Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Educadors Socials, Execució Penal, Generalitat de Catalunya

Ingenieros y Técnicos

Datos básicos

Oposición
Educadors Socials, Execució Penal, Generalitat de Catalunya
Organismo
Generalitat de Catalunya-
Tipo de personal
Funcionario
Año
2017
Titulación requerida
Diplomat/Grau Educadors Socials
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo20-04-2017 | DOGC | Más información
Plazas310 plazas
Turno libre295
Discapacitados15

Observaciones

  • 274 places
  • places addicionals (10%): 27 places

Total de places: 301

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 15 places

Es preveu que el programa que regirà en el procés selectiu serà:

  • Temari comú de cossos especials publicat en el DOGC de 23.2.2006, modificat en el DOGC de 26-02-2015
  • Temari específic execució penal publicat en el DOGC de 05-03-2018
  • 35 temes del Temari específic pendent de publicació

PART GENERAL DEL TEMARI DE LES PROVES SELECTIVES PER A L'ACCÉS AL COS DE TITULACIÓ SUPERIOR I AL COS DE DIPLOMATURA DE LA GENERALITAT
DOGC núm. 4579 - 23/2/2006
MODIFICAT DOGC 26-02-2015

TEMARI COSSOS ESPECIALS

TEMARI PART GENERAL (PRIMERA PROVA, PRIMER EXERCICI)

Aquest programa de temes és comú per a tots els cossos especials (professionals) de titulats superiors de la Generalitat.

I. Dret constitucional. Organització política i administrativa de l'Estat.

Tema 1.  La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional. El poder judicial: funcions i principis. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Tema 2.  Les Corts Generals: composició, organització i atribucions. El Govern: funcions i potestats. Relacions del Govern amb les Corts Generals.

Tema 3. L'organització territorial de l'Estat. L'Administració local: ens que l'integren. Les comunitats autònomes: constitució i competències. El finançament de les comunitats autònomes.

II. L'organització política i institucional de Catalunya. Formes de govern i d'administració.

Tema 4. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, contingut i principis fonamentals. El títol preliminar. Tipologia de les competències de la Generalitat de Catalunya.

Tema 5. El Parlament de Catalunya: composició, funcions i atribucions. El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, atribució i funcions. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu. L’Oficina Antifrau de Catalunya

Tema 6. L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els òrgans superiors, centrals, territorials i consultius de l'Administració de la Generalitat. Els departaments i organismes autònoms. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions.

III. La Unió Europea i el dret comunitari. Institucions.

Tema 7. Configuració de la Unió Europea: els tractats originaris i de modificació; el tractat pel qual s'estableix una constitució per a Europa. Fonts del dret comunitari: classes, aplicació i eficàcia. Les llibertats bàsiques comunitàries. Repercussió de les polítiques comunitàries en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya.

Tema 8. Les institucions comunitàries: la Comissió, el Consell, el Parlament Europeu, el Tribunal de Justícia i el Tribunal de Comptes. Recursos financers i personals de la Unió Europea.

IV. L'Administració pública. El dret administratiu.

Tema 9. L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu: concepte. Les fonts del dret administratiu. Els òrgans administratius: concepte i classes. L'acte administratiu: requisits i eficàcia. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes.

Tema 10. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut i àmbit d'aplicació. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya. Els recursos administratius: concepte i classes. La jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs contenciós administratiu.

Tema 11. La contractació administrativa: concepte i fonts. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Classificació dels contractes i règim jurídic. Formes d'adjudicació. Drets i obligacions del contractista i de l'Administració.

Tema 12. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. La potestat sancionadora administrativa i el procediment sancionador. L'expropiació forçosa: concepte, fonament, subjectes i contingut. Procediment general i procediments especials.

Tema 13. El servei públic: concepte i evolució. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta. La concessió. El domini públic i privat de l'Administració: règim jurídic i naturalesa. Ús del domini públic.

V. Organització de l'Administració i funció pública. L'Administració electrònica.

Tema 14. La crisi del model burocràtic. Diferents tendències en els processos de reforma i modernització de les administracions públiques.

Tema 15. La gestió pública. L'ètica i els valors a l'Administració pública. Tècniques de direcció gerencial. El model de gestió per processos i les tècniques bàsiques de gestió de la qualitat. La gestió del coneixement. La transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon govern.

Tema 16. Govern electrònic i Administració electrònica. Interoperatibitat. La seguretat en les transaccions electròniques entre les administracions i amb l'Administració. La protecció de dades de caràcter personal.

Tema 17. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Classes de personal, estructura i regulació general. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació.

Tema 18. La gestió dels recursos humans a les administracions públiques. La selecció de personal. La provisió de llocs de treball. La promoció professional.

Tema 19. Drets, deures i situacions administratives dels funcionaris públics. Els sistemes de retribució dels empleats públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. La prevenció de riscos laborals. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels empleats públics. Mesures d'igualtat d'oportunitats per raó de gènere.

VI. Gestió pressupostària.

Tema 20. La planificació de la gestió pública. El pressupost com a instrument de planificació, d'administració i de gestió i com a mecanisme general de coordinació. Finalitats del pressupost. El pressupost de la Generalitat de Catalunya. Estructura. Classificació orgànica, econòmica i funcional. El pressupost per programes.

Tema 21. El control pressupostari. El control intern de l'activitat economicofinancera del sector públic. La Intervenció General de la Generalitat. El control extern. La comptabilitat com a mitjà de control.

VII. Polítiques públiques de la Generalitat.

Tema 22. Radiografia econòmica, social i política de Catalunya. Reptes de la societat catalana a l'inici del segle XXI. Les polítiques públiques de resposta.

Tema 23. Polítiques públiques relacionades amb l'economia productiva: en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca; d'empresa, indústria i energia; de comerç, turisme i consum; i societat del coneixement. Política territorial i ambiental: en matèria de medi ambient, de territori, paisatge i urbanisme.

Tema 24. Polítiques públiques de caràcter social i prestacional: en matèria de salut; d'educació i universitats; d'acció social; d'habitatge; de cultura i llengua catalana; de seguretat i emergències; de justícia i serveis penitenciaris.

Tema 25. Polítiques institucionals: en matèria de millora de l'autogovern; de relacions institucionals i exteriors; de cooperació internacional; i de nova organització territorial de l'Administració.

TEMARI EXECUCIÓ PENAL
DOGC núm. 7571 05/03/2018

Tema 1. El dret penal: concepte. El Codi penal vigent: principis i estructura. El delicte: concepte, classes i elements. Les persones criminalment responsables dels delictes. Les causes eximents de la responsabilitat penal. Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.

Tema 2. La pena: concepte i classes. La mesura de seguretat: concepte i classes. Principis de legalitat i tipicitat penals. La responsabilitat civil derivada del delicte i les persones civilment responsables. Els òrgans jurisdiccionals penals.

Tema 3. Marc legal en matèria penitenciària: La Llei orgànica general penitenciària i el Reglament penitenciari.

Tema 4. El sistema penitenciari català: organització i estructura. El Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya. Òrgans de participació social. Taules de participació social. Entitats col·laboradores i de voluntariat.

Tema 5. Les formes d'ingrés en un centre penitenciari: la detenció, la presó preventiva, la sentència ferma. Procediment i tràmits d'ingrés. L'entrevista d'ingrés, aspectes rellevants. Classificació interior. Sistema de classificació en graus de tractament. El principi de flexibilitat. Variables que hi intervenen i criteris de classificació. Procediment de classificació inicial.

Tema 6. La població interna: drets i deures. La relació especial de subjecció jurídica dels interns i internes. Participació dels interns en les activitats de l'establiment. Característiques genèriques de la població encarcerada a Catalunya. Principals indicadors dels serveis penitenciaris i rehabilitació, problemàtiques, etc. Especificitats d'intervenció a l'àmbit penitenciari: joves, dones i estrangeria.

Tema 7. Els beneficis penitenciaris: tipus, finalitat i procediment de concessió. Els permisos: concepte, naturalesa i tipus. Procediment de concessió. Les sortides programades. Altres modalitats d'execució de programes de tractament en interns en segon grau.

Tema 8. Delinqüència: conceptes bàsics, principals models explicatius. El model risc-necessitat-responsivitat d'Andrews i Bonta. L'avaluació del risc de reincidència: conceptes bàsics. Models d'intervenció en la rehabilitació de delinqüents: principals models, característiques dels programes efectius.

Tema 9. El disseny curricular: àmbits d'intervenció; àmbit de formació de persones adultes; àmbit del context jurídic, social i cultural; àmbit de la salut i el desenvolupament personal; àmbit del món laboral i àmbit d'atenció especialitzada. El Programa individual de tractament i el model individualitzat d'intervenció per a preventius.

Tema 10. Programes d'atenció especialitzada: programa d'intervenció en conductes addictives. Programa d'intervenció en conductes d'agressió sexual. Programa d'intervenció en delictes violents. Programa d'intervenció en conductes de violència domèstica.

Tema 11. Programes generals d'intervenció: programes de preparació de permisos. Programa de sortides programades. Programa de prevenció de suïcidis. Programa d'intervenció en règim tancat. Programes de competència psicosocial. Sistema d'avaluació i motivació.

Tema 12. L'educació social en el sistema penitenciari català: programa marc d'educació social.

Tema 13. Avaluació i gestió del risc des de l'àmbit de la rehabilitació: RISCANVI, i projectes relacionats amb la gestió del risc.

Tema 14. Els serveis socials d'execució penal: estructura. Especificitat de la intervenció i objectius. El diagnòstic social en l'àmbit dels serveis socials d'execució penal. Indicadors socials d'avaluació.

Tema 15. El règim obert: objectius, concepte i finalitat. Modalitats. Classes d'establiments i criteris de destinació. Les unitats dependents: concepte i característiques diferencials. Les sortides de cap de setmana. La llibertat condicional: modalitats, procediment de proposta, elevació i seguiment.

Tema 16. El marc legal de la justícia juvenil: La Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors, i normativa reglamentària de desenvolupament. Les competències de la Generalitat en matèria de justícia juvenil i la participació dels altres organismes públics i privats. La Llei de justícia juvenil: objecte i estructura. Els principis rectors d'actuació de les administracions públiques en aquest àmbit.

Tema 17. El tractament legal dels menors d'edat: els que tenen menys de 14 anys, els més grans de 14 i menys de 18 anys. El procés penal davant la jurisdicció de menors: estructura de les diferents fases del procediment. La competència del jutge de menors, l'actuació del Ministeri Fiscal, el paper de la defensa.

Tema 18. Les funcions de l'equip tècnic en la jurisdicció de menors, composició i organització. L'assessorament tècnic en les diferents fases del procediment judicial. Els programes d'assessorament tècnic: finalitat, destinataris, objectius, metodologia, l'informe.

Tema 19. La justícia restaurativa en la jurisdicció de menors. El programa de mediació: requisits, objectius, fases del procés de mediació i reparació. La víctima i l'infractor. El rol del mediador. Altres solucions extrajudicials. El Programa d'atenció a la víctima de menors infractors.

Tema 20. El catàleg de mesures de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors. Les regles per a l'aplicació de les mesures. El tractament legal en cas de pluralitat de mesures. La suspensió condicional de la mesura. La modificació de les mesures. La prescripció dels fets delictius i les mesures.

Tema 21. Les regles generals de l'execució de les mesures. La competència judicial en l'execució de les mesures. La competència de les comunitats autònomes en l'execució de les mesures. Els principis inspiradors de l'execució de les mesures. El trencament de la mesura i els seus efectes. La incidència de la majoria d'edat en l'execució de les mesures. Els diferents models d'avaluació del risc de reincidència dels joves infractors. El SAVRY com a instrument de valoració del risc.

Tema 22. L'execució de les mesures no privatives de llibertat. El procediment per iniciar l'execució de les mesures. L'elaboració del programa individualitzat d'execució de cada mesura. Els tipus d'informes a elaborar i la seva periodicitat.

Tema 23. La composició, l'organització i les funcions dels equips de medi obert de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions del tècnic de medi obert. Els recursos comunitaris per a l'execució de les mesures.

Tema 24. La finalitat dels centres educatius de justícia juvenil i els principis inspiradors de la seva activitat. Els drets i les obligacions dels menors internats. L'organització i l'encàrrec dels centres de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions dels òrgans unipersonals i dels òrgans col·legiats dels centres. Les funcions dels professionals dels centres.

Tema 25. La normativa de funcionament dels centres educatius de justícia juvenil. El règim de sortides, permisos i comunicacions dels menors internats. El sistema de peticions, queixes i recursos. La informació al menor i als seus representants. Les prestacions dels centres.

Tema 26. L'actuació educativa institucional dels centres educatius. El projecte educatiu del centre educatiu. El projecte educatiu individualitzat del menor. Els programes generals i d'actuació especialitzada. la tutoria. El sistema motivacional dels centres. Els seus protocols d'actuació.

Tema 27. Mesures penals alternatives: referencies al Codi penal i normativa reglamentària. Objectius i principis bàsics d'actuació. Funcions dels tècnics de mesures d'execució penal a la comunitat: control de l'execució, suport socioeducatiu, compliment d'obligacions i/o tractaments i participació comunitària. Els treballs en benefici de la comunitat, els programes formatius i les mesures de seguretat: definició i característiques, marc legal, llocs on s'executen i metodologia d'intervenció.

Tema 28. La Llei orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere i normativa de desplegament. La Llei de l'Estatut de la víctima del delicte.

Tema 29. Oficina d'atenció a la víctima del delicte: principis d'intervenció i instruments d'avaluació de risc i de les necessitats de les víctimes. Programes d'intervenció inicial i programes d'intervenció especialitzada: Programa d'orientació judicial, Programa de gestió de mesures de protecció, Programa de gestió de l'Estatut de la víctima del delicte, Programa d'atenció psicològica, Programa d'acompanyament a l'acte de judici oral, Programa d'atenció i seguiment social i Programa d'intervenció en els jutjats de violència sobre la dona.

Tema 30. Programa d'assessorament tècnic penal. Principis d'intervenció i programes d'intervenció: Assessorament tècnic oficiat de persones encausades, assessorament tècnic oficiat de formes substitutives de les penes privatives de llibertat i de la llibertat vigilada, assessorament tècnic oficiat de víctimes i/o testimonis, suport a l'exploració judicial. Competències professionals d'assessorament tècnic penal.

Barcelona

Temari comú Cossos Especials

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
17-01-2019 J de 16:00 a 21:00 789 €
PAGOS A PLAZO - : €
- : €
- : €
Inscribirme

Girona

Temari comú Cossos Especials

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
04-10-2018 J de 16:00 a 21:00 822 €
PAGOS A PLAZO - : €
- : €
- : €
Inscribirme

OnLine

Temari comú Cossos Especials

RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA

Duración: 180 días
476 € Inscribirme
-

Pago a Plazos: si compran del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo se les cobra el siguiente mes. Si la compran la realizan entre el 16 y el 30, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.