Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Guàrdia Urbana Ajuntament de Barcelona

INFORMACIÓ D'INTERÈS

El procés selectiu de Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona és oposició lliure (aconsegueixen plaça els qui fan millors exàmens, sense puntuació addicional per experiència o altres mèrits). Les retribucions són de prop de 42.000 € anuals (taules retributives)

>> Condicions de treball

PREPARA'T AMB NOSALTRES

Et podem ajudar: Classes per Videoconferències, Curs Online, i Llibres. També preparem les proves físiques

Com a Novetat hem llançat ADAMS Test.

Información Básica

Oposición
Guàrdia Urbana Ajuntament de Barcelona
Organismo
Ajuntament de Barcelona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2021
Titulación requerida
Graduat ESO
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo13-01-2021 | DOGC | Más información
Plazas250 plazas

Tareas

Policía de Circulació

 • Serveis via pública
 • Actuacions en accidents de trànsit
 • Intervencions que afecten als conductors
 • Intervencions que afecten als vehicles
 • Educació viària

Policia Administrativa

 • Inspeccions / comprovacions
 • Vigilància d'espais verds

Seguretat ciutadana

 • Intervencions de prevenció del delicte
 • Intervencions de repressió del delicte
 • Intervencions administratives de seguretat ciutadana

Serveis Assistencials

 • Actuacions de caire social
 • Actuacions de caire assistencial

Relacions amb la comunitat Oficina d'Informació i Tràmits

La Guàrdia Urbana de Barcelona t’ofereix la possibilitat de treballar per a la ciutat i per a les persones.

 • Facilitant el desenvolupament normal del trànsit, millorant-ne la seguretat i la fluïdesa.
 • Ajudant les persones implicades en un accident del trànsit i fomentant l'educació viària per aconseguir comportaments més respectuosos amb la normativa viària.
 • Garantint el compliment de les ordenances i els reglaments per ajudar a tenir una ciutat més cívica on es compleixin les exigències administratives tant a l'espai públic com als habitatges i als locals.
 • Evitant que es cometin faltes o delictes i ajudant a obtenir i a protegir les proves del delicte.
 • Protegint col·lectius específics en situació de necessitat i ajudant els ciutadans que ho necessitin.

Requisitos

 • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B sense la limitació que comporta el codi 78 per a la conducció exclusiva de vehicles automàtics.
 • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe A2 sense la limitació que comporta el codi 78 per a la conducción exclusiva de vehicles automàtics. La presentació d'aquest permís podrà ajornar-se improrrogablement fins el darrer dia del curs selectiu de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), d'acord amb l'article 13.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.
 • Compromís de portar armes que es prendrà mitjançant declaració jurada.

Segons la anterir convocatòria

El procés selectiu constarà de les tres fases següents:
 • Fase d'oposició
 • Fase de formació (curs selectiu)
 • Fase de pràctiques.

FASE D'OPOSICIÓ

La fase d'oposició consta de sis proves obligatòries i eliminatòries i una prova voluntària i no eliminatòria:
 • Prova cultural i teòrica
 • Tests aptitudinals
 • Prova d’anglès (voluntària). NOVETAT
 • Prova d’aptitud física
 • Prova de català. Nivell B2 (antic B)
 • Proves de personalitat i de competències
 • Proves mèdiques

Primera prova: Cultural i teòrica (obligatòria i eliminatòria)

Aquesta prova serà qualificada amb 24 punts, i quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 12 punts en la suma dels dos exercicis que es descriuen a continuació.

Per tal que es realitzi la suma dels dos exercicis és imprescindible que la persona aspirant obtingui la puntuació mínima que s'indica en cadascun dels exercicis.

a) Primer exercici: Cultural. Té per objecte mesurar els coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit per a aquesta convocatòria.

Consistirà en un qüestionari de preguntes tipus test (màxim de 50 preguntes), un 50% relatives a coneixements de cultura general i un 50% relatives a coneixements sobre l'actualitat política, econòmica, social i cultural. Serà considerat com a cultura general, als efectes d'aquesta convocatòria, aquells matèries i continguts impartits al llarg dels cursos que conformen l' Educació Secundària Obligatòria (ESO). Serà considerat com actualitat política, econòmica, social i cultural als efectes d'aquesta convocatòria aquelles notícies publicades en mitjans de comunicació que succeeixin o hagin succeït en el termini dels 6 mesos anteriors comptats des de la data de publicació de la present convocatòria al DOGC.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor, les preguntes no contestades no restaran i les respostes errònies descomptaran ¼ part del valor d'una resposta correcta. Aquest exercici serà qualificat de 0 a 12 punts. Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 4 punts, i per tant ja no es puntuarà el segon exercici.

b) Segon exercici: Teòric. Consistirà en contestar, en un període màxim d'una hora, un qüestionari de preguntes tipus test (màxim 75 preguntes) relaciones amb el temari que figura a l'annex 2.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor, les preguntes no contestades no restaran i les respostes errònies descomptaran ¼ part del valor d'una resposta correcta. Aquest exercici serà qualificat de 0 a 12 punts. Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 4 punts.

Segona prova: Tests aptitudinals (obligatòria i eliminatòria)

Consisteix en l'administració de tres tests adreçats a la valoració de les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de les persones aspirants. Aquests tests valoraran l'aptitud verbal, numèrica i el raonament abstracte, respectivament. Les proves aplicades estan formades per tests objectius que compleixen els requisits de validesa i fiabilitat i han estat baremades, estandarditzades i tipificades en una àmplia mostra de població que permet garantir la confiança en els resultats obtinguts.

El sistema de puntuació tindrà una distribució del 40% en l'aptitud verbal, 20% en la numèrica i 40% en el raonament abstracte, que representa la valoració de la importància relativa de cada factor i de cada test en la puntuació final. Cadascun d'aquests exercicis serà valorat de 0 a 10 punts i després, la nota obtinguda es transformarà d'acord amb els percentatges indicats en aquest paràgraf. Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i es qualificarà fins a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la serà de 5 punts.

Tercera prova: Prova de coneixements de llengua anglesa (de caràcter voluntari i no eliminatori)

Aquesta prova es qualificarà fins a 5 punts. Les persones aspirants podran realitzar, amb caràcter voluntari i no eliminatori, una prova de coneixements escrits de nivell intermedi B2 de llengua anglesa del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Aquest tipus de prova no donarà lloc a cap certificació oficial.

Consistirà en un qüestionari de preguntes tipus test (màxim de 50 preguntes). Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor, les preguntes no contestades no restaran i les respostes errònies descomptaran ¼ part del valor d'una resposta correcta.

Quarta prova: Prova d'aptitud física (obligatòria i eliminatòria)

Aquesta prova consta de 3 exercicis físics que tenen per objecte comprovar, entre d'altres, la força estàtica màxima, la potència aeròbica màxima i l'agilitat de les persones aspirants.

Realització de la prova - Per a la realització d'aquesta prova, el mateix dia de la seva execució, les persones aspirants hauran de lliurar al Tribunal un certificat mèdic expedit com a màxim tres mesos abans de la realització de les mateixes.

En aquest ha de constar explícitament que: “es reuneixen les condicions físiques necessàries per realitzar els exercicis de l'Annex 1 de la convocatòria per a la cobertura de 282 places d'agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona-2020”.

Aquest certificat mèdic ha d'estar signat amb el número de col·legiat del metge segellat. La no presentació de l'esmentat certificat comportarà l'exclusió automàtica de la persona aspirant del procés selectiu.

- L'ordre de realització dels diferents exercicis vindrà determinat per l'organització de les persones aspirants en els grups que determini el Tribunal. No obstant l'anterior, i per a tots els grups, la cursa llançadora (course navette) es realitzarà en darrera posició i deixant abans de la realització d'aquesta prova un període, com a mínim, de 30 minuts des de la finalització de la prova anterior.

- No es podrà provar cap element o material abans de la realització d'una prova física.

- És obligatori portar roba i calçat esportiu.

- En aquesta prova, el Tribunal ha de comptar amb l'assessorament de professionals especialitzats en educació física.

Valoració de la prova

- Les característiques de cada exercici i els barems de puntuació segons edat i sexe es troben a l'annex 1 d'aquestes bases.

- A efectes del barem, l'edat de càlcul serà la que tingui la persona aspirant el dia de la realització de la prova.

- El sistema de puntuació tindrà una distribució del 30% en la pressió sobre banc, 40% en la cursa llançadora i 30% en circuit d'agilitat, que representa la valoració de la importància relativa de cada factor i de cada test en la puntuació final. Cadascun d'aquests exercicis serà valorat de 0 a 6 punts i després, la nota obtinguda es transformarà d'acord amb els percentatges indicats en aquest paràgraf. En cadascun dels exercicis dels que consta la prova, la persona aspirant haurà d'arribar a les marques d'exigència d'1 punt, segons barem, per tal que la seva nota sigui considerada.

- En l'exercici en el que hi hagi més d'un intent, el resultat vàlid serà el millor de tots.

- Qualsevol incompliment de les normes establertes per a cada prova suposarà la consideració de NUL de la prova corresponent (NUL= 0 ).

- Una vegada finalitzades les proves físiques, el Tribunal podrà determinar la realització de proves antidopatge entre les persones que les superin. El fet de donar un resultat positiu en una de les substàncies que especifica el Comitè Mèdic del Comitè Olímpic Internacional, o el fet de negar-s'hi, seran motius d'exclusió del procés selectiu.

- Aquesta prova és obligatòria, tindrà caràcter eliminatori i l'aprovaran les persones que aconsegueixin, en nota transformada, un mínim de 4 punts en una escala de 0 a 6.

Cinquena prova: Prova de català. (obligatòria i eliminatòria)

Les persones participants han de posseir els coneixements de nivell intermedi de català B2 (antic B) o superior, de conformitat amb el que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixement de català, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Quedaran exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment en el termini i forma correcte, acomplir alguna de les condicions establertes en la base 4.5. d'aquesta convocatòria. La prova consta de dues parts:

 • Primera part: S'avaluarà el domini de l'expressió escrita mitjançant realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana relacionats en grau adequat amb les places objecte de la convocatòria.
 • Segona part: S'avaluarà l'expressió oral per mitjà d'una exposició oral i una conversa sobre temes generals d'actualitat. La durada màxima d'aquest exercici serà de 90 minuts, per la primera part, i de 10 minuts per la segona part. Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes últimes excloses del procés selectiu.

Sisena prova: Proves de personalitat i de competències (obligatòria i eliminatòria)

Les persones aspirants que hagin superat les quatre proves, obligatòries i eliminatòries, anteriors, seran ordenades de major a menor puntuació a partir de la nota que resulti del sumatori de les proves puntuables. Un cop ordenades, només passaran a la 6a prova les 600 persones aspirants millor classificades. En cas d'empat a la posició 600, passaran a la 6a prova totes aquelles persones empatades en aquesta posició.

Aquesta prova consistirà en la realització de tres qüestionaris i una entrevista que mesuraran els valors, els trets de personalitats bàsics, els trets clínics de la persona aspirant, la seva adaptació personal i social a l'entorn i el seu grau d'adequació al següent perfil competencial: habilitats socials, transmissió d'informació, solució de problemes, interès i iniciativa, responsabilitat, flexibilitat i polivalència, dedicació, i autocontrol i resistència a la pressió.

Els qüestionaris que s'administraran són: Un de competències professionals, un de trets de personalitat i un de trets clínics. Realitzats els qüestionaris, els elements explorats en aquests s'integraran i es contrastaran en la posterior entrevista per determinar l'adequació de la persona aspirant al perfil competencial exposat en aquestes bases. Cada una de les competències avaluades serà valorada amb 0 punts, 1 punt o 2 punts.

Per tal de superar la prova la persona aspirant haurà de complir dos requisits:

 • Obtenir una puntuació superior a 0 punts en totes les competències.
 • Obtenir una puntuació igual a 2 punts en tres o més competències.

Aquesta prova és obligatòria i tindrà caràcter eliminatori, les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes últimes excloses del procés selectiu.

Setena prova: Proves mèdiques (obligatòries i eliminatòries)

Del total de persones aspirants declarades com a aptes a la 6a prova, realitzaran les proves mèdiques el nombre de persones que el Tribunal determini, ordenades de major a menor puntuació a partir de la nota que resulti del sumatori de les proves puntuables. En cas d'empat en la darrera posició, l'ordre de classificació s'establirà a favor de la persona aspirant el gènere del qual sigui menys representat en el col·lectiu professional objecte d'aquesta oposició. Si persisteix l'empat l'ordre s'establirà d'acord amb la puntuació obtinguda en la primera prova de la fase d'oposició (prova cultural i teòrica). Si continua l'empat, aquest es resoldrà a favor de la persona que hagi obtingut major puntuació en la segona prova (prova aptitudinal). Si malgrat tot segueix l'empat, el següent criteri serà la major puntuació en la quarta prova (proves d'aptitud física).

CURS SELECTIU

Consisteix en la superació del curs de Formació Bàsica de Policia que organitza l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Qui no el superi, quedarà exclòs/a del procés selectiu.

FASE DE PRÀCTIQUES

Període de pràctiques professionals de 12 mesos de durada a les unitats operatives de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Segons la anterir convocatòria

ANNEX 2 - TEMARI

 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. L'estructura territorial de l'Estat: “Principis generals i l'Administració Local”.
 2. Drets i deures fonamentals a la Constitució de 1978.
 3. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006: Drets i deures de l'àmbit civil i social, drets en l'àmbit polític i de l'Administració, i drets i deures lingüístics. El Govern local a l'Estatut.
 4. El Municipi: concepte i elements. Les potestats municipals. Competències municipals a la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.
 5. La Carta Municipal de Barcelona: Text consolidat pel qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona. Competències de l'Ajuntament en matèria de seguretat ciutadana i mobilitat. L'Ajuntament de Barcelona. Organització Municipal. L'organització política (Alcalde, Tinents d'Alcalde, Regidors) i l'organització executiva (el model de gestió gerencial) La desconcentració territorial (districtes) i funcional (organismes i instituts) a l'Ajuntament de Barcelona.
 6. Institucions de la Unió Europea: El Parlament, El Consell Europeu, El Consell de la Unió Europea, La Comissió, El Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'Ordenament Jurídic Comunitari: Dret originari i Dret derivat.
 7. Coneixement de la ciutat des de l'1 de gener de 2019: dades demogràfiques, sociologia, economia, cultura i actualitat de la ciutat.
 8. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d'aplicació i principis.
 9. El marc legal de la Seguretat Pública i els cossos de seguretat. La Llei de forces i cossos de seguretat de L'Estat. La Llei de policies locals de Catalunya. La Llei d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.
 10. L'Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona.
 11. L'Ordenança sobre l'ús de les vies i l'espai públic de Barcelona: “Ús de les vies i els espais públics”.
 12. L'Ordenança de circulació de vianants i de vehicles.
 13. Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana: Especial referència als principis rectors en relació a la seguretat ciutadana i les potestats generals de policia de seguretat. Actuacions relacionades amb les funcions de policia judicial: Especial referència a les garanties i drets de les persones detingudes, procediment de detenció i d'habeas corpus.
 14. Drets i deures dels funcionaris a l'Estatut bàsic de l'empleat públic. Principis d'actuació i deures dels funcionaris de policia local. La infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets en el Codi Penal. Règim d'incompatibilitat del personal al servei de l'Administració.
 15. Ètica i deontologia professional. Declaració universal dels drets humans de l'ONU. Carta dels drets fonamentals de la UE. Codi europeu d'ètica de la Policia. Codi ètic de la policia de Catalunya. El vigent Pla d'Igualtat d'oportunitats entre homes i dones de l'Ajuntament de Barcelona. La violència de gènere i els delictes d'odi.

Barcelona

Proves Físiques

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
02-02-2021 M de 16:00 a 18:00 67 € /mes Inscribirme
04-12-2020 V de 16:00 a 18:00 67 € /mes Inscribirme

Curso Online

RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
Curso de 180 días con pago en dos plazos

Plazos:

1° Plazo: 306€

2° Plazo: 198€

504 €
PAGOS A PLAZOS

Enero-2021: 306€

Febrero-2021: 198€

Inscribirme
Curso de 270 días con pago en dos plazos

Plazos:

1° Plazo: 370€

2° Plazo: 240€

610 €
PAGOS A PLAZOS

Enero-2021: 370€

Marzo-2021: 240€

Inscribirme
Curso con pago al contado. 10 por ciento de descuento ya incluido en el precio.
Duración: 270 días
550 € Inscribirme
Curso con pago al contado. 10 por ciento de descuento ya incluido en el precio.
Duración: 180 días
455 € Inscribirme
-

Pago a Plazos: si compran del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo se les cobra el siguiente mes. Si la compran la realizan entre el 16 y el 30, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Guàrdia Urbana Ajuntament de Barcelona

 • Temari Guardia Urbana Ajuntament de Barcelona

  Temari Guardia Urbana Ajuntament de Barcelona

  34€
 • Qüestionaris Guàrdia Urbana Ajuntament de Barcelona

  Qüestionaris Guàrdia Urbana Ajuntament de Barcelona

  37€
 • Temari Cultura general Guàrdia Urbana Ajuntament de Barcelona

  Temari Cultura general Guàrdia Urbana Ajuntament ...

  29€
 • Qüestionaris Psicotècnics

  Qüestionaris Psicotècnics

  51€
 • Preparació de proves de personalitat i entrevista

  Preparació de proves de personalitat i entrevista

  12€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 16€ 147€
antes 163€
Comprar la colección
Convocatorias anteriores

ADAMS Test

MODALIDAD PRECIO SUSCRIPCIÓN
PREMIUM

5.235 preguntas
Duración: 270 días
53.99 € Inscribirme
EXPERTO

5.235 preguntas
Duración: 120 días
39.99 € Inscribirme
EXPRÉS

5.235 preguntas
Duración: 30 días
19.99 € Inscribirme
BÁSICO

1.410 preguntas
Duración: 30 días
13.99 € Inscribirme

Clases por videoconferencia

Tenemos centros especializados en esta preparación y podrás ver los distintos horarios de los grupos que organizan nuestros centros para que elijas el que más te conviene.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRICULA
18-01-2021 L de 17:00 a 20:00 95 € /mes Barcelona Suscribirme
06-02-2021 S de 09:00 a 14:00 143 € /mes Barcelona Suscribirme
10-02-2021 X de 10:00 a 13:00 95 € /mes Barcelona Suscribirme
01-10-2020 J de 16:00 a 21:00 130 € /mes Barcelona Suscribirme

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!


SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test