Subalterns Generalitat de Catalunya

Oficios

Es preveu la realització de la primera prova per al primer trimestre de 2022

Convocatòria

Convocades 312 places de l’agrupació professional de funcionaris del cos subaltern (DOGC 03-03-2020). 

Prepara't amb nosaltres

T'oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s'adapti a tu! Informa't sobre les nostres metodologies:

Classes per Videoconferències i Llibres

Datos básicos

Oposición
Subalterns Generalitat de Catalunya
Organismo
Generalitat de Catalunya-
Tipo de personal
Funcionario
Año
2021
Titulación requerida
certificat d'estudis o equivalent
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo27-12-2018 | DOGC | Más información
Convocatoria
03-03-2020 | DOGC | Más información
Plazas312 plazas
Turno libre288
Discapacitados24

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 04-03-2020 hasta 17-06-2020
Derechos de examen
19.95 €
Información solicitudes

Les sol·licituds s'han d'adreçar a la directora general de Funció Pública en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC, a través del web Tràmits gencat, http://web.gencat.cat/ca/tramits/, mitjançant el formulari habilitat amb aquest efecte i seguint les instruccions que proporciona la mateixa aplicació.

**El termini de presentació d'instàncies inicial era des del 4 al 31 de març de 2020, però amb la declaració de l'estat d'alarma, es va suspendre el termini de presentació d'instàncies. El termini es reprèn el dia 1 de juny finalitzant el següent dia 17 (+Info).**

Les sol·licituds tramitades per aquest portal queden registrades automàticament en el Registre general electrònic. Només es pot presentar una sol·licitud. Un cop presentada, qualsevol correcció o modificació posterior s'ha de tramitar mitjançant una petició genèrica d'acord amb el que preveu el darrer paràgraf de la base 11.

Les persones interessades compten amb l'assistència tècnica i material (tramitació atesa) per presentar la sol·licitud a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) següents:

 • Oficina d'Atenció Ciutadana a Barcelona (c. de Sant Honorat, 1-3)
 • Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona (pl. de Pompeu Fabra, 1)
 • Oficina d'Atenció Ciutadana a Lleida (c. de Lluís Companys, 1)
 • Oficina d'Atenció Ciutadana a Tarragona (c. de Sant Francesc, 3, entresol)
 • Oficina d'Atenció Ciutadana a les Terres de l'Ebre (pl. de Gerard Vergés, 1, al c. de Montcada, cantonada amb el c. de Benasquer, de Tortosa)
 • Oficina d'Atenció Ciutadana a la Cerdanya (pl. del Rec, 5, de Puigcerdà).

Autoritzacions per acreditar les situacions d'exempció i bonificació de la taxa. Les persones aspirants autoritzen la Direcció General de Funció Pública a fer les comprovacions necessàries per acreditar les situacions d'exempció i de bonificació de l'import de la taxa, llevat que desmarquin la casella corresponent. En aquest cas, les persones aspirants han de presentar la documentació acreditativa de les situacions al·legades, dins el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb el previst a la base 11.

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación09-02-2021
Fecha reclamacionesdesde 10-02-2021 hasta 23-02-2021
Más información Enlace

Observaciones

Les 312 places són d'estabilització que es regiran pel sistema selectiu de concurs oposició

El procediment de selecció és el de concurs oposició.

FASE D'OPOSICIÓ

La puntuació màxima de la fase d'oposició és de 100 punts, i està constituïda per les proves amb els exercicis que s'indiquen a continuació:

PRIMERA PROVA.

Consta de tres exercicis.

a) Primer exercici: test de coneixements generals.

Torn lliure: De caràcter obligatori i eliminatori. Aquest exercici consisteix a respondre un qüestionari de 30 preguntes tipus test, més 4 de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta. L'exercici esmentat versarà sobre el temari a què fa referència l'apartat 1.3 d'aquestes bases. El temps per dur a terme aquest exercici és de 45 minuts.

Torn de promoció interna per al personal laboral fix: De caràcter obligatori i eliminatori. Aquest exercici consisteix a respondre un qüestionari de 21 preguntes tipus test, més 3 de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta. L'exercici esmentat versarà sobre el temari a què fa referència l'apartat 1.3 d'aquestes bases, excepte els temes 7, 9 i 10. El temps per dur a terme aquest exercici és de 30 minuts.

Per ambdós torns: La qualificació de l'exercici és de 0 a 30 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 15 punts. En el supòsit que hi hagi més de 1.560 aspirants amb una puntuació igual o superior a 15 punts, la puntuació mínima per superar l'exercici i, per tant, per ser declarat apte/a, és l'obtinguda per la persona aspirant situada per ordre de puntuació en la posició 1.560, la puntuació de la qual constituirà la nota de tall (cinc per plaça convocada).

En cas d'empat en la nota de tall, el nombre de persones aspirants aptes d'aquest exercici podrà ser superior a 1.560 en el nombre de persones empatades, en tant que superen l'exercici les persones que obtenen aquesta nota de tall. Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d'una resposta encertada.

El Tribunal Qualificador no corregirà el segon exercici de les persones aspirants que no hagin superat el primer exercici.

b) Segon exercici: supòsit pràctic.

De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els torns. Aquest exercici consisteix a resoldre un supòsit pràctic que pot incloure diferents situacions professionals sobre els coneixements requerits i relacionats amb les funcions i competències professionals de l'agrupació professional.

Per a la valoració d'aquest exercici, el Tribunal Qualificador tindrà en compte els coneixements acreditats i la capacitat i les aptituds per aplicar-los a situacions de la pràctica professional, així com la comprensió de les situacions i instruccions i la seva resolució.

El temps per realitzar aquest exercici és de dues hores. La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 55 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 27,50 punts.

El Tribunal Qualificador no corregirà el tercer exercici de les persones aspirants que no hagin superat el segon exercici.

c) Tercer exercici: test de competències professionals.

De caràcter obligatori i no eliminatori per a tots els torns. Aquest exercici consisteix a respondre un qüestionari sobre les competències professionals del perfil professional de l'agrupació professional de funcionaris del cos subaltern, que consta en l'annex 3, mitjançant el plantejament de situacions laborals que avaluïn, en tot cas de manera positiva, la resposta escollida.

El qüestionari constarà de preguntes amb respostes alternatives el valor de les quals varia segons el grau d'aproximació al perfil. Per valorar aquest exercici, el Tribunal tindrà en compte les conductes laborals manifestades en les respostes per a cadascuna de les competències professionals descrites en l'annex 3. La qualificació de l'exercici és de 0 a 15 punts.

Es valorarà cadascuna de les sis competències amb una puntuació màxima de 2,50 punts.

El temps per dur a terme el qüestionari és d'una hora.

d) Superació de la primera prova. La puntuació de la primera prova es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en tots els exercicis.

SEGONA PROVA.

Consta de dos exercicis.

Primer exercici: coneixements de llengua catalana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n'estiguin exemptes. Aquest exercici consisteix a realitzar, davant del Tribunal Qualificador i, si escau, dels assessors especialistes designats, una prova que consta de dues parts.

Primera part: s'hi avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana per mitjà de la redacció d'una carta formal d'un mínim de 100 paraules, la redacció d'una nota de 50 paraules, com a mínim, i la realització d'exercicis de gramàtica i lèxic sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions i/o activitats dels llocs convocats.

Segona part: s'hi avaluarà l'expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i d'una conversa guiada. El temps per a la realització d'aquest exercici no pot ser superior a 1 hora per a la primera part i 10 minuts per a la segona. La qualificació de l'exercici és d'apte/a o no apte/a.

Segon exercici: coneixements de llengua castellana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exemptes de realitzar-lo. Per tal d'acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 2.3, les persones aspirants han de realitzar un exercici, que consisteix en una redacció de 150 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del Tribunal i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi. Aquest exercici serà avaluat pel Tribunal.

El temps per a la realització d'aquest exercici no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte o no apte.

TEMARI DOGC 24-05-2019

 1. Bon govern i ètica pública. El Codi ètic del servei públic de Catalunya: valors inherents i actuacions del servidor públic. Transparència en l'activitat pública. Dades obertes: principis i beneficis. Conceptes bàsics sobre la qualitat dels serveis públics: les cartes de servei, l'avaluació permanent dels serveis públics, i el dret de formular propostes i suggeriments.
 2. Marc constitucional: principis, drets i deures fonamentals de les persones. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: principis i tipologia de competències. El Parlament de Catalunya: composició i funcions. El president o presidenta de la Generalitat de Catalunya. El Govern de la Generalitat de Catalunya. Organització judicial a Catalunya: definició, organització i tipus d'òrgans judicials.
 3. Organització i funcionament de la Generalitat de Catalunya: principis d'organització i funcionament. Els departaments: la seva estructura organitzativa i les unitats directives que els componen. Característiques i tipologia d'organismes que componen el sector públic. El sistema educatiu de Catalunya: el dret a l'educació, els ensenyaments obligatoris i gratuïts, l'organització de l'ensenyament i l'organització dels centres docents.
 4. Els drets dels ciutadans en les seves relacions amb l'Administració pública: el dret a la no-discriminació i a una atenció adequada, els drets lingüístics, el dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat, el dret d'accés als serveis i a la informació pública, els drets relatius a la protecció de dades, els drets relatius als mitjans electrònics i el dret a la intimitat.
 5. Els drets de les persones interessades en un procediment administratiu: el concepte de persona interessada; el concepte de procediment administratiu; el dret d'identificació i compareixença; els drets relacionats amb les dades i els documents; els drets en la tramitació del procediment; el dret d'atenció, informació i defensa, i el dret al pagament electrònic. Els registres administratius: quins documents es poden presentar i on es poden presentar. La gestió documental a la Generalitat de Catalunya: els documents, els documents electrònics i l'arxiu documental. Els arxius de la Generalitat de Catalunya: tipologia.
 6. El personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: classes de personal. Sistemes d'accés a la funció pública. Drets i obligacions del personal. Drets individuals i drets individuals exercits col·lectivament. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Mesures d'igualtat per raó de gènere. Requisits d'accés i d'exercici de professions i activitats que impliquin tracte amb menors d'edat. Delictes d'infidelitat en la custòdia de documents i de violació de secrets.
 7. Atenció a la ciutadania i processos de comunicació interpersonal: la comunicació verbal i no verbal, la capacitat d'escolta, la comunicació assertiva, estratègies d'actuació en situacions difícils i actuació en cas de comportaments agressius. La comunicació cara a cara. Especificitats de l'atenció telefònica. Identificació dels visitants. Serveis de les oficines d'atenció ciutadana.
 8. Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Nocions bàsiques de la navegació i cerca per Internet. Nocions bàsiques de l'ús del correu electrònic i de les utilitats del calendari. Nocions bàsiques del processador de textos. Nocions bàsiques del full de càlcul. Administració electrònica. Còpia autèntica (e-Còpia) i digitalització segura. Valisa electrònica (e-Valisa). Certificat digital i signatura electrònica.
 9. Riscos laborals: drets i obligacions. Pla d'emergència d'edificis i instal·lacions: conceptes bàsics d'evacuació, confinament, emergència, pla d'emergència i pla d'evacuació. Objectius generals d'un pla d'emergència, elements principals i fases. Objectius generals d'un simulacre d'emergència. Diferents rols d'actuació en plans i simulacres d'evacuació i emergència.
 10. Ús del material: descripció de material fungible i de material no fungible. Seguretat laboral en la manipulació manual de càrregues: característiques de la càrrega, esforç físic necessari, mesures preventives i manteniment de l'esquena. Bones pràctiques ambientals: eficiència en l'àmbit de l'energia, eficiència en l'ús del paper, gestió adequada dels residus i eficiència en l'ús de l'aigua.

Clases Presenciales Híbridas

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Cos Subaltern Generalitat de Catalunya

 • Temari Cos Subaltern Generalitat de Catalunya

  Temari Cos Subaltern Generalitat de Catalunya

  46€
 • Qüestionaris, Exercicis i Supòsits Cos Subaltern Generalitat de Catalunya

  Qüestionaris, Exercicis i Supòsits Cos Subaltern Genera...

  47€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 9€ 84€
antes 93€
Comprar la colección
Convocatorias anteriores

Clases por Videoconferencia

Para los que no quieran perder el tiempo en desplazamientos. Sigue las clases en remoto, con acceso inmediato al contenido y posibilidad de interactuar directamente con el profesor durante la sesión. Además dispondrás de todas las clases grabadas durante 15 días.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRÍCULA
01-10-2021 V de 16:30 a 20:30 114 € /mes Barcelona Matricúlate

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!

*Grupo Híbrido, el alumno tendrá compañeros en modalidad presencial.


SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

 Acepto el envío de comunicaciones de mi interés.

Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. (''ADAMS'') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus peticiones de información sobre nuestros productos y servicios, solicitadas a través de nuestro formulario electrónico. Puede ejercer sus derechos en adams@adams.es. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test