Producto añadido a la cesta
Tècnic Mitjà Ajuntament de Barcelona. Temari Comú
Matricúlate
image single oposiciones

Tècnic Mitjà Ajuntament de Barcelona. Temari Comú

Matricúlate

Convocades 153 places de Tècnic/a Mitjà/ana

Les places corresponen a:

COS OOP 2023 OOP 2022 OOP 2021 TOTAL
TM Arquitectura 2 8 11 21
TM Biblioteconomia 6 7 13*
TM Educació Social 13 5 21 39
TM Enginyeria 4 2 18 24
TM Infermeria 1 14 15
TM Tecn. Inform. I Comun. (TIC) 1 4 23 28
TM Treball Social 3 4 4 11
TM Fisioteràpia 2 2

*12 places són per al CCB.

Es publica al DOGC 22-11-2023 modificació de l’Oferta 2023 publicada al maig 2023. El nombre de places ofertes es modifica, vegeu la taula següent:

COS OOP 2023 OOP 2023 modificada
TM Arquitectura 2 1
TM Biblioteconomia 6
TM Educació Social 13 6
TM Enginyeria 4 1
TM Infermeria 1
TM Tecn. Inform. I Comun. (TIC) 1 1
TM Treball Social 3 4

Data examen Tècnic Mitjà Ajuntament de Barcelona

La prova pràctica serà el 16 de desembre de 2023 i es preveu que es realitzin:

 • 2n exercici de la 1a prova (Test de coneixements del temari específic) l’últim trimestre de 2024
 • i 3r exercici de la 1a prova (Test de coneixements del temari comú: primer trimestre de 2025.

Prepara’t amb ADAMS Formació

Tenim grups de classes per preparar el Temari Comú per A1 i A2. T’oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s’adapti a tu! Informa’t sobre les nostres metodologies:

Classes per VideoconferènciaClasses Presencials Hibrídes i Llibres. També pots comprovar els teus coneixements amb la nostra eina ADAMS Test.

¡Plazas agotadas!

¿Quieres que nuestros asesores se pongan en contacto contigo?

arrow
videoconferencia

Clases por videoconferencia

Clases por videoconferencia

 • Sin matrículas ni permanencia
 • Paga mes a mes

Temari Comú

calendar

Inicio: 1 de julio de 2024

clock

L de 16:00 a 21:00

euro
194,00/mes*
*Grupo Híbrido, el alumno tendrá compañeros en modalidad presencial.
arrow
presencialesicon

Presencial-Híbrida

Presencial-Híbrida

 • Sin matrículas ni permanencia
 • Paga mes a mes

Temari Comú

calendar

Inicio: 1 de julio de 2024

clock

L de 16:00 a 21:00

euro
209,00/mes
localizacion

Centro impartidor

Barcelona

El sistema de selecció és de concurs oposició i s’articula en torn lliure.

El procés selectiu constarà de les tres fases següents: 1. Fase d’oposició, 2. Fase de concurs 3. Fase de formació pràctica selectiva o prova.

Fase d’oposició

Aquesta fase estarà formada per les tres proves assenyalades a les bases 8.1, 8.2 i 8.3 de la convocatòria (prova de coneixements, prova de llengua catalana, prova de llengua castellana). Totes les proves seran obligatòries i eliminatòries.

La qualificació de la fase d’oposició es determinarà pel sumatori de les puntuacions obtingudes en la primera, i quedaran eliminades les persones que no obtinguin una puntuació igual o superior a 30 punts.

Fase de concurs

El concurs no tindrà caràcter eliminatori i consistirà en la valoració dels mèrits relacionats i acreditats per les persones que hagin superat l’oposició, d’acord amb el barem que figura en l’annex IV d’aquesta convocatòria.

Fase de formació pràctica selectiva

Les persones nomenades funcionàries en pràctiques hauran de superar un període de formació pràctica selectiva de 6 mesos. Els drets i deures de les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques durant el període de formació pràctica selectiva són els establerts a la normativa d’aplicació. Les retribucions són les que corresponguin segons el que estableix el Reial decret 456/1986, de 10 de febrer, pel qual es fixen les retribucions dels funcionaris/àries en pràctiques, modificat pel Reial decret 213/2003.

arrow

Primera prova. Primer exercici

Prova de coneixements (obligatòria i eliminatòria)

Aquesta prova es composarà de tres exercicis: Prova pràctica, Test de coneixements del temari específic i Test de coneixements del temari comú.

Aquesta prova serà qualificada amb 60 punts, i quedaran eliminades les persones que no obtinguin una puntuació igual o superior a 30 punts en la suma dels tres exercicis que es descriuen a continuació:

Primer exercici. Prova pràctica (obligatòria)

Aquest exercici consistirà en la resolució d’un supòsit pràctic, a escollir d’entre els proposats pel Tribunal Qualificador, format per un qüestionari d’un màxim de 30 preguntes tipus test, d’acord amb els àmbits funcionals existents a l’organització relacionats al temari específic de la convocatòria (annex I). Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies i les respostes en blanc no restaran puntuació.

Aquest exercici és obligatori i serà qualificat de 0 a 25 punts.

 
arrow

Segona prova

Prova de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria)

Les persones aspirants han d’estar en possessió dels coneixements de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o superior, de conformitat amb el que estableixen el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Restaran exemptes de la realització d’aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correctes, acomplir alguna de les condicions establertes en la base 8.2.2. de la convocatòria.

La prova consta de dues parts:

 • Primera part: S’avaluarà el domini de l’expressió escrita, mitjançant la redacció d’un text formal d’unes 180 paraules, i els coneixements de gramàtica i vocabulari, mitjançant exercicis d’ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic, adequats al nivell suficiència.
 • Segona part: S’avaluarà l’expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d’un text i una conversa i/o exposició sobre temes generals d’actualitat.

La durada màxima d’aquest exercici serà de 90 minuts per a la primera part, i de 10 minuts per a la segona part.

Aquesta prova és eliminatòria. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, i aquestes últimes quedaran excloses del procediment selectiu.

arrow

Tercera prova

Prova de llengua castellana (obligatòria i eliminatòria)

La realització d’aquesta prova és de caràcter obligatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n’estiguin exemptes.

Quedaran exemptes d’aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correctes, acomplir alguna de les condicions establertes a la base 8.3.2. de la convocatòria.

La prova es dividirà en dues parts que consistiran en la realització d’una redacció de 200 paraules com a mínim (primera part), i en el manteniment d’una conversa amb els assessors i/o assessores especialistes que designi el Tribunal Qualificador (segona part).

El temps per a la realització d’aquesta prova no serà superior a 45 minuts per a la primera part i de 15 minuts per a la segona.

Aquesta prova és eliminatòria. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, i aquestes últimes quedaran excloses del procés selectiu.

arrow

Primera prova. Segon exercici

Segon exercici. Test de coneixements del temari específic (obligatòria)

Aquest exercici consistirà a donar resposta a un qüestionari d’un màxim de 100 preguntes tipus test, relacionades amb el contingut del temari específic de l’annex I.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d’una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran puntuació.

Aquest exercici és obligatori i serà qualificat de 0 a 20 punts.

 
arrow

Primera prova. Tercer exercici

Tercer exercici. Test de coneixements del temari comú (obligatòria)

Aquest exercici consistirà a donar resposta a un qüestionari d’un màxim de 85 preguntes tipus test, relacionades amb el contingut del temari comú de l’annex III.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta, de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d’una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran puntuació.

Aquest exercici és obligatori i serà qualificat de 0 a 15 punts.

arrow

Programa

TEMARI COMÚ

Els temaris, de la part comuna, de convocatòries de concurs oposició, de les categories professionals de l’Ajuntament de Barcelona, incloses en els subgrups de titulació A1, A2 i C1 són els acordats per la Comissió de Govern en sessió celebrada el 19 de desembre del 2019 i publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8041, de 14 de gener del 2020. https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/convocatories/modificacio_temari_a1_a2_i_aprovac io_c1_publicacio_dogc.pdf

Temari Administratiu Comú Subgrup de Titulació A2:
 1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.
 2. El Govern: funcions, potestats i composició. La relació del Govern amb les Corts Generals.
 3. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes
 4. El poder judicial: funcions i principis. L’organització judicial. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 5. Les fonts del Dret Públic. La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d’harmonització. La delegació legislativa en favor del Govern. Els Decrets-Llei. El reglament
 6. Organització territorial de l’Estat :L’Administració Pública a l’Ordenament jurídics espanyol. Tipologia d’Administracions Públiques.
 7. L’Estatut de Catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. El règim local a l’Estatut.
 8. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l’actual Carta Municipal.
 9. L’organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona. L’organització política i l’organització executiva. Els Districtes i els Sectors. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques. Altres tipus d’entitats públiques per a la gestió dels serveis públics.
 10. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L’eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d’ofici. Recursos administratius.
 11. Hisendes locals. Els ingressos públics. Els pressupostos locals.
 12. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari. La provisió dels llocs de treball: sistemes de provisió. La promoció professional. El grau personal.
 13. El Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de Barcelona. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.

ADAMS Test Exprés

 • oatc calendar 1 mes de acceso
 • oatc book Hasta 2.100 preguntas
 • oatc test Cuestionarios actualizados
19,99 / mes
Pago único de 19,99

ADAMS Test Experto

 • oatc calendar 6 meses de acceso
 • oatc book Hasta 2.100 preguntas
 • oatc test Cuestionarios actualizados
6,67 / mes
Pago único de 119,94 39,99 (te ahorras 79,95)

ADAMS Test Premium

 • oatc calendar 12 meses de acceso
 • oatc book Hasta 2.100 preguntas
 • oatc test Cuestionarios actualizados
4,67 / mes
Pago único de 239,88 55,99 (te ahorras 183,89)

Libros de Tècnic Mitjà Ajuntament de Barcelona. Temari Comú

Nuestros alumnos

Raquel Osuna

Administrativos de Estado
“Cuando decidí opositar siempre pensé en ADAMS por varias razones, entre ellas por recomendación de personas conocidas y por permanecer tantos años en el sector y me alegro mucho de la decisión que tomé. Empecé comprándome los libros y luego más tarde me apunté para preparar el examen de ofimática del cuerpo de Administrativo del Estado, y muy bien, tuve como profesor a Javier y salí muy contenta de sus clases.”
alumna
David Ruiz

Administrativos de la Comunidad de Madrid
"Teníamos simulacros continuamente. Había dos tipos, los que el profesor te ponía para practicar semanales, y los de examen puro y duro. Eso te permite estar preparado, conocer los tiempos, y cómo organizarte."
alumno
Paloma García

Tramitación Procesal
"He tenido siempre el apoyo del tutor, Alberto, mi tutor online, la verdad es que siempre estuvo ahí. Fue muy constante en los correos, en los mensajes, siempre animando y apoyando. Me acompañó sin agobiarme."
alumna
Saray Sáez

Administrativos de la Junta de Andalucía
"Para mí ha sido fundamental el apoyo de la Academia, ya que, cuando empecé en este mundo, no tenía ni idea de leyes, de los temarios, de lo intenso que hay que dedicar."
alumna
Esther Sánchez

Administrativos de Estado
“Os recomendaré a todas las personas que decidan emprender una empresa como la de estudiar una oposición.”
alumna
María Jesús Guende

Administrativos de Estado
“Tengo que reconocer que el camino no ha sido fácil y que no era la primera vez que me presentaba a un proceso selectivo pero al final he conseguido mi objetivo. ADAMS me ha ayudado a conseguirlo porque me ha proporcionado material actualizado y me ha ayudado a seguir una rutina de estudio. Muchas gracias por vuestra ayuda.”
alumna
Lucía Fernández

“Temarios bien organizados y actualizados, esquemas muy útiles para repasar, y supuestos y test que te ayudan a comprender la ley y a retener mejor el contenido.”
alumna
Ver más arrowMiniOrange
atencionPersonalizada

Atención personalizada y tutorías

campus

Recursos en campus virtual

portapapeles

Profesores especializados

monitor

Temarios y servicio de actualización

¡Sigue nuestras redes sociales!