Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Juristes Criminòlegs, Execució Penal, Generalitat de Catalunya

Ingenieros y Técnicos

Places ofertades

63 places OOP 2017 estabilizació

Calendari convocatòria

Prepara't amb nosaltres

T'oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s'adapti a tu! Informa't sobre les nostres metodologies:

Curs Online i Llibres

Información Básica

Oposición
Juristes Criminòlegs, Execució Penal, Generalitat de Catalunya
Organismo
Generalitat de Catalunya-
Tipo de personal
Funcionario
Año
2020
Titulación requerida
Llicenciat Dret
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo27-12-2018 | DOGC | Más información
Plazas63 plazas

Temari del cos de titulació superior, dret (àmbit execució penal)

El temari és el programa sobre el qual versaran les proves selectives. La normativa sobre funció pública estableix que ha d'estar publicat a les bases de la convocatòria, o bé que aquestes han de contenir la indicació del DOGC en què s'hagi publicat. Aquest recull de temes pretén ser una ajuda per a les oposicions de l'àmbit d'execució penal de la Generalitat de Catalunya, però en cap cas no es pot considerar l'únic material de preparació per a les proves.
 • Resolució PDA/1805/2018, de 25 de juliol, per la qual s'aprova el temari de les proves selectives per a l'accés a l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya
  • Els 60 temes de la part general de la Resolució PDA/1805/2018, de 25 de juliol
  • Els 20 temes de l'opció jurídica de la Resolució PDA/1805/2018, de 25 de juliol, que s'especifiquen a continuació: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 35, 36 i 38.
 • Resolució JUS/1391/2016, de 26 de maig, per la qual s'aprova i es fa públic el temari específic de les proves selectives per proveir places de l'àmbit funcional d'execució penal de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració que requereixen disposar de la titulació de dret del grup A (subgrup A1) i la part específica del temari corresponent a l'àmbit funcional d'execució penal per a l'accés a cossos del grup A (subgrup A1) [Els 20 temes recollits a l'annex 1 de la Resolució] DOGC núm. 7134, de 03.06.2016

RESOLUCIÓ PDA/1805/2018, de 25 de juliol, per la qual s'aprova el temari de les proves selectives per a l'accés a l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya.

Part comuna a totes les opcions

1. Bon govern i transparència

 1. Bon govern. Els codis ètics i de conducta en el marc d'una infraestructura ètica. El dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Les cartes de serveis i l'avaluació permanent dels serveis públics.
 2. Govern obert. Dades obertes. Participació i col·laboració ciutadana. Els grups d'interès. El Registre de grups d'interès de Catalunya. Protocol d'actuació dels alts càrrecs i personal directiu en les seves relacions amb un grup d'interès.
 3. Governança de les dades a l'administració digital. Característiques de les dades. Classificació de les dades orientada al seu ús. Relació entre dades. Metadades i diccionari de dades. Dades específiques de negoci i dades de tramitació. Cicle de vida de les dades. Dades massives (big data). Mineria de dades (data mining).
 4. Estadística: definició i conceptes principals. Estadística descriptiva i inferencial. Anàlisi temporal i atemporal. Distribució de freqüències. Valors representatius d'una distribució estadística unidimensional. La mitjana aritmètica. La moda. La mediana. Mesures de dispersió d'una distribució unidimensional: el rang, el percentil, la variància i la desviació tipus.
 5. Probabilitat: conceptes principals. Probabilitat condicionada. Variable aleatòria. Variables aleatòries discretes i contínues. La distribució normal. Concepte de mostra d'una població. Tipus de mostreig.
 6. Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. El portal de la transparència. Accés a la informació pública.
 7. Sistema de garanties de la transparència. Dret d'accés a la informació pública. Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.
 8. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'Administració. El registre d'activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. L'avaluació d'impacte de privacitat. L'anàlisi de riscos i l'aplicació de mesures de seguretat. Infraccions i sancions.
 9. Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.

  2. Organització del sector públic

 10. Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial. Organització territorial.
 11. Marc estatutari. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències.
 12. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.
 13. Organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: òrgans superiors i alts càrrecs. Departaments: estructura i tipologia d'òrgans.
 14. Sector públic instrumental de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Organismes autònoms, entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat, consorcis, societats mercantils i fundacions.
 15. Unió Europea: fundació i evolució. Àmbits d'actuació. El mercat únic europeu. La lliure circulació de mercaderies, capitals i treballadors. La llibertat d'establiment i la lliure prestació de serveis. La ciutadania de la Unió Europea. El control de les fronteres exteriors (l'espai Schengen).
 16. Institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Banc Central Europeu i el Tribunal de Comptes Europeu. Altres organismes: el Comitè Econòmic i Social Europeu, el Comitè Europeu de les Regions, el Defensor del Poble, el Banc Europeu d'Inversions, el Servei Europeu d'Acció Exterior, i el Supervisor Europeu de Protecció de Dades.
 17. Dret de la Unió Europea. El dret primari i el dret derivat. La relació entre el dret de la Unió Europea i l'ordenament jurídic dels estats membres.
 18. L'Administració local. La Llei de bases del règim local. Regulació del règim local a Catalunya. Organització i competències municipals. Règims municipals especials. Organització comarcal de Catalunya. La vegueria.
 19. L'administració digital. Transformació cap a l'administració digital. Model d'administració digital a Catalunya i principals actors en el desenvolupament de l'administració digital. Règim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics.

  3. Administració pública

 20. El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Les tècniques de control de la discrecionalitat administrativa.
 21. La relació juridicoadministrativa: concepte i elements. La personalitat jurídica de les administracions públiques. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. La capacitat jurídica i la capacitat d'obrar.
 22. La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'avocació i la substitució. La coordinació administrativa.
 23. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques: règim jurídic, composició i funcionament.
 24. El reglament: concepte i fonament. Les classes de reglaments. El procediment d'elaboració dels reglaments. El principi d'inderogabilitat singular dels reglaments. El règim d'impugnació dels reglaments. La qüestió d'il·legalitat.
 25. L'acte administratiu: concepte i classes. Els elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.

  4. Procediment administratiu

 26. Els interessats en el procediment. El procediment administratiu: concepte i principis. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
 27. L'accés electrònic del ciutadà a l'Administració. L'atenció multicanal. La identificació i la signatura electrònica. L'espai digital del ciutadà i de l'empresa. El registre electrònic. Les oficines d'assistència en matèria de registre.
 28. Les eines de tramitació electrònica a Catalunya. La interoperabilitat. Les comunicacions i les notificacions electròniques. La seu electrònica i el tauler electrònic. L'extranet de les administracions públiques catalanes.
 29. L'organització dels documents administratius electrònics. Les còpies electròniques. La conservació i l'eliminació dels documents. L'arxiu electrònic únic.
 30. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes.
 31. El control jurisdiccional de l'Administració pública: contenciós, laboral, civil i penal. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa, extensió i límits. Els actes impugnables. La sentència en el procediment contenciós: execució i revisió. El recurs contenciós especial dels drets i llibertats fonamentals.

  5. Polítiques públiques i la seva avaluació

 32. Polítiques públiques per reduir les desigualtats i prevenir la discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de diversitat funcional. Dret de les dones a erradicar la violència masclista. Igualtat efectiva de dones i homes. Drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. Dret a l'accessibilitat.
 33. Polítiques públiques en matèria de telecomunicacions, ciberseguretat i societat digital. Estratègies de desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC): l'Agenda Digital per a Catalunya 2020.
 34. Polítiques públiques en matèria de mobilitat, de territori, de medi ambient, de medi natural, d'urbanisme i d'habitatge.
 35. Polítiques públiques en matèria de justícia i serveis penitenciaris, i de seguretat i emergències.
 36. Polítiques públiques en matèria d'afers socials; de salut; d'ensenyament, d'universitats i de recerca; d'esports; i de cultura i llengua catalana.
 37. Polítiques públiques en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació; d'empresa, indústria i energia; i de comerç i turisme.
 38. Polítiques públiques en matèria de treball i ocupació, de defensa dels usuaris i consumidors, i de defensa de la competència.
 39. Polítiques públiques en matèria d'afers i relacions institucionals i exteriors.
 40. Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques. Control estratègic i control de gestió. Indicadors de gestió dels serveis públics.
 41. L'avaluació econòmica de les polítiques públiques. L'informe d'impacte econòmic i social. Els processos de revisió de la despesa.

  6. Activitat de les administracions públiques

 42. La contractació pública. La classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.
 43. Formes de gestió dels serveis públics. La concessió. L'activitat administrativa de promoció o foment. Subvencions i ajuts.
 44. El patrimoni públic: el domini públic i sistemes d'ús. Els béns patrimonials. L'expropiació forçosa. El procediment expropiatori. Les expropiacions especials.
 45. Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d'inspecció. Drets i deures dels subjectes intervinents. L'agent de l'autoritat. Les actes d'inspecció.
 46. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador. Tramitació simplificada. Prescripció de les infraccions i de les sancions.
 47. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

  7. Finances públiques

 48. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. L'àmbit institucional dels pressupostos: el sector públic de la Generalitat i l'Administració pública segons el Sistema Europeu de Comptes (SEC). Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari.
 49. Els principis pressupostaris. Els objectius de disciplina fiscal, eficiència assignativa i eficiència operativa en la gestió de la despesa pública. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 50. Les tècniques pressupostàries: pressupost tradicional, pressupost per programes, pressupost base zero i pressupostació per resultats. Els escenaris pressupostaris a mitjà termini. La transparència pressupostària. Els pressupostos participatius.
 51. La gestió pressupostària. L'execució dels ingressos i les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs.
 52. Els ingressos i les despeses de la Generalitat de Catalunya: evolució i composició. El model de finançament. Les finances de la Generalitat de Catalunya: evolució i situació del dèficit no financer en termes del SEC i de l'endeutament.
 53. Els fons europeus: el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fons Social Europeu, el Fons de Cohesió, el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca.
 54. El control, la supervisió i la fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. El departament competent en matèria de finances. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes. L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF).

  8. Funció pública

 55. Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. Ordenació dels llocs de treball.
 56. Oferta d'ocupació pública. Reserva per a persones amb discapacitat. Accés a l'ocupació pública.
 57. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Drets del personal. Règim disciplinari.
 58. Registre general de personal. Situacions administratives. Provisió de llocs de treball: mobilitat i carrera. Grau personal.
 59. Les relacions laborals i els sistemes de representació a l'Administració pública. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals. El Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Accions per a la millora de les condicions de les persones amb discapacitat a la funció pública. Seguretat i salut en el treball.
 60. Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, abandó de destinació i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i denegació d'auxili, infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, suborn, tràfic d'influències i malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

Parts específiques

a) Opció general

b) Opció jurídica

1. Elaboració i aplicació de les normes

 1. 1.- L'ordenament jurídic. Valors superiors. La norma jurídica: naturalesa, característiques, estructura i classes. Aplicació de la norma jurídica: elecció de la norma. Interpretació: concepte, teoria, classes i elements. Integració de la norma jurídica: llacunes de la llei i analogia. Eficàcia de la norma jurídica. Publicació.
 2. 2.- Les normes de la Generalitat de Catalunya amb rang de llei: lleis, decrets llei i decrets legislatius. Les normes reglamentàries de la Generalitat de Catalunya: decrets i ordres. Els acords del Govern. Publicació de les normes.
 3. 3.- La planificació normativa. El procediment d'elaboració de les normes. La participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de les normes. L'avaluació de l'impacte normatiu. L'avaluació normativa ex post. Principis de bona regulació i millora de la regulació normativa.
 4. 4.- La impugnació de les normes. Els requeriments previs als conflictes de competència i als recursos contenciosos administratius. L'organització dels serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya.

  2. Marc competencial

  3. Dret administratiu

 5. 8.- L'àmbit d'aplicació subjectiu de la legislació de contractes: administracions públiques, altres poders adjudicadors i entitats que no tenen la consideració de poders adjudicadors.
 6. 9.- L'àmbit d'aplicació objectiu: contractes administratius d'obres, de concessió d'obres, de concessió de serveis, de subministraments i de serveis, i contractes administratius especials. Contractes privats. Contractes subjectes a regulació harmonitzada.
 7. 13.- L'activitat d'intervenció administrativa. Règims d'intervenció administrativa (previs i posteriors): comunicació, declaració responsable, i autorització o llicència. La incidència de la intervenció posterior en la simplificació administrativa i en la potestat inspectora de les administracions públiques.
 8. 14.- El règim jurídic de les subvencions públiques. Principis generals. Les bases reguladores. Procediments de concessió. Requisits dels beneficiaris.
 9. 15.- Especialitats de les subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea. El règim europeu dels ajuts d'Estat. El control de les subvencions. El reintegrament. La responsabilitat per dèficit comptable dels càrrecs i empleats públics davant del Tribunal de Comptes.
 10. 16.- L'especialitat del procediment administratiu en matèria sancionadora. La denúncia. L'acord d'inici. Les mesures provisionals. El pagament anticipat. El reconeixement de la responsabilitat.
 11. 18.- El règim jurídic de la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbit subjectiu. Principis i requisits. La relació de causalitat. La indemnització. La responsabilitat per acte legislatiu. La responsabilitat concurrent de les administracions públiques.

  4. Dret penal

 12. 21.- Delictes contra l'Administració pública. Prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, abandó de destinació i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i denegació d'auxili, infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, suborn, tràfic d'influències i malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics, i abusos en l'exercici de la seva funció.
 13. 22.- Delictes comesos per funcionaris públics contra les garanties constitucionals. Delictes contra l'Administració de justícia. Delictes contra la hisenda pública i contra la Seguretat Social. Delictes de falsedat: examen específic de la falsificació de documents. Usurpació d'atribucions, atemptats contra l'autoritat, els agents i els funcionaris públics. Delictes de resistència i desobediència.
 14. 23.- Delictes contra els drets dels treballadors. Delictes sobre l'ordenació del territori i sobre la protecció del patrimoni històric i del medi ambient. Delictes contra la salut pública.

  5. Dret laboral

 15. 24.- Fonts del dret del treball. El contracte de treball. Subjectes de la relació laboral. Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball. Modalitats del contracte de treball.
 16. 25.- Drets i deures dels treballadors en les relacions laborals. Protecció legal del salari. Els poders de l'empresari: de direcció, de disciplina i altres. Infraccions i sancions en l'ordre social. Inspecció de la Generalitat de Catalunya en matèria laboral.

  6. Dret del sistema de finançament, tributari i pressupostari

 17. 31.- La potestat tributària de la Generalitat de Catalunya. La cessió de tributs. Participació en els tributs estatals no cedits. Els impostos directes. Els impostos indirectes. Taxes i contribucions especials. Els preus públics.

  7. Dret civil i relacions en l'àmbit privat

 18. 35.- El dret civil català. L'aplicació del dret civil de Catalunya. La interpretació i integració del dret civil català. Competències de la Generalitat en matèria de dret civil. El procés de codificació del dret civil català: el Codi civil de Catalunya. Les persones jurídiques: fundacions i associacions. Successió intestada a favor de la Generalitat.
 19. 36.- El sistema català de protecció a la infància i l'adolescència. Regulació legal. La protecció a les famílies. Normativa i polítiques socials de protecció a les famílies.

  8. Dret europeu i internacional

 20. 38.- Principis del dret europeu: l'efecte directe, la primacia, la subsidiarietat i la proporcionalitat. El control jurisdiccional en l'àmbit de la Unió Europea. Els procediments davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea: el recurs d'anul·lació, el recurs per omissió, el recurs per incompliment i la seva fase precontenciosa, el recurs directe per responsabilitat extracontractual, i la qüestió prejudicial.

c) Opció econòmica

d) Opció de prevenció

RESOLUCIÓ JUS/1391/2016, de 26 de maig, per la qual s'aprova i es fa públic el temari específic de les proves selectives per proveir places de l'àmbit funcional d'execució penal de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració que requereixen disposar de la titulació de dret del grup A (subgrup A1) i la part específica del temari corresponent a l'àmbit funcional d'execució penal per a l'accés a cossos del grup A (subgrup A1).

Annex 1

1 Dret processal i penal

 1. Sistemes processals penals: sistema acusatori, inquisitiu i mixt. El sistema processal espanyol. Principis informadors del procés penal. Extensió i límits de la jurisdicció penal. Competència objectiva. Competència funcional. Competència territorial. Les parts del procés penal.
 2. Fases del procés penal. Iniciació: la denúncia, la querella i altres formes d'incoació del judici penal. La instrucció. L'anomenada fase intermèdia del procés penal. El judici oral.
 3. Les mesures cautelars en el procés penal. Especial referència a les restrictives de la llibertat. La llibertat provisional. El procediment d'habeas corpus.
 4. Els procediments penals: El procediment per delictes lleus. El procediment d'enjudiciament ràpid de determinats delictes. El procediment abreujat. El procés per acceptació de decret. El procediment de decomís autònom. El procediment ordinari: estructura bàsica. El procediment davant el tribunal del jurat.
 5. La sentència. Estructura i contingut. La cosa jutjada penal i els seus límits. Els recursos en el procés penal. El recurs de reforma. El recurs de súplica. El recurs de queixa. El recurs d'apel·lació. El recurs de cassació. El recurs de revisió. El recurs d'anul·lació. El recurs d'empara. Execució de la sentència: jutjats i tribunals sentenciadors, jutjats de vigilància penitenciària i Administració penitenciària. El Tribunal Europeu de Drets Humans: eficàcia de les seves sentències.
 6. La pena: concepte, classes i finalitats. Les penes privatives de drets. Les penes privatives de llibertat: la pena de presó permanent revisable; la pena de presó; la pena de localització permanent; la responsabilitat personal subsidiària per impagament de multes. La pena de multa. Les penes accessòries. La responsabilitat civil derivada dels delictes. Les costes processals. Les conseqüències accessòries.
 7. Les mesures de seguretat: concepte i característiques. Classes de mesures: privatives i no privatives de llibertat. L'aplicació de les mesures privatives de llibertat. L'aplicació de les mesures no privatives de llibertat. Concurrència de penes i mesures de seguretat. Modificació de les mesures de seguretat imposades. Trencament de les mesures imposades.
 8. Les formes substitutives de l'execució de les penes privatives de llibertat en el Codi penal. La llibertat condicional. Extinció de la responsabilitat criminal: especial referència a l'indult. La prescripció del delicte, de les penes i de les mesures de seguretat. Cancel·lació dels antecedents delictius. Intercanvi d'antecedents penals i consideració de resolucions judicials penals en la Unió Europea.
 9. Les regles generals per a l'aplicació de les penes. Les regles especials per a l'aplicació de les penes.
 10. Drets i llibertats dels estrangers: especial referència a l'àmbit penitenciari. El règim dels ciutadans de la Unió Europea. L'entrada i l'accés al territori: conseqüències de l'incompliment dels requisits legals. La permanència en territori nacional: l'estada i la residència. La sortida del territori: supòsits. Règim administratiu sancionador. La detenció, l'internament i altres mesures cautelars. L'expulsió administrativa i judicial: supòsits, tipus, procediment i efectes. El trasllat de persones condemnades. Asil i refugi. La cooperació judicial internacional. L'extradició. L'ordre europea de detenció i lliurament. El reconeixement mutu de resolucions penals en la Unió Europea.

  2 Dret penitenciari

 11. La normativa penitenciària internacional, estatal i autonòmica aplicable a Catalunya.
 12. Ingressos, conduccions i trasllats. Llibertat i excarceració. Llibertat dels detinguts i presos. Llibertat dels penats. La seguretat exterior i la seguretat interior dels establiments penitenciaris. Mesures de seguretat interior. Fitxers d'interns d'especial seguiment. Els mitjans coercitius i la seva aplicació. Jurisprudència.
 13. El règim disciplinari: fonament, àmbit d'aplicació i principis de la potestat disciplinària. Classificació de les faltes i determinació de les sancions. Procediment sancionador. Execució i compliment de sancions. Prescripció i cancel·lació. Caducitat.
 14. El règim dels establiments penitenciaris. Classificació dels diferents tipus d'establiment i les seves característiques. El règim ordinari. El règim tancat: criteris d'aplicació i característiques. El règim obert. El règim de preventius.
 15. El tractament penitenciari: concepte, finalitat i principis. Objectius i elements de tractament. Tractament en règim de comunitat terapèutica. El programa individualitzat de tractament. La classificació de penats. Els permisos de sortida.
 16. Formes especials d'execució de les penes. Unitats dependents. Establiments o departaments mixtos. Departament per a joves. Unitats de mares. Unitats extrapenitenciàries. Unitats psiquiàtriques penitenciàries: organització, característiques i intervenció penitenciària.
 17. El control de l'activitat penitenciària. Òrgans judicials competents. Els recursos contra les seves resolucions. Peticions, queixes i recursos dels interns.
 18. L'organització dels centres penitenciaris a Catalunya: estructura. Òrgans unipersonals. Òrgans col·legiats.

  3 Justícia juvenil, atenció a les víctimes i mediació penal

 19. La normativa de justícia juvenil aplicable a Catalunya: internacional, estatal i autonòmica. Les mesures susceptibles de ser imposades d'acord amb la legislació reguladora de la responsabilitat penal dels menors: tipus de mesures. Les regles generals i especials d'aplicació i durada de les mesures. L'execució de les mesures d'acord amb la normativa legal i reglamentària reguladora de la responsabilitat penal dels menors: les regles comunes; les regles específiques per a l'execució de les mesures no privatives de llibertat i privatives de llibertat.
 20. Normativa de les mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Normativa de l'Estatut de la víctima del delicte. La mediació i reparació a la jurisdicció penal i el programa de justícia restaurativa a Catalunya.

Curso Online

Cos Superior Generalitat

RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
PART GENERAL (60 TEMES). Curs de 6 mesos amb pagament en dos terminis.

Plazos:

1° Plazo: 386€

2° Plazo: 258€

644 €
PAGOS A PLAZOS

Octubre-2020: 386€

Noviembre-2020: 258€

Inscribirme
PART GENERAL (60 TEMES). Curs de 9 mesos amb pagament en dos terminis.

Plazos:

1° Plazo: 451€

2° Plazo: 301€

752 €
PAGOS A PLAZOS

Octubre-2020: 451€

Diciembre-2020: 301€

Inscribirme
PART GENERAL (60 TEMES). Curs amb pagament al comptat. 10 per cent de descompte ja inclòs en el preu.
Duración: 270 días
677 € Inscribirme
PART GENERAL (60 TEMES). Curs amb pagament al comptat. 10 per cent de descompte ja inclòs en el preu.
Duración: 180 días
579 € Inscribirme
-

Pago a Plazos: si compran del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo se les cobra el siguiente mes. Si la compran la realizan entre el 16 y el 30, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Juristes Criminòlegs Execució Penal

 • Temari 1 Cos Superior, Part Comuna a totes les opcions, de la Generalitat de Catalunya

  Temari 1 Cos Superior, Part Comuna a totes les ...

  45€
 • Temari 2 Cos Superior, Part Comuna a totes les opcions, Generalitat de Catalunya

  Temari 2 Cos Superior, Part Comuna a totes les ...

  45€
 • Temari 3 Cos Superior, Part Comuna a totes les opcions, de la Generalitat de Catalunya

  Temari 3 Cos Superior, Part Comuna a totes les ...

  45€
 • Temari 4 Cos Superior Part Comuna a totes les opcions de la Generalitat de Catalunya

  Temari 4 Cos Superior Part Comuna a totes les o...

  47€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 18€ 164€
antes 182€
Comprar la colección
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test