Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Borsa de Treball Subaltern-a Ajuntament de Barcelona

Oficios

Es tracta d'un procés de selecció ràpid que es resol en pocs mesos i amb exercicis assequibles.

Datos básicos

Oposición
Borsa de Treball Subaltern-a Ajuntament de Barcelona
Organismo
Ajuntament de Barcelona
Tipo de personal
Laboral
Año
2017
Titulación requerida
Certificat d'escolaritat o equivalent
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Convocatoria
19-04-2017 | DOGC | Más información

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 20-04-2017 hasta 09-05-2017
Enlace instancia
Más información
Información solicitudes

De conformitat amb el Decret d'Alcaldia de 22 de desembre de 2009 (Butlletí Oficial de la Província Núm.312 de 30 de desembre), la formalització, obtenció i presentació de sol•licituds s'ha de fer telemàticament a través del web http://www.barcelona.cat, clicant l'espai "ajuntament.barcelona.cat" i, posteriorment, entrant a l'apartat "oferta pública" situat a la capçalera d'aquest espai.

Excepcionalment, es podrà fer en suport paper a l'Oficina d'Atenció del Consorci d'Educació de Barcelona, les Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Barcelona, o bé trametre-les per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest cas, i per tal de poder participar, les persones aspirants hauran de declarar expressament que compleixen amb tots els requisits de la convocatòria.

Tareas

Les funcions bàsiques del lloc de treball són:
 • Atendre i orientar a les persones usuaries sobre horaris i pautes de funcionament, telefònicament, presencialment o mitjançant d'altres Canals.
 • Controlar els accessos als edificis municipals.
 • Realitzar tasques de transport i repartiment de documents o materials.
 • Reparar sales i equipaments, mobiliari, so, llums, etc. Funcions especifiques:
 • L' encesa (posada en funcionament) i el tancament de les instal•lacions d'aigua, llum, gas, calefacció i aparells que escaiguin, i la cura del seu correcte funcionament, així com la posada en funcionament d'aparells per a la seva utilització (fotocopiadores, material audiovisual, etc.).
 • L'obertura i el tancament dels accessos del centre, aules, despatxos, patis, instal•lacions esportives i altres espais del centre, i la cura i custòdia de les claus de les diferents dependències.
 • El control d'entrada i sortida de persones al centre i la seva recepció i atenció, així com la primera atenció telefònica i la derivació de trucades.
 • Treballs de repografía, fotocòpia de documents, enquadernacions senzilles, sobre material propi de l'activitat del centre, i la utilització del fax (enviament i recepció de documents).
 • El transport d'objectes, material i documentació a l'interior del centre. - La recepció, classificació i distribució del correu (cartes, paquets...).
 • La realització d'encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les activitats i el funcionament propis del centre (tràmits al servei de correus...).
 • La intervenció en els petits accidents de l'alumnat, segons el protocol d'actuació del centre. - La cura i el control del material (recepció, lliurament, recompte, trasllat...).
 • Seguiment del manteniment del centre (amb comunicació amb el servei corresponent) i realització del petit manteniment.
 • Els treballs de suport, en general, a l'estructura de l'escola i a l'equip directiu. - Les tasques encomanades per la direcció del centre davant situacions extraordinàries i/o d'emergència.

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación14-06-2017
Fecha reclamacionesdesde 14-06-2017 hasta 27-06-2017
Más información Enlace
DefinitivaFecha publicación12-07-2017
Más información Enlace

Ejercicios

1a prova (test aptitudinales)
Prova de català
Prova de castellà
Prova valoració competeències professionals
30-09-2017
11-12-2017
01-02-2018
05-02-2018

El procés constarà d'una única fase selectiva que estarà formada per quatre proves de caràcter obligatori i eliminatori assenyalades als punts 9.1, 9.2, 9.3 i 9.4 d'aquesta convocatòria (tests aptitudinals, coneixements de llengua catalana nivell B2, coneixements de llengua castellana nivell B2 i valoració de les competències professionals, respectivament).

Primera prova. Tests aptitudinals (obligatoris i eliminatoris)

Consistirà en l'administració d'un o més tests aptitudinals adreçats a valorar les capacitats intel•lectuals de les persones aspirants. Cadascun dels tests realitzats serà valorat entre 0 i 10 punts, essent la nota final la mitjana de la puntuació aconseguida en el conjunt dels test. En aquest sentit, per accedir al càlcul de la mitjana, la persona aspirant haurà d'obtenir una valoració igual o superior als 5 punts en cadascun dels test; en cas contrari, restarà exclosa del procés de selecció.

Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i es qualificarà fins a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la serà de 5 punts tenint en compte el disposat a l'anterior paràgraf. Les qualificacions abans esmentades es calculen amb una aproximació fins a la mil•lèsima.

Un cop ordenades, de major a menor puntuació obtinguda en aquesta prova, passaran a la següent prova les 300 persones aspirants millor classificades. En cas d'empat de puntuació a la posició 300, passaran a la següent prova totes aquelles persones empatades amb aquesta puntuació.

Segona prova. Coneixements de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria)

Restaran exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correcte, acomplir alguna de les condicions establertes en el punt 5 d'aquesta convocatòria.

La prova consta de dues parts:

 • La primera part avaluarà:
  • El domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text d'un mínim de 150 paraules i d'un màxim de 200 paraules.
  • Els coneixements pràctics de llengua catalana, donant resposta a un qüestionari sobre aspectes lingüístics.
 • La segona part avaluarà la capacitat d'expressió oral mitjançant la lectura d'un text en veu alta i una conversa sobre temes generals.

Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes darreres eliminades del procediment selectiu.

Tercera prova. Prova de coneixements de llengua castellana (obligatòria i eliminatòria)

per a totes aquelles persones que no tinguin la nacionalitat espanyola.

Restaran exemptes d'aquesta prova les persones aspirants que, tot i no tenir la nacionalitat espanyola, puguin acreditar documentalment, en el termini i forma correcte, acomplir alguna de les condicions establertes en el punt 6 d'aquesta convocatòria. La prova es dividirà en dues parts que consistiran en la realització d'una redacció de 200 paraules com a mínim (primera part), i en el manteniment d'una conversa amb els assessors especialistes que designi la Comissió de selecció (segona part). El temps per a la realització d'aquesta prova no serà superior a 45 minuts per a la primera part i de 15 minuts per a la segona. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes últimes excloses del procés selectiu.

Quarta prova. Valoració de les competències professionals (obligatòria i eliminatòria)

La prova serà obligatòria i consistirà en la realització d'una entrevista individualitzada per a la valoració de les competències professionals considerades pròpies de la categoria objecte de la convocatòria, i que són les que tot seguit es detallen:
 • Compromís professional
 • Treball en equip
 • Orientació al servei públic
 • Pensament analític - Flexibilitat i obertura al canvi
 • Autoconfiança
 • Rigor i organització

I, de forma específica, a la valoració del perfil professional necessari pel desenvolupament de llocs de treball amb un contingut funcional orientat a l'atenció de la comunitat educativa.

El dia de realització de les entrevistes, les persones aspirants hauran de lliurar el seu currículum vitae en el moment d'entrar a l'aula d'examen. El model de currículum a complimentar es publicarà conjuntament amb la convocatòria.

Aquesta prova té caràcter eliminatori i es qualificarà fins a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la serà de 5 punts.

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20150001183&style=ciudadano&language=ca

Subaltern Ajuntament de Barcelona (Borsa)

 • Qüestionaris Psicotècnics

  Qüestionaris Psicotècnics

  51€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€

Precio: 51€ Comprar la colección
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.