Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Guardia Urbana Ajuntament de Barcelona

Oferta de Empleo: 15-01-2019 | DOGC | Más información

Convocatoria: 13-03-2019 | DOGC | Más información

Bases de convocatoria: 27-02-2019 | BOPB | Más información

Plazas: 233 plazas

 • Turno libre: 233

Presentación de instancias: desde 14-03-2019 hasta 02-04-2019

Oposición: Guardia Urbana Ajuntament de Barcelona

Organismo: Ajuntament de Barcelona

Tipo de personal: Funcionario

Titulación requerida: Graduat ESO

Año:2019. Estado: Oposición en Proceso

INFORMACIÓ D'INTERÈS

El procés selectiu de Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona és oposició lliure (aconsegueixen plaça els qui fan millors exàmens, sense puntuació addicional per experiència o altres mèrits). Les retribucions són de prop de 32.000 € anuals.

PREPARA'T AMB NOSALTRES

Et podem ajudar:

La nostra Metodologia en Classes Presencials, Curs Online, Llibres i APP.

Presentación de instancias

Derechos de examen
16.12 €
Información solicitudes

De conformitat amb el Decret d'Alcaldia de 22 de desembre de 2009 (Butlletí Oficial de la Província Núm.312 de 30 de desembre), la formalització, obtenció i presentació de sol·licituds s'ha de fer telemàticament a través del web http://ajuntament.barcelona.cat, accedint des de l'apartat "oferta pública" situat a la capçalera d'aquest espai.

Excepcionalment, es podrà fer en suport paper en les Oficines d'Atenció a la Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Barcelona, o bé trametre-les per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest cas i a efectes d'admissió, les persones aspirants hauran de declarar que compleixen tots els requisits de participació de la convocatòria, consignar a la seva sol·licitud les dades requerides per poder participar i presentar la documentació necessària segons s'indica en els següents punts d'aquestes bases.

D'acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics de l'Ajuntament de Barcelona i, a l'efecte del compliment del requisit que preveu la base 3.1.l, per inscriure's a la convocatòria, les persones aspirants hauran d'abonar per cada sol·licitud que presentin l'import de 16,12 € si ho fan de forma telemàtica, o bé 32,24 € si ho fan de forma no telemàtica.

Tareas

Policía de Circulació

 • Serveis via pública
 • Actuacions en accidents de trànsit
 • Intervencions que afecten als conductors
 • Intervencions que afecten als vehicles
 • Educació viària

Policia Administrativa

 • Inspeccions / comprovacions
 • Vigilància d'espais verds

Seguretat ciutadana

 • Intervencions de prevenció del delicte
 • Intervencions de repressió del delicte
 • Intervencions administratives de seguretat ciutadana

Serveis Assistencials

 • Actuacions de caire social
 • Actuacions de caire assistencial

Relacions amb la comunitat
Oficina d'Informació i Tràmits

La Guàrdia Urbana de Barcelona t’ofereix la possibilitat de treballar per a la ciutat i per a les persones.

 • Facilitant el desenvolupament normal del trànsit, millorant-ne la seguretat i la fluïdesa.
 • Ajudant les persones implicades en un accident del trànsit i fomentant l'educació viària per aconseguir comportaments més respectuosos amb la normativa viària.
 • Garantint el compliment de les ordenances i els reglaments per ajudar a tenir una ciutat més cívica on es compleixin les exigències administratives tant a l'espai públic com als habitatges i als locals.
 • Evitant que es cometin faltes o delictes i ajudant a obtenir i a protegir les proves del delicte.
 • Protegint col·lectius específics en situació de necessitat i ajudant els ciutadans que ho necessitin.

Requisitos

 • Tenir una alçada mínima de 1,60 m les dones i de 1,70 m els homes, la qual cosa serà comprovada en les proves mèdiques.
 • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B.
 • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe A2. La presentació d'aquest permís podrà ajornar-se improrrogablement fins el darrer dia del curs selectiu a l'Escola de Policia de Catalunya (EPC) de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), d'acord amb l'article 13.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.
 • Compromís de portar armes que es prendrà mitjançant declaració jurada.

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación09-05-2019
Fecha reclamacionesdesde 09-05-2019 hasta 22-05-2019
Más información Enlace
DefinitivaFecha publicación05-06-2019
Más informaciónWeb Enlace

Ejercicios

1a prova (prova Cultural i Teòrica)
2a prova (Tests aptitudinals)
3a prova (Català)
4a prova (Aptitud física)
5a prova-1a part (personalitat i comptenciès)
5a prova-2a part (entrevista)
16-06-2019
16-06-2019
08-07-2019
03-07-2019 / 05-07-2019
16-06-2019
09-09-2019 / 18-09-2019

Resoluciones del tribunal

DOGC 07/05/2019: Designació membres del tribunal

Fase d’oposició

 • Prova cultural i teòrica
 • Tests aptitudinals
 • Prova de català. Nivell B2
 • Prova d’aptitud física
 • Proves de personalitat i de competències
 • Proves mèdiques

Curs selectiu

Consisteix en la superació del curs de Formació Bàsica de Policia que organitza l’Escola de Policia de Catalunya (EPC) de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Qui no el superi, quedarà exclòs/a del procés selectiu.

Fase de pràctiques

Període de pràctiques professionals de 12 mesos de durada a les unitats operatives de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

ANNEX 2 - TEMARI

 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. L'estructura territorial de l'Estat: "Principis generals i l'Administració Local".
 2. Drets i deures fonamentals a la Constitució de 1978.
 3. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006: Drets i deures de l'àmbit civil i social, drets en l'àmbit polític i de l'Administració, i drets i deures lingüístics. El Govern local a l'Estatut.
 4. El Municipi: concepte i elements. Les potestats municipals. Competències municipals a la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.
 5. La Carta Municipal de Barcelona: Text consolidat pel qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona. Competències de l'Ajuntament en matèria de seguretat ciutadana i mobilitat.
 6. L'Ajuntament de Barcelona. Organització Municipal. L'organització política (Alcalde, Tinents d'Alcalde, Regidors) i l'organització executiva (el model de gestió gerencial) La desconcentració territorial (districtes) i funcional (organismes i instituts) a l'Ajuntament de Barcelona.
 7. Coneixement de la ciutat des de l'1-1-2018: dades demogràfiques, sociologia, economia, cultura i actualitat de la ciutat.
 8. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d'aplicació i principis.
 9. El marc legal de la Seguretat Pública i els cossos de seguretat. La Llei de forces i cossos de seguretat de L'Estat. La Llei de policies locals de Catalunya. La Llei d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.
 10. L'Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona.
 11. L'Ordenança sobre l'ús de les vies i l'espai públic de Barcelona: "Ús de les vies i els espais públics".
 12. L'Ordenança de circulació de vianants i de vehicles.
 13. Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana: Especial referència als principis rectors en relació a la seguretat ciutadana i les potestats generals de policia de seguretat. Actuacions relacionades amb les funcions de policia judicial: Especial referència a les garanties i drets de les persones detingudes, procediment de detenció i d'habeas corpus.
 14. Drets i deures dels funcionaris a l'Estatut bàsic de l'empleat públic. Principis d'actuació i deures dels funcionaris de policia local. La infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets en el Codi Penal. Règim d'incompatibilitat del personal al servei de l'Administració.
 15. Ètica i deontologia professional. Declaració universal dels drets humans de l'ONU. Carta dels drets fonamentals de la UE. Codi europeu d'ètica de la Policia. Codi ètic de la policia de Catalunya. El II Pla d'Igualtat d'oportunitats entre homes i dones de l'Ajuntament de Barcelona 2015-2019. La violència de gènere i els delictes d'odi.

Barcelona

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
16-09-2019 L de 16:00 a 21:00 130 € /mes Inscribirme
01-10-2019 M de 09:00 a 14:00 130 € /mes Inscribirme

Proves Físiques

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
18-09-2019 X de 16:00 a 18:00 67 € /mes Inscribirme

OnLine

RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
Curso de 6 meses con pago en dos plazos

Plazos:

1° Plazo: 296€

2° Plazo: 198€

494 €
PAGOS A PLAZOS

Julio-2019: 296€

Agosto-2019: 198€

Inscribirme
Curso con pago al contado. 10 por ciento de descuento ya incluido en el precio.
Duración: 270 días
540 € Inscribirme
Curso con pago al contado. 10 por ciento de descuento ya incluido en el precio.
Duración: 180 días
445 € Inscribirme
-

Pago a Plazos: si compran del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo se les cobra el siguiente mes. Si la compran la realizan entre el 16 y el 30, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Guàrdia Urbana Ajuntament de Barcelona

 • Temari Guardia Urbana Ajuntament de Barcelona

  Temari Guardia Urbana Ajuntament de Barcelona

  33€
 • Qüestionaris Guàrdia Urbana Ajuntament de Barcelona

  Qüestionaris Guàrdia Urbana Ajuntament de Barcelona

  35€
 • Cultura general Guardia Urbana Ajuntament de Barcelona. Temari i Qüestionaris

  Cultura general Guardia Urbana Ajuntament de Ba...

  28€
 • Qüestionaris Psicotècnics

  Qüestionaris Psicotècnics

  51€
 • Preparació de proves de personalitat i entrevista

  Preparació de proves de personalitat i entrevista

  10€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 16€ 141€
antes 157€
Comprar la colección
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.