Producto añadido a la cesta
Auxiliars Administratius Diputació de Girona
Matricúlate
image single oposiciones

Auxiliars Administratius Diputació de Girona

Matricúlate

Convocades

12 places d’auxiliar administratiu/va, personal funcionari de la Diputació de Girona, en execució de les ofertes públiques dels anys 2020, 2021 i 2022, tant pel torn de reposició com pel torn d’estabilització:

 • Reposició: 5 places (concurs-oposició)
 • Estabilització: 7 places (concurs-oposició)

Borsa de treball

Totes aquelles persones aspirants que hagin obtingut com a mínim un 3 sobre 10 (que equival a un 9 sobre 30) en el primer exercici de la fase d’oposició (test) i un 4 sobre 10 (que equival a un 12 sobre 30) en el segon exercici de la fase d’oposició (cas pràctic), però que no hagin obtingut cap de les places objecte de la convocatòria, passaran a formar part d’una borsa de treball per tal de cobrir vacants temporals en places idèntiques a les convocades, d’acord amb l’ordre de puntuació obtinguda en el concurs-oposició.

Prepara’t amb nosaltres

T’oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s’adapta a tu! Informa’t sobre les nostres metodologies:

 • Classes presencials al nostre Centre de Girona (s’impartirà un temari general exigit a convocatòries d’auxiliars administratius de Corporacions Locals).
 • Classes per Videoconferència: Assistiràs a classe en directe per videoconferència des d’allà on vulguis, amb la possibilitat d’interactuar amb els docents per veu i xat.  
 • Curs Online:Disposaràs de tot el material per preparar-te des de casa teva i al teu ritme, amb l’ajuda dels nostres tutors.
 • Llibres
 • ADAMS Test
¡Plazas agotadas!

¿Quieres que nuestros asesores se pongan en contacto contigo?

No existen grupos para matriculación

El procediment de selecció de les convocatòries anunciades és el concurs-oposició.

Els processos constaran de dues parts diferenciades: la d’oposició i la de concurs. Únicament accediran a la fase de concurs els aspirants que superin la d’oposició.

FASE D’OPOSICIÓ (60% del valor de tot el procés selectiu. 60 punts)

La fase d’oposició tindrà un valor de 60 punts sobre el valor total de tot el procés selectiu, havent d’obtenir la puntuació mínima que s’especifica a cada exercici (diferenciant per reposició i per estabilització) per tal de superar aquesta fase i passar a la fase de concurs.

La qualificació final de la fase d’oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en tots els exercicis.

El coneixement suficient de la llengua catalana s’acreditarà mitjançant la realització d’un exercici de caràcter obligatori i eliminatori, i es valorarà amb la qualificació d’apte/a o no apte/a.

En aquesta prova actuarà com a assessor especialista un tècnic del Consorci per a la Normalització Lingüística o dels Serveis Lingüístics de la Diputació de Girona, el qual proposarà al tribunal tant el contingut com la qualificació de la prova.

Quedaran exempts de realitzar l’esmentada prova els aspirants que aportin certificat del nivell corresponent a la plaça convocada.

Els aspirants seran convocats per a cada exercici en una crida única, i seran declarats exclosos aquells que no compareguin, llevat de casos de força major.

Aquests casos hauran de ser justificats i lliurement apreciats pel Tribunal.

En qualsevol moment, els membres del Tribunal podran requerir als aspirants l’acreditatiu de la seva personalitat.

 

FASE DE CONCURS (40% del valor de tot el procés selectiu. 40 punts)

Quan es publiquin els resultats de la fase d’oposició al tauler electrònic d’edictes de la Diputació de Girona, disponible a la Seu Electrònica (https://seu.ddgi.cat), es fixarà un nou termini d’almenys 5 dies hàbils per tal que les persones aspirants que hagin superat la fase de coneixements específics puguin presentar al Registre General de la Diputació de Girona o per altre mitjà previst a la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, la documentació relativa al concurs de mèrits. La puntuació obtinguda en el concurs de mèrits es sumarà a la puntuació obtinguda en les proves de coneixements específics, i determinarà la puntuació final dels aspirants

El barem de mèrits de la fase de concurs és el que s’indica a continuació:

 

 • Serveis prestats de forma temporal (fins a un màxim de 30 punts)
 • Activitat formativa (fins a un màxim de 10 punts)
  • Cursos relacionats amb la plaça a cobrir
  • Coneixements acreditats de llengua catalana (fins a 2,50 punts)
  • ACTIC (fins a 2,50 punts)
arrow

Primer exercici

Valoració dels coneixements orals i/o escrits de la llengua catalana mitjançant una prova de nivell equiparable al nivell de català C1. L’exercici podrà ser substituït mitjançant l’aportació del certificat del nivell C1 de la Direcció de Política Lingüística, o equivalent. El resultat de la prova es qualificarà d’apte/a o no apte/a.

arrow

Segon exercici

Consistirà en respondre un qüestionari de 30 preguntes tipus test, amb respostes alternatives, relacionades amb el programa de temes que s’indica a l’annex d’aquestes bases, determinades pel Tribunal. Els aspirants disposaran d’un període màxim d’una hora per a realitzar aquest exercici.

La puntuació màxima d’aquest exercici és de 30 punts, a raó d’1 punt per pregunta contestada vàlidament. Les preguntes contestades erròniament no descomptaran puntuació.

Aquest exercici és eliminatori, i caldrà obtenir un mínim de 15 punts (en el cas de les places de reposició) o de 9 punts (en el cas de les places per estabilització) per poder passar a l’exercici següent.

En tot cas, tothom que obtingui 9 punts passarà provisionalment a l’exercici següent, i no serà fins a tenir la puntuació total del procés selectiu que es tindrà en compte la puntuació mínima segons si és reposició o estabilització per a l’adjudicació de les places, tot adjudicant primer les 5 places de reposició (a les persones que hagin obtingut com a mínim un 15 sobre 30 en el test i un 15 sobre 30 a l’exercici pràctic), i posteriorment les 7 places d’estabilització (a les persones que hagin obtingut com a míním un 9 sobre 30 en el test i un 12 sobre 30 a l’exercici pràctic).

arrow

Tercer exercici

Exercici pràctic que consistirà en desenvolupar per escrit dos supòsits pràctics, a escollir entre tres, relacionats amb el programa de temes que s’indica a l’annex d’aquestes bases. Es aspirants disposaran d’un període màxim de dues hores per a la realització d’aquest exercici.

Es valoraran especialment en aquest exercici el nivell de formació general, la composició gramatical i la claredat d’exposició.

La puntuació màxima d’aquest exercici és de 30 punts.

Aquest exercici és eliminatori, i caldrà obtenir un mínim de 15 punts (en el cas de les places de reposició) o de 12 punts (en el cas de les places per estabilització) per poder superar la fase d’oposició i passar a la fase de concurs. Els aspirants que obtinguin una puntuació inferior als 15 o 12 punts assenyalats, depenent de si la cobertura de la plaça és per reposició o per estabilització, quedaran eliminats del procés selectiu.

En tot cas, tothom que obtingui 12 punts passarà provisionalment a l’exercici següent, i no serà fins a tenir la puntuació total del procés selectiu que es tindrà en compte la puntuació mínima segons si és reposició o estabilització per a l’adjudicació de les places, tot adjudicant primer les 5 places de reposició (a les persones que hagin obtingut com a mínim un 15 sobre 30 en el test i un 15 sobre 30 a l’exercici pràctic), i posteriorment les 7 places d’estabilització (a les persones que hagin obtingut com a míním un 9 sobre 30 en el test i un 12 sobre 30 a l’exercici pràctic).

arrow

Programa

 1. La Constitució Espanyola de 1978. Significat i estructura. Principis generals.
 2. L’organització territorial de l’Estat a la Constitució.
 3. L’Administració Local. Concepte. Entitats que comprèn. El règim local espanyol. Regulació jurídica.
 4. La província en el règim local. Organització provincial. Competències.
 5. El Dret administratiu: concepte. Fonts del Dret administratiu. Principis d’actuació de l’Administració Pública. Sotmetiment de l’Administració a la Llei i al Dret.
 6. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú. Fases del procediment administratiu. Les notificacions
 7. L’acte administratiu. Revisió dels actes administratius. Revisió d’ofici. Revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: recursos d’alçada, reposició i extraordinari de revisió.
 8. La gestió electrònica dels procediments administratius: registres, notificacions i ús de mitjans electrònics. Accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 9. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: els òrgans de les Administracions Públiques. Òrgans administratius i òrgans col·legiats.
 10. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Actes i certificats d’acords.
 11. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions: Procediment de concessió de subvencions, Concurrència competitiva i concessió directa. Justificació de les subvencions: formes, termini i pròrrogues. Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona.
 12. La Llei 19/2014, de 20 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: publicitat activa, publicitat passiva. Recursos i vies de reclamació.
 13. Llei 9/2017 de 8 de novembre, de LCSP: tipus de procediment d’adjudicació.
 14. Tipologia i característiques principals dels contractes públics. El contracte menor
 15. Concepte i aprovació del pressupost a les entitats locals. Principis pressupostaris.
 16. Les hisendes locals. Normativa reguladora. Els ingressos: les seves classes.
 17. El servei públic. Concepte. Les formes de gestió del servei públic.
 18. Els béns de les entitats locals. Concepte, classificació .
 19. El personal al servei de les entitats locals. Classes de personal. Drets i deures.

Nuestros alumnos

Raquel Osuna

Administrativos de Estado
“Cuando decidí opositar siempre pensé en ADAMS por varias razones, entre ellas por recomendación de personas conocidas y por permanecer tantos años en el sector y me alegro mucho de la decisión que tomé. Empecé comprándome los libros y luego más tarde me apunté para preparar el examen de ofimática del cuerpo de Administrativo del Estado, y muy bien, tuve como profesor a Javier y salí muy contenta de sus clases.”
alumna
David Ruiz

Administrativos de la Comunidad de Madrid
"Teníamos simulacros continuamente. Había dos tipos, los que el profesor te ponía para practicar semanales, y los de examen puro y duro. Eso te permite estar preparado, conocer los tiempos, y cómo organizarte."
alumno
Paloma García

Tramitación Procesal
"He tenido siempre el apoyo del tutor, Alberto, mi tutor online, la verdad es que siempre estuvo ahí. Fue muy constante en los correos, en los mensajes, siempre animando y apoyando. Me acompañó sin agobiarme."
alumna
Saray Sáez

Administrativos de la Junta de Andalucía
"Para mí ha sido fundamental el apoyo de la Academia, ya que, cuando empecé en este mundo, no tenía ni idea de leyes, de los temarios, de lo intenso que hay que dedicar."
alumna
Esther Sánchez

Administrativos de Estado
“Os recomendaré a todas las personas que decidan emprender una empresa como la de estudiar una oposición.”
alumna
María Jesús Guende

Administrativos de Estado
“Tengo que reconocer que el camino no ha sido fácil y que no era la primera vez que me presentaba a un proceso selectivo pero al final he conseguido mi objetivo. ADAMS me ha ayudado a conseguirlo porque me ha proporcionado material actualizado y me ha ayudado a seguir una rutina de estudio. Muchas gracias por vuestra ayuda.”
alumna
Lucía Fernández

“Temarios bien organizados y actualizados, esquemas muy útiles para repasar, y supuestos y test que te ayudan a comprender la ley y a retener mejor el contenido.”
alumna
Ver más arrowMiniOrange
atencionPersonalizada

Atención personalizada y tutorías

campus

Recursos en campus virtual

portapapeles

Profesores especializados

monitor

Temarios y servicio de actualización

¡Sigue nuestras redes sociales!