Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Educadors Socials, Execució Penal, Generalitat de Catalunya

Ingenieros y Técnicos

Prepara't amb nosaltres

T'oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s'adapti a tu! Informa't sobre les nostres metodologies:

Classes per Videoconferències, Curs Online i Llibres

Información Básica

Oposición
Educadors Socials, Execució Penal, Generalitat de Catalunya
Organismo
Generalitat de Catalunya-
Tipo de personal
Funcionario
Año
2020
Titulación requerida
Diplomat/Grau Educadors Socials
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo27-12-2018 | DOGC | Más información
Plazas87 plazas

Segons anterior convocatòria

El procediment de selecció és el de concurs oposició i la puntuació màxima és de 44,77 punts:

FASE D'OPOSICIÓ

PRIMERA PROVA. Coneixements.

De caràcter obligatori i eliminatori. Consta de dos exercicis:

Primer exercici. Test de coneixements.

a) Torn lliure. Test de coneixements sobre la totalitat de la part general del temari que consta en l'apartat 1.3 de les bases (temes 1 al 25 de la Resolució PDA/2196/2018, de 25 de setembre, DOGC núm. 7716, d'1.10.2018, per la qual s'aprova i es fa pública la part general del temari de les proves selectives per a l'accés al cos de titulació superior i al cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya).

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que participen pel torn lliure, consisteix a respondre un qüestionari de 75 preguntes tancades (més 7 preguntes de reserva), amb quatre opcions de resposta de les quals només una és correcta. El temps per dur a terme aquest exercici és de 2 hores.

Per a tots els torns: La qualificació del primer exercici és de 0 a 30 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 15 punts.

Segon exercici. Preguntes curtes de caràcter teoricopràctic

De caràcter obligatori i eliminatori, consisteix a respondre 10 preguntes curtes de caràcter teoricopràctic, mitjançant el plantejament d'un supòsit plausible de la pràctica laboral. Les preguntes formulades es distribuiran de la manera següent:

 • a) 5 preguntes relacionades amb les funcions a desenvolupar pròpies del cos de diplomatura, educació social, de la part específica del temari establert a la Resolució GAH/215/2018, de 15 febrer (DOGC núm. 7563, de 21.2.2018), per la qual s'aprova la part específica del temari de les proves selectives per a l'accés al cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educació social (dels temes de l'1 al 30, ambdós inclosos).
 • b) 5 preguntes relacionades amb les funcions pròpies de l'àmbit funcional d'execució penal del temari que consta a la Resolució JUS/335/2018, de 27 de febrer (DOGC núm. 7571, de 5.3.2018), per la qual s'aprova i es fa públic el temari específic de les proves selectives per proveir places de l'àmbit funcional d'execució penal del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, treball social, i del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educació social.

Exempcions relatives al segon exercici de la primera prova:

Estan exemptes de realitzar la totalitat del segon exercici les persones aspirants següents:

 • a) Les persones aspirants del torn lliure que en el moment de publicació de la convocatòria acreditin haver prestat un mínim de tres anys de serveis com a educador/a social a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en llocs de l'àmbit funcional d'execució penal.
 • b) Les persones que participen pel torn de promoció interna del personal laboral fix.
 • c) Les persones funcionàries de carrera del grup C, subgrup C1 de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que participen pel torn especial de promoció interna del personal funcionari i que tinguin una antiguitat mínima de tres anys ocupant llocs de treball d'educador/a i exercint funcions d'educador/a social.

Estan exemptes de realitzar les 5 preguntes de l'apartat a) del segon exercici les persones aspirants del torn lliure que en el moment de publicació de la convocatòria acreditin haver prestat un mínim de tres anys de serveis com a educador o educadora social a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en llocs no inclosos en l'àmbit funcional d'execució penal.

El temps per dur a terme aquest exercici és d'1 hora i 50 minuts per a les persones que hagin de realitzar la totalitat de l'exercici i de 55 minuts per a la resta de participants.

Per a la realització del segon exercici, les persones aspirants no podran disposar de material ni de documentació en cap suport.
La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a. El tribunal qualificador no avaluarà el segon exercici de les persones aspirants que hagin obtingut la qualificació de no apte/a al primer exercici.

Per a la valoració d'aquest exercici, el tribunal qualificador tindrà en compte els coneixements acreditats i la capacitat i les aptituds per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, com també la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat de l'expressió i la presentació.

SEGONA PROVA: coneixements de llengua.

El tribunal qualificador farà públiques, si escau, les llistes provisionals de les persones aspirants que hagin de realitzar l'exercici de coneixements de llengua catalana i llengua castellana, juntament amb les qualificacions del primer exercici de la primera prova. Les persones aspirants disposaran d'un termini de deu dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació, per esmenar els defectes i/o presentar la documentació acreditativa dels coneixements de llengua requerits.

Amb la publicació dels resultats del segon exercici de la primera prova, el tribunal qualificador publicarà les llistes definitives de persones aspirants que han de realitzar els exercicis de coneixements de llengua i, si escau, anunciarà el lloc, el dia i l'hora de celebració de les proves de coneixements de llengua catalana i llegua castellana.

a) Primer exercici: coneixements de llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no estiguin exemptes, d'acord amb el que estableix l'apartat 4 de les bases de la convocatòria. Aquest exercici consistirà a fer, davant del tribunal qualificador i, si escau, de les persones assessores especialistes designades, una prova que consta de dues parts:

Primera part. S'hi avaluaran: el domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text de 200 paraules, com a mínim; la comprensió lectora, per mitjà de la lectura d'un text escrit i la resposta a preguntes sobre aquest text, i la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d'avaluació del coneixement de l'ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.

Segona part. S'hi avaluarà l'expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa i/o exposició sobre temes generals d'actualitat. El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts per a la primera part i 30 minuts per a la segona part.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a. Per ser declarada persona apta en aquest exercici s'ha d'obtenir una puntuació total mínima del 70 %, de conformitat amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener.

b) Segon exercici: coneixements de llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exemptes d'acord amb l'apartat 4 de les bases de la convocatòria. Per tal d'acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 2.6.2, les persones aspirants hauran de fer un exercici, que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si s'escau, amb les persones assessores especialistes que aquest designi. El temps per a la realització d'aquest exercici no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona part.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a.

FASE DE CONCURS

En la fase de concurs del procés de selecció es valoren els mèrits que s'indiquen a continuació, amb una puntuació màxima de 14,77 punts que s'hagin assolit fins a la data de publicació de la convocatòria.

Segons anterior convocatòria

Temari del cos de diplomats, educació social (àmbit execució penal)

El temari és el programa sobre el qual versaran les proves selectives. La normativa sobre funció pública estableix que ha d'estar publicat a les bases de la convocatòria, o bé que aquestes han de contenir la indicació del DOGC en què s'hagi publicat.
 • Resolució PDA/2196/2018, de 25 de setembre, per la qual s'aprova i es fa pública la part general del temari de les proves selectives per a l'accés al cos de titulació superior i al cos de diplomatura de la Generalitat. DOGC núm. 7716, de 1.10.2018
 • Resolució GAH/215/2018, de 15 de febrer, per la qual s'aprova la part específica del temari de les proves selectives per a l'accés al cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educació social (els primers 30 temes recollits a l'annex de la Resolució). DOGC núm. 7563, de 21.02.2018
 • Resolució JUS/335/2018, de 27 de febrer, per la qual s'aprova i es fa públic el temari específic de les proves selectives per proveir places de l'àmbit funcional d'execució penal del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, treball social, i del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educació social (els 30 temes recollits a l'annex de la Resolució). DOGC núm. 7571, de 5.03.2018

PART GENERAL DEL TEMARI DE LES PROVES SELECTIVES PER A L'ACCÉS AL COS DE TITULACIÓ SUPERIOR I AL COS DE DIPLOMATURA DE LA GENERALITAT. DOGC 01-10-2018

1. Bon govern i transparència

 1. Bon govern. Els codis ètics i de conducta en el marc d'una infraestructura ètica. El dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Les cartes de serveis i l'avaluació permanent dels serveis públics. Govern obert. Dades obertes.
 2. Governança de les dades a l'administració digital. Característiques de les dades. Classificació de les dades orientada al seu ús. Relació entre dades. Metadades i diccionari de dades. Dades específiques de negoci i dades de tramitació. Cicle de vida de les dades. Dades massives (Big data). Mineria de dades (Data mining).
 3. Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. Accés a la informació pública. Sistema de garanties de la transparència.
 4. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'administració. El registre d'activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. Infraccions i sancions.
 5. Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.

  2. Organització del sector públic

 6. Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial. Organització territorial.
 7. Marc estatutari. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.
 8. Organització de l'Administració i del sector públic. L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments, tipologia de les unitats directives que els composen. Els organismes autònoms. El sector públic, característiques i tipologia d'organismes que el composen.
 9. La Unió europea: fundació i evolució. El mercat únic europeu. Lliure circulació de mercaderies, capitals, i treballadors. Llibertat d'establiment i lliure prestació de serveis. Dret de la Unió Europea: el dret primari i el derivat. Institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

  3. Administració pública i procediment administratiu

 10. El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Regim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques.
 11. La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa. El Reglament: concepte, fonament i classes.
 12. L'acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.
 13. El procediment administratiu: concepte i principis. Els interessats en el procediment administratiu. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
 14. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El control jurisdiccional de l'Administració pública.

  4. Polítiques públiques i la seva avaluació

 15. El Pla de Govern com a eina de planificació. Eixos principals. Planificació estratègica. Planificació operativa. Plans departamentals i plans sectorials: definició i característiques.
 16. Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques. Control estratègic i control de gestió. Indicadors de gestió dels serveis públics.
 17. L'avaluació econòmica de les polítiques públiques.

  5. Activitat de l'administració pública

 18. La contractació pública. Classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.
 19. Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d'inspecció. Drets i deures dels subjectes intervinents. Les actes d'inspecció. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.
 20. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

  6. Finances públiques

 21. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. Els ingressos.
 22. La gestió pressupostària. L'execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs. El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.

  7. Funció pública

 23. Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. La gestió de recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal, i provisió de llocs de treball. Situacions administratives. Grau personal.
 24. Drets del personal. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Règim disciplinari. Seguretat i salut en el treball. Mesures d'igualtat per raó de gènere.
 25. Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, l'abandó de destinació i l'omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d'auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d'influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics, i els abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

TEMARI DE L'ÀMBIT D'EXECUCIÓ PENAL. DOGC núm. 7551 05/03/2018

 1. El dret penal: concepte. El Codi penal vigent: principis i estructura. El delicte: concepte, classes i elements. Les persones criminalment responsables dels delictes. Les causes eximents de la responsabilitat penal. Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.
 2. La pena: concepte i classes. La mesura de seguretat: concepte i classes. Principis de legalitat i tipicitat penals. La responsabilitat civil derivada del delicte i les persones civilment responsables. Els òrgans jurisdiccionals penals.
 3. Marc legal en matèria penitenciària: La Llei orgànica general penitenciària i el Reglament penitenciari.
 4. El sistema penitenciari català: organització i estructura. El Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya. Òrgans de participació social. Taules de participació social. Entitats col·laboradores i de voluntariat.
 5. Les formes d'ingrés en un centre penitenciari: la detenció, la presó preventiva, la sentència ferma. Procediment i tràmits d'ingrés. L'entrevista d'ingrés, aspectes rellevants. Classificació interior. Sistema de classificació en graus de tractament. El principi de flexibilitat. Variables que hi intervenen i criteris de classificació. Procediment de classificació inicial.
 6. La població interna: drets i deures. La relació especial de subjecció jurídica dels interns i internes. Participació dels interns en les activitats de l'establiment. Característiques genèriques de la població encarcerada a Catalunya. Principals indicadors dels serveis penitenciaris i rehabilitació, problemàtiques, etc. Especificitats d'intervenció a l'àmbit penitenciari: joves, dones i estrangeria.
 7. Els beneficis penitenciaris: tipus, finalitat i procediment de concessió. Els permisos: concepte, naturalesa i tipus. Procediment de concessió. Les sortides programades. Altres modalitats d'execució de programes de tractament en interns en segon grau.
 8. Delinqüència: conceptes bàsics, principals models explicatius. El model risc-necessitat-responsivitat d'Andrews i Bonta. L'avaluació del risc de reincidència: conceptes bàsics. Models d'intervenció en la rehabilitació de delinqüents: principals models, característiques dels programes efectius.
 9. El disseny curricular: àmbits d'intervenció; àmbit de formació de persones adultes; àmbit del context jurídic, social i cultural; àmbit de la salut i el desenvolupament personal; àmbit del món laboral i àmbit d'atenció especialitzada. El Programa individual de tractament i el model individualitzat d'intervenció per a preventius.
 10. Programes d'atenció especialitzada: programa d'intervenció en conductes addictives. Programa d'intervenció en conductes d'agressió sexual. Programa d'intervenció en delictes violents. Programa d'intervenció en conductes de violència domèstica.
 11. Programes generals d'intervenció: programes de preparació de permisos. Programa de sortides programades. Programa de prevenció de suïcidis. Programa d'intervenció en règim tancat. Programes de competència psicosocial. Sistema d'avaluació i motivació.
 12. L'educació social en el sistema penitenciari català: programa marc d'educació social.
 13. Avaluació i gestió del risc des de l'àmbit de la rehabilitació: RISCANVI, i projectes relacionats amb la gestió del risc.
 14. Els serveis socials d'execució penal: estructura. Especificitat de la intervenció i objectius. El diagnòstic social en l'àmbit dels serveis socials d'execució penal. Indicadors socials d'avaluació.
 15. El règim obert: objectius, concepte i finalitat. Modalitats. Classes d'establiments i criteris de destinació. Les unitats dependents: concepte i característiques diferencials. Les sortides de cap de setmana. La llibertat condicional: modalitats, procediment de proposta, elevació i seguiment.
 16. El marc legal de la justícia juvenil: La Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors, i normativa reglamentària de desenvolupament. Les competències de la Generalitat en matèria de justícia juvenil i la participació dels altres organismes públics i privats. La Llei de justícia juvenil: objecte i estructura. Els principis rectors d'actuació de les administracions públiques en aquest àmbit.
 17. El tractament legal dels menors d'edat: els que tenen menys de 14 anys, els més grans de 14 i menys de 18 anys. El procés penal davant la jurisdicció de menors: estructura de les diferents fases del procediment. La competència del jutge de menors, l'actuació del Ministeri Fiscal, el paper de la defensa.
 18. Les funcions de l'equip tècnic en la jurisdicció de menors, composició i organització. L'assessorament tècnic en les diferents fases del procediment judicial. Els programes d'assessorament tècnic: finalitat, destinataris, objectius, metodologia, l'informe.
 19. La justícia restaurativa en la jurisdicció de menors. El programa de mediació: requisits, objectius, fases del procés de mediació i reparació. La víctima i l'infractor. El rol del mediador. Altres solucions extrajudicials. El Programa d'atenció a la víctima de menors infractors.
 20. El catàleg de mesures de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors. Les regles per a l'aplicació de les mesures. El tractament legal en cas de pluralitat de mesures. La suspensió condicional de la mesura. La modificació de les mesures. La prescripció dels fets delictius i les mesures.
 21. Les regles generals de l'execució de les mesures. La competència judicial en l'execució de les mesures. La competència de les comunitats autònomes en l'execució de les mesures. Els principis inspiradors de l'execució de les mesures. El trencament de la mesura i els seus efectes. La incidència de la majoria d'edat en l'execució de les mesures. Els diferents models d'avaluació del risc de reincidència dels joves infractors. El SAVRY com a instrument de valoració del risc.
 22. L'execució de les mesures no privatives de llibertat. El procediment per iniciar l'execució de les mesures. L'elaboració del programa individualitzat d'execució de cada mesura. Els tipus d'informes a elaborar i la seva periodicitat.
 23. La composició, l'organització i les funcions dels equips de medi obert de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions del tècnic de medi obert. Els recursos comunitaris per a l'execució de les mesures.
 24. La finalitat dels centres educatius de justícia juvenil i els principis inspiradors de la seva activitat. Els drets i les obligacions dels menors internats. L'organització i l'encàrrec dels centres de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions dels òrgans unipersonals i dels òrgans col·legiats dels centres. Les funcions dels professionals dels centres.
 25. La normativa de funcionament dels centres educatius de justícia juvenil. El règim de sortides, permisos i comunicacions dels menors internats. El sistema de peticions, queixes i recursos. La informació al menor i als seus representants. Les prestacions dels centres.
 26. L'actuació educativa institucional dels centres educatius. El projecte educatiu del centre educatiu. El projecte educatiu individualitzat del menor. Els programes generals i d'actuació especialitzada. la tutoria. El sistema motivacional dels centres. Els seus protocols d'actuació.
 27. Mesures penals alternatives: referencies al Codi penal i normativa reglamentària. Objectius i principis bàsics d'actuació. Funcions dels tècnics de mesures d'execució penal a la comunitat: control de l'execució, suport socioeducatiu, compliment d'obligacions i/o tractaments i participació comunitària. Els treballs en benefici de la comunitat, els programes formatius i les mesures de seguretat: definició i característiques, marc legal, llocs on s'executen i metodologia d'intervenció.
 28. La Llei orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere i normativa de desplegament. La Llei de l'Estatut de la víctima del delicte.
 29. Oficina d'atenció a la víctima del delicte: principis d'intervenció i instruments d'avaluació de risc i de les necessitats de les víctimes. Programes d'intervenció inicial i programes d'intervenció especialitzada: Programa d'orientació judicial, Programa de gestió de mesures de protecció, Programa de gestió de l'Estatut de la víctima del delicte, Programa d'atenció psicològica, Programa d'acompanyament a l'acte de judici oral, Programa d'atenció i seguiment social i Programa d'intervenció en els jutjats de violència sobre la dona.
 30. Programa d'assessorament tècnic penal. Principis d'intervenció i programes d'intervenció: Assessorament tècnic oficiat de persones encausades, assessorament tècnic oficiat de formes substitutives de les penes privatives de llibertat i de la llibertat vigilada, assessorament tècnic oficiat de víctimes i/o testimonis, suport a l'exploració judicial. Competències professionals d'assessorament tècnic penal.

TEMARI ESPECIFIC DE LA TITULACIÓ
RESOLUCIÓ GAH/215/2018, de 15 de febrer, per la qual s'aprova la part específica del temari de les proves selectives per a l'accés al cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educació social. DOGC núm. 7563, de 21.02.2018

 1. L'estructura social a Catalunya i l'estratificació. Estructura poblacional: demografia i moviments migratoris. Estructura de classes. Estructura ocupacional.
 2. Legislació en matèria d'igualtat. La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. La Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El Protocol que desplega el deure d'intervenció de les persones que treballen a les administracions públiques de Catalunya per a fer efectiu l'abordatge de l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Catalunya.
 3. La immigració a Catalunya: marc general i causes. Les polítiques d'immigració i la gestió de la diversitat. El risc d'exclusió social i altres problemàtiques específiques. Acollida i acomodació de persones nouvingudes. La legislació en matèria d'estrangeria.
 4. L'impacte de la immigració en la societat catalana. La societat multicultural i la pluralitat religiosa i de creences. La integració social de les persones immigrants. Immigració i mercat laboral. Immigració i educació. La immigració des de la perspectiva de gènere.
 5. Interculturalitat i diàleg interreligiós. Elements culturals i religiosos de les poblacions immigrants, en especial les procedents de les cultures sud-americana, magrebí i indo-paquistanesa.
 6. Ètica i deontologia professional en la professió de l'educador social. Principis deontològics. Normes deontològiques. Codi ètic dels professionals de l'execució penal a Catalunya.
 7. El sistema públic dels serveis socials a Catalunya. La cartera de serveis socials. Prestacions del sistema públic: serveis socials bàsics i serveis socials especialitzats.
 8. Les famílies: concepte i funció. Necessitats bàsiques. La protecció a les famílies. Les polítiques socials de protecció a les famílies.
 9. Models familiars. La parentalitat i les conseqüències en el desenvolupament dels infants i adolescents: estructures, patrons relacionals i relacions conjugals.
 10. Tipologies de trencament familiar. Efectes jurídics de la nul·litat del matrimoni, del divorci i de la separació judicial. Famílies reconstituïdes: un nou model de parentalitat. Reagrupament familiar. El servei d'acompanyament al reagrupament familiar
 11. Regulació jurídica de les situacions de trencament familiar. El dictamen pericial social d'assessorament als òrgans judicials en l'àmbit del dret de família.
 12. L'etapa evolutiva de 0 a 6 anys. El desenvolupament psicomotriu i l'autonomia personal. Les relacions amb l'entorn. El desenvolupament del llenguatge i la comunicació. El desenvolupament cognitiu.
 13. L'etapa evolutiva de 6 a 12 anys. El desenvolupament motriu, afectiu, cognitiu i del llenguatge. La pubertat. L'educació sexual.
 14. El desenvolupament en l'adolescència i la joventut. El pensament formal. La consolidació de la identitat i la personalitat. El desenvolupament social: el desenvolupament moral, la conducta prosocial i antisocial i la cerca de l'autonomia. El grup d'iguals. La cerca de parella.
 15. El sistema de protecció a la infància i l'adolescència. Especificitats del sistema català de protecció a la infància i l'adolescència. Protocols d'actuació contra el maltractament a infants i adolescents.
 16. La Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública: atenció a la infància i l'adolescència. Els serveis socials bàsics i els serveis socials especialitzats. L'atenció, la prevenció i la promoció social. L'atenció grupal, la participació social i l'acció comunitària.
 17. L'atenció precoç. Serveis existents i tipus d'intervenció. Normativa reguladora. Els trastorns en el desenvolupament de l'infant i l'adolescent.
 18. Factors de risc en l'entorn personal, familiar i social de l'infant o adolescent. Factors protectors en l'entorn personal, familiar i social de l'infant o adolescent. Factors de resiliència en la infància i l'adolescència, i en la família.
 19. L'infant abandonat: principals efectes de les mancances afectives i d'estímuls socials. Línies principals d'intervenció amb la família i l'infant.
 20. El desemparament d'infants i adolescents. Situacions de desemparament. Procediment de desemparament. Concepte de tutela i de guarda. La tutela de l'infant i l'adolescent en situació de desemparament. La guarda de fet, la guarda judicial i la guarda protectora.
 21. La infància maltractada: conceptes. Indicadors de risc per a la detecció del maltractament infantil. Detecció i valoració dels maltractaments. Conseqüències dels maltractaments.
 22. Els infants i adolescents víctimes de maltractaments en el si de la família. Tipologies de maltractament infantil. Conseqüències, prevenció i intervenció en els diferents tipus de maltractament. Especificitats de la intervenció.
 23. L'abús sexual a infants i adolescents. Conductes constitutives d'abús sexual. Diagnòstic i intervenció precoç. Prevenció.
 24. Les mesures de protecció d'infants i adolescents desemparats. Circuits per atendre les diferents situacions. Els infants i adolescents estrangers no acompanyats.
 25. L'acolliment familiar i l'adopció. L'acolliment familiar simple. L'acolliment familiar preadoptiu. L'adopció. L'adopció nacional i l'adopció internacional. L'adopció d'infants amb necessitats especials.
 26. L'atenció residencial a la infància i l'adolescència en situació de desemparament. Els centres residencials d'acció educativa, els centres residencials d'educació intensiva i els centres d'acolliment. Altres recursos d'atenció residencial.
 27. L'atenció no residencial a la infància i l'adolescència en situació de risc o de desemparament. La intervenció dels professionals en la valoració, actuació i atenció d'infants i adolescents en risc. Seguiment i intervenció en les famílies amb infants i adolescents en risc.
 28. El menor en conflicte social. El menor d'edat amb conductes antisocials. La responsabilitat penal. Marc legal. Actuacions previstes a l'ordenament jurídic amb menors que cometen infraccions penals: amb menors de 14 anys, i amb majors de 14 i menors de 18 anys. Mesures previstes al sistema de protecció. El catàleg de mesures de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors.
 29. El consum de substàncies addictives i els seus efectes sobre la salut i el benestar. Tipus de substàncies i efectes. Altres conductes addictives. La prevenció i l'assistència a Catalunya en matèria de substàncies que poden generar dependència
 30. Problemes psicològics internalitzants i externalitzants. Símptomes, detecció i derivació. Infants i adolescents amb trastorns cognitius. Infants i adolescents amb dependència de tòxics.

Barcelona

Temari comú Cossos Especials

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
21-01-2021 J de 16:00 a 21:00 182 € /mes Inscribirme

Curso Online

Temari comú Cossos Especials

RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA

Duración: 180 días
476 € Inscribirme
-

Pago a Plazos: si compran del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo se les cobra el siguiente mes. Si la compran la realizan entre el 16 y el 30, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Educació Social Execució Penal Generalitat de Catalunya

 • Temari Comú i Qüestionari Cossos Especials I. Subgrups A1 i A2

  Temari Comú i Qüestionari Cossos Especials I. Subgrups A...

  33€
 • Temari Comú i Qüestionari Cossos Especials II. Subgrups A1 i A2

  Temari Comú i Qüestionari Cossos Especials II. Subgrups ...

  36€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 2€ 67€
antes 69€
Comprar la colección
Convocatorias anteriores

Clases por videoconferencia

Temari comú Cossos Especials

Tenemos centros especializados en esta preparación y podrás ver los distintos horarios de los grupos que organizan nuestros centros para que elijas el que más te conviene.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO 10% dto. sobre PVP indicado CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRICULA
01-10-2020 J de 16:00 a 21:00 141.50 € /mes Barcelona Suscribirme

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!


SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test