Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Execució Penal Generalitat de Catalunya

Ingenieros y Técnicos

Prepara't amb nosaltres

T'oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s'adapti a tu! Informa't sobre les nostres metodologies:

Classes per Videoconferències i Curs Online

>  La Generalitat aprova l'oferta d'ocupació pública més important dels darrers anys: més de 7.700 places

Información Básica

Oposición
Execució Penal Generalitat de Catalunya
Organismo
Generalitat de Catalunya-
Tipo de personal
Funcionario
Año
2019
Titulación requerida
Llicenciat o equivalent
Estado
Próxima Convocatoria

Tareas

Les funcions que corresponen a les persones funcionàries del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, psicologia, són les que corresponen a l’estudi, la proposta, el control, l'execució i la inspecció de les tasques tècniques derivades de llur titulació acadèmica. Més concretament i pel que fa als llocs de treball de tècnic/a superior psicòleg/òloga de l’àmbit funcional d’execució penal objecte d’aquesta convocatòria, els corresponen les següents funcions:

a) Realitzar la diagnosi psicològica de les persones implicades en processos penals sobre les quals l’autoritat judicial o el Ministeri fiscal hagi sol•licitat una intervenció o hagi imposat una mesura o condemna ja sigui en medi comunitari o en centres d’internament.

b) Elaborar, executar i avaluar l’impacte de programes d’intervenció terapèutica i tractament psicològic de les persones esmentades.

c) Donar atenció personalitzada i integral de les persones esmentades i també a les víctimes.

d) Elaborar els informes propis de la seva disciplina a demanda de l’autoritat judicial, del ministeri fiscal o del Departament competent en matèria d’execució penal en relació amb les persones implicades en el procés penal.

Fins que aquesta convocatòria es resolgui, no es poden amortitzar, transformar ni modificar substancialment les places convocades, si no és en compliment de les normes de procediment administratiu.

Observaciones

Veure convocatories:

>> Juristes Execució Penal 

>> Psicolegs Execució Penal

>> Assistents Socials Execució Penal 

DOGC 16/04/2010: El procediment de selecció dels aspirants és el de concurs oposició.

FASE D'OPOSICIÓ

a) Primera prova. De caràcter obligatori i eliminatori. Consta de tres exercicis

Primer exercici. Qüestionari sobre la part general del temari.

De caràcter obligatori, consisteix a respondre un qüestionari de 100 preguntes tancades (més 5 de reserva), amb quatre opcions de resposta de les quals només una és correcta, relacionades amb les qüestions del programa publicat mitjançant la Resolució GAP/357/2006, de 14 de febrer (DOGC núm. 4579, de 23.2.2006), per la qual s'aprova i es fa pública la part general del temari de les proves selectives per a l'accés al cos de diplomatura i de titulació superior de la Generalitat de Catalunya.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici que no podrà ser superior a 1 hora i 20 minuts.

La qualificació de l'exercici és de 0 a 5 punts.

Segon exercici. Qüestionari sobre la part específica del temari.

De caràcter obligatori, consisteix a respondre un qüestionari de 100 preguntes tancades (més 5 de reserva), amb quatre opcions de resposta de les quals només una és correcta, relacionades amb les qüestions del programa

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici que no podrà ser superior a 1 hora i 20 minuts.

La qualificació de l'exercici és de 0 a 5 punts.

Tercer exercici. Qüestionari sobre la part del temari corresponent a l’àmbit d’execució penal.

De caràcter obligatori i eliminatori, consisteix a respondre un qüestionari de 100 preguntes tancades (més 5 de reserva), amb quatre opcions de resposta de les quals només una és correcta, relacionades amb les qüestions del programa publicat

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici que no podrà ser superior a 1 hora i 20 minuts.

La qualificació de l'exercici és de 0 a 5 punts.

Als efectes de qualificar els exercicis d’aquesta prova, les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no seran tingudes en compte, i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d'una resposta encertada. Per efectuar la valoració de cada exercici s'aplicarà la fórmula següent:

 

 

(A - E/4) x 10

Q

=

--------------------------------

 

 

n

Q= qualificació resultant.

A= nombre d'encerts.

E= nombre d'errors.

n= nombre de preguntes.

En cas que el tribunal acordés l'anul·lació d'alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d'una, s'inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les 5 preguntes de reserva, i així successivament.

La puntuació final d’aquesta primera prova s'obtindrà de la suma de les qualificacions obtingudes en els tres exercicis. Per superar la prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 7,5 punts.

b) Segona prova.

De caràcter obligatori i eliminatori. Consta de dos exercicis

Primer exercici. Supòsit pràctic

De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a resoldre per escrit un supòsit pràctic elegit per l'aspirant entre els quatre que proposarà el tribunal relacionat amb el temari corresponent a l’àmbit funcional d’execució penal i amb les funcions a desenvolupar pròpies dels llocs de treball convocats del l’àmbit funcional d’execució penal del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, psicologia. A aquests efectes es plantejaran deu qüestions sobre el supòsit plantejat i la correcta resolució de cadascuna tindrà el mateix pes en la puntuació final.

Per a la valoració d’aquest exercici, el tribunal tindrà en compte tant els coneixements acreditats per les persones participants i la capacitat per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, com la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat pel que fa a la seva expressió i presentació. A aquests efectes, el tribunal qualificador aprovarà amb caràcter previ a la seva celebració els criteris de correcció dels supòsits plantejats. 

Els exercicis realitzats pels aspirants seran corregits almenys per dos vocals. Per tal de determinar la puntuació definitiva, en cas que la diferència entre les puntuacions atorgades sigui inferior a 2 punts, se’n farà la puntuació mitja; en el cas que aquesta diferència sigui superior a 2 punts, es realitzarà una altra correcció per part d’un vocal diferent i aquesta darrera serà la puntuació a atorgar, sempre que estigui compresa entre les dues inicials.

Per a la realització d’aquest exercici, els aspirants podran disposar de material i de documentació en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari.

Els tribunal qualificador adoptarà les mesures necessàries per garantir que l’exercici que realitzin els aspirants sigui corregits sense que es conegui la identitat dels/de les aspirants que hi participen.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 2 hores.

La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.

Segon exercici. Adequació psicoprofessional

De caràcter obligatori i eliminatori, consisteix en la realització d’una prova psicotècnica adreçada a avaluar la competència psicosocial dels aspirants per exercir les tasques inherents al cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, psicologia, de l’àmbit funcional d’execució penal.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici que no podrà excedir les dues hores.

La qualificació de l’exercici és d’apte o de no apte. Seran aptes els aspirants que s’adeqüin al perfil professional del cos objecte de la convocatòria aprovat pel tribunal qualificador, i no aptes en cas contrari.

La puntuació final d’aquesta prova es correspondrà amb la qualificació obtinguda al primer exercici. Per superar la prova caldrà superar cadascun dels exercicis.

c) Tercera prova: coneixements de llengua

Primer exercici: coneixements de llengua catalana.

De caràcter obligatori i eliminatori, consisteix a realitzar, davant membres del tribunal i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, un exercici, que consta de dues parts.

Primera. S'hi avaluaran el domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text de 200 paraules com a mínim; de la comprensió lectora, per mitjà de la lectura i preguntes sobre un text escrit, i de la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d'avaluació del coneixement de l'ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.

Segona. S'hi avaluarà l'expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i d'una conversa i/o exposició sobre temes generals d'actualitat.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts per a la primera part i 30 minuts per a la segona.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a.

Segon exercici: coneixements de llengua castellana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exemptes.

Per tal d'acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 2.5.2, les persones aspirants hauran de realitzar un exercici, que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si s'escau, amb els assessors especialistes que aquest designi. Aquest exercici serà avaluat pel tribunal.

El temps per a la realització d'aquest exercici no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a.

d) Quarta prova: comprovació de les causes d’exclusió mèdica.

El resultat d'aquesta prova serà d'apte o de no apte.

El tribunal, d'acord amb l'ordre establert en la puntuació total obtinguda, convocarà els aspirants a realitzar la comprovació que la persona aspirant no està inclosa en cap de les exclusions mèdiques indicades a l’annex 2 que duran a terme els serveis mèdics indicats pel tribunal.

En aquest reconeixement mèdic s’aplicaran les tècniques mèdiques d’ús convencional que es considerin oportunes, analítiques d’orina i les exploracions o proves complementaries que els equips mèdics, designats pel tribunal qualificador, creguin oportunes. Cada una de les proves mèdiques a realitzar es faran en una única crida en els dies i hores que es determinin.

Les persones aspirants hauran d’emplenar un qüestionari relatiu al seu estat de salut que se’ls lliurarà el dia del reconeixement mèdic.

El fet de no emplenar el qüestionari, així com l’omissió intencionada i/o la falsedat de les dades sol•licitades, comportarà l’exclusió de la persona aspirant del procés selectiu.

Les persones aspirants que tinguin alguna de les causes d’exclusió establertes a l’annex 2, seran declarades no aptes i quedaran excloses del procés selectiu.

El nombre d'aspirants convocats per realitzar aquesta prova es correspondrà amb el nombre total de places previstes per realitzar el curs selectiu , d’acord amb l’ordre de puntuació obtingut en les proves anteriors. En cas d’empat en la puntuació s’aplicaran els criteris de desempat del punt 10.3 d’aquestes bases.

En el cas que algun aspirant sigui declarat no apte, el tribunal podrà ampliar la convocatòria a aquesta prova per tal d'assolir un total de nnn aspirants entre aptes, com a màxim, a fi de cobrir la totalitat de places previstes.

Per Psicòlegs d’Execució Penal i Juristes criminòlegs

TEMARI ESPECÍFIC EXECUCIÓ PENAL

DOGC núm. 5609 16/4/10

Tema 1

Marc legal en matèria penitenciària (I): la Constitució espanyola. L’Estatut d’autonomia de Catalunya. La Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària. El jutge de vigilància penitenciària a la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. Referència a la normativa internacional en matèria penitenciària.

Tema 2

Marc legal en matèria penitenciària (II): el Reial decret 190/1996, de 9 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament penitenciari.

Tema 3

El sistema penitenciari català: organització i estructura. El Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya.

Tema 4

La Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Principi de legalitat i principi de tipicitat. Circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal. Sistema de penes i mesures. La presó preventiva.

Tema 5

L’ingrés en un centre penitenciari: procediment i tràmits d’ingrés. L’entrevista d’ingrés, aspectes rellevants. Classificació interior. Sistema de classificació en graus de tractament. El principi de flexibilitat. Variables que hi intervenen i criteris de classificació. Procediment de classificació inicial.

Tema 6

La població interna: drets i deures. La relació especial de subjecció jurídica dels interns i internes. Participació dels interns en les activitats de l’establiment. Característiques genèriques de la població encarcerada a Catalunya. Principals indicadors dels serveis penitenciaris i rehabilitació, problemàtiques, etc. Especificitats d’intervenció a l’àmbit penitenciari: joves, dones i estrangeria.

Tema 7

Els beneficis penitenciaris: tipus, finalitat i procediment de concessió. Els permisos: concepte, naturalesa i tipus. Procediment de concessió. Les sortides programades. Altres modalitats d’execució de programes de tractament en interns en segon grau.

Tema 8

El disseny curricular: àmbits d’intervenció; àmbit de formació de persones adultes; àmbit del context jurídic, social i cultural; àmbit de prevenció, salut i desenvolupament cultural; àmbit del món laboral i àmbit d’atenció especialitzada.

Tema 9

Programes d’atenció especialitzada: programa d’intervenció en conductes addictives. Programa d’intervenció en conductes d’agressió sexual. Programa d’intervenció en delictes violents. Programa d’intervenció en conductes de violència domèstica.

Tema 10

Programes generals d’intervenció: programes de preparació de permisos. Programa de sortides programades. Programa de prevenció de suïcidis. Programa d’intervenció en règim tancat. Programes de competència psicosocial. Sistema d’avaluació i motivació.

Tema 11

La formació reglada de persones adultes al sistema penitenciari català: programa d’ensenyaments inicials i bàsics. Programa de formació bàsica (formació instrumental i educació secundària). Preparació d’accés a estudis superiors i formació complementària. Estudis superiors a distància. Competències per a la societat de la informació.

Tema 12

L’educació social en el sistema penitenciari català: programa marc d’educació social. Programa marc d’educació per a la convivència en diversitat. Programa marc de les arts visuals, plàstiques, escèniques i audiovisuals. Programa de biblioteques. Pràctica esportiva. Eureka i altres projectes culturals (dies mundials, commemoracions, etc.).

Tema 13

Avaluació i gestió del risc des de l’àmbit de la rehabilitació: RISCANVI, Programa telemàtic de supervisió de sortides, Programa de tractament farmacològic com a coadjuvant del Programa d’intervenció en conductes d’agressió sexual. Avaluació dels programes d’intervenció i la reincidència.

Tema 14

El treball penitenciari: Centre d’Iniciatives per a la Reinserció. Tallers productius, serveis interiors, serveis exteriors.

Tema 15

Els serveis socials d’execució penal: estructura. Especificitat de la intervenció i objectius. El diagnòstic social en l’àmbit dels serveis socials d’execució penal. Indicadors socials d’avaluació.

Tema 16

Òrgans de participació social. Comissió Interinstitucional per a la Reinserció Social i Taules de Participació Social. Entitats col·laboradores i de voluntariat.

Tema 17

El règim obert: objectius, concepte i finalitat. Modalitats. Classes d’establiments i criteris de destinació. Les unitats dependents: concepte i característiques diferencials. Les sortides de cap de setmana.

Tema 18

La llibertat condicional: procediment de proposta, elevació i seguiment.

Tema 19

El marc legal de la justícia juvenil: normativa de Nacions Unides i d’organismes europeus en matèria de justícia juvenil. La Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, i normativa reglamentària de desenvolupament.

Tema 20

Les competències de la Generalitat en matèria de justícia juvenil i la participació dels altres organismes públics i privats. La Llei 27/2001, de 31 de desembre, de justícia juvenil: objecte i estructura. Els principis rectors d’actuació de les administracions públiques en aquest àmbit. La normativa de desenvolupament.

Tema 21

El tractament legal dels menors d’edat: els menors de 14 anys, els majors de 14 I menors de 18 anys. El procés penal davant la jurisdicció de menors: estructura de les diferents fases del procediment. La competència del jutge de menors, l’actuació del Ministeri Fiscal, el paper de la defensa. Les víctimes i els perjudicats i l’acusació particular. El règim de recursos. El tractament legal de la responsabilitat civil.

Tema 22

Les funcions de l’equip tècnic en la jurisdicció de menors. Composició i organització dels equips tècnics a Catalunya. L’assessorament tècnic en les diferents fases del procediment judicial: finalitat, destinataris, objectius, metodologia. L’informe d’assessorament tècnic.

Tema 23

La mediació en la jurisdicció de menors: requisits, objectius, fases del procés de mediació i reparació. Models de mediació. La víctima i l’infractor. El rol del mediador.

Tema 24

El catàleg de mesures de la Llei orgànica 5/2000. Les regles per a l’aplicació de les mesures. El tractament legal en cas de pluralitat de mesures. La suspensió condicional de la mesura. La modificació de les mesures. La prescripció dels fets delictius i les mesures.

Tema 25

Les regles generals de l’execució de les mesures. La competència judicial en l’execució de les mesures. La competència de les comunitats autònomes en l’execució de les mesures. Els principis inspiradors de l’execució de les mesures. El trencament de la mesura i els seus efectes. La incidència de la majoria d’edat en l’execució de les mesures.

Tema 26

L’execució de les mesures no privatives de llibertat. El procediment per iniciar l’execució de les mesures. L’elaboració del programa individualitzat d’execució de cada mesura. Els tipus d’informes a elaborar i la seva periodicitat.

Tema 27

La composició, organització i funcions dels equips de medi obert de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions del tècnic de medi obert. Els recursos comunitaris per a l’execució de les mesures.

Tema 28

La finalitat dels centres educatius de justícia juvenil i els principis inspiradors de la seva activitat. El procediment per iniciar l’execució de les mesures. Els drets i les obligacions dels menors internats.

Tema 29

La normativa de funcionament dels centres educatius de justícia juvenil. El règim de sortides, permisos i comunicacions dels menors internats. El sistema de peticions, queixes i recursos. La informació al menor i als seus representants. Les prestacions dels centres.

Tema 30

Les funcions de vigilància i seguretat dels centres educatius. Els seus mitjans de contenció. El règim disciplinari dels centres educatius. Les funcions d’inspecció dels centres educatius.

Tema 31

L’actuació educativa institucional dels centres educatius. El projecte educatiu del centre educatiu. El projecte educatiu individualitzat del menor. Els programes generals i d’actuació especialitzada. La tutoria. El sistema motivacional dels centres. Els seus protocols d’actuació.

Tema 32

L’organització i l’encàrrec dels centres de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions dels òrgans unipersonals i dels òrgans col·legiats dels centres. Les funcions dels professionals dels centres.

Tema 33

Mesures penals alternatives: referències al Codi penal i normativa reglamentària.

Tema 34

Objectius i principis bàsics d’actuació. Funcions dels tècnics de mesures d’execució penal a la comunitat, control de l’execució, suport socioeducatiu, compliments d’obligacions i/o tractaments i participació comunitària. Els principis d’igualtat davant la llei, dels drets i garanties, de la individualització de les respostes, de la corresponsabilització, de la transitorietat i temporalitat de la intervenció, de la intervenció mínima i de la responsabilització social.

Tema 35

Els treballs en benefici de la comunitat, els programes formatius, les mesures de seguretat: Definició i característiques, marc legal, llocs on s’executen i metodologia de la intervenció.

Tema 36

Les formes substitutives d’execució de les penes privatives de llibertat: definició i característiques, marc legal, llocs on s’executen i metodologia de la intervenció.

Tema 37

Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere i normativa de desenvolupament.

Tema 38

Oficina d’atenció a la víctima del delicte: principis d’intervenció i instruments d’avaluació. Programes d’intervenció: Programa d’intervenció inicial, Programa de seguiment, Programa d’orientació judicial, Programa de gestió de mesures de protecció, Programa d’atenció psicològica, Programa d’acompanyament a l’acte de judici oral, Programa d’atenció i seguiment social, Programa de Pla d’autoprotecció i Programa d’intervenció en els jutjats de violència sobre la dona.

Tema 39

Programa de mediació i reparació penal. Principis d’intervenció i programes d’intervenció: Programa de mediació als centres penitenciaris, Programa de mediació en els òrgans judicials i Programa de mediació en coordinació amb el Centre de Mediació de Dret Privat.

Tema 40

Programa d’assessorament tècnic penal. Principis d’intervenció i programes d’intervenció: Assessorament tècnic oficiat d’encausats, assessorament tècnic oficiat de formes substitutives de les penes privatives de llibertat, assessorament tècnic oficiat de víctimes i/o testimonis, suport a l’exploració judicial. Credibilitat del relat del testimoni. Competències professionals d’assessorament tècnic penal

Barcelona

Temari comú Cossos Especials

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
21-01-2021 J de 16:00 a 21:00 182 € /mes Inscribirme

Curso Online

Temari comú Cossos Especials

RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA

Duración: 180 días
476 € Inscribirme
-

Pago a Plazos: si compran del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo se les cobra el siguiente mes. Si la compran la realizan entre el 16 y el 30, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Convocatorias anteriores

Clases por videoconferencia

Temari comú Cossos Especials

Tenemos centros especializados en esta preparación y podrás ver los distintos horarios de los grupos que organizan nuestros centros para que elijas el que más te conviene.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO 10% dto. sobre PVP indicado CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRICULA
01-10-2020 J de 16:00 a 21:00 141.50 € /mes Barcelona Suscribirme

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!


SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test