Tècnic Especialista Grau Mitjà Sanitari Cures Auxiliar d'Infermeria ICS

 

Places Convocades

833 places:

  • 278 places d'estabilització (concurs oposició)
  • 555 places (concur oposició ordinari OOP 2019, 2020 i 2021)

Quedarien pendents de convocar les places de l'OEP 2022: 18 places.

S'aprova l'oferta d'ocupació pública de l’ICS per a l'exercici 2023 i la distribució de places per categories. Les 6.211 places autoritzades per l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya es distribueixen en 4.679 places de la taxa específica i 1.532 places de la taxa ordinària de reposició

Prepara't amb nosaltres

T'oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s'adapti a tu! Informa't sobre les nostres metodologies:

Classes presencials híbrides, classes per videoconferènciaLlibres.

Treball i Retribucions

On treballaré quan aprovi?

Als Hospitals, als centres de Salut de Catalunya (centres d'atenció primària), als Centres d'Especialitats, i altres institucions sanitàries dependents de l'Institut Català de la Salut.

Quant cobraré?

Veure aquí retribucions del Personal de l'ICS.

Quantes hores heu de fer un auxiliar d'infermeria?

La jornada ordinària de treball als centres sanitaris es determinarà a les normes, pactes o acords subscrits amb l'ICS.

A través de la programació funcional del centre corresponent es podrà establir la distribució irregular al llarg de l'any.

Puc sol·licitar trasllat a places d'altres Serveis de Salut?

Sí, podràs participar en concursos de trasllats. Això és així gràcies al principi de mobilitat dins del Sistema Nacional de la Salut.

Disposicions específiques dels diferents sistemes de selecció dels processos de selecció convocats.

Concurs de mèrits (fase 1).

Aquest sistema selectiu serveix per fer efectiva l'estabilització d'ocupació pública temporal de llarga durada prevista a les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública i es regeix pels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Aquest sistema selectiu és sens perjudici de la realització, si escau, de la prova d'acreditació dels requisits de participació de coneixements de llengua catalana i/o de llengua castellana per part d'aquelles persones aspirants que no n'estiguin exemptes. Aquesta prova té com a única finalitat l'acreditació del compliment d'aquests requisits de participació, d'acord amb el que estableix el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Concurs oposició d'estabilització (fase 2).

Aquest sistema selectiu serveix per fer efectiva l'estabilització d'ocupació pública temporal prevista a l'article 2 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública i es regeix pels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Les persones aspirants seran convocades per a cada exercici en crida única i quedaran excloses de l'oposició les que no hi compareguin.

En tot cas, les persones aspirants s'han d'atenir en tot moment a les instruccions o protocols que, amb motiu de la crisi sanitària per la COVID-19, dicti l'òrgan convocant amb ocasió de la realització de la prova. Aquestes instruccions o protocols, que s'han de publicar amb antelació respecte de la celebració de la prova, s'han de dictar en tot cas d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries vigents en cada moment.

En aquest procés el sistema de selecció és el concurs oposició, amb una valoració en la fase d'oposició del 60% de la puntuació total i una valoració en la fase de concurs del 40% de la puntuació total.

En aquest procés s'inclourà un percentatge de reserva del 7% del total de places convocades a les persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitat igual o superior al 33%.

Fase d'oposició.

La fase d'oposició versarà sobre les matèries contingudes al temari transversal comú per a totes les categories i les del temari publicat per a cada categoria en els annexos 4 i següents.

L'inici d'aquesta fase es produirà un cop finalitzats els processos selectius que utilitzin el sistema de concurs de mèrits.

La puntuació màxima de la fase d'oposició és de 60 punts, i està constituïda per una prova amb dos exercicis obligatoris. Els exercicis no són eliminatoris si bé, per superar la prova, caldrà obtenir una puntuació mínima de 30 punts en la suma dels dos exercicis.

a) Primer exercici: Test de coneixements.

  • De caràcter obligatori i no eliminatori.
  • Consisteix a respondre un qüestionari de preguntes tipus test amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari transversal i el temari que figura a les bases específiques.
  • Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte.
  • En cas que els tribunals qualificadors acordin l'anul·lació d'alguna pregunta per incorrecció en el plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d'una, l'exercici es corregirà sobre la base del nombre de preguntes que finalment es considerin vàlides.
  • La qualificació de l'exercici és de 0 a 30 punts.

b) Segon exercici: resolució d'un o més supòsit pràctics.

  • De caràcter obligatori i no eliminatori.
  • Consisteix a resoldre un o més supòsits pràctics, sobre el contingut del temari que figura a les bases específiques.
  • La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 30 punts.

Qualificació de la fase d'oposició.

La qualificació de la fase d'oposició serà el resultat de la suma obtinguda dels dos exercicis de la prova. Per superar la fase d'oposició caldrà assolir una puntuació, entre els dos exercicis de la prova, de 30 punts.

Prova de català i castellà.

Les persones que no acreditin el nivell requerit per a la categoria o categoria amb especialitat hauran de realitzar la prova de coneixements d'acord amb l'establert a la base comuna 10.

Fase de concurs.

Tipus de mèrits valorables i distribució:

El 100 % de la puntuació d'aquesta fase (40 punts) es distribuirà entre els mèrits valorables, en una distribució del 90% en serveis prestats i el 10% en altres mèrits curriculars.

Concurs oposició ordinari (fase 3).

El procés de selecció d'aquesta fase correspon a la cobertura per la via ordinària corresponent a les ofertes d'ocupació pública dels anys 2019, 2020 i 2021.

En aquesta fase el sistema de selecció és el concurs oposició, amb una valoració en la fase d'oposició de 2/3 parts de la puntuació total i una valoració en la fase de concurs d'1/3 part de la puntuació total.

En aquest procés s'inclourà un percentatge de reserva del 7% del total de places convocades per a les persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitat igual o superior al 33%, i s'hi acumularà la diferència entre el 7% del total de places ofertes a concurs de mèrits, i les ja adjudicades en aquella fase a personal amb l'esmentada condició legal de discapacitat.

En aquesta fase s'inclourà, d'acord amb l'article 34, de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, un torn de promoció interna del 20% de les places convocades per a totes les categories i del 33% per a les categories d'administratiu/iva i infermeria.

Torn Lliure

Les places assignades al torn de promoció interna que no s'arribin a cobrir s'acumularan al torn lliure.

Fase d'oposició.

Les proves de la fase d'oposició seran les mateixes que s'hauran fet en la fase d'oposició del procés d'estabilització i, per tant, només podran versar sobre els temes del temari transversal comú per a totes les categories i sobre els temes que es determinin expressament en els temaris específics corresponents.

El desenvolupament de la fase d'oposició d'aquest procés és el mateix que el de la fase d'oposició del concurs oposició d'estabilització regulat a l'apartat anterior, llevat de la correcció de les proves, que s'efectuarà un cop finalitzat el procés de selecció de la fase de concurs oposició d'estabilització i la valoració de la prova que, en lloc de ser de 60 punts de puntuació màxima, serà de 100 punts.

La qualificació de la fase d'oposició serà el resultat de la suma obtinguda dels dos exercicis de la prova.

La valoració de cada exercici de la prova serà de 0 a 50 punts.

Per superar la fase d'oposició caldrà assolir una puntuació, entre els dos exercicis de la prova, de 50 punts.

Fase de concurs.

Tipus de mèrits valorables i distribució:

  • El 100 % de la puntuació d'aquesta fase (50 punts), es distribuirà entre els mèrits valorables que es relacionen a continuació, en una distribució del 60% en serveis prestats i el 40% en altres mèrits curriculars.

Finalització dels processos selectius.

Resolució dels processos selectius.

Els tribunals publicaran la puntuació final obtinguda amb el número de classificació assolit ordenada i la proposta de nomenament de les persones aspirants que, atenent el nombre de places convocades en cada cas, hagin superat cadascun dels processos de selecció convocats.

En cas d'empat en la puntuació final, es resoldrà d'acord amb els criteris següents:

  • 1er. Ocupar plaça en la mateixa categoria de l'ICS en la data de publicació de la convocatòria.
  • 2n. Si persisteix l'empat, major temps de serveis prestats en la mateixa categoria de l'ICS.
  • 3er. Si persisteix l'empat, major temps de serveis prestats en una categoria homologable en un servei de salut diferent del que convoca.
  • 4t. Si persisteix l'empat, a favor de la persona aspirant de més edat.

TEMARI TRANSVERSAL PER A TOTES LES CATEGORIES

  1. El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L'empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l'Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l'ICS.
  2. L'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d'aplicació, drets i deures del personal estatutari. L'Estatut bàsic de l'empleat públic: objecte i àmbit d'aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius.
  3. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària: dret d'informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals: àmbit d'aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades. La figura del delegat de protecció de dades.
  4. Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
  5. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d'actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista: objecte i finalitat.
  6. Competències digitals. Ofimàtica, intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les dades i les funcions assistencials.

Temari de la categoria de Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures d'infermeria per a les fases d'oposició del procés d'estabilització i del procés ordinari:

Tema 1

Prestació de cures auxiliars o delegades.

  1. Actuació davant situacions urgents. Primers auxilis. Maniobres de suport vital bàsic.
  2. Cures auxiliars en la necessitat d'alimentació de la persona.
  3. Cures auxiliars en la necessitat d'higiene i vestir.
  4. Cures auxiliars en la necessitat de mobilització i transferència.
  5. Cures auxiliars en la necessitat d'eliminació urinària i digestiva.
  6. Cures auxiliars en la necessitat de repòs i son.
  7. Altres accions, tècniques i procediments delegats des del pla terapèutic o el pla de cures.
    1. Administració de medicació per via oral, rectal o tòpica.
    2. Administració d'ènemes.
    3. Obtenció i transport de mostres de líquids o teixits orgànics.
    4. Preparació del pacient per exploració o procediment diagnòstic o terapèutic.
    5. Col·laboració en el manteniment de dispositius terapèutics (sondes, drenatges, vies, bombes de perfusió).
    6. Termoteràpia bàsica: aplicació de fred o calor.
    7. Determinació de signes vitals i de paràmetres antropomètrics bàsics.
    8. Exercicis d'amplitud de moviment.
    9. Preparació prequirúrgica. Col·laboració en les cures perioperatòries.
    10. Col·laboració en la prevenció i cura de ferides i lesions.
    11. Administració de nutrició enteral per sonda nasogàstrica.
    12. Aplicació de subjeccions mecàniques.
    13. Canvis posturals.
    14. Col·laboració en les tècniques que requereixen camp estèril.
    15. Procediment de cures postmortem.
  8. Aspectes específics de la prestació de cures auxiliars a persones vulnerables o grups específics: nadons, infants, adolescents, ancians, persones amb discapacitat o estats de fragilitat.
  9. Aspectes específics de la prestació de cures auxiliars a persones en situació de malaltia terminal. El procés de dol.
  10. Suport de cures auxiliars en la salut bucodental.
  11. Dentició temporal i permanent; terminologia essencial en la salut bucodental.
  12. Material i instrumental en els procediments dentals.
  13. Aspectes bàsics de la odontologia preventiva.
  14. Cures auxiliars en la promoció de la salut i d'hàbits de vida saludables.

Tema 2

Comunicació i relació terapèutica.

  1. Aspectes ètics de la prestació de cures.
  2. Relació terapèutica. Tècniques de comunicació. Estils de comunicació. La comunicació verbal i no verbal.
  3. Procediment d'acolliment del pacient.
  4. Aspectes específics de la comunicació amb infants i adolescents.
  5. Aspectes específics de la comunicació amb persones amb trastorns mentals i/o de la conducta. La comunicació amb el pacient desorientat. 2.6 Comunicació amb la família/cuidador.

Tema 3

Cures auxiliars en la seguretat de pacients.

  1. Principis d'asèpsia i esterilització. La infecció nosocomial. El rentat de mans. Precaucions universals. Aïllaments o precaucions específiques.
  2. Tècniques de neteja, desinfecció i esterilització de materials i instrumental.
  3. Higiene dels aliments. Tipus de dietes.
  4. Els programes de seguretat clínica.
  5. Seguretat en les transferències dels pacients. La prevenció de caigudes.
  6. Seguretat en l'administració de medicaments per via oral, tòpica o rectal.
  7. Prevenció de riscos biològics, químics o radiològics.

Tema 4

Cures auxiliars de l'entorn del pacient.

  1. La informació i la documentació clínica a l'àmbit assistencial.
  2. Manteniment de les condicions higièniques, ambientals i de confort de l'entorn del pacient i de l'entorn de treball.
  3. Manteniment i comprovacions de seguretat del mobiliari clínic i el material o instrumental.
  4. Tècniques d'emmagatzematge, conservació i disposició de materials clínics i productes sanitaris.

Tema 5

Prevenció de riscos laborals.

  1. Risc biològic, tipus d'agents biològics, vies d'entrada i contagi; mesures de precaució estàndard; mesures d'aïllament; prevenció de lesions amb material punxant o tallant; gestió del residu sanitari. Risc químic: ús segur d'agents desinfectants. Riscos físics: mesures protecció pel que fa a les radiacions ionitzants i no ionitzants. Riscos ergonòmics: treball amb pantalles de visualització; manipulació manual de càrregues, mobilització de pacients. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat viària i equips de treball. Actuacions en cas d'emergència: incendis riscos psicològics i socials: organització del treball. Jornades perllongades i torns. Tècniques de gestió de l'estrès. Situacions de violència.
https://www.ics.intranet.gencat.cat/SGRH/Acces.aspx?ReturnUrl=%2fSGRH%2fInici.aspx
https://www.ics.intranet.gencat.cat/SGRH/Acces.aspx?ReturnUrl=%2fSGRH%2fInici.aspx

Clases Presenciales Híbridas

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

Auxiliars Infermeria Institut Català de Salut - ICS

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 18€


128€

Comprar la colección

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 18€


128€

Comprar la colección

  • Temari transversal. Institut Català de la Salut

    Temari transversal. Institut Català de la Salut

    40€
  • Temari específic 1 Tècnic Especialista de grau mitjà sanitari en cures d'Auxiliars d'Infermeria. Institut Català de la Salut

    Temari específic 1 Tècnic Especialista de grau mitj...

    33€
  • Temari específic 2 Tècnic Especialista de grau mitjà sanitari en cures d'Auxiliars d'Infermeria. Institut Català de la Salut

    Temari específic 2 Tècnic Especialista de grau mitj...

    33€
  • Qüestionaris Tècnic de grau mitjà sanitari en cures d´Auxiliars d´Infermeria. Institut Català de la Salut

    Qüestionaris Tècnic de grau mitjà sanitari en cures d´Au...

    40€


*Sin gastos de envío para compras superiores a 51€ (no aplica a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

EJERCICIOS

Disposicions específiques dels diferents sistemes de selecció dels processos de selecció convocats.

Concurs de mèrits (fase 1).

Aquest sistema selectiu serveix per fer efectiva l'estabilització d'ocupació pública temporal de llarga durada prevista a les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública i es regeix pels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Aquest sistema selectiu és sens perjudici de la realització, si escau, de la prova d'acreditació dels requisits de participació de coneixements de llengua catalana i/o de llengua castellana per part d'aquelles persones aspirants que no n'estiguin exemptes. Aquesta prova té com a única finalitat l'acreditació del compliment d'aquests requisits de participació, d'acord amb el que estableix el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Concurs oposició d'estabilització (fase 2).

Aquest sistema selectiu serveix per fer efectiva l'estabilització d'ocupació pública temporal prevista a l'article 2 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública i es regeix pels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Les persones aspirants seran convocades per a cada exercici en crida única i quedaran excloses de l'oposició les que no hi compareguin.

En tot cas, les persones aspirants s'han d'atenir en tot moment a les instruccions o protocols que, amb motiu de la crisi sanitària per la COVID-19, dicti l'òrgan convocant amb ocasió de la realització de la prova. Aquestes instruccions o protocols, que s'han de publicar amb antelació respecte de la celebració de la prova, s'han de dictar en tot cas d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries vigents en cada moment.

En aquest procés el sistema de selecció és el concurs oposició, amb una valoració en la fase d'oposició del 60% de la puntuació total i una valoració en la fase de concurs del 40% de la puntuació total.

En aquest procés s'inclourà un percentatge de reserva del 7% del total de places convocades a les persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitat igual o superior al 33%.

Fase d'oposició.

La fase d'oposició versarà sobre les matèries contingudes al temari transversal comú per a totes les categories i les del temari publicat per a cada categoria en els annexos 4 i següents.

L'inici d'aquesta fase es produirà un cop finalitzats els processos selectius que utilitzin el sistema de concurs de mèrits.

La puntuació màxima de la fase d'oposició és de 60 punts, i està constituïda per una prova amb dos exercicis obligatoris. Els exercicis no són eliminatoris si bé, per superar la prova, caldrà obtenir una puntuació mínima de 30 punts en la suma dels dos exercicis.

a) Primer exercici: Test de coneixements.

  • De caràcter obligatori i no eliminatori.
  • Consisteix a respondre un qüestionari de preguntes tipus test amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari transversal i el temari que figura a les bases específiques.
  • Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte.
  • En cas que els tribunals qualificadors acordin l'anul·lació d'alguna pregunta per incorrecció en el plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d'una, l'exercici es corregirà sobre la base del nombre de preguntes que finalment es considerin vàlides.
  • La qualificació de l'exercici és de 0 a 30 punts.

b) Segon exercici: resolució d'un o més supòsit pràctics.

  • De caràcter obligatori i no eliminatori.
  • Consisteix a resoldre un o més supòsits pràctics, sobre el contingut del temari que figura a les bases específiques.
  • La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 30 punts.

Qualificació de la fase d'oposició.

La qualificació de la fase d'oposició serà el resultat de la suma obtinguda dels dos exercicis de la prova. Per superar la fase d'oposició caldrà assolir una puntuació, entre els dos exercicis de la prova, de 30 punts.

Prova de català i castellà.

Les persones que no acreditin el nivell requerit per a la categoria o categoria amb especialitat hauran de realitzar la prova de coneixements d'acord amb l'establert a la base comuna 10.

Fase de concurs.

Tipus de mèrits valorables i distribució:

El 100 % de la puntuació d'aquesta fase (40 punts) es distribuirà entre els mèrits valorables, en una distribució del 90% en serveis prestats i el 10% en altres mèrits curriculars.

Concurs oposició ordinari (fase 3).

El procés de selecció d'aquesta fase correspon a la cobertura per la via ordinària corresponent a les ofertes d'ocupació pública dels anys 2019, 2020 i 2021.

En aquesta fase el sistema de selecció és el concurs oposició, amb una valoració en la fase d'oposició de 2/3 parts de la puntuació total i una valoració en la fase de concurs d'1/3 part de la puntuació total.

En aquest procés s'inclourà un percentatge de reserva del 7% del total de places convocades per a les persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitat igual o superior al 33%, i s'hi acumularà la diferència entre el 7% del total de places ofertes a concurs de mèrits, i les ja adjudicades en aquella fase a personal amb l'esmentada condició legal de discapacitat.

En aquesta fase s'inclourà, d'acord amb l'article 34, de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, un torn de promoció interna del 20% de les places convocades per a totes les categories i del 33% per a les categories d'administratiu/iva i infermeria.

Torn Lliure

Les places assignades al torn de promoció interna que no s'arribin a cobrir s'acumularan al torn lliure.

Fase d'oposició.

Les proves de la fase d'oposició seran les mateixes que s'hauran fet en la fase d'oposició del procés d'estabilització i, per tant, només podran versar sobre els temes del temari transversal comú per a totes les categories i sobre els temes que es determinin expressament en els temaris específics corresponents.

El desenvolupament de la fase d'oposició d'aquest procés és el mateix que el de la fase d'oposició del concurs oposició d'estabilització regulat a l'apartat anterior, llevat de la correcció de les proves, que s'efectuarà un cop finalitzat el procés de selecció de la fase de concurs oposició d'estabilització i la valoració de la prova que, en lloc de ser de 60 punts de puntuació màxima, serà de 100 punts.

La qualificació de la fase d'oposició serà el resultat de la suma obtinguda dels dos exercicis de la prova.

La valoració de cada exercici de la prova serà de 0 a 50 punts.

Per superar la fase d'oposició caldrà assolir una puntuació, entre els dos exercicis de la prova, de 50 punts.

Fase de concurs.

Tipus de mèrits valorables i distribució:

  • El 100 % de la puntuació d'aquesta fase (50 punts), es distribuirà entre els mèrits valorables que es relacionen a continuació, en una distribució del 60% en serveis prestats i el 40% en altres mèrits curriculars.

Finalització dels processos selectius.

Resolució dels processos selectius.

Els tribunals publicaran la puntuació final obtinguda amb el número de classificació assolit ordenada i la proposta de nomenament de les persones aspirants que, atenent el nombre de places convocades en cada cas, hagin superat cadascun dels processos de selecció convocats.

En cas d'empat en la puntuació final, es resoldrà d'acord amb els criteris següents:

  • 1er. Ocupar plaça en la mateixa categoria de l'ICS en la data de publicació de la convocatòria.
  • 2n. Si persisteix l'empat, major temps de serveis prestats en la mateixa categoria de l'ICS.
  • 3er. Si persisteix l'empat, major temps de serveis prestats en una categoria homologable en un servei de salut diferent del que convoca.
  • 4t. Si persisteix l'empat, a favor de la persona aspirant de més edat.

PROGRAMA

TEMARI TRANSVERSAL PER A TOTES LES CATEGORIES

  1. El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L'empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l'Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l'ICS.
  2. L'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d'aplicació, drets i deures del personal estatutari. L'Estatut bàsic de l'empleat públic: objecte i àmbit d'aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius.
  3. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària: dret d'informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals: àmbit d'aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades. La figura del delegat de protecció de dades.
  4. Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
  5. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d'actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista: objecte i finalitat.
  6. Competències digitals. Ofimàtica, intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les dades i les funcions assistencials.

Temari de la categoria de Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures d'infermeria per a les fases d'oposició del procés d'estabilització i del procés ordinari:

Tema 1

Prestació de cures auxiliars o delegades.

  1. Actuació davant situacions urgents. Primers auxilis. Maniobres de suport vital bàsic.
  2. Cures auxiliars en la necessitat d'alimentació de la persona.
  3. Cures auxiliars en la necessitat d'higiene i vestir.
  4. Cures auxiliars en la necessitat de mobilització i transferència.
  5. Cures auxiliars en la necessitat d'eliminació urinària i digestiva.
  6. Cures auxiliars en la necessitat de repòs i son.
  7. Altres accions, tècniques i procediments delegats des del pla terapèutic o el pla de cures.
    1. Administració de medicació per via oral, rectal o tòpica.
    2. Administració d'ènemes.
    3. Obtenció i transport de mostres de líquids o teixits orgànics.
    4. Preparació del pacient per exploració o procediment diagnòstic o terapèutic.
    5. Col·laboració en el manteniment de dispositius terapèutics (sondes, drenatges, vies, bombes de perfusió).
    6. Termoteràpia bàsica: aplicació de fred o calor.
    7. Determinació de signes vitals i de paràmetres antropomètrics bàsics.
    8. Exercicis d'amplitud de moviment.
    9. Preparació prequirúrgica. Col·laboració en les cures perioperatòries.
    10. Col·laboració en la prevenció i cura de ferides i lesions.
    11. Administració de nutrició enteral per sonda nasogàstrica.
    12. Aplicació de subjeccions mecàniques.
    13. Canvis posturals.
    14. Col·laboració en les tècniques que requereixen camp estèril.
    15. Procediment de cures postmortem.
  8. Aspectes específics de la prestació de cures auxiliars a persones vulnerables o grups específics: nadons, infants, adolescents, ancians, persones amb discapacitat o estats de fragilitat.
  9. Aspectes específics de la prestació de cures auxiliars a persones en situació de malaltia terminal. El procés de dol.
  10. Suport de cures auxiliars en la salut bucodental.
  11. Dentició temporal i permanent; terminologia essencial en la salut bucodental.
  12. Material i instrumental en els procediments dentals.
  13. Aspectes bàsics de la odontologia preventiva.
  14. Cures auxiliars en la promoció de la salut i d'hàbits de vida saludables.

Tema 2

Comunicació i relació terapèutica.

  1. Aspectes ètics de la prestació de cures.
  2. Relació terapèutica. Tècniques de comunicació. Estils de comunicació. La comunicació verbal i no verbal.
  3. Procediment d'acolliment del pacient.
  4. Aspectes específics de la comunicació amb infants i adolescents.
  5. Aspectes específics de la comunicació amb persones amb trastorns mentals i/o de la conducta. La comunicació amb el pacient desorientat. 2.6 Comunicació amb la família/cuidador.

Tema 3

Cures auxiliars en la seguretat de pacients.

  1. Principis d'asèpsia i esterilització. La infecció nosocomial. El rentat de mans. Precaucions universals. Aïllaments o precaucions específiques.
  2. Tècniques de neteja, desinfecció i esterilització de materials i instrumental.
  3. Higiene dels aliments. Tipus de dietes.
  4. Els programes de seguretat clínica.
  5. Seguretat en les transferències dels pacients. La prevenció de caigudes.
  6. Seguretat en l'administració de medicaments per via oral, tòpica o rectal.
  7. Prevenció de riscos biològics, químics o radiològics.

Tema 4

Cures auxiliars de l'entorn del pacient.

  1. La informació i la documentació clínica a l'àmbit assistencial.
  2. Manteniment de les condicions higièniques, ambientals i de confort de l'entorn del pacient i de l'entorn de treball.
  3. Manteniment i comprovacions de seguretat del mobiliari clínic i el material o instrumental.
  4. Tècniques d'emmagatzematge, conservació i disposició de materials clínics i productes sanitaris.

Tema 5

Prevenció de riscos laborals.

  1. Risc biològic, tipus d'agents biològics, vies d'entrada i contagi; mesures de precaució estàndard; mesures d'aïllament; prevenció de lesions amb material punxant o tallant; gestió del residu sanitari. Risc químic: ús segur d'agents desinfectants. Riscos físics: mesures protecció pel que fa a les radiacions ionitzants i no ionitzants. Riscos ergonòmics: treball amb pantalles de visualització; manipulació manual de càrregues, mobilització de pacients. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat viària i equips de treball. Actuacions en cas d'emergència: incendis riscos psicològics i socials: organització del treball. Jornades perllongades i torns. Tècniques de gestió de l'estrès. Situacions de violència.

Datos básicos

Oposición
Tècnic Especialista Grau Mitjà Sanitari Cures Auxiliar d'Infermeria ICS
Organismo
Institut Català de la Salut
Tipo de personal
Estatuario
Año
2022
Titulación requerida
Tècnic Auxiliars Infermeria o equivalent
Sueldo
Entre 20.000 i 21.000 euros anuals € aprox.
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo29-12-2022 | DOGC | Más información
Convocatoria
30-12-2022 | DOGC | Más información
Plazas833 plazas

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 02-01-2023 hasta 20-02-2023
Enlace instancia
Más información
Derechos de examen
24.15 €
Información solicitudes

La sol·licitud de participació en aquests processos de selecció és única en relació amb cadascuna de les categories o categories amb especialitat objecte de convocatòria que consten en els annexos 4 i següents d'aquesta Resolució. A aquest efecte, les persones que vulguin participar en aquests processos de selecció en relació amb més d'una categoria o especialitat hauran d'efectuar una sol·licitud per a cadascuna d'elles.

Les persones aspirants faran una única sol·licitud per a cada categoria o categoria amb especialitat en què vulguin concursar, que els possibilitarà participar en els tres processos de la convocatòria.

Les sol·licituds de participació s'hauran d'adreçar a l'Institut Català de la Salut i s'han de presentar en el termini comú i únic de 20 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

La presentació d'aquestes sol·licituds s'efectuarà telemàticament a través de l'enllaç següent https://www1.ics.gencat.cat/SGRH/Acces.aspx?ReturnUrl=%2fSGRH%2fInici.aspx mitjançant formulari normalitzat que es posarà a disposició a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria i seguint les instruccions que proporcioni l'aplicació habilitada a l'efecte, de conformitat amb el que preveuen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i el Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital.

És imprescindible estar registrat en el Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) que figura a l'enllaç abans indicat per poder fer la inscripció. En cas de no estar registrat, caldrà donar-se d'alta com a nou usuari.

Les dades de caràcter personal s'incorporaran d'ofici i de forma automàtica a la inscripció de participació en la convocatòria i és responsabilitat de la persona aspirant comprovar-ne l'exactitud, i, si escau, instar-ne la correcció davant la direcció de persones o unitat de recursos humans corresponent.

Aquest formulari i canal de presentació són d'ús obligatori per a l'admissió a la participació en la convocatòria, i no es consideraran vàlidament presentades aquelles sol·licituds que s'efectuïn amb un altre formulari o format i/o que es trametin per un altre canal, d'acord amb el que preveuen els articles 16.8 i 66.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i l'article 85.1 del Decret 76/2020, de 4 d'agost.

Per incidències tècniques, s'ha ampliat el termini de presentació d'instàncies. Fins al dia 20 de febrer de 2023

Requisitos

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

  • a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del títol oficial de tècnic de grau mitjà sanitari en Cures d'Auxiliars d'Infermeria.
  • b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el corresponent al certificat de nivell elemental de català (B1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.
  • c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación11-04-2023
Fecha reclamacionesdesde 12-04-2023 hasta 25-04-2023
Más informaciónWeb Enlace
DefinitivaFecha publicación31-05-2023
Más informaciónWeb Enlace

Ejercicios

Segona prova. Primer exercici (previsió)
30-09-2023
Fase de concurso

anunciar que se abre el período de 15 días naturales (del 12 al 26 de julio), para presentar para presentar los méritos.

ADAMS TestPack EXPRÉS

4.115 preguntas

19.99€

Pago único 19.99

1 mes de acceso

SuscríbetePack EXPERTO

4.115 preguntas

6.66€/mes

Pago único 39.99

6 meses de acceso

SuscríbetePack PREMIUM

4.115 preguntas

4.66€/mes

Pago único 55.99

12 meses de acceso

Suscríbete

Clases por Videoconferencia

Para los que no quieran perder el tiempo en desplazamientos. Sigue las clases en remoto, con acceso inmediato al contenido y posibilidad de interactuar directamente con el profesor durante la sesión. Además dispondrás de todas las clases grabadas durante 15 días.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRÍCULA
22-02-2023 X de 09:00 a 13:00 148 € /mes Barcelona * Matricúlate

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!

*Grupo Híbrido, el alumno tendrá compañeros en modalidad presencial.


SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en [email protected]. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test