Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Auxiliars de geriatria Generalitat Catalunya (personal laboral)

Servicios Sociales y Empleo

Modificació convocatòria

S'obre un nou termini de presentació de sol·licituds, fins al 31 d'agost de 2020 (DOGC 03-08-2020)

Información Básica

Oposición
Auxiliars de geriatria Generalitat Catalunya (personal laboral)
Organismo
Generalitat de Catalunya-
Tipo de personal
Laboral
Año
2020
Titulación requerida
Graduado ESO o equivalente
Sueldo
21.028,68 euros brutos anuales € aprox.
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo20-04-2017 | DOGC | Más información
Convocatoria
07-07-2020 | DOGC | Más información
Plazas458 plazas

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 08-07-2020 hasta 04-08-2020
Enlace instancia
Más información

Requisitos

Grup D: títol de graduat/ada en educació secundària, graduat/ada escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, i tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de 1r grau o equivalent.

A més a més, el personal que participi en aquesta categoria professional ha de disposar d'alguna de les titulacions o certificacions establertes a la normativa que regula la qualificació professional del personal auxiliar d'atenció a la dependència i que per aquesta categoria són les següents:

Titulacions de formació professional:

 • Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència.
 • Tècnic/a en atenció sociosanitària.
 • Tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria.
 • Tècnic/a auxiliar de clínica.
 • Tècnic/a auxiliar de psiquiatria.
 • Tècnic/a auxiliar d'infermeria.
 • Tècnic/a superior en integració social amb experiència abans del 31 de desembre de 2017.
 • Tècnic/a especialista en economia sociofamiliar amb experiència abans del 31 de desembre de 2017.
 • Tècnic/a especialista en adaptació social amb experiència abans del 31 de desembre de 2017.
 • Tècnic/a especialista en educació de disminuïts psíquics amb experiència abans del 31 de desembre de 2017.

Certificats de professionalitat:

 • Certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
 • Certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones en el domicili.
 • Certificat de professionalitat de l'ocupació d'auxiliar d'ajuda a domicili.

Titulacions més experiència (experiència mínima de 2 anys (150 dies de cotització) com auxiliar de geriatria abans del 31.12.2017):

 • Tècnic/a especialista en assistència geriàtrica.
 • Tècnic/a especialista en assistència psiquiàtrica.
 • Diplomatura/grau en infermeria.
 • Diplomatura/grau en fisioteràpia.
 • Diplomatura/grau en teràpia ocupacional.
 • Diplomatura/grau en treball social.
 • Diplomatura/grau en educació social.
 • Llicenciatura en pedagogia.
 • Llicenciatura/grau en psicologia.

Certificats de reconeixement d'experiència laboral:

 • Certificat d'acreditació de competències corresponent al títol de tècnic/a en atenció sociosanitària (prova pilot anterior al programa Acredita't).
 • Certificat de validació de crèdits corresponents al títol de tècnic/a en atenció sociosanitària (Cr01, Cr02, Cr03, Cr04, Cr05 i Cr06 (programa Qualifica't!).
 • ertificat de reconeixement acadèmic dels mòduls professionals del títol de tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència (MP1, MP2, MP3 i MP4) (mesures flexibilitzadores).
 • Certificat d'acreditació de competències corresponents als certificats de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (UC_1016_11_2, UC_1017_11_2, UC_1018_11_2 i UC_1019_11_2).
 • Certificat d'habilitació excepcional per a persones d'edat igual o superior a 55 anys a 31 de desembre de 2015, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l'ocupació d'auxiliar de gerontologia.
 • Certificat individual acreditatiu de l'habilitació excepcional del personal auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència per a l'ocupació d'auxiliar de gerontologia.
 • Certificat individual acreditatiu de l'habilitació provisional del personal auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència per a l'ocupació d'auxiliar de gerontologia.

Observaciones

Borsa de treball de personal laboral

Segons preveu el text de la refosa de l'Acord de creació i funcionament de la borsa de treball del personal laboral del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies d'1 de juny de 2016, que integra les diverses modificacions que s'han anat produint en l'Acord de creació inicial de 6 de maig de 2008 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, les persones que superin la fase d'oposició d'aquesta convocatòria i no hagin obtingut plaça passaran a formar part del bloc 2 de la borsa de treball de personal laboral del Departament en la categoria professional i l'àmbit territorial corresponents.

10.2 Les persones que no estiguin interessades a formar part del bloc 2 de la borsa de treball esmentada ho hauran de fer constar a la sol·licitud de participació a la convocatòria, excepte si ja formen part del bloc 1.

El procediment de selecció de les persones aspirants és el de concurs oposició.

Primera fase. Oposició.

Es valora fins a 35 punts. La puntuació mínima per superar la fase d'oposició és de 17,5 punts, que es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en la primera i la segona proves, sempre que s'hagi obtingut la puntuació mínima establerta en cada cas.

Aquesta fase està constituïda per les proves que s'indiquen a continuació:

Primera prova. Coneixements generals.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consistirà a respondre un qüestionari de 20 preguntes de tipus test més dues de reserva amb quatre respostes alternatives en cada cas, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la totalitat del programa de temes que consten a l'annex 3 d'aquesta Resolució.

Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte. Per cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d'una resposta encertada.

L'òrgan tècnic de selecció fixarà el temps per realitzar aquesta prova, que no podrà ser superior a 1 hora i 20 minuts.

La qualificació de la prova és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la és de 3,5 punts.

Segona prova. Supòsit pràctic.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix en la resolució de cinc preguntes curtes i un supòsit pràctic sobre matèries contingudes en el temari específic que figura a l'annex 3 d'aquesta Resolució, relacionat amb les funcions pròpies de la categoria professional i l'especialitat, si n'hi ha.

L'òrgan tècnic de selecció fixarà el temps per realitzar aquesta prova, que no podrà ser superior a 2 hores. La qualificació de la prova és de 0 a 25 punts. La puntuació mínima per superar-la és de 9 punts.

Tercera prova. Coneixements de llengua catalana.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Restaran exemptes de la realització de la prova de coneixements de llengua catalana les persones aspirants que acreditin estar en possessió del nivell corresponent de català, d'acord amb la base 5.3.1.

Consisteix a realitzar, davant les persones membres de l'òrgan tècnic de selecció i, si escau, amb les assessores o els assessors especialistes que aquest designi, una prova de coneixements de llengua catalana equiparable al nivell elemental de català (B1) que consta de quatre parts (comprensió lectora, expressió escrita, gramàtica i vocabulari i expressió oral).

L'òrgan tècnic de selecció fixarà el temps per realitzar aquesta prova, que no serà superior a 2 hores en total. La qualificació de la prova és d'apte o no apte. L'examinand és considerat apte si obté com a mínim un 60% de la puntuació en l'àrea d'expressió oral i un 60% en la resta de la prova.

Quarta prova. Coneixements de llengua castellana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no acreditin estar en possessió del nivell corresponent de llengua castellana, d'acord amb la base 5.4.1.

Per acreditar els coneixements de llengua castellana, les persones aspirants hauran de realitzar una prova equiparable al nivell intermedi de llengua castellana B2, que serà avaluada per l'òrgan tècnic de selecció, tenint en compte que s'ha d'exigir el grau de coneixements idiomàtics adequats a l'exercici de les funcions i/o activitats pròpies dels llocs de treball convocats (per a informació sobre el tipus d'exercicis de la prova: DELE B2).

La prova constarà de tres parts (comprensió lectora, expressió escrita i expressió oral). L'òrgan tècnic de selecció fixarà el temps per realitzar aquesta prova, que no podrà ser superior a dues hores en total. La qualificació de la prova és d'apte o no apte. L'examinand és considerat apte si obté com a mínim un 60% de la puntuació en cadascuna de les àrees.

 

La qualificació de la fase d'oposició es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en les proves obligatòries i eliminatòries: primera i segona proves, sempre que s'hagi superat la puntuació mínima establerta en cada cas. La puntuació mínima per superar la fase d'oposició és de 17,5 punts. Qui no assoleixi aquesta puntuació mínima quedarà exclòs del procés de selecció.

Segona fase. Concurs.

En la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, es valoren els mèrits i les capacitats que s'indiquen amb una puntuació de fins a 65 punts.

 • Titulacions acadèmiques, sempre que siguin rellevants per al lloc de treball a cobrir, fins a 13 punts
 • Activitats de formació i perfeccionament que versin sobre matèries directament relacionades amb les tasques pròpies dels llocs de treball convocats, amb caràcter general, organitzades per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya o altres institucions públiques o privades de prestigi reconegut, en funció de la dificultat, la durada, els programes i l'existència de proves qualificadores, fins a 13 punts.
 • Experiència professional assolida en el desenvolupament de funcions en llocs de categories iguals o similars a les dels llocs convocats, quantificada en funció del grau de similitud entre el contingut tècnic dels llocs que han ocupat anteriorment les persones aspirants i el dels llocs de treball oferts, fins a 32,5 punts.
 • Coneixements de llengua catalana, sempre que siguin superiors al que s'exigeix com a requisit d'accés, fins a 6,5 punts.

En cap cas la puntuació de la fase de concurs no es podrà aplicar per superar les diferents proves de la fase d'oposició.

Part general

 1. Organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: estructura i competències.
 2. L'Estatut dels treballadors. El contracte de treball: durada, modificació, suspensió i extinció.
 3. L'Estatut bàsic de l'empleat públic: drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics.
 4. El VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Classificació professional. Retribucions. Jornada. Vacances. Permisos. La selecció i la contractació del personal. El període de prova. La mobilitat. El concurs de canvi de destinació. Règim disciplinari.
 5. La prevenció de riscos laborals. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. Riscos laborals i mesures de protecció per al desenvolupament de les funcions de la categoria professional. Prevenció d'accidents i primers auxilis.

  Part específica

 6. El Sistema Català de Serveis Socials. La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. El Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de serveis socials. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
 7. L'ètica a l'atenció a les persones a les residències de gent gran. Maltractament a la gent gran en l'àmbit institucional. Confidencialitat i protecció de dades.
 8. El Pla individual d'atenció interdisciplinària dirigida a cobrir les activitats de la vida diària i fer-ne el seguiment. L'atenció centrada en la persona i la programació d'activitats per part de l'equip interdisciplinari. Qualitat dels serveis prestats i satisfacció dels usuaris.
 9. Les funcions de l'auxiliar per preparar i donar suport a l'equip tècnic de la residència. Acolliment i recepció dels usuaris, la família o la persona de referència (habilitats comunicatives en relació amb l'atenció a les famílies dels residents, gestió de queixes i reclamacions, i queixes o iniciatives del mateix personal).
 10. Les funcions de l'auxiliar en les intervencions d'atenció física a les persones residents. Atenció a la higiene personal i el manteniment de l'ordre i les condicions higienicosanitàries de l'habitació de la persona resident.
 11. Les funcions de l'auxiliar en l'atenció sociosanitària a les persones residents. Col·laboració amb l'equip sanitari per realitzar les actuacions de caire sanitari. Utilització d'ajudes tècniques. Mobilitzacions, contencions i transferències. Prevenció d'accidents. Atenció a malalts terminals. Acompanyament a la mort i al dol.
 12. Les funcions de l'auxiliar en l'atenció psicosocial. Acompanyament i foment de la participació dels usuaris en les activitats programades en la residència. Activitats d'animació i dinamització. Realització d'activitats i exercicis de manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador i ocupacional. Afavoriment de la comunicació dels usuaris. Sistemes alternatius de comunicació.
 13. L'alimentació adreçada a la gent gran. Característiques de l'alimentació equilibrada i saludable. La ingesta d'aliments segons les necessitats nutricionals i alimentàries de les persones grans. Canvis fisiològics en el procés d'envelliment, dificultat de deglució i disfàgia. Tipus de dietes habituals a les residències de gent gran.
 14. Els principals síndromes geriàtrics. Immobilitat. Inestabilitat i caigudes. Incontinència urinària i fecal. Deteriorament cognitiu.
 15. La documentació bàsica de treball. Principals protocols i registres (acollida i adaptació, incontinències, caigudes, contencions, lesions per pressió i higiene personal).
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Proces-de-seleccio-per-proveir-458-places-de-la-categoria-dauxiliars-de-geriatria-grup-D1-conv.-L001-20?category=
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test