Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Caporals de la Guàrdia Urbana Ajuntament de Barcelona. Promoció Interna

Cuerpos de seguridad

Oposición: Caporals de la Guàrdia Urbana Ajuntament de Barcelona. Promoció Interna

Organismo: Ajuntament de Barcelona

Tipo de personal: Funcionario

Titulación requerida: Graduat ESO o equivalent

Año:2020. Estado: Próxima Convocatoria

Requisitos

Segon la convocatoria anterior
 • 2 anys mínim d'antiguitat a la GUB
 • Servei actiu, serveis especials o serveis en altres administracions o quasevol altre que comporti reserva de lloc.
 • Titulaci&oacute: ESO, graduat/da escolar, Tècnic/a en grau mig, FPI equivalent o superior.
 • No haver estat condemnat/da per cap delicte
 • No tenir cap nota desfavorable en l'expedient personal motivada per falta greu o molt greu.
 • No patir cap malaltia ni impediment físic.
 • Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de portar armes.
 • No tenir l'arma de foc retirada.
 • Carnets de conduïr A2 i B.
 • Declaració jurada per mantenir vigent els carnets de conducir esmentats.
 • Complir les condicions exigides per complir les funcions.
Segon la convocatoria anterior

El procés selectiu constarà de les fases següents:

 • 1a. Fase d'oposició,
 • 2a. Fase de concurs i
 • 3a. Fase de pràctiques (curs selectiu).

FASE D'OPOSICIÓ

Aquesta fase estarà formada per quatre proves de caràcter obligatori assenyalades als punts 8.1, 8.2, 8.3 i 8.4 d'aquesta convocatòria (test de coneixements, prova de català, prova d'aptitud físiques i proves psicotècniques de personalitat i competències respectivament).

El Tribunal podrà determinar la realització de dos o més exercicis o proves en una sola sessió i la seva execució en l´ordre que consideri més adient. En aquest cas, la correcció de l'exercici o prova posterior quedarà condicionada a la superació de totes les proves anteriors.

Primera prova: Test de coneixements (obligatòria i eliminatòria)

La prova consistirà en un exercici de preguntes tipus test que versaran sobre el temari que figura a l'Annex 1 d'aquestes bases.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta.

Totes les respostes correctes tindran el mateix valor, les preguntes no contestades no restaran i les respostes errònies descomptaran ¼ part del valor d'una resposta correcta.

El temps màxim per a la realització d'aquest prova serà de 90 minuts.

La prova serà eliminatòria i es qualificarà fins a 12 punts. La puntuació mínima per superar-la serà de 6 punts.

Del total de persones aspirants que la superin, únicament passaran a la següent prova les 180 classificades amb millor qualificació. En cas d'empat a la posició 180, passaran a la següent prova totes les persones aspirants empatades en aquesta puntuació.

Segona prova: Prova de català (nivell B2) (obligatòria i eliminatòria)

La prova consta de dues parts:

 • Primera part: S'avaluarà el domini de l'expressió escrita mitjançant realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana relacionats en grau adequat amb les places objecte de la convocatòria.
 • Segona part: S'avaluarà l'expressió oral per mitjà d'una exposició oral i una conversa sobre temes generals d'actualitat.

La durada màxima d'aquest exercici serà de 90 minuts.

Quedaran exempts de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin acomplir alguna de les condicions establertes en la base 4.4. d'aquesta convocatòria. Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori.

Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes últimes excloses del procés selectiu.

Tercera prova: Prova d'aptitud física (obligatòria i eliminatòria)

Aquesta prova consta de 2 exercicis físics que tenen per objecte comprovar les condicions de potència aeròbica màxima i l'agilitat de les persones aspirants.

Els exercicis són els següents:

 • Exercici 1 "Circuit d'agilitat" i
 • exercici 2 "Cursa llançadora o course navette".

Aquesta prova es puntuarà amb un màxim de 8 punts. La puntuació final de cada persona aspirant s'obtindrà dividint entre dos la suma total de punts aconseguits en els dos exercicis. La realització de la prova d'aptitud física és obligatòria per les persones aspirants i la no realització de la mateixa per part de la persona aspirant suposa la seva exclusió del procés.

Quarta prova: Proves psicotècniques de personalitat i de competències (obligatòria i eliminatòria)

Aquesta prova avaluarà les característiques personals i professionals requerides per l'òptim desenvolupament de les funcions del lloc de treball.

Per a la seva realització, el Tribunal emprarà proves de personalitat i competències adequades al perfil requerit per a l'exercici de les funcions policials i de gestió de la categoria objecte d'aquest concurs. A més, el Tribunal utilitzarà d'altres proves orientades a valorar les competències de lideratge, influència en el grup i comunicació, recerca de solucions i gestió de persones.

També es realitzarà una entrevista personal per tal d'integrar tots els elements anteriorment explorats. Totes aquestes subproves es realitzaran aplicant l'anomenada tècnica del Centre d'Avaluació (Assesment Center).

La prova serà qualificada en el seu conjunt fins a un màxim de 12 punts, esdevenint eliminades les persones aspirants que no obtinguin un mínim de 6 punts.

La qualificació de la fase d'oposició es determinarà per la suma de les puntuacions obtingudes en la primera, tercera i quarta prova, sempre i quan cadascuna s'hagi superat individualment segons els criteris establerts específicament.

FASE DE CONCURS

El concurs no tindrà caràcter eliminatori i consistirà en la valoració dels mèrits aportats per les persones que hagin superat l'oposició, d'acord amb el barem que figura a l'annex 4 d'aquesta convocatòria. En cap cas, la puntuació obtinguda en el concurs de mèrits podrà ser aplicada per superar l'oposició.

FASE DE PRÀCTIQUES (CURS SELECTIU)

Els/les aspirants nomenats com a funcionaris/àries en pràctiques hauran de seguir amb aprofitament i superar un curs específic propi de la categoria impartit pel Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), excepte aquells que acreditin tenir aprovat l'esmentat curs.

Aquest document acreditatiu s'haurà d'aportar juntament amb el currículum en el moment que s'indica en l'apartat 4.5. d'aquestes bases. El Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans podrà organitzar accions formatives complementàries a l'ISPC tot i que aquestes no tindran caràcter eliminatori.

Durant el curs a l'ISPC, els/les alumnes poden ser sotmesos a les proves mèdiques que s'estimin oportunes, entre les quals es durà a terme una analítica de sang i/o d'orina, per comprovar que la persona aspirant no es troba inclosa en cap de les causes d'exclusió mèdica.

El curs selectiu el valorarà l'ISPC. En cas que hi hagin puntuacions, la nota obtinguda, sempre que prèviament s'hagi considerat apta la persona aspirant, se sumarà a les puntuacions de les fases 1a (oposició) i 2a (concurs). Qui no el superi, quedarà exclòs del procés selectiu.

Segon la convocatoria anterior

CODI PENAL

 1. Delictes i delictes lleus. Persones responsables. Circumstàncies modificadores de la responsabilitat criminal.
 2. Les penes, classes i efectes. La suspensió i la substitució de la pena privativa de llibertat.
 3. Delictes i delictes lleus contra les persones: Homicidi i lesions.
 4. Delictes de violència de gènere.
 5. Delictes i delictes lleus contra el patrimoni. Furts. Robatoris. Robatori i furts d'ús de vehicles.
 6. La usurpació.
 7. Delictes i delictes lleus de danys, i desordres públics.
 8. Delictes contra la seguretat vial.
 9. Delictes comesos per funcionaris públics en l'exercici del càrrec.
 10. Delictes contra la salut pública.
 11. Delictes contra el medi ambient.
 12. Delictes contra l'Administració Pública.

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT MUNICIPAL. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

 1. L'organització municipal. Estructura Política i l'Administració executiva.
 2. Els Districtes. Pauta organitzativa. La desconcentració municipal.
 3. La Mobilitat i Seguretat Ciutadana a la Llei 22/98 La Carta Municipal de Barcelona.
 4. El procediment sancionador en matèria de circulació de vehicles.
 5. Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP). : Definició, concepte i classes d'empleats públics. Els conceptes retributius. Els drets i deures dels empleats públics i el codi de conducta. L'estructuració de ocupació pública: cossos, escales i els grups de classificació professional dels funcionaris de carrera. Les situacions administratives: definició i tipologia.
 6. L' annex de l' Acord de condicions de treball comunes dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona per al període 2008-2011, específic per la Guàrdia Urbana i el seu desenvolupament a través d'Instruccions i de Circulars Generals.

GESTIÓ OPERATIVA D'UN COS POLICIAL

 1. Funcions de policia de proximitat a la Guàrdia Urbana de Barcelona.
 2. Reglamentació dels dies de treball i descans del personal policial a Guàrdia Urbana.
 3. Reglament de la Segona Activitat a la GUB.
 4. Pla de Qualitat a la Guàrdia Urbana de Barcelona. Manual i procediments.
 5. La comunicació operativa durant el servei.
 6. La uniformitat. Presentació personal. Tracte i comportament.
 7. Us del material operatiu.

PROCESSAL PENAL

 1. Principis bàsics del procés penal.
 2. Fases del procés penal.
 3. La denúncia.
 4. Policia Judicial: Àmbit i funcions.
 5. L'atestat policial: Concepte, naturalesa, formes d'iniciació, requisits formals, valor processal, diligències que l'integren, les actes, inspecció ocular i recollida de proves.
 6. La citació.
 7. Procediments especials per delictes. L'enjudiciament ràpid de determinats delictes i delictes lleus.
 8. La detenció: Límits legals, supòsits i garanties.
 9. Procediment d'Habeas Corpus.
 10. El domicili: Concepte i casuística. Domicili de persones jurídiques. L'entrada i registre.

MARC NORMATIU I PROCEDIMENTS POLICIALS

 1. La Llei de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial.
 2. Reglament general de circulació.
 3. Reglament general de conductors.
 4. Reglament general de vehicles.
 5. Ordenança de circulació, vehicles i de vianants.
 6. Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de l'administració ambiental de Barcelona.
 7. Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic.
 8. Ordenança de l'ús de les vies i els espais públics de Barcelona.
 9. Ordenança del medi ambient urbà.
 10. Ordenança dels usos del paisatge urbà, disposicions generals, infraccions i sancions.
 11. Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d'animals.
 12. Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública de Barcelona.
 13. Els accidents de trànsit: Normes d'actuació. Les imprudències en l'àmbit dels accidents.
 14. Delictes contra la seguretat vial, casuística i procediment en el tràmit judicial de la GUB.
 15. Accidents laborals: Normes d'actuació.
 16. Emergències: Normes d'actuació.
 17. Actes multitudinaris: Concentracions i manifestacions.
 18. Intervenció amb menors: Protecció i reforma.
 19. Llei reguladora de la venda, subministrament, consum i publicitat dels productes del tabac.
 20. Obres i actuació policial.
 21. Reglament Metropolità del taxi, normes d'actuació.
 22. Sistema integral de tramitació de diligències. Oficines de recepció de denúncies (ORD).
 23. Autoprotecció en l'actuació policial.

LEGISLACIÓ POLICIAL

 1. La Llei orgànica 2/1986, de forces i cossos de seguretat.
 2. Llei 16/ 1991, de 10 de juliol, de les policies locals: Funcions, coordinació i col•laboració entre les policies locals i el règim disciplinari.
 3. Llei orgànica 4/2015, de protecció de seguretat ciutadana: Mesures d'acció preventiva.
 4. Llei 4/03, d'ordenament del Sistema de Seguretat Pública de Catalunya: Disposicions generals i estructura del sistema de seguretat en Catalunya.
 5. Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.
 6. Reglament d'armes de les policies locals: Utilització de l'arma de foc.
 7. Legislació sobre la protecció de dades.
 8. Regulació europea i espanyola sobre ètica i deontologia policial.
 9. Conveni de col•laboració en matèria de seguretat pública i policia entre el Departament d'Interior de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona.

SISTEMES D'INFORMACIÓ I GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ.

 1. COOPER (Recursos humans i recursos materials).
 2. El NIP/SIP.
 3. IRIS.
 4. MYCUT.
 5. MYCELLIUM.
 6. ACER
 7. Expedient electrònic "LLICÈNCIES" (OEP).
 8. Relacions amb la comunitat.
 9. Aplicatius de la PDA.
 10. Entorn KEPLER.

DESENVOLUPAMENT HABILITATS

 1. Lideratge i coordinació de grups de treball. Habilitats de lideratge personal i de grup. La motivació, la cohesió del grup i la implicació personal.
 2. La comunicació. Comunicació i informació. Comunicació eficaç i escolta activa. Mitjans i canals de transmissió de la informació.
 3. La gestió de situacions adverses. L'anàlisi i solució de problemes. El Model de Mediació municipal.
 4. La gestió de recursos humans mitjançant competències.
 5. La detecció de necessitats formatives del grup de treball.

Barcelona

Preparació comú Caporals-Sergents Guàrdia Urbana

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
18-02-2020 M,X de 16:00 a 21:00 365 €
PAGOS A PLAZO - : €
- : €
Inscribirme

El importe del curso debe pagarse al contado, como regla general.

Solo se permite el pago en dos plazos en los casos es los que se establece esta opción con la cantidad a abonar en cada uno de los dos plazos. En este caso, si la compra se realiza del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo se abona en ese momento y el segundo plazo el siguiente mes. Si la compra se realiza entre el 16 y el 30, el primer plazo se abona en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual