Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Psicòlegs, Execució Penal, Generalitat de Catalunya

Ingenieros y Técnicos

Prepara't amb nosaltres

T'oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s'adapti a tu! Informa't sobre les nostres metodologies:

Classes per Videoconferències, Curs Online i Llibres

Información Básica

Oposición
Psicòlegs, Execució Penal, Generalitat de Catalunya
Organismo
Generalitat de Catalunya-
Tipo de personal
Funcionario
Año
2020
Titulación requerida
Llicenciat Psicolegs
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo27-12-2018 | DOGC | Más información
Plazas75 plazas
Turno libre71
Discapacitados4

Segons la darrera convocatòria

TEMARIS: LLOCS DE TREBALL DE L'ÀMBIT D'EXECUCIÓ PENAL GRUP A, SUBGRUP A1
Cos superior d'administració amb titulació de dret
Cos de titulació superior psicologia

GRUP CLASSIFICACIÓ TITULACIÓ TEMARI GENERAL ESCALA SUPERIOR GRUP LASSIFICACIÓ D'ADMINISTRACIÓ GENERAL I COSSOS ADMINISTRACIÓ ESPECIAL GRUP A SUBGRUP A1 TEMARI ESPECÍFIC DE LA TITULACIÓ/COS TEMARI DE L'ÀMBIT D'EXECUCIÓ PENAL
Grup A Subgrup A1 Dret Resolució GAP/2542/2008, de 4 d'agost, d'aprovació temari part Dret Resolució GAP/2542/2008, de 4 d'agost, d'aprovació temari part general.(60 Temes part general). Resolució GAP/2542/2008, de 4 d'agost, d'aprovació temari part Dret Resolució GAP/2542/2008, de 4 d'agost, d'aprovació temari part general. (Els 20 temes opció jurídica següents: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 33, 34, 35, 36. ) RESOLUCIÓ JUS/1391/2016, de 26 de maig, per la qual s'aprova i es fa públic el temari específic de les proves selectives per proveir places de l'àmbit funcional d'execució penal de l'escala superior Grup A subgrup A1 d'administració general del cos superior d'administració que requereixen disposar de la titulació de dret (Grup A subgrup A1) i la part específica del temari corresponent a l'àmbit funcional d'execució penal per a l'accés a cossos del grup A, subgrup A1.

Cos superior amb titulació Dret 20 temes
Titulats en psicologia 40 temes Psicologia

Psicologia Part general del temari: Resolució GAP/357/2006, de 14 de febrer, per la qual s'aprova i es fa pública la part general del temari de les proves selectives per a l'accés al cos de titulació superior i al cos de diplomatura de la Generalitat. Modificació part general del temari: Resolució GRI/288/2015, 17 de febrer, per la qual s'afegeixen epígrafs als temaris 5 i 15 de la part general del temari (25 Temes) Temari especial per als titulats en psicologia: Resolució GAP/1161/2010, de 14 d'abril, per al qual s'aprova i es fa públic el temari de les proves selectives per a l'accés al cos de titulació superior ( subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, psicologia. Correcció d'errades DOGC 5618, de 29/04/2010 (no modifica temes) (Primers 35 temes)

Temari General Escala Superior d'Administració General i Cossos Administración Especial Grup A Subgrup A1

I. Dret constitucional. Organització política i administrativa de l'Estat.

Tema 1 La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional. El poder judicial: funcions i principis. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Tema 2 Les Corts Generals: composició, organització i atribucions. El Govern: funcions i potestats. Relacions del Govern amb les Corts Generals.

Tema 3 L'organització territorial de l'Estat. L'Administració local: ens que l'integren. Les comunitats autònomes: constitució i competències. El finançament de les comunitats autònomes.

II. L'organització política i institucional de Catalunya. Formes de govern i d'administració.

Tema 4 L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, contingut i principis fonamentals. El títol preliminar. Tipologia de les competències de la Generalitat de Catalunya.

Tema 5 El Parlament de Catalunya: composició, funcions i atribucions. El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, atribució i funcions. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu. L'Oficina Antifrau de Catalunya.

Tema 6 L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els òrgans superiors, centrals, territorials i consultius de l'Administració de la Generalitat. Els departaments i organismes autònoms. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions.

III. La Unió Europea i el dret comunitari. Institucions.

Tema 7 Configuració de la Unió Europea: els tractats originaris i de modificació; el tractat pel qual s'estableix una constitució per a Europa. Fonts del dret comunitari: classes, aplicació i eficàcia. Les llibertats bàsiques comunitàries. Repercussió de les polítiques comunitàries en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya.

Tema 8 Les institucions comunitàries: la Comissió, el Consell, el Parlament Europeu, el Tribunal de Justícia i el Tribunal de Comptes. Recursos financers i personals de la Unió Europea.

IV. L'Administració pública. El dret administratiu.

Tema 9 L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu: concepte. Les fonts del dret administratiu. Els òrgans administratius: concepte i classes. L'acte administratiu: requisits i eficàcia. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes.

Tema 10 El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut i àmbit d'aplicació. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya. Els recursos administratius: concepte i classes. La jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs contenciós administratiu.

Tema 11 La contractació administrativa: concepte i fonts. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Classificació dels contractes i règim jurídic. Formes d'adjudicació. Drets i obligacions del contractista i de l'Administració.

Tema 12 La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. La potestat sancionadora administrativa i el procediment sancionador. L'expropiació forçosa: concepte, fonament, subjectes i contingut. Procediment general i procediments especials.

Tema 13 El servei públic: concepte i evolució. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta. La concessió. El domini públic i privat de l'Administració: règim jurídic i naturalesa. Ús del domini públic.

V. Organització de l'Administració i funció pública. L'Administració electrònica.

Tema 14 La crisi del model burocràtic. Diferents tendències en els processos de reforma i modernització de les administracions públiques. La transparència dels poders públics. La transparència i l'accés a la informació pública. El bon govern.

Tema 15 La gestió pública. L'ètica i els valors a l'Administració pública. Tècniques de direcció gerencial. El model de gestió per processos i les tècniques bàsiques de gestió de la qualitat. La gestió del coneixement.

Tema 16 Govern electrònic i Administració electrònica. Interoperatibitat. La seguretat en les transaccions electròniques entre les administracions i amb l'Administració. La protecció de dades de caràcter personal.

Tema 17 El règim jurídic de la funció pública espanyola. Classes de personal, estructura i regulació general. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació.

Tema 18 La gestió dels recursos humans a les administracions públiques. La selecció de personal. La provisió de llocs de treball. La promoció professional.

Tema 19 Drets, deures i situacions administratives dels funcionaris públics. Els sistemes de retribució dels empleats públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. La prevenció de riscos laborals. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels empleats públics. Mesures d'igualtat d'oportunitats per raó de gènere.

VI. Gestió pressupostària.

Tema 20 La planificació de la gestió pública. El pressupost com a instrument de planificació, d'administració i de gestió i com a mecanisme general de coordinació. Finalitats del pressupost. El pressupost de la Generalitat de Catalunya. Estructura. Classificació orgànica, econòmica i funcional. El pressupost per programes.

Tema 21 El control pressupostari. El control intern de l'activitat economicofinancera del sector públic. La Intervenció General de la Generalitat. El control extern. La comptabilitat com a mitjà de control.

VII. Polítiques públiques de la Generalitat.

Tema 22 Radiografia econòmica, social i política de Catalunya. Reptes de la societat catalana a l'inici del segle XXI. Les polítiques públiques de resposta.

Tema 23 Polítiques públiques relacionades amb l'economia productiva: en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca; d'empresa, indústria i energia; de comerç, turisme i consum; i societat del coneixement. Política territorial i ambiental: en matèria de medi ambient, de territori, paisatge i urbanisme.

Tema 24 Polítiques públiques de caràcter social i prestacional: en matèria de salut; d'educació i universitats; d'acció social; d'habitatge; de cultura i llengua catalana; de seguretat i emergències; de justícia i serveis penitenciaris.

Tema 25 Polítiques institucionals: en matèria de millora de l'autogovern; de relacions institucionals i exteriors; de cooperació internacional; i de nova organització territorial de l'Administració.

Temari del cos de titulació superior (subgrup A1), psicologia

Tema 1. Fonaments psicobiològics de la conducta. La funció neuronal: impuls nerviós i sinapsi. Anatomia del sistema nerviós. Sistemes funcionals.

Tema 2. Processos psicològics bàsics i els seus trastorns (I): El pensament. La formació de conceptes. La resolució de problemes. Raonament inductiu i deductiu. El pensament creatiu. El llenguatge. Diferents enfocaments en l'adquisició del llenguatge. Desenvolupament. Pensament i llenguatge.

Tema 3. Processos psicològics bàsics (II). La memòria. Models actuals i funcionament. Trastorns de la memòria i els seus efectes sobre la conducta. L'atenció. Models. L'atenció com a quantitat de capacitat. Activació i atenció. Trastorns de l'atenció. La rehabilitació cognitiva.

Tema 4. Processos psicològics bàsics (III). La sensació i la percepció. El processament de la informació sensorial. Sentits químics. Sistema auditiu. Sentit de l'equilibri. Sistema visual. Percepció visual. Sistema cinestètic. Trastorns de la sensació i de la percepció.

Tema 5. La intel•ligència. Teories sobre la intel•ligència humana. Concepte i tipus d'intel•ligència. Les capacitats intel•lectuals. Avaluació i mesura de la intel•ligència. La intel•ligència emocional.

Tema 6. La motivació. Concepte. Models i teories. Les emocions: concepte i funcions. Teories psicològiques

Tema 7. La personalitat. Concepte. Models de personalitat: models biològics, psicodinàmics, conductuals, humanístics i teories cognoscitives de la personalitat.

Tema 8. Teoria de l'aprenentatge. Condicionament clàssic i operant. L'aprenentatge per observació. Modelament. Aprenentatge social. Models cognitius d'aprenentatge. La modificació de la conducta.

Tema 9. Processos psicosocials bàsics. La interacció. Socialització i identitat social. Percepció i categorització social. Les actituds. Els prejudicis socials. Formació i canvi d'actituds. Els processos d'atribució: biaixos i errors d'atribució.

Tema 10. El grup social. La norma. El rol. Principals processos d'influència social. Funció dels grups en les organitzacions. Els grups en la gestió del canvi i en l'efectivitat organitzacional. Conflicte grupal i intergrupals i mesures per a la intervenció.

Tema 11. Psicologia cultural. Identitat cultural: diferencia i convivència. Cultures juvenils i emergència de noves formes culturals. Variables individuals, socials i culturals, que poden influir en l'aparició de grups, desigualtats o problemes psicològics. Construcció social de la sexualitat i el gènere.

Tema 12. La investigació a l'àmbit psicològic. Mètodes i dissenys d'investigació psicològica: mètodes quantitatius i mètodes qualitatius d'investigació. L'estadística aplicada a la psicologia. La predicció del comportament en psicologia, interpretació de resultats, variables i aplicabilitat.

Tema 13. L'avaluació psicològica: concepte i mètodes. Tècniques psicomètriques: bases conceptuals. L'entrevista. Els autoinformes. Registres psicofisiològics. Les tècniques projectives. L'observació. Dificultats metodològiques.

Tema 14. L'avaluació de la capacitat intel•lectual: diferents perspectives. Tècniques i instruments d'avaluació. L'avaluació de la capacitat intel•lectual de les persones amb discapacitats i de les persones amb malaltia mental. Les plurideficiències. Avaluació del comportament associat. El potencial d'aprenentatge i la seva avaluació. La superdotació.

Tema 15. La intervenció psicològica. Models i tècniques. Fonaments dels principals models psicoterapèutics. Teràpia psicoanalítica. Teràpia de conducta. Teràpies humanistes. Teràpies cognitives. Teràpies sistèmiques. Metodologia de treball interdisciplinar.

Tema 16. Psicologia evolutiva: aspectes teòrics i conceptuals. El desenvolupament psicomotriu, cognitiu, socioemocional i de la personalitat. Alteracions del desenvolupament. El nen en situació d'alt risc social. Psicologia de la preadolescència i adolescència.

Tema 17. Psicopatologia en la infància i en l'adolescència: trastorns en les funcions bàsiques. Alteracions en la vida afectiva i social. Trastorns de la conducta. Trastorns de l'estat d'ànim i d'ansietat. Trastorns de l'alimentació.

Tema 18. Psicopatologia de l'adult. Normalitat i patologia. Classificació dels trastorns mentals. Trastorns de la personalitat. Trastorns de l'estat d'ànim i d'ansietat. Trastorns de la sexualitat. Trastorns de l'alimentació.

Tema 19. Agressió i violència. Tipus de conducta agressiva i violenta. Models explicatius de la violència i l'agressivitat. Variables rellevants de la conducta agressiva i violenta. Mètodes d'avaluació de la conducta violenta i la seva predicció. Intervenció psicològica sobre la conducta agressiva i violenta.

Tema 20. Violència masclista. Concepte i teories explicatives. Àmbits de la violència masclista. Avaluació del risc. La intervenció psicològica amb víctimes i agressors, a nivell individual i social. La intervenció psicològica en fills i filles de dones en situació de violència masclista. Altres formes de violència a l'àmbit familiar. Prevenció i tractament psicològic.

Tema 21. Psicologia de l'envelliment. El funcionament afectiu, relacional, conductual i cognitiu. Els estils d'envelliment. Avaluació de les persones grans en situació de risc. Els maltractaments a la gent gran.

Tema 22. Les malalties neurodegeneratives i les demències. L'Alzheimer. Estratègies d'intervenció.

Tema 23. Concepte de discapacitat. Classificació internacional de les deficiències, discapacitats i minusvalues. La valoració i l'orientació de les persones amb discapacitat.

Tema 24. Drogodependències i altres addiccions: conceptes fonamentals. Classes de substàncies que generen dependència i efectes sobre les persones. Elements psicològics, socials i culturals. Prevenció de les drogodependències i altres addiccions.

Tema 25. L'abordatge de les drogodependències i altres addiccions. De la prevenció a la reinserció social incloent el tractament I la reducció del dany. Teories explicatives, bases biològiques de les addiccions. Teràpies efectives pel tractament de les drogodependències. El rol dels psicòlegs.

Tema 26. Les incapacitacions i les tuteles. Marc legal. Institucions tutelars. El procés d'incapacitació. Les entitats tutelars.

Tema 27. Psicologia forense: concepte. Àmbits de la psicologia forense. Psicologia forense penal, civil i laboral. Clínica medicoforense. L'avaluació psicològica forense. Avaluació de la simulació i l'engany. L'informe pericial.

Tema 28. L'assessorament tècnic judicial en l'àmbit de família. L'equip tècnic i el paper del psicòleg en les intervencions professionals durant els procediments de trencament familiar. Criteris per a la intervenció tècnica en les exploracions a les famílies: progenitors i menors implicats.

Tema 29. La mediació i altres mecanismes en la resolució pacifica de conflictes interpersonals i intergrupals. Tipus de mediació. Metodologia.

Tema 30. L'orientació professional i la inserció laboral. Tècniques i objectius. L'orientació acadèmica i professional en l'adolescència i la joventut. L'orientació professional de les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, i de les persones amb malaltia mental.

Tema 31. L'entrevista com a instrument psicològic en diferents àmbits. Tipus d'entrevista. Metodologies i estratègies diferencials.

Tema 32. L'informe tècnic i l'informe psicològic. Fases i continguts de la informació. La informació pública i la informació confidencial.

Tema 33. Ètica i deontologia professional.

Tema 34. Àmbits d'actuació dels psicòlegs en l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Perfil i rol del psicòleg en els diferents àmbits d'actuació. El treball interdisciplinari i en xarxa.

Tema 35. L'avaluació de les capacitats i suport a les persones amb activitats professionals amb alt risc psicològic.

Temari específic de les proves selectives per proveir places de l'àmbit funcional d'execució penal per a l'accés a cossos del grup A, subgrup A1.

Tema 1. El dret penal: concepte. El Codi penal vigent: principis i estructura. El delicte: concepte, classes i elements. Les persones criminalment responsables dels delictes. Les causes eximents de la responsabilitat penal. Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.

Tema 2. La pena: concepte i classes. La mesura de seguretat: concepte i classes. Principis de legalitat i tipicitat penals. La responsabilitat civil derivada del delicte i les persones civilment responsables. Els òrgans jurisdiccionals penals.

Tema 3. Marc legal en matèria penitenciària (I): les referències en la Constitució espanyola. La Llei orgànica general penitenciària. Referència a la normativa internacional en matèria penitenciària.

Tema 4. Marc legal en matèria penitenciària (II): el Reglament penitenciari.

Tema 5. Les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria penitenciaria en l'Estatut d'Autonomia. El sistema penitenciari català: organització i estructura. El Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya.

Tema 6. Les formes d'ingrés en un centre penitenciari: la detenció, la presó preventiva, la sentència ferma. Procediment i tràmits d'ingrés. L'entrevista d'ingrés, aspectes rellevants. Classificació interior. Sistema de classificació en graus de tractament. El principi de flexibilitat. Variables que hi intervenen i criteris de classificació. Procediment de classificació inicial.

Tema 7. La població interna: drets i deures. La relació especial de subjecció jurídica dels interns i internes. Participació dels interns en les activitats de l'establiment. Característiques genèriques de la població encarcerada a Catalunya. Principals indicadors dels serveis penitenciaris i rehabilitació, problemàtiques, etc. Especificitats d'intervenció a l'àmbit penitenciari: joves, dones i estrangeria.

Tema 8. Els beneficis penitenciaris: tipus, finalitat i procediment de concessió. Els permisos: concepte, naturalesa i tipus. Procediment de concessió. Les sortides programades. Altres modalitats d'execució de programes de tractament en interns en segon grau.

Tema 9. Delinqüència: conceptes bàsics, principals models explicatius. El model Risc- Necessitat-Responsivitat d'Andrews i Bonta. L'avaluació del risc de reincidència: conceptes bàsics. Models d'intervenció en la rehabilitació de delinqüents: principals models, característiques dels programes efectius.

Tema 10. El disseny curricular: àmbits d'intervenció; àmbit de formació de persones adultes; àmbit del context jurídic, social i cultural; àmbit de la salut i el desenvolupament personal; àmbit del món laboral i àmbit d'atenció especialitzada. El Programa Individual de Tractament i el Model Individualitzat d'Intervenció per a preventius.

Tema 11. Programes d'atenció especialitzada: programa d'intervenció en conductes addictives. Programa d'intervenció en conductes d'agressió sexual. Programa d'intervenció en delictes violents. Programa d'intervenció en conductes de violència domèstica.

Tema 12. Programes generals d'intervenció: programes de preparació de permisos. Programa de sortides programades. Programa de prevenció de suïcidis. Programa d'intervenció en règim tancat. Programes de competència psicosocial. Sistema d'avaluació i motivació.

Tema 13. L'educació social en el sistema penitenciari català: programa marc d'educació social.

Tema 14. Avaluació i gestió del risc des de l'àmbit de la rehabilitació: RISCANVI, i projectes relacionats amb la gestió del risc.

Tema 15. El treball penitenciari: El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció i el model FOI (formació, ocupació, inserció).

Tema 16. Els serveis socials d'execució penal: estructura. Especificitat de la intervenció i objectius. El diagnòstic social en l'àmbit dels serveis socials d'execució penal. Indicadors socials d'avaluació.

Tema 17. Òrgans de participació social. Taules de Participació Social. Entitats col•laboradores i de voluntariat.

Tema 18. El règim obert: objectius, concepte i finalitat. Modalitats. Classes d'establiments i criteris de destinació. Les unitats dependents: concepte i característiques diferencials. Les sortides de cap de setmana. La llibertat condicional: modalitats, procediment de proposta, elevació i seguiment.

Tema 19. El marc legal de la justícia juvenil: normativa de Nacions Unides i d'organismes europeus en matèria de justícia juvenil. La Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors, i normativa reglamentària de desenvolupament.

Tema 20. Les competències de la Generalitat en matèria de justícia juvenil i la participació dels altres organismes públics i privats. La Llei de justícia juvenil: objecte i estructura. Els principis rectors d'actuació de les administracions públiques en aquest àmbit. La normativa de desenvolupament.

Tema 21. El tractament legal dels menors d'edat: els menors de 14 anys, els majors de 14 i menors de 18 anys. El procés penal davant la jurisdicció de menors: estructura de les diferents fases del procediment. La competència del jutge de menors, l'actuació del Ministeri Fiscal, el paper de la defensa. Les víctimes i els perjudicats i l'acusació particular. El règim de recursos. El tractament legal de la responsabilitat civil.

Tema 22. Les funcions de l'equip tècnic en la jurisdicció de menors. Composició i organització dels equips tècnics a Catalunya. L'assessorament tècnic en les diferents fases del procediment judicial: finalitat, destinataris, objectius, metodologia. L'informe d'assessorament tècnic.

Tema 23. La mediació en la jurisdicció de menors: requisits, objectius, fases del procés de mediació i reparació. Models de mediació. La víctima i l'infractor. El rol del mediador. La mediació com a pràctica de la Justícia Restaurativa

Tema 24. El catàleg de mesures de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors. Les regles per a l'aplicació de les mesures. El tractament legal en cas de pluralitat de mesures. La suspensió condicional de la mesura. La modificació de les mesures. La prescripció dels fets delictius i les mesures.

Tema 25. Les regles generals de l'execució de les mesures. La competència judicial en l'execució de les mesures. La competència de les comunitats autònomes en l'execució de les mesures. Els principis inspiradors de l'execució de les mesures. El trencament de la mesura i els seus efectes. La incidència de la majoria d'edat en l'execució de les mesures. Els diferents models d'avaluació del risc de reincidència dels joves infractors. El SAVRY com a instrument de valoració del risc.

Tema 26. L'execució de les mesures no privatives de llibertat. El procediment per iniciar l'execució de les mesures. L'elaboració del programa individualitzat d'execució de cada mesura. Els tipus d'informes a elaborar i la seva periodicitat.

Tema 27. La composició, organització i funcions dels equips de medi obert de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions del tècnic de medi obert. Els recursos comunitaris per a l'execució de les mesures.

Tema 28. La finalitat dels centres educatius de justícia juvenil i els principis inspiradors de la seva activitat. El procediment per iniciar l'execució de les mesures. Els drets i les obligacions dels menors internats.

Tema 29. La normativa de funcionament dels centres educatius de justícia juvenil. El règim de sortides, permisos i comunicacions dels menors internats. El sistema de peticions, queixes i recursos. La informació al menor i als seus representants. Les prestacions dels centres.

Tema 30. Les funcions de vigilància i seguretat dels centres educatius. Els seus mitjans de contenció. El règim disciplinari dels centres educatius. Les funcions d'inspecció dels centres educatius.

Tema 31. L'actuació educativa institucional dels centres educatius. El projecte educatiu del centre educatiu. El projecte educatiu individualitzat del menor. Els programes generals i d'actuació especialitzada. La tutoria. El sistema motivacional dels centres. Els seus protocols d'actuació.

Tema 32. L'organització i l'encàrrec dels centres de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions dels òrgans unipersonals i dels òrgans col•legiats dels centres. Les funcions dels professionals dels centres.

Tema 33. Mesures penals alternatives: referències al Codi penal i normativa reglamentària.

Tema 34. Objectius i principis bàsics d'actuació. Funcions dels tècnics de mesures d'execució penal a la comunitat, control de l'execució, suport socioeducatiu, compliments d'obligacions i/o tractaments i participació comunitària. Els principis d'igualtat davant la llei, dels drets i garanties, de la individualització de les respostes, de la corresponsabilització, de la transitorietat i temporalitat de la intervenció, de la intervenció mínima i de la responsabilització social.

Tema 35. Els treballs en benefici de la comunitat, els programes formatius, les mesures de seguretat: Definició i característiques, marc legal, llocs on s'executen i metodologia de la intervenció.

Tema 36. Les formes substitutives de l'execució de les penes privatives de llibertat al Codi Penal, especial referència a la suspensió: requisits, procediment, regles de conducta i metodologia de la intervenció.

Tema 37. La Llei orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere i normativa de desenvolupament. La Llei de l'estatut de la víctima del delicte.

Tema 38. Oficina d'atenció a la víctima del delicte: principis d'intervenció i instruments d'avaluació. Programes d'intervenció: Programa d'intervenció inicial, Programa de seguiment, Programa d'orientació judicial, Programa de gestió de mesures de protecció, Programa d'atenció psicològica, Programa d'acompanyament a l'acte de judici oral, Programa d'atenció i seguiment social, Programa de Pla d'autoprotecció i Programa d'intervenció en els jutjats de violència sobre la dona.

Tema 39. Programa de justícia restaurativa. Principis d'intervenció i programes d'intervenció: Programa de justícia restaurativa als centres penitenciaris, Programa de justícia restaurativa en els òrgans judicials.

Tema 40. Programa d'assessorament tècnic penal. Principis d'intervenció i programes d'intervenció: Assessorament tècnic oficiat d'encausats, assessorament tècnic oficiat de formes substitutives de les penes privatives de llibertat, assessorament tècnic oficiat de víctimes i/o testimonis, suport a l'exploració judicial. Credibilitat del relat del testimoni. Competències professionals d'assessorament tècnic penal.

Curso Online

Temari comú Cossos Especials

RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA

Duración: 180 días
476 € Inscribirme
-

Pago a Plazos: si compran del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo se les cobra el siguiente mes. Si la compran la realizan entre el 16 y el 30, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Psicòlegs Execució Penal

  • Temari Comú i Qüestionari Cossos Especials I. Subgrups A1 i A2

    Temari Comú i Qüestionari Cossos Especials I. Subgrups A...

    33€
  • Temari Comú i Qüestionari Cossos Especials II. Subgrups A1 i A2

    Temari Comú i Qüestionari Cossos Especials II. Subgrups ...

    36€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€

Precio: 69€ Comprar la colección
Convocatorias anteriores

Clases por videoconferencia

Temari comú Cossos Especials

Tenemos centros especializados en esta preparación y podrás ver los distintos horarios de los grupos que organizan nuestros centros para que elijas el que más te conviene.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO 10% dto. sobre PVP indicado CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRICULA
01-10-2020 J de 16:00 a 21:00 141.50 € /mes Barcelona Suscribirme

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!


SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test