Policia Local Catalunya

 

Periòdicament es publiquen en el DOGC i als butlletins provincials Ofertes d'Ocupació Pública i Convocatòries de proves selectives per cobrir places en Corporacions Locals . Pots consultar informació sobre places de Policia Local ofertades, o convocades, al nostre Blog "Places en Ajuntaments", limitant la recerca a l’àmbit territorial que t'interessi.

>> Més infomació

Si decideixes preparar-te una oposició de Policia Local, has de saber que la preparació li servirà no solament per a aquesta Corporació Local, sinó que hauràs adquirit coneixements bàsics per fer front als processos selectius d'altres Ajuntaments. Es tracta de multiplicar les possibilitats d'aprovar amb un mateix esforç.

Com a regla general, el programa exigit és molt similar en totes les oposicions de Policia Local. Per això, oferim Classes en modalitat híbrida presencial i Classes per Videoconferències amb un programa genèric (resultat de realitzar un estudi comparatiu dels programes que diversos Ajuntaments han establert per a l'accés a places de Policia Local). Aquesta formació genèrica et permetrà accedir a una plaça de Policia Local, sempre tenint en compte les bases específiques de la convocatòria a la que vulguis accedir, i preparant els temes específics que corresponguin.

Prepara't amb nosaltres

T'oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s'adapti a tu! Informa't sobre les nostres metodologies:

Classes per Videoconferències i Classes presencials híbrides

Si t’interessa accedir al cos de Policia Local en algun dels municipis de Catalunya, has de superar unes proves: cultural i teòriques, de coneixements de la llengua catalana, físiques, psicotècniques i mèdiques.

Proves culturals i teòriques:

Les proves culturals versen sobre coneixements de cultura general a nivell concordant amb el títol acadèmic requerit i sobre coneixements de l'actualitat social, cultural i política. Aquestes proves consisteixen, com a mínim, a contestar per escrit un qüestionari de preguntes tipus test, relacionades amb les matèries esmentades en la proporció d’un 50% de preguntes de cultura general i el restant 50% relatives a coneixements sobre l'actualitat social, cultural i política.

La prova teòrica (qüestionari de preguntes tipus test) versa sobre coneixements de la funció de la Policia Local i altres coneixements d’acord amb el temari publicat a les bases de la convocatòria de cada Ajuntament.

Proves de coneixement de la llengua catalana (per a persones no exemptes):

Aquesta prova és obligatòria i eliminatòria. Estaran exemptes de realitzar la les persones aspirants que hagin acreditat documentalment el coneixement de la llengua catalana nivell B2 (antic B) o superior.

Les persones aspirants realitzaran una prova específica de català que tindrà una durada de dues hores ,adequada al nivell intermedi (B2 d'acord amb el Marc europeu comú de referència MECR). Es puntuarà amb la qualificació d'apte/a o no apte/a. Quedaran exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin aquest coneixement mitjançant un dels documents següents:

 • Certificat de nivell intermedi de català B2 (antic B) o superior de la Direcció General de Política Lingüística ode qualsevol dels títols, diplomes o certificats que estableix l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes icertificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. La llista de titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística. Es pot consultar en aquest enllaç.
Proves físiques:

L’objectiu de les proves d’aptitud física es comprovar, entre altres, les condicions de força, agilitat, rapidesa i resistència de l’aspirant.

Proves psicotècniques:

Les proves psicotècniques han de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials.

Proves mèdiques:

Les proves mèdiques consisteixen en un reconeixement mèdic, realitzat per metges o mèdiques col·legiats, per comprovar que no es detecta en els i les aspirants l'existència de cap de les exclusions mèdiques establertes a la convocatòria.

BLOC CONSTITUCIONAL

  1. La Constitució Espanyola de 1978: estructura i principis generals. Drets i deures fonamentals.
  2. Organització política de l’Estat.
  3. L’organització territorial de l’Estat.
  4. Llei Orgànica 6/2006, de 19 de julio, de Reforma de l'Estatut d’autonomia de Catalunya.
  5. El municipi: concepte i elements. Competències municipals a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local. Els òrgans de Govern municipals.
  6. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: Concepte i principis generals.

   ÀMBIT POLICIAL

  7. Llei orgànica 2/1986, de 13 març, de forces i cossos de seguretat.
  8. Llei 16/1991, de 10 juliol, de les policies locals.
  9. La policia local com a cos armat: RD 137/ 1993, de 19 gener, que a prova el Reglament d’armes. Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’armament de les policies locals.
  10. Llei 4/2003, de 7 abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. Les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat i de protecció civil. Les juntes locals de seguretat. Els convenis de col·laboració.
  11. Competències municipals en matèria de seguretat i de protecció civil: la policial local com a servei públic.
  12. Codi deontològic policial: la deontologia policial, Recomanació REC 2001 10 del Comitè de Ministres del Consell d’Europa als estats membres sobre el Codi Europeu d’Ètica de la Policia, el marc deontològic dels principis bàsics d’actuació, la Carta de Rotterdam, la policia en una societat multi ètnica.
  13. Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s’aprova EL Codi d’ètica de la Policia de Catalunya.
  14. Llei 4/2015, 30 març de la protecció de Seguretat Ciutadana.
  15. Protecció de la Seguretat viària: la legislació i la funció policial en seguretat viària i trànsit. RDL 6/2015, 30 octubre, s’aprova text refós de la llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat. Circulació de vehicles a motor i seguretat vial: normes generals de circulació. Senyalització. Permisos i llicències de conduir. Condicions del vehicle per poder circular.
  16. Llei d’espectacles públics de Catalunya 11/2009 / decret 110/2012 (horaris, dret d’admissió, mesures cautelars extraordinàries, ...)
  17. Ordenances de convivència i civisme.
  18. Ordenança de circulació de vehicles, vianants i trànsit.
  19. Llei orgànica 5/2000, 12 gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors. La responsabilitat dels menors.
  20. Llei 27/2003, 31 juliol, reguladora de l’ordre de protecció de les víctimes de la violència domèstica. El registre central per a la protecció de víctimes de violència domèstica Real Decret 355/2004 5 març.
  21. Llei orgànica 10/1995, 23 novembre, del Codi Penal. Òrgans i competències. Procediments especials per delictes. L’enjudiciament ràpid de determinats delictes i faltes. Delictes contra la seguretat del trànsit, delictes de violència de gènere, contra la salut pública i contra la propietat. La detenció: límits legals, supòsits i garanties. L’Habeas Corpus. L’atestat policial. Concepte, naturalesa, formes d’iniciació, requisits formals, valor processal, diligències que l’integren, les actes, inspecció ocular i recollida de proves.
  22. Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana. Llei d’Enjudiciament Criminal.
  23. Llei Orgànica 6/1984, de 24 de maig, reguladora del procediment de habeas corpus.

Clases Presenciales Híbridas

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

EJERCICIOS

Si t’interessa accedir al cos de Policia Local en algun dels municipis de Catalunya, has de superar unes proves: cultural i teòriques, de coneixements de la llengua catalana, físiques, psicotècniques i mèdiques.

Proves culturals i teòriques:

Les proves culturals versen sobre coneixements de cultura general a nivell concordant amb el títol acadèmic requerit i sobre coneixements de l'actualitat social, cultural i política. Aquestes proves consisteixen, com a mínim, a contestar per escrit un qüestionari de preguntes tipus test, relacionades amb les matèries esmentades en la proporció d’un 50% de preguntes de cultura general i el restant 50% relatives a coneixements sobre l'actualitat social, cultural i política.

La prova teòrica (qüestionari de preguntes tipus test) versa sobre coneixements de la funció de la Policia Local i altres coneixements d’acord amb el temari publicat a les bases de la convocatòria de cada Ajuntament.

Proves de coneixement de la llengua catalana (per a persones no exemptes):

Aquesta prova és obligatòria i eliminatòria. Estaran exemptes de realitzar la les persones aspirants que hagin acreditat documentalment el coneixement de la llengua catalana nivell B2 (antic B) o superior.

Les persones aspirants realitzaran una prova específica de català que tindrà una durada de dues hores ,adequada al nivell intermedi (B2 d'acord amb el Marc europeu comú de referència MECR). Es puntuarà amb la qualificació d'apte/a o no apte/a. Quedaran exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin aquest coneixement mitjançant un dels documents següents:

 • Certificat de nivell intermedi de català B2 (antic B) o superior de la Direcció General de Política Lingüística ode qualsevol dels títols, diplomes o certificats que estableix l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes icertificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. La llista de titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística. Es pot consultar en aquest enllaç.
Proves físiques:

L’objectiu de les proves d’aptitud física es comprovar, entre altres, les condicions de força, agilitat, rapidesa i resistència de l’aspirant.

Proves psicotècniques:

Les proves psicotècniques han de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials.

Proves mèdiques:

Les proves mèdiques consisteixen en un reconeixement mèdic, realitzat per metges o mèdiques col·legiats, per comprovar que no es detecta en els i les aspirants l'existència de cap de les exclusions mèdiques establertes a la convocatòria.

PROGRAMA

BLOC CONSTITUCIONAL

  1. La Constitució Espanyola de 1978: estructura i principis generals. Drets i deures fonamentals.
  2. Organització política de l’Estat.
  3. L’organització territorial de l’Estat.
  4. Llei Orgànica 6/2006, de 19 de julio, de Reforma de l'Estatut d’autonomia de Catalunya.
  5. El municipi: concepte i elements. Competències municipals a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local. Els òrgans de Govern municipals.
  6. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: Concepte i principis generals.

   ÀMBIT POLICIAL

  7. Llei orgànica 2/1986, de 13 març, de forces i cossos de seguretat.
  8. Llei 16/1991, de 10 juliol, de les policies locals.
  9. La policia local com a cos armat: RD 137/ 1993, de 19 gener, que a prova el Reglament d’armes. Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’armament de les policies locals.
  10. Llei 4/2003, de 7 abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. Les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat i de protecció civil. Les juntes locals de seguretat. Els convenis de col·laboració.
  11. Competències municipals en matèria de seguretat i de protecció civil: la policial local com a servei públic.
  12. Codi deontològic policial: la deontologia policial, Recomanació REC 2001 10 del Comitè de Ministres del Consell d’Europa als estats membres sobre el Codi Europeu d’Ètica de la Policia, el marc deontològic dels principis bàsics d’actuació, la Carta de Rotterdam, la policia en una societat multi ètnica.
  13. Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s’aprova EL Codi d’ètica de la Policia de Catalunya.
  14. Llei 4/2015, 30 març de la protecció de Seguretat Ciutadana.
  15. Protecció de la Seguretat viària: la legislació i la funció policial en seguretat viària i trànsit. RDL 6/2015, 30 octubre, s’aprova text refós de la llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat. Circulació de vehicles a motor i seguretat vial: normes generals de circulació. Senyalització. Permisos i llicències de conduir. Condicions del vehicle per poder circular.
  16. Llei d’espectacles públics de Catalunya 11/2009 / decret 110/2012 (horaris, dret d’admissió, mesures cautelars extraordinàries, ...)
  17. Ordenances de convivència i civisme.
  18. Ordenança de circulació de vehicles, vianants i trànsit.
  19. Llei orgànica 5/2000, 12 gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors. La responsabilitat dels menors.
  20. Llei 27/2003, 31 juliol, reguladora de l’ordre de protecció de les víctimes de la violència domèstica. El registre central per a la protecció de víctimes de violència domèstica Real Decret 355/2004 5 març.
  21. Llei orgànica 10/1995, 23 novembre, del Codi Penal. Òrgans i competències. Procediments especials per delictes. L’enjudiciament ràpid de determinats delictes i faltes. Delictes contra la seguretat del trànsit, delictes de violència de gènere, contra la salut pública i contra la propietat. La detenció: límits legals, supòsits i garanties. L’Habeas Corpus. L’atestat policial. Concepte, naturalesa, formes d’iniciació, requisits formals, valor processal, diligències que l’integren, les actes, inspecció ocular i recollida de proves.
  22. Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana. Llei d’Enjudiciament Criminal.
  23. Llei Orgànica 6/1984, de 24 de maig, reguladora del procediment de habeas corpus.

Datos básicos

Oposición
Policia Local Catalunya
Organismo
Corporacions Locals de Catalunya
Tipo de personal
Funcionario
Año
2023
Titulación requerida
Batxillerat o equivalent
Estado
Próxima Convocatoria

Requisitos

 • Tenir la nacionalitat espanyola d'acord amb la legislació vigent.
 • Haver complert 18 anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa abans de que finalitzi el termini depresentació de sol·licituds.
 • Estar en possessió del títol de Batxiller o equivalent. Acreditar el coneixement de la llengua catalana, de nivell de suficiència certificat Nivell C1 o certificat d'equivalència d'acord a l'ordre PRE/228/2004, de 21 de juny. En cas de no poder acreditar-lo cal adreçar-se a la regulació establerta a l'apartat de la prova de català d'aquestes bases.
 • Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d'acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.
 • No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació o impediment físic o psíquic que impossibiliti o dificulti el normal exercici de les funcions pròpies de la policia local.
 • Estar en possessió del permís de conduir de la classe B i A2 sense la limitació que comporta el codi 78 per a laconducció exclusiva de vehicles automàtics, i que aquests estiguin vigents. L'obtenció del carnet A2 podrà fer-se improrrogablement fins al moment de nomenament com a funcionari/ària en practiques.
 • Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de portar armes de foc, d'acord amb les condicions establertes per la normativa vigent.
 • Compromís de fer el jurament o promesa a què fa referència la Llei 16/1991 de 10 de juliol, de les Policies Locals per la qual es determina la fórmula de jurament o promesa per a la presa de possessió.
 • Les persones aspirants hauran de reunir els següents requisits que hauran de complir-se, com a màxim, el darrer dia de presentació de sol·licituds.

SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en [email protected]. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test