Producto añadido a la cesta
Administratius Xarxa Local Municipis Diputació de Girona (XALOC)
Matricúlate
image single oposiciones

Administratius Xarxa Local Municipis Diputació de Girona (XALOC)

Matricúlate
BannerMobile Yellow

Oferta d’ocupació pública 2023 extraordinari: 8 places Administratiu XALOC

8 places de l’escala d’administració general, subescala Administrativa, OOP 2023 taxa específica (concurs-oposició).

Prepara les oposicions d’Administratiu XALOC amb ADAMS Formació

Si us interessa preparar la convocatòria d’Administratiu XALOC ho podeu fer amb el nostre curs genèric d’Auxiliars Administratius de Corporacions Locals de Catalunya.

Amb borsa de treball

Totes aquelles persones que hagin aprovat però no hagin obtingut cap plaça objecte de la convocatòria, passaran a formar part d’una borsa de treball per tal de cobrir vacants temporals en places idèntiques a les convocades, d’acord amb l’ordre de puntuació obtinguda en el concurs oposició.

Funcions de l’Administratiu del XALOC

Funcions generals

 • Tramitar i realitzar el seguiment dels expedients administratius que gestiona l’organisme, d’acord amb les instruccions rebudes i els models subministrats.
 • Ordenar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així com elaborar bases de dades, fulls de càlcul i altres aplicacions d’usuari per poder donar sortida a la tasca encomanada i a les necessitats que es presentin.
 • Realitzar atenció al públic (telefònica, telemàticament i, si escau, presencialment) referit al seu àmbit de treball, responent a aquelles consultes per a les quals està facultat/ada o derivant a la persona responsable.
 • Utilitzar els diferents programaris i equips d’oficina, per tal de donar resposta a les necessitats de l’àmbit d’adscripció.
 • Portar a terme altres funcions de caràcter similar que li siguin assignades.

Funcions específiques:

 • Tramitar i realitzar el seguiment dels expedients administratius que gestiona l’organisme, d’acord amb les instruccions rebudes i els models subministrats.
 • Vetllar per l’acompliment dels tràmits administratius en els terminis assenyalats mitjançant la revisió i actualització de la normativa reguladora en la matèria.
 • Tramitar els expedients i fa un seguiment dels mateixos d’acord amb les directrius i els procediments establerts pels seus superiors.
 • Redactar documents de caràcter administratiu (resolucions, notificacions, entre d’altres) amb autonomia i d’acord amb la normativa general específica, així com d’altres documents necessaris per a la gestió i el seguiment de l’activitat del seu àmbit.
 • Tramitar la documentació necessària per tal d’establir convenis de col·laboració amb altres organismes i institucions.
 • Oferir suport administratiu als tècnics de l’àmbit que ho requereixin.
 • Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així com elaborar bases de dades, fulls de càlcul i altres aplicacions d’usuari per poder donar sortida a la tasca encomanada i a les necessitats que es presentin.
 • Realitzar bases de dades i registres estadístics per tal de donar resposta a les necessitats de l’àmbit.
 • Fer un recull i selecciona les dades rellevants per tal de traslladar-ho al seu superior jeràrquic per a l’elaboració de la memòria anual del servei.
 • Recopilar els antecedents documentals i obté la informació necessària per a l’execució dels tràmits o expedients econòmics i/o administratius.
 • Digitalitzar, arxivar i classificar documents atenent els criteris fixats de gestió documental.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en la matèria, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat (que es mantindran una vegada acabada la seva vinculació amb l’organisme).
¡Plazas agotadas!

¿Quieres que nuestros asesores se pongan en contacto contigo?

No existen grupos para matriculación

El procediment de selecció de la convocatòria és el concurs-oposició.

El procés constarà de dues parts diferenciades: la d’oposició (fins a un total de 20 punts) i la de concurs (fins a un total de 13 punts). Únicament accediran a la fase de concurs els aspirants que superin la fase d’oposició, ja que l’oposició té caràcter eliminatori, sense perjudici del que disposa el punt 8.3 de les bases.

La puntuació obtinguda en la fase de concurs es sumarà a la puntuació obtinguda en les proves de la fase d’oposició i determinarà la puntuació final de les persones aspirants.

En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc, a la persona aspirant que hagi obtingut la major puntuació en la fase d’oposició; si persisteix l’empat, la que hagi obtingut major puntuació en el tercer exercici. I si encara persisteix l’empat, l’ordre s’establirà prioritzant a qui estigui ocupant una de les places convocades a XALOC.

FASE D’OPOSICIÓ: EXERCICIS

La fase d’oposició tindrà un valor de 20 punts sobre el valor total de tot el procés selectiu (33 punts), havent d’obtenir la puntuació mínima que s’especifica a cada exercici, per tal de superar aquesta fase i passar a la de concurs.

Tots els exercicis de les diferents proves de la fase d’oposició seran obligatoris i eliminatoris, quan no s’indiqui el contrari. La qualificació final de la fase d’oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en tots els exercicis.

Els aspirants seran convocats per a cada exercici en una crida única i seran declarats exclosos aquells que no compareguin, llevat de casos de força major. Aquests casos hauran de ser justificats i lliurement apreciats pel Tribunal qualificador.

FASE DE CONCURS

Quan es publiquin al tauler d’anuncis electrònic i a la seu electrònica de XALOC (apartat Oferta de Treball) els resultats de la fase d’oposició, es fixarà un nou termini d’almenys 5 dies hàbils, per tal que els participants que han superat la fase d’oposició presentin al Registre general de XALOC, utilitzant la sol·licitud específica a tal efecte (seu electrònica de xalocgirona.cat) o per altre mitjà previst a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguen, perquè siguin valorats en aquesta fase de concurs.

Tots els mèrits s’hauran d’acreditar amb l’aportació dels corresponents diplomes o certificats, en el termini que s’indiqui en el moment de la publicació dels resultats de la fase d’oposició i, a més serà necessari per a la valoració dels serveis prestats l’aportació de la vida laboral emesa per la Tresoreria General de la Seguretat Social més el contracte de treball o en cas de ser autònom dependent, el contracte corresponent. Pel què fa als serveis a l’administració pública, aquesta documentació es podrà substituir pel certificat de serveis prestats emès per l’administració pública corresponent, per tal d’acreditar l’experiència professional i les funcions realitzades que es considerin equivalents. L’antiguitat i els serveis prestats a XALOC no caldrà que s’acreditin documentalment i s’admetran i valoraran en base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.

Els mèrits es computaran fins l’últim dia del termini de presentació de la documentació acreditativa dels mèrits (fase de concurs), independentment que aquesta data vagi més enllà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació al procés selectiu.

La fase de concurs té una puntuació màxima de 13 punts.

arrow

Primer exercici: prova de coneixements de català

Valoració dels coneixements orals i/o escrits de la llengua catalana mitjançant una prova de nivell equiparable al nivell de català C1, obligatori i eliminatori. En aquesta prova actuarà com a assessor especialista un/a tècnic/a del Consorci per a la Normalització Lingüística o dels Serveis Lingüístics de la Diputació de Girona, el qual proposarà al tribunal tant el contingut com la qualificació de la prova. El resultat de la prova es qualificarà d’apte/a o no apte/a.

Estan exempts de realitzar la prova esmentada els aspirants que aportin certificat del nivell C1 de català de la Direcció de Política Lingüística, o equivalent. Les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a XALOC, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos selectius dintre del grup institucional de la Diputació de Girona, estaran també exempts d’acreditar coneixements de llengua catalana, sempre que així ho declarin en la sol·licitud de participació i ho justifiquin documentalment.

arrow

Segon exercici: prova teòrica de coneixements

Consistirà en respondre un qüestionari de 40 preguntes tipus test, amb respostes alternatives, relacionades amb el programa de temes que s’indica en l’annex d’aquestes bases. Els aspirants disposaran del temps que determini el Tribunal per respondre les preguntes esmentades, que com a màxim serà d’una hora, i no podran utilitzar cap material de suport. La puntuació màxima d’aquest exercici és de 6 punts, a raó de 0,15 punts per pregunta contestada vàlidament. Les respostes errònies i no contestades no descompten.

Aquesta prova té caràcter eliminatori i per superar-la caldrà obtenir un puntuació mínima de 3 punts. Els aspirants que no obtinguin aquesta puntuació quedaran desqualificats del procés selectiu i no podran realitzar la prova següent.

Els aspirants que varen superar el segon exercici de la fase d’oposició del procés selectiu de 4 places de suport administratiu (subgrup de classificació C1) de XALOC (exp. convocatòria 2023/07), en execució de l’oferta d’ocupació pública de 2023, i que van assolir una nota igual o superior a 3 punts en l’examen test realitzat el dia 13 de novembre de 2023, podran eximir-se de realitzar aquest segon exercici (test), i se’ls assignarà automàticament la mateixa nota que van obtenir a la prova realitzada en aquella data (13 de novembre de 2023). Es farà pública la llista d’aspirants i la nota obtinguda al 2023 en el moment de publicar aquestes bases, al tauler electrònic d’edictes.

arrow

Tercer exercici: prova pràctica

Consistirà en desenvolupar, per escrit i durant un període màxim de dues hores, dos supòsits pràctics, a escollir entre tres, relacionats amb el programa de temes que s’indica a l’annex, sense utilitzar cap material de suport.

La puntuació màxima d’aquest exercici és de 14 punts i tindrà caràcter eliminatori, de forma que els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 7 punts seran eliminats del procés selectiu per no superar la fase d’oposició, i no passaran a la fase de concurs. Es valorarà especialment en aquest exercici el nivell de formació general, el coneixement de la normativa, la claredat d’exposició, la precisió en el llenguatge tècnic-administratiu emprat i el grau de concreció.

arrow

Programa

 1. La Constitució Espanyola de 1978. Significat i estructura. Principis generals. Reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional.
 2. L’organització territorial de l’Estat a la Constitució. Les Comunitats Autònomes: elaboració, contingut i valor normatiu dels estatuts d’autonomia.
 3. L’Administració Local. Concepte. Entitats que comprèn. El règim local espanyol. Regulació jurídica.
 4. La província en el règim local. Organització provincial. Competències. El President de la Diputació. Els Vicepresidents. El Ple de la Diputació. La Junta de Govern. Les Comissions informatives.
 5. El Dret administratiu: concepte. Fonts del Dret administratiu. Principis d’actuació de l’Administració Pública. Sotmetiment de l’Administració a la Llei i al Dret.
 6. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú: les fases del procediment administratiu.
 7. L’acte administratiu. Revisió dels actes administratius. Revisió d’ofici. Revocació dels actes administratius.
 8. Els recursos administratius: recursos d’alçada, reposició i extraordinari de revisió.
 9. Registre d’entrada i sortida de documents; comunicacions i notificacions.
 10. La gestió electrònica dels procediments administratius: registres, notificacions i ús de mitjans electrònics. Accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. La Seu electrònica.
 11. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: els òrgans de les Administracions Públiques. Òrgans administratius i òrgans col·legiats.
 12. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Actes i certificats d’acords.
 13. Dret dels ciutadans a la informació: accés a arxius i registres. La Llei 19/2014, de 20 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 14. Règim Jurídic dels contractes administratius. Elements, tipus i classificació. Distinció dels diferents procediments d’adjudicació.
 15. Concepte, formació i aprovació del pressupost a les entitats locals. Estructura pressupostària a les entitats locals.
 16. Les hisendes locals. Normativa reguladora. Els ingressos: les seves classes. Ordenances fiscals.
 17. El servei públic. Concepte. Les formes de gestió del servei públic.
 18. Els béns de les entitats locals. Concepte, classificació i règim jurídic.
 19. El personal al servei de les entitats locals. Classes de personal. Drets i deures.
 20. El dret de la sindicalització. Sistema retributiu. Règim disciplinari. Les situacions administratives.
 21. Potestat reglamentària a l’àmbit local. Potestat tributària a l’àmbit local. Les ordenances fiscals: règim d’elaboració, modificació i/o aprovació. Impugnació d’ordenances fiscals.
 22. Tributs locals: impostos, taxes i contribucions especials. Altres ingressos: Preus públics. Multes i Sancions. Prestacions patrimonials no tributàries.
 23. Impost sobre béns immobles, impost sobre activitats econòmiques i impost sobre vehicles de tracció mecànica: naturalesa, fet imposable i supòsits de no subjecció, exempcions i bonificacions, meritació i període impositiu.
 24. L’impost sobre construccions instal·lacions i obres. L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana: naturalesa, fet imposable i supòsits de no subjecció, exempcions i bonificacions, meritació i període impositiu.
 25. Sistema fiscal espanyol. Principis tributaris. concepte, fonts. Tributs: concepte i classificació. Obligació tributària, fet imposable, meritació, base imposable/liquidable, tipus de gravamen, quota i deute tributari.
 26. Obligacions tributàries formals. NIF. Col·laboració social. Les tecnologies informàtiques i telemàtiques a l’àmbit tributari
 27. Obligats tributaris. Drets i garanties dels obligats tributaris. Subjecte passiu: contribuent i substituts. Altres obligats tributaris. Capacitat d’obrar, representació, domicili fiscal i residència.
 28. Aplicació dels tributs. Procediments administratius en matèria tributària. Obligació de resoldre i terminis. Prova. Liquidacions. Notificació en matèria tributària.
 29. Gestió tributària. Funcions. Procediments de gestió tributària: devolució d’ingressos, rectificació, procediment iniciat per declaració.
 30. Gestió tributària. Comprovació de valors, taxació pericial, comprovació limitada i verificació de dades.
 31. Deute tributari: concepte i abast. Extinció del deute: pagament, ajornament i fraccionament. Altres formes d’extinció: confusió, novació i subscripció de convenis, compensació, deducció sobre transferències, condonació, prescripció, insolvències i crèdit incobrable.
 32. Gestió recaptadora. Procediment de recaptació voluntària. Participació d’entitats de crèdit en el procediment de recaptació.
 33. Recaptació en període executiu: els recàrrecs del període executiu. Procediment de constrenyiment: provisió de constrenyiment. Motius d’impugnació contra la provisió de constrenyiment. Garanties del deute tributari i execució de garanties.
 34. L’embargament: pràctica de l’embargament, diligència d’embargament i anotació preventiva d’embargament. Actuacions d’embargament: embargament d’efectiu, embargament de valors, embargament d’altres crèdits, embargament de sous, salaris i pensions, embargament de béns mobles i altres embargaments.
 35. Embargament de béns immobles, L’alienació de béns com a forma de conclusió del procediment de constrenyiment.
 36. Successors. Responsabilitat: solidària/subsidiària. Procediment davant de responsables
 37. Inspecció de tributs, funcions, facultats i mesures cautelars. Procediment d’inspecció, lloc i hora d’actuacions inspectores, termini de procediment, documentació de les actuacions d’inspecció, finalització del procediment i actes d’inspecció.
 38. Revisió administrativa. Normes comunes, procediments especials de revisió, recurs de reposició, reclamacions econòmic-administratives, interessats en el procediment i suspensió. El recurs de reposició a l’àmbit de la hisenda pública local.
 39. Potestat sancionadora en l’àmbit local. Principis de la potestat sancionadora i del procediment sancionador.
 40. Procediment ordinari i abreujat de la Llei 39/2015 i el procediment sancionador en la normativa reguladora del trànsit i la seguretat viària.

Puedes consultar convocatorias anteriores con mucha más información sobre la oposición:

Nuestros alumnos

Raquel Osuna

Administrativos de Estado
“Cuando decidí opositar siempre pensé en ADAMS por varias razones, entre ellas por recomendación de personas conocidas y por permanecer tantos años en el sector y me alegro mucho de la decisión que tomé. Empecé comprándome los libros y luego más tarde me apunté para preparar el examen de ofimática del cuerpo de Administrativo del Estado, y muy bien, tuve como profesor a Javier y salí muy contenta de sus clases.”
alumna
David Ruiz

Administrativos de la Comunidad de Madrid
"Teníamos simulacros continuamente. Había dos tipos, los que el profesor te ponía para practicar semanales, y los de examen puro y duro. Eso te permite estar preparado, conocer los tiempos, y cómo organizarte."
alumno
Paloma García

Tramitación Procesal
"He tenido siempre el apoyo del tutor, Alberto, mi tutor online, la verdad es que siempre estuvo ahí. Fue muy constante en los correos, en los mensajes, siempre animando y apoyando. Me acompañó sin agobiarme."
alumna
Saray Sáez

Administrativos de la Junta de Andalucía
"Para mí ha sido fundamental el apoyo de la Academia, ya que, cuando empecé en este mundo, no tenía ni idea de leyes, de los temarios, de lo intenso que hay que dedicar."
alumna
Esther Sánchez

Administrativos de Estado
“Os recomendaré a todas las personas que decidan emprender una empresa como la de estudiar una oposición.”
alumna
María Jesús Guende

Administrativos de Estado
“Tengo que reconocer que el camino no ha sido fácil y que no era la primera vez que me presentaba a un proceso selectivo pero al final he conseguido mi objetivo. ADAMS me ha ayudado a conseguirlo porque me ha proporcionado material actualizado y me ha ayudado a seguir una rutina de estudio. Muchas gracias por vuestra ayuda.”
alumna
Lucía Fernández

“Temarios bien organizados y actualizados, esquemas muy útiles para repasar, y supuestos y test que te ayudan a comprender la ley y a retener mejor el contenido.”
alumna
Ver más arrowMiniOrange
atencionPersonalizada

Atención personalizada y tutorías

campus

Recursos en campus virtual

portapapeles

Profesores especializados

monitor

Temarios y servicio de actualización

¡Sigue nuestras redes sociales!