Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Juristes Criminòlegs, Execució Penal, Generalitat de Catalunya

Ingenieros y Técnicos
¿A qué oposición me puedo presentar con mi titulación?
¿Cómo me preparo la oposición? Consejos y sistemas

Datos básicos

Oposición
Juristes Criminòlegs, Execució Penal, Generalitat de Catalunya
Organismo
Generalitat de Catalunya-
Tipo de personal
Funcionario
Año
2019
Titulación requerida
Llicenciat Dret
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo23-07-2015 | DOGC | Más información
Plazas106 plazas

Observaciones

TEMARIS: LLOCS DE TREBALL DE L'ÀMBIT D'EXECUCIÓ PENAL GRUP A, SUBGRUP A1
Cos superior d'administració amb titulació de dret
Cos de titulació superior psicologia

GRUP CLASSIFICACIÓ TITULACIÓ TEMARI GENERAL ESCALA SUPERIOR GRUP LASSIFICACIÓ D'ADMINISTRACIÓ GENERAL I COSSOS ADMINISTRACIÓ ESPECIAL GRUP A SUBGRUP A1 TEMARI ESPECÍFIC DE LA TITULACIÓ/COS TEMARI DE L'ÀMBIT D'EXECUCIÓ PENAL
Grup A Subgrup A1 Dret Resolució GAP/2542/2008, de 4 d'agost, d'aprovació temari part Dret Resolució GAP/2542/2008, de 4 d'agost, d'aprovació temari part general.(60 Temes part general). Resolució GAP/2542/2008, de 4 d'agost, d'aprovació temari part Dret Resolució GAP/2542/2008, de 4 d'agost, d'aprovació temari part general. (Els 20 temes opció jurídica següents: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 33, 34, 35, 36. ) RESOLUCIÓ JUS/1391/2016, de 26 de maig, per la qual s'aprova i es fa públic el temari específic de les proves selectives per proveir places de l'àmbit funcional d'execució penal de l'escala superior Grup A subgrup A1 d'administració general del cos superior d'administració que requereixen disposar de la titulació de dret (Grup A subgrup A1) i la part específica del temari corresponent a l'àmbit funcional d'execució penal per a l'accés a cossos del grup A, subgrup A1.

Cos superior amb titulació Dret 20 temes
Titulats en psicologia 40 temes Psicologia

Psicologia Part general del temari: Resolució GAP/357/2006, de 14 de febrer, per la qual s'aprova i es fa pública la part general del temari de les proves selectives per a l'accés al cos de titulació superior i al cos de diplomatura de la Generalitat. Modificació part general del temari: Resolució GRI/288/2015, 17 de febrer, per la qual s'afegeixen epígrafs als temaris 5 i 15 de la part general del temari (25 Temes) Temari especial per als titulats en psicologia: Resolució GAP/1161/2010, de 14 d'abril, per al qual s'aprova i es fa públic el temari de les proves selectives per a l'accés al cos de titulació superior ( subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, psicologia. Correcció d'errades DOGC 5618, de 29/04/2010 (no modifica temes) (Primers 35 temes)

Temari General Escala Superior d’Administració General i Cossos Administración Especial Grup A Subgrup A1

1. Dret constitucional

Tema 1 La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. El Tribunal Constitucional: composició i competències. Processos. El valor de les sentències del Tribunal Constitucional.

Tema 2 La Corona. El Govern: funcions, potestats i composició. Designació i remoció del govern i del president. Relacions amb les Corts Generals. Les Corts Generals. El Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes.

Tema 3 La potestat legislativa. La delegació legislativa a favor del govern. La iniciativa legislativa. Les lleis orgàniques. Les lleis ordinàries. Les lleis marc. Les lleis d’harmonització.

Tema 4 El poder judicial: funcions i principis. L’organització judicial. El Consell General de Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

2. L’organització política i administrativa de l’Estat

Tema 5 Les estructures administratives a Espanya. L’Administració pública: principis constitucionals informadors. Organització i funcionament de l’Administració general de l’Estat. Òrgans superiors i òrgans directius. Òrgans territorials. Delegats del govern a les comunitats autònomes. L’Administració institucional: les corporacions de dret públic. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Òrgans consultius de l’Administració de l’Estat. El Consell d’Estat.

Tema 6 Les comunitats autònomes. Constitució i competències. Relacions entre l’Estat i les comunitats autònomes: coordinació i control. Els estatuts d’autonomia de les comunitats autònomes: naturalesa jurídica i contingut. La distribució de competències. Tipologia competencial. Les comunitats autònomes amb dues llengües oicials.

Tema 7 L’Administració local. Ens que la integren. La Llei de bases del règim local. La regulació del règim local a Catalunya. El municipi. Òrgans de representació política i la seva designació. Línies generals de l’organització i competències municipals. Els règims municipals especials. L’organització comarcal de Catalunya. La vegueria.

3. La Unió Europea

Tema 8 La Unió Europea i el dret comunitari. Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes.

Tema 9 Característiques del l’ordenament jurídic comunitari. Les fonts del dret comunitari. Tractats. Reglaments. Directrius.

Tema 10 Aplicació i eicàcia del dret comunitari europeu. Relació entre el dret comunitari i l’ordenament jurídic dels estats membres. Principis i control. Participació de les comunitats autònomes en la formació i en l’execució del dret comunitari.

Tema 11 Els fonaments de la Unió Europea. Les llibertats bàsiques comunitàries. La lliure circulació de mercaderies. La lliure circulació de persones i serveis. La lliure circulació de treballadors. La lliure circulació de capitals. El dret d’establiment i lliure prestació de serveis.

4. L’organització política, institucional i administrativa de Catalunya

Tema 12 L’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006: estructura i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia. Relacions de la Generalitat amb l’Estat, amb altres comunitats autònomes i amb la Unió Europea. L’acció exterior de la Generalitat.

Tema 13 Les institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Tema 14 L’organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Organització i prestació de serveis. Principis generals. Òrgans: centrals, territorials, consultius, actius i col·legiats.

Tema 15 El model divisional: les empreses públiques, els organismes autònoms, els consorcis i les fundacions. Criteris generals i classes d’entitats públiques.

Tema 16 El patrimoni públic: el domini públic, sistemes d’utilització. La concessió. Els béns patrimonials.

5. L’Administració pública. El dret administratiu

Tema 17 El concepte de dret administratiu. El concepte d’Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d’atribució i classes. Potestats reglades i potestats discrecionals. Tècniques de control de la discrecionalitat administrativa.

Tema 18 La relació juridicoadministrativa: concepte i elements. La personalitat jurídica de les administracions públiques. Tipologia d’entitats públiques. Capacitat jurídica dels ens públics. El ciutadà com a titular de drets davant l’Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. Capacitat jurídica i capacitat d’obrar.

Tema 19 La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Criteris de delimitació i formes d’atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l’advocació i la substitució. La coordinació administrativa.

Tema 20 El reglament: concepte i fonament. Classes de reglaments. Procediment d’elaboració dels reglaments. El principi d’inderogabilitat singular dels reglaments. El règim d’impugnació dels reglaments. La qüestió d’il·legalitat.

Tema 21 L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administratiu. La motivació i la forma. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes. Eicàcia de l’acte administratiu: principis generals. Executivitat de l’acte administratiu. Notiicació i publicació. Invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret, anul·labilitat. Convalidació.

Tema 22 El procediment administratiu: concepte, principis i importància. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l’organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.

Tema 23 La revisió dels actes en via administrativa. La revisió d’oici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El recurs ordinari i el recurs de revisió. Les reclamacions prèvies a l’exercici d’accions civils i laborals.

Tema 24 El control jurisdiccional de l’Administració pública: contenciós, civil i penal. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa, extensió i límits. Actes impugnables. La sentència en el procediment contenciós. Execució. Recursos. El recurs contenciós especial dels drets i llibertats fonamentals.

Tema 25 La responsabilitat de les administracions públiques. La responsabilitat patrimonial. L’acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 26 L’activitat negocial de l’Administració pública. El règim jurídic dels contractes i altres negocis jurídics. L’organització administrativa per a la gestió de la contractació.

Tema 27 Les activitats de l’Administració pública. Els principis de l’activitat administrativa. Classiicació material: activitat de limitació, de foment i de servei públic. Altres formes d’activitat administrativa: econòmica, arbitral, planiicadora i inspectora.

6. Economia espanyola i catalana

Tema 28 El model econòmic espanyol: línies generals. Trets bàsics de l’economia catalana.

Tema 29 Els sectors productius a Catalunya: macromagnituds principals.

Tema 30 La renda nacional: evolució i distribució actual. La balança de pagaments. La balança comercial.

Tema 31 Els fons estructurals de la Unió Europea: el FEDER, l’FSE, el FEOGA-O. Objectius i zones elegibles. El fons de cohesió.

7. Economia del sector públic. La gestió economicoinancera

Tema 32 La dimensió econòmica del sector públic. La despesa pública: evolució i composició; els ingressos públics: evolució i composició; el saldo pressupostari: evolució i composició.

Tema 33 El inançament de les comunitats autònomes. El règim foral i el règim comú. Els ingressos de les comunitats autònomes.

Tema 34 Delimitació del sector públic. El criteri politicoadministratiu. L’organització del sector públic en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Tema 35 El pressupost públic de la Generalitat: concepte, principis pressupostaris, estructura i contingut. El cicle pressupostari: planiicació, elaboració, aprovació, execució i control.

Tema 36 Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Classiicació orgànica, econòmica i per programes. Documentació que acompanya els pressupostos.

Tema 37 El control intern de l’activitat economicoinancera del sector públic. La Intervenció General. El control extern. La comptabilitat com a mitjà de control.

8. Estadística

Tema 38 Deinició i conceptes principals. Estadística descriptiva i estadística inferencial. Anàlisi temporal i atemporal. La distribució de freqüències.

Tema 39 Els valors representatius d’una distribució unidimensional: la mitjana aritmètica, la moda, la mediana. Mesures de dispersió d’una distribució unidimensional: el rang, el percentil, la variància i la desviació tipus.

Tema 40 El concepte de probabilitat. La probabilitat condicionada. Concepte de variable aleatòria. Variables aleatòries discretes i contínues. La distribució normal. Concepte de mostra d’una població. Tipus de mostreig.

Tema 41 Estadística i tractament gràic de les dades. Relació entre els diferents tipus de gràics i les dades estadístiques. Programes informàtics per al tractament de les dades.

9. Gestió pública

Tema 42 Relació entre política i administració. Les noves orientacions de la gestió pública. L’ètica i els valors a l’Administració pública. Tècniques de direcció gerencial.

Tema 43 Disseny i execució de les polítiques públiques. Teories de la decisió.

Tema 44 L’avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques. Control estratègic i control de gestió. Indicadors de gestió dels serveis públics.

Tema 45 La gestió de la qualitat a l’Administració pública: conceptes generals. La gestió de la qualitat a l’Administració de la Generalitat. Tècniques bàsiques per a la qualitat i la millora. La gestió del coneixement.

Tema 46 Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica: pilars i principis. El model d’administració electrònica de Catalunya. El règim jurídic de l’administració electrònica: regulació estatal i de la Generalitat de Catalunya.

Tema 47 El desenvolupament dels serveis electrònics. Serveis de col·laboració interadministrativa. La signatura electrònica i el certiicat digital com a eines d’identiicació i autenticació.

Tema 48 La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Regulació estatal. Regulació de la Generalitat de Catalunya: els decrets d’aplicació. Bases de dades de legislació i de jurisprudència.

Tema 49 La informàtica com a eina de suport en els processos administratius. Concepte, components i funcionament general d’un sistema informàtic. Els sistemes informàtics. Grans ordinadors. Xarxes locals o miniordinadors. Ordinadors personals. Sistemes corporatius. Tendències actuals d’arquitectures informàtiques per a organitzacions complexes.

Tema 50 El tractament i la gestió de la documentació. Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió del documents electrònics. Certiicació digital i signatura electrònica. Tipologia i ús dels documents administratius i jurídics més importants.

10. Funció pública

Tema 51 Estructura i ordenació de l’ocupació pública. El règim jurídic de la funció pública espanyola: l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Estructura de la funció pública. La plantilla de personal. La relació de llocs de treball. El Registre general de personal.

Tema 52 L’accés a l’ocupació pública. L’oferta pública d’ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La promoció interna. La selecció de personal interí. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. La formació i el perfeccionament del personal.

Tema 53 Drets i deures del personal al servei de l’Administració de la Generalitat. Retribucions i nòmines. Vacances, llicències i permisos. Mesures de conciliació de la vida personal, laboral i familiar. Mesures d’igualtat d’oportunitat per raó de gènere. La prevenció de riscos laborals a les administracions públiques. Situacions administratives, incompatibilitats i responsabilitat i règim disciplinari.

Tema 54 El règim del personal laboral de l’Administració de la Generalitat. Normativa laboral. Conveni col·lectiu únic del personal laboral de l’Administració de la Generalitat. Contracte de treball: conceptes, subjectes i forma. Contingut del contracte de treball. Modalitats, modiicació, suspensió i extinció. Incompatibilitats i responsabilitat.

Tema 55 El sistema espanyol de Seguretat Social. Les entitats gestores de la Seguretat Social a Catalunya. Règim general i règims especials. Ailiació i cotització al sistema de la Seguretat Social. Altes i baixes. Acció protectora: contingències cobertes i prestacions. Assistència sanitària. Incapacitat temporal. Maternitat. Invalidesa. Jubilació. Mort i supervivència.

11. Polítiques públiques

Tema 56 Polítiques públiques relacionades amb l’economia productiva: en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca; d’empresa, indústria i energia; de comerç, turisme i societat del coneixement; de defensa dels usuaris i consumidors, i de defensa de la competència.

Tema 57 Les polítiques en matèria de medi ambient, de territori, de paisatge i d’urbanisme.

Tema 58 Les polítiques públiques de caràcter social: d’acció social; d’habitatge; de justícia i serveis penitenciaris; de cultura i llengua catalana; de treball i ocupació.

Tema 59 Les polítiques públiques de caràcter prestacional: en matèria de salut; d’educació i universitats; de seguretat i emergències.

Tema 60 Les relacions institucionals i exteriors. La cooperació internacional.

Temari Específic de la Titulació

Tema 3 L’ordenament jurídic. Valors superiors. La norma jurídica: naturalesa, característiques, estructura i classes. Aplicació de la norma jurídica: elecció de la norma. Interpretació: concepte, teoria, classes i elements. Integració de la norma jurídica: llacunes de la llei i analogia. Eicàcia de la norma jurídica. Publicació.

Tema 4 Les disposicions normatives de la Generalitat de Catalunya: lleis, decrets lleis, decrets legislatius, reglaments, decrets, ordres, i resolucions. Regulació i elaboració. Acords de Govern: valor normatiu. El Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya: regulació i publicació de les normes. Qualitat normativa.

3. Dret administratiu

Tema 5 La contractació pública. Àmbit subjectiu d’aplicació de la normativa en matèria de contractes del sector públic. Negocis i contractes exclosos. Tipus de contractes: contracte d’obres, contracte de concessió d’obres públiques, contracte de gestió de serveis públics, contracte de subministrament, contracte de serveis, contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat, contractes mixtos i contractes subjectes a una regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats.

Tema 6 Coniguració general de la contractació del sector públic i elements estructurals dels contractes. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans alternatius. Preparació dels contractes. Selecció del contractista i adjudicació dels contractes. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. Organització administrativa per a la gestió de la contractació.

Tema 8 Activitat de foment. Modalitats de foment. El règim comunitari dels ajuts d’Estat. Els procediments de concessió i de control d’ajuts i subvencions. El reintegrament.

Tema 10 La potestat inspectora de l’Administració de la Generalitat. La potestat sancionadora. Principis de la potestat sancionadora i del procediment administratiu sancionador. El procediment sancionador en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat. Concepte, característiques i tipus d’infraccions i sancions.

Tema 11 L’expropiació forçosa: fonament constitucional. Elements de la potestat expropiatòria: subjectes, objecte i causa de l’expropiació. Els procediments expropiatoris. La determinació del preu just. El Jurat d’Expropiació. El dret de reversió. Les garanties jurisdiccionals.

Tema 18 Dret penal: concepte. El Codi penal vigent: principis i estructura. El delicte: concepte, classes i elements. La pena: concepte, classes i efectes. La falta. La responsabilitat civil derivada de delictes i faltes. Incompatibilitat i compatibilitat de les sancions penals i les administratives.

Tema 19 El subjecte actiu del delicte: autors i còmplices. Causes que eximeixen de responsabilitat: circumstàncies atenuants i agreujants. Persones responsables civilment. Extensió de la responsabilitat civil i aplicació a l’Administració pública.

Tema 20 Delictes contra l’Administració pública. Examen concret de la prevaricació, la desobediència i la denegació d’auxili, la inidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràic d’inluències i la malversació de cabals públics.

Tema 21 Delictes contra la Constitució. Examen concret dels delictes comesos per funcionaris públics contra les garanties constitucionals. Delictes contra l’Administració de justícia.

Tema 22 Delictes contra la hisenda pública i contra la Seguretat Social. Delictes de falsedat: examen especíic de la falsiicació de documents. Delictes sobre l’ordenació del territori i sobre la protecció del patrimoni històric i del medi ambient. Delictes contra la salut pública.

Tema 23 El dret del treball: concepte, contingut i objecte. Principis que l’inspiren. Formació del dret del treball. Competències de la Generalitat de Catalunya en matèria laboral.

Tema 24 Fonts del dret del treball. Tipologia de les normes laborals. L’Estatut dels treballadors: estructura, contingut i valor normatiu. Els convenis col·lectius: concepte, eicàcia i tipologia. El costum laboral. La jurisdicció social.

Tema 28 El dret tributari. Fonts. Principis de l’ordenament tributari vigent a Catalunya. Les normes tributàries. La potestat tributària de les comunitats autònomes. La cessió de tributs a les comunitats autònomes. Participació de les comunitats autònomes en els tributs estatals no cedits.

Tema 29 Els tributs: concepte, naturalesa i classes. La relació jurídica tributària. El fet imposable. El subjecte passiu. Els responsables del tribut. L’exempció tributària. La base imposable. La base liquidable. El tipus de gravamen i el deute tributari.

Tema 33 Els impostos: concepte i principis. Els impostos directes. Els impostos indirectes. Taxes i contribucions especials. Els preus públics.

Tema 34 El dret civil català. Competències de la Generalitat en matèria de dret civil. Compilació del dret civil de Catalunya i les seves modiicacions. Codi civil de Catalunya.

Tema 35 Les fonts del dret: regulació en el Codi civil i en el dret civil català. La llei: requisits. El costum: classes. Els principis generals del dret. La Jurisprudència: valor. La doctrina dels autors. Els tractats internacionals.

Tema 36 Capacitat jurídica i capacitat d’obrar. Les persones jurídiques: naturalesa i classes. Les associacions: regulació en el dret català. Les fundacions: regulació en el dret Català.

Temari específic de les proves selectives per proveir places de l'àmbit funcional d'execució penal de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració que requereixen disposar de la titulació de dret (Grup A subgrup A1)

1. Dret processal i penal

Tema 1. Sistemes processals penals: sistema acusatori, inquisitiu i mixt. El sistema processal espanyol. Principis informadors del procés penal. Extensió i límits de la jurisdicció penal. Competència objectiva. Competència funcional. Competència territorial. Les parts del procés penal.

Tema 2. Fases del procés penal. Iniciació: la denúncia, la querella i altres formes d’incoació del judici penal. La instrucció. L’anomenada fase intermèdia del procés penal. El judici oral.

Tema 3. Les mesures cautelars en el procés penal. Especial referència a les restrictives de la llibertat. La llibertat provisional. El procediment d’habeas corpus.

Tema 4. Els procediments penals: El procediment per delictes lleus. El procediment d’enjudiciament ràpid de determinats delictes. El procediment abreujat. El procés per acceptació de decret. El procediment de decomís autònom. El procediment ordinari: estructura bàsica. El procediment davant el tribunal del jurat.

Tema 5. La sentència. Estructura i contingut. La cosa jutjada penal i els seus límits. Els recursos en el procés penal. El recurs de reforma. El recurs de súplica. El recurs de queixa. El recurs d’apel·lació. El recurs de cassació. El recurs de revisió. El recurs d’anul·lació. El recurs d’empara. Execució de la sentència: jutjats i tribunals sentenciadors, jutjats de vigilància penitenciària i Administració penitenciària. El Tribunal Europeu de Drets Humans: eficàcia de les seves sentències.

Tema 6. La pena: concepte, classes i finalitats. Les penes privatives de drets. Les penes privatives de llibertat: la pena de presó permanent revisable; la pena de presó; la pena de localització permanent; la responsabilitat personal subsidiària per impagament de multes. La pena de multa. Les penes accessòries. La responsabilitat civil derivada dels delictes. Les costes processals. Les conseqüències accessòries.

Tema 7. Les mesures de seguretat: concepte i característiques. Classes de mesures: privatives i no privatives de llibertat. L’aplicació de les mesures privatives de llibertat. L’aplicació de les mesures no privatives de llibertat. Concurrència de penes i mesures de seguretat. Modificació de les mesures de seguretat imposades. Trencament de les mesures imposades.

Tema 8. Les formes substitutives de l’execució de les penes privatives de llibertat en el Codi penal. La llibertat condicional. Extinció de la responsabilitat criminal: especial referència a l’indult. La prescripció del delicte, de les penes i de les mesures de seguretat. Cancel·lació dels antecedents delictius. Intercanvi d’antecedents penals i consideració de resolucions judicials penals en la Unió Europea..

Tema 9. Les regles generals per a l’aplicació de les penes. Les regles especials per a l’aplicació de les penes.

Tema 10. Drets i llibertats dels estrangers: especial referència a l’àmbit penitenciari. El règim dels ciutadans de la Unió Europea. L’entrada i accés al territori: conseqüències de l’incompliment dels requisits legals. La permanència en territori nacional: l’estada i la residència. La sortida del territori: supòsits. Règim administratiu sancionador. La detenció, l’internament i altres mesures cautelars. L’expulsió administrativa i judicial: supòsits, tipus, procediment i efectes. El trasllat de persones condemnades. Asil i refugi. La cooperació judicial internacional. L’extradició. L’ordre europea de detenció i lliurament. El reconeixement mutu de resolucions penals en la Unió Europea.

2. Dret penitenciari

Tema 11. La normativa penitenciària internacional, estatal i autonòmica aplicable a Catalunya.

Tema 12. Ingressos, conduccions i trasllats. Llibertat i excarceració. Llibertat dels detinguts i presos. Llibertat dels penats. La seguretat exterior i la seguretat interior dels establiments penitenciaris. Mesures de seguretat interior. Fitxers d’interns d’especial seguiment. Els mitjans coercitius i la seva aplicació. Jurisprudència.

Tema 13. El règim disciplinari: fonament, àmbit d’aplicació i principis de la potestat disciplinària. Classificació de les faltes i determinació de les sancions. Procediment sancionador. Execució i compliment de sancions. Prescripció i cancel·lació. Caducitat.

Tema 14. El règim dels establiments penitenciaris. Classificació dels diferents tipus d’establiment i les seves característiques. El règim ordinari. El règim tancat: criteris d’aplicació i característiques. El règim obert. El règim de preventius.

Tema 15. El tractament penitenciari: concepte, finalitat i principis. Objectius i elements de tractament. Tractament en règim de Comunitat Terapèutica. El programa individualitzat de tractament. La classificació de penats. Els permisos de sortida.

Tema 16. Formes especials d’execució de les penes. Unitats dependents. Establiments o departaments mixtos. Departament per a joves. Unitats de mares. Unitats extrapenitenciàries. Unitats psiquiàtriques penitenciàries: organització, característiques i intervenció penitenciària.

Tema 17. El control de l’activitat penitenciària. Òrgans judicials competents. Els recursos contra les seves resolucions. Peticions, queixes i recursos dels interns.

Tema 18. L’organització dels centres penitenciaris a Catalunya: estructura. Òrgans unipersonals. Òrgans col·legiats.

3. Justícia juvenil, atenció a les víctimes i mediació penal

Tema 19. La normativa de justícia juvenil aplicable a Catalunya: internacional, estatal i autonòmica. Les mesures susceptibles de ser imposades d’acord amb la legislació reguladora de la responsabilitat penal dels menors: tipus de mesures. Les regles generals i especials d’aplicació i durada de les mesures. L’execució de les mesures d’acord amb la normativa legal i reglamentària reguladora de la responsabilitat penal dels menors: les regles comunes; les regles específiques per a l’execució de les mesures no privatives de llibertat i privatives de llibertat.

Tema 20. Normativa de les mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Normativa de l’Estatut de la víctima del delicte. La mediació i reparació a la jurisdicció penal i el programa de justícia restaurativa a Catalunya.

Juristes Criminòlegs Execució Penal

 • Temari 1 Cos Superior, Part General, de la Generalitat de Catalunya

  Temari 1 Cos Superior, Part General, de la Gene...

  44€
 • Temari 2 Cos Superior, Part Comuna a totes les opcions, Generalitat de Catalunya

  Temari 2 Cos Superior, Part Comuna a totes les ...

  44€
 • Temari 3 Cos Superior, Part General, de la Generalitat de Catalunya

  Temari 3 Cos Superior, Part General, de la Gene...

  44€
 • Temari 4 Cos Superior Part Comuna a totes les opcions de la Generalitat de Catalunya

  Temari 4 Cos Superior Part Comuna a totes les o...

  46€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 18€ 160€
antes 178€

Compra ahora.Llama al 902 333 543

Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.