Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Treball Social Generalitat de Catalunya

Servicios Sociales y Empleo

Oferta de Empleo: 23-07-2015 | DOGC | Más información

Plazas: 173 plazas

Oposición: Treball Social Generalitat de Catalunya

Organismo: Generalitat de Catalunya-

Tipo de personal: Funcionario

Titulación requerida: Diplomat/Grau Treball Social

Año:2019. Estado: Próxima Convocatoria

Places ofertades

173 places OOP 2017 estabilizació

Previsió convocatòria

Està prevista la convocatòria de les 713 places de l'oferta addicional 2017 en 2019.

Funcions i competències professionals

En el següent enllaç pots conèixer quines són les funcions i competències professionals del Cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, treball social.

Funcions i competències

¿A qué oposición me puedo presentar con mi titulación?
¿Cómo me preparo la oposición? Consejos y sistemas

Segons l'anterior convocatòria

FASE D’OPOSICIÓ.

La fase d’oposició està constituïda per les proves que s’indiquen a continuació:

a) Primera prova. De caràcter obligatori i eliminatori. Consta de dos exercicis de caràcter eliminatori:

Primer exercici: consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes amb quatre respostes alternatives sobre el contingut de la part general del temari del cos de diplomats de la Generalitat indicat a l’annex 2.

Segon exercici: consisteix a realitzar davant membres del tribunal i, si s’escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, un exercici de coneixements de llengua catalana que consta de dues parts.

Primera: s’avaluaran el domini de l’expressió escrita, per mitjà de la redacció d’un text de 200 paraules com a màxim, i els coneixements practices de llengua, per mitjà de cinc blocs de preguntes sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions del cos de diplomats, assistents socials.

Segona: consisteix en la lectura en veu alta d’un text i una conversa sobre temes generals d’actualitat per tal d’avaluar l’expressió oral.

b) Segona prova. De caràcter obligatori i eliminatori. Consta de dos exercicis de caràcter eliminatori.

Primer exercici: consisteix a desenvolupar per escrit tres temes, un tema per a cada un dels tres blocs que s’esmenten a continuació. Cada tema serà escollit per l’aspirant entre dos temes que el tribunal extraurà a l’atzar de cada un dels tres blocs següents: temes de l’1 al 13; temes 14 a 27; temes del 28 al 44.

Segon exercici: consisteix a resoldre per escrit un supòsit pràctic, triat per l’opositor d’entre els dos supòsits plantejats pel tribunal, sobre matèries objecte de tot el temari de la part del programa de temes específics referits a l’annex 3.

c) Tercera prova. Consta de dos exercicis.

Primer exercici: de caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

L’exercici consistirà en la realització d’una redacció de 200 paraules, com a mínim, i en mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si s’escau, amb els assessors especialistes que aquest designi.

Segon exercici: de caràcter voluntari. Acreditació dels coneixements de la llengua estrangera triada per l’aspirant. L’exercici consta de dues parts:

Primera: consisteix en la realització d’una traducció directa per escrit d’un text en l’idioma escollit per l’aspirant, sense utilització de diccionari.

Segona: consisteix a mantenir una conversa en l’idioma escollit per l’aspirant.

DOGC 01-10-2018

1. Bon govern i transparència

 1. Bon govern. Els codis ètics i de conducta en el marc d'una infraestructura ètica. El dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Les cartes de serveis i l'avaluació permanent dels serveis públics. Govern obert. Dades obertes.
 2. Governança de les dades a l'administració digital. Característiques de les dades. Classificació de les dades orientada al seu ús. Relació entre dades. Metadades i diccionari de dades. Dades específiques de negoci i dades de tramitació. Cicle de vida de les dades. Dades massives (Big data). Mineria de dades (Data mining).
 3. Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. Accés a la informació pública. Sistema de garanties de la transparència.
 4. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'administració. El registre d'activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. Infraccions i sancions.
 5. Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.

  2. Organització del sector públic

 6. Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial. Organització territorial.
 7. Marc estatutari. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.
 8. Organització de l'Administració i del sector públic. L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments, tipologia de les unitats directives que els composen. Els organismes autònoms. El sector públic, característiques i tipologia d'organismes que el composen.
 9. La Unió europea: fundació i evolució. El mercat únic europeu. Lliure circulació de mercaderies, capitals, i treballadors. Llibertat d'establiment i lliure prestació de serveis. Dret de la Unió Europea: el dret primari i el derivat. Institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

  3. Administració pública i procediment administratiu

 10. El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Regim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques.
 11. La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa. El Reglament: concepte, fonament i classes.
 12. L'acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.
 13. El procediment administratiu: concepte i principis. Els interessats en el procediment administratiu. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
 14. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El control jurisdiccional de l'Administració pública.

  4. Polítiques públiques i la seva avaluació

 15. El Pla de Govern com a eina de planificació. Eixos principals. Planificació estratègica. Planificació operativa. Plans departamentals i plans sectorials: definició i característiques.
 16. Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques. Control estratègic i control de gestió. Indicadors de gestió dels serveis públics.
 17. L'avaluació econòmica de les polítiques públiques.

  5. Activitat de l'administració pública

 18. La contractació pública. Classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.
 19. Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d'inspecció. Drets i deures dels subjectes intervinents. Les actes d'inspecció. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.
 20. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

  6. Finances públiques

 21. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. Els ingressos.
 22. La gestió pressupostària. L'execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs. El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.

  7. Funció pública

 23. Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. La gestió de recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal, i provisió de llocs de treball. Situacions administratives. Grau personal.
 24. Drets del personal. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Règim disciplinari. Seguretat i salut en el treball. Mesures d'igualtat per raó de gènere.
 25. Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, l'abandó de destinació i l'omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d'auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d'influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics, i els abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

Barcelona

Temari comú Cossos Especials

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
07-05-2019 M,V de 16:00 a 21:00 830 €
PAGOS A PLAZO - : €
- : €
- : €
Inscribirme
17-01-2019 J de 16:00 a 21:00 789 €
PAGOS A PLAZO - : €
- : €
- : €
Inscribirme

OnLine

Temari comú Cossos Especials

RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA

Duración: 180 días
476 € Inscribirme
-

Pago a Plazos: si compran del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo se les cobra el siguiente mes. Si la compran la realizan entre el 16 y el 30, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Assistents Socials Generalitat de Catalunya

 • Temari Comú i Qüestionari Cossos Especials I. Subgrups A1 i A2

  Temari Comú i Qüestionari Cossos Especials I. Subgrups A...

  32€
 • Temari Comú i Qüestionari Cossos Especials II. Subgrups A1 i A2

  Temari Comú i Qüestionari Cossos Especials II. Subgrups ...

  35€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€

Precio: 67€ Comprar la colección
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.