Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Tècnic Mitjà en Treball Social ICS

Servicios Sociales y Empleo

Información Básica

Oposición
Tècnic Mitjà en Treball Social ICS
Organismo
Institut Català de la Salut
Tipo de personal
Estatuario
Año
2019
Titulación requerida
Grau o diplomatura en treball social
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Convocatoria
18-07-2019 | DOGC | Más información
Plazas115 plazas
Turno libre105
Discapacitados10

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 19-07-2019 hasta 07-08-2019
Derechos de examen
54.5 €
Información solicitudes

La inscripció a la convocatòria s'ha de fer de forma telemàtica accedint al lloc web de l'Institut Català de la Salut (www.ics.gencat.cat). Una vegada s'ha accedit al lloc web, cal clicar l'opció "Treballeu a l'ICS" i posteriorment clicar l'opció "Sistema de gestió de recursos humans" (SGRH), on la persona s'haurà d'identificar per iniciar la sessió a l'SGRH.

La persona aspirant haurà d'abonar la quantitat de 54,50 euros, a la qual s'aplica un 20% de descompte perquè la inscripció de participació i el pagament de la taxa són de forma telemàtica, d'acord amb la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya en matèria de taxes, (Ordre GAH/83/2017, DOGC núm. 7368, de 12.5.2017) i es realitzarà d'acord amb el previst a la base 4.2 de les bases generals.

La manca de pagament, el pagament incomplet o la no acreditació de l'exempció determina l'exclusió de la persona aspirant del procés.

Una vegada formalitzada la inscripció, el pagament de la taxa corresponent es podrà fer fins l'endemà del termini previst a la base 5 d'aquesta convocatòria, mitjançant una de les opcions següents:

 • CaixaBankNow (abans Línia oberta de la Caixa).
 • Carta de pagament, que s'ha d'imprimir i fer efectiva en qualsevol caixer automàtic de CaixaBank.

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación16-09-2019
Fecha reclamacionesdesde 17-09-2019 hasta 01-10-2019
Más información Enlace
DefinitivaFecha publicación10-12-2019
Más información Enlace

Ejercicios

1ª prova (Ajornament de la 1a. i de la 3a. prova)
3ª prova (Ajornament de la 1a. i de la 3a. prova)
15-03-2020
15-03-2020

Observaciones

 • 50 places corresponents a l'oferta ordinària d'ocupació per a l'exercici 2017 de l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 7525, de 29.12.2017) i
 • 65 places corresponents a l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2018 de l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 7853, de 12.4.2019)

FASE D'OPOSICIÓ

Consisteix en la realització de tres proves de caràcter obligatori i eliminatori en el cas de les proves primera i segona i obligatòria i no eliminatòria en el cas de la prova tercera.

Les proves primera i tercera es realitzaran el mateix dia i el tribunal fixarà prèviament el temps i els criteris per a la seva realització.

a) La primera prova constarà de dos exercicis:

 • El primer exercici consistirà en respondre un qüestionari tipus test sobre el contingut del temari publicat a l'efecte.
  La puntuació mínima de superació de l'exercici és de 5 punts en base 10.
  Les persones que no superin la puntuació esmentada restaran excloses de la convocatòria.
  La puntuació màxima d'aquest exercici serà de 90 punts.
 • El segon exercici consistirà en respondre un o més supòsits pràctics amb respostes tancades tipus test, referents a les funcions a desenvolupar en la categoria a la qual s'opta.
  La puntuació mínima de superació de l'exercici serà de 5 punts en base 10.
  Les persones que no superin la puntuació esmentada restaran excloses de la convocatòria.
  La puntuació màxima d'aquest exercici serà de 90 punts.
La puntuació de la prova serà la suma de la puntuació obtinguda en cada un dels dos exercicis.

b) Segona prova: avalua el coneixement de la llengua catalana i castellana.

Consistirà en dos exercicis.
 • Primer exercici e coneixement de llengua catalana que consta de dues parts obligatòries:
  • Primera part: que avalua el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text d'un mínim de 150 paraules i d'un màxim de 200 paraules relacionat amb les funcions de la categoria de tècnic/a titulat/ada mitjà/ana en treball social i la resposta d'un qüestionari sobre aspectes lingüístics.
   La durada serà com a màxim de 75 minuts.
  • Segona part: s'avaluarà la capacitat d'expressió oral mitjançant la lectura d'un text en veu alta i/o una conversa sobre temes generals.
   La durada serà com a màxim de 20 minuts.
  La valoració d'aquesta prova serà d'apte o no apte.
 • Segon exercici de coneixement de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola): Les persones aspirants admeses en el procés selectiu que tinguin una nacionalitat d'un estat en què la llengua oficial no sigui el castellà han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita.
  Per tal d'acreditar el coneixement de llengua castellana la persona aspirant haurà de fer una prova, què serà avaluada pel tribunal.
  La prova consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i en mantenir una conversa amb els assessors especialistes designats pel tribunal.
  El temps per fer aquesta prova no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona.
  La valoració d'aquesta prova és d'apte/a o no apte/a.

c) Tercera prova: adreçada a avaluar el perfil competencial de la categoria de tècnic/a titulat/ada mitjà/ana en treball social

Aquesta prova no té caràcter eliminatori.

La puntuació màxima serà de 20 punts.

El valor conjunt de la primera i la tercera prova és de 200 punts màxim.

FASE DE CONCURS:

El tribunal només valorarà els mèrits de la persona aspirant que hagi superat la fase d'oposició.
 1. Introducció de mèrits al gestor de Currículum (SGRH). La persona aspirant que superi la fase d'oposició haurà d'introduir els mèrits que encara no constin al Gestor de Currículum del Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH), assolits fins a la data de publicació de la convocatòria, en el termini que fixi el tribunal en la diligència corresponent.
  Tant els mèrits que ja constin en el "Gestor de Currículum" com els introduïts en el termini esmentat s'incorporaran d'ofici i de forma automàtica a la inscripció de la persona aspirant.
  La persona aspirant comprovarà l'exactitud dels mèrits incorporats i podrà formular les al·legacions que consideri, per esmenar els possibles errors d'introducció, d'acord amb el previst a la base 1.10 de les bases generals.
  Les persones aspirants, juntament amb els mèrits a valorar, d'acord amb el previst a la base 6.2.2 de les bases generals, presentaran la documentació acreditativa de la titulació requerida o del pagament de les taxes de tramitació del títol, així com el certificat que acrediti la data de fi dels estudis en el termini de presentació de sol·licituds de participació.
  El tribunal proposarà a la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut l'exclusió del procés selectiu de les persones aspirants que no presentin la titulació establerta com a requisit, així com de les persones aspirants que la data d'obtenció de la titulació establerta (o en el seu defecte la data de pagament de les taxes per l'expedició de la corresponent titulació) sigui posterior a l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds.
 2. El tribunal només valorarà els mèrits d'acord amb el previst a la base 5 i la base 6.2.2 de les bases generals i el barem publicat a l'annex 3 d'aquesta convocatòria.
 3. Un cop el tribunal hagi valorat els mèrits, es farà pública la llista provisional de puntuació i les persones aspirants disposaran de 10 dies hàbils per presentar les al·legacions que considerin oportunes. Un cop resoltes les al·legacions, el tribunal farà públic el resultat definitiu del concurs.
 4. Les referències d'aquest barem a organismes de l'Estat espanyol s'entendran fetes als organismes equivalents dels restants estats membres de la Unió Europea, si s'escau. Els aspirants, els mèrits dels quals puguin estar inclosos en aquest apartat, hauran d'aportar els documents oficialment traduïts a qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya.

Annex 3

Barem de mèrits de tècnic/a titulat/ada mitjà/ana en treball social

 1. Formació: 30 punts/màxim
 2. Experiència professional en institucions sanitàries: 50 punts/màxim
 3. Docència: 20 punts/màxim
 4. Activitats científiques: 15 punts màxim
 5. Altres mèrits addicionals: 25 punts màxim

Annex 2

Temari transversal

 1. La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya. El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT): disposicions comunes als centres, serveis i establiments sanitaris integrats en el SISCAT. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària: dret d'informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient.
 2. L'empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l'Institut Català de la Salut. Els Estatuts de l'Institut Català de la Salut. Competències de l'Institut Català de la Salut.
 3. L'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d'aplicació, drets i deures, adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari, actualització de coneixements, retribucions, incompatibilitats.
 4. L'Estatut bàsic de l'empleat públic: objecte i àmbit d'aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut.
 5. Sistemes d'incentivació i promoció professionals: la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució variable.
 6. Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 7. Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. El reglament dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
 8. Llei17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d'actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: objecte i finalitat.
 9. Principis generals de la bioètica. El secret professional: concepte i regulació jurídica.
 10. Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa-efecte.
 11. Ofimàtica. Intranet, internet, correu electrònic. Accés i continguts d'atenció al professional mitjançant el lloc web per als professionals de l'Institut Català de la Salut.

Temari específic de tècnic/a titulat/ada mitjà/ana en treball social

La persona aspirant ha de demostrar competència professional en els camps d'actuació propis, ha de conèixer les teories i les normes de l'exercici professional, amb coneixement, habilitats i actituds per aplicar-les.
 1. Conèixer continguts del sistema espanyol de la Seguretat Social. Principis informadors. Afiliació i cotització. Finalitats de la Seguretat Social. Acció protectora. Continguts coberts. Incapacitats. Jubilació. Pensions no contributives. Atur nivell contributiu i nivell assistencial.
 2. Conèixer i saber aplicar el contingut del treball social relacionat amb l'atenció a les persones, famílies i comunitat.
  • 2.1 Conèixer i incorporar a la pràctica el codi deontològic i el codi ètic del treball social.
  • 2.2 Conèixer i saber aplicar els conceptes bàsics del treball social. Teories contemporànies del treball social. Models de pràctiques professional . Conèixer el treball social clínic.
  • 2.3 Saber identificar els problemes psicosocials de les persones i de les seves famílies associats a una malaltia o al risc d'una malaltia, així com les situacions de crisis o risc.
  • 2.4 Conèixer i saber aplicar l'entrevista com eina tècnica del treball social i el seu procés relacional.
  • 2.5 Conèixer i saber aplicar les bases conceptuals i les tècniques del treball social en grups, conèixer les diferents modalitats de grups.
  • 2.6 Conèixer i saber aplicar les bases conceptuals d'orientació comunitària i les aportacions especifiques del treball social.
  • 2.7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervencions psicosocials per orientar els responsables institucionals en l'optimització dels recursos del sistema social sanitari.
 3. Conèixer l'organització de l'atenció social sanitària.
  • 3.1 Conèixer els nivells assistencials on es presten els serveis de treball social sanitari.
  • 3.2 Saber identificar les necessitats de coordinació entre els nivells assistencials i interinstitucionals, garantint el contínuum assistencial i treball transversal i interdisciplinari.
 4. Conèixer i saber realitzar l'atenció des del treball social sanitari.
  • 4.1 Conèixer i saber aplicar la carta de serveis del treball social sanitari.
  • 4.2 Conèixer i saber fer l'abordatge dels maltractaments en l'entorn sanitari.
  • 4.3 Saber fer l'atenció al risc social i la disfunció social durant l'edat pediàtrica.
  • 4.4 Saber fer l'atenció al pacient crònic.
  • 4.5 Saber fer l'atenció social en el procés de final de vida i l'atenció al dol.
  • 4.6 Saber fer el treball social sanitari a urgències, emergències i en situacions crítiques en l'àmbit sanitari.
 5. Conèixer el Pla de Salut 2016-2020.
  • 5.1 Conèixer el Pla de Salut 2016-2020. Eixos i línies estratègiques.
 6. Conèixer les desigualtats socials en salut i saber fer el seu abordatge.
  • 6.1 Conèixer les desigualtats socials en salut i el seu abordatge. Conèixer el Pla interdepartamental i intersectorial de salut pública (PINSAP).
  • 6.2 Saber identificar els factors de salut que poden generar problemàtica social i els factors socials que poden generar problemes de salut.
  • 6.3 Conèixer i saber fer promoció de la salut i prevenció primària, secundària i terciària.
  • 6.4 Conèixer les bases conceptuals de la salut comunitària en l'atenció sanitària. La participació a la comunitat. Recomanacions d'actius en el sistema sanitari.
 7. Conèixer i saber utilitzar la xarxa de benestar i els recursos de suport.
   7.1 Conèixer i saber utilitzar la xarxa de benestar i recursos de suport. 7.2 Donar suport al desenvolupament de xarxes per afrontar les necessitats socials. 7.3 Conèixer la renda garantida de ciutadania de Catalunya.

Perfil competencial.

Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Comunicació i persuasió. Capacitat resolutiva i presa de decisions. Gestió d'emocions.

Tècnic Mitjà en Treball Social ICS

 • Temari i Qüestionari transversals. Institut Català de la Salut

  Temari i Qüestionari transversals. Institut Català de ...

  36€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€

Precio: 36€ Comprar la colección
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test