Producto añadido a la cesta
Administratius Ajuntament de Barcelona. Promoció Interna
Matricúlate
image single oposiciones

Administratius Ajuntament de Barcelona. Promoció Interna

Matricúlate
HeroDesk Yellow

Convocades 130 places d’Administratiu de l’Ajuntament de Barcelona, per promoció interna especial

El sistema de selecció és de concurs oposició i s’articula en torn de promoció interna especial. Dins d’aquest torn es reserva 6 places per a aquelles persones aspirants que tinguin la condició legal de persona amb discapacitat. En cas que aquesta plaça reservada quedi deserta, s’acumularà a la resta de places del torn de promoció interna especial.

Prepara’t amb nosaltres

T’oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s’adapta a tu! Informa’t sobre les nostres metodologies:

 • Classes híbrides: Aquesta modalitat de matricula permet assistir a classe presencial i també la possibilitat de seguir la classe en directe, si per qualsevol motiu no pot assistir presencialment. Podràs visualitzar les classes les vegades que vulguis durant un període de 15 dies. Preparació de la prova de coneixements.
 • Classes per Videoconferència: Assistiràs a classe en directe per videoconferència des d’allà on vulguis, amb la possibilitat d’interactuar amb els docents per veu i xat.  Pots formar part d’un grup híbrid en el que seguiràs les classes per videoconferència i compartiràs grup amb altres alumnes que hi seran a l’aula presencial amb el/la docent.
¡Plazas agotadas!

¿Quieres que nuestros asesores se pongan en contacto contigo?

No existen grupos para matriculación

El procés selectiu constarà de dos fases: 1. Fase d’oposició 2. Fase de concurs.

Fase d’oposició

El Tribunal podrà determinar la realització de dos o més proves en una sola sessió i la seva execució en l’ordre que consideri més adient. En aquest cas, la correcció de la prova o de l’exercici posterior quedarà condicionada a la superació de tots els anteriors quan aquests siguin eliminatoris.

Concurs

El concurs no tindrà caràcter eliminatori i consistirà en la valoració dels mèrits relacionats i acreditats per les persones que hagin superat l’oposició.

arrow

Primera prova

Prova pràctica (obligatòria i eliminatòria)

Aquesta prova consistirà en la resolució d’un supòsit pràctic, proposat pel Tribunal Qualificador, relacionat amb les matèries que apareixen al temari de la convocatòria (annex III).

La prova constarà d’un qüestionari d’un màxim de 30 preguntes tipus test, cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies i les respostes en blanc no restaran puntuació.

La prova tindrà caràcter eliminatori i serà qualificada de 0 a 42 punts. S’haurà d’obtenir una puntuació igual o superior a 21 punts per superar-la.

arrow

Segona Prova

Coneixements de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria)

Les persones aspirants han d’estar en possessió dels coneixements de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o superior, de conformitat amb el que estableixen el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

La prova consta de dues parts:

 • a) Primera part: s’avaluarà el domini de l’expressió escrita, mitjançant la redacció d’un text formal d’unes 180 paraules, i els coneixements de gramàtica i vocabulari, mitjançant exercicis d’ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic, adequats al nivell suficiència.
 • b) Segona part: s’avaluarà l’expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d’un text i una conversa i/o exposició sobre temes generals d’actualitat.

La durada màxima d’aquest exercici serà de 90 minuts per a la primera part, i de 10 minuts per a la segona part.

Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes últimes excloses del procés selectiu.

arrow

Tercera prova

Prova de coneixements de llengua castellana (obligatòria i eliminatòria)

La realització d’aquesta prova és de caràcter obligatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n’estiguin exemptes.

La prova es dividirà en dues parts que consistiran en la realització d’una redacció de 200 paraules com a mínim (primera part), i en el manteniment d’una conversa amb els assessors i/o assessores especialistes que designi el Tribunal Qualificador (segona part).

El temps per a la realització d’aquesta prova no serà superior a 45 minuts per a la primera part i de 15 minuts per a la segona.

Aquesta prova és eliminatòria. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, i aquestes últimes quedaran excloses del procés selectiu.

arrow

Quarta prova

Prova de personalitat i competències (obligatòria i eliminatòria)

Aquest exercici té per finalitat avaluar les característiques personals, professionals i/o de les competències requerides per a l’òptim desenvolupament de les funcions pròpies de la categoria. Per dur-lo a terme, el Tribunal qualificador emprarà els sistemes d’avaluació següents: Prova de personalitat i/o de competències i entrevista personal.

Les competències valorades seran les recollides en l’annex II d’aquestes bases.

En cap cas l’avaluació del resultat de l’entrevista estarà condicionada o vinculada de manera exclusiva als tests de personalitat i competències, els quals constitueixen un element previ per orientar, si es considera convenient, el contingut d’aquesta.

Cada una de les competències avaluades es valorarà de 0 a 1 punt. La puntuació màxima serà de 8 punts. Per tal de superar la prova, la persona aspirant haurà de complir dos requisits:

 • Obtenir una puntuació superior a 0 punts en totes les competències.
 • Obtenir una puntuació mínima de 4 punts.
arrow

Programa

 1. L’Ajuntament de Barcelona: organització política (Consell Municipal, Comissió de Govern, l’Alcalde, Tinents d’Alcalde, Regidors).
 2. L’ Ajuntament de Barcelona: organització executiva (el model de gestió gerencial). La descentralització territorial: Els districtes.
 3. Word Microsoft Office.: Treball amb documents, millora i revisió. Formats de text i de pàgina . Notes, numeració i vinyetes. Tabulacions. Estils i temes. Revisió ortogràfics.
 4. Word Microsoft Office Taules. Imatges. Elements gràfics. Formularis. Plantilles . Impressió de documents.
 5. Excel Microsoft Office. Creació i edició de fulls de càlcul. Aplicació de formats a les dades. Operacions amb full de càlcul. Introducció de dades. Aplicació formats i formats avançats.
 6. Excel Microsoft Office. Funcions. Gràfics. Plantilles. Bases de dades. Taules dinàmiques. Protecció de dades. Impressió.

Nuestros alumnos

Raquel Osuna

Administrativos de Estado
“Cuando decidí opositar siempre pensé en ADAMS por varias razones, entre ellas por recomendación de personas conocidas y por permanecer tantos años en el sector y me alegro mucho de la decisión que tomé. Empecé comprándome los libros y luego más tarde me apunté para preparar el examen de ofimática del cuerpo de Administrativo del Estado, y muy bien, tuve como profesor a Javier y salí muy contenta de sus clases.”
alumna
David Ruiz

Administrativos de la Comunidad de Madrid
"Teníamos simulacros continuamente. Había dos tipos, los que el profesor te ponía para practicar semanales, y los de examen puro y duro. Eso te permite estar preparado, conocer los tiempos, y cómo organizarte."
alumno
Paloma García

Tramitación Procesal
"He tenido siempre el apoyo del tutor, Alberto, mi tutor online, la verdad es que siempre estuvo ahí. Fue muy constante en los correos, en los mensajes, siempre animando y apoyando. Me acompañó sin agobiarme."
alumna
Saray Sáez

Administrativos de la Junta de Andalucía
"Para mí ha sido fundamental el apoyo de la Academia, ya que, cuando empecé en este mundo, no tenía ni idea de leyes, de los temarios, de lo intenso que hay que dedicar."
alumna
Esther Sánchez

Administrativos de Estado
“Os recomendaré a todas las personas que decidan emprender una empresa como la de estudiar una oposición.”
alumna
María Jesús Guende

Administrativos de Estado
“Tengo que reconocer que el camino no ha sido fácil y que no era la primera vez que me presentaba a un proceso selectivo pero al final he conseguido mi objetivo. ADAMS me ha ayudado a conseguirlo porque me ha proporcionado material actualizado y me ha ayudado a seguir una rutina de estudio. Muchas gracias por vuestra ayuda.”
alumna
Lucía Fernández

“Temarios bien organizados y actualizados, esquemas muy útiles para repasar, y supuestos y test que te ayudan a comprender la ley y a retener mejor el contenido.”
alumna
Ver más arrowMiniOrange
atencionPersonalizada

Atención personalizada y tutorías

campus

Recursos en campus virtual

portapapeles

Profesores especializados

monitor

Temarios y servicio de actualización

¡Sigue nuestras redes sociales!