Producto añadido a la cesta
Contractes del Sector Públic
Matricúlate
bg single cp

Contractes del Sector Públic

Curso online

Matricúlate
calendar

40 horas


1 mes de acceso

euro
240,00

euro

Online

Matricúlate

¡Plazas agotadas!

¿Quieres que nuestros asesores se pongan en contacto contigo?

 • Fer una exposició clara i senzilla dels temes que abordem, amb un llenguatge tècnic i rigorós, però clar i proper a la gestió del dia a dia.
 • No podem abastar tota la llei, així que intentarem centrar-nos en els aspectes més rellevants, és a dir, en els que puguin tenir un major impacte en la feina diària.
 • Ens agradaria que aquest curs fos una porta d’entrada que us permeti aproximar-vos a la nova regulació i obrir-vos camins que després pugueu explorar en funció dels vostres interessos.
 • Entendre la interacció entre el Dret europeu i el nacional. La Llei té dos pares, i té quelcom de cadascun d’ells.
 • Conèixer les principals novetats que introdueix, especialment els nous conceptes que haurem de manegar a partir d’ara.
 • Saber a quines entitats, públiques i privades, se’ls hi aplica la llei i quines parts d’aquesta són d’aplicació. No tots som iguals.
 • Comprendre com es desenvolupa un procediment d’adjudicació i assumir que ha de ser electrònic.
Programa
 1. Els objectius: Objectius del curs i de la Llei de Contractes
  1. La normativa de contractes: antecedents històrics
  2. Règim jurídic de la contractació pública: la interacció del dret espanyol i el dret comunitari
  3. Per què una nova Llei de Contractes?
  4. Quins objectius té la nova llei?
  5. Novetats de la llei
  6. L’estructura de la Llei 9/2017
 2. La Llei de Contractes del Sector Públic: a què i a qui s’aplica?
  1. LCSP: àmbit objectiu
   1. Què regula la llei?
   2. Què no regula la llei?
  2. LCSP: àmbit subjectiu
   1. Subjectes afectats
   2. Què li afecta? S’aplica a tots per igual?
  3. Els contractes del Sector Públic: classificacions
   1. Per a què serveix la classificació dels contractes?
   2. Classificació per la seva naturalesa jurídica: contractes administratius i contractes privats
   3. Classificació per la seva subjecció a normes de la UE: els contractes SARA
   4. Tipus de contracte: els contractes per raó del seu objecte
   5. El règim jurídic dels contractes
   6. La jurisdicció competent
  4. Aspectes generals dels contractes
   1. Introducció
   2. La necessitat, idoneïtat i eficiència de la contractació
   3. La durada dels contractes
   4. La perfecció dels contractes
   5. El caràcter formal de la contractació
 3. Els elements del contracte (1): elements subjectius. L’organització administrativa per a la contractació
  1. Els elements d’un contracte
  2. La competència per contractar
   1. Introducció
   2. La competència en el Sector Públic Estatal
   3. La competència en el Sector Públic Autonòmic
   4. La competència en les Entitats Locals
   5. Les Juntes de Contractació
  3. L’autorització per contractar
   1. Introducció
   2. Autorització als Poders Adjudicadors del sector públic estatal
   3. Autorització a les entitats vinculades del sector públic estatal, que tinguin la condició de poder adjudicador
   4. Els informes del Ministeri d’Hisenda
  4. Òrgans auxiliars en la contractació
   1. Introducció
   2. Les Meses de contractació a l’Estat
   3. Les Meses de contractació en les Entitats Locals
   4. La Mesa especial de diàleg competitiu
  5. Òrgans administratius de consulta i de supervisió
   1. Introducció
   2. La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat (JCCPE)
   3. El Comitè de Cooperació en matèria de contractació pública (CCCP)
   4. L’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIRSC)
   5. L’Oficina Nacional d’Avaluació (ONE)
   6. L’Estratègia Nacional de Contractació Pública (ENCP)
  6. Els registres públics
   1. Introducció
   2. El Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLEC)
   3. El Registre de Contractes de l’Estat (RCE)
   4. Els equivalents de les Comunitats Autònomes
  7. El control extern de la contractació
   1. Introducció
   2. El Tribunal de Comptes
   3. La Comissió Europea
  8. La plataforma de contractació del sector públic
   1. Introducció
   2. La Plataforma de Contractació del Sector Públic
   3. La Plataforma de Contractació del Sector Públic i la licitació electrònica
   4. Les equivalents de les Comunitats Autònomes
  9. El perfil de contractant
  10. El responsable del contracte
 4. Els elements del contracte (2): elements subjectius. El contractista
  1. El contractista: requisits previs
   1. Introducció
   2. Podem contractar amb qualsevol?
   3. L’acreditació dels requisits
   4. Quan s’ha d’acreditar el compliment dels requisits?
   5. Com acreditar els requisits? El DEUC
  2. La capacitat: capacitat d’obrar i habilitació
   1. Introducció
   2. La capacitat d’obrar de les persones físiques i de les persones jurídiques
   3. El cas de les empreses estrangeres: empreses de països de la UE i d’Estats signants de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu
   4. El cas de les empreses estrangeres: empreses no comunitàries
   5. El cas de les UTE
  3. Les prohibicions de contractar
   1. Introducció
   2. Quines són les prohibicions actuals?
   3. Com apreciar o declarar una prohibició?
   4. Prohibicions que «s’aprecien» directament
   5. Prohibicions que «s’imposen» com a sanció: competència i procediment
   6. Els efectes d’una «prohibició de contractar»
  4. La solvència
   1. Introducció
   2. Solvència: compto amb els recursos de la meva empresa o puc comptar amb mitjans externs?
   3. Què em poden exigir per a acreditar la solvència?
   4. Concreció dels requisits i criteris de solvència
   5. Altres criteris exigibles: qualitat i gestió mediambiental
  5. La classificació
   1. Introducció
   2. Supòsits en els quals és exigible i en els quals és aplicable
   3. Exempcions
   4. Com s’obté la classificació?
  6. La successió del contractista
 5. Els elements del contracte (3): elements objectius. Objecte, preu i garantia
  1. L’objecte del contracte
   1. Introducció
   2. L’objecte del contracte
   3. La divisió en lots de l’objecte del contracte
   4. Limitacions als licitadors en l’adjudicació per lots
  2. La valoració econòmica del contracte
   1. Introducció
   2. El Pressupost Base de Licitació
   3. El valor estimat del contracte
   4. El preu del contracte
   5. La utilitat de cadascuna d’aquestes mencions
   6. La revisió de preus
  3. Les garanties en els contractes de les Administracions Públiques
   1. Introducció
   2. La garantia provisional
   3. La garantia definitiva
 6. La preparació del contracte: l’expedient de contractació
  1. La preparació del contracte
   1. Introducció
   2. L’estratègia nacional de contractació
   3. Les consultes preliminars del mercat
  2. L’expedient de contractació
   1. Introducció
   2. La funció de l’expedient
   3. Els documents que integren l’expedient
   4. Els Plecs de Clàusules Administratives
   5. Els Plecs de Prescripcions Tècniques (PPT)
   6. Les normes especials
   7. La tramitació de l’expedient
 7. Els procediments de contractació (1): els procediments en general. De la convocatòria a la formalització
  1. El procediment d’adjudicació
   1. La importància del procediment
   2. Tipus de procediment
   3. Normes comunes a tots els procediments
   4. Els principis del procediment
   5. La publicitat prèvia
   6. La publicitat de la licitació
   7. El termini de presentació de sol’licituds o de proposicions
   8. La informació addicional als interessats
   9. L’acreditació dels requisits previs. El DEUC
   10. Les proposicions dels interessats
   11. L’admissibilitat de variants
   12. La subhasta electrònica
   13. L’actuació de la mesa de contractació
   14. Els criteris d’adjudicació
   15. Les ofertes anormalment baixes
   16. La classificació de les ofertes
   17. Requeriment al licitador seleccionat
   18. La resolució del procediment: l’adjudicació, contingut
   19. La resolució del procediment: la notificació
   20. La resolució del procediment sense adjudicació
   21. La formalització del contracte: contingut
   22. La formalització del contracte: terminis
   23. La formalització del contracte: la publicitat
   24. La comunicació a candidats i licitadors: l’increment de la transparència
 8. Els procediments de contractació (2): els procediments en particular
  1. Els procediments ordinaris
   1. Característiques i conclusions
   2. El procediment obert
   3. El procediment obert simplificat
   4. El procediment obert simplificat ‘abreujat’
   5. El procediment restringit
  2. Els procediments especials
   1. Introducció
   2. Els procediments amb negociació
   3. El diàleg competitiu
   4. L’associació per a la innovació
   5. El concurs de projectes
 9. La racionalització de la contractació: 3 fórmules diferents
  1. Els Acord Marc
   1. Avantatges i inconvenients
   2. Estructura d’un Acord Marc
   3. Funcionalitat: qui i per a què se celebren els Acords Marc?
   4. Els límits dels Acords Marc
   5. Procediment de celebració de l’Acord Marc
   6. Els Contractes Basats
   7. La modificació dels Acords Marc i dels Contractes Basats en un Acord Marc
  2. Els sistemes dinàmics d’adquisició
   1. Introducció
   2. Definició i característiques
   3. Posada en funcionament del sistema
   4. Incorporació d’empreses al sistema
   5. Adjudicació dels Contractes específics
  3. Les Centrals de Contractació
   1. Avantatges i inconvenients
   2. La Central de Contractació de l’Estat
   3. Les Centrals de Contractació de les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals
 10. L’execució dels contractes
  1. Les prerrogatives de l’Administració
   1. Límits
   2. Enumeració
   3. Procediment per al seu exercici
  2. Les obligacions dels contractistes
   1. Obligacions
   2. Execució del contracte
   3. Compliment del termini d’execució
   4. La responsabilitat per danys i perjudicis
   5. Les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral
   6. Les condicions especials d’execució
  3. Els drets dels contractistes
   1. Aspectes generals
   2. Dret al cobrament del preu
   3. Reclamació de les quantitats endeutades
   4. Transmissió dels drets de cobrament: cessió i embargament
  4. La modificació dels contractes
   1. Introducció
   2. Característiques de la modificació dels contractes
   3. Modificacions previstes en el plec de clàusules administratives particulars
   4. Modificacions no previstes en el plec de clàusules administratives particulars
   5. Obligatorietat de la modificació
   6. Procediment per a la modificació
  5. La suspensió dels contractes
  6. L’extinció dels contractes
   1. Introducció
   2. El compliment dels contractes
   3. La resolució dels contractes
  7. Cessió i subcontractació
   1. Diferències
   2. Cessió de contractes: definició i requisits
   3. Subcontractació
 11. La revisió de la via administrativa dels actes
  1. El règim d’invalidesa dels contractes
   1. Causes d’invalidesa
   2. Causes de nul’litat de dret administratiu
   3. Causes d’anul’labilitat de dret administratiu
   4. La Revisió d’ofici
   5. Efectes de la declaració de nul’litat i efectes en supòsits d’anul’labilitat
   6. Causes d’invalidesa de dret civil
  2. El règim de recursos
   1. Introducció
   2. El Recurs Especial en matèria de contractació: característiques
Servicios del campus virtual

Guía didáctica. En ella se marcan y explican las pautas, orientaciones y recomendaciones necesarias para el seguimiento y aprovechamiento adecuado del curso.

Contenidos. Los contenidos han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos multimedia. Tiene un formato dinámico e interactivo, en base al cual podrás participar activamente en tu aprendizaje. En la elaboración de los mismos se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información.

Actividades. Hemos desarrollado ejercicios y casos prácticos interactivos, integrados en los contenidos, que fomentan la participación e interacción continua de los alumnos y permiten que vayas afianzando los conocimientos al mismo tiempo que los adquieres, con el fin de que llegues totalmente preparado a la evaluación final y la superes sin dificultades.

Otros servicios. Correo interno, Chat, Foro, Tablón, Biblioteca (material complementario y manual del curso), Faqs (preguntas frecuentes), Agenda y Sistema de Videoconferencia integrado.

Tutores a disposición del alumno

Tutores expertos en las diferentes materias que te resolverán las dudas sobre el temario y los ejercicios, plantearán actividades colaborativas, y podrán realizar clases virtuales. Mantendrán feedback a lo largo de toda la formación con los alumnos.

Tutores pedagógicos que te ayudarán y motivarán a lo largo de tu preparación, resolviendo cualquier duda técnica o académica que pueda surgirte. Se pondrán en contacto contigo periódicamente informándote de tu evolución y animándote a finalizar con éxito el curso.

Competencias digitales.

En modalidad teleformación, el alumno deberá demostrar las destrezas suficientes para ser usuario de la plataforma virtual y para ello, deberá realizar una prueba de competencias digitales.

Requisitos técnicos.
 • Hardware necesario: dispositivo con conexión a internet (ordenador/tablet/móvil).
 • Software necesario: navegador compatible (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer desde la versión 11, Safari).

Campus Virtual

Ponemos a tu disposición todos los recursos del curso en una plataforma online.

Más información
justicia blog 2

¡Sigue nuestras redes sociales!