Treball Social Generalitat de Catalunya

 

Convocatòria

S'ha aprovat l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2023 de la Generalitat de Catalunya amb 20 places (taxa de reposició)

Funcions i competències professionals

En el següent enllaç pots conèixer quines són les funcions i competències professionals del Cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, treball social.

Funcions i competències

Segons la convocatòria anterior

El procediment de selecció és el de concurs oposició.

Fase d'oposició

La puntuació màxima de la fase d'oposició és de 100 punts per al torn de lliure accés, i de 87,500 punts per al torn de promoció interna, i està constituïda per les proves amb els exercicis que s'indiquen a continuació:

Primera prova. Consta de quatre exercicis.

 • a) Primer exercici: test de coneixements sobre la part general del temari. De caràcter obligatori i eliminatori. Aquest exercici consisteix a respondre un qüestionari de 30 preguntes tipus test, més tres de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta. 
  Versarà sobre la part general del temari a què fa referència l'apartat 1.3 d'aquestes bases. 
  El temps per dur a terme aquest exercici és de 40 minuts.  
  La qualificació de l'exercici és de 0 a 12,500 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 6,250 punts.  
  Resten exempts de realitzar aquest exercici les persones aspirants del torn de promoció interna.
 • b) Segon exercici: test de coneixements sobre la part específica del temari. De caràcter obligatori i eliminatori.  
  Aquest exercici consisteix a respondre un qüestionari de 40 preguntes tipus test, més quatre de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta.  
  Versarà sobre la part específica del temari a què fa referència l'apartat 1.3 d'aquestes bases.  
  El temps per dur a terme aquest exercici és de 50 minuts.  
  La qualificació de l'exercici és de 0 a 12,500 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 6,250 punts.  
  Per superar els dos primers exercicis caldrà obtenir la puntuació mínima de 6,250 punts en cadascun i, per tant, una puntuació sumatòria mínima dels dos exercicis de 12,500 punts, llevat que aquesta puntuació sigui assolida per més de 5 persones aspirants per plaça convocada. En aquest cas la puntuació total mínima dels dos exercicis serà l'obtinguda per la persona aspirant situada en la posició 820. En cas d'empat en aquesta puntuació mínima, el nombre de persones aspirants aprovades pot ser superior al d'empatades.
 • c) Tercer exercici: 8 preguntes de resposta breu de la part específica del temari. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre per escrit 8 preguntes de resposta breu de la part específica del temari que poden estar relacionades amb situacions pràctiques o relacionades entre si.  
  El temps per dur a terme aquest exercici és de 60 minuts. La qualificació de l'exercici és de 0 a 20 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 10 punts.
 • d) Quart exercici: supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori.  
  Consisteix a resoldre un supòsit pràctic, relacionat amb la totalitat de temes de la part general i de la part específica del temari previst a l'apartat 1.3 d'aquestes bases, d'acord amb les funcions i les competències professionals pròpies del cos i especialitat convocat que consten en els annexos 2 i 3.  
  Per dur a terme aquest supòsit, les persones participants poden disposar de material i de documentació en suport paper, llevat que el Tribunal acordi el contrari. Per valorar aquest exercici, el Tribunal Qualificador tindrà en compte en el seu conjunt els coneixements acreditats i la capacitat i les aptituds per aplicar-los a situacions de la pràctica professional, la capacitat analítica i de síntesi, i la qualitat de l'expressió i la presentació.  
  El temps per realitzar aquest exercici és de 2 hores. La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 40 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 20 punts.
 • e) Superació de la primera prova. La puntuació de la primera prova es determinarà en el torn de lliure accés sumant les puntuacions obtingudes en el conjunt del primer i segon exercicis i en les qualificacions del tercer i quart exercicis i, en el torn de promoció interna, sumant les puntuacions obtingudes en les qualificacions del segon, tercer i quart exercicis.

Segona prova.Consta de dos exercicis.

Primer exercici: coneixements de llengua catalana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no estiguin exemptes.

Aquest exercici consisteix a realitzar, davant del Tribunal Qualificador i, si escau, dels assessors especialistes designats, una prova que consta de dues parts.

Primera part. S'hi avalua el domini de l'expressió escrita (mitjançant la redacció d'un text de 200 paraules, com a mínim), la comprensió lectora (mitjançant la lectura d'un text escrit i la resposta a preguntes sobre aquest text) i la gramàtica i el vocabulari (mitjançant exercicis d'avaluació del coneixement de l'ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic).

Segona part. S'hi avalua l'expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa i/o exposició sobre temes generals d'actualitat.

El temps per realitzar aquest exercici és d'1 hora i 30 minuts per a la primera part i de 30 minuts per a la segona.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte o no apte.

Per ser declarat apte/a en aquest exercici s'ha d'obtenir una puntuació total mínima del 70%, de conformitat amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i coneixement del català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener.

Segon exercici: coneixements de llengua castellana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exemptes de realitzar-lo.

Per tal d'acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 2.3, les persones aspirants han de realitzar un exercici, que consisteix en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del Tribunal i, si s'escau, amb les persones assessores especialistes que designi. Aquest exercici ha de ser avaluat pel Tribunal.

El temps per realitzar aquest exercici és de 45 minuts per a la primera part i de 15 minuts per a la segona.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte o no apte.

Exempció dels exercicis

Estan exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de llengua catalana les persones aspirants que acreditin tenir el certificat de nivell de suficiència de català (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística, o un dels títols, diplomes i certificats equivalents establerts per l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

Estan exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de llengua castellana les persones aspirants que n'acreditin els coneixements que determina la base 2.3.

Tercera prova: test de competències professionals.

Obligatòria i no eliminatòria.

Consisteix a respondre un qüestionari sobre les competències professionals del perfil professional del cos i especialitat convocat, que consta en l'annex 3, mitjançant el plantejament de situacions laborals que avaluïn, en tot cas de manera positiva, la resposta escollida. El qüestionari constarà de preguntes amb respostes alternatives el valor de les quals varia segons el grau d'aproximació al perfil.

Per valorar aquest exercici, el Tribunal tindrà en compte les conductes laborals manifestades en les respostes per a cadascuna de les competències professionals descrites en l'annex 3.

La qualificació de l'exercici és de 0 a 15 punts. Es valorarà cadascuna de les 7 competències amb una puntuació màxima de 2,150 punts.

El temps de desenvolupament del qüestionari és d'un màxim de 75 minuts.

Segons la convocatòria anterior

PART GENERAL DEL TEMARI: DOGC 01-10-2018

1. Bon govern i transparència

 1. Bon govern. Els codis ètics i de conducta en el marc d'una infraestructura ètica. El dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Les cartes de serveis i l'avaluació permanent dels serveis públics. Govern obert. Dades obertes.
 2. Governança de les dades a l'administració digital. Característiques de les dades. Classificació de les dades orientada al seu ús. Relació entre dades. Metadades i diccionari de dades. Dades específiques de negoci i dades de tramitació. Cicle de vida de les dades. Dades massives (Big data). Mineria de dades (Data mining).
 3. Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. Accés a la informació pública. Sistema de garanties de la transparència.
 4. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'administració. El registre d'activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. Infraccions i sancions.
 5. Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.

  2. Organització del sector públic

 6. Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial. Organització territorial.
 7. Marc estatutari. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.
 8. Organització de l'Administració i del sector públic. L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments, tipologia de les unitats directives que els composen. Els organismes autònoms. El sector públic, característiques i tipologia d'organismes que el composen.
 9. La Unió europea: fundació i evolució. El mercat únic europeu. Lliure circulació de mercaderies, capitals, i treballadors. Llibertat d'establiment i lliure prestació de serveis. Dret de la Unió Europea: el dret primari i el derivat. Institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

  3. Administració pública i procediment administratiu

 10. El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Regim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques.
 11. La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa. El Reglament: concepte, fonament i classes.
 12. L'acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.
 13. El procediment administratiu: concepte i principis. Els interessats en el procediment administratiu. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
 14. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El control jurisdiccional de l'Administració pública.

  4. Polítiques públiques i la seva avaluació

 15. El Pla de Govern com a eina de planificació. Eixos principals. Planificació estratègica. Planificació operativa. Plans departamentals i plans sectorials: definició i característiques.
 16. Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques. Control estratègic i control de gestió. Indicadors de gestió dels serveis públics.
 17. L'avaluació econòmica de les polítiques públiques.

  5. Activitat de l'administració pública

 18. La contractació pública. Classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.
 19. Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d'inspecció. Drets i deures dels subjectes intervinents. Les actes d'inspecció. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.
 20. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

  6. Finances públiques

 21. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. Els ingressos.
 22. La gestió pressupostària. L'execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs. El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.

  7. Funció pública

 23. Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. La gestió de recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal, i provisió de llocs de treball. Situacions administratives. Grau personal.
 24. Drets del personal. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Règim disciplinari. Seguretat i salut en el treball. Mesures d'igualtat per raó de gènere.
 25. Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, l'abandó de destinació i l'omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d'auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d'influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics, i els abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

PART ESPECÍFICA DEL TEMARI: DOGC 24-03-2017

 1. El treball comunitari. Concepte de comunitat i actors socials presents a la comunitat. Eines i enfocaments metodològics. El treball comunitari. El treball en xarxa.
 2. El sistema públic dels serveis socials a Catalunya. La cartera de serveis socials. Prestacions del sistema públic: serveis socials bàsics i serveis socials especialitzats.
 3. L'estructura social a Catalunya i l'estratificació. Estructura poblacional: demografia i moviments migratoris. Estructura de classes. Estructura ocupacional.
 4. La immigració a Catalunya: marc general i causes. Les polítiques d'immigració i la gestió de la diversitat. El risc d'exclusió social i altres problemàtiques específiques. Acollida i acomodació de persones nouvingudes. La legislació en matèria d'estrangeria.
 5. L'impacte de la immigració en la societat catalana. La societat multicultural i la pluralitat religiosa i de creences. La integració social de les persones immigrants. Immigració i mercat laboral. Immigració i educació. La immigració des de la perspectiva de gènere.
 6. La pobresa a Catalunya: introducció i dades. Causes. Grups vulnerables i persones en risc de pobresa. Gestió de la pobresa.
 7. La pobresa, eixos d'actuació de les polítiques públiques: inclusió social en la infància i l'adolescència, cobertura de les necessitats bàsiques, ocupació i habitatge.
 8. Les famílies: concepte i funció. Necessitats bàsiques. La protecció a les famílies. Les polítiques socials de protecció a les famílies. El treball social amb famílies.
 9. Els models de famílies: estructures, patrons relacionals i relacions conjugals. El vincle, tipus de vincle entre pares/mares i fills i conseqüències en el desenvolupament dels infants i adolescents.
 10. Les necessitats bàsiques dels infants. Desenvolupament de les competències parentals. Promoció de les competències parentals. Factors de protecció i factors de risc.
 11. La crisi familiar, el trencament i la reorganització dels seus membres. Models de trencament familiar, fases i efectes en els progenitors i en els fills. Regulació jurídica de les situacions familiars de trencament. El dictamen pericial social d'assessorament als òrgans judicials en l'àmbit del dret de família.
 12. El procés de desenvolupament de l'infant i l'adolescent des de la vessant psicològica, social, educativa i de salut. L'atenció precoç: etapes de l'atenció i nivells d'intervenció.
 13. La condició social i evolutiva dels adolescents i joves. Intervenció socioeducativa en adolescents i joves. Recursos adreçats a la població juvenil.
 14. L'infant abandonat: principals efectes de les mancances afectives i d'estímuls socials. Línies principals d'intervenció amb la família i l'infant.
 15. El desemparament d'infants i adolescents. Concepte de tutela i de guarda. La tutela del menor d'edat. La guarda del menor d'edat. La tutela i guarda administrativa.
 16. La infància maltractada: conceptes. Indicadors de risc per a la detecció del maltractament infantil. Detecció i valoració dels maltractaments. Conseqüències dels maltractaments. Factors de protecció i resiliència.
 17. El sistema de protecció a la infància i l'adolescència. Regulació legal. Especificitats del sistema català de protecció a la infància i l'adolescència. Protocols d'actuació.
 18. La Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública: atenció a la infància i l'adolescència. Organismes de referència.
 19. La violència masclista. Àmbits de la violència masclista. Avaluació del risc. La intervenció amb víctimes i agressors, a nivell individual i social. La intervenció en fills i filles de dones en situació de violència masclista. Altres formes de violència en l'àmbit familiar. Prevenció i intervenció educativa.
 20. El marc legal de l'atenció especialitzada en el cas de víctimes de delictes de violència masclista. La promoció de l'erradicació de la violència masclista.
 21. L'envelliment de la població. La gent gran. L'atenció i orientació a la gent gran. La Carta de Drets i Deures de la Gent Gran de Catalunya. Les persones grans amb dependència o risc social. La salut i la persona gran.
 22. La Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública: atenció a persones grans amb dependència o risc social. Àrees d'actuació, estructura funcional, competencial i organitzacional. Serveis d'atenció: tipologia, característiques i funcions.
 23. El procés d'aprenentatge. Factors evolutius, intrapersonals i socioambientals del procés d'aprenentatge. Aspectes familiars, socials, econòmics, lingüístics i culturals.
 24. El sistema educatiu català. Marc legal i competencial. Etapes del sistema. Xarxa de centres educatius d'ensenyament a Catalunya. Programes de formació professional. L'educació d'adults.
 25. Els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu: necessitats educatives especials, altes capacitats, trastorns d'aprenentatge i de comunicació, incorporació tardana al sistema educatiu i situacions socioeconòmiques desafavorides. Absentisme. Abandonament escolar prematur.
 26. L'entrevista en el procés metodològic del treball social. Tècniques d'entrevista, concepte i característiques. Estudi del context: la institució, el professional i l'usuari. Finalitats de l'entrevista. Els límits i la derivació.
 27. La comunicació verbal i no verbal. L'escolta activa, l'empatia, l'assertivitat i el reforç positiu. La relació d'ajuda. Tècniques de contenció emocional.
 28. La mediació. Tècniques i metodologia. Mediació familiar. Mediació a les escoles. Mediació i reparació penal en l'àmbit de la justícia juvenil i de la jurisdicció ordinària.
 29. Els mètodes d'avaluació de la intervenció social. Els indicadors de qualitat aplicats a la intervenció des del treball social. L'avaluació. El seguiment dels plans d'intervenció social.
 30. La síndrome de l'esgotament professional. Característiques. Factors desencadenants. Efectes. Prevenció.
 31. Els infants i adolescents víctimes de maltractaments en el si de la família. Tipologies de maltractament infantil. Conseqüències, prevenció i intervenció en els diferents tipus de maltractament. Especificitats de la intervenció professional des del treball social.
 32. L'abús sexual a infants i adolescents. Conductes constitutives d'abús sexual. Diagnòstic i intervenció precoç. Prevenció.
 33. Les mesures de protecció d'infants i adolescents desemparats. Circuits per atendre les diferents situacions. Els infants i adolescents estrangers no acompanyats.
 34. Les tècniques i els mètodes d'intervenció amb infants i adolescents en risc d'exclusió social i les seves famílies. Observació i diagnòstic. L'elaboració d'informes i la proposta d'actuacions. Elaboració i execució d'un pla d'intervenció i de millora personal i familiar. Avaluació de la intervenció.
 35. L'acolliment familiar i l'adopció. L'acolliment familiar simple. L'acolliment familiar preadoptiu. L'adopció. L'adopció nacional i l'adopció internacional. L'adopció d'infants amb necessitats especials.
 36. Les condicions dels infants per a ser acollits o adoptats. Les condicions d'idoneïtat de les famílies candidates i la seva valoració. L'acoblament. La construcció del vincle. El seguiment. La xarxa d'institucions col·laboradores.
 37. El menor en conflicte social. El menor amb conductes antisocials. La responsabilitat penal. Marc legal. Actuacions previstes a l'ordenament jurídic amb menors que cometen infraccions penals: menors de 14 anys i menors de 18 anys. Mesures previstes al Codi civil. El catàleg de mesures de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors.
 38. L'atenció residencial a la infància i l'adolescència en situació de risc social. Els centres residencials d'acció educativa, els centres residencials d'educació intensiva i els centres d'acolliment.
 39. El projecte educatiu dels centres residencials del sistema de protecció a la infància i l'adolescència: principals elements que l'han de compondre. El projecte d'atenció individualitzada: objectius i avaluació. Especificitats del treball social.
 40. L'atenció no residencial a la infància i l'adolescència en situació de risc social o de desemparament. La intervenció professional del treballador/a social en la valoració, actuació i atenció d'infants i adolescents en risc. Seguiment i intervenció en les famílies amb infants i adolescents en risc. L'atenció als joves extutelats.
 41. El consum de substàncies addictives i els seus efectes sobre la salut i el benestar. Tipus de substàncies i efectes. Altres conductes addictives. La prevenció i l'assistència a Catalunya en matèria de substàncies que poden generar dependència.
 42. La delinqüència: tipologies, conceptes bàsics i models explicatius. El valor predictiu dels estudis de reincidència: diferenciació entre els factors estàtics i els factors dinàmics. La predicció del risc.
 43. El concepte de delicte. Tipus de delicte. La justícia penal d'adults. Les penes i mesures penals d'adults. Les formes substitutives de les penes de presó, valoració i adequació, els informes socials i psicosocials. La jurisdicció de menors: les funcions de l'equip tècnic, l'assessorament tècnic i la mediació. L'execució de les mesures no privatives de llibertat i les funcions dels equips de medi obert en la justícia juvenil. L'execució de les mesures d'internament i les funcions, l'organització i l'encàrrec dels centres de justícia juvenil.
 44. L'atenció a la víctima del delicte. Regulació legal de l'atenció a la víctima del delicte. Objectius i metodologia de treball. La informació i l'assessorament en els àmbits judicial, psicològic i social. L'atenció integral a la víctima. L'atenció preventiva i pal·liativa de les possibles seqüeles. La coordinació amb els diferents agents.
 45. Les prestacions socials de caràcter econòmic, tant de la Generalitat de Catalunya com les provinents de la Seguretat Social. Plans d'actuació social i d'inversions en matèria d'assistència i serveis socials. Programes subvencionables en matèria de serveis socials. Pensions no contributives de la Seguretat Social. Programa interdepartamental de la renda mínima d'inserció.
 46. Les persones en situació de dependència. El marc legal. L'atenció a la dependència: promoció de l'autonomia personal, prevenció de la dependència, assistència i suport a les famílies. La valoració de la dependència. El Pla individual d'atenció. El Programa d'atenció domiciliària i equips de suport (PADES).
 47. La discapacitat. Tipus de discapacitats. Avaluació dels factors familiars i socials. La capacitat intel·lectual límit, la malaltia mental, la discapacitat lleu, moderada o greu i/o profunda. Els trastorns de conducta.
 48. Els plans d'actuació per a l'atenció i la no-discriminació dels discapacitats. El reconeixement de la discapacitat. La valoració del grau de discapacitat. El reconeixement del grau de discapacitat. La inserció social i laboral de les persones amb discapacitat. L'accessibilitat.
 49. Els recursos públics institucionals per a les persones amb discapacitats psíquiques, físiques i sensorials, i per a les persones amb malaltia mental.
 50. La intervenció en l'àmbit familiar i social de les persones grans amb necessitats. Drets de la persona gran. Maltractaments i abusos a les persones grans: detecció, avaluació i intervenció.
 51. Les residències de gent gran. Centres de dia, centres residencials i habitatges tutelats. Objectius, característiques de la població atesa, funcionament, responsabilitats i recursos.
 52. El treball social amb les persones grans amb patologies geriàtriques, demències i dependència física.
 53. La capacitat. Capacitat jurídica. Capacitat d'obrar. La incapacitació. Tipus d'incapacitació. Valoració de la incapacitat. Procés de reconeixement de la incapacitació. Efectes de la incapacitació.
 54. El sistema educatiu. Centres educatius: organització i gestió de centres. Projecte educatiu de centre. Normes d'organització i funcionament dels centres. Estructures organitzatives: equips docents, comissió d'atenció a la diversitat i comissió social. Serveis educatius.
 55. L'educació inclusiva. Mesures i suports per a l'atenció a la diversitat en l'àmbit educatiu. L'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
 56. La detecció i l'avaluació psicopedagògica de les necessitats específiques de suport educatiu. Els equips d'assessorament psicopedagògic. L'atenció a l'alumnat i les seves famílies.
 57. L'organització de l'atenció a la diversitat dins el centre educatiu i dins l'aula. Identificació, avaluació i intervenció social de les necessitats específiques de suport educatiu vinculades a l'entorn social i familiar. Especificitats metodològiques de la intervenció amb el centre educatiu i amb l'entorn.
 58. El maltractament entre iguals o assetjament escolar. Definició i classificació dels diferents tipus de maltractaments entre iguals. La detecció, prevenció i intervenció en casos de maltractaments entre iguals. El ciberassetjament.
 59. El voluntariat: tipologia i àmbits d'actuació. Drets i deures de les persones voluntàries.
 60. El món de l'associacionisme. El treball de les associacions. La participació en el marc d'una associació. La col·laboració entre associacions i administracions. El suport de les administracions.

Clases Presenciales Híbridas

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

Curso Online

Temari comú Cossos Especials

Te preparamos a tu ritmo. Formación online que se adapta a tus necesidades y horarios. Temarios y materiales incluídos, excepto en cursos monográficos y de supuestos prácticos.
Además, tendrás acceso a ADAMS Test Premium durante toda tu matrícula. Para que refuerces el estudio de tu preparación con miles de test a tu disposición.
DURACIÓN PRECIO MATRÍCULA
Curso 6 meses
614 € Matricúlate

Assistents Socials Generalitat de Catalunya

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 9€


73€

Comprar la colección

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 9€


73€

Comprar la colección

 • Temari Comú Cossos Especials I. Subgrups A1 i A2

  Temari Comú Cossos Especials I. Subgrups A1 i A2

  32€
 • Temari Comú Cossos Especials II. Subgrups A1 i A2

  Temari Comú Cossos Especials II. Subgrups A1 i A2

  32€


*Sin gastos de envío para compras superiores a 51€ (no aplica a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

EJERCICIOS

Segons la convocatòria anterior

El procediment de selecció és el de concurs oposició.

Fase d'oposició

La puntuació màxima de la fase d'oposició és de 100 punts per al torn de lliure accés, i de 87,500 punts per al torn de promoció interna, i està constituïda per les proves amb els exercicis que s'indiquen a continuació:

Primera prova. Consta de quatre exercicis.

 • a) Primer exercici: test de coneixements sobre la part general del temari. De caràcter obligatori i eliminatori. Aquest exercici consisteix a respondre un qüestionari de 30 preguntes tipus test, més tres de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta. 
  Versarà sobre la part general del temari a què fa referència l'apartat 1.3 d'aquestes bases. 
  El temps per dur a terme aquest exercici és de 40 minuts.  
  La qualificació de l'exercici és de 0 a 12,500 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 6,250 punts.  
  Resten exempts de realitzar aquest exercici les persones aspirants del torn de promoció interna.
 • b) Segon exercici: test de coneixements sobre la part específica del temari. De caràcter obligatori i eliminatori.  
  Aquest exercici consisteix a respondre un qüestionari de 40 preguntes tipus test, més quatre de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta.  
  Versarà sobre la part específica del temari a què fa referència l'apartat 1.3 d'aquestes bases.  
  El temps per dur a terme aquest exercici és de 50 minuts.  
  La qualificació de l'exercici és de 0 a 12,500 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 6,250 punts.  
  Per superar els dos primers exercicis caldrà obtenir la puntuació mínima de 6,250 punts en cadascun i, per tant, una puntuació sumatòria mínima dels dos exercicis de 12,500 punts, llevat que aquesta puntuació sigui assolida per més de 5 persones aspirants per plaça convocada. En aquest cas la puntuació total mínima dels dos exercicis serà l'obtinguda per la persona aspirant situada en la posició 820. En cas d'empat en aquesta puntuació mínima, el nombre de persones aspirants aprovades pot ser superior al d'empatades.
 • c) Tercer exercici: 8 preguntes de resposta breu de la part específica del temari. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre per escrit 8 preguntes de resposta breu de la part específica del temari que poden estar relacionades amb situacions pràctiques o relacionades entre si.  
  El temps per dur a terme aquest exercici és de 60 minuts. La qualificació de l'exercici és de 0 a 20 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 10 punts.
 • d) Quart exercici: supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori.  
  Consisteix a resoldre un supòsit pràctic, relacionat amb la totalitat de temes de la part general i de la part específica del temari previst a l'apartat 1.3 d'aquestes bases, d'acord amb les funcions i les competències professionals pròpies del cos i especialitat convocat que consten en els annexos 2 i 3.  
  Per dur a terme aquest supòsit, les persones participants poden disposar de material i de documentació en suport paper, llevat que el Tribunal acordi el contrari. Per valorar aquest exercici, el Tribunal Qualificador tindrà en compte en el seu conjunt els coneixements acreditats i la capacitat i les aptituds per aplicar-los a situacions de la pràctica professional, la capacitat analítica i de síntesi, i la qualitat de l'expressió i la presentació.  
  El temps per realitzar aquest exercici és de 2 hores. La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 40 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 20 punts.
 • e) Superació de la primera prova. La puntuació de la primera prova es determinarà en el torn de lliure accés sumant les puntuacions obtingudes en el conjunt del primer i segon exercicis i en les qualificacions del tercer i quart exercicis i, en el torn de promoció interna, sumant les puntuacions obtingudes en les qualificacions del segon, tercer i quart exercicis.

Segona prova.Consta de dos exercicis.

Primer exercici: coneixements de llengua catalana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no estiguin exemptes.

Aquest exercici consisteix a realitzar, davant del Tribunal Qualificador i, si escau, dels assessors especialistes designats, una prova que consta de dues parts.

Primera part. S'hi avalua el domini de l'expressió escrita (mitjançant la redacció d'un text de 200 paraules, com a mínim), la comprensió lectora (mitjançant la lectura d'un text escrit i la resposta a preguntes sobre aquest text) i la gramàtica i el vocabulari (mitjançant exercicis d'avaluació del coneixement de l'ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic).

Segona part. S'hi avalua l'expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa i/o exposició sobre temes generals d'actualitat.

El temps per realitzar aquest exercici és d'1 hora i 30 minuts per a la primera part i de 30 minuts per a la segona.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte o no apte.

Per ser declarat apte/a en aquest exercici s'ha d'obtenir una puntuació total mínima del 70%, de conformitat amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i coneixement del català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener.

Segon exercici: coneixements de llengua castellana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exemptes de realitzar-lo.

Per tal d'acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 2.3, les persones aspirants han de realitzar un exercici, que consisteix en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del Tribunal i, si s'escau, amb les persones assessores especialistes que designi. Aquest exercici ha de ser avaluat pel Tribunal.

El temps per realitzar aquest exercici és de 45 minuts per a la primera part i de 15 minuts per a la segona.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte o no apte.

Exempció dels exercicis

Estan exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de llengua catalana les persones aspirants que acreditin tenir el certificat de nivell de suficiència de català (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística, o un dels títols, diplomes i certificats equivalents establerts per l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

Estan exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de llengua castellana les persones aspirants que n'acreditin els coneixements que determina la base 2.3.

Tercera prova: test de competències professionals.

Obligatòria i no eliminatòria.

Consisteix a respondre un qüestionari sobre les competències professionals del perfil professional del cos i especialitat convocat, que consta en l'annex 3, mitjançant el plantejament de situacions laborals que avaluïn, en tot cas de manera positiva, la resposta escollida. El qüestionari constarà de preguntes amb respostes alternatives el valor de les quals varia segons el grau d'aproximació al perfil.

Per valorar aquest exercici, el Tribunal tindrà en compte les conductes laborals manifestades en les respostes per a cadascuna de les competències professionals descrites en l'annex 3.

La qualificació de l'exercici és de 0 a 15 punts. Es valorarà cadascuna de les 7 competències amb una puntuació màxima de 2,150 punts.

El temps de desenvolupament del qüestionari és d'un màxim de 75 minuts.

PROGRAMA

Segons la convocatòria anterior

PART GENERAL DEL TEMARI: DOGC 01-10-2018

1. Bon govern i transparència

 1. Bon govern. Els codis ètics i de conducta en el marc d'una infraestructura ètica. El dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Les cartes de serveis i l'avaluació permanent dels serveis públics. Govern obert. Dades obertes.
 2. Governança de les dades a l'administració digital. Característiques de les dades. Classificació de les dades orientada al seu ús. Relació entre dades. Metadades i diccionari de dades. Dades específiques de negoci i dades de tramitació. Cicle de vida de les dades. Dades massives (Big data). Mineria de dades (Data mining).
 3. Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. Accés a la informació pública. Sistema de garanties de la transparència.
 4. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'administració. El registre d'activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. Infraccions i sancions.
 5. Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.

  2. Organització del sector públic

 6. Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial. Organització territorial.
 7. Marc estatutari. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.
 8. Organització de l'Administració i del sector públic. L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments, tipologia de les unitats directives que els composen. Els organismes autònoms. El sector públic, característiques i tipologia d'organismes que el composen.
 9. La Unió europea: fundació i evolució. El mercat únic europeu. Lliure circulació de mercaderies, capitals, i treballadors. Llibertat d'establiment i lliure prestació de serveis. Dret de la Unió Europea: el dret primari i el derivat. Institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

  3. Administració pública i procediment administratiu

 10. El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Regim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques.
 11. La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa. El Reglament: concepte, fonament i classes.
 12. L'acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.
 13. El procediment administratiu: concepte i principis. Els interessats en el procediment administratiu. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
 14. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El control jurisdiccional de l'Administració pública.

  4. Polítiques públiques i la seva avaluació

 15. El Pla de Govern com a eina de planificació. Eixos principals. Planificació estratègica. Planificació operativa. Plans departamentals i plans sectorials: definició i característiques.
 16. Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques. Control estratègic i control de gestió. Indicadors de gestió dels serveis públics.
 17. L'avaluació econòmica de les polítiques públiques.

  5. Activitat de l'administració pública

 18. La contractació pública. Classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.
 19. Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d'inspecció. Drets i deures dels subjectes intervinents. Les actes d'inspecció. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.
 20. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

  6. Finances públiques

 21. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. Els ingressos.
 22. La gestió pressupostària. L'execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs. El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.

  7. Funció pública

 23. Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. La gestió de recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal, i provisió de llocs de treball. Situacions administratives. Grau personal.
 24. Drets del personal. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Règim disciplinari. Seguretat i salut en el treball. Mesures d'igualtat per raó de gènere.
 25. Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, l'abandó de destinació i l'omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d'auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d'influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics, i els abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

PART ESPECÍFICA DEL TEMARI: DOGC 24-03-2017

 1. El treball comunitari. Concepte de comunitat i actors socials presents a la comunitat. Eines i enfocaments metodològics. El treball comunitari. El treball en xarxa.
 2. El sistema públic dels serveis socials a Catalunya. La cartera de serveis socials. Prestacions del sistema públic: serveis socials bàsics i serveis socials especialitzats.
 3. L'estructura social a Catalunya i l'estratificació. Estructura poblacional: demografia i moviments migratoris. Estructura de classes. Estructura ocupacional.
 4. La immigració a Catalunya: marc general i causes. Les polítiques d'immigració i la gestió de la diversitat. El risc d'exclusió social i altres problemàtiques específiques. Acollida i acomodació de persones nouvingudes. La legislació en matèria d'estrangeria.
 5. L'impacte de la immigració en la societat catalana. La societat multicultural i la pluralitat religiosa i de creences. La integració social de les persones immigrants. Immigració i mercat laboral. Immigració i educació. La immigració des de la perspectiva de gènere.
 6. La pobresa a Catalunya: introducció i dades. Causes. Grups vulnerables i persones en risc de pobresa. Gestió de la pobresa.
 7. La pobresa, eixos d'actuació de les polítiques públiques: inclusió social en la infància i l'adolescència, cobertura de les necessitats bàsiques, ocupació i habitatge.
 8. Les famílies: concepte i funció. Necessitats bàsiques. La protecció a les famílies. Les polítiques socials de protecció a les famílies. El treball social amb famílies.
 9. Els models de famílies: estructures, patrons relacionals i relacions conjugals. El vincle, tipus de vincle entre pares/mares i fills i conseqüències en el desenvolupament dels infants i adolescents.
 10. Les necessitats bàsiques dels infants. Desenvolupament de les competències parentals. Promoció de les competències parentals. Factors de protecció i factors de risc.
 11. La crisi familiar, el trencament i la reorganització dels seus membres. Models de trencament familiar, fases i efectes en els progenitors i en els fills. Regulació jurídica de les situacions familiars de trencament. El dictamen pericial social d'assessorament als òrgans judicials en l'àmbit del dret de família.
 12. El procés de desenvolupament de l'infant i l'adolescent des de la vessant psicològica, social, educativa i de salut. L'atenció precoç: etapes de l'atenció i nivells d'intervenció.
 13. La condició social i evolutiva dels adolescents i joves. Intervenció socioeducativa en adolescents i joves. Recursos adreçats a la població juvenil.
 14. L'infant abandonat: principals efectes de les mancances afectives i d'estímuls socials. Línies principals d'intervenció amb la família i l'infant.
 15. El desemparament d'infants i adolescents. Concepte de tutela i de guarda. La tutela del menor d'edat. La guarda del menor d'edat. La tutela i guarda administrativa.
 16. La infància maltractada: conceptes. Indicadors de risc per a la detecció del maltractament infantil. Detecció i valoració dels maltractaments. Conseqüències dels maltractaments. Factors de protecció i resiliència.
 17. El sistema de protecció a la infància i l'adolescència. Regulació legal. Especificitats del sistema català de protecció a la infància i l'adolescència. Protocols d'actuació.
 18. La Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública: atenció a la infància i l'adolescència. Organismes de referència.
 19. La violència masclista. Àmbits de la violència masclista. Avaluació del risc. La intervenció amb víctimes i agressors, a nivell individual i social. La intervenció en fills i filles de dones en situació de violència masclista. Altres formes de violència en l'àmbit familiar. Prevenció i intervenció educativa.
 20. El marc legal de l'atenció especialitzada en el cas de víctimes de delictes de violència masclista. La promoció de l'erradicació de la violència masclista.
 21. L'envelliment de la població. La gent gran. L'atenció i orientació a la gent gran. La Carta de Drets i Deures de la Gent Gran de Catalunya. Les persones grans amb dependència o risc social. La salut i la persona gran.
 22. La Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública: atenció a persones grans amb dependència o risc social. Àrees d'actuació, estructura funcional, competencial i organitzacional. Serveis d'atenció: tipologia, característiques i funcions.
 23. El procés d'aprenentatge. Factors evolutius, intrapersonals i socioambientals del procés d'aprenentatge. Aspectes familiars, socials, econòmics, lingüístics i culturals.
 24. El sistema educatiu català. Marc legal i competencial. Etapes del sistema. Xarxa de centres educatius d'ensenyament a Catalunya. Programes de formació professional. L'educació d'adults.
 25. Els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu: necessitats educatives especials, altes capacitats, trastorns d'aprenentatge i de comunicació, incorporació tardana al sistema educatiu i situacions socioeconòmiques desafavorides. Absentisme. Abandonament escolar prematur.
 26. L'entrevista en el procés metodològic del treball social. Tècniques d'entrevista, concepte i característiques. Estudi del context: la institució, el professional i l'usuari. Finalitats de l'entrevista. Els límits i la derivació.
 27. La comunicació verbal i no verbal. L'escolta activa, l'empatia, l'assertivitat i el reforç positiu. La relació d'ajuda. Tècniques de contenció emocional.
 28. La mediació. Tècniques i metodologia. Mediació familiar. Mediació a les escoles. Mediació i reparació penal en l'àmbit de la justícia juvenil i de la jurisdicció ordinària.
 29. Els mètodes d'avaluació de la intervenció social. Els indicadors de qualitat aplicats a la intervenció des del treball social. L'avaluació. El seguiment dels plans d'intervenció social.
 30. La síndrome de l'esgotament professional. Característiques. Factors desencadenants. Efectes. Prevenció.
 31. Els infants i adolescents víctimes de maltractaments en el si de la família. Tipologies de maltractament infantil. Conseqüències, prevenció i intervenció en els diferents tipus de maltractament. Especificitats de la intervenció professional des del treball social.
 32. L'abús sexual a infants i adolescents. Conductes constitutives d'abús sexual. Diagnòstic i intervenció precoç. Prevenció.
 33. Les mesures de protecció d'infants i adolescents desemparats. Circuits per atendre les diferents situacions. Els infants i adolescents estrangers no acompanyats.
 34. Les tècniques i els mètodes d'intervenció amb infants i adolescents en risc d'exclusió social i les seves famílies. Observació i diagnòstic. L'elaboració d'informes i la proposta d'actuacions. Elaboració i execució d'un pla d'intervenció i de millora personal i familiar. Avaluació de la intervenció.
 35. L'acolliment familiar i l'adopció. L'acolliment familiar simple. L'acolliment familiar preadoptiu. L'adopció. L'adopció nacional i l'adopció internacional. L'adopció d'infants amb necessitats especials.
 36. Les condicions dels infants per a ser acollits o adoptats. Les condicions d'idoneïtat de les famílies candidates i la seva valoració. L'acoblament. La construcció del vincle. El seguiment. La xarxa d'institucions col·laboradores.
 37. El menor en conflicte social. El menor amb conductes antisocials. La responsabilitat penal. Marc legal. Actuacions previstes a l'ordenament jurídic amb menors que cometen infraccions penals: menors de 14 anys i menors de 18 anys. Mesures previstes al Codi civil. El catàleg de mesures de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors.
 38. L'atenció residencial a la infància i l'adolescència en situació de risc social. Els centres residencials d'acció educativa, els centres residencials d'educació intensiva i els centres d'acolliment.
 39. El projecte educatiu dels centres residencials del sistema de protecció a la infància i l'adolescència: principals elements que l'han de compondre. El projecte d'atenció individualitzada: objectius i avaluació. Especificitats del treball social.
 40. L'atenció no residencial a la infància i l'adolescència en situació de risc social o de desemparament. La intervenció professional del treballador/a social en la valoració, actuació i atenció d'infants i adolescents en risc. Seguiment i intervenció en les famílies amb infants i adolescents en risc. L'atenció als joves extutelats.
 41. El consum de substàncies addictives i els seus efectes sobre la salut i el benestar. Tipus de substàncies i efectes. Altres conductes addictives. La prevenció i l'assistència a Catalunya en matèria de substàncies que poden generar dependència.
 42. La delinqüència: tipologies, conceptes bàsics i models explicatius. El valor predictiu dels estudis de reincidència: diferenciació entre els factors estàtics i els factors dinàmics. La predicció del risc.
 43. El concepte de delicte. Tipus de delicte. La justícia penal d'adults. Les penes i mesures penals d'adults. Les formes substitutives de les penes de presó, valoració i adequació, els informes socials i psicosocials. La jurisdicció de menors: les funcions de l'equip tècnic, l'assessorament tècnic i la mediació. L'execució de les mesures no privatives de llibertat i les funcions dels equips de medi obert en la justícia juvenil. L'execució de les mesures d'internament i les funcions, l'organització i l'encàrrec dels centres de justícia juvenil.
 44. L'atenció a la víctima del delicte. Regulació legal de l'atenció a la víctima del delicte. Objectius i metodologia de treball. La informació i l'assessorament en els àmbits judicial, psicològic i social. L'atenció integral a la víctima. L'atenció preventiva i pal·liativa de les possibles seqüeles. La coordinació amb els diferents agents.
 45. Les prestacions socials de caràcter econòmic, tant de la Generalitat de Catalunya com les provinents de la Seguretat Social. Plans d'actuació social i d'inversions en matèria d'assistència i serveis socials. Programes subvencionables en matèria de serveis socials. Pensions no contributives de la Seguretat Social. Programa interdepartamental de la renda mínima d'inserció.
 46. Les persones en situació de dependència. El marc legal. L'atenció a la dependència: promoció de l'autonomia personal, prevenció de la dependència, assistència i suport a les famílies. La valoració de la dependència. El Pla individual d'atenció. El Programa d'atenció domiciliària i equips de suport (PADES).
 47. La discapacitat. Tipus de discapacitats. Avaluació dels factors familiars i socials. La capacitat intel·lectual límit, la malaltia mental, la discapacitat lleu, moderada o greu i/o profunda. Els trastorns de conducta.
 48. Els plans d'actuació per a l'atenció i la no-discriminació dels discapacitats. El reconeixement de la discapacitat. La valoració del grau de discapacitat. El reconeixement del grau de discapacitat. La inserció social i laboral de les persones amb discapacitat. L'accessibilitat.
 49. Els recursos públics institucionals per a les persones amb discapacitats psíquiques, físiques i sensorials, i per a les persones amb malaltia mental.
 50. La intervenció en l'àmbit familiar i social de les persones grans amb necessitats. Drets de la persona gran. Maltractaments i abusos a les persones grans: detecció, avaluació i intervenció.
 51. Les residències de gent gran. Centres de dia, centres residencials i habitatges tutelats. Objectius, característiques de la població atesa, funcionament, responsabilitats i recursos.
 52. El treball social amb les persones grans amb patologies geriàtriques, demències i dependència física.
 53. La capacitat. Capacitat jurídica. Capacitat d'obrar. La incapacitació. Tipus d'incapacitació. Valoració de la incapacitat. Procés de reconeixement de la incapacitació. Efectes de la incapacitació.
 54. El sistema educatiu. Centres educatius: organització i gestió de centres. Projecte educatiu de centre. Normes d'organització i funcionament dels centres. Estructures organitzatives: equips docents, comissió d'atenció a la diversitat i comissió social. Serveis educatius.
 55. L'educació inclusiva. Mesures i suports per a l'atenció a la diversitat en l'àmbit educatiu. L'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
 56. La detecció i l'avaluació psicopedagògica de les necessitats específiques de suport educatiu. Els equips d'assessorament psicopedagògic. L'atenció a l'alumnat i les seves famílies.
 57. L'organització de l'atenció a la diversitat dins el centre educatiu i dins l'aula. Identificació, avaluació i intervenció social de les necessitats específiques de suport educatiu vinculades a l'entorn social i familiar. Especificitats metodològiques de la intervenció amb el centre educatiu i amb l'entorn.
 58. El maltractament entre iguals o assetjament escolar. Definició i classificació dels diferents tipus de maltractaments entre iguals. La detecció, prevenció i intervenció en casos de maltractaments entre iguals. El ciberassetjament.
 59. El voluntariat: tipologia i àmbits d'actuació. Drets i deures de les persones voluntàries.
 60. El món de l'associacionisme. El treball de les associacions. La participació en el marc d'una associació. La col·laboració entre associacions i administracions. El suport de les administracions.

Datos básicos

Oposición
Treball Social Generalitat de Catalunya
Organismo
Generalitat de Catalunya-
Tipo de personal
Funcionario
Año
2023
Titulación requerida
Diplomat/Grau Treball Social
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo05-04-2023 | DOGC | Más información
Plazas20 plazas

ADAMS Test

Temari comú Cossos EspecialsPack EXPRÉS

2.700 preguntas

19.99€

Pago único 19.99

1 mes de acceso

SuscríbetePack EXPERTO

2.700 preguntas

6.66€/mes

Pago único 39.99

6 meses de acceso

SuscríbetePack PREMIUM

2.700 preguntas

4.66€/mes

Pago único 55.99

12 meses de acceso

Suscríbete

Temari comú Cossos Especials

Tenemos centros especializados en esta preparación y podrás ver los distintos horarios de los grupos que organizan nuestros centros para que elijas el que más te conviene.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRÍCULA
02-02-2024 V de 16:00 a 21:00 194 € /mes Barcelona Matricúlate

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!

*Grupo Híbrido, el alumno tendrá compañeros en modalidad presencial.


SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en [email protected]. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test