que no n’estiguin exemptes. Es convocaran a la realització d’aquesta prova les persones participants que hagin estat declarades aptes en la cinquena prova, prova mèdica, i no hagin acreditat el nivell de llengua catalana requerit per la convocatòria.

 • Primera part: s’hi avalua el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text de 200 paraules, com a mínim, i la gramàtica i el vocabulari mitjançant exercicis d’avaluació del coneixement sobre l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.
 • Segona part: s’hi avalua l’expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d’un text i una conversa o una exposició sobre temes generals d’actualitat.

El temps per fer aquesta prova no pot ser superior a 1 hora i 30 minuts per a la primera part i a 30 minuts per a la segona.

arrow

Tercera prova. Segon exercici

Tercera prova: prova d’adequació psicoprofessional.

b) Segon exercici, de caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix a fer una entrevista per obtenir informació en relació amb el desenvolupament personal i professional de la persona participant per determinar-ne el grau d’adequació per al desenvolupament futur de les funcions pròpies de la categoria d’agent de l’escala bàsica del Cos d’Agents Rurals que consten a la base 1.3.

La qualificació d’aquesta prova és d’apte o no apte. Les persones que no superin aquesta prova seran excloses de la convocatòria.

L’avaluació del grau d’adequació de cada participant es farà prenent com a referència factors que tenen incidència directa en la funció a desenvolupar, com són: característiques de la personalitat, observacions clíniques i competències professionals. La seva incidència en la valoració final serà motivadament individualitzada en aquells casos en què la persona aspirant resulti declarada no apta. En el cas de les persones declarades aptes, els resultats del test podran ser contrastats al llarg de la fase formativa i de pràctiques.

El Tribunal Qualificador acordarà i publicarà abans de la realització de l’entrevista les dimensions susceptibles de valoració, així com els criteris de correcció per assolir la qualificació d’apte. L’entrevista s’avaluarà atenent els resultats i conclusions obtinguts exclusivament durant el seu transcurs, i en cap cas estarà condicionada o vinculada de manera exclusiva als resultats del primer exercici, que constitueixen un element complementari perquè el tribunal pugui orientar, si ho estima convenient, el contingut d’aquesta, juntament amb l’informe de vida laboral que els aspirants convocats a la prova hauran de lliurar en el moment i de la forma que determini el Tribunal Qualificador.

L’entrevista serà realitzada per almenys dues persones membres del Tribunal Qualificador i podrà comptar amb personal assessor especialista, el qual l’assistirà en el transcurs de l’entrevista i podrà conduir-la, i emetrà l’informe tècnic corresponent de cada aspirant amb el vistiplau dels membres del Tribunal presents, que serà traslladat al Tribunal Qualificador perquè l’avaluï i n’aprovi els resultats.

 

arrow

Programa

DOGC de 29-11-2021

Temari general

 1. La Constitució espanyola: estructura i contingut general. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: estructura i contingut general. Organització territorial i competències de la Generalitat de Catalunya. La competència en matèria de medi ambient establerta a l’Estatut de Catalunya.
 2. Organització de l’Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat. La Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions. Els municipis. Les províncies. Les comarques. Les vegueries.
 3. El procediment administratiu. Els interessats. Els terminis. Els actes administratius. La revisió dels actes en via administrativa. Procediment administratiu sancionador. Concepte d’autoritat i potestats d’inspecció.
 4. El personal al servei de les administracions públiques. Regulació de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Drets i deures del personal funcionari. Situacions administratives. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Mesures d’igualtat per raó de gènere.

Temari específic

 1. El Departament d’Interior: funcions i estructura. La Direcció General d’Agents Rurals. Normativa bàsica reguladora del Cos d’Agents Rurals.
 2. Els agents rurals com a policia judicial. Els delictes sobre l’ordenació del territori i l’urbanisme, sobre el patrimoni històric, contra els recursos naturals i del medi ambient, els relatius a la protecció de la flora, fauna i animals domèstics i dels incendis forestals.
 3. L’activitat cinegètica a Catalunya: normativa i regulació d’aplicació a Catalunya. Modalitats de caça. Classificació dels terrenys cinegètics. Espècies cinegètiques i períodes hàbils. Infraccions.
 4. El Reglament d’armes: tipus d’armes i llicències. Regulació de la tinença, la circulació i l’ús.
 5. L’activitat piscícola a Catalunya: normativa i regulació de la pesca esportiva a les aigües continentals a Catalunya. Classificació de les zones de pesca a Catalunya. Espècies piscícoles i períodes hàbils. Infraccions.
 6. Protecció d’animals: normes generals de protecció dels animals. Animals de companyia: normativa i regulació d’aplicació a Catalunya. Nuclis zoològics. Centres d’acollida d’animals de companyia. Infraccions.
 7. Protecció de la fauna salvatge: normativa i regulació d’aplicació a Catalunya. Catàleg espanyol d’espècies amenaçades. Prohibicions i autoritzacions relacionades amb la fauna protegida. Fauna salvatge autòctona i no autòctona.
 8. Espècies exòtiques invasores de flora i fauna: Catàleg espanyol d’espècies invasores. Prohibicions i autoritzacions relacionades amb espècies exòtiques invasores.
 9. Prevenció d’incendis forestals: normativa i regulació d’aplicació a Catalunya. Infraccions. El Pla especial d’emergències per a incendis forestals de Catalunya (INFOCAT). Les agrupacions de defensa forestal (ADF): regulació legal. El Pla Alfa.
 10. Regulació d’infraestructures relacionades amb la prevenció d’incendis forestals: urbanitzacions, carreteres, vies fèrries, línies elèctriques, aprofitaments forestals, abocadors i àrees recreatives. Regulació d’activitats amb risc d’incendis forestals: autoritzacions i comunicacions. Mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l’activitat agrícola.
 11. Protecció i gestió de les forests: normativa i regulació d’aplicació a Catalunya. Infraccions. Forests: concepte i classificació. Condicions normatives dels aprofitaments forestals regulats: fusta, llenya, suro, pinya, tòfona, ús domèstic i desarrelament d’arbres. L’activitat apícola a Catalunya.
 12. Normativa bàsica de la flora protegida. Catàleg de flora amenaçada de Catalunya. Prohibicions i autoritzacions relacionades amb la flora amenaçada. Arbres monumentals i verd nadalenc.
 13. Legislació estatal i autonòmica en matèria de conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat: catalogació i protecció dels hàbitats de patrimoni natural, espais de la Xarxa Natura 2000, conservació de la biodiversitat. Infraccions.
 14. Protecció dels espais naturals terrestres i marítims: normativa i regulació d’aplicació a Catalunya: Els espais naturals protegits: El Sistema d’Espais Naturals Protegits de Catalunya. Espais naturals de protecció especial (ENPE). Pla d’espais d’interès natural (PEIN). Xarxa Natura 2000. Llocs d’importància comunitària (LIC). Zones d’Especial Conservació (ZEC). Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).
 15. Regulació de l’ús recreatiu dels espais naturals i dels terrenys forestals. Regulació de les activitats fotogràfiques, científiques i esportives. Regulació sobre l’accés motoritzat al medi natural.
 16. Protecció del patrimoni cultural en el medi natural: normativa i regulació aplicable a Catalunya. Infraccions. Normativa bàsica d’urbanisme. Construccions en el sòl no urbanitzable: normativa i regulació aplicable a Catalunya. Infraccions.
 17. Legislació en matèria d’aigües a Catalunya. Zona de servitud i zona de policia de lleres. Usos comuns i usos comuns subjectes a autorització. Regulació del domini públic hidràulic.
 18. Residus: Residus municipals i residus industrials. Els vehicles fora d’ús. Pneumàtics fora d’ús. Runes, terres i altres residus de la construcció. Dejeccions ramaderes.
 19. Les activitats extractives: L’autorització i el programa de restauració a les activitats extractives. Protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. Normes addicionals en els espais d’interès natural afectats per activitats extractives.
 20. Els plans de protecció civil a Catalunya: El Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT). Els plans especials d’emergències a Catalunya. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya (CAT112).
 21. Geografia física i política de Catalunya. Conceptes bàsics sobre geografia.

ADAMS Test Exprés

 • oatc calendar 1 mes de acceso
 • oatc book Hasta 3.249 preguntas
 • oatc test Cuestionarios actualizados
19,99 / mes
Pago único de 19,99

ADAMS Test Experto

 • oatc calendar 6 meses de acceso
 • oatc book Hasta 3.249 preguntas
 • oatc test Cuestionarios actualizados
6,67 / mes
Pago único de 119,94 39,99 (te ahorras 79,95)

ADAMS Test Premium

 • oatc calendar 12 meses de acceso
 • oatc book Hasta 3.249 preguntas
 • oatc test Cuestionarios actualizados
4,67 / mes
Pago único de 239,88 55,99 (te ahorras 183,89)

Libros de Agents Rurals Generalitat de Catalunya

Nuestros alumnos

Raquel Osuna

Administrativos de Estado
“Cuando decidí opositar siempre pensé en ADAMS por varias razones, entre ellas por recomendación de personas conocidas y por permanecer tantos años en el sector y me alegro mucho de la decisión que tomé. Empecé comprándome los libros y luego más tarde me apunté para preparar el examen de ofimática del cuerpo de Administrativo del Estado, y muy bien, tuve como profesor a Javier y salí muy contenta de sus clases.”
alumna
David Ruiz

Administrativos de la Comunidad de Madrid
"Teníamos simulacros continuamente. Había dos tipos, los que el profesor te ponía para practicar semanales, y los de examen puro y duro. Eso te permite estar preparado, conocer los tiempos, y cómo organizarte."
alumno
Paloma García

Tramitación Procesal
"He tenido siempre el apoyo del tutor, Alberto, mi tutor online, la verdad es que siempre estuvo ahí. Fue muy constante en los correos, en los mensajes, siempre animando y apoyando. Me acompañó sin agobiarme."
alumna
Saray Sáez

Administrativos de la Junta de Andalucía
"Para mí ha sido fundamental el apoyo de la Academia, ya que, cuando empecé en este mundo, no tenía ni idea de leyes, de los temarios, de lo intenso que hay que dedicar."
alumna
Esther Sánchez

Administrativos de Estado
“Os recomendaré a todas las personas que decidan emprender una empresa como la de estudiar una oposición.”
alumna
María Jesús Guende

Administrativos de Estado
“Tengo que reconocer que el camino no ha sido fácil y que no era la primera vez que me presentaba a un proceso selectivo pero al final he conseguido mi objetivo. ADAMS me ha ayudado a conseguirlo porque me ha proporcionado material actualizado y me ha ayudado a seguir una rutina de estudio. Muchas gracias por vuestra ayuda.”
alumna
Lucía Fernández

“Temarios bien organizados y actualizados, esquemas muy útiles para repasar, y supuestos y test que te ayudan a comprender la ley y a retener mejor el contenido.”
alumna
Ver más arrowMiniOrange
atencionPersonalizada

Atención personalizada y tutorías

campus

Recursos en campus virtual

portapapeles

Profesores especializados

monitor

Temarios y servicio de actualización

¡Sigue nuestras redes sociales!