Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Subalterns Ajuntament de Barcelona

Oficios

Oferta de Empleo: 15-01-2019 | DOGC | Más información

Convocatoria: 23-01-2019 | DOGC | Más información

Bases de convocatoria: 16-01-2019 | BOP | Más información

Plazas: 82 plazas

Presentación de instancias: desde 24-01-2019 hasta 12-02-2019

Oposición: Subalterns Ajuntament de Barcelona

Organismo: Ajuntament de Barcelona

Tipo de personal: Funcionario

Titulación requerida: Certificat escolaritat o equivalent

Año:2019. Estado: Oposición en Proceso

Convocades 82 places

Les instàncies poden presentar-se fins al dia 12 de febrer de 2019.

Segons el calendari orientatiu que ha publicat l'Ajuntament de Barcelona, l'examen es realitzaria al juliol de 2019.

Places pendents de convocar

Quedarien pendents de convocar 20 places de les ofertes 2017 i 2018, a convocar l'any 2020 [+ Info].

Retribucions

El salari mensual ronda els 1.400 euros mensuals bruts. Si vols conèixer les taules salarials vigents, punxa aquí

Borsa de Treball

La borsa està constituïda per les persones aprovades sense plaça en una convocatòria pública d’accés de la categoría professional de què es tracti. La classificació de les esmentades persones ve donada per la puntuació final obtinguda en el procés selectiu (suma de puntuacions de la fase d’oposició més la fase de concurs de mèrits).

Presentación de instancias

Enlace instancia
Más información
Información solicitudes

De conformitat amb el Decret d’alcaldia de 22 de desembre de 2009 (Butlletí Oficial de la Província Núm.312 de 30 de desembre), la formalització, obtenció i presentació de sol·licituds s'ha de fer telemàticament a través del web http://ajuntament.barcelona.cat, accedint des de l’apartat “oferta pública” situat a la capçalera d’aquest espai.

D’acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics de l’Ajuntament de Barcelona i, a l’efecte del compliment del requisit que preveu la base 3.1.h) de la convocatòria, per inscriure’s a la convocatòria, les persones aspirants hauran d’abonar en concepte de taxa d’inscripció l’import de 16,12€ si ho fan de forma telemàtica, o bé de 32,24€ si ho fan de forma no telemàtica.

El procés selectiu constarà de les tres fases següents:

 • 1. Fase d'oposició,
 • 2. Fase de concurs,
 • 3. Fase deformació pràctica selectiva.

FASE D'OPOSICIÓ (fins a 60 punts)

Aquesta fase estarà formada per les tres proves de la convocatòria (prova de coneixements del temari, prova de coneixement de llengua catalana, prova de coneixements de llengua castellana).
Totes les proves seran obligatòries i eliminatòries.
La qualificació de la fase d'oposició es determinarà per les puntuacions obtingudes en la primera prova.
El Tribunal Qualificador podrà determinar la realització d'una o més proves o exercicis en una sola sessió o en sessions diferents, i la seva execució en l'ordre que consideri més adient. En aquest cas la correcció de la prova o de l'exercici posterior quedarà condicionada a la superació de tots els anteriors quan aquests siguin eliminatoris.

Primera prova. Test de coneixements del temari (obligatòria i eliminatòria)

Aquesta prova consistirà en donar resposta a un qüestionari d'un màxim de 100 preguntes tipus test, relacionades amb el contingut del temari de l'annex 1.
Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta.
Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d'una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran puntuació.
Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i serà qualificada de 0 a 60 punts Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 30 punts.

Segona prova. Coneixements de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria)

Les persones aspirants han d'estar en possessió dels coneixements de nivell intermedi de català B2 (antic B) o superior de conformitat amb el que estableixen el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. Restaran exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correctes, acomplir alguna de les condicions establertes en la base 4.5 de la convocatòria.

La prova consta de dues parts:

 • Primera part: S'avaluarà el domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text col·loquial o mitjanament formal d'unes 150 paraules, i els coneixements de gramàtica i vocabulari, mitjançant exercicis d'ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic, adequats al nivell intermedi.
 • Segona part: S'avaluarà l'expressió oral per mitjà d'una exposició oral i una conversa sobre temes generals d'actualitat.

La durada màxima d'aquest exercici serà de 90 minuts per la primera part, i de 10 minuts per la segona part. Aquesta prova és eliminatòria. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, i aquestes últimes quedaran excloses del procediment selectiu.

Tercera prova. Prova de coneixements de llengua castellana (obligatòria i eliminatòria)

La realització d'aquesta prova és de caràcter obligatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n'estiguin exemptes. Restaran exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correcte, acomplir alguna de les condicions establertes en la base 4.6 de la convocatòria.
La prova es dividirà en dues parts que consistiran en la realització d'una redacció de 200 paraules com a mínim (primera part), i en el manteniment d'una conversa amb els assessors i/o assessores especialistes que designi el Tribunal Qualificador (segona part). El temps per a la realització d'aquesta prova no serà superior a 45 minuts per a la primera part i de 15 minuts per a la segona. Aquesta prova és eliminatòria. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes últimes excloses del procés selectiu.

TEMARI SUBALTERN/A (Gaseta Municipal de Barcelona 29-10-2018)

 1. El Consorci d’Educació de Barcelona. L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.
 2. El sistema educatiu. L’organització escolar. El Consell Escolar. L’equip directiu. El claustre. El personal d’administració i serveis.
 3. Les funcions del subaltern/a en els centres docents.
 4. Nocions bàsiques a nivell d’usuari de funcionament d’instal·lacions d’electricitat, gas, aigua, calefacció, aire condicionat i alarmes.
 5. Criteris d’actuació en casos d’emergència. Primers auxilis.
 6. La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals. Drets fonamentals i llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional. Les Corts Generals: composició i funcions. El Govern: composició i funcions. El poder judicial: regulació constitucional.
 7. L’Organització territorial de l’Estat. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus Òrgans de Govern. Tipologia de les Administracions Públiques.
 8. L’atenció ciutadana a l’Ajuntament de Barcelona. Canals d’atenció ciutadana. Els telèfons d’informació i atenció ciutadana. El portal de tràmits. Oficina d’atenció del Consorci d’Educació de Barcelona.
 9. L’Ajuntament de Barcelona: Organització municipal. Especial referència a l’organització política, executiva, territorial i funcional. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l'actual Carta Municipal.
 10. El II Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones de l’Ajuntament de Barcelona (2015-2019).
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/oferta-publica-docupacio

Barcelona

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
09-02-2019 S de 09:00 a 14:00 135 € /mes Inscribirme

Subalterns Ajuntament de Barcelona

 • Temari i Qüestionari Subalterns Ajuntament de Barcelona

  Temari i Qüestionari Subalterns Ajuntament de Barcelona

  45€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€

Precio: 45€ Comprar la colección
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.