Educadors Socials Generalitat de Catalunya

 

Convocatòria places d'estabilització

11 places d'estabilizació (concurs-oposició), DOGC 20/12/2022. Sol·liticituds fins a 19-01-2023.

Prepara't amb nosaltres

T'oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s'adapti a tu! Informa't sobre les nostres metodologies:

Curs Online i Llibres

Temari DOGC de 29/07/2022: 

Temari del cos de titulació superior i cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya (part general) (grup A, subgrups A1 i A2, respectivament).

 1. Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. Accés a la informació pública. Sistema de garanties de la transparència.
 2. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'administració. El registre d'activitats de tractament. El delegat i delegada de protecció de dades. Infraccions i sancions.
 3. Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, i competències. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat de Catalunya.
 4. Organització de l'Administració i del sector públic. L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments, tipologia de les unitats directives que els composen.
 5. El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Regim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques.
 6. L'acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.
 7. El procediment administratiu: concepte i principis. Els interessats i interessades en el procediment administratiu. El procediment administratiu comú.
 8. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El control jurisdiccional de l'Administració pública.
 9. La contractació pública. Classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.
 10. Potestat inspectora de les administracions públiques. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.
 11. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial.
 12. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. Els ingressos. L'execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya.
 13. Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. La gestió de recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal i provisió de llocs de treball. Situacions administratives. Grau personal.
 14. Drets del personal. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Règim disciplinari. Mesures d'igualtat per raó de gènere.
 15. Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris i funcionàries públics i altres comportaments injustos, l'abandó de destinació i l'omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d'auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d'influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris i funcionàries públics, i els abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

En els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, les proves selectives no versaran sobre la part general del temari. Només versaran sobre una selecció de temes de la part específica del temari (veure la part específica en cada cas).

* No obstant això, s’ha de tenir en compte, en el cas del cos de diplomatura, educació social, de la Generalitat, la previsió de l’article 7 de la Llei 24/2002, de 18 de novembre, de creació de l’especialitat d’educació social en el cos de diplomats de la Generalitat, en la redacció donada per la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.

PART ESPECÍFICA COS DE DIPLOMATURA DE LA GENERALITAT, EDUCADOR SOCIALS

L'educació social: aspectes genèrics de la professió

 1. Els serveis socials a Catalunya. La regulació del Sistema Català de Serveis Socials. Àrees d'actuació i planificació.
 2. L'educador/a social. Definició de funcions i àmbits d'actuació: de la prevenció al tractament.
 3. El paper de l'educador/a en l'acompanyament dels processos socialitzadors. Etapes del desenvolupament evolutiu de la persona.
 4. La intervenció educativa individual, de grup i comunitària. Concepte i possibles instruments específics de cada modalitat.
 5. Diferències de rol i funcions dels educadors de l'àmbit d'infància, d'adults, de gent gran, de persones amb discapacitació i col•lectius de risc.
 6. Diferències conceptuals i pràctiques entre la prevenció, la compensació i la reinserció en l'exercici de la professió.
 7. L'abordatge del conflicte en la realitat educativa. El conflicte com a element de relació i el conflicte com a instrument educatiu.
 8. Els principis deontològics de la intervenció de l'educador/a social. Dilemes ètics i codi deontològic de la professió.

  El procés metodològic

 9. Definició del procés metodològic de la professió d'educador/a social. Disseny de la intervenció educativa.
 10. Els instruments específics de cada modalitat d'intervenció: projectes de centre, projectes educatius individuals, projectes comunitaris, reglaments de règim intern, programacions i memòries anuals.
 11. L'organització del centre o del servei on es desenvolupa la tasca de l'educador/a social. La intervenció educativa en el marc de l'equip multidisciplinar.
 12. Eines metodològiques del treball individualitzat: l'orientació, l'acompanyament, la mediació i l'acció tutorial.
 13. La importància de la vida quotidiana dels subjectes d'intervenció en el treball de l'educador.
 14. Definició dels materials: d'observació, de registre, de programació, de seguiment i d'avaluació. Els informes específics de cada modalitat d'intervenció.
 15. La coordinació amb altres professionals: treball en equip i treball en xarxa.

  La intervenció comunitària i l'animació sociocultural

 16. Finalitat, objectius, metodologia i pràctica de l'animació sociocultural.
 17. L'educació a través del joc. Fonaments teòrics i instruments d'intervenció.
 18. L'educació en el temps lliure: educació i lleure, educació cultural i comunicació intercultural.
 19. L'educació per a adults. Models i àmbits de l'educació bàsica d'adults. Programes i pràctica educativa i materials didàctics.
 20. La relació amb els iguals. La participació activa en el grup com a finalitat i metodologia.
 21. La cooperació i el desenvolupament. Estratègies d'elaboració de projectes per al desenvolupament.
 22. El treball socioeducatiu amb persones immigrants: les aportacions positives de la immigració; els plans d'acollida; el procés de regularització; els drets i deures cívics; les polítiques de convivència, de consens i de participació social; el pla interdepartamental d'immigració.

  La intervenció amb la gent gran

 23. Concepte de vellesa i psicologia de la persona gran. Funcions educatives i relacions interpersonals. Mitjans i recursos. Models institucionals.
 24. El treball de l'educador/a social: les necessitats funcionals, socials, clíniques, emocionals i cognitives. El manteniment, la rehabilitació i la substitució.
 25. Tècniques d'intervenció (I). La psicoestimulació. Especial referència al Programa d'animació geriàtrica estimulativa sistematitzada i al Programa per a gent gran discapacitada.
 26. Tècniques d'intervenció (II). La motivació de les persones grans. Tècniques motivacionals. Especial referència a la reminiscència i als grup de conversa.

  Intervenció amb persones amb discapacitat

 27. Concepte i tipus de discapacitat: els principis de normalització i d'integració.
 28. L'educador/a social en l'àmbit de les discapacitats. Principals metodologies i programes d'intervenció.
 29. L'especificitat de recursos educatius segons les persones amb discapacitats: els centres d'atenció de disminuïts, els equips de valoració i orientació, els centres diürns i els programes residencials.

  La intervenció per a la prevenció i tractament de les toxicomanies

 30. La intervenció de l'educador/a social en programes de tractament. En la reducció de danys: especial referència als programes d'intercanvi de xeringues; substitutius: especial referència als programes de manteniment amb metadona; lliures de droga; de prevenció i tractament de recaigudes.
 31. L'especificitat dels recursos educatius segons els objectius terapèutics en el tractament de les toxicomanies: unitats hospitalàries específiques, centres d'assistència i seguiment, comunitats terapèutiques, centres d'activitats, hospitals de dia, grups d'autoajut i centres penitenciaris. La intervenció amb infància i l'adolescència en alt risc social
 32. Models d'educació familiar i funcions bàsiques de la família. Relació i rols parentals.
 33. Concepte de risc social, desprotecció infantil i maltractament infantil. Factors de risc social. Tipologies de maltractament i tipus d'indicadors de detecció.
 34. Conseqüències del maltractament infantil. Mecanismes d'adaptació a aquestes situacions. Trastorns associats. Característiques dels nois/noies amb necessitats socioemocionals.
 35. Normativa vigent en matèria de protecció a la infància i a l'adolescència. La tutela i la guarda: concepte, exercici i diferències.
 36. Mesures administratives de protecció a la infància i l'adolescència. Enumeració i contingut.
 37. La separació d'un infant-adolescent del nucli familiar. Fases del procés d'adaptació a un nou entorn educatiu.
 38. La intervenció educativa amb les famílies: assessorament en habilitats parentals i mediació familiar.
 39. Intervencions específiques en infància i adolescència desemparada: programa d'atenció a famílies col•laboradores, actuacions davant trastorns de salut mental, treball amb joves davant la maternitat i l'embaràs, programes davant la majoria d'edat.

  La intervenció en la justícia juvenil

 40. Normativa vigent en matèria de responsabilitat penal dels menors i joves. Principis generals.
 41. Mesures privatives de llibertat i mesures no privatives de llibertat. Enumeració i contingut. Modificació, suspensió i substitució.
 42. Les mesures d'internament: períodes, durada i règims.
 43. Els programes d'intervenció general. Els programes formatius en els centres educatius.
 44. Les mesures no privatives de llibertat (I). L'execució de les mesures de medi obert. Objectius i elements específics.
 45. Les mesures no privatives de llibertat (II). Modalitats especifiques de la mesura de llibertat vigilada.

  La intervenció en l'àmbit penitenciari

 46. Legislació en matèria de serveis penitenciaris. Les competències de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria.
 47. Els sistemes de tractament en l'àmbit penitenciari. El treball de la motivació en l'entorn penitenciari: especial referència al sistema d'avaluació i motivació continuada.
 48. El treball de l'educador/a social en els diferents espais penitenciaris i segons el grau de tractament de l'intern.
 49. El paper de l'educador/a social en els programes de formació no reglada: ocupacional, d'inserció laboral i ocupacional, de competència psicosocial, de desenvolupament d'habilitats de relacions interpersonals, d'animació sociocultural, fisicoesportives, preparació de sortides i de sortides programades.
 50. La intervenció de l'educador/a social en programes de tractament específics: per a persones amb delictes sexuals i amb delictes violents, per a mares, per a interns amb risc de suïcidi i amb problemes de toxicomania.

Clases Presenciales Híbridas

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

Curso Online

Temari comú Cossos Especials

Te preparamos a tu ritmo. Formación online que se adapta a tus necesidades y horarios. Temarios y materiales incluídos, excepto en cursos monográficos y de supuestos prácticos.
Además, tendrás acceso a ADAMS Test Premium durante toda tu matrícula. Para que refuerces el estudio de tu preparación con miles de test a tu disposición.
DURACIÓN PRECIO MATRÍCULA
Curso 6 meses
614 € Matricúlate

Educadors Socials Generalitat de Catalunya

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 7€


57€

Comprar la colección

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 7€


57€

Comprar la colección

 • Temari Comú Cossos Especials I. Subgrups A1 i A2

  Temari Comú Cossos Especials I. Subgrups A1 i A2

  32€
 • Temari Comú Cossos Especials II. Subgrups A1 i A2

  Temari Comú Cossos Especials II. Subgrups A1 i A2

  32€


*Sin gastos de envío para compras superiores a 51€ (no aplica a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

PROGRAMA

Temari DOGC de 29/07/2022: 

Temari del cos de titulació superior i cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya (part general) (grup A, subgrups A1 i A2, respectivament).

 1. Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. Accés a la informació pública. Sistema de garanties de la transparència.
 2. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'administració. El registre d'activitats de tractament. El delegat i delegada de protecció de dades. Infraccions i sancions.
 3. Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, i competències. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat de Catalunya.
 4. Organització de l'Administració i del sector públic. L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments, tipologia de les unitats directives que els composen.
 5. El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Regim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques.
 6. L'acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.
 7. El procediment administratiu: concepte i principis. Els interessats i interessades en el procediment administratiu. El procediment administratiu comú.
 8. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El control jurisdiccional de l'Administració pública.
 9. La contractació pública. Classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.
 10. Potestat inspectora de les administracions públiques. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.
 11. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial.
 12. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. Els ingressos. L'execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya.
 13. Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. La gestió de recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal i provisió de llocs de treball. Situacions administratives. Grau personal.
 14. Drets del personal. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Règim disciplinari. Mesures d'igualtat per raó de gènere.
 15. Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris i funcionàries públics i altres comportaments injustos, l'abandó de destinació i l'omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d'auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d'influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris i funcionàries públics, i els abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

En els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, les proves selectives no versaran sobre la part general del temari. Només versaran sobre una selecció de temes de la part específica del temari (veure la part específica en cada cas).

* No obstant això, s’ha de tenir en compte, en el cas del cos de diplomatura, educació social, de la Generalitat, la previsió de l’article 7 de la Llei 24/2002, de 18 de novembre, de creació de l’especialitat d’educació social en el cos de diplomats de la Generalitat, en la redacció donada per la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.

PART ESPECÍFICA COS DE DIPLOMATURA DE LA GENERALITAT, EDUCADOR SOCIALS

L'educació social: aspectes genèrics de la professió

 1. Els serveis socials a Catalunya. La regulació del Sistema Català de Serveis Socials. Àrees d'actuació i planificació.
 2. L'educador/a social. Definició de funcions i àmbits d'actuació: de la prevenció al tractament.
 3. El paper de l'educador/a en l'acompanyament dels processos socialitzadors. Etapes del desenvolupament evolutiu de la persona.
 4. La intervenció educativa individual, de grup i comunitària. Concepte i possibles instruments específics de cada modalitat.
 5. Diferències de rol i funcions dels educadors de l'àmbit d'infància, d'adults, de gent gran, de persones amb discapacitació i col•lectius de risc.
 6. Diferències conceptuals i pràctiques entre la prevenció, la compensació i la reinserció en l'exercici de la professió.
 7. L'abordatge del conflicte en la realitat educativa. El conflicte com a element de relació i el conflicte com a instrument educatiu.
 8. Els principis deontològics de la intervenció de l'educador/a social. Dilemes ètics i codi deontològic de la professió.

  El procés metodològic

 9. Definició del procés metodològic de la professió d'educador/a social. Disseny de la intervenció educativa.
 10. Els instruments específics de cada modalitat d'intervenció: projectes de centre, projectes educatius individuals, projectes comunitaris, reglaments de règim intern, programacions i memòries anuals.
 11. L'organització del centre o del servei on es desenvolupa la tasca de l'educador/a social. La intervenció educativa en el marc de l'equip multidisciplinar.
 12. Eines metodològiques del treball individualitzat: l'orientació, l'acompanyament, la mediació i l'acció tutorial.
 13. La importància de la vida quotidiana dels subjectes d'intervenció en el treball de l'educador.
 14. Definició dels materials: d'observació, de registre, de programació, de seguiment i d'avaluació. Els informes específics de cada modalitat d'intervenció.
 15. La coordinació amb altres professionals: treball en equip i treball en xarxa.

  La intervenció comunitària i l'animació sociocultural

 16. Finalitat, objectius, metodologia i pràctica de l'animació sociocultural.
 17. L'educació a través del joc. Fonaments teòrics i instruments d'intervenció.
 18. L'educació en el temps lliure: educació i lleure, educació cultural i comunicació intercultural.
 19. L'educació per a adults. Models i àmbits de l'educació bàsica d'adults. Programes i pràctica educativa i materials didàctics.
 20. La relació amb els iguals. La participació activa en el grup com a finalitat i metodologia.
 21. La cooperació i el desenvolupament. Estratègies d'elaboració de projectes per al desenvolupament.
 22. El treball socioeducatiu amb persones immigrants: les aportacions positives de la immigració; els plans d'acollida; el procés de regularització; els drets i deures cívics; les polítiques de convivència, de consens i de participació social; el pla interdepartamental d'immigració.

  La intervenció amb la gent gran

 23. Concepte de vellesa i psicologia de la persona gran. Funcions educatives i relacions interpersonals. Mitjans i recursos. Models institucionals.
 24. El treball de l'educador/a social: les necessitats funcionals, socials, clíniques, emocionals i cognitives. El manteniment, la rehabilitació i la substitució.
 25. Tècniques d'intervenció (I). La psicoestimulació. Especial referència al Programa d'animació geriàtrica estimulativa sistematitzada i al Programa per a gent gran discapacitada.
 26. Tècniques d'intervenció (II). La motivació de les persones grans. Tècniques motivacionals. Especial referència a la reminiscència i als grup de conversa.

  Intervenció amb persones amb discapacitat

 27. Concepte i tipus de discapacitat: els principis de normalització i d'integració.
 28. L'educador/a social en l'àmbit de les discapacitats. Principals metodologies i programes d'intervenció.
 29. L'especificitat de recursos educatius segons les persones amb discapacitats: els centres d'atenció de disminuïts, els equips de valoració i orientació, els centres diürns i els programes residencials.

  La intervenció per a la prevenció i tractament de les toxicomanies

 30. La intervenció de l'educador/a social en programes de tractament. En la reducció de danys: especial referència als programes d'intercanvi de xeringues; substitutius: especial referència als programes de manteniment amb metadona; lliures de droga; de prevenció i tractament de recaigudes.
 31. L'especificitat dels recursos educatius segons els objectius terapèutics en el tractament de les toxicomanies: unitats hospitalàries específiques, centres d'assistència i seguiment, comunitats terapèutiques, centres d'activitats, hospitals de dia, grups d'autoajut i centres penitenciaris. La intervenció amb infància i l'adolescència en alt risc social
 32. Models d'educació familiar i funcions bàsiques de la família. Relació i rols parentals.
 33. Concepte de risc social, desprotecció infantil i maltractament infantil. Factors de risc social. Tipologies de maltractament i tipus d'indicadors de detecció.
 34. Conseqüències del maltractament infantil. Mecanismes d'adaptació a aquestes situacions. Trastorns associats. Característiques dels nois/noies amb necessitats socioemocionals.
 35. Normativa vigent en matèria de protecció a la infància i a l'adolescència. La tutela i la guarda: concepte, exercici i diferències.
 36. Mesures administratives de protecció a la infància i l'adolescència. Enumeració i contingut.
 37. La separació d'un infant-adolescent del nucli familiar. Fases del procés d'adaptació a un nou entorn educatiu.
 38. La intervenció educativa amb les famílies: assessorament en habilitats parentals i mediació familiar.
 39. Intervencions específiques en infància i adolescència desemparada: programa d'atenció a famílies col•laboradores, actuacions davant trastorns de salut mental, treball amb joves davant la maternitat i l'embaràs, programes davant la majoria d'edat.

  La intervenció en la justícia juvenil

 40. Normativa vigent en matèria de responsabilitat penal dels menors i joves. Principis generals.
 41. Mesures privatives de llibertat i mesures no privatives de llibertat. Enumeració i contingut. Modificació, suspensió i substitució.
 42. Les mesures d'internament: períodes, durada i règims.
 43. Els programes d'intervenció general. Els programes formatius en els centres educatius.
 44. Les mesures no privatives de llibertat (I). L'execució de les mesures de medi obert. Objectius i elements específics.
 45. Les mesures no privatives de llibertat (II). Modalitats especifiques de la mesura de llibertat vigilada.

  La intervenció en l'àmbit penitenciari

 46. Legislació en matèria de serveis penitenciaris. Les competències de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria.
 47. Els sistemes de tractament en l'àmbit penitenciari. El treball de la motivació en l'entorn penitenciari: especial referència al sistema d'avaluació i motivació continuada.
 48. El treball de l'educador/a social en els diferents espais penitenciaris i segons el grau de tractament de l'intern.
 49. El paper de l'educador/a social en els programes de formació no reglada: ocupacional, d'inserció laboral i ocupacional, de competència psicosocial, de desenvolupament d'habilitats de relacions interpersonals, d'animació sociocultural, fisicoesportives, preparació de sortides i de sortides programades.
 50. La intervenció de l'educador/a social en programes de tractament específics: per a persones amb delictes sexuals i amb delictes violents, per a mares, per a interns amb risc de suïcidi i amb problemes de toxicomania.

Datos básicos

Oposición
Educadors Socials Generalitat de Catalunya
Organismo
Generalitat de Catalunya-
Tipo de personal
Funcionario
Año
2022
Titulación requerida
Diplomat/Grau Educadors Socials
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo25-05-2022 | DOGC | Más información
Convocatoria
20-12-2022 | DOGC | Más información
Plazas11 plazas

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 21-12-2022 hasta 19-01-2023

ADAMS Test

Temari comú Cossos EspecialsPack EXPRÉS

2.700 preguntas

19.99€

Pago único 19.99

1 mes de acceso

SuscríbetePack EXPERTO

2.700 preguntas

6.66€/mes

Pago único 39.99

6 meses de acceso

SuscríbetePack PREMIUM

2.700 preguntas

4.66€/mes

Pago único 55.99

12 meses de acceso

Suscríbete

Temari comú Cossos Especials

Tenemos centros especializados en esta preparación y podrás ver los distintos horarios de los grupos que organizan nuestros centros para que elijas el que más te conviene.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRÍCULA
02-02-2024 V de 16:00 a 21:00 194 € /mes Barcelona Matricúlate

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!

*Grupo Híbrido, el alumno tendrá compañeros en modalidad presencial.


SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en [email protected]. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test