Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Tècnic de Gestió de la Funció Administrativa ICS. Promoció Interna

Sanidad

Datos básicos

Oposición
Tècnic de Gestió de la Funció Administrativa ICS. Promoció Interna
Organismo
Institut Català de la Salut
Tipo de personal
Estatuario
Año
2016
Titulación requerida
Diplomat o equivalent
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Convocatoria
22-12-2016 | DOGC | Más información
Plazas57 plazas
Discapacitados2
Promoción interna55

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 23-12-2016 hasta 21-01-2017
Derechos de examen
52.4 €
Información solicitudes

Prèviament a fer la sol•licitud, la persona aspirant ha d'introduir al "Gestor de currículum" del Sistema de gestió de recursos humans (SGRH) el títol acadèmic oficial

Inscripció

Lloc web de l'ICS / ics.gencat.cat / "Treballeu a l'ICS"/"Treball fix"/"Convocatòries de promoció interna"/"Inscripció convocatòries"

Taxa 52.40 €

Pagament

El pagament de la taxa es farà un cop formalitzada la inscripció i fins l'endemà del termini previst per fer l'inscripció.

Exempcions i reduccions de pagament

 • S'aplica un 20% per fer l'inscripció i el pagament de la taxa de forma telemàtica
 • S'aplica un 30% a les persones membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria general.
 • S'aplica un 50% a les persones membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria especial.

  La bonificació del 20% per pagament telemàtic és acumulable a les altres bonificacions. 

 • Estan exempts de pagament les persones amb una discapacitació amb un grau igual o superior al 33%.
Via de reserva de persones amb discapacitació i adaptacions:
La persona que tingui reconeguda la condició legal de discapacitació i vulgui accedir a les places per la via de reserva, allí on hi hagi, ha de presentar al tribunal un dictamen actualitzat vinculant de les seves condicions psíquiques o físiques o sensorials; en cas de necessitar adaptació de les proves, s'hi ha de fer constar les adaptacions esmentades al dictamen.

Presentació documentació

Unitat de Selecció i Provisió de la Direcció de Recursos Humans de l'ICS, amb indicació clara del codi d'identificació de la convocatòria i els motius que la justifiquen. La documentació es podrà presentar als registres dels llocs següents:

 • Centre Corporatiu de l'Institut Català de la Salut (Gran Via de les Corts Catalanes 587, 08007 Barcelona).
 • Gerències territorials, institucions hospitalàries i àmbits d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut, i en qualsevol registre.

Requisitos

 • Tenir la condició de personal estatutari fix de l'ICS
 • Estar en servei actiu i acreditar un període mínim de serveis prestats de dos anys en la categoria de procedència.
 • Tenir el títol acadèmic exigit per a cada una de les convocatòries:
 • Tenir títol de grau, enginyeria tècnica, diplomatura universitària de primer cicle o arquitectura tècnica o equivalent o qualsevol altre de nivell superior.

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación10-03-2017
Fecha reclamacionesdesde 13-03-2017 hasta 24-03-2017
Más información Enlace
DefinitivaFecha publicación28-04-2017
Más información Enlace

Ejercicios

1a i 3a prova
11-06-2017

Resoluciones del tribunal

DOGC 30/03/2017: Composició dels Tribunals

DOGC 18/05/2017: Modificació Tribunals

Web ICS: Persones aspirants que han superat l'oposició

FASE OPOSICIÓ

Màxim 200 punts. Tres proves de caràcter obligatòri:

Primera prova

Consta de dos exercicis:
 • 1) Qüestionari tipus test sobre la pràctica professional de la categoria.
 • 2) Supòsit pràctic amb preguntes a desenvolupar i/o tipus test.
Aquests dos exercicis no són eliminatoris entre si. Puntuació total de la prova mitjana dels dos exercicis. Puntuació mínima de superació 5 punts en base 10. Puntuació màxima 185 punts.

Segona prova

Coneixement de la llengua catalana. Exemptes les persones amb certificat de nivell de suficiència de llengua catalana (certificat C)

Tercera prova

Consta de dos exercicis:
 • 1) Supòsits específics situacionals per a la categoria a la qual s'opta per tal d'avaluar competències transversals.
 • 2) Qüestionari estàndard tipus test adequat al perfil competencial a la categoria a la qual s'opta.

Aquesta prova no té caràcter eliminatori. La puntuació màxima és de 15 punts.

FASE CONCURS

Màxim 100 punts. El tribunal només es valoraran els mèrits de la persona que hagi superat la fase d'oposició.

S'hauran d'introduir tots els mèrits en el Gestor de currículum del Sistema de gestió de recursos humans (SGRH)

Barems de mèrits:

Formació

a) Formació reglada: Màxim 10 punts
Altres titulacions diferents a la utilitzada com a requisit, sempre que tinguin relació directa amb el contingut del temari corresponent:

 • Llicenciatures, graus o diplomatures addicionals, diferents a la utilitzada com a requisit de participació a la convocatòria, per als grups A1 i A2 del mateix nivell acadèmic o superior al requerit per la categoria a la què opta: 2 punts/titulació
 • Formació especialitzada, només per a diplomats/ades sanitaris/àries en infermeria (salut mental, geriatria, treball, cures medicoquirúrgiques, familiar i comunitària, pediatria): 5 punts/titulació
 • Màster universitari per als grups A1 i A2. 5 punts/titulació

b) Formació continuada: Màxim 35 punts
Els continguts dels cursos, tallers, seminaris (presencials i a distància) han d'estar en relació directa amb el contingut funcional de la categoria corresponent i estar organitzats i/o impartits per:

 • L'ICS i qualsevol altre servei de salut, per qualsevol administració pública estatal o autonòmica, per les universitats incloses les seves fundacions amb objectius docents, per les escoles universitàries, escoles de salut pública i per centres oficials de formació professional.
 • Col•legis professionals, associacions professionals, organitzacions sindicals, organitzacions empresarials o entitats degudament enregistrades que tinguin entre les seves finalitats la formació, sempre que aquesta formació estigui acreditada pels sistemes d'acreditació oficials o finançada amb fons públics.

  La formació adreçada al personal de gestió i serveis i la de caràcter transversal amb reconeixement dels organismes habilitats (RIS) es valora amb independència de l'entitat organitzadora.

  Es valora fins a un màxim de 100 hores/curs. Màxim 30 punts

  Amb certificat d'aprofitament 0,02 punts/hora
  Sense certificat d'aprofitament 0,01 punts/hora

 • Acreditació ACTIC (només puntua el nivell més alt): Màxim 5 punts
  • Nivell bàsic 1 punt
  • Nivell mitjà 2 punts
  • Nivell superior 3 punts

c) Experiència professional: Màxim 50 punts
Serveis prestats a l'Institut Català de la Salut en la mateixa categoria a la qual es presenta. Els serveis prestats en un mateix període de temps només es valoren una vegada. 0,50 punts/mes

d) Coneixement de la llengua catalana: Màxim 5 punts
Certificat superior al de nivell de suficiència de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o el seu equivalent exigit en la categoria convocada. 5 punts

Temari per a la categoria de tècnic de gestió de funció administrativa (subgrup A2)

Les persones aspirants han de demostrar competència en el desenvolupament de funcions de caràcter administratiu de nivell mitjà: gestió administrativa, estudi i propostes de normatives internes, elaboració d'informes que requereixin coneixement general de la legislació administrativa i similars, així com elaborar, recollir i tractar la informació requerida per l'àrea de treball on presti serveis o d'altres àrees, direccions o departaments.

Igualment ha de conèixer les teories i normes de l'exercici professional i saber aplicar-les d'acord amb els estàndards definits per una pràctica professional responsable.

 1. Competències específiques Àrea d'Atenció a la Ciutadania, organització i gestió sanitàries
  • Saber aplicar els coneixements per gestionar l'organització en l'àmbit d'atenció a la ciutadania per tal de fer propostes de millora dels processos administratius vinculats a la gestió de pacients (gestió d'agendes, admissions, fluxos de les especialitats i derivacions, accessibilitat, demanda aguda), així com impulsar, resoldre i fer propostes en l'àmbit de les seves competències, en relació amb la resolució de reclamacions presentades pels ciutadans.
  • Saber explotar, analitzar i valorar els indicadors d'activitat amb la finalitat de garantir la consecució dels objectius establerts i adequar les accions a les necessitats detectades (quadern de comandament integral, qualitat percebuda, enquestes de satisfacció).
  • Avaluar i fer propostes d'anàlisi sobre el grau de satisfacció de la persona usuària envers l'assistència rebuda (reclamacions, grups focals, pacients infiltrats, enquestes de satisfacció).
  • Col·laborar en el plantejament de propostes organitzatives en l'àmbit de l'atenció a la ciutadania: persones, processos i sistemes, amb l'objectiu de fer més eficient i sostenible l'organització.
  • Col·laborar en els projectes de millora orientats a adequar l'accessibilitat: proposar, presentar i col·laborar en la implantació de les propostes de reordenació organitzativa o de serveis que se'n derivin.
  • Saber assessorar i aplicar la normativa sobre els convenis o acords de col·laboració en què és part l'Institut Català de la Salut.
  • Aplicar i gestionar la regulació sobre la institució del Síndic de Greuges i del Defensor del Pueblo.
  • Coordinar, gestionar i aplicar la regulació sobre el registre, arxius i gestió de documentació, en especial la documentació clínica.
  Coneixements específics de l'Àrea d'Atenció a la Ciutadania
  1. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets de la ciutadania en matèria de protecció de dades de caràcter personal (ARCO). Tipologia de fitxers. Creació de fitxers públics. Inscripcions de fitxers. Infraccions i sancions. Els plans d'auditoria i control.
  2. El Departament de Salut. El Servei Català de la Salut. L'Institut Català de la Salut: estructura orgànica central i estructura de direcció, gestió i administració de les institucions sanitàries. Responsabilitat social corporativa, estalvi energètic.
  3. Les àrees bàsiques de salut. Els equips d'atenció primària. El Reglament marc dels equips d'atenció primària. Criteris d'ordenació de l'atenció continuada i d'urgències. Modalitats de l'atenció continuada i d'urgències en l'àmbit de l'atenció primària de salut.
  4. L'estructura orgànica de direcció, gestió i administració de les institucions hospitalàries de la Seguretat Social a Catalunya.
  5. El servei públic orientat a la ciutadania. Drets i deures de la ciutadania. Anàlisi de les expectatives. Anàlisi de la demanda. Avaluació de la satisfacció de les persones usuàries.
 2. Competències específiques a l'àrea de Direcció de Persones i Desenvolupament Professional
  • Saber aplicar la normativa vigent relacionada amb la selecció temporal en l'àmbit de l'Institut Català de la Salut (borsa de treball i convocatòries específiques).
  • Saber identificar les necessitats de formació i gestionar plans de formació continuada.
  • Saber gestionar i aplicar correctament els coneixements i la normativa vigent relacionada amb la contractació en l'àmbit de l'Institut Català de la Salut (nomenaments i afiliació).
  • Gestionar i aplicar correctament els coneixements i la normativa vigent relacionada amb la gestió i la tramitació de la nòmina i les assegurances socials del personal adscrit a l'Institut Català de la Salut (incidències d'incapacitat temporal, situacions administratives, cotització, certificats).
  • Gestionar, informar i atendre les incidències i situacions administratives pròpies del personal adscrit a l'Institut Català de la Salut (permisos, llicències, situacions administratives: excedències, comissió de serveis).
  • Gestionar i tramitar els expedients de resolució de recursos i de revisió dels actes administratius, així com qualsevol altre procediment relatiu a l'activitat d'una direcció de persones.
  • Donar suport a la instrucció del procediment disciplinari d'aplicació al personal de l'Institut Català de la Salut.
  • Saber gestionar el pressupost de capítol I d'una direcció de persones, així com interpretar les dades i indicadors econòmics.
  Coneixements específics de l'àrea de Direcció de Persones: EBEP, EM II Acord
  1. El règim jurídic de la funció pública: objecte i àmbit d'aplicació. El personal al servei de les administracions publiques. La carrera professional. L'avaluació del rendiment dels treballadors públics. Deures dels empleats públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
  2. L'accés a la funció pública de les persones amb nacionalitat dels estats membres de la Unió Europea. La provisió de llocs de treball: sistemes de provisió.
  3. Convocatòries de selecció i requisits de participació. Sistemes de selecció. Nomenaments de personal estatutari fix. Promoció interna. Mobilitat voluntària i mobilitat per raó del servei a l'Institut Català de la Salut. Coordinació i col·laboració en les convocatòries. Selecció temporal a l'Institut Català de la Salut: sistemes de selecció, avaluació de competències, definició de perfil.
  4. Desenvolupament dels professionals de l'Institut Català de la Salut. El cicle de la gestió del talent. El cicle de la formació continuada.
  5. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.
  6. L'ètica i els valors a l'Administració. El treball orientat al ciutadà i a la satisfacció de les seves necessitats.
  7. El règim jurídic del personal estatutari: objecte, àmbit d'aplicació i principis, i criteri d'ordenació. Classificació del personal estatutari: personal estatutari sanitari, i de gestió i serveis. Personal estatutari fix i temporal. Drets i deures del personal estatutari. Retribucions: bàsiques i complementàries. Retribucions del personal temporal.
  8. Plans d'ordenació de recursos humans de l'Institut Català de la Salut. Ordenació del personal estatutari. Creació, modificació i supressió de categories. Registres de personal.
  9. Adquisició, pèrdua i renúncia de la condició de personal estatutari fix. Pèrdua de nacionalitat. Sanció de separació del servei. Penes d'inhabilitació absoluta i especial. Jubilació. Incapacitat permanent. Recuperació de la condició de personal estatutari fix.
  10. Jornada de treball, permisos i llicències. Temps de treball i règim de descans: objecte i definicions. Jornada ordinària de treball. Jornada complementària. Règim de jornada especial. Pausa en el treball. Jornada i descans diaris, setmanals. Vacances anuals. Personal nocturn. Personal a torns. Jornada de treball a temps parcial. Règim de festes i permisos.
  11. Situacions del personal estatutari. Servei actiu. Serveis especials. Serveis sota un altre règim jurídic. Excedència per prestar serveis en el sector públic. Excedència voluntària. Suspensió de funcions. Reingrés al servei actiu.
  12. Règim disciplinari. Responsabilitat disciplinària. Principis de potestat disciplinària. Classes i prescripcions de les faltes. Classes, anotacions, prescripció i cancel·lació de les sancions. Procediment disciplinari. Mesures provisionals.
  13. II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut.
  14. Règim general de la Seguretat Social: afiliació de treballadors, altes i baixes i terminis. Reconeixement del drets i efectes. Número de la Seguretat Social, documents d'identificació i afiliació dels treballadors. La cotització: bases i tipus. La quota: concepte i naturalesa jurídica. Subjectes obligats i subjectes responsables. Naixement i duració de l'obligació de cotitzar.
  15. Situacions assimilades a la d'alta. Ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en relació amb la inscripció d'empreses, afiliació, altes i baixes de treballadors. Conservació de dades i dret a la informació.
  16. Bases de cotització, concepte i exclusions. Determinació de les bases de cotització per contingències comunes. Determinació de les bases de cotització per accidents de treball i malalties professionals.
  17. Cotitzacions de les situacions d'incapacitat temporal, maternitat, permanència en alta sense percebre retribució, atur i pluriocupació, contracte a temps parcial, jornada reduïda per guarda legal i vaga parcial.
  18. Tipus de cotització: contingències comunes i professionals. Tipus de cotització per desocupació. Fons de garantia salarial i formació professional. El pagament de quotes: requisits, mitjans, justificants de pagament i termini reglamentari per fer-ho. L'obligació de presentar els documents de cotització. Efectes de la falta de cotització en el termini reglamentari. Reclamacions de deute i actes de liquidació. Recàrrecs.
  19. Acció protectora del sistema de la Seguretat Social: característiques i règim d'incompatibilitats, prescripció, caducitat. Assistència sanitària: per malaltia comuna, per accident no laboral, per accident de treball i malaltia professional, per maternitat. Beneficiaris. Reconeixement del dret: naixement, duració, extinció i contingut. Prestacions farmacèutiques.
  20. Protecció per incapacitat temporal: concepte, beneficis. Naixement, duració i extinció del dret. Control de la incapacitat temporal. La protecció per maternitat i embaràs. Tramitació, comunicats de baixa, confirmació i alta i els seus equivalents.
  21. Accidents de treball: concepte, camp d'aplicació i riscos que cobreix. Responsabilitat en matèria d'accident. L'accident in itinere. La notificació d'accidents de treball i malalties professionals. Entitats asseguradores.
 3. Competències específiques de l'Àrea de Gestió Pressupostària i Financera i Serveis Generals
  • Saber aplicar correctament els coneixements i la normativa per gestionar un pressupost.
  • Aplicar els coneixements de la gestió i seguiment d'un pressupost assignat, en els seus diferents capítols pressupostaris mitjançant indicadors econòmics i estadístics, per tal d'identificar i corregir possibles desviacions.
  • Explotar, ordenar, sistematitzar i avaluar els processos d'imputació pressupostària i els indicadors per tal d'executar la imputació pressupostària, el seguiment i la reassignació de la despesa, dels contractes de gestió, els acords de gestió i dels costos.
  • Aplicar els coneixements i la normativa de contractació del sector públic per tal de gestionar la contractació i la compra de material, equipament (inversions) i serveis (productes intermedis), col·laborant en l'elaboració dels plans de necessitats, la tramitació d'expedients per a la seva licitació, l'anàlisi de mercats del material susceptible de contractació, el procés de valoració d'ofertes i la tramitació de les propostes d'adjudicació.
  • Saber aplicar els processos de compra agregada i de compra menor, i també gestionar i resoldre les possibles incidències de qualitat detectades pels usuaris del material, equipament o serveis adjudicats, així com les possibles incidències de subministrament dels centres de l'Institut Català de la Salut.
  • Ordenar i sistematitzar la informació economicofinancera (albarans, fons de maniobra i DAI), amb la finalitat de comptabilitzar la despesa generada.
  • Aplicar els coneixements i la normativa vigent relacionada amb la comptabilitat financera (assentaments comptables, balanç, comptes de resultats...).
  • Saber aplicar correctament els procediments de facturació electrònica de l'Institut Català de la Salut, la normativa vigent i els coneixements relacionats amb la gestió i tramitació de factures de serveis sanitaris a entitats públiques, privades o particulars, altres comunitats autònomes o altres estats de la comunitat europea que tinguin convenis internacionals subscrits amb l'Estat espanyol. Així mateix, saber ordenar i sistematitzar la informació de cada una de les línies de facturació, amb la identificació de les dades clau per gestionar els informes periòdics de l'evolució de la facturació i del cost de l'activitat sanitària.
  • Gestionar les eines i els procediments relacionats amb el control financer permanent.
  • Gestionar la correcta execució dels contractes externs dels serveis externalitzats d'un centre sanitari.
  • Gestionar els expedients de resolució de recursos i reclamacions, així com saber gestionar informes tècnics de valoració dels serveis.
  Coneixements específics de l'Àrea de Gestió Pressupostària i Financera i Serveis Generals
  1. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: preparació, aprovació i contingut essencial. Tècniques pressupostàries: el pressupost de mitjans, el pressupost per tasques, el pressupost base zero, el pressupost i direcció per objectius i el pressupost per programes.
  2. Els pressupostos orientats a resultats: conceptes bàsics. Els programes pressupostaris: la missió, objectius, serveis i productes i indicadors de seguiment. Els contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats.
  3. L'execució del pressupost de despeses: procediment general, autorització, disposició, obligació i pagament. Procediments especials de la despesa. Procediments de pagament. Les subvencions.
  4. Modificacions pressupostàries: crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Transferències. Altres modificacions pressupostàries.
  5. El control pressupostari intern de l'activitat economicofinancera: La Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, funcions i finalitat. El control financer. El control de la gestió. El control parlamentari. El control extern de l'activitat economicofinancera: la Sindicatura de Comptes de Catalunya i el Tribunal de Comptes estatal.
  6. La comptabilitat pública. Comptabilitat patrimonial i pressupostària. El control de costos: costos per serveis, per procés i per pacient. L'anàlisi de costos-beneficis.
  7. La contractació administrativa. Incidència del dret comunitari europeu. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Àmbit d'aplicació subjectiva. Classificació dels contractes i règim jurídic. La introducció de criteris socials en la contractació pública.
 4. Competències comunes sobre procediment administratiu
  • Saber aplicar correctament el procediment administratiu i els coneixements en la instrucció i gestió dels expedients administratius, de resolució de recursos i de revisió dels actes administratius.
  Coneixements comuns sobre procediment administratiu
  1. El dret administratiu. El principi de legalitat i jerarquia normativa. Les fonts del dret administratiu. El reglament: concepte i classes. Fonaments i límits de la potestat reglamentària. Els principis generals del dret.
  2. El ciutadà com a titular de drets davant de l'Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. Capacitat jurídica i capacitat d'obrar. Dret de la ciutadania a l'ús d'un llenguatge no sexista ni androcèntric en el llenguatge de l'Administració pública.
  3. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes.
  4. L'organització administrativa: principis. L'òrgan administratiu: concepte, elements i naturalesa. Classes d'òrgans. Els òrgans col·legiats.
  5. La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa.
  6. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. Executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació. Invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret, anul·labilitat. Convalidació.
  7. El procediment administratiu: fases. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d'aplicació i principis. Els drets dels interessats al procediment.
  8. L'estructura del procediment administratiu. Iniciació, ordenació, instrucció i finalització. La utilització de mitjans tècnics en el procediment administratiu. Els terminis administratius.
  9. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d'ofici. Els recursos administratius: objecte i classes. Recurs d'alçada, recurs potestatiu de reposició i recurs extraordinari de revisió.
  10. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa i regulació. El recurs contenciós administratiu: les parts, capacitat processal, legitimació, representació i defensa. Actes impugnables.
 5. Competències en sistemes d'informació
  • Tenir la capacitat per fer propostes de millora dels processos d'organització, gestió, dels sistemes d'informació i dels indicadors d'una àrea o direcció.
  Coneixements en sistemes d'informació
  1. L'impacte de les TIC en la societat i en la governabilitat: oportunitats, riscos i perspectives. Conceptes e-democràcia , e-administració i nivells de servei.
  2. Els serveis públics electrònics i el dret de la ciutadania a accedir-hi. La tecnologia al servei de les administracions. Els serveis de col·laboració interadministrativa. Plataforma d'integració i col·laboració administrativa (PICA). La interoperabilitat. Els serveis comuns corporatius d'administració electrònica. El portal de serveis i tràmits electrònics, L'Oficina Virtual de Tràmits. La simplificació documental: gestió documental com a criteri d'organització de la informació (e-arxiu, cicle de vida documental). Altres sistemes d'informació de suport a la gestió: registre electrònic (S@cart), compulsa i còpia electrònica (e-còpia), servei de notificació (e-Notum).
  3. Seguretat en les actuacions electròniques. Els serveis d'identitat, signatura i perdurabilitat electrònica, serveis d'identificació i signatura.
 6. Perfil competencial
  • Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Capacitat resolutiva i presa de decisions. Comunicació i persuasió. Millora i aprenentatge permanents. Planificació, organització i priorització.
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.