Subalterns Ajuntament de Barcelona

 

Oferta 2 places de Subalterns de l'Ajuntament de Barcelona

Les places corresponen a l'OOP 2023 (taxa de reposició).

Quant guanya un Subaltern de l'Ajuntament de Barcelona?

El salari mensual ronda els 1.400 euros mensuals bruts. Si vols conèixer les taules salarials vigents, punxa aquí

Funcions del Subaltern de l'Ajuntament de Barcelona

Aquesta categoria permet realitzar funcions de suport operatiu bàsic en l’atenció, orientació i acompanyament d'alumnat, famílies i visites, tasques de reprografia, d’ordenació de documentació, distribució de correu intern i documentació, col·laboració en tasques de manteniment, i en activitats de suport derivades de l'activitat dels centres educatius. Desenvolupa les seves tasques , principalment des del Consorci d'Educació de Barcelona.

Borsa de Treball de l'Ajuntament de Barcelona

La borsa està constituïda per les persones aprovades sense plaça en una convocatòria pública d’accés de la categoría professional de què es tracti. La classificació de les esmentades persones ve donada per la puntuació final obtinguda en el procés selectiu (suma de puntuacions de la fase d’oposició més la fase de concurs de mèrits).

Segons la convocatòria anterior

El sistema de selecció és de concurs oposició i s'articula en torn lliure.

El procés selectiu constarà de les tres fases següents:

 • 1. Fase d'oposició,
 • 2. Fase de concurs
 • 3. Fase de formació pràctica selectiva o prova.

FASE D'OPOSICIÓ (fins a 60 punts)

Aquesta fase estarà formada per tres proves:
 • prova de coneixement del temari
 • prova de coneixement de llengua catalana
 • prova de coneixement de llengua castellana

Totes les proves seran obligatòries i eliminatòries. La qualificació de la fase d'oposició es determinarà pel sumatori de les puntuacions obtingudes en la primera prova, i quedaran eliminades les persones que no obtinguin ua puntuació igual o superior a 30 punts.

Primera prova. Test de coneixements (obligatòria i eliminatòria)

Aquesta prova es composarà de dos exercicis. Prova pràctica i Test de coneixements de temari. Aqueda prova serà qualificada amb 60 punts,  i quedaran eliminades les persones que no obtinguin una puntuació igual o superior a 30 punts en la suma dels dos exercicis que es descriuen a continuació:

Primer exercici. Prova pràctica (obligatòria)

Aquest exercici consistirà en la resolució d’un supòsit pràctic format per un qüestionari d’un màxim de 30 preguntes tipus test, d’acord amb els àmbits funcionals existents a l’organització relacionats amb el temari de la convocatòria (annex I).

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies i les respostes en blanc no restaran puntuació.

Aquest exercici és obligatori i serà qualificat de 0 a 25 punts.

Segon exercici. Test de coneixements del temari (obligatòria)

Aquest exercici consistirà a donar resposta a un qüestionari d’un màxim de 100 preguntes tipus test, relacionades amb el contingut del temari de l’annex I.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d’una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran puntuació.

Aquesta prova serà qualificada de 0 a 35 punts.

Segona prova. Coneixements de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria)

Les persones aspirants han d'estar en possessió dels coneixements de nivell de suficiència de català B2 (antic B) o superior, de conformitat amb el que estableixen el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. Restaran exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correctes, acomplir alguna de les condicions establertes en la base 4.5 de la convocatòria.

La prova consta de dues parts:

 • Primera part: S'avaluarà el domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text col·loquial o mitjanament formal d'unes 150 paraules, i els coneixements de gramàtica i vocabulari, mitjançant exercicis d'ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic, adequats al nivell intermedi.
 • Segona part: S'avaluarà l'expressió oral, per mitjà de una exposició oral i una conversa sobre temes generals d'actualitat. La durada màxima d'aquest exercici serà de 90 minuts per la primera part, i de 10 minuts per la segona part.

Aquesta prova és eliminatòria. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, i aquestes últimes quedaran excloses del procediment selectiu.

Tercera prova. Prova de coneixements de llengua castellana (obligatòria i eliminatòria)

La realització d'aquesta prova és de caràcter obligatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n'estiguin exemptes. Quedaran exemptes d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment davant el Tribunal Qualificador estar en possessió d'un dels documents indicats a la base 8.3.2.

La prova es dividirà en dues parts que consistiran en la realització d'una redacció de 200 paraules com a mínim (primera part), i en el manteniment d'una conversa amb els assessors i/o assessores especialistes que designi el Tribunal Qualificador (segona part).

El temps per a la realització d'aquesta prova no serà superior a 45 minuts per a la primera part i de 15 minuts per a la segona. Aquesta prova és eliminatòria. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes últimes excloses del procés selectiu.

Segons la convocatòria anterior

TEMARI SUBALTERN/A

 1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals. Drets fonamentals i llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional. Les Corts Generals: composició i funcions. El Govern: composició i funcions. El poder judicial: regulació constitucional.
 2. L’Organització territorial de l’Estat. Tipologia de les Administracions Públiques.
 3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus Òrgans de Govern.
 4. L’Ajuntament de Barcelona: Organització municipal. Especial referència a l’organització política, executiva, territorial i funcional. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l'actual Carta Municipal.
 5. El Consorci d’Educació de Barcelona.
 6. L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.
 7. El sistema educatiu. L’organització escolar. El Consell Escolar. L’equip directiu. El claustre. El personal d’administració i serveis. Les funcions del subaltern/a en els centres docents.
 8. Nocions bàsiques a nivell d’usuari de funcionament d’instal·lacions d’electricitat, gas, aigua, calefacció, aire condicionat i alarmes. Criteris d’actuació en casos d’emergència.
 9. L’atenció ciutadana a l’Ajuntament de Barcelona. Canals d’atenció ciutadana. Els telèfons d’informació i atenció ciutadana. El portal de tràmits. Oficina d’atenció del Consorci d’Educació de Barcelona.
 10. El Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes vigent de l'Ajuntament de Barcelona. Drets a les persones LGTBI (Article 3 i Disposició final setzena de la Llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets a les persones LGTBI).

Clases Presenciales Híbridas

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

Subalterns Ajuntament de Barcelona

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 8€


70€

Comprar la colección

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 8€


70€

Comprar la colección

 • Temari Subalterns Ajuntament de Barcelona

  Temari Subalterns Ajuntament de Barcelona

  43€
 • Qüestionaris Subalterna Ajuntament de Barcelona

  Qüestionaris Subalterna Ajuntament de Barcelona

  35€


*Sin gastos de envío para compras superiores a 51€ (no aplica a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

EJERCICIOS

Segons la convocatòria anterior

El sistema de selecció és de concurs oposició i s'articula en torn lliure.

El procés selectiu constarà de les tres fases següents:

 • 1. Fase d'oposició,
 • 2. Fase de concurs
 • 3. Fase de formació pràctica selectiva o prova.

FASE D'OPOSICIÓ (fins a 60 punts)

Aquesta fase estarà formada per tres proves:
 • prova de coneixement del temari
 • prova de coneixement de llengua catalana
 • prova de coneixement de llengua castellana

Totes les proves seran obligatòries i eliminatòries. La qualificació de la fase d'oposició es determinarà pel sumatori de les puntuacions obtingudes en la primera prova, i quedaran eliminades les persones que no obtinguin ua puntuació igual o superior a 30 punts.

Primera prova. Test de coneixements (obligatòria i eliminatòria)

Aquesta prova es composarà de dos exercicis. Prova pràctica i Test de coneixements de temari. Aqueda prova serà qualificada amb 60 punts,  i quedaran eliminades les persones que no obtinguin una puntuació igual o superior a 30 punts en la suma dels dos exercicis que es descriuen a continuació:

Primer exercici. Prova pràctica (obligatòria)

Aquest exercici consistirà en la resolució d’un supòsit pràctic format per un qüestionari d’un màxim de 30 preguntes tipus test, d’acord amb els àmbits funcionals existents a l’organització relacionats amb el temari de la convocatòria (annex I).

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies i les respostes en blanc no restaran puntuació.

Aquest exercici és obligatori i serà qualificat de 0 a 25 punts.

Segon exercici. Test de coneixements del temari (obligatòria)

Aquest exercici consistirà a donar resposta a un qüestionari d’un màxim de 100 preguntes tipus test, relacionades amb el contingut del temari de l’annex I.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d’una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran puntuació.

Aquesta prova serà qualificada de 0 a 35 punts.

Segona prova. Coneixements de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria)

Les persones aspirants han d'estar en possessió dels coneixements de nivell de suficiència de català B2 (antic B) o superior, de conformitat amb el que estableixen el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. Restaran exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correctes, acomplir alguna de les condicions establertes en la base 4.5 de la convocatòria.

La prova consta de dues parts:

 • Primera part: S'avaluarà el domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text col·loquial o mitjanament formal d'unes 150 paraules, i els coneixements de gramàtica i vocabulari, mitjançant exercicis d'ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic, adequats al nivell intermedi.
 • Segona part: S'avaluarà l'expressió oral, per mitjà de una exposició oral i una conversa sobre temes generals d'actualitat. La durada màxima d'aquest exercici serà de 90 minuts per la primera part, i de 10 minuts per la segona part.

Aquesta prova és eliminatòria. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, i aquestes últimes quedaran excloses del procediment selectiu.

Tercera prova. Prova de coneixements de llengua castellana (obligatòria i eliminatòria)

La realització d'aquesta prova és de caràcter obligatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n'estiguin exemptes. Quedaran exemptes d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment davant el Tribunal Qualificador estar en possessió d'un dels documents indicats a la base 8.3.2.

La prova es dividirà en dues parts que consistiran en la realització d'una redacció de 200 paraules com a mínim (primera part), i en el manteniment d'una conversa amb els assessors i/o assessores especialistes que designi el Tribunal Qualificador (segona part).

El temps per a la realització d'aquesta prova no serà superior a 45 minuts per a la primera part i de 15 minuts per a la segona. Aquesta prova és eliminatòria. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes últimes excloses del procés selectiu.

PROGRAMA

Segons la convocatòria anterior

TEMARI SUBALTERN/A

 1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals. Drets fonamentals i llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional. Les Corts Generals: composició i funcions. El Govern: composició i funcions. El poder judicial: regulació constitucional.
 2. L’Organització territorial de l’Estat. Tipologia de les Administracions Públiques.
 3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus Òrgans de Govern.
 4. L’Ajuntament de Barcelona: Organització municipal. Especial referència a l’organització política, executiva, territorial i funcional. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l'actual Carta Municipal.
 5. El Consorci d’Educació de Barcelona.
 6. L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.
 7. El sistema educatiu. L’organització escolar. El Consell Escolar. L’equip directiu. El claustre. El personal d’administració i serveis. Les funcions del subaltern/a en els centres docents.
 8. Nocions bàsiques a nivell d’usuari de funcionament d’instal·lacions d’electricitat, gas, aigua, calefacció, aire condicionat i alarmes. Criteris d’actuació en casos d’emergència.
 9. L’atenció ciutadana a l’Ajuntament de Barcelona. Canals d’atenció ciutadana. Els telèfons d’informació i atenció ciutadana. El portal de tràmits. Oficina d’atenció del Consorci d’Educació de Barcelona.
 10. El Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes vigent de l'Ajuntament de Barcelona. Drets a les persones LGTBI (Article 3 i Disposició final setzena de la Llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets a les persones LGTBI).

Datos básicos

Oposición
Subalterns Ajuntament de Barcelona
Organismo
Ajuntament de Barcelona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2024
Titulación requerida
Certificat escolaritat o equivalent
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo22-11-2023 | DOGC | Más información
Plazas2 plazas

ADAMS TestPack EXPRÉS

2330 preguntas

19.99€

Pago único 19.99

1 mes de acceso

SuscríbetePack EXPERTO

2330 preguntas

6.66€/mes

Pago único 39.99

6 meses de acceso

SuscríbetePack PREMIUM

2330 preguntas

4.66€/mes

Pago único 55.99

12 meses de acceso

Suscríbete

SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en [email protected]. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test