Educadors Socials, Execució Penal, Generalitat de Catalunya

 

Previsió convocatòria

En l'oferta 2021 s'inclouen 47 places (taxa de reposició). I l'oferta 2022 inclou 38 places de estabilització.

Convocatòria d'estabilització

Es convoquen 21 places de estabilitzció (concurs-oposició) DOGC 10/12/2022. Sol·licituds fins a 19-01-2023.

Prepara't amb nosaltres

Preparem la part del temari comú dels cossos especials amb direrents sistemes de preparació. Tu tries el que millor s'adapti a tu! Informa't sobre les nostres metodologies:

Classes per Videoconferències, Curs Online i Llibres

Funcions

Les funcions que han de desenvolupar els membres de l'especialitat d'educació social del cos de diplomats de la Generalitat són les derivades de l'exercici professional de la seva titulació acadèmica, especialment en els camps de l'educació no formal, i en l'àmbit funcional d'execució penal:

 • a) Detectar les necessitats socioeducatives de les persones que tenen assignades.
 • b) Dissenyar i executar programes d’intervenció socioeducativa que responguin a les necessitats i situacions detectades, sempre des de la perspectiva de la recuperació i rehabilitació de les persones.
 • c) Fer el seguiment i l’avaluació dels programes d’intervenció socioeducativa que es duen a terme en el seu lloc d’intervenció.

Segons anterior convocatòria

El procediment de selecció és el de concurs oposició i la puntuació màxima és de 44,77 punts:

FASE D'OPOSICIÓ

PRIMERA PROVA. Coneixements.

De caràcter obligatori i eliminatori. Consta de dos exercicis:

Primer exercici. Test de coneixements.

a) Torn lliure. Test de coneixements sobre la totalitat de la part general del temari que consta en l'apartat 1.3 de les bases (temes 1 al 25 de la Resolució PDA/2196/2018, de 25 de setembre, DOGC núm. 7716, d'1.10.2018, per la qual s'aprova i es fa pública la part general del temari de les proves selectives per a l'accés al cos de titulació superior i al cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya).

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que participen pel torn lliure, consisteix a respondre un qüestionari de 75 preguntes tancades (més 7 preguntes de reserva), amb quatre opcions de resposta de les quals només una és correcta. El temps per dur a terme aquest exercici és de 2 hores.

Per a tots els torns: La qualificació del primer exercici és de 0 a 30 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 15 punts.

Segon exercici. Preguntes curtes de caràcter teoricopràctic

De caràcter obligatori i eliminatori, consisteix a respondre 10 preguntes curtes de caràcter teoricopràctic, mitjançant el plantejament d'un supòsit plausible de la pràctica laboral. Les preguntes formulades es distribuiran de la manera següent:

 • a) 5 preguntes relacionades amb les funcions a desenvolupar pròpies del cos de diplomatura, educació social, de la part específica del temari establert a la Resolució GAH/215/2018, de 15 febrer (DOGC núm. 7563, de 21.2.2018), per la qual s'aprova la part específica del temari de les proves selectives per a l'accés al cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educació social (dels temes de l'1 al 30, ambdós inclosos).
 • b) 5 preguntes relacionades amb les funcions pròpies de l'àmbit funcional d'execució penal del temari que consta a la Resolució JUS/335/2018, de 27 de febrer (DOGC núm. 7571, de 5.3.2018), per la qual s'aprova i es fa públic el temari específic de les proves selectives per proveir places de l'àmbit funcional d'execució penal del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, treball social, i del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educació social.

Exempcions relatives al segon exercici de la primera prova:

Estan exemptes de realitzar la totalitat del segon exercici les persones aspirants següents:

 • a) Les persones aspirants del torn lliure que en el moment de publicació de la convocatòria acreditin haver prestat un mínim de tres anys de serveis com a educador/a social a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en llocs de l'àmbit funcional d'execució penal.
 • b) Les persones que participen pel torn de promoció interna del personal laboral fix.
 • c) Les persones funcionàries de carrera del grup C, subgrup C1 de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que participen pel torn especial de promoció interna del personal funcionari i que tinguin una antiguitat mínima de tres anys ocupant llocs de treball d'educador/a i exercint funcions d'educador/a social.

Estan exemptes de realitzar les 5 preguntes de l'apartat a) del segon exercici les persones aspirants del torn lliure que en el moment de publicació de la convocatòria acreditin haver prestat un mínim de tres anys de serveis com a educador o educadora social a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en llocs no inclosos en l'àmbit funcional d'execució penal.

El temps per dur a terme aquest exercici és d'1 hora i 50 minuts per a les persones que hagin de realitzar la totalitat de l'exercici i de 55 minuts per a la resta de participants.

Per a la realització del segon exercici, les persones aspirants no podran disposar de material ni de documentació en cap suport.
La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a. El tribunal qualificador no avaluarà el segon exercici de les persones aspirants que hagin obtingut la qualificació de no apte/a al primer exercici.

Per a la valoració d'aquest exercici, el tribunal qualificador tindrà en compte els coneixements acreditats i la capacitat i les aptituds per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, com també la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat de l'expressió i la presentació.

SEGONA PROVA: coneixements de llengua.

El tribunal qualificador farà públiques, si escau, les llistes provisionals de les persones aspirants que hagin de realitzar l'exercici de coneixements de llengua catalana i llengua castellana, juntament amb les qualificacions del primer exercici de la primera prova. Les persones aspirants disposaran d'un termini de deu dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació, per esmenar els defectes i/o presentar la documentació acreditativa dels coneixements de llengua requerits.

Amb la publicació dels resultats del segon exercici de la primera prova, el tribunal qualificador publicarà les llistes definitives de persones aspirants que han de realitzar els exercicis de coneixements de llengua i, si escau, anunciarà el lloc, el dia i l'hora de celebració de les proves de coneixements de llengua catalana i llegua castellana.

a) Primer exercici: coneixements de llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no estiguin exemptes, d'acord amb el que estableix l'apartat 4 de les bases de la convocatòria. Aquest exercici consistirà a fer, davant del tribunal qualificador i, si escau, de les persones assessores especialistes designades, una prova que consta de dues parts:

Primera part. S'hi avaluaran: el domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text de 200 paraules, com a mínim; la comprensió lectora, per mitjà de la lectura d'un text escrit i la resposta a preguntes sobre aquest text, i la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d'avaluació del coneixement de l'ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.

Segona part. S'hi avaluarà l'expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa i/o exposició sobre temes generals d'actualitat. El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts per a la primera part i 30 minuts per a la segona part.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a. Per ser declarada persona apta en aquest exercici s'ha d'obtenir una puntuació total mínima del 70 %, de conformitat amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener.

b) Segon exercici: coneixements de llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exemptes d'acord amb l'apartat 4 de les bases de la convocatòria. Per tal d'acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 2.6.2, les persones aspirants hauran de fer un exercici, que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si s'escau, amb les persones assessores especialistes que aquest designi. El temps per a la realització d'aquest exercici no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona part.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a.

FASE DE CONCURS

En la fase de concurs del procés de selecció es valoren els mèrits que s'indiquen a continuació, amb una puntuació màxima de 14,77 punts que s'hagin assolit fins a la data de publicació de la convocatòria.

Temari del cos de diplomats, educació social (àmbit execució penal)

El temari és el programa sobre el qual versaran les proves selectives. La normativa sobre funció pública estableix que ha d'estar publicat a les bases de la convocatòria, o bé que aquestes han de contenir la indicació del DOGC en què s'hagi publicat.
 • Resolució PRE/2423/2022, de 27 de juliol, per la qual s'aproven el temaris de les proves selectives per a l'accés a determinats cossos i escales de personal funcionari d'administració general i especial de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 8720, de 29.07.2022
 • Resolució JUS/3221/2022, de 20 d'octubre per la qual s'aproven els temaris de les proves selectives per proveir places de l'àmbit funcional d'execució penal de personal funcionari d'administració general i especial de la Generalitat de Catalunya (els 21 temes recollits a l'annex 5 de la Resolució). DOGC núm. 8778, de 24.10.2022

En els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, les proves selectives versaran exclusivament: d’una banda, sobre els temes 3, 15, 30, 32 i 33 de la part específica del temari del cos de diplomatura, educació social, de la ResolucióPRE/2423/2022, de 27 de juliol, per la qual s'aproven els temaris de les proves selectives per a l'accés a determinats cossos i escales de personal funcionari d'administració general i especialde la Generalitat de Catalunya; i, d’altra banda, sobre el temari específic de l’àmbit funcional d’execució penal del cos de diplomatura, educació social (grup A, subgrup A2), de la Resolució JUS/3221/2022, de 20 d'octubre, per la qual s'aproven els temaris de les proves selectives per proveir places de l'àmbit funcional d'execució penal de personal funcionari d'administració general i especial de la Generalitat de Catalunya

Temari del cos de titulació superior i cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya (part general) (grup A, subgrups A1 i A2, respectivament)

 1. Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. Accés a la informació pública. Sistema de garanties de la transparència.
 2. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'administració. El registre d'activitats de tractament. El delegat i delegada de protecció de dades. Infraccions i sancions.
 3. Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, i competències. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat de Catalunya.
 4. Organització de l'Administració i del sector públic. L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments, tipologia de les unitats directives que els composen.
 5. El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Regim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques.
 6. L'acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.
 7. El procediment administratiu: concepte i principis. Els interessats i interessades en el procediment administratiu. El procediment administratiu comú.
 8. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El control jurisdiccional de l'Administració pública.
 9. La contractació pública. Classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.
 10. Potestat inspectora de les administracions públiques. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.
 11. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial.
 12. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. Els ingressos. L'execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya.
 13. Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. La gestió de recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal i provisió de llocs de treball. Situacions administratives. Grau personal.
 14. Drets del personal. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Règim disciplinari. Mesures d'igualtat per raó de gènere.
 15. Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris i funcionàries públics i altres comportaments injustos, l'abandó de destinació i l'omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d'auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d'influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris i funcionàries públics, i els abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

Temari del cos de diplomatura, educació social de la Generalitat de Catalunya (part específica) (grup A, subgrup A2).

 1. Legislació en matèria d'igualtat. El Protocol que desplega el deure d'intervenció de les persones que treballen a les administracions públiques de Catalunya per a fer efectiu l'abordatge de l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Catalunya.
 2. La immigració a Catalunya: marc general i causes.
 3. La integració social i el risc d'exclusió social. Acollida de persones nouvingudes. La pluralitat religiosa i de creences. Immigració, mercat laboral, educació i la immigració des de la perspectiva de gènere.
 4. Codi ètic de les persones professionals de l’educació social.
 5. El sistema públic dels serveis socials a Catalunya. La cartera de serveis socials. Prestacions del sistema públic: serveis socials bàsics i serveis socials especialitzats.
 6. El sistema de protecció a la infància i l'adolescència. Especificitats del sistema català de protecció a la infància i l'adolescència.
 7. La Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública: atenció a la infància i l'adolescència. Els serveis socials bàsics i els serveis socials especialitzats. L'atenció, la prevenció i la promoció social. L'atenció grupal, la participació social i l'acció comunitària.
 8. Factors de risc en l'entorn personal, familiar i social de l'infant o adolescent. Factors protectors en l'entorn personal, familiar i social de l'infant o adolescent. Factors de resiliència en la infància i l'adolescència, i en la família.
 9. El desemparament d'infants i adolescents. Situacions de desemparament. Procediment de desemparament. Concepte de tutela i de guarda. La tutela de l'infant i l'adolescent en situació de desemparament. La guarda de fet, la guarda judicial i la guarda protectora.
 10. Indicadors de risc per a la detecció del maltractament infantil. Detecció i valoració dels maltractaments. Tipologies de maltractament infantil. Conseqüències, prevenció i intervenció en els diferents tipus de maltractament. L'abús sexual a infants i adolescents. Conductes constitutives d'abús sexual. Diagnòstic i intervenció. Prevenció.
 11. L'acolliment familiar i l'adopció. L'atenció residencial a la infància i l'adolescència en situació de desemparament. Els infants i adolescents estrangers no acompanyats.
 12. L'atenció no residencial a la infància i l'adolescència en situació de risc o de desemparament. La intervenció dels professionals en la valoració, actuació i atenció d'infants i adolescents en risc. Seguiment i intervenció en les famílies amb infants i adolescents en risc.
 13. El menor en conflicte social. El menor d'edat amb conductes antisocials. La responsabilitat penal.
 14. Actuacions previstes a l'ordenament jurídic amb menors que cometen infraccions penals: amb menors de 14 anys, i amb majors de 14 i menors de 18 anys. Mesures previstes al sistema de protecció. El catàleg de mesures de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors.
 15. El consum de substàncies addictives i els seus efectes sobre la salut. Altres conductes addictives. La prevenció i l'assistència a Catalunya en matèria de substàncies que poden generar dependència.
 16. Problemes psicològics internalitzants i externalitzants. Símptomes, detecció i derivació. Infants i adolescents amb trastorns cognitius.
 17. Delinqüència: conceptes bàsics, principals models explicatius. Models d'intervenció en la rehabilitació de delinqüents. L'avaluació del risc de reincidència.
 18. El Codi penal: principis i estructura.
 19. penal. Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal. La pena: concepte i classes. La mesura de seguretat: concepte i classes.
 20. La població penitenciària: drets i deures. Els beneficis penitenciaris. L'educació social en el sistema penitenciari català: el programa marc d'educació social. El projecte curricular.
 21. L'actuació educativa institucional dels centres educatius de justícia juvenil: el projecte educatiu del centre. El projecte educatiu individualitzat del menor. La tutoria. El sistema motivacional dels centres. Els seus protocols d'actuació.
 22. Els programes generals d'intervenció: el programa de preparació de permisos, el programa de sortides programades, el programa de prevenció de suïcidis, el programa d'intervenció en règim tancat, i els programes de competència psicosocial. Sistema d'avaluació i motivació.
 23. Els programes d'atenció especialitzada en els centres penitenciaris: el programa d'intervenció en conductes addictives, el programa d'intervenció en conductes d'agressió sexual, el programa d'intervenció en delictes violents, i el programa d'intervenció en conductes de violència de gènere.
 24. La Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors, i la normativa reglamentària de desenvolupament. La Llei de justícia juvenil: objecte i estructura.
 25. El projecte educatiu dels centres residencials del sistema de protecció a la infància i l'adolescència: finalitat i característiques, contingut i estructura. El programa marc en els centres acolliment. El programa marc en els centres residencials d'atenció a la infància i l'adolescència. El programa marc dels centres residencials d'educació intensiva.
 26. El projecte educatiu individualitzat (PEI) en els centres del sistema de protecció a la infància i l'adolescència: objectius, estructura, fases i avaluació.
 27. Els drets i deures dels infants i adolescents que viuen en centres respecte del funcionament del centre, les relacions i la intimitat, la salut, l'educació, el dret bàsic, i els deures administratius i legals.
 28. L'atenció als joves extutelats. Els programes de suport: el programa d'habitatge, el programa d'inserció sociolaboral, el programa de suport econòmic, el programa d'acompanyament jurídic i el programa de suport psicològic. Definició i objectius. Marc jurídic.
 29. Les condicions dels infants per a ser acollits o adoptats. Les condicions d'idoneïtat de les famílies candidates i la seva valoració. L'acoblament. La construcció del vincle. El seguiment. La xarxa d'institucions col·laboradores.
 30. Protecció contra la victimització a infants i adolescents. Marc legal de la protecció pública davant la victimització a infants i adolescents. Formes de victimització. Conseqüències de la victimització.
 31. Estratègies d'intervenció socioeducativa amb persones que han comés delictes violents. Intervenció amb persones que presenten conductes de violència autodirigida. Autolesions en infants/adolescents des d'una vessantde salut mental, detecció i derivació.
 32. La violència masclista: àmbits, avaluació del risc, i intervenció amb víctimes i agressors, individualment i socialment. La intervenció en fillsi fillesde dones en situació de violència masclista. Prevenciói intervenció educativa.
 33. La violència filioparental. Definició, etiologia i característiques. Elements socials, educatius i individuals.
 34. Estratègies d'intervenció en el grup: grups socioterapèutics, grups socioeducatius i grups d'ajuda mútua. Característiques, objectius i metodologia.
 35. La xarxa comunitària. Intervenció socioeducativa en infants i adolescents. Recursos socioeducatius adreçats a la població infantil i juvenil.

Ámbit funcional d'execució penal, Cos de diplomatura, educació social (grup A, subgrup A2)

 1. El dret penal: concepte. El Codi penal vigent: principis i estructura. El delicte: concepte, classes i elements. Les persones criminalment responsables dels delictes. Les causes eximents de la responsabilitat penal. Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.
 2. La pena: concepte i classes. La mesura de seguretat: concepte i classes. Principis de legalitat i tipicitat penals. Els òrgans jurisdiccionals penals.
 3. Marc legal en matèria penitenciària: la Llei orgànica general penitenciària (LOGP), el Reglament penitenciari (RP) i el Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya (ROFSEPC).
 4. Delinqüència: conceptes bàsics, principals models explicatius. El model risc-necessitat-responsivitat d'Andrews i Bonta. Característiques principals de la població encarcerada. Drets i deures dels interns.
 5. L'avaluació i la gestió del risc de les conductes problema (reincidència delictiva i altres). RisCanvi i projectes associats a la gestió del risc.
 6. La intervenció al sistema penitenciari: El Programa individual de tractament (PIT), el Sistema d'Avaluació i Motivació (SAM), el Programa de participació i convivència i els programes de treball en medi obert.
 7. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 1: els programes de rehabilitació fonamentats en les necessitats dels individus (programes socioeducatius i psicoeducatius).
 8. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 2. Atenció especialitzada: violència, addicions, violència autodirigida (autolesions i suïcidis).
 9. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 3: àmbit del context jurídic, social i cultural; àmbit del desenvolupament personal i la salut.
 10. La classificació en graus de tractament: variables implicades. Les sortides programades i els permisos.
 11. L'educació social en el sistema penitenciari català: programa marc d'educació social.
 12. El marc legal de la justícia juvenil: La Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors i normativa reglamentària de desenvolupament. Les competències de la Generalitat en matèria de justícia juvenil i la participació dels altres organismes públics i privats. La Llei de justícia juvenil: objecte i estructura. El procés penal davant la jurisdicció de menors: estructura de les diferents fases del procediment.
 13. Les funcions de l'equip tècnic en la jurisdicció de menors, composició i organització. Els programes d'assessorament tècnic: finalitat, destinataris, objectius, metodologia, l'informe. El programa de mediació: requisits, objectius, fases del procés de mediació i reparació. El rol del mediador. Altres solucions extrajudicials. El Programa d'atenció a la víctima de menors infractors.
 14. El catàleg de mesures de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors. Les regles generals de l'execució de les mesures. La competència judicial en l'execució de les mesures. La competència de les comunitats autònomes en l'execució de les mesures. Els principis inspiradors de l'execució de les mesures. El SAVRY com a instrument de valoració del risc.
 15. L'execució de les mesures no privatives de llibertat. L'elaboració del programa individualitzat d'execució de cada mesura. Les funcions del tècnic de medi obert. Els recursos comunitaris per a l'execució de les mesures.
 16. La finalitat dels centres educatius de justícia juvenil i els principis inspiradors de la seva activitat. Els drets i les obligacions dels menors internats. L'organització i l'encàrrec dels centres de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions dels òrgans unipersonals i dels òrgans col·legiats dels centres. Les funcions dels professionals dels centres.
 17. La normativa de funcionament dels centres educatius de justícia juvenil. El règim de sortides, permisos i comunicacions dels menors internats. El sistema de peticions, queixes i recursos. La informació al menor i als seus representants. Les prestacions dels centres.
 18. L'actuació educativa institucional dels centres educatius. El projecte educatiu del centre educatiu. El projecte educatiu individualitzat del menor. Els programes generals i d'actuació especialitzada. La tutoria. El sistema motivacional dels centres. Els seus protocols d'actuació.
 19. Mesures penals alternatives: referencies al Codi penal i normativa reglamentària. Objectius i principis bàsics d'actuació. Funcions dels tècnics de mesures d'execució penal a la comunitat: control de l'execució, suport socioeducatiu, compliment d'obligacions i/o tractaments i participació comunitària. Els treballs en benefici de la comunitat, els programes formatius i les mesures de seguretat: definició i característiques, marc legal, llocs on s'executen i metodologia d'intervenció.
 20. La Llei de l'Estatut de la víctima del delicte. Les oficines d'atenció a la víctima del delicte: principis i programes d'intervenció.
 21. Programa d'assessorament tècnic penal. Principis i programes d'intervenció.

Clases Presenciales Híbridas

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

Curso Online

Temari comú Cossos Especials

Te preparamos a tu ritmo. Formación online que se adapta a tus necesidades y horarios. Temarios y materiales incluídos, excepto en cursos monográficos y de supuestos prácticos.
Además, tendrás acceso a ADAMS Test Premium durante toda tu matrícula. Para que refuerces el estudio de tu preparación con miles de test a tu disposición.
DURACIÓN PRECIO MATRÍCULA
Curso 6 meses
614 € Matricúlate

Educació Social Execució Penal Generalitat de Catalunya

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 7€


57€

Comprar la colección

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 7€


57€

Comprar la colección

 • Temari Comú Cossos Especials I. Subgrups A1 i A2

  Temari Comú Cossos Especials I. Subgrups A1 i A2

  32€
 • Temari Comú Cossos Especials II. Subgrups A1 i A2

  Temari Comú Cossos Especials II. Subgrups A1 i A2

  32€


*Sin gastos de envío para compras superiores a 51€ (no aplica a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

EJERCICIOS

Segons anterior convocatòria

El procediment de selecció és el de concurs oposició i la puntuació màxima és de 44,77 punts:

FASE D'OPOSICIÓ

PRIMERA PROVA. Coneixements.

De caràcter obligatori i eliminatori. Consta de dos exercicis:

Primer exercici. Test de coneixements.

a) Torn lliure. Test de coneixements sobre la totalitat de la part general del temari que consta en l'apartat 1.3 de les bases (temes 1 al 25 de la Resolució PDA/2196/2018, de 25 de setembre, DOGC núm. 7716, d'1.10.2018, per la qual s'aprova i es fa pública la part general del temari de les proves selectives per a l'accés al cos de titulació superior i al cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya).

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que participen pel torn lliure, consisteix a respondre un qüestionari de 75 preguntes tancades (més 7 preguntes de reserva), amb quatre opcions de resposta de les quals només una és correcta. El temps per dur a terme aquest exercici és de 2 hores.

Per a tots els torns: La qualificació del primer exercici és de 0 a 30 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 15 punts.

Segon exercici. Preguntes curtes de caràcter teoricopràctic

De caràcter obligatori i eliminatori, consisteix a respondre 10 preguntes curtes de caràcter teoricopràctic, mitjançant el plantejament d'un supòsit plausible de la pràctica laboral. Les preguntes formulades es distribuiran de la manera següent:

 • a) 5 preguntes relacionades amb les funcions a desenvolupar pròpies del cos de diplomatura, educació social, de la part específica del temari establert a la Resolució GAH/215/2018, de 15 febrer (DOGC núm. 7563, de 21.2.2018), per la qual s'aprova la part específica del temari de les proves selectives per a l'accés al cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educació social (dels temes de l'1 al 30, ambdós inclosos).
 • b) 5 preguntes relacionades amb les funcions pròpies de l'àmbit funcional d'execució penal del temari que consta a la Resolució JUS/335/2018, de 27 de febrer (DOGC núm. 7571, de 5.3.2018), per la qual s'aprova i es fa públic el temari específic de les proves selectives per proveir places de l'àmbit funcional d'execució penal del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, treball social, i del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educació social.

Exempcions relatives al segon exercici de la primera prova:

Estan exemptes de realitzar la totalitat del segon exercici les persones aspirants següents:

 • a) Les persones aspirants del torn lliure que en el moment de publicació de la convocatòria acreditin haver prestat un mínim de tres anys de serveis com a educador/a social a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en llocs de l'àmbit funcional d'execució penal.
 • b) Les persones que participen pel torn de promoció interna del personal laboral fix.
 • c) Les persones funcionàries de carrera del grup C, subgrup C1 de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que participen pel torn especial de promoció interna del personal funcionari i que tinguin una antiguitat mínima de tres anys ocupant llocs de treball d'educador/a i exercint funcions d'educador/a social.

Estan exemptes de realitzar les 5 preguntes de l'apartat a) del segon exercici les persones aspirants del torn lliure que en el moment de publicació de la convocatòria acreditin haver prestat un mínim de tres anys de serveis com a educador o educadora social a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en llocs no inclosos en l'àmbit funcional d'execució penal.

El temps per dur a terme aquest exercici és d'1 hora i 50 minuts per a les persones que hagin de realitzar la totalitat de l'exercici i de 55 minuts per a la resta de participants.

Per a la realització del segon exercici, les persones aspirants no podran disposar de material ni de documentació en cap suport.
La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a. El tribunal qualificador no avaluarà el segon exercici de les persones aspirants que hagin obtingut la qualificació de no apte/a al primer exercici.

Per a la valoració d'aquest exercici, el tribunal qualificador tindrà en compte els coneixements acreditats i la capacitat i les aptituds per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, com també la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat de l'expressió i la presentació.

SEGONA PROVA: coneixements de llengua.

El tribunal qualificador farà públiques, si escau, les llistes provisionals de les persones aspirants que hagin de realitzar l'exercici de coneixements de llengua catalana i llengua castellana, juntament amb les qualificacions del primer exercici de la primera prova. Les persones aspirants disposaran d'un termini de deu dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació, per esmenar els defectes i/o presentar la documentació acreditativa dels coneixements de llengua requerits.

Amb la publicació dels resultats del segon exercici de la primera prova, el tribunal qualificador publicarà les llistes definitives de persones aspirants que han de realitzar els exercicis de coneixements de llengua i, si escau, anunciarà el lloc, el dia i l'hora de celebració de les proves de coneixements de llengua catalana i llegua castellana.

a) Primer exercici: coneixements de llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no estiguin exemptes, d'acord amb el que estableix l'apartat 4 de les bases de la convocatòria. Aquest exercici consistirà a fer, davant del tribunal qualificador i, si escau, de les persones assessores especialistes designades, una prova que consta de dues parts:

Primera part. S'hi avaluaran: el domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text de 200 paraules, com a mínim; la comprensió lectora, per mitjà de la lectura d'un text escrit i la resposta a preguntes sobre aquest text, i la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d'avaluació del coneixement de l'ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.

Segona part. S'hi avaluarà l'expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa i/o exposició sobre temes generals d'actualitat. El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts per a la primera part i 30 minuts per a la segona part.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a. Per ser declarada persona apta en aquest exercici s'ha d'obtenir una puntuació total mínima del 70 %, de conformitat amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener.

b) Segon exercici: coneixements de llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exemptes d'acord amb l'apartat 4 de les bases de la convocatòria. Per tal d'acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 2.6.2, les persones aspirants hauran de fer un exercici, que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si s'escau, amb les persones assessores especialistes que aquest designi. El temps per a la realització d'aquest exercici no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona part.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a.

FASE DE CONCURS

En la fase de concurs del procés de selecció es valoren els mèrits que s'indiquen a continuació, amb una puntuació màxima de 14,77 punts que s'hagin assolit fins a la data de publicació de la convocatòria.

PROGRAMA

Temari del cos de diplomats, educació social (àmbit execució penal)

El temari és el programa sobre el qual versaran les proves selectives. La normativa sobre funció pública estableix que ha d'estar publicat a les bases de la convocatòria, o bé que aquestes han de contenir la indicació del DOGC en què s'hagi publicat.
 • Resolució PRE/2423/2022, de 27 de juliol, per la qual s'aproven el temaris de les proves selectives per a l'accés a determinats cossos i escales de personal funcionari d'administració general i especial de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 8720, de 29.07.2022
 • Resolució JUS/3221/2022, de 20 d'octubre per la qual s'aproven els temaris de les proves selectives per proveir places de l'àmbit funcional d'execució penal de personal funcionari d'administració general i especial de la Generalitat de Catalunya (els 21 temes recollits a l'annex 5 de la Resolució). DOGC núm. 8778, de 24.10.2022

En els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, les proves selectives versaran exclusivament: d’una banda, sobre els temes 3, 15, 30, 32 i 33 de la part específica del temari del cos de diplomatura, educació social, de la ResolucióPRE/2423/2022, de 27 de juliol, per la qual s'aproven els temaris de les proves selectives per a l'accés a determinats cossos i escales de personal funcionari d'administració general i especialde la Generalitat de Catalunya; i, d’altra banda, sobre el temari específic de l’àmbit funcional d’execució penal del cos de diplomatura, educació social (grup A, subgrup A2), de la Resolució JUS/3221/2022, de 20 d'octubre, per la qual s'aproven els temaris de les proves selectives per proveir places de l'àmbit funcional d'execució penal de personal funcionari d'administració general i especial de la Generalitat de Catalunya

Temari del cos de titulació superior i cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya (part general) (grup A, subgrups A1 i A2, respectivament)

 1. Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. Accés a la informació pública. Sistema de garanties de la transparència.
 2. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'administració. El registre d'activitats de tractament. El delegat i delegada de protecció de dades. Infraccions i sancions.
 3. Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, i competències. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat de Catalunya.
 4. Organització de l'Administració i del sector públic. L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments, tipologia de les unitats directives que els composen.
 5. El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Regim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques.
 6. L'acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.
 7. El procediment administratiu: concepte i principis. Els interessats i interessades en el procediment administratiu. El procediment administratiu comú.
 8. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El control jurisdiccional de l'Administració pública.
 9. La contractació pública. Classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.
 10. Potestat inspectora de les administracions públiques. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.
 11. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial.
 12. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. Els ingressos. L'execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya.
 13. Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. La gestió de recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal i provisió de llocs de treball. Situacions administratives. Grau personal.
 14. Drets del personal. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Règim disciplinari. Mesures d'igualtat per raó de gènere.
 15. Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris i funcionàries públics i altres comportaments injustos, l'abandó de destinació i l'omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d'auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d'influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris i funcionàries públics, i els abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

Temari del cos de diplomatura, educació social de la Generalitat de Catalunya (part específica) (grup A, subgrup A2).

 1. Legislació en matèria d'igualtat. El Protocol que desplega el deure d'intervenció de les persones que treballen a les administracions públiques de Catalunya per a fer efectiu l'abordatge de l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Catalunya.
 2. La immigració a Catalunya: marc general i causes.
 3. La integració social i el risc d'exclusió social. Acollida de persones nouvingudes. La pluralitat religiosa i de creences. Immigració, mercat laboral, educació i la immigració des de la perspectiva de gènere.
 4. Codi ètic de les persones professionals de l’educació social.
 5. El sistema públic dels serveis socials a Catalunya. La cartera de serveis socials. Prestacions del sistema públic: serveis socials bàsics i serveis socials especialitzats.
 6. El sistema de protecció a la infància i l'adolescència. Especificitats del sistema català de protecció a la infància i l'adolescència.
 7. La Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública: atenció a la infància i l'adolescència. Els serveis socials bàsics i els serveis socials especialitzats. L'atenció, la prevenció i la promoció social. L'atenció grupal, la participació social i l'acció comunitària.
 8. Factors de risc en l'entorn personal, familiar i social de l'infant o adolescent. Factors protectors en l'entorn personal, familiar i social de l'infant o adolescent. Factors de resiliència en la infància i l'adolescència, i en la família.
 9. El desemparament d'infants i adolescents. Situacions de desemparament. Procediment de desemparament. Concepte de tutela i de guarda. La tutela de l'infant i l'adolescent en situació de desemparament. La guarda de fet, la guarda judicial i la guarda protectora.
 10. Indicadors de risc per a la detecció del maltractament infantil. Detecció i valoració dels maltractaments. Tipologies de maltractament infantil. Conseqüències, prevenció i intervenció en els diferents tipus de maltractament. L'abús sexual a infants i adolescents. Conductes constitutives d'abús sexual. Diagnòstic i intervenció. Prevenció.
 11. L'acolliment familiar i l'adopció. L'atenció residencial a la infància i l'adolescència en situació de desemparament. Els infants i adolescents estrangers no acompanyats.
 12. L'atenció no residencial a la infància i l'adolescència en situació de risc o de desemparament. La intervenció dels professionals en la valoració, actuació i atenció d'infants i adolescents en risc. Seguiment i intervenció en les famílies amb infants i adolescents en risc.
 13. El menor en conflicte social. El menor d'edat amb conductes antisocials. La responsabilitat penal.
 14. Actuacions previstes a l'ordenament jurídic amb menors que cometen infraccions penals: amb menors de 14 anys, i amb majors de 14 i menors de 18 anys. Mesures previstes al sistema de protecció. El catàleg de mesures de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors.
 15. El consum de substàncies addictives i els seus efectes sobre la salut. Altres conductes addictives. La prevenció i l'assistència a Catalunya en matèria de substàncies que poden generar dependència.
 16. Problemes psicològics internalitzants i externalitzants. Símptomes, detecció i derivació. Infants i adolescents amb trastorns cognitius.
 17. Delinqüència: conceptes bàsics, principals models explicatius. Models d'intervenció en la rehabilitació de delinqüents. L'avaluació del risc de reincidència.
 18. El Codi penal: principis i estructura.
 19. penal. Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal. La pena: concepte i classes. La mesura de seguretat: concepte i classes.
 20. La població penitenciària: drets i deures. Els beneficis penitenciaris. L'educació social en el sistema penitenciari català: el programa marc d'educació social. El projecte curricular.
 21. L'actuació educativa institucional dels centres educatius de justícia juvenil: el projecte educatiu del centre. El projecte educatiu individualitzat del menor. La tutoria. El sistema motivacional dels centres. Els seus protocols d'actuació.
 22. Els programes generals d'intervenció: el programa de preparació de permisos, el programa de sortides programades, el programa de prevenció de suïcidis, el programa d'intervenció en règim tancat, i els programes de competència psicosocial. Sistema d'avaluació i motivació.
 23. Els programes d'atenció especialitzada en els centres penitenciaris: el programa d'intervenció en conductes addictives, el programa d'intervenció en conductes d'agressió sexual, el programa d'intervenció en delictes violents, i el programa d'intervenció en conductes de violència de gènere.
 24. La Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors, i la normativa reglamentària de desenvolupament. La Llei de justícia juvenil: objecte i estructura.
 25. El projecte educatiu dels centres residencials del sistema de protecció a la infància i l'adolescència: finalitat i característiques, contingut i estructura. El programa marc en els centres acolliment. El programa marc en els centres residencials d'atenció a la infància i l'adolescència. El programa marc dels centres residencials d'educació intensiva.
 26. El projecte educatiu individualitzat (PEI) en els centres del sistema de protecció a la infància i l'adolescència: objectius, estructura, fases i avaluació.
 27. Els drets i deures dels infants i adolescents que viuen en centres respecte del funcionament del centre, les relacions i la intimitat, la salut, l'educació, el dret bàsic, i els deures administratius i legals.
 28. L'atenció als joves extutelats. Els programes de suport: el programa d'habitatge, el programa d'inserció sociolaboral, el programa de suport econòmic, el programa d'acompanyament jurídic i el programa de suport psicològic. Definició i objectius. Marc jurídic.
 29. Les condicions dels infants per a ser acollits o adoptats. Les condicions d'idoneïtat de les famílies candidates i la seva valoració. L'acoblament. La construcció del vincle. El seguiment. La xarxa d'institucions col·laboradores.
 30. Protecció contra la victimització a infants i adolescents. Marc legal de la protecció pública davant la victimització a infants i adolescents. Formes de victimització. Conseqüències de la victimització.
 31. Estratègies d'intervenció socioeducativa amb persones que han comés delictes violents. Intervenció amb persones que presenten conductes de violència autodirigida. Autolesions en infants/adolescents des d'una vessantde salut mental, detecció i derivació.
 32. La violència masclista: àmbits, avaluació del risc, i intervenció amb víctimes i agressors, individualment i socialment. La intervenció en fillsi fillesde dones en situació de violència masclista. Prevenciói intervenció educativa.
 33. La violència filioparental. Definició, etiologia i característiques. Elements socials, educatius i individuals.
 34. Estratègies d'intervenció en el grup: grups socioterapèutics, grups socioeducatius i grups d'ajuda mútua. Característiques, objectius i metodologia.
 35. La xarxa comunitària. Intervenció socioeducativa en infants i adolescents. Recursos socioeducatius adreçats a la població infantil i juvenil.

Ámbit funcional d'execució penal, Cos de diplomatura, educació social (grup A, subgrup A2)

 1. El dret penal: concepte. El Codi penal vigent: principis i estructura. El delicte: concepte, classes i elements. Les persones criminalment responsables dels delictes. Les causes eximents de la responsabilitat penal. Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.
 2. La pena: concepte i classes. La mesura de seguretat: concepte i classes. Principis de legalitat i tipicitat penals. Els òrgans jurisdiccionals penals.
 3. Marc legal en matèria penitenciària: la Llei orgànica general penitenciària (LOGP), el Reglament penitenciari (RP) i el Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya (ROFSEPC).
 4. Delinqüència: conceptes bàsics, principals models explicatius. El model risc-necessitat-responsivitat d'Andrews i Bonta. Característiques principals de la població encarcerada. Drets i deures dels interns.
 5. L'avaluació i la gestió del risc de les conductes problema (reincidència delictiva i altres). RisCanvi i projectes associats a la gestió del risc.
 6. La intervenció al sistema penitenciari: El Programa individual de tractament (PIT), el Sistema d'Avaluació i Motivació (SAM), el Programa de participació i convivència i els programes de treball en medi obert.
 7. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 1: els programes de rehabilitació fonamentats en les necessitats dels individus (programes socioeducatius i psicoeducatius).
 8. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 2. Atenció especialitzada: violència, addicions, violència autodirigida (autolesions i suïcidis).
 9. Els programes d'intervenció en els centres penitenciaris 3: àmbit del context jurídic, social i cultural; àmbit del desenvolupament personal i la salut.
 10. La classificació en graus de tractament: variables implicades. Les sortides programades i els permisos.
 11. L'educació social en el sistema penitenciari català: programa marc d'educació social.
 12. El marc legal de la justícia juvenil: La Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors i normativa reglamentària de desenvolupament. Les competències de la Generalitat en matèria de justícia juvenil i la participació dels altres organismes públics i privats. La Llei de justícia juvenil: objecte i estructura. El procés penal davant la jurisdicció de menors: estructura de les diferents fases del procediment.
 13. Les funcions de l'equip tècnic en la jurisdicció de menors, composició i organització. Els programes d'assessorament tècnic: finalitat, destinataris, objectius, metodologia, l'informe. El programa de mediació: requisits, objectius, fases del procés de mediació i reparació. El rol del mediador. Altres solucions extrajudicials. El Programa d'atenció a la víctima de menors infractors.
 14. El catàleg de mesures de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors. Les regles generals de l'execució de les mesures. La competència judicial en l'execució de les mesures. La competència de les comunitats autònomes en l'execució de les mesures. Els principis inspiradors de l'execució de les mesures. El SAVRY com a instrument de valoració del risc.
 15. L'execució de les mesures no privatives de llibertat. L'elaboració del programa individualitzat d'execució de cada mesura. Les funcions del tècnic de medi obert. Els recursos comunitaris per a l'execució de les mesures.
 16. La finalitat dels centres educatius de justícia juvenil i els principis inspiradors de la seva activitat. Els drets i les obligacions dels menors internats. L'organització i l'encàrrec dels centres de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions dels òrgans unipersonals i dels òrgans col·legiats dels centres. Les funcions dels professionals dels centres.
 17. La normativa de funcionament dels centres educatius de justícia juvenil. El règim de sortides, permisos i comunicacions dels menors internats. El sistema de peticions, queixes i recursos. La informació al menor i als seus representants. Les prestacions dels centres.
 18. L'actuació educativa institucional dels centres educatius. El projecte educatiu del centre educatiu. El projecte educatiu individualitzat del menor. Els programes generals i d'actuació especialitzada. La tutoria. El sistema motivacional dels centres. Els seus protocols d'actuació.
 19. Mesures penals alternatives: referencies al Codi penal i normativa reglamentària. Objectius i principis bàsics d'actuació. Funcions dels tècnics de mesures d'execució penal a la comunitat: control de l'execució, suport socioeducatiu, compliment d'obligacions i/o tractaments i participació comunitària. Els treballs en benefici de la comunitat, els programes formatius i les mesures de seguretat: definició i característiques, marc legal, llocs on s'executen i metodologia d'intervenció.
 20. La Llei de l'Estatut de la víctima del delicte. Les oficines d'atenció a la víctima del delicte: principis i programes d'intervenció.
 21. Programa d'assessorament tècnic penal. Principis i programes d'intervenció.

Datos básicos

Oposición
Educadors Socials, Execució Penal, Generalitat de Catalunya
Organismo
Generalitat de Catalunya-
Tipo de personal
Funcionario
Año
2023
Titulación requerida
Diplomat/Grau Educadors Socials
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo21-12-2022 | DOGC | Más información
Plazas85 plazas

ADAMS Test

Temari comú Cossos EspecialsPack EXPRÉS

2.700 preguntas

19.99€

Pago único 19.99

1 mes de acceso

SuscríbetePack EXPERTO

2.700 preguntas

6.66€/mes

Pago único 39.99

6 meses de acceso

SuscríbetePack PREMIUM

2.700 preguntas

4.66€/mes

Pago único 55.99

12 meses de acceso

Suscríbete

Temari comú Cossos Especials

Tenemos centros especializados en esta preparación y podrás ver los distintos horarios de los grupos que organizan nuestros centros para que elijas el que más te conviene.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRÍCULA
02-02-2024 V de 16:00 a 21:00 194 € /mes Barcelona Matricúlate

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!

*Grupo Híbrido, el alumno tendrá compañeros en modalidad presencial.


SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en [email protected]. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test