Execució Penal Generalitat de Catalunya

 

Prepara't amb nosaltres

T'oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s'adapti a tu! Informa't sobre les nostres metodologies:

Classes per videoconferència i Curs Online

Veure convocatories:

>> Psicolegs Execució Penal

>> Treball Social Execució Penal 

Funcions

Les funcions que corresponen a les persones funcionàries del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, psicologia, són les que corresponen a l’estudi, la proposta, el control, l'execució i la inspecció de les tasques tècniques derivades de llur titulació acadèmica. Més concretament i pel que fa als llocs de treball de tècnic/a superior psicòleg/òloga de l’àmbit funcional d’execució penal objecte d’aquesta convocatòria, els corresponen les següents funcions:

a) Realitzar la diagnosi psicològica de les persones implicades en processos penals sobre les quals l’autoritat judicial o el Ministeri fiscal hagi sol•licitat una intervenció o hagi imposat una mesura o condemna ja sigui en medi comunitari o en centres d’internament.

b) Elaborar, executar i avaluar l’impacte de programes d’intervenció terapèutica i tractament psicològic de les persones esmentades.

c) Donar atenció personalitzada i integral de les persones esmentades i també a les víctimes.

d) Elaborar els informes propis de la seva disciplina a demanda de l’autoritat judicial, del ministeri fiscal o del Departament competent en matèria d’execució penal en relació amb les persones implicades en el procés penal.

DOGC 16/04/2010: El procediment de selecció dels aspirants és el de concurs oposició.

FASE D'OPOSICIÓ

a) Primera prova. De caràcter obligatori i eliminatori. Consta de tres exercicis

Primer exercici. Qüestionari sobre la part general del temari.

De caràcter obligatori, consisteix a respondre un qüestionari de 100 preguntes tancades (més 5 de reserva), amb quatre opcions de resposta de les quals només una és correcta, relacionades amb les qüestions del programa publicat mitjançant la Resolució GAP/357/2006, de 14 de febrer (DOGC núm. 4579, de 23.2.2006), per la qual s'aprova i es fa pública la part general del temari de les proves selectives per a l'accés al cos de diplomatura i de titulació superior de la Generalitat de Catalunya.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici que no podrà ser superior a 1 hora i 20 minuts.

La qualificació de l'exercici és de 0 a 5 punts.

Segon exercici. Qüestionari sobre la part específica del temari.

De caràcter obligatori, consisteix a respondre un qüestionari de 100 preguntes tancades (més 5 de reserva), amb quatre opcions de resposta de les quals només una és correcta, relacionades amb les qüestions del programa

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici que no podrà ser superior a 1 hora i 20 minuts.

La qualificació de l'exercici és de 0 a 5 punts.

Tercer exercici. Qüestionari sobre la part del temari corresponent a l’àmbit d’execució penal.

De caràcter obligatori i eliminatori, consisteix a respondre un qüestionari de 100 preguntes tancades (més 5 de reserva), amb quatre opcions de resposta de les quals només una és correcta, relacionades amb les qüestions del programa publicat

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici que no podrà ser superior a 1 hora i 20 minuts.

La qualificació de l'exercici és de 0 a 5 punts.

Als efectes de qualificar els exercicis d’aquesta prova, les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no seran tingudes en compte, i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d'una resposta encertada. Per efectuar la valoració de cada exercici s'aplicarà la fórmula següent:

 

 

(A - E/4) x 10

Q

=

--------------------------------

 

 

n

Q= qualificació resultant.

A= nombre d'encerts.

E= nombre d'errors.

n= nombre de preguntes.

En cas que el tribunal acordés l'anul·lació d'alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d'una, s'inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les 5 preguntes de reserva, i així successivament.

La puntuació final d’aquesta primera prova s'obtindrà de la suma de les qualificacions obtingudes en els tres exercicis. Per superar la prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 7,5 punts.

b) Segona prova.

De caràcter obligatori i eliminatori. Consta de dos exercicis

Primer exercici. Supòsit pràctic

De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a resoldre per escrit un supòsit pràctic elegit per l'aspirant entre els quatre que proposarà el tribunal relacionat amb el temari corresponent a l’àmbit funcional d’execució penal i amb les funcions a desenvolupar pròpies dels llocs de treball convocats del l’àmbit funcional d’execució penal del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, psicologia. A aquests efectes es plantejaran deu qüestions sobre el supòsit plantejat i la correcta resolució de cadascuna tindrà el mateix pes en la puntuació final.

Per a la valoració d’aquest exercici, el tribunal tindrà en compte tant els coneixements acreditats per les persones participants i la capacitat per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, com la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat pel que fa a la seva expressió i presentació. A aquests efectes, el tribunal qualificador aprovarà amb caràcter previ a la seva celebració els criteris de correcció dels supòsits plantejats. 

Els exercicis realitzats pels aspirants seran corregits almenys per dos vocals. Per tal de determinar la puntuació definitiva, en cas que la diferència entre les puntuacions atorgades sigui inferior a 2 punts, se’n farà la puntuació mitja; en el cas que aquesta diferència sigui superior a 2 punts, es realitzarà una altra correcció per part d’un vocal diferent i aquesta darrera serà la puntuació a atorgar, sempre que estigui compresa entre les dues inicials.

Per a la realització d’aquest exercici, els aspirants podran disposar de material i de documentació en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari.

Els tribunal qualificador adoptarà les mesures necessàries per garantir que l’exercici que realitzin els aspirants sigui corregits sense que es conegui la identitat dels/de les aspirants que hi participen.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 2 hores.

La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.

Segon exercici. Adequació psicoprofessional

De caràcter obligatori i eliminatori, consisteix en la realització d’una prova psicotècnica adreçada a avaluar la competència psicosocial dels aspirants per exercir les tasques inherents al cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, psicologia, de l’àmbit funcional d’execució penal.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici que no podrà excedir les dues hores.

La qualificació de l’exercici és d’apte o de no apte. Seran aptes els aspirants que s’adeqüin al perfil professional del cos objecte de la convocatòria aprovat pel tribunal qualificador, i no aptes en cas contrari.

La puntuació final d’aquesta prova es correspondrà amb la qualificació obtinguda al primer exercici. Per superar la prova caldrà superar cadascun dels exercicis.

c) Tercera prova: coneixements de llengua

Primer exercici: coneixements de llengua catalana.

De caràcter obligatori i eliminatori, consisteix a realitzar, davant membres del tribunal i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, un exercici, que consta de dues parts.

Primera. S'hi avaluaran el domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text de 200 paraules com a mínim; de la comprensió lectora, per mitjà de la lectura i preguntes sobre un text escrit, i de la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d'avaluació del coneixement de l'ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.

Segona. S'hi avaluarà l'expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i d'una conversa i/o exposició sobre temes generals d'actualitat.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts per a la primera part i 30 minuts per a la segona.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a.

Segon exercici: coneixements de llengua castellana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exemptes.

Per tal d'acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 2.5.2, les persones aspirants hauran de realitzar un exercici, que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si s'escau, amb els assessors especialistes que aquest designi. Aquest exercici serà avaluat pel tribunal.

El temps per a la realització d'aquest exercici no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a.

d) Quarta prova: comprovació de les causes d’exclusió mèdica.

El resultat d'aquesta prova serà d'apte o de no apte.

El tribunal, d'acord amb l'ordre establert en la puntuació total obtinguda, convocarà els aspirants a realitzar la comprovació que la persona aspirant no està inclosa en cap de les exclusions mèdiques indicades a l’annex 2 que duran a terme els serveis mèdics indicats pel tribunal.

En aquest reconeixement mèdic s’aplicaran les tècniques mèdiques d’ús convencional que es considerin oportunes, analítiques d’orina i les exploracions o proves complementaries que els equips mèdics, designats pel tribunal qualificador, creguin oportunes. Cada una de les proves mèdiques a realitzar es faran en una única crida en els dies i hores que es determinin.

Les persones aspirants hauran d’emplenar un qüestionari relatiu al seu estat de salut que se’ls lliurarà el dia del reconeixement mèdic.

El fet de no emplenar el qüestionari, així com l’omissió intencionada i/o la falsedat de les dades sol•licitades, comportarà l’exclusió de la persona aspirant del procés selectiu.

Les persones aspirants que tinguin alguna de les causes d’exclusió establertes a l’annex 2, seran declarades no aptes i quedaran excloses del procés selectiu.

El nombre d'aspirants convocats per realitzar aquesta prova es correspondrà amb el nombre total de places previstes per realitzar el curs selectiu , d’acord amb l’ordre de puntuació obtingut en les proves anteriors. En cas d’empat en la puntuació s’aplicaran els criteris de desempat del punt 10.3 d’aquestes bases.

En el cas que algun aspirant sigui declarat no apte, el tribunal podrà ampliar la convocatòria a aquesta prova per tal d'assolir un total de nnn aspirants entre aptes, com a màxim, a fi de cobrir la totalitat de places previstes.

RESOLUCIÓ JUS/3221/2022,, de 20 d'octubre, per la qual s'aproven els temaris de les proves selectives per proveir places de l'àmbit funcional d'execució penal de personal funcionari d'administració general i especial de la Generaltiat de Catalunya.

TEMARI ESPECÍFIC EXECUCIÓ PENAL, PSICOLOGIA

 1. El dret penal: concepte. El Codi penal vigent: principis i estructura. El delicte: concepte, classes i elements. Les persones criminalment responsables dels delictes. Les causes eximents de la responsabilitat penal. Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.
 2. La pena: concepte i classes. La mesura de seguretat: concepte i classes. Principis de legalitat i tipicitat penals. Els òrgans jurisdiccionals penals.
 3. Marc legal estatal en matèria penitenciària: la Llei orgànica general penitenciària (LOGP), el Reglament penitenciari (RP).
 4. Les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria penitenciària en l'Estatut d'autonomia. El sistema penitenciari català: organització i estructura. El Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya (ROFSEPC).
 5. Delinqüència: conceptes bàsics, principals models explicatius. El model risc- necessitat-responsivitat d'Andrews i Bonta. Models d'intervenció en la rehabilitació de delinqüents: principals models, característiques dels programes efectius.
 6. Característiques principals de la població encarcerada. Elements comuns quant a problemàtiques (salut mental, addiccions, dones, joves i origen).
 7. Drets i deures dels interns. Voluntarietat en el tractament i l'entrevista motivacional.
 8. L'avaluació i la gestió del risc de les conductes problema (reincidència delictiva i altres). RisCanvi i projectes associats a la gestió del risc.
 9. La intervenció al sistema penitenciaris: el Programa individual de tractament (PIT), el Sistema d'Avaluació i Motivació (SAM), el Programa de participació i convivència i els programes de treball en medi obert.
 10. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 1: els programes de rehabilitació fonamentats en les necessitats dels individus (programes socioeducatius i psicoeducatius).
 11. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 2. Atenció especialitzada: violència, addicions, violència autodirigida (autolesions i suïcidis).
 12. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 3: àmbit de formació de persones adultes; àmbit del context jurídic, social i cultural; àmbit del desenvolupament personal i la salut.
 13. La classificació en graus de tractament: variables implicades.
 14. Les sortides programades i els permisos: criteris i procediment.
 15. El règim obert: objectius, concepte i finalitat. Modalitats. Classes d'establiments i criteris de destinació. Les unitats dependents: concepte i característiques diferencials. Les sortides de cap de setmana. La llibertat condicional: modalitats, procediment de proposta, elevació i seguiment.
 16. Els serveis socials d'execució penal: estructura. Especificitat de la intervenció i objectius. El diagnòstic social en l'àmbit dels serveis socials d'execució penal. Indicadors socials d'avaluació
 17. La Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors, i normativa reglamentària de desenvolupament. Les competències de la Generalitat en matèria de justícia juvenil i la participació dels altres organismes públics i privats. La Llei de justícia juvenil: objecte i estructura. El procés penal davant la jurisdicció de menors: estructura de les diferents fases del procediment.
 18. Les funcions de l'equip tècnic en la jurisdicció de menors. Composició i organització dels equips tècnics a Catalunya. L'assessorament tècnic en les diferents fases del procediment judicial: finalitat, destinataris, objectius, metodologia. L'informe d'assessorament tècnic.
 19. La mediació en la jurisdicció de menors: requisits, objectius, fases del procés de mediació i reparació. Models de mediació. La víctima i l'infractor. El rol del mediador. La mediació com a pràctica de la justícia restaurativa.
 20. El catàleg de mesures de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors. Les regles generals de l'execució de les mesures. La competència judicial en l'execució de les mesures. La competència de les comunitats autònomes en l'execució de les mesures. Els principis inspiradors de l'execució de les mesures. El SAVRY com a instrument de valoració del risc.
 21. L'execució de les mesures no privatives de llibertat. El procediment per iniciar l'execució de les mesures. L'elaboració del programa individualitzat d'execució de cada mesura. Els tipus d'informes a elaborar i la seva periodicitat.
 22. La composició, l'organització i les funcions dels equips de medi obert de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions del tècnic de medi obert. Els recursos comunitaris per a l'execució de les mesures.
 23. La finalitat dels centres educatius de justícia juvenil i els principis inspiradors de la seva activitat. Els drets i les obligacions dels menors internats.
 24. La normativa de funcionament dels centres educatius de justícia juvenil. El règim de sortides, permisos i comunicacions dels menors internats. La informació al menor i als seus representants legals. Les prestacions dels centres.
 25. L'actuació educativa institucional dels centres educatius. El projecte educatiu del centre educatiu. El projecte educatiu individualitzat del menor. Els programes generals i d'actuació especialitzada. La tutoria. El sistema motivacional dels centres. Els seus protocols d'actuació.
 26. L'organització i l'encàrrec dels centres de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions dels òrgans unipersonals i dels òrgans col·legiats dels centres. Les funcions dels professionals dels centres.
 27. Mesures penals alternatives: referències al Codi penal i normativa reglamentària. Els treballs en benefici de la comunitat, els programes formatius, les mesures de seguretat: Definició i característiques, marc legal, llocs on s'executen i metodologia de la intervenció.
 28. La Llei de l'Estatut de la víctima del delicte. Les oficines d'atenció a la víctima del delicte: principis i programes d'intervenció.
 29. Programa de justícia restaurativa. Principis i programes d'intervenció.
 30. Programa d'assessorament tècnic penal. Principis d'intervenció i programes d'intervenció: Assessorament tècnic oficiat d'encausats, assessorament tècnic oficiat de formes substitutives de les penes privatives de llibertat, assessorament tècnic oficiat de víctimes i/o testimonis, suport a l'exploració judicial. Credibilitat del relat del testimoni. Competències professionals d'assessorament tècnic penal.

TEMARI ESPECÍFIC EXECUCIÓ PENAL, TREBALL SOCIAL

 1. El dret penal: concepte. El Codi penal vigent: principis i estructura. El delicte: concepte, classes i elements. Les persones criminalment responsables dels delictes. Les causes eximents de la responsabilitat penal. Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.
 2. La pena: concepte i classes. La mesura de seguretat: concepte i classes. Principis de legalitat i tipicitat penals. Els òrgans jurisdiccionals penals.
 3. Marc legal en matèria penitenciaria: La Llei orgànica general penitenciària (LOGP), el Reglament penitenciari (RP) i el Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya (ROFSEPC).
 4. Delinqüència: conceptes bàsics, principals models explicatius. El model risc- necessitat-responsivitat d'Andrews i Bonta. Característiques principals de la població encarcerada. Drets i deures dels interns. El treball amb les famílies.
 5. L'avaluació i la gestió del risc de les conductes problema (reincidència delictiva i altres). RisCanvi i projectes associats a la gestió del risc.
 6. La classificació en graus de tractament: variables implicades.
 7. . Les sortides programades, permisos i sortides en article 117: criteris i procediments.
 8. La intervenció al sistema penitenciari: El Programa individual de tractament (PIT), el Sistema d'Avaluació i Motivació (SAM), els programes de treball en medi obert. La llibertat condicional: modalitats, procediment de proposta, elevació i seguiment.
 9. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 1: els programes de rehabilitació fonamentats en les necessitats dels individus (programes socioeducatius i psicoeducatius).
 10. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 2: atenció especialitzada, , àmbit del desenvolupament personal i la salut.
 11. Els serveis socials d'execució penal: estructura. Especificitat de la intervenció i objectius. El diagnòstic social en l'àmbit dels serveis socials d'execució penal. Indicadors socials d'avaluació.
 12. El marc legal de la justícia juvenil: La Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors i normativa reglamentària de desenvolupament. Les competències de la Generalitat en matèria de justícia juvenil i la participació dels altres organismes públics i privats. La Llei de justícia juvenil: objecte i estructura. El procés penal davant la jurisdicció de menors: estructura de les diferents fases del procediment.
 13. Les funcions de l'equip tècnic en la jurisdicció de menors, composició i organització. L'assessorament tècnic en les diferents fases del procediment judicial. Els programes d'assessorament tècnic: finalitat, destinataris, objectius, metodologia, l'informe.v
 14. La justícia restaurativa en la jurisdicció de menors. El programa de mediació: requisits, objectius, fases del procés de mediació i reparació. La víctima i l'infractor. El rol del mediador. Altres solucions extrajudicials. El Programa d'atenció a la víctima de menors infractors.
 15. El catàleg de mesures de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors. Les regles generals de l'execució de les mesures. La competència judicial en l'execució de les mesures. La competència de les comunitats autònomes en l'execució de les mesures. Els principis inspiradors de l'execució de les mesures. El SAVRY com a instrument de valoració del risc.
 16. L'execució de les mesures no privatives de llibertat. L'elaboració del programa individualitzat d'execució de cada mesura. Les funcions del tècnic de medi obert. Els recursos comunitaris per a l'execució de les mesures.
 17. La finalitat dels centres educatius de justícia juvenil i els principis inspiradors de la seva activitat. L'organització i l'encàrrec dels centres de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions dels òrgans unipersonals i dels òrgans col·legiats dels centres. Les funcions dels professionals dels centres. La normativa de funcionament dels centres educatius de justícia juvenil.
 18. L'actuació educativa institucional dels centres educatius. El projecte educatiu del centre educatiu. El projecte educatiu individualitzat del menor. Els programes generals i d'actuació especialitzada. La tutoria. El sistema motivacional dels centres. Els seus protocols d'actuació.
 19. Mesures penals alternatives: referències al Codi penal i normativa reglamentària. Objectius i principis bàsics d'actuació. Funcions dels tècnics de mesures d'execució penal a la comunitat: control de l'execució, suport socioeducatiu, compliment d'obligacions i/o tractaments i participació comunitària. Els treballs en benefici de la comunitat, els programes formatius i les mesures de seguretat: definició i característiques, marc legal, llocs on s'executen i metodologia d'intervenció.
 20. La Llei de l'Estatut de la víctima del delicte. Les oficines d'atenció a la víctima del delicte: principis i programes d'intervenció.
 21. Programa d'assessorament tècnic penal. Principis i programes d'intervenció.

TEMARI ESPECÍFIC EXECUCIÓ PENAL PER A LA TITULACIÓ DE DRET (JURISTES)

Dret processal i penal

 1. Fases del procés penal. Iniciació: la denúncia, la querella i altres formes d'incoació del judici penal. La instrucció. L'anomenada fase intermèdia del procés penal. El judici oral.
 2. Les mesures cautelars i la sentència en el procés penal: mesures restrictives de la llibertat, llibertat provisional i procediment d'habeas corpus.
 3. La sentència. Estructura i contingut. La cosa jutjada penal i els seus límits. Els recursos en el procés penal. El recurs d'empara. Execució de la sentència: jutjats i tribunals sentenciadors, jutjats de vigilància penitenciària i Administració penitenciària
 4. La pena: concepte, classes i finalitats. Les penes privatives de drets. Les penes privatives de llibertat: la pena de presó permanent revisable; la pena de presó; la responsabilitat personal subsidiària per impagament de multes. La pena de multa. Les penes accessòries. La responsabilitat civil derivada dels delictes. Les conseqüències accessòries.
 5. Les regles generals per a l'aplicació de les penes. Les regles especials per a l'aplicació de les penes.
 6. Les mesures de seguretat: concepte i característiques. Classes de mesures: privatives i no privatives de llibertat. L'aplicació de les mesures privatives de llibertat. L'aplicació de les mesures no privatives de llibertat. Concurrència de penes i mesures de seguretat. Modificació de les mesures de seguretat imposades. Trencament de les mesures imposades.
 7. Les formes substitutives de l'execució de les penes privatives de llibertat. La llibertat condicional. Extinció de la responsabilitat criminal: especial referència a l'indult. La prescripció del delicte, de les penes i de les mesures de seguretat. Cancel·lació dels antecedents delictius.
 8. Drets i llibertats dels estrangers: especial referència a l'àmbit penitenciari. El règim dels ciutadans de la Unió Europea. La permanència en territori nacional: l'estada i la residència. La detenció, l'internament i altres mesures cautelars. L'expulsió administrativa i judicial: supòsits, tipus, procediment i efectes. El trasllat de persones condemnades. Asil i refugi. L'extradició. L'ordre europea de detenció i lliurament.

  Dret penitenciari

 9. La normativa penitenciària internacional, estatal i autonòmica aplicable a Catalunya.
 10. Ingressos, conduccions i trasllats. Llibertat i excarceració. Llibertat dels detinguts i presos. Llibertat dels penats.
 11. El règim disciplinari: fonament, àmbit d'aplicació i principis de la potestat disciplinària. Classificació de les faltes i determinació de les sancions. Procediment sancionador. Execució i compliment de sancions. Prescripció i cancel·lació. Caducitat.
 12. El règim dels establiments penitenciaris. Classificació dels diferents tipus d'establiment i les seves característiques. El règim ordinari. El règim tancat: criteris d'aplicació i característiques. El règim obert. El règim de preventius.
 13. El tractament penitenciari: concepte, finalitat i principis. Objectius i elements de tractament. Tractament en règim de comunitat terapèutica. El programa individualitzat de tractament. La classificació de penats. Els permisos de sortida.
 14. Formes especials d'execució de les penes. Unitats dependents. Establiments o departaments mixtos. Departament per a joves. Unitats de mares. Unitats extrapenitenciàries. Unitats psiquiàtriques penitenciàries: organització, característiques i intervenció penitenciària.
 15. El control de l'activitat penitenciària. Òrgans judicials competents. Els recursos contra les seves resolucions. Peticions, queixes i recursos dels interns.
 16. L'organització dels centres penitenciaris a Catalunya: estructura. Òrgans unipersonals. Òrgans col·legiats.

  Justícia juvenil, atenció a les víctimes i mediació penal

 17. La normativa de justícia juvenil aplicable a Catalunya: internacional, estatal i autonòmica. Les mesures susceptibles de ser imposades d'acord amb la legislació reguladora de la responsabilitat penal dels menors: tipus de mesures. Les regles generals i especials d'aplicació i durada de les mesures. L'execució de les mesures d'acord amb la normativa legal i reglamentària reguladora de la responsabilitat penal dels menors: les regles comunes; les regles específiques per a l'execució de les mesures no privatives de llibertat i privatives de llibertat.
 18. Normativa de les mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Normativa de l'Estatut de la víctima del delicte. La mediació i reparació a la jurisdicció penal i el programa de justícia restaurativa a Catalunya.

TEMARI ESPECÍFIC EXECUCIÓ PENAL, EDUCACIÓ SOCIAL

 1. El dret penal: concepte. El Codi penal vigent: principis i estructura. El delicte: concepte, classes i elements. Les persones criminalment responsables dels delictes. Les causes eximents de la responsabilitat penal. Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.
 2. La pena: concepte i classes. La mesura de seguretat: concepte i classes. Principis de legalitat i tipicitat penals. Els òrgans jurisdiccionals penals.
 3. Marc legal en matèria penitenciària: la Llei orgànica general penitenciària (LOGP), el Reglament penitenciari (RP) i el Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya (ROFSEPC).
 4. Delinqüència: conceptes bàsics, principals models explicatius. El model risc-necessitat-responsivitat d'Andrews i Bonta. Característiques principals de la població encarcerada. Drets i deures dels interns.
 5. L'avaluació i la gestió del risc de les conductes problema (reincidència delictiva i altres). RisCanvi i projectes associats a la gestió del risc.
 6. La intervenció al sistema penitenciari: El Programa individual de tractament (PIT), el Sistema d'Avaluació i Motivació (SAM), el Programa de participació i convivència i els programes de treball en medi obert.
 7. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 1: els programes de rehabilitació fonamentats en les necessitats dels individus (programes socioeducatius i psicoeducatius).
 8. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 2. Atenció especialitzada: violència, addicions, violència autodirigida (autolesions i suïcidis).
 9. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 3: àmbit del context jurídic, social i cultural; àmbit del desenvolupament personal i la salut.
 10. La classificació en graus de tractament: variables implicades. Les sortides programades i els permisos.
 11. L'educació social en el sistema penitenciari català: programa marc d'educació social.
 12. El marc legal de la justícia juvenil: La Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors i normativa reglamentària de desenvolupament. Les competències de la Generalitat en matèria de justícia juvenil i la participació dels altres organismes públics i privats. La Llei de justícia juvenil: objecte i estructura. El procés penal davant la jurisdicció de menors: estructura de les diferents fases del procediment.
 13. Les funcions de l'equip tècnic en la jurisdicció de menors, composició i organització. Els programes d'assessorament tècnic: finalitat, destinataris, objectius, metodologia, l'informe. El programa de mediació: requisits, objectius, fases del procés de mediació i reparació. El rol del mediador. Altres solucions extrajudicials. El Programa d'atenció a la víctima de menors infractors.
 14. El catàleg de mesures de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors. Les regles generals de l'execució de les mesures. La competència judicial en l'execució de les mesures. La competència de les comunitats autònomes en l'execució de les mesures. Els principis inspiradors de l'execució de les mesures. El SAVRY com a instrument de valoració del risc.
 15. L'execució de les mesures no privatives de llibertat. L'elaboració del programa individualitzat d'execució de cada mesura. Les funcions del tècnic de medi obert. Els recursos comunitaris per a l'execució de les mesures.
 16. La finalitat dels centres educatius de justícia juvenil i els principis inspiradors de la seva activitat. Els drets i les obligacions dels menors internats. L'organització i l'encàrrec dels centres de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions dels òrgans unipersonals i dels òrgans col·legiats dels centres. Les funcions dels professionals dels centres.
 17. La normativa de funcionament dels centres educatius de justícia juvenil. El règim de sortides, permisos i comunicacions dels menors internats. El sistema de peticions, queixes i recursos. La informació al menor i als seus representants. Les prestacions dels centres.
 18. L'actuació educativa institucional dels centres educatius. El projecte educatiu del centre educatiu. El projecte educatiu individualitzat del menor. Els programes generals i d'actuació especialitzada. La tutoria. El sistema motivacional dels centres. Els seus protocols d'actuació.
 19. Mesures penals alternatives: referencies al Codi penal i normativa reglamentària. Objectius i principis bàsics d'actuació. Funcions dels tècnics de mesures d'execució penal a la comunitat: control de l'execució, suport socioeducatiu, compliment d'obligacions i/o tractaments i participació comunitària. Els treballs en benefici de la comunitat, els programes formatius i les mesures de seguretat: definició i característiques, marc legal, llocs on s'executen i metodologia d'intervenció.
 20. La Llei de l'Estatut de la víctima del delicte. Les oficines d'atenció a la víctima del delicte: principis i programes d'intervenció.
 21. Programa d'assessorament tècnic penal. Principis i programes d'intervenció.

Clases Presenciales Híbridas

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

Curso Online

Temari comú Cossos Especials

Te preparamos a tu ritmo. Formación online que se adapta a tus necesidades y horarios. Temarios y materiales incluídos, excepto en cursos monográficos y de supuestos prácticos.
Además, tendrás acceso a ADAMS Test Premium durante toda tu matrícula. Para que refuerces el estudio de tu preparación con miles de test a tu disposición.
DURACIÓN PRECIO MATRÍCULA
Curso 6 meses
614 € Matricúlate

EJERCICIOS

DOGC 16/04/2010: El procediment de selecció dels aspirants és el de concurs oposició.

FASE D'OPOSICIÓ

a) Primera prova. De caràcter obligatori i eliminatori. Consta de tres exercicis

Primer exercici. Qüestionari sobre la part general del temari.

De caràcter obligatori, consisteix a respondre un qüestionari de 100 preguntes tancades (més 5 de reserva), amb quatre opcions de resposta de les quals només una és correcta, relacionades amb les qüestions del programa publicat mitjançant la Resolució GAP/357/2006, de 14 de febrer (DOGC núm. 4579, de 23.2.2006), per la qual s'aprova i es fa pública la part general del temari de les proves selectives per a l'accés al cos de diplomatura i de titulació superior de la Generalitat de Catalunya.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici que no podrà ser superior a 1 hora i 20 minuts.

La qualificació de l'exercici és de 0 a 5 punts.

Segon exercici. Qüestionari sobre la part específica del temari.

De caràcter obligatori, consisteix a respondre un qüestionari de 100 preguntes tancades (més 5 de reserva), amb quatre opcions de resposta de les quals només una és correcta, relacionades amb les qüestions del programa

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici que no podrà ser superior a 1 hora i 20 minuts.

La qualificació de l'exercici és de 0 a 5 punts.

Tercer exercici. Qüestionari sobre la part del temari corresponent a l’àmbit d’execució penal.

De caràcter obligatori i eliminatori, consisteix a respondre un qüestionari de 100 preguntes tancades (més 5 de reserva), amb quatre opcions de resposta de les quals només una és correcta, relacionades amb les qüestions del programa publicat

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici que no podrà ser superior a 1 hora i 20 minuts.

La qualificació de l'exercici és de 0 a 5 punts.

Als efectes de qualificar els exercicis d’aquesta prova, les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no seran tingudes en compte, i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d'una resposta encertada. Per efectuar la valoració de cada exercici s'aplicarà la fórmula següent:

 

 

(A - E/4) x 10

Q

=

--------------------------------

 

 

n

Q= qualificació resultant.

A= nombre d'encerts.

E= nombre d'errors.

n= nombre de preguntes.

En cas que el tribunal acordés l'anul·lació d'alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d'una, s'inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les 5 preguntes de reserva, i així successivament.

La puntuació final d’aquesta primera prova s'obtindrà de la suma de les qualificacions obtingudes en els tres exercicis. Per superar la prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 7,5 punts.

b) Segona prova.

De caràcter obligatori i eliminatori. Consta de dos exercicis

Primer exercici. Supòsit pràctic

De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a resoldre per escrit un supòsit pràctic elegit per l'aspirant entre els quatre que proposarà el tribunal relacionat amb el temari corresponent a l’àmbit funcional d’execució penal i amb les funcions a desenvolupar pròpies dels llocs de treball convocats del l’àmbit funcional d’execució penal del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, psicologia. A aquests efectes es plantejaran deu qüestions sobre el supòsit plantejat i la correcta resolució de cadascuna tindrà el mateix pes en la puntuació final.

Per a la valoració d’aquest exercici, el tribunal tindrà en compte tant els coneixements acreditats per les persones participants i la capacitat per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, com la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat pel que fa a la seva expressió i presentació. A aquests efectes, el tribunal qualificador aprovarà amb caràcter previ a la seva celebració els criteris de correcció dels supòsits plantejats. 

Els exercicis realitzats pels aspirants seran corregits almenys per dos vocals. Per tal de determinar la puntuació definitiva, en cas que la diferència entre les puntuacions atorgades sigui inferior a 2 punts, se’n farà la puntuació mitja; en el cas que aquesta diferència sigui superior a 2 punts, es realitzarà una altra correcció per part d’un vocal diferent i aquesta darrera serà la puntuació a atorgar, sempre que estigui compresa entre les dues inicials.

Per a la realització d’aquest exercici, els aspirants podran disposar de material i de documentació en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari.

Els tribunal qualificador adoptarà les mesures necessàries per garantir que l’exercici que realitzin els aspirants sigui corregits sense que es conegui la identitat dels/de les aspirants que hi participen.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 2 hores.

La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.

Segon exercici. Adequació psicoprofessional

De caràcter obligatori i eliminatori, consisteix en la realització d’una prova psicotècnica adreçada a avaluar la competència psicosocial dels aspirants per exercir les tasques inherents al cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, psicologia, de l’àmbit funcional d’execució penal.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici que no podrà excedir les dues hores.

La qualificació de l’exercici és d’apte o de no apte. Seran aptes els aspirants que s’adeqüin al perfil professional del cos objecte de la convocatòria aprovat pel tribunal qualificador, i no aptes en cas contrari.

La puntuació final d’aquesta prova es correspondrà amb la qualificació obtinguda al primer exercici. Per superar la prova caldrà superar cadascun dels exercicis.

c) Tercera prova: coneixements de llengua

Primer exercici: coneixements de llengua catalana.

De caràcter obligatori i eliminatori, consisteix a realitzar, davant membres del tribunal i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, un exercici, que consta de dues parts.

Primera. S'hi avaluaran el domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text de 200 paraules com a mínim; de la comprensió lectora, per mitjà de la lectura i preguntes sobre un text escrit, i de la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d'avaluació del coneixement de l'ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.

Segona. S'hi avaluarà l'expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i d'una conversa i/o exposició sobre temes generals d'actualitat.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts per a la primera part i 30 minuts per a la segona.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a.

Segon exercici: coneixements de llengua castellana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exemptes.

Per tal d'acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 2.5.2, les persones aspirants hauran de realitzar un exercici, que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si s'escau, amb els assessors especialistes que aquest designi. Aquest exercici serà avaluat pel tribunal.

El temps per a la realització d'aquest exercici no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a.

d) Quarta prova: comprovació de les causes d’exclusió mèdica.

El resultat d'aquesta prova serà d'apte o de no apte.

El tribunal, d'acord amb l'ordre establert en la puntuació total obtinguda, convocarà els aspirants a realitzar la comprovació que la persona aspirant no està inclosa en cap de les exclusions mèdiques indicades a l’annex 2 que duran a terme els serveis mèdics indicats pel tribunal.

En aquest reconeixement mèdic s’aplicaran les tècniques mèdiques d’ús convencional que es considerin oportunes, analítiques d’orina i les exploracions o proves complementaries que els equips mèdics, designats pel tribunal qualificador, creguin oportunes. Cada una de les proves mèdiques a realitzar es faran en una única crida en els dies i hores que es determinin.

Les persones aspirants hauran d’emplenar un qüestionari relatiu al seu estat de salut que se’ls lliurarà el dia del reconeixement mèdic.

El fet de no emplenar el qüestionari, així com l’omissió intencionada i/o la falsedat de les dades sol•licitades, comportarà l’exclusió de la persona aspirant del procés selectiu.

Les persones aspirants que tinguin alguna de les causes d’exclusió establertes a l’annex 2, seran declarades no aptes i quedaran excloses del procés selectiu.

El nombre d'aspirants convocats per realitzar aquesta prova es correspondrà amb el nombre total de places previstes per realitzar el curs selectiu , d’acord amb l’ordre de puntuació obtingut en les proves anteriors. En cas d’empat en la puntuació s’aplicaran els criteris de desempat del punt 10.3 d’aquestes bases.

En el cas que algun aspirant sigui declarat no apte, el tribunal podrà ampliar la convocatòria a aquesta prova per tal d'assolir un total de nnn aspirants entre aptes, com a màxim, a fi de cobrir la totalitat de places previstes.

PROGRAMA

RESOLUCIÓ JUS/3221/2022,, de 20 d'octubre, per la qual s'aproven els temaris de les proves selectives per proveir places de l'àmbit funcional d'execució penal de personal funcionari d'administració general i especial de la Generaltiat de Catalunya.

TEMARI ESPECÍFIC EXECUCIÓ PENAL, PSICOLOGIA

 1. El dret penal: concepte. El Codi penal vigent: principis i estructura. El delicte: concepte, classes i elements. Les persones criminalment responsables dels delictes. Les causes eximents de la responsabilitat penal. Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.
 2. La pena: concepte i classes. La mesura de seguretat: concepte i classes. Principis de legalitat i tipicitat penals. Els òrgans jurisdiccionals penals.
 3. Marc legal estatal en matèria penitenciària: la Llei orgànica general penitenciària (LOGP), el Reglament penitenciari (RP).
 4. Les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria penitenciària en l'Estatut d'autonomia. El sistema penitenciari català: organització i estructura. El Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya (ROFSEPC).
 5. Delinqüència: conceptes bàsics, principals models explicatius. El model risc- necessitat-responsivitat d'Andrews i Bonta. Models d'intervenció en la rehabilitació de delinqüents: principals models, característiques dels programes efectius.
 6. Característiques principals de la població encarcerada. Elements comuns quant a problemàtiques (salut mental, addiccions, dones, joves i origen).
 7. Drets i deures dels interns. Voluntarietat en el tractament i l'entrevista motivacional.
 8. L'avaluació i la gestió del risc de les conductes problema (reincidència delictiva i altres). RisCanvi i projectes associats a la gestió del risc.
 9. La intervenció al sistema penitenciaris: el Programa individual de tractament (PIT), el Sistema d'Avaluació i Motivació (SAM), el Programa de participació i convivència i els programes de treball en medi obert.
 10. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 1: els programes de rehabilitació fonamentats en les necessitats dels individus (programes socioeducatius i psicoeducatius).
 11. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 2. Atenció especialitzada: violència, addicions, violència autodirigida (autolesions i suïcidis).
 12. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 3: àmbit de formació de persones adultes; àmbit del context jurídic, social i cultural; àmbit del desenvolupament personal i la salut.
 13. La classificació en graus de tractament: variables implicades.
 14. Les sortides programades i els permisos: criteris i procediment.
 15. El règim obert: objectius, concepte i finalitat. Modalitats. Classes d'establiments i criteris de destinació. Les unitats dependents: concepte i característiques diferencials. Les sortides de cap de setmana. La llibertat condicional: modalitats, procediment de proposta, elevació i seguiment.
 16. Els serveis socials d'execució penal: estructura. Especificitat de la intervenció i objectius. El diagnòstic social en l'àmbit dels serveis socials d'execució penal. Indicadors socials d'avaluació
 17. La Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors, i normativa reglamentària de desenvolupament. Les competències de la Generalitat en matèria de justícia juvenil i la participació dels altres organismes públics i privats. La Llei de justícia juvenil: objecte i estructura. El procés penal davant la jurisdicció de menors: estructura de les diferents fases del procediment.
 18. Les funcions de l'equip tècnic en la jurisdicció de menors. Composició i organització dels equips tècnics a Catalunya. L'assessorament tècnic en les diferents fases del procediment judicial: finalitat, destinataris, objectius, metodologia. L'informe d'assessorament tècnic.
 19. La mediació en la jurisdicció de menors: requisits, objectius, fases del procés de mediació i reparació. Models de mediació. La víctima i l'infractor. El rol del mediador. La mediació com a pràctica de la justícia restaurativa.
 20. El catàleg de mesures de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors. Les regles generals de l'execució de les mesures. La competència judicial en l'execució de les mesures. La competència de les comunitats autònomes en l'execució de les mesures. Els principis inspiradors de l'execució de les mesures. El SAVRY com a instrument de valoració del risc.
 21. L'execució de les mesures no privatives de llibertat. El procediment per iniciar l'execució de les mesures. L'elaboració del programa individualitzat d'execució de cada mesura. Els tipus d'informes a elaborar i la seva periodicitat.
 22. La composició, l'organització i les funcions dels equips de medi obert de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions del tècnic de medi obert. Els recursos comunitaris per a l'execució de les mesures.
 23. La finalitat dels centres educatius de justícia juvenil i els principis inspiradors de la seva activitat. Els drets i les obligacions dels menors internats.
 24. La normativa de funcionament dels centres educatius de justícia juvenil. El règim de sortides, permisos i comunicacions dels menors internats. La informació al menor i als seus representants legals. Les prestacions dels centres.
 25. L'actuació educativa institucional dels centres educatius. El projecte educatiu del centre educatiu. El projecte educatiu individualitzat del menor. Els programes generals i d'actuació especialitzada. La tutoria. El sistema motivacional dels centres. Els seus protocols d'actuació.
 26. L'organització i l'encàrrec dels centres de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions dels òrgans unipersonals i dels òrgans col·legiats dels centres. Les funcions dels professionals dels centres.
 27. Mesures penals alternatives: referències al Codi penal i normativa reglamentària. Els treballs en benefici de la comunitat, els programes formatius, les mesures de seguretat: Definició i característiques, marc legal, llocs on s'executen i metodologia de la intervenció.
 28. La Llei de l'Estatut de la víctima del delicte. Les oficines d'atenció a la víctima del delicte: principis i programes d'intervenció.
 29. Programa de justícia restaurativa. Principis i programes d'intervenció.
 30. Programa d'assessorament tècnic penal. Principis d'intervenció i programes d'intervenció: Assessorament tècnic oficiat d'encausats, assessorament tècnic oficiat de formes substitutives de les penes privatives de llibertat, assessorament tècnic oficiat de víctimes i/o testimonis, suport a l'exploració judicial. Credibilitat del relat del testimoni. Competències professionals d'assessorament tècnic penal.

TEMARI ESPECÍFIC EXECUCIÓ PENAL, TREBALL SOCIAL

 1. El dret penal: concepte. El Codi penal vigent: principis i estructura. El delicte: concepte, classes i elements. Les persones criminalment responsables dels delictes. Les causes eximents de la responsabilitat penal. Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.
 2. La pena: concepte i classes. La mesura de seguretat: concepte i classes. Principis de legalitat i tipicitat penals. Els òrgans jurisdiccionals penals.
 3. Marc legal en matèria penitenciaria: La Llei orgànica general penitenciària (LOGP), el Reglament penitenciari (RP) i el Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya (ROFSEPC).
 4. Delinqüència: conceptes bàsics, principals models explicatius. El model risc- necessitat-responsivitat d'Andrews i Bonta. Característiques principals de la població encarcerada. Drets i deures dels interns. El treball amb les famílies.
 5. L'avaluació i la gestió del risc de les conductes problema (reincidència delictiva i altres). RisCanvi i projectes associats a la gestió del risc.
 6. La classificació en graus de tractament: variables implicades.
 7. . Les sortides programades, permisos i sortides en article 117: criteris i procediments.
 8. La intervenció al sistema penitenciari: El Programa individual de tractament (PIT), el Sistema d'Avaluació i Motivació (SAM), els programes de treball en medi obert. La llibertat condicional: modalitats, procediment de proposta, elevació i seguiment.
 9. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 1: els programes de rehabilitació fonamentats en les necessitats dels individus (programes socioeducatius i psicoeducatius).
 10. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 2: atenció especialitzada, , àmbit del desenvolupament personal i la salut.
 11. Els serveis socials d'execució penal: estructura. Especificitat de la intervenció i objectius. El diagnòstic social en l'àmbit dels serveis socials d'execució penal. Indicadors socials d'avaluació.
 12. El marc legal de la justícia juvenil: La Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors i normativa reglamentària de desenvolupament. Les competències de la Generalitat en matèria de justícia juvenil i la participació dels altres organismes públics i privats. La Llei de justícia juvenil: objecte i estructura. El procés penal davant la jurisdicció de menors: estructura de les diferents fases del procediment.
 13. Les funcions de l'equip tècnic en la jurisdicció de menors, composició i organització. L'assessorament tècnic en les diferents fases del procediment judicial. Els programes d'assessorament tècnic: finalitat, destinataris, objectius, metodologia, l'informe.v
 14. La justícia restaurativa en la jurisdicció de menors. El programa de mediació: requisits, objectius, fases del procés de mediació i reparació. La víctima i l'infractor. El rol del mediador. Altres solucions extrajudicials. El Programa d'atenció a la víctima de menors infractors.
 15. El catàleg de mesures de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors. Les regles generals de l'execució de les mesures. La competència judicial en l'execució de les mesures. La competència de les comunitats autònomes en l'execució de les mesures. Els principis inspiradors de l'execució de les mesures. El SAVRY com a instrument de valoració del risc.
 16. L'execució de les mesures no privatives de llibertat. L'elaboració del programa individualitzat d'execució de cada mesura. Les funcions del tècnic de medi obert. Els recursos comunitaris per a l'execució de les mesures.
 17. La finalitat dels centres educatius de justícia juvenil i els principis inspiradors de la seva activitat. L'organització i l'encàrrec dels centres de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions dels òrgans unipersonals i dels òrgans col·legiats dels centres. Les funcions dels professionals dels centres. La normativa de funcionament dels centres educatius de justícia juvenil.
 18. L'actuació educativa institucional dels centres educatius. El projecte educatiu del centre educatiu. El projecte educatiu individualitzat del menor. Els programes generals i d'actuació especialitzada. La tutoria. El sistema motivacional dels centres. Els seus protocols d'actuació.
 19. Mesures penals alternatives: referències al Codi penal i normativa reglamentària. Objectius i principis bàsics d'actuació. Funcions dels tècnics de mesures d'execució penal a la comunitat: control de l'execució, suport socioeducatiu, compliment d'obligacions i/o tractaments i participació comunitària. Els treballs en benefici de la comunitat, els programes formatius i les mesures de seguretat: definició i característiques, marc legal, llocs on s'executen i metodologia d'intervenció.
 20. La Llei de l'Estatut de la víctima del delicte. Les oficines d'atenció a la víctima del delicte: principis i programes d'intervenció.
 21. Programa d'assessorament tècnic penal. Principis i programes d'intervenció.

TEMARI ESPECÍFIC EXECUCIÓ PENAL PER A LA TITULACIÓ DE DRET (JURISTES)

Dret processal i penal

 1. Fases del procés penal. Iniciació: la denúncia, la querella i altres formes d'incoació del judici penal. La instrucció. L'anomenada fase intermèdia del procés penal. El judici oral.
 2. Les mesures cautelars i la sentència en el procés penal: mesures restrictives de la llibertat, llibertat provisional i procediment d'habeas corpus.
 3. La sentència. Estructura i contingut. La cosa jutjada penal i els seus límits. Els recursos en el procés penal. El recurs d'empara. Execució de la sentència: jutjats i tribunals sentenciadors, jutjats de vigilància penitenciària i Administració penitenciària
 4. La pena: concepte, classes i finalitats. Les penes privatives de drets. Les penes privatives de llibertat: la pena de presó permanent revisable; la pena de presó; la responsabilitat personal subsidiària per impagament de multes. La pena de multa. Les penes accessòries. La responsabilitat civil derivada dels delictes. Les conseqüències accessòries.
 5. Les regles generals per a l'aplicació de les penes. Les regles especials per a l'aplicació de les penes.
 6. Les mesures de seguretat: concepte i característiques. Classes de mesures: privatives i no privatives de llibertat. L'aplicació de les mesures privatives de llibertat. L'aplicació de les mesures no privatives de llibertat. Concurrència de penes i mesures de seguretat. Modificació de les mesures de seguretat imposades. Trencament de les mesures imposades.
 7. Les formes substitutives de l'execució de les penes privatives de llibertat. La llibertat condicional. Extinció de la responsabilitat criminal: especial referència a l'indult. La prescripció del delicte, de les penes i de les mesures de seguretat. Cancel·lació dels antecedents delictius.
 8. Drets i llibertats dels estrangers: especial referència a l'àmbit penitenciari. El règim dels ciutadans de la Unió Europea. La permanència en territori nacional: l'estada i la residència. La detenció, l'internament i altres mesures cautelars. L'expulsió administrativa i judicial: supòsits, tipus, procediment i efectes. El trasllat de persones condemnades. Asil i refugi. L'extradició. L'ordre europea de detenció i lliurament.

  Dret penitenciari

 9. La normativa penitenciària internacional, estatal i autonòmica aplicable a Catalunya.
 10. Ingressos, conduccions i trasllats. Llibertat i excarceració. Llibertat dels detinguts i presos. Llibertat dels penats.
 11. El règim disciplinari: fonament, àmbit d'aplicació i principis de la potestat disciplinària. Classificació de les faltes i determinació de les sancions. Procediment sancionador. Execució i compliment de sancions. Prescripció i cancel·lació. Caducitat.
 12. El règim dels establiments penitenciaris. Classificació dels diferents tipus d'establiment i les seves característiques. El règim ordinari. El règim tancat: criteris d'aplicació i característiques. El règim obert. El règim de preventius.
 13. El tractament penitenciari: concepte, finalitat i principis. Objectius i elements de tractament. Tractament en règim de comunitat terapèutica. El programa individualitzat de tractament. La classificació de penats. Els permisos de sortida.
 14. Formes especials d'execució de les penes. Unitats dependents. Establiments o departaments mixtos. Departament per a joves. Unitats de mares. Unitats extrapenitenciàries. Unitats psiquiàtriques penitenciàries: organització, característiques i intervenció penitenciària.
 15. El control de l'activitat penitenciària. Òrgans judicials competents. Els recursos contra les seves resolucions. Peticions, queixes i recursos dels interns.
 16. L'organització dels centres penitenciaris a Catalunya: estructura. Òrgans unipersonals. Òrgans col·legiats.

  Justícia juvenil, atenció a les víctimes i mediació penal

 17. La normativa de justícia juvenil aplicable a Catalunya: internacional, estatal i autonòmica. Les mesures susceptibles de ser imposades d'acord amb la legislació reguladora de la responsabilitat penal dels menors: tipus de mesures. Les regles generals i especials d'aplicació i durada de les mesures. L'execució de les mesures d'acord amb la normativa legal i reglamentària reguladora de la responsabilitat penal dels menors: les regles comunes; les regles específiques per a l'execució de les mesures no privatives de llibertat i privatives de llibertat.
 18. Normativa de les mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Normativa de l'Estatut de la víctima del delicte. La mediació i reparació a la jurisdicció penal i el programa de justícia restaurativa a Catalunya.

TEMARI ESPECÍFIC EXECUCIÓ PENAL, EDUCACIÓ SOCIAL

 1. El dret penal: concepte. El Codi penal vigent: principis i estructura. El delicte: concepte, classes i elements. Les persones criminalment responsables dels delictes. Les causes eximents de la responsabilitat penal. Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.
 2. La pena: concepte i classes. La mesura de seguretat: concepte i classes. Principis de legalitat i tipicitat penals. Els òrgans jurisdiccionals penals.
 3. Marc legal en matèria penitenciària: la Llei orgànica general penitenciària (LOGP), el Reglament penitenciari (RP) i el Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya (ROFSEPC).
 4. Delinqüència: conceptes bàsics, principals models explicatius. El model risc-necessitat-responsivitat d'Andrews i Bonta. Característiques principals de la població encarcerada. Drets i deures dels interns.
 5. L'avaluació i la gestió del risc de les conductes problema (reincidència delictiva i altres). RisCanvi i projectes associats a la gestió del risc.
 6. La intervenció al sistema penitenciari: El Programa individual de tractament (PIT), el Sistema d'Avaluació i Motivació (SAM), el Programa de participació i convivència i els programes de treball en medi obert.
 7. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 1: els programes de rehabilitació fonamentats en les necessitats dels individus (programes socioeducatius i psicoeducatius).
 8. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 2. Atenció especialitzada: violència, addicions, violència autodirigida (autolesions i suïcidis).
 9. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 3: àmbit del context jurídic, social i cultural; àmbit del desenvolupament personal i la salut.
 10. La classificació en graus de tractament: variables implicades. Les sortides programades i els permisos.
 11. L'educació social en el sistema penitenciari català: programa marc d'educació social.
 12. El marc legal de la justícia juvenil: La Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors i normativa reglamentària de desenvolupament. Les competències de la Generalitat en matèria de justícia juvenil i la participació dels altres organismes públics i privats. La Llei de justícia juvenil: objecte i estructura. El procés penal davant la jurisdicció de menors: estructura de les diferents fases del procediment.
 13. Les funcions de l'equip tècnic en la jurisdicció de menors, composició i organització. Els programes d'assessorament tècnic: finalitat, destinataris, objectius, metodologia, l'informe. El programa de mediació: requisits, objectius, fases del procés de mediació i reparació. El rol del mediador. Altres solucions extrajudicials. El Programa d'atenció a la víctima de menors infractors.
 14. El catàleg de mesures de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors. Les regles generals de l'execució de les mesures. La competència judicial en l'execució de les mesures. La competència de les comunitats autònomes en l'execució de les mesures. Els principis inspiradors de l'execució de les mesures. El SAVRY com a instrument de valoració del risc.
 15. L'execució de les mesures no privatives de llibertat. L'elaboració del programa individualitzat d'execució de cada mesura. Les funcions del tècnic de medi obert. Els recursos comunitaris per a l'execució de les mesures.
 16. La finalitat dels centres educatius de justícia juvenil i els principis inspiradors de la seva activitat. Els drets i les obligacions dels menors internats. L'organització i l'encàrrec dels centres de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions dels òrgans unipersonals i dels òrgans col·legiats dels centres. Les funcions dels professionals dels centres.
 17. La normativa de funcionament dels centres educatius de justícia juvenil. El règim de sortides, permisos i comunicacions dels menors internats. El sistema de peticions, queixes i recursos. La informació al menor i als seus representants. Les prestacions dels centres.
 18. L'actuació educativa institucional dels centres educatius. El projecte educatiu del centre educatiu. El projecte educatiu individualitzat del menor. Els programes generals i d'actuació especialitzada. La tutoria. El sistema motivacional dels centres. Els seus protocols d'actuació.
 19. Mesures penals alternatives: referencies al Codi penal i normativa reglamentària. Objectius i principis bàsics d'actuació. Funcions dels tècnics de mesures d'execució penal a la comunitat: control de l'execució, suport socioeducatiu, compliment d'obligacions i/o tractaments i participació comunitària. Els treballs en benefici de la comunitat, els programes formatius i les mesures de seguretat: definició i característiques, marc legal, llocs on s'executen i metodologia d'intervenció.
 20. La Llei de l'Estatut de la víctima del delicte. Les oficines d'atenció a la víctima del delicte: principis i programes d'intervenció.
 21. Programa d'assessorament tècnic penal. Principis i programes d'intervenció.

Datos básicos

Oposición
Execució Penal Generalitat de Catalunya
Organismo
Generalitat de Catalunya-
Tipo de personal
Funcionario
Año
2023
Titulación requerida
Llicenciat o equivalent
Estado
Próxima Convocatoria

ADAMS Test

Temari comú Cossos EspecialsPack EXPRÉS

2.700 preguntas

19.99€

Pago único 19.99

1 mes de acceso

SuscríbetePack EXPERTO

2.700 preguntas

6.66€/mes

Pago único 39.99

6 meses de acceso

SuscríbetePack PREMIUM

2.700 preguntas

4.66€/mes

Pago único 55.99

12 meses de acceso

Suscríbete

Temari comú Cossos Especials

Tenemos centros especializados en esta preparación y podrás ver los distintos horarios de los grupos que organizan nuestros centros para que elijas el que más te conviene.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRÍCULA
02-02-2024 V de 16:00 a 21:00 194 € /mes Barcelona Matricúlate

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!

*Grupo Híbrido, el alumno tendrá compañeros en modalidad presencial.


SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en [email protected]. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test