Monogràfic Gestió de Recursos Humans

 

Monogràfic Gestió de Recursos Humans

  • Inici: 25 d e gener de 2024
  • Fins: 29 de febrer del 2024
  • Horari: Dimarts i dijous de 16 a 19h
  • Durada: 24h
  • Modalitat d'impartició: Classes Presencials Híbrides a Barcelona i Classes per Videoconferència
  • Idioma: Català

Objectiu general

Obtenir els coneixements essencials sobre el la gestió dels recursos humans a l’administració pública. Una primera aproximació al món de la funció pública que permetrà a l’alumne diferenciar els diversos tipus de personal, conèixer el règim jurídic de les administracions públiques i aprofundir en les eines i instruments de gestió dels recursos humans.

Treballarem aspectes claus de la gestió de les persones a les administracions públiques com l’accés, la provisió de llocs de treball, la carrera professional, els deures, els drets dels empleats públics, la jornada, les vacances, les retribucions o la conciliació de la vida personal, familiar i laborals.

També estudiarem les situacions administratives, el règim disciplinari, el règim d’incompatibilitats i finalment farem un incursió l’àmbit dels drets individuals exercits col·lectivament.

Cal dir, però, que aquestes sessions per les seves característiques tindran un dimensió generalista i per tant, si bé es faran referències i indicacions, no es treballaran les particularitats de la gestió dels recursos humans de la Generalitat de Catalunya o de les entitats locals.

Destinataris

Persones que vulguin tenir un primer contacte amb els recursos humans a les administracions públiques o tinguin la intenció de preparar l’accés a la funció pública o bé vulguin repassar els conceptes clau de la matèria des del punt de vista teòric i pràctic.

Cada mòdul tindrà un exercici de preguntes tipus test i hi haurà un cas pràctic final recopilatori de la matèria impartida.

MÒDUL 1. El règim jurídic de la funció pública i els instruments de gestió dels recursos humans

Objetiu

Conèixer el concepte de la funció pública, realitzar una aproximació als conceptes introductoris i bàsics de la gestió dels recursos humans a les administracions públiques i aprofundir en el marc normatiu. Aprofundir en les característiques principals de les diferents tipologies o classes de personal al servei de les administracions públiques.
Finalment, analitzar els diferents instruments fonamentals de la gestió dels recursos humans i en particular treballar les seves diferències, el contingut i les finalitats.

Duració

3 hores

 

1.1 Funció pública. Conceptes introductoris i el marc jurídic

1.2 El personal al servei de les administracions públiques.

1.3 La relació de llocs de treball (RLLT).

1.4 La plantilla del personal.

1.5 El registre general del personal.

MÒDUL 2. L’accés a la funció pública

Objetiu

Aprofundir en els aspectes fonamentals de l’accés a la funció publica. Conèixer els seus principis i analitzar els elements bàsics que la conformen d’acord amb la normativa actualment vigent.

Duració

3 hores

 

2.1 Principis de l’accés a la funció pública..

2.2 L’oferta d’ocupació pública..

2.3 Requisits per a l’adquisició de la condició de funcionari..

2.4 La pèrdua de la condició de funcionari..

2.3 Els requisits generals per participar en un procés selectiu..

2.4 Els sistemes de selecció del personal funcionari..

2.5 Òrgans de selecció.

MÒDUL 3. La provisió de llocs de treball

Objetiu

Diferenciar el lloc de treball i la plaça. Estudiar el dret a la carrera professional dels empleats públics i conèixer les característiques fonamentals dels diferents sistemes per garantir aquest dret tot diferenciant la carrera vertical i horitzontal així com les promocions internes verticals i horitzontals.

Duració

3 hores

 

3.1 La carrera professional del personal funcionari.

3.2 La carrera professional del personal laboral.

3.3 La mobilitat i els sistemes de provisió de llocs de treball.

3.4 La promoció interna.

3.5 El grau personal.

MÒDUL 4. Els deures i els drets dels empleats públics (I): El codi de conducta. Sistema retributiu. Jornada, horaris i vacances

Objetiu

Analitzar el concepte de codi de conducta i dels drets dels empleats púbica regulat a la normativa bàsica estatal Estudiar el règim retributiu dels empleats públics i analitzar jurídicament les seves particularitats derivades de la regulació. Conèixer l’estructura de la nòmina i els diferents conceptes que hi apareixen tot analitzant les seves implicacions. Diferenciar els conceptes jornada i horaris i les seves implicacions i finalment estudiar els aspectes clau de les vacances.

Duració

3 hores

 

4.1 El codi de conducta dels empleats públics.

4.2 Els drets dels empleats públics.

4.3 El sistema retributiu dels empleats públics.

4.4 La nòmina dels empleats públics.

4.5 Jornada i horaris.

4.6 Vacances.

MÒDUL 5. Els deures i els drets dels empleats públics (II): Les mesures per a garantir la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

Objetiu

Estudiar els diferents mecanismes per garantir el dret dels empleats públics a la conciliació de les esferes personals i familiars respecte la laboral. Conèixer les llicències, els permisos, les excedències i les reduccions de jornada d’acord amb la normativa bàsica estatal i l’autonòmica.

Duració

3 hores

 

5.1 Les llicències.

5.2 Els permisos.

5.3 Les excedències.

5.4 Les reduccions de jornada.

MÒDUL 6. Règim d’incompatibilitats i règim disciplinari

Objetiu

Analitzar el marc jurídic i els principis generals del sistema d’incompatibilitats dels empleats públics com a garantia del desenvolupament de les seves funcions amb imparcialitat i objectivitat. Normativa de caràcter bàsic i autonòmica.
Estudiar les activitats no subjectes al règim d’incompatibilitats i les activitats tant públiques com privades que poden ser compatibles d’acord amb aquesta regulació jurídica. Conèixer les possibles responsabilitats en què pot incórrer el funcionari públic com a conseqüència del desenvolupament de les seves funcions públiques i posteriorment analitzar de forma detallada el règim disciplinari dels funcionaris públics.

Duració

3 hores

 

6.1 El sistema d’incompatibilitats: principis generals i marc jurídic.

6.2 Activitats no subjectes al règim d’incompatibilitats.

6.3 Compatibilitat d’activitats públiques.

6.4 Compatibilitat d’activitats privades.

6.5 La responsabilitat per la gestió dels serveis.

6.6 El règim disciplinari dels funcionaris públics.

MÒDUL 7. Les situacions administratives dels funcionaris públics i els drets individuals exercits col·lectivament

Objetiu

Estudiar les diferents situacions administratives del personal funcionari públic i els drets i obligacions que comporta cadascuna d’elles i la forma de relació que suposa entre el funcionari i la seva administració.
Analitzar els drets individuals que s’han d’exercir de forma col·lectiva, fent una especial referència a les relacions laborals, el dret de representació col·lectiva, els sistemes de representació col·lectiva dels empleats públics i finalment un anàlisi del dret de vaga i el seu exercici en l’àmbit de les administracions públiques.

Duració

3 hores

 

7.1 Les situacions administratives dels funcionaris públics. Regulació normativa i tipologies.

7.2 Les relacions laborals.

7.3 Dret a la llibertat sindical.

7.4 Drets de representació col·lectiva. Òrgans de representació col·lectiva.

7.5 Les meses de negociació.

7.6 Matèries objecte de negociació i matèries excloses.

7.3 Dret de vaga.

MÒDUL 8. La Seguretat Social, la prevenció de riscos laborals i els plans d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes a les administracions públiques

Objetiu

Conèixer el marc legal aplicable en matèria de Seguretat Social, les característiques i els principis reguladors. Aprofundir en el coneixement de l’estructura de la Seguretat Social i els principals actes administratius que es desenvolupen. Finalment, una breu descripció dels principals instruments de l’acció protectora de la Seguretat Social.
Estudiar els principis reguladors, marc jurídic de la prevenció de riscos laborals i els drets i obligacions que comporten per cadascun dels actors que participen.
Aproximació a la normativa en matèria d’igualtat amb una especial referència als plans d’igualtat com a mecanisme fonamental per garantir aquest dret entre les dones i els homes que presten serveis a les administracions públiques.

Duració

3 hores

 

8.1 La Seguretat Social: concepte, característiques i marc normatiu.

8.2 Les entitats gestores de la Seguretat Social. Estructura i els règims.

8.3 Els actes administratius: alta, baixa i afiliació.

8.4 L’acció protectora de la Seguretat Social.

8.5 La normativa reguladora en matèria de prevenció de riscos laborals.

8.6 Drets i obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals.

8.7 Els serveis de prevenció de riscos laborals.

8.8 Els delegats de prevenció i el comitè de seguretat i salut.

8.9 Els plans d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes a les administracions públiques.

Clases Presenciales Híbridas

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

PROGRAMA

MÒDUL 1. El règim jurídic de la funció pública i els instruments de gestió dels recursos humans

Objetiu

Conèixer el concepte de la funció pública, realitzar una aproximació als conceptes introductoris i bàsics de la gestió dels recursos humans a les administracions públiques i aprofundir en el marc normatiu. Aprofundir en les característiques principals de les diferents tipologies o classes de personal al servei de les administracions públiques.
Finalment, analitzar els diferents instruments fonamentals de la gestió dels recursos humans i en particular treballar les seves diferències, el contingut i les finalitats.

Duració

3 hores

 

1.1 Funció pública. Conceptes introductoris i el marc jurídic

1.2 El personal al servei de les administracions públiques.

1.3 La relació de llocs de treball (RLLT).

1.4 La plantilla del personal.

1.5 El registre general del personal.

MÒDUL 2. L’accés a la funció pública

Objetiu

Aprofundir en els aspectes fonamentals de l’accés a la funció publica. Conèixer els seus principis i analitzar els elements bàsics que la conformen d’acord amb la normativa actualment vigent.

Duració

3 hores

 

2.1 Principis de l’accés a la funció pública..

2.2 L’oferta d’ocupació pública..

2.3 Requisits per a l’adquisició de la condició de funcionari..

2.4 La pèrdua de la condició de funcionari..

2.3 Els requisits generals per participar en un procés selectiu..

2.4 Els sistemes de selecció del personal funcionari..

2.5 Òrgans de selecció.

MÒDUL 3. La provisió de llocs de treball

Objetiu

Diferenciar el lloc de treball i la plaça. Estudiar el dret a la carrera professional dels empleats públics i conèixer les característiques fonamentals dels diferents sistemes per garantir aquest dret tot diferenciant la carrera vertical i horitzontal així com les promocions internes verticals i horitzontals.

Duració

3 hores

 

3.1 La carrera professional del personal funcionari.

3.2 La carrera professional del personal laboral.

3.3 La mobilitat i els sistemes de provisió de llocs de treball.

3.4 La promoció interna.

3.5 El grau personal.

MÒDUL 4. Els deures i els drets dels empleats públics (I): El codi de conducta. Sistema retributiu. Jornada, horaris i vacances

Objetiu

Analitzar el concepte de codi de conducta i dels drets dels empleats púbica regulat a la normativa bàsica estatal Estudiar el règim retributiu dels empleats públics i analitzar jurídicament les seves particularitats derivades de la regulació. Conèixer l’estructura de la nòmina i els diferents conceptes que hi apareixen tot analitzant les seves implicacions. Diferenciar els conceptes jornada i horaris i les seves implicacions i finalment estudiar els aspectes clau de les vacances.

Duració

3 hores

 

4.1 El codi de conducta dels empleats públics.

4.2 Els drets dels empleats públics.

4.3 El sistema retributiu dels empleats públics.

4.4 La nòmina dels empleats públics.

4.5 Jornada i horaris.

4.6 Vacances.

MÒDUL 5. Els deures i els drets dels empleats públics (II): Les mesures per a garantir la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

Objetiu

Estudiar els diferents mecanismes per garantir el dret dels empleats públics a la conciliació de les esferes personals i familiars respecte la laboral. Conèixer les llicències, els permisos, les excedències i les reduccions de jornada d’acord amb la normativa bàsica estatal i l’autonòmica.

Duració

3 hores

 

5.1 Les llicències.

5.2 Els permisos.

5.3 Les excedències.

5.4 Les reduccions de jornada.

MÒDUL 6. Règim d’incompatibilitats i règim disciplinari

Objetiu

Analitzar el marc jurídic i els principis generals del sistema d’incompatibilitats dels empleats públics com a garantia del desenvolupament de les seves funcions amb imparcialitat i objectivitat. Normativa de caràcter bàsic i autonòmica.
Estudiar les activitats no subjectes al règim d’incompatibilitats i les activitats tant públiques com privades que poden ser compatibles d’acord amb aquesta regulació jurídica. Conèixer les possibles responsabilitats en què pot incórrer el funcionari públic com a conseqüència del desenvolupament de les seves funcions públiques i posteriorment analitzar de forma detallada el règim disciplinari dels funcionaris públics.

Duració

3 hores

 

6.1 El sistema d’incompatibilitats: principis generals i marc jurídic.

6.2 Activitats no subjectes al règim d’incompatibilitats.

6.3 Compatibilitat d’activitats públiques.

6.4 Compatibilitat d’activitats privades.

6.5 La responsabilitat per la gestió dels serveis.

6.6 El règim disciplinari dels funcionaris públics.

MÒDUL 7. Les situacions administratives dels funcionaris públics i els drets individuals exercits col·lectivament

Objetiu

Estudiar les diferents situacions administratives del personal funcionari públic i els drets i obligacions que comporta cadascuna d’elles i la forma de relació que suposa entre el funcionari i la seva administració.
Analitzar els drets individuals que s’han d’exercir de forma col·lectiva, fent una especial referència a les relacions laborals, el dret de representació col·lectiva, els sistemes de representació col·lectiva dels empleats públics i finalment un anàlisi del dret de vaga i el seu exercici en l’àmbit de les administracions públiques.

Duració

3 hores

 

7.1 Les situacions administratives dels funcionaris públics. Regulació normativa i tipologies.

7.2 Les relacions laborals.

7.3 Dret a la llibertat sindical.

7.4 Drets de representació col·lectiva. Òrgans de representació col·lectiva.

7.5 Les meses de negociació.

7.6 Matèries objecte de negociació i matèries excloses.

7.3 Dret de vaga.

MÒDUL 8. La Seguretat Social, la prevenció de riscos laborals i els plans d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes a les administracions públiques

Objetiu

Conèixer el marc legal aplicable en matèria de Seguretat Social, les característiques i els principis reguladors. Aprofundir en el coneixement de l’estructura de la Seguretat Social i els principals actes administratius que es desenvolupen. Finalment, una breu descripció dels principals instruments de l’acció protectora de la Seguretat Social.
Estudiar els principis reguladors, marc jurídic de la prevenció de riscos laborals i els drets i obligacions que comporten per cadascun dels actors que participen.
Aproximació a la normativa en matèria d’igualtat amb una especial referència als plans d’igualtat com a mecanisme fonamental per garantir aquest dret entre les dones i els homes que presten serveis a les administracions públiques.

Duració

3 hores

 

8.1 La Seguretat Social: concepte, característiques i marc normatiu.

8.2 Les entitats gestores de la Seguretat Social. Estructura i els règims.

8.3 Els actes administratius: alta, baixa i afiliació.

8.4 L’acció protectora de la Seguretat Social.

8.5 La normativa reguladora en matèria de prevenció de riscos laborals.

8.6 Drets i obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals.

8.7 Els serveis de prevenció de riscos laborals.

8.8 Els delegats de prevenció i el comitè de seguretat i salut.

8.9 Els plans d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes a les administracions públiques.

Datos básicos

Oposición
Monogràfic Gestió de Recursos Humans
Organismo
monograficos
Tipo de personal
Funcionario
Año
2024
Estado
Próxima Convocatoria

SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en [email protected]. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test