Psicòlegs, Execució Penal, Generalitat de Catalunya

 

Previsió convocatòria

19 places de estabilitzció (concurs-oposició) DOGC 25/05/2022 i 51 places de estabilització DOGC 21/012/2022.

Convocatòria d'estabilització

Es convoquen 28 places (DOGC 20-12-2022). Sol·licituds fins a 19-01-2023.

Prepara't amb nosaltres

Preparem la part del temari comú dels cossos especials amb direrents sistemes de preparació. Tu tries el que millor s'adapti a tu! Informa't sobre les nostres metodologies:

Classes per Videoconferències, Curs Online i Llibres

Funcions

Les funcions que corresponen als Psicòlegs d'execució penal, a més de les derivades de la titulació acadèmica són:

 • a) Realitzar la diagnosi psicològica de les persones implicades en processos penals sobre les quals l'autoritat judicial o el Ministeri Fiscal hagi sol•licitat una intervenció o hagi imposat una mesura o condemna ja sigui en medi comunitari o en centres d'internament.
 • b) Elaborar, executar i avaluar l'impacte de programes d'intervenció terapèutica i tractament psicològic de les persones esmentades, mitjançant l'avaluació de riscos i necessitats, l'elaboració de propostes d'intervenció, el disseny i l'execució de programes especialitzats individuals i grupals, el seguiment, la supervisió i la mesura dels canvis produïts per la seva intervenció.
 • c) Donar atenció personalitzada i integral de les persones esmentades i també a les víctimes, quan aquestes ho requereixin.
 • d) Elaborar els informes propis de la seva disciplina a demanda de l'autoritat judicial, del Ministeri Fiscal o del Departament competent en matèria d'execució penal en relació amb les persones implicades en el procés penal.
 • e) Participar en el disseny, la planificació, la implantació, el seguiment o l'assessorament tècnic relatius a programes d'avaluació i d'intervenció estratègica, organitzacional, ambiental, grupal o individual.

TEMARIS: LLOCS DE TREBALL DE L'ÀMBIT D'EXECUCIÓ PENAL GRUP A, SUBGRUP A1
Cos de titulació superior psicologia

GRUP CLASSIFICACIÓ TITULACIÓ PART GENERAL DEL TEMARI PER A L'ACCÉS AL COS SUPERIOR I AL COS DE DIPLOMATURA TEMARI ESPECÍFIC DE LA TITULACIÓ PSICOLOGIA TEMARI DE L'ÀMBIT D'EXECUCIÓ PENAL
Grup A Subgrup A1 Psicologia Resolució PRE/2423/2022, de 27 de juliol, per la qual s'aproven el temaris de les proves selectives per a l'accés a determinats cossos i escales de personal funcionari d'administració general i especial de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 8720, de 29.07.2022 (15 Temes) Resolució PRE/2423/2022, de 27 de juliol, per la qual s'aproven el temaris de les proves selectives per a l'accés a determinats cossos i escales de personal funcionari d'administració general i especial de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 8720, de 29.07.2022 (50 temes) Resolució JUS/3221/2022, de 20 d'octubre per la qual s'aproven els temaris de les proves selectives per proveir places de l'àmbit funcional d'execució penal de personal funcionari d'administració general i especial de la Generalitat de Catalunya (els 30 temes recollits a l'annex 4 de la Resolució). DOGC núm. 8778, de 24.10.2022

En els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, les proves selectives versaran exclusivament sobre el temari específic de l’àmbit funcional d’execució penal del cos de titulació superior, psicologia (grup A, subgrup A1), de la Resolució JUS/3221/2022, de 20 d'octubre, per la qual s'aproven els temaris de les proves selectives per proveir places de l'àmbit funcional d'execució penal de personal funcionari d'administració general i especial de la Generalitat de Catalunya.

Temari del cos de titulació superior i cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya (part general) (grup A, subgrups A1 i A2, respectivament)

 1. Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. Accés a la informació pública. Sistema de garanties de la transparència.
 2. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'administració. El registre d'activitats de tractament. El delegat i delegada de protecció de dades. Infraccions i sancions.
 3. Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, i competències. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat de Catalunya.
 4. Organització de l'Administració i del sector públic. L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments, tipologia de les unitats directives que els composen.
 5. El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Regim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques.
 6. L'acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.
 7. El procediment administratiu: concepte i principis. Els interessats i interessades en el procediment administratiu. El procediment administratiu comú.
 8. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El control jurisdiccional de l'Administració pública.
 9. La contractació pública. Classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.
 10. Potestat inspectora de les administracions públiques. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.
 11. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial.
 12. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. Els ingressos. L'execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya.
 13. Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. La gestió de recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal i provisió de llocs de treball. Situacions administratives. Grau personal.
 14. Drets del personal. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Règim disciplinari. Mesures d'igualtat per raó de gènere.
 15. Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris i funcionàries públics i altres comportaments injustos, l'abandó de destinació i l'omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d'auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d'influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris i funcionàries públics, i els abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

Temari del cos de titulació superior, psicologia de la Generalitat de Catalunya (part específica) (grup A, subgrup A1).

 1. La investigació en l'àmbit psicològic. Mètodes i dissenys d'investigació psicològica: mètodes quantitatius i mètodes qualitatius d'investigació. L'estadística aplicada a la psicologia. La predicció del comportament en psicologia, interpretació de resultats, variables i aplicabilitat.
 2. L'avaluació psicològica: concepte i mètodes. Tècniques psicomètriques: bases conceptuals. L'entrevista. Els autoinformes. Registres psicofisiològics. Les tècniques projectives. L'observació. Dificultats metodològiques.
 3. Psicologia evolutiva: aspectes teòrics i conceptuals. El desenvolupament psicomotriu, cognitiu, socioemocional i de la personalitat. Alteracions del desenvolupament. El nen en situació d'alt risc social. Psicologia de la preadolescència i adolescència.
 4. Psicopatologia en la infància i en l'adolescència: trastorns en les funcions bàsiques. Alteracions en la vida afectiva i social. Trastorns de la conducta. Trastorns de l'estat d'ànim i d'ansietat. Trastorns de l'alimentació.
 5. Psicopatologia de l'adult. Normalitat i patologia. Classificació dels trastorns mentals. Trastorns de la personalitat. Trastorns de l'estat d'ànim i d'ansietat. Trastorns de la sexualitat. Trastorns de l'alimentació.
 6. Agressió i violència. Tipus de conducta agressiva i violenta. Models explicatius de la violència i l'agressivitat. Variables rellevants de la conducta agressiva i violenta. Mètodes d'avaluació de la conducta violenta i la seva predicció. Intervenció psicològica sobre la conducta agressiva i violenta.
 7. Violència masclista. Concepte i teories explicatives. Àmbits de la violència masclista. Avaluació del risc. La intervenció psicològica amb víctimes i agressors, a nivell individual i social. La intervenció psicològica en fills i filles de dones en situació de violència masclista. Altres formes de violència en l'àmbit familiar. Prevenció i tractament psicològic.
 8. Psicologia de l'envelliment. El funcionament afectiu, relacional, conductual i cognitiu. Els estils d'envelliment. Avaluació de les persones grans en situació de risc. Els maltractaments a la gent gran.
 9. Les malalties neurodegeneratives i les demències. L'Alzheimer. Estratègies d'intervenció.
 10. Concepte de discapacitat. Classificació Internacional del Funcionament, de la Discapacitat i de la salut (CIF). La valoració i l'orientació de les persones amb discapacitat. Concepte de diversitat funcional.
 11. Drogodependències i altres addiccions: conceptes fonamentals. Classes de substàncies que generen dependència i efectes sobre les persones. Elements psicològics,socials i culturals.
 12. L'abordatge de les drogodependències i altres addiccions. De la prevenció a la reinserció social incloent el tractament i la reducció del dany. Teories explicatives, bases biològiques de les addiccions. Teràpies efectives peltractament de les drogodependències. El rol dels psicòlegs.
 13. Les incapacitacions i les tuteles. Marc legal. Institucions tutelars. El procés d'incapacitació. Les entitats tutelars.
 14. Psicologia forense: concepte. Àmbits de la psicologia forense. Psicologia forense penal, civil i laboral. Clínica medicoforense. L'avaluació psicològica forense. Avaluació de la simulació i l'engany. L'informe pericial.
 15. L'assessorament tècnic judicial en l'àmbit de família. L'equip tècnic i el paper del psicòleg en les intervencions professionals durant els procediments de trencament familiar. Criteris per a la intervenció tècnica en les exploracions a les famílies: progenitors i menors implicats.
 16. La mediació i altres mecanismes en la resolució pacífica de conflictes interpersonals i intergrupals. Tipus de mediació. Metodologia.
 17. L'orientació professional i la inserció laboral. Tècniques i objectius. L'orientació acadèmica i professional en l'adolescència i la joventut. L'orientació professional de les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, i de les persones amb malaltia mental.
 18. L'entrevista com a instrument psicològic en diferents àmbits. Tipus d'entrevista. Metodologies i estratègies diferencials.
 19. L'informe tècnic i l'informe psicològic. Fases i continguts de la informació. La informació pública i la informació confidencial.
 20. Ètica i deontologia professional.
 21. Àmbits d'actuació dels psicòlegs en l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Perfil i rol del psicòleg en els diferents àmbits d'actuació. El treball interdisciplinari i en xarxa.
 22. La immigració a Catalunya: marc general, causes i impacte en la societat catalana. Les polítiques d'immigració i la gestió de la diversitat. La societat multicultural i la pluralitat religiosa i de creences. El risc d'exclusió social i altres problemàtiques específiques. La integració social de les persones nouvingudes. La legislació en matèria d'estrangeria.
 23. Educació: processos d'aprenentatge i aplicacions escolars. Factors intrapersonals i socioambientals del procés d'ensenyament i aprenentatge. El sistema educatiu a Catalunya. L'educació d'adults. Problemàtiques en l'àmbit escolar: absentisme, retard en els aprenentatges i fracàs escolar. Mesures de prevenció, intervenció i tractament de les problemàtiques en l'àmbit escolar.
 24. L'educació inclusiva. Mesures d'atenció a la diversitat en l'àmbit educatiu. L'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives específiques.
 25. El maltractament entre alumnes o bullying. Definició i classificació dels diferents tipus de maltractaments entre iguals. La detecció, prevenció i intervenció en casos de maltractaments entre iguals.
 26. La condició social i evolutiva dels joves i adolescents. Intervenció socioeducativa en adolescents i joves. Disseny i planificació de recursos adreçats a la població juvenil.
 27. La família: concepte i funció. Funcions i vincles parenterals. Models de famílies. La protecció a la família. La intervenció pluridisciplinar.
 28. Crisi familiar, trencament i reorganització dels seus membres. Models de trencament familiar, fases i efectes en els progenitors i en els fills. Regulació jurídica de les situacions familiars de trencament.
 29. Delinqüència: tipologies, conceptes bàsics i models explicatius. El valor predictiu dels estudis de reincidència: diferenciació entre els factors estàtics i els factors dinàmics. Models de predicció del risc.
 30. Línies bàsiques d'actuació en l'atenció a les víctimes de delictes: els sistemes de protecció i seguretat i la intervenció de caire psicosocial. Marc legal de l'atenció especialitzada en el cas de víctimes de delictes de violència masclista. Promoció de l'eradicació de la violència masclista.
 31. La protecció de menors desemparats. Marc legal. Atenció i protecció dels infants i adolescents. Xarxa de protecció de menors. Funcions dels equips que intervenen. Mesures de protecció. Els menors estrangers no acompanyats.
 32. L'infant abandonat: principals efectes de les mancances afectives i d'estímuls socials. Línies principals d'intervenció amb la família i l'infant.
 33. La infància maltractada: conceptes. Tipus de maltractament infantil. L'abús sexual a menors. Indicadors de risc per a la detecció del maltractament infantil. Factors de protecció i resiliència. Diagnòstic i intervenció precoç. Prevenció.
 34. L'atenció a la infància i l'adolescència en risc social. Els centres residencials d'acció educativa, els centres residencials d'educació intensiva i els centres d'acolliment.
 35. El projecte educatiu dels centres residencials: principals elements que l'han de compondre. El projecte d'atenció individualitzada: objectius i avaluació.
 36. Els recursos institucionals per a les persones amb discapacitats psíquiques, físiques i sensorials i les persones amb malaltia mental: disseny, planificació i ús.
 37. El diagnòstic i l'observació dels menors amb conflictes socials. L'elaboració d'informes i la proposta d'actuacions.
 38. L'acolliment familiar i l'adopció. L'acolliment familiar simple. L'acolliment familiar preadoptiu. L'adopció. Característiques psicològiques i socials dels infants i llurs famílies. L'estudi de les famílies candidates. L'acoblament. La construcció del vincle. El seguiment.
 39. Les persones en situació de dependència. El marc legal. L'atenció a la dependència: promoció de l'autonomia personal, prevenció de la dependència i assistència i suport a les famílies. La valoració de dependència.
 40. L'envellimentde la població. La gent gran. L'atenció i orientació a la gent gran. Carta de drets i deures de la gent gran de Catalunya. Les persones grans amb dependència o risc social. La salut i la persona gran.
 41. Plans d'actuació per a l'atenció i no discriminació de les persones amb discapacitat. Accessibilitat. Les persones amb capacitat intel·lectual límit.
 42. La pobresa a Catalunya: introducció i dades. Causes. Grups vulnerables i persones en risc de pobresa i exclusió social. Gestió de la pobresa. Laintervenció contra la pobresa i les polítiques d'inclusió.
 43. El Pla de salut de Catalunya i les principals línies d'actuació. Els principals problemes que afecten la població catalana. El mapa sanitari, sociosanitari i de Salut Pública a Catalunya ila resposta del sistema de salut.
 44. La prevenció i l'assistència a Catalunya en matèria de substàncies que poden generar dependència. El Pla de drogodependències de la Generalitat de Catalunya: principis i línies d'actuació. Les polítiques en matèria d'alcohol i drogues a Catalunya. L'atenció integral: organització i recursos a Catalunya per al tractament, reducció de danys i reinserció social de la persona drogodependent.
 45. El sistema públic dels serveis socials. La cartera de serveis socials.Prestacions del sistema públic: serveis socials bàsics i serveis socials especialitzats.
 46. El treball comunitari. Concepte de comunitat i actors socials presents a la comunitat. Eines i enfocaments metodològics. El Pla de treball comunitari. El treball en xarxa.
 47. Les organitzacions. Desenvolupament organitzatiu. El canvi a les organitzacions. De la direcció per instruccions a la direcció per valors. Metodologia d'avaluació en les organitzacions.
 48. El clima laboral: efectes en l'organització. Factors condicionants del clima en l'organització. Gestió del clima laboral. L'avaluació del clima laboral.
 49. L'estrès laboral dels treballadors. Factors i respostes d'estrès. El síndrome d'esgotament professional. Conseqüències de l'estrès a la feina. Diagnòstic, control i prevenció de l'estrès laboral. Intervenció i suport a les persones amb activitats professionals amb alt risc psicològic.
 50. L'assetjament en l'àmbit laboral. L'assetjament psicològic. L'assetjament sexual per raó de sexe i/o d'orientació sexual. Prevenció, detecció i actuació.

Temari específic de les proves selectives per proveir places de l'àmbit funcional d'execució penal, Cos de titulació superior, psicologia (grup A, subgrup A1)

 1. El dret penal: concepte. El Codi penal vigent: principis i estructura. El delicte: concepte, classes i elements. Les persones criminalment responsables dels delictes. Les causes eximents de la responsabilitat penal. Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.
 2. La pena: concepte i classes. La mesura de seguretat: concepte i classes. Principis de legalitat i tipicitat penals. Els òrgans jurisdiccionals penals.
 3. Marc legal estatal en matèria penitenciària: la Llei orgànica general penitenciària (LOGP), el Reglament penitenciari (RP).
 4. Les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria penitenciària en l'Estatut d'autonomia. El sistema penitenciari català: organització i estructura. El Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya (ROFSEPC).
 5. Delinqüència: conceptes bàsics, principals models explicatius. El model risc- necessitat-responsivitat d'Andrews i Bonta. Models d'intervenció en la rehabilitació de delinqüents: principals models, característiques dels programes efectius.
 6. Característiques principals de la població encarcerada. Elements comuns quant a problemàtiques (salut mental, addiccions, dones, joves i origen).
 7. Drets i deures dels interns. Voluntarietat en el tractament i l'entrevista motivacional.
 8. L'avaluació i la gestió del risc de les conductes problema (reincidència delictiva i altres). RisCanvi i projectes associats a la gestió del risc.
 9. La intervenció al sistema penitenciaris: el Programa individual de tractament (PIT), el Sistema d'Avaluació i Motivació (SAM), el Programa de participació i convivència i els programes de treball en medi obert.
 10. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 1: els programes de rehabilitació fonamentats en les necessitats dels individus (programes socioeducatius i psicoeducatius).
 11. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 2. Atenció especialitzada: violència, addicions, violència autodirigida (autolesions i suïcidis).
 12. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 3: àmbit de formació de persones adultes; àmbit del context jurídic, social i cultural; àmbit del desenvolupament personal i la salut.
 13. La classificació en graus de tractament: variables implicades.
 14. Les sortides programades i els permisos: criteris i procediment.
 15. El règim obert: objectius, concepte i finalitat. Modalitats. Classes d'establiments i criteris de destinació. Les unitats dependents: concepte i característiques diferencials. Les sortides de cap de setmana. La llibertat condicional: modalitats, procediment de proposta, elevació i seguiment.
 16. Els serveis socials d'execució penal: estructura. Especificitat de la intervenció i objectius. El diagnòstic social en l'àmbit dels serveis socials d'execució penal. Indicadors socials d'avaluació
 17. La Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors, i normativa reglamentària de desenvolupament. Les competències de la Generalitat en matèria de justícia juvenil i la participació dels altres organismes públics i privats. La Llei de justícia juvenil: objecte i estructura. El procés penal davant la jurisdicció de menors: estructura de les diferents fases del procediment.
 18. Les funcions de l'equip tècnic en la jurisdicció de menors. Composició i organització dels equips tècnics a Catalunya. L'assessorament tècnic en les diferents fases del procediment judicial: finalitat, destinataris, objectius, metodologia. L'informe d'assessorament tècnic.
 19. La mediació en la jurisdicció de menors: requisits, objectius, fases del procés de mediació i reparació. Models de mediació. La víctima i l'infractor. El rol del mediador. La mediació com a pràctica de la justícia restaurativa.
 20. El catàleg de mesures de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors. Les regles generals de l'execució de les mesures. La competència judicial en l'execució de les mesures. La competència de les comunitats autònomes en l'execució de les mesures. Els principis inspiradors de l'execució de les mesures. El SAVRY com a instrument de valoració del risc.
 21. L'execució de les mesures no privatives de llibertat. El procediment per iniciar l'execució de les mesures. L'elaboració del programa individualitzat d'execució de cada mesura. Els tipus d'informes a elaborar i la seva periodicitat.
 22. La composició, l'organització i les funcions dels equips de medi obert de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions del tècnic de medi obert. Els recursos comunitaris per a l'execució de les mesures.
 23. La finalitat dels centres educatius de justícia juvenil i els principis inspiradors de la seva activitat. Els drets i les obligacions dels menors internats.
 24. La normativa de funcionament dels centres educatius de justícia juvenil. El règim de sortides, permisos i comunicacions dels menors internats. La informació al menor i als seus representants legals. Les prestacions dels centres.
 25. L'actuació educativa institucional dels centres educatius. El projecte educatiu del centre educatiu. El projecte educatiu individualitzat del menor. Els programes generals i d'actuació especialitzada. La tutoria. El sistema motivacional dels centres. Els seus protocols d'actuació.
 26. L'organització i l'encàrrec dels centres de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions dels òrgans unipersonals i dels òrgans col·legiats dels centres. Les funcions dels professionals dels centres.
 27. Mesures penals alternatives: referències al Codi penal i normativa reglamentària. Els treballs en benefici de la comunitat, els programes formatius, les mesures de seguretat: Definició i característiques, marc legal, llocs on s'executen i metodologia de la intervenció.
 28. La Llei de l'Estatut de la víctima del delicte. Les oficines d'atenció a la víctima del delicte: principis i programes d'intervenció.
 29. Programa de justícia restaurativa. Principis i programes d'intervenció.
 30. Programa d'assessorament tècnic penal. Principis d'intervenció i programes d'intervenció: Assessorament tècnic oficiat d'encausats, assessorament tècnic oficiat de formes substitutives de les penes privatives de llibertat, assessorament tècnic oficiat de víctimes i/o testimonis, suport a l'exploració judicial. Credibilitat del relat del testimoni. Competències professionals d'assessorament tècnic penal.

Clases Presenciales Híbridas

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

Curso Online

Temari comú Cossos Especials

Te preparamos a tu ritmo. Formación online que se adapta a tus necesidades y horarios. Temarios y materiales incluídos, excepto en cursos monográficos y de supuestos prácticos.
Además, tendrás acceso a ADAMS Test Premium durante toda tu matrícula. Para que refuerces el estudio de tu preparación con miles de test a tu disposición.
DURACIÓN PRECIO MATRÍCULA
Curso 6 meses
614 € Matricúlate

Psicòlegs Execució Penal

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 9€


73€

Comprar la colección

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 9€


73€

Comprar la colección

 • Temari Comú Cossos Especials I. Subgrups A1 i A2

  Temari Comú Cossos Especials I. Subgrups A1 i A2

  32€
 • Temari Comú Cossos Especials II. Subgrups A1 i A2

  Temari Comú Cossos Especials II. Subgrups A1 i A2

  32€


*Sin gastos de envío para compras superiores a 51€ (no aplica a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

PROGRAMA

TEMARIS: LLOCS DE TREBALL DE L'ÀMBIT D'EXECUCIÓ PENAL GRUP A, SUBGRUP A1
Cos de titulació superior psicologia

GRUP CLASSIFICACIÓ TITULACIÓ PART GENERAL DEL TEMARI PER A L'ACCÉS AL COS SUPERIOR I AL COS DE DIPLOMATURA TEMARI ESPECÍFIC DE LA TITULACIÓ PSICOLOGIA TEMARI DE L'ÀMBIT D'EXECUCIÓ PENAL
Grup A Subgrup A1 Psicologia Resolució PRE/2423/2022, de 27 de juliol, per la qual s'aproven el temaris de les proves selectives per a l'accés a determinats cossos i escales de personal funcionari d'administració general i especial de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 8720, de 29.07.2022 (15 Temes) Resolució PRE/2423/2022, de 27 de juliol, per la qual s'aproven el temaris de les proves selectives per a l'accés a determinats cossos i escales de personal funcionari d'administració general i especial de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 8720, de 29.07.2022 (50 temes) Resolució JUS/3221/2022, de 20 d'octubre per la qual s'aproven els temaris de les proves selectives per proveir places de l'àmbit funcional d'execució penal de personal funcionari d'administració general i especial de la Generalitat de Catalunya (els 30 temes recollits a l'annex 4 de la Resolució). DOGC núm. 8778, de 24.10.2022

En els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, les proves selectives versaran exclusivament sobre el temari específic de l’àmbit funcional d’execució penal del cos de titulació superior, psicologia (grup A, subgrup A1), de la Resolució JUS/3221/2022, de 20 d'octubre, per la qual s'aproven els temaris de les proves selectives per proveir places de l'àmbit funcional d'execució penal de personal funcionari d'administració general i especial de la Generalitat de Catalunya.

Temari del cos de titulació superior i cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya (part general) (grup A, subgrups A1 i A2, respectivament)

 1. Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. Accés a la informació pública. Sistema de garanties de la transparència.
 2. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'administració. El registre d'activitats de tractament. El delegat i delegada de protecció de dades. Infraccions i sancions.
 3. Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, i competències. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat de Catalunya.
 4. Organització de l'Administració i del sector públic. L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments, tipologia de les unitats directives que els composen.
 5. El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Regim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques.
 6. L'acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.
 7. El procediment administratiu: concepte i principis. Els interessats i interessades en el procediment administratiu. El procediment administratiu comú.
 8. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El control jurisdiccional de l'Administració pública.
 9. La contractació pública. Classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.
 10. Potestat inspectora de les administracions públiques. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.
 11. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial.
 12. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. Els ingressos. L'execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya.
 13. Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. La gestió de recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal i provisió de llocs de treball. Situacions administratives. Grau personal.
 14. Drets del personal. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Règim disciplinari. Mesures d'igualtat per raó de gènere.
 15. Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris i funcionàries públics i altres comportaments injustos, l'abandó de destinació i l'omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d'auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d'influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris i funcionàries públics, i els abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

Temari del cos de titulació superior, psicologia de la Generalitat de Catalunya (part específica) (grup A, subgrup A1).

 1. La investigació en l'àmbit psicològic. Mètodes i dissenys d'investigació psicològica: mètodes quantitatius i mètodes qualitatius d'investigació. L'estadística aplicada a la psicologia. La predicció del comportament en psicologia, interpretació de resultats, variables i aplicabilitat.
 2. L'avaluació psicològica: concepte i mètodes. Tècniques psicomètriques: bases conceptuals. L'entrevista. Els autoinformes. Registres psicofisiològics. Les tècniques projectives. L'observació. Dificultats metodològiques.
 3. Psicologia evolutiva: aspectes teòrics i conceptuals. El desenvolupament psicomotriu, cognitiu, socioemocional i de la personalitat. Alteracions del desenvolupament. El nen en situació d'alt risc social. Psicologia de la preadolescència i adolescència.
 4. Psicopatologia en la infància i en l'adolescència: trastorns en les funcions bàsiques. Alteracions en la vida afectiva i social. Trastorns de la conducta. Trastorns de l'estat d'ànim i d'ansietat. Trastorns de l'alimentació.
 5. Psicopatologia de l'adult. Normalitat i patologia. Classificació dels trastorns mentals. Trastorns de la personalitat. Trastorns de l'estat d'ànim i d'ansietat. Trastorns de la sexualitat. Trastorns de l'alimentació.
 6. Agressió i violència. Tipus de conducta agressiva i violenta. Models explicatius de la violència i l'agressivitat. Variables rellevants de la conducta agressiva i violenta. Mètodes d'avaluació de la conducta violenta i la seva predicció. Intervenció psicològica sobre la conducta agressiva i violenta.
 7. Violència masclista. Concepte i teories explicatives. Àmbits de la violència masclista. Avaluació del risc. La intervenció psicològica amb víctimes i agressors, a nivell individual i social. La intervenció psicològica en fills i filles de dones en situació de violència masclista. Altres formes de violència en l'àmbit familiar. Prevenció i tractament psicològic.
 8. Psicologia de l'envelliment. El funcionament afectiu, relacional, conductual i cognitiu. Els estils d'envelliment. Avaluació de les persones grans en situació de risc. Els maltractaments a la gent gran.
 9. Les malalties neurodegeneratives i les demències. L'Alzheimer. Estratègies d'intervenció.
 10. Concepte de discapacitat. Classificació Internacional del Funcionament, de la Discapacitat i de la salut (CIF). La valoració i l'orientació de les persones amb discapacitat. Concepte de diversitat funcional.
 11. Drogodependències i altres addiccions: conceptes fonamentals. Classes de substàncies que generen dependència i efectes sobre les persones. Elements psicològics,socials i culturals.
 12. L'abordatge de les drogodependències i altres addiccions. De la prevenció a la reinserció social incloent el tractament i la reducció del dany. Teories explicatives, bases biològiques de les addiccions. Teràpies efectives peltractament de les drogodependències. El rol dels psicòlegs.
 13. Les incapacitacions i les tuteles. Marc legal. Institucions tutelars. El procés d'incapacitació. Les entitats tutelars.
 14. Psicologia forense: concepte. Àmbits de la psicologia forense. Psicologia forense penal, civil i laboral. Clínica medicoforense. L'avaluació psicològica forense. Avaluació de la simulació i l'engany. L'informe pericial.
 15. L'assessorament tècnic judicial en l'àmbit de família. L'equip tècnic i el paper del psicòleg en les intervencions professionals durant els procediments de trencament familiar. Criteris per a la intervenció tècnica en les exploracions a les famílies: progenitors i menors implicats.
 16. La mediació i altres mecanismes en la resolució pacífica de conflictes interpersonals i intergrupals. Tipus de mediació. Metodologia.
 17. L'orientació professional i la inserció laboral. Tècniques i objectius. L'orientació acadèmica i professional en l'adolescència i la joventut. L'orientació professional de les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, i de les persones amb malaltia mental.
 18. L'entrevista com a instrument psicològic en diferents àmbits. Tipus d'entrevista. Metodologies i estratègies diferencials.
 19. L'informe tècnic i l'informe psicològic. Fases i continguts de la informació. La informació pública i la informació confidencial.
 20. Ètica i deontologia professional.
 21. Àmbits d'actuació dels psicòlegs en l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Perfil i rol del psicòleg en els diferents àmbits d'actuació. El treball interdisciplinari i en xarxa.
 22. La immigració a Catalunya: marc general, causes i impacte en la societat catalana. Les polítiques d'immigració i la gestió de la diversitat. La societat multicultural i la pluralitat religiosa i de creences. El risc d'exclusió social i altres problemàtiques específiques. La integració social de les persones nouvingudes. La legislació en matèria d'estrangeria.
 23. Educació: processos d'aprenentatge i aplicacions escolars. Factors intrapersonals i socioambientals del procés d'ensenyament i aprenentatge. El sistema educatiu a Catalunya. L'educació d'adults. Problemàtiques en l'àmbit escolar: absentisme, retard en els aprenentatges i fracàs escolar. Mesures de prevenció, intervenció i tractament de les problemàtiques en l'àmbit escolar.
 24. L'educació inclusiva. Mesures d'atenció a la diversitat en l'àmbit educatiu. L'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives específiques.
 25. El maltractament entre alumnes o bullying. Definició i classificació dels diferents tipus de maltractaments entre iguals. La detecció, prevenció i intervenció en casos de maltractaments entre iguals.
 26. La condició social i evolutiva dels joves i adolescents. Intervenció socioeducativa en adolescents i joves. Disseny i planificació de recursos adreçats a la població juvenil.
 27. La família: concepte i funció. Funcions i vincles parenterals. Models de famílies. La protecció a la família. La intervenció pluridisciplinar.
 28. Crisi familiar, trencament i reorganització dels seus membres. Models de trencament familiar, fases i efectes en els progenitors i en els fills. Regulació jurídica de les situacions familiars de trencament.
 29. Delinqüència: tipologies, conceptes bàsics i models explicatius. El valor predictiu dels estudis de reincidència: diferenciació entre els factors estàtics i els factors dinàmics. Models de predicció del risc.
 30. Línies bàsiques d'actuació en l'atenció a les víctimes de delictes: els sistemes de protecció i seguretat i la intervenció de caire psicosocial. Marc legal de l'atenció especialitzada en el cas de víctimes de delictes de violència masclista. Promoció de l'eradicació de la violència masclista.
 31. La protecció de menors desemparats. Marc legal. Atenció i protecció dels infants i adolescents. Xarxa de protecció de menors. Funcions dels equips que intervenen. Mesures de protecció. Els menors estrangers no acompanyats.
 32. L'infant abandonat: principals efectes de les mancances afectives i d'estímuls socials. Línies principals d'intervenció amb la família i l'infant.
 33. La infància maltractada: conceptes. Tipus de maltractament infantil. L'abús sexual a menors. Indicadors de risc per a la detecció del maltractament infantil. Factors de protecció i resiliència. Diagnòstic i intervenció precoç. Prevenció.
 34. L'atenció a la infància i l'adolescència en risc social. Els centres residencials d'acció educativa, els centres residencials d'educació intensiva i els centres d'acolliment.
 35. El projecte educatiu dels centres residencials: principals elements que l'han de compondre. El projecte d'atenció individualitzada: objectius i avaluació.
 36. Els recursos institucionals per a les persones amb discapacitats psíquiques, físiques i sensorials i les persones amb malaltia mental: disseny, planificació i ús.
 37. El diagnòstic i l'observació dels menors amb conflictes socials. L'elaboració d'informes i la proposta d'actuacions.
 38. L'acolliment familiar i l'adopció. L'acolliment familiar simple. L'acolliment familiar preadoptiu. L'adopció. Característiques psicològiques i socials dels infants i llurs famílies. L'estudi de les famílies candidates. L'acoblament. La construcció del vincle. El seguiment.
 39. Les persones en situació de dependència. El marc legal. L'atenció a la dependència: promoció de l'autonomia personal, prevenció de la dependència i assistència i suport a les famílies. La valoració de dependència.
 40. L'envellimentde la població. La gent gran. L'atenció i orientació a la gent gran. Carta de drets i deures de la gent gran de Catalunya. Les persones grans amb dependència o risc social. La salut i la persona gran.
 41. Plans d'actuació per a l'atenció i no discriminació de les persones amb discapacitat. Accessibilitat. Les persones amb capacitat intel·lectual límit.
 42. La pobresa a Catalunya: introducció i dades. Causes. Grups vulnerables i persones en risc de pobresa i exclusió social. Gestió de la pobresa. Laintervenció contra la pobresa i les polítiques d'inclusió.
 43. El Pla de salut de Catalunya i les principals línies d'actuació. Els principals problemes que afecten la població catalana. El mapa sanitari, sociosanitari i de Salut Pública a Catalunya ila resposta del sistema de salut.
 44. La prevenció i l'assistència a Catalunya en matèria de substàncies que poden generar dependència. El Pla de drogodependències de la Generalitat de Catalunya: principis i línies d'actuació. Les polítiques en matèria d'alcohol i drogues a Catalunya. L'atenció integral: organització i recursos a Catalunya per al tractament, reducció de danys i reinserció social de la persona drogodependent.
 45. El sistema públic dels serveis socials. La cartera de serveis socials.Prestacions del sistema públic: serveis socials bàsics i serveis socials especialitzats.
 46. El treball comunitari. Concepte de comunitat i actors socials presents a la comunitat. Eines i enfocaments metodològics. El Pla de treball comunitari. El treball en xarxa.
 47. Les organitzacions. Desenvolupament organitzatiu. El canvi a les organitzacions. De la direcció per instruccions a la direcció per valors. Metodologia d'avaluació en les organitzacions.
 48. El clima laboral: efectes en l'organització. Factors condicionants del clima en l'organització. Gestió del clima laboral. L'avaluació del clima laboral.
 49. L'estrès laboral dels treballadors. Factors i respostes d'estrès. El síndrome d'esgotament professional. Conseqüències de l'estrès a la feina. Diagnòstic, control i prevenció de l'estrès laboral. Intervenció i suport a les persones amb activitats professionals amb alt risc psicològic.
 50. L'assetjament en l'àmbit laboral. L'assetjament psicològic. L'assetjament sexual per raó de sexe i/o d'orientació sexual. Prevenció, detecció i actuació.

Temari específic de les proves selectives per proveir places de l'àmbit funcional d'execució penal, Cos de titulació superior, psicologia (grup A, subgrup A1)

 1. El dret penal: concepte. El Codi penal vigent: principis i estructura. El delicte: concepte, classes i elements. Les persones criminalment responsables dels delictes. Les causes eximents de la responsabilitat penal. Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.
 2. La pena: concepte i classes. La mesura de seguretat: concepte i classes. Principis de legalitat i tipicitat penals. Els òrgans jurisdiccionals penals.
 3. Marc legal estatal en matèria penitenciària: la Llei orgànica general penitenciària (LOGP), el Reglament penitenciari (RP).
 4. Les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria penitenciària en l'Estatut d'autonomia. El sistema penitenciari català: organització i estructura. El Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya (ROFSEPC).
 5. Delinqüència: conceptes bàsics, principals models explicatius. El model risc- necessitat-responsivitat d'Andrews i Bonta. Models d'intervenció en la rehabilitació de delinqüents: principals models, característiques dels programes efectius.
 6. Característiques principals de la població encarcerada. Elements comuns quant a problemàtiques (salut mental, addiccions, dones, joves i origen).
 7. Drets i deures dels interns. Voluntarietat en el tractament i l'entrevista motivacional.
 8. L'avaluació i la gestió del risc de les conductes problema (reincidència delictiva i altres). RisCanvi i projectes associats a la gestió del risc.
 9. La intervenció al sistema penitenciaris: el Programa individual de tractament (PIT), el Sistema d'Avaluació i Motivació (SAM), el Programa de participació i convivència i els programes de treball en medi obert.
 10. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 1: els programes de rehabilitació fonamentats en les necessitats dels individus (programes socioeducatius i psicoeducatius).
 11. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 2. Atenció especialitzada: violència, addicions, violència autodirigida (autolesions i suïcidis).
 12. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 3: àmbit de formació de persones adultes; àmbit del context jurídic, social i cultural; àmbit del desenvolupament personal i la salut.
 13. La classificació en graus de tractament: variables implicades.
 14. Les sortides programades i els permisos: criteris i procediment.
 15. El règim obert: objectius, concepte i finalitat. Modalitats. Classes d'establiments i criteris de destinació. Les unitats dependents: concepte i característiques diferencials. Les sortides de cap de setmana. La llibertat condicional: modalitats, procediment de proposta, elevació i seguiment.
 16. Els serveis socials d'execució penal: estructura. Especificitat de la intervenció i objectius. El diagnòstic social en l'àmbit dels serveis socials d'execució penal. Indicadors socials d'avaluació
 17. La Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors, i normativa reglamentària de desenvolupament. Les competències de la Generalitat en matèria de justícia juvenil i la participació dels altres organismes públics i privats. La Llei de justícia juvenil: objecte i estructura. El procés penal davant la jurisdicció de menors: estructura de les diferents fases del procediment.
 18. Les funcions de l'equip tècnic en la jurisdicció de menors. Composició i organització dels equips tècnics a Catalunya. L'assessorament tècnic en les diferents fases del procediment judicial: finalitat, destinataris, objectius, metodologia. L'informe d'assessorament tècnic.
 19. La mediació en la jurisdicció de menors: requisits, objectius, fases del procés de mediació i reparació. Models de mediació. La víctima i l'infractor. El rol del mediador. La mediació com a pràctica de la justícia restaurativa.
 20. El catàleg de mesures de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors. Les regles generals de l'execució de les mesures. La competència judicial en l'execució de les mesures. La competència de les comunitats autònomes en l'execució de les mesures. Els principis inspiradors de l'execució de les mesures. El SAVRY com a instrument de valoració del risc.
 21. L'execució de les mesures no privatives de llibertat. El procediment per iniciar l'execució de les mesures. L'elaboració del programa individualitzat d'execució de cada mesura. Els tipus d'informes a elaborar i la seva periodicitat.
 22. La composició, l'organització i les funcions dels equips de medi obert de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions del tècnic de medi obert. Els recursos comunitaris per a l'execució de les mesures.
 23. La finalitat dels centres educatius de justícia juvenil i els principis inspiradors de la seva activitat. Els drets i les obligacions dels menors internats.
 24. La normativa de funcionament dels centres educatius de justícia juvenil. El règim de sortides, permisos i comunicacions dels menors internats. La informació al menor i als seus representants legals. Les prestacions dels centres.
 25. L'actuació educativa institucional dels centres educatius. El projecte educatiu del centre educatiu. El projecte educatiu individualitzat del menor. Els programes generals i d'actuació especialitzada. La tutoria. El sistema motivacional dels centres. Els seus protocols d'actuació.
 26. L'organització i l'encàrrec dels centres de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions dels òrgans unipersonals i dels òrgans col·legiats dels centres. Les funcions dels professionals dels centres.
 27. Mesures penals alternatives: referències al Codi penal i normativa reglamentària. Els treballs en benefici de la comunitat, els programes formatius, les mesures de seguretat: Definició i característiques, marc legal, llocs on s'executen i metodologia de la intervenció.
 28. La Llei de l'Estatut de la víctima del delicte. Les oficines d'atenció a la víctima del delicte: principis i programes d'intervenció.
 29. Programa de justícia restaurativa. Principis i programes d'intervenció.
 30. Programa d'assessorament tècnic penal. Principis d'intervenció i programes d'intervenció: Assessorament tècnic oficiat d'encausats, assessorament tècnic oficiat de formes substitutives de les penes privatives de llibertat, assessorament tècnic oficiat de víctimes i/o testimonis, suport a l'exploració judicial. Credibilitat del relat del testimoni. Competències professionals d'assessorament tècnic penal.

Datos básicos

Oposición
Psicòlegs, Execució Penal, Generalitat de Catalunya
Organismo
Generalitat de Catalunya-
Tipo de personal
Funcionario
Año
2023
Titulación requerida
Llicenciat Psicolegs
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo25-05-2022 | DOGC | Más información
Plazas70 plazas

ADAMS Test

Temari comú Cossos EspecialsPack EXPRÉS

2.700 preguntas

19.99€

Pago único 19.99

1 mes de acceso

SuscríbetePack EXPERTO

2.700 preguntas

6.66€/mes

Pago único 39.99

6 meses de acceso

SuscríbetePack PREMIUM

2.700 preguntas

4.66€/mes

Pago único 55.99

12 meses de acceso

Suscríbete

Temari comú Cossos Especials

Tenemos centros especializados en esta preparación y podrás ver los distintos horarios de los grupos que organizan nuestros centros para que elijas el que más te conviene.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRÍCULA
02-02-2024 V de 16:00 a 21:00 194 € /mes Barcelona Matricúlate

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!

*Grupo Híbrido, el alumno tendrá compañeros en modalidad presencial.


SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en [email protected]. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test