Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Tècnic Superior de la Funció Administrativa ICS. Promoció Interna

Sanidad

Datos básicos

Oposición
Tècnic Superior de la Funció Administrativa ICS. Promoció Interna
Organismo
Institut Català de la Salut
Tipo de personal
Estatuario
Año
2016
Titulación requerida
Llicenciat o equivalent
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Convocatoria
22-12-2017 | DOGC | Más información
Plazas38 plazas
Turno libre37
Discapacitados1

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 23-12-2016 hasta 21-01-2017
Derechos de examen
66.55 €
Información solicitudes

Prèviament a fer la sol•licitud, la persona aspirant ha d'introduir al "Gestor de currículum" del Sistema de gestió de recursos humans (SGRH) el títol acadèmic oficial

Inscripció

Lloc web de l'ICS / ics.gencat.cat / "Treballeu a l'ICS"/"Treball fix"/"Convocatòries de promoció interna"/"Inscripció convocatòries"

Taxa 66.55 €

Pagament

El pagament de la taxa es farà un cop formalitzada la inscripció i fins l'endemà del termini previst per fer l'inscripció.

Exempcions i reduccions de pagament

 • S'aplica un 20% per fer l'inscripció i el pagament de la taxa de forma telemàtica
 • S'aplica un 30% a les persones membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria general.
 • S'aplica un 50% a les persones membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria especial.

  La bonificació del 20% per pagament telemàtic és acumulable a les altres bonificacions. 

 • Estan exempts de pagament les persones amb una discapacitació amb un grau igual o superior al 33%.
Via de reserva de persones amb discapacitació i adaptacions:
La persona que tingui reconeguda la condició legal de discapacitació i vulgui accedir a les places per la via de reserva, allí on hi hagi, ha de presentar al tribunal un dictamen actualitzat vinculant de les seves condicions psíquiques o físiques o sensorials; en cas de necessitar adaptació de les proves, s'hi ha de fer constar les adaptacions esmentades al dictamen.

Presentació documentació

Unitat de Selecció i Provisió de la Direcció de Recursos Humans de l'ICS, amb indicació clara del codi d'identificació de la convocatòria i els motius que la justifiquen. La documentació es podrà presentar als registres dels llocs següents:

 • Centre Corporatiu de l'Institut Català de la Salut (Gran Via de les Corts Catalanes 587, 08007 Barcelona).
 • Gerències territorials, institucions hospitalàries i àmbits d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut, i en qualsevol registre.

Requisitos

 • Tenir la condició de personal estatutari fix de l'ICS
 • Estar en servei actiu i acreditar un període mínim de serveis prestats de dos anys en la categoria de procedència.
 • Tenir el títol acadèmic exigit per a cada una de les convocatòries:
 • Tenir títol de grau, llicenciatura o equivalent.

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación10-03-2017
Fecha reclamacionesdesde 13-03-2017 hasta 24-03-2017
Más información Enlace
DefinitivaFecha publicación28-04-2017
Más información Enlace

Ejercicios

1a i 3a prova
11-06-2017
Fase de concurso
Modificació del barem de mèrits (DOGC 16-07-2018)

Resoluciones del tribunal

DOGC 30/03/2017: Composició dels Tribunals

DOGC 18/05/2017: Modificació Tribunals

FASE OPOSICIÓ

Màxim 200 punts. Tres proves de caràcter obligatòri:

Primera prova

Consta de dos exercicis:
 • 1) Qüestionari tipus test sobre la pràctica professional de la categoria.
 • 2) Supòsit pràctic amb preguntes a desenvolupar i/o tipus test.
Aquests dos exercicis no són eliminatoris entre si. Puntuació total de la prova mitjana dels dos exercicis. Puntuació mínima de superació 5 punts en base 10. Puntuació màxima 185 punts.

Segona prova

Coneixement de la llengua catalana. Exemptes les persones amb certificat de nivell de suficiència de llengua catalana (certificat C)

Tercera prova

Consta de dos exercicis:
 • 1) Supòsits específics situacionals per a la categoria a la qual s'opta per tal d'avaluar competències transversals.
 • 2) Qüestionari estàndard tipus test adequat al perfil competencial a la categoria a la qual s'opta.

Aquesta prova no té caràcter eliminatori. La puntuació màxima és de 15 punts.

FASE CONCURS

Màxim 100 punts. El tribunal només es valoraran els mèrits de la persona que hagi superat la fase d'oposició.

S'hauran d'introduir tots els mèrits en el Gestor de currículum del Sistema de gestió de recursos humans (SGRH)

Barems de mèrits:

Formació

a) Formació reglada: Màxim 10 punts
Altres titulacions diferents a la utilitzada com a requisit, sempre que tinguin relació directa amb el contingut del temari corresponent:

 • Llicenciatures, graus o diplomatures addicionals, diferents a la utilitzada com a requisit de participació a la convocatòria, per als grups A1 i A2 del mateix nivell acadèmic o superior al requerit per la categoria a la què opta: 2 punts/titulació
 • Formació especialitzada, només per a diplomats/ades sanitaris/àries en infermeria (salut mental, geriatria, treball, cures medicoquirúrgiques, familiar i comunitària, pediatria): 5 punts/titulació
 • Màster universitari per als grups A1 i A2. 5 punts/titulació

b) Formació continuada: Màxim 35 punts
Els continguts dels cursos, tallers, seminaris (presencials i a distància) han d'estar en relació directa amb el contingut funcional de la categoria corresponent i estar organitzats i/o impartits per:

 • L'ICS i qualsevol altre servei de salut, per qualsevol administració pública estatal o autonòmica, per les universitats incloses les seves fundacions amb objectius docents, per les escoles universitàries, escoles de salut pública i per centres oficials de formació professional.
 • Col•legis professionals, associacions professionals, organitzacions sindicals, organitzacions empresarials o entitats degudament enregistrades que tinguin entre les seves finalitats la formació, sempre que aquesta formació estigui acreditada pels sistemes d'acreditació oficials o finançada amb fons públics.

  La formació adreçada al personal de gestió i serveis i la de caràcter transversal amb reconeixement dels organismes habilitats (RIS) es valora amb independència de l'entitat organitzadora.

  Es valora fins a un màxim de 100 hores/curs. Màxim 30 punts

  Amb certificat d'aprofitament 0,02 punts/hora
  Sense certificat d'aprofitament 0,01 punts/hora

 • Acreditació ACTIC (només puntua el nivell més alt): Màxim 5 punts
  • Nivell bàsic 1 punt
  • Nivell mitjà 2 punts
  • Nivell superior 3 punts

c) Experiència professional: Màxim 50 punts
Serveis prestats a l'Institut Català de la Salut en la mateixa categoria a la qual es presenta. Els serveis prestats en un mateix període de temps només es valoren una vegada. 0,50 punts/mes

d) Coneixement de la llengua catalana: Màxim 5 punts
Certificat superior al de nivell de suficiència de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o el seu equivalent exigit en la categoria convocada. 5 punts

Temari per a la categoria de tècnic superior de funció administrativa (subgrup A1)

Les persones aspirants han de demostrar competència en el desenvolupament de funcions de caràcter administratiu de nivell superior: direcció administrativa, gestió, estudi i propostes, preparació de normativa, elaboració d'informes que requereixin un coneixement complet de la legislació administrativa i similars, així com elaborar, recollir i tractar la informació requerida per l'àrea de treball on presti serveis o d'altres àrees, direccions o departaments.
 1. Competències específiques de l'Àrea d'Atenció a la Ciutadania, organització i gestió sanitàries
  • Saber aplicar els coneixements per supervisar i realitzar l'anàlisi organitzativa en l'àmbit d'atenció a la ciutadania per tal de fer propostes de millora dels processos administratius vinculats a la gestió de pacients (gestió d'agendes, admissions, fluxos de les especialitats i derivacions, accessibilitat, demanda aguda), així com analitzar i avaluar el grau de satisfacció de la persona usuària respecte a l'assistència rebuda (reclamacions, grups focals, pacients infiltrats, enquestes de satisfacció).
  • Saber explotar, analitzar i valorar els indicadors d'activitat, amb la finalitat de garantir la consecució dels objectius establerts i adequar les accions a les necessitats detectades (quadern de comandament integral, qualitat percebuda, enquestes de satisfacció).
  • Saber analitzar, impulsar i resoldre, en l'àmbit de les seves competències, la resolució de reclamacions presentades pels ciutadans.
  • Elaborar anàlisis organitzatives en l'àmbit de l'atenció a la ciutadania: persones, processos i sistemes, amb l'objectiu de fer més eficient i sostenible l'organització.
  • Definir projectes de millora orientats a adequar l'accessibilitat: elaborar, presentar i liderar la implantació de les propostes de reordenació organitzativa o de serveis que se'n derivin.
  • Saber assessorar i aplicar la normativa sobre els convenis o acords de col·laboració en què és part l'Institut Català de la Salut.
  • Assessorar i saber aplicar la regulació sobre la institució del Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo i les diferents qüestions parlamentàries (Comissió de Peticions, propostes de resolució, resolucions, preguntes orals, preguntes parlamentàries i sol·licituds de documentació).
  • Coordinar, assessorar i saber aplicar la regulació sobre el registre, arxius i gestió de documentació, en especial la documentació clínica.
  Coneixements específics de l'Àrea d'Atenció a la Ciutadania, organització i gestió sanitària
  1. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets de la ciutadania en matèria de protecció de dades de caràcter personal (ARCO). Tipologia de fitxers. Creació de fitxers públics. Inscripcions de fitxers. Infraccions i sancions. Els plans d'auditoria i control.
  2. Competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de salut. El Departament de Salut. El Servei Català de la Salut. L'Institut Català de la Salut: estructura orgànica central i estructura de direcció, gestió i administració de les institucions sanitàries. El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (Siscat). Responsabilitat social corporativa, estalvi energètic.
  3. Les àrees bàsiques de salut. Els equips d'atenció primària. El Reglament marc dels equips d'atenció primària. Criteris d'ordenació de l'atenció continuada i d'urgències. Modalitats de l'atenció continuada i d'urgències en l'àmbit de l'atenció primària de salut.
  4. L'estructura orgànica de direcció, gestió i administració de les institucions hospitalàries de la Seguretat Social a Catalunya.
  5. Cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut: disposicions generals i prestacions.
  6. El servei públic orientat a la ciutadania. Drets i deures de la ciutadania. Anàlisi de les expectatives. Anàlisi de la demanda. Avaluació de la satisfacció de les persones usuàries.
  7. L'ètica i els valors a l'Administració. El treball orientat a la ciutadania i la satisfacció de les seves necessitats.
 2. Competències específiques de l'àrea de Direcció de Persones i Desenvolupament Professional
  • Assessorar, i saber aplicar la normativa vigent relacionada amb la selecció temporal en l'àmbit de l'Institut Català de la Salut (borsa de treball i convocatòries específiques).
  • Saber identificar les necessitats de formació i desenvolupar plans de formació continuada.
  • Saber interpretar, assessorar i aplicar correctament els coneixements i la normativa vigent relacionada amb la contractació en l'àmbit de l'Institut Català de la Salut (nomenaments i afiliació).
  • Saber interpretar, assessorar, i aplicar correctament els coneixements i la normativa vigent relacionada amb la gestió i la tramitació de la nòmina i les assegurances socials del personal adscrit a l'Institut Català de la Salut (incidències incapacitat temporal, situacions administratives, cotització, certificats).
  • Saber assessorar, gestionar, informar i atendre les incidències i situacions administratives pròpies del personal adscrit a l'Institut Català de la Salut (permisos, llicències, situacions administratives: excedències, comissió de serveis).
  • Saber interpretar la normativa vigent i aplicar correctament els coneixements en la instrucció i gestió dels expedients de resolució de recursos i de revisió dels actes administratius, així com qualsevol altre procediment relatiu a l'activitat d'una direcció de persones.
  • Saber interpretar i aplicar correctament la normativa en matèria disciplinària, així com la instrucció del procediment disciplinari d'aplicació al personal de l'Institut Català de la Salut.
  • Saber planificar, elaborar, executar, controlar i avaluar el pressupost de capítol I d'una direcció de persones, així com saber interpretar les dades i indicadors econòmics.
  Coneixements específics de l'àrea de Direcció de Persones
  1. El règim jurídic de la funció pública: objecte i àmbit d'aplicació. El personal al servei de les administracions publiques. La carrera professional. L'avaluació del rendiment dels treballadors públics. Deures dels empleats públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
  2. La planificació dels recursos humans a les administracions públiques. L'oferta pública d'ocupació. La selecció de persones a l'Administració pública. L'accés a la funció pública de les persones amb nacionalitat dels estats membres de la Unió Europea. La provisió de llocs de treball: sistemes de provisió. La promoció professional. La retribució a l'Administració pública: retribucions, indemnitzacions i reconeixement de serveis previs.
  3. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El Conveni Col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.
  4. El règim jurídic del personal estatutari: objecte, àmbit d'aplicació i principis i criteri d'ordenació. Classificació del personal estatutari: personal estatutari sanitari i de gestió i serveis. Personal estatutari fix i temporal. El personal vinculat: concepte. Drets i deures del personal estatutari. Retribucions: bàsiques i complementàries. Retribucions del personal temporal.
  5. Planificació i ordenació del personal: principis generals, planificació de recursos humans. Plans d'ordenació de recursos humans de l'Institut Català de la Salut. Ordenació del personal estatutari. Creació, modificació i supressió de categories. Registres de personal.
  6. Convocatòries de selecció i requisits de participació. Sistemes de selecció. Nomenaments de personal estatutari fix. Promoció interna. Mobilitat voluntària i mobilitat per raó del servei a l'Institut Català de la Salut. Coordinació i col·laboració en les convocatòries. Comissions de servei. Selecció temporal a l'Institut Català de la Salut: sistemes de selecció, avaluació de competències, definició de perfil.
  7. Desenvolupament dels professionals de l'Institut Català de la Salut. El cicle de la gestió del talent. El cicle de la formació continuada.
  8. Adquisició, pèrdua i renúncia de la condició de personal estatutari fix. Pèrdua de nacionalitat. Sanció de separació del servei. Penes d'inhabilitació absoluta i especial. Jubilació. Incapacitat permanent. Recuperació de la condició de personal estatutari fix.
  9. Jornada de treball, permisos i llicències. Temps de treball i règim de descans: objecte i definicions. Jornada ordinària de treball. Jornada complementària. Règim de jornada especial. Pausa en el treball. Jornada i descans diaris i setmanals. Vacances anuals. Règim de descans alternatiu. Personal nocturn. Personal a torns. Determinació dels períodes de referència. Caràcter dels períodes de descans. Jornades parcials, festes i permisos. Jornada de treball a temps parcial. Règim de festes i permisos.
  10. Situacions del personal estatutari. Servei actiu. Serveis especials. Serveis sota altre règim jurídic. Excedència per prestar serveis en el sector públic. Excedència voluntària. Suspensió de funcions. Reingrés al servei actiu.
  11. Règim disciplinari. Responsabilitat disciplinària. Principis de potestat disciplinària. Classes i prescripcions de les faltes. Classes, anotacions, prescripció i cancel·lació de les sancions. Procediment disciplinari. Mesures provisionals.
  12. Representació, participació i negociació col·lectiva. Criteris generals. Meses sectorials de negociació. Pactes i acords.
  13. II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut.
  14. El sistema espanyol de la Seguretat Social. La Llei de bases. Principis informadors. El Text refós de la Llei general de la Seguretat Social: camp d'aplicació i estructura. La Llei 24/1997, de 15 de juliol, de consolidació i racionalització del sistema de la Seguretat Social.
  15. Règim general de la Seguretat Social: àmbit, inscripció d'empreses, afiliació de treballadors, altes i baixes i terminis. Reconeixement del drets i efectes. Número de la Seguretat Social, documents d'identificació i afiliació dels treballadors. La cotització: bases i tipus. La quota: concepte i naturalesa jurídica. Subjectes obligats i subjectes responsables. Naixement i duració de l'obligació de cotitzar.
  16. Situacions assimilades a la d'alta. Ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en relació amb la inscripció d'empreses, afiliació, altes i baixes de treballadors. Conservació de dades i dret a la informació.
  17. Bases de cotització, concepte i exclusions. Determinació de les bases de cotització per contingències comunes. Determinació de les bases de cotització per accidents de treball i malalties professionals.
  18. Cotitzacions de les situacions d'incapacitat temporal, maternitat, permanència en alta sense percebre retribució, atur i pluriocupació, contracte a temps parcial, jornada reduïda per guarda legal i vaga parcial.
  19. Tipus de cotització: contingències comunes i professionals. Tipus de cotització per desocupació. Fons de garantia salarial i formació professional. Bonificació i reduccions en la quota. Recaptació de les quotes de la Seguretat Social: competència material. El pagament de quotes: requisits, mitjans, justificants de pagament i termini reglamentari per fer-ho. Ajornament i fraccionament del pagament de quotes. L'obligació de presentar els documents de cotització. Efectes de la falta de cotització en el termini reglamentari. Reclamacions de deute i actes de liquidació. Recàrrecs.
  20. Acció protectora del sistema de la Seguretat Social: característiques i règim d'incompatibilitats, prescripció, caducitat. Assistència sanitària: per malaltia comuna, per accident no laboral, per accident de treball i malaltia professional, per maternitat. Beneficiaris. Reconeixement del dret: naixement, duració, extinció i contingut. Prestacions farmacèutiques.
  21. Protecció per incapacitat temporal: concepte, beneficis. Naixement, duració i extinció del dret. Control de la incapacitat temporal. La protecció per maternitat i embaràs. Tramitació, comunicats de baixa, confirmació i alta i els seus equivalents.
  22. Accidents de treball: concepte, camp d'aplicació i riscos que cobreix. Responsabilitat en matèria d'accident. L'accident in itinere. La notificació d'accidents de treball i malalties professionals. Entitats asseguradores.
  23. El sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social. Les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Actuacions d'inspectors i subinspectors. Comeses i atribucions.
 3. Competències específiques de l'Àrea de Gestió Pressupostària i Financera i de Serveis Generals
  • Saber aplicar correctament els coneixements i la normativa per planificar, elaborar, executar, distribuir, controlar i avaluar un pressupost, així com saber interpretar les dades i els indicadors econòmics relacionats per tal d'elaborar els quadres de comandament.
  • Aplicar els coneixements de control de l'execució, seguiment i gestió d'un pressupost assignat, en els seus diferents capítols pressupostaris mitjançant indicadors econòmics i estadístics, per tal d'identificar i corregir possibles desviacions, així com calcular i actualitzar la càrrega financera i el nivell d'endeutament.
  • Saber planificar, elaborar, executar, controlar i avaluar el pressupost assignat.
  • Explotar, ordenar, sistematitzar, analitzar i avaluar els processos d'imputació pressupostària i els indicadors, per tal d'executar la imputació pressupostària, el control, el seguiment i la reassignació de la despesa i el seguiment dels contractes de gestió, els acords de gestió i dels costos, per aconseguir l'equilibri pressupostari.
  • Interpretar correctament la normativa i aplicar els coneixements per tal d'assessorar en els diferents processos d'una direcció econòmica i financera.
  • Aplicar els coneixements i la normativa de contractació del sector públic per tal de gestionar la contractació i la compra de material, equipament (inversions) i serveis (productes intermedis), elaborant els plans de necessitats, la tramitació d'expedients per a la seva licitació, l'anàlisi de mercats del material susceptible de contractació, el procés d'avaluació i valoració d'ofertes, i la tramitació de les propostes d'adjudicació.
  • Saber aplicar els processos de compra agregada i de compra menor, així com analitzar, gestionar i resoldre les possibles incidències de qualitat detectades pels usuaris del material, equipament o serveis adjudicats, així com les possibles incidències de subministrament dels centres de l'Institut Català de la Salut.
  • Aplicar correctament els coneixements i la normativa vigent per tal d'ordenar i sistematitzar la informació economicofinancera (albarans, fons de maniobra i DAI), amb la finalitat de comptabilitzar la despesa generada.
  • Saber interpretar i assessorar sobre la normativa vigent i aplicar els coneixements relacionats amb la comptabilitat financera (assentaments comptables, balanç, comptes de resultats...).
  • Saber aplicar la normativa vigent, els procediments i els coneixements de facturació electrònica de l'Institut Català de la Salut relacionats amb la tramitació de factures de serveis sanitaris a entitats públiques, privades o particulars, altres comunitats autònomes o altres estats de la comunitat europea que tinguin convenis internacionals subscrits amb l'Estat espanyol. Així mateix, saber ordenar i sistematitzar la informació de cada una de les línies de facturació, amb la identificació de les dades clau per a la confecció dels informes periòdics d'evolució de la facturació i del cost de l'activitat sanitària.
  • Saber ordenar i sistematitzar la informació de cada una de les línies de facturació, d'acord amb la normativa vigent, identificant les dades clau per elaborar els informes periòdics de l'evolució de la facturació i del cost de l'activitat sanitària.
  • Gestionar les eines i els procediments relacionats amb el control financer permanent.
  • Saber aplicar els coneixements per controlar i supervisar les instal·lacions i la correcta execució dels contractes externs dels serveis externalitzats d'un centre sanitari.
  • Saber instruir i gestionar els expedients de resolució de recursos i reclamacions, així com saber elaborar informes tècnics de valoració dels serveis.
  Coneixements específics de l'Àrea de Gestió Pressupostària i Financera i de Serveis Generals
  1. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: preparació, aprovació i contingut essencial. Tècniques pressupostàries: el pressupost de mitjans, el pressupost per tasques, el pressupost base zero, el pressupost i direcció per objectius i el pressupost per programes.
  2. Els pressupostos orientats a resultats: conceptes bàsics. Els programes pressupostaris: missió, objectius, serveis i productes i indicadors de seguiment. Els contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats.
  3. L'execució del pressupost de despeses: procediment general, autorització, disposició, obligació i pagament. Procediments especials de la despesa. Procediments de pagament. Les subvencions.
  4. Modificacions pressupostàries: crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Transferències. Altres modificacions pressupostàries.
  5. El control pressupostari intern de l'activitat economicofinancera: La Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, funcions i finalitat. El control financer. El control de la gestió. El control parlamentari. El control extern de l'activitat economicofinancera: la Sindicatura de Comptes de Catalunya i el Tribunal de Comptes estatal.
  6. La comptabilitat pública. Comptabilitat patrimonial i pressupostària. El control de costos: costos per serveis, per procés i per pacient. L'anàlisi de costos-beneficis.
  7. El patrimoni de la Generalitat de Catalunya: concepte i tipologia. Adquisició, alienació i cessió de béns de la Generalitat. Afectació i desafectació. Administració i defensa del patrimoni.
  8. La contractació administrativa. Incidència del dret comunitari europeu. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Àmbit d'aplicació subjectiva. Classificació dels contractes i règim jurídic. La introducció de criteris socials en la contractació pública.
  9. Selecció del contractista: formes i procediments d'adjudicació. Continguts i efectes dels contractes administratius: prerrogatives de l'Administració. La revisió de preus i l'equilibri financer. L'extinció dels contractes administratius: el compliment i la resolució.
 4. Competències comunes sobre procediment administratiu
  • Saber interpretar la normativa vigent i aplicar correctament els coneixements relacionats amb el procediment administratiu, la instrucció i gestió dels expedients de resolució de recursos i la revisió dels actes administratius.
  Coneixements comuns sobre procediment administratiu
  1. L'Administració pública: concepte i principis. La divisió de poders i l'Estat de dret: el dret administratiu. El principi de legalitat i jerarquia normativa. La discrecionalitat de l'Administració. Control de la discrecionalitat. La desviació de poder.
  2. Les fonts del dret administratiu. Jerarquia de les fonts. Principis constitucionals. El reglament: concepte i classes. Fonaments i límits de la potestat reglamentària. Els principis generals del dret. La jurisprudència i la doctrina.
  3. La relació juridicoadministrativa: concepte i elements. La personalitat jurídica de les administracions públiques. Tipologia de les entitats públiques. Capacitat jurídica dels ens públics.
  4. El ciutadà com a titular de drets davant de l'Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. Capacitat jurídica i capacitat d'obrar. Dret de la ciutadania a l'ús d'un llenguatge no sexista ni androcèntric en el llenguatge de l'Administració pública.
  5. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes
  6. L'organització administrativa: principis. L'òrgan administratiu: concepte, elements i naturalesa. Classes d'òrgans. Els òrgans col·legiats.
  7. La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa.
  8. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. Executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació. Invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret, anul·labilitat. Convalidació.
  9. El procediment administratiu: concepte, principis i importància. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d'aplicació i principis. Els drets dels interessats sl procediment. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
  10. L'estructura del procediment administratiu. Iniciació, ordenació, instrucció i finalització. La utilització de mitjans tècnics en el procediment administratiu. Els terminis administratius: regulació i jurisprudència. L'elaboració de les disposicions administratives de caràcter general.
  11. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d'ofici. Revocació dels actes administratius Els recursos administratius: objecte i classes. Recurs d'alçada, recurs potestatiu de reposició i recurs extraordinari de revisió. Les relacions prèvies a l'exercici d'accions civils i laborals.
  12. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa i regulació. El recurs contenciós administratiu: les parts, capacitat processal, legitimació, representació i defensa. Actes impugnables. La sentència en el procediment contenciós. Execució. Recursos. El recurs contenciós especial dels drets i llibertats fonamentals.
  13. La responsabilitat de les administracions públiques. La responsabilitat patrimonial. L'acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.
 5. Competències en sistemes d'informació
  • Tenir la capacitat per desenvolupar propostes de millora dels processos d'organització, gestió, dels sistemes d'informació i dels indicadors d'una àrea o direcció.
  Coneixements en sistemes d'informació
  1. L'impacte de les TIC en la societat i en la governabilitat: oportunitats, riscos i perspectives. Conceptes e-democràcia, e-administració i nivells de servei.
  2. Els serveis públics electrònics i el dret de la ciutadania a accedir-hi. La tecnologia al servei de les administracions. Els serveis de col·laboració interadministrativa. Plataforma d'integració i col·laboració administrativa (PICA). La interoperabilitat. Els serveis comuns corporatius d'administració electrònica. El portal de serveis i tràmits electrònics, l'Oficina Virtual de Tràmits. La simplificació documental: gestió documental com a criteri d'organització de la informació (e-arxiu, cicle de vida documental). Altres sistemes d'informació de suport a la gestió: registre electrònic (S@cart), compulsa i còpia electrònica (e-còpia), servei de notificació (e-Notum)
  3. Seguretat en les actuacions electròniques. Els serveis d'identitat, signatura i perdurabilitat electrònica, serveis d'identificació i signatura.
 6. Perfil competencial
  • Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Capacitat resolutiva i presa de decisions. Comunicació i persuasió. Millora i aprenentatge permanents. Planificació, organització i priorització.
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.