Bombers Ajuntament de Barcelona

 

60 places per a Bombers/es de l'Ajuntament de Barcelona

Es convoquen 60 places per a Bomber/a de l'Ajuntament de Barcelona: 16 places de l'oferta parcial 2023, 13 places de l'OOP 2022 i 31 places de l'OOP 2021 (modificació 2022). En aquesta convocatòria es reserva el 25% de places per a dones. En cas que aquestes places reservades quedin desertes, s´acumularan a la resta de places de torn lliure.

 

Segons el calendari publicat per l'Ajuntament la prova de temari seria el primer semestre del 2024.

Retribucions Bombers Ajuntament de Barcelona

Al següent enllaç trobaràs les retribucions per al 2022

Funcions Bombers Ajuntament de Barcelona

 • Exercir la prevenció mitjançant la inspecció i la investigació, i elaborar estudis i informes que permetin evitar riscos; tot això d'acord amb les ordenances i altres disposicions vigents aplicables.
 • Realitzar les tasques pròpies del Servei de Protecció Civil Municipal, elaborant i implantant els diferents plans d'emergència municipals. D'altra banda l'SPEIS realitza les funcions de direcció tècnica d'aquests plans.
 • Atendre el salvament de persones i béns en cas d'incendi i, en general, de qualsevol sinistre.
 • Informar i divulgar els coneixements i les situacions que evitin qualsevol tipus de sinistre o risc.
 • Portar a terme les assistències tècniques i operatives pròpies de les diferents especialitzacions del Servei que li siguin encomanades o sol·licitades, d'acord amb les directrius sorgides de l'Alcaldia a aquest efecte..

El sistema de selecció és de concurs oposició i s’articula en torn lliure. El procés selectiu constarà de les quatre fases següents:

 • fase d'oposició
 • fase de concurs
 • fase de formació (curs selectiu)
 • fase de pràctiques.

FASE D'OPOSICIÓ

Primera prova (obligatòria i eliminatòria)

Prova de coneixements:
a) Test coneixements generals. Qüestionari d'un màxim de 35 preguntes tipus test, cada pregunta té 4 opcions de resposta, relacionades amb el temari coneixements generals.
L'exercici es qualificarà de 0 a 5 punts.

b) Test de coneixements del temari específic. Qüestionari d’un màxim de 80 preguntes tipus test, relacionades amb el contingut del temari de coneixements específic. Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta.  Aquest exercici serà qualificat de 0 a 15 punts.

Segona prova (obligatòria i no eliminatòria)

Prova de coneixements de llengua estrangera:
Consistirà a contestar, en un període màxim de 60 minuts, un qüestionari d’un màxim de 50 preguntes tipus test.
Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta.
Prova de coneixements escrits de nivell intermedi B2 de llengua anglesa, alemanya, àrab, francesa, italiana, xinesa o urdú del Marc europeu comú de referència pera les llengües (MECR).

Tercera prova (obligatòria per als no exempts/es i eliminatòria)

Prova de català:
Primera part: S’avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua.
Segona part: S'avaluarà l'expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d'un test i una conversa sobre temes generals d’actualitat.
Qualificació d’apte o no apte

Quarta prova (obligatòria per als no exempts/es i eliminatòria)

Prova de castellà: (pels aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola):
Realització d'una redacció de 200 paraules com a mínim (primera part) i en el manteniment d'una conversa amb els assessors especialistes que designi el Tribunal (segona part).
Qualificació d’apte o no apte

Cinuena prova (obligatòria i eliminatòria)

Prova d'aptitud física

Exercicis

Qualitat física

Dominades

Força de braços

Arrossegament de maniquí

Força i potència de braços i cames

Course navette

Potència aeròbica màxima

Circuit d'agilitat

Agilitat/velocitat

Circuit de piscina

Domini del medi aquàtic

Sisena prova
(obligatòria i eliminatòria)

Prova pràctica: 
Desenvolupament d'un o més exercicis teòrico-pràctics que permetin valorar els coneixements tècnics, la utilització dels materials adequats i eines i les destreses bàsiques d'un dels quatre àmbits professionals relacionats a continuació:

a) Edificació i obra civil.
b) Instal·lacions elèctriques.
c) Mecànica.
d) Sanitari

El Tribunal qualificador podrà emprar qualsevol tipologia de proves que consideri adequades, incloent, si s’escau, proves tipus test.
L'exercici es qualificarà fins a 22 punts.

Setena prova (obligatòria i eliminatòria)

Personalitat i competències:
Qüestionaris i una entrevista que mesuraran trets de personalitat bàsics i trets clínics de les persones aspirants, la seva adaptació personal i social a l'entorn i el seu grau d'adequació al perfil competencial del lloc de bomber/a C2 de l'Ajuntament de Barcelona.
L'exercici es qualificarà fins a 6 punts.

Vuitena prova
(obligatòria i eliminatòria)

Prova de conducció:
Exercici pràctic de circulació en un circuit urbà, i un exercici de maniobres en un circuit tancat, amb un vehicle pesant.

Novena prova
(obligatòria i eliminatòria)

Proves mèdiques:
Consisteix en un reconeixement mèdic per comprovar que nos es detecta l'existència de cap de les exclusions mediques establertes a l'annex 5.
Qualificació d’apte o no apte.

FASE DE CONCURS

El concurs no tindrà caràcter eliminatori i consistirà en la valoració dels mèrits relacionats i acreditats per les persones aspirants.

La puntuació màxima assolible en la fase de concurs és de 30 punts.

FASE DE FORMACIÓ (curs selectiu obligatori i eliminatori)

El curs selectiu consisteix en la realització d'un curs de formació d'una durada de 900 hores lectives a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. El contingut del curs, de caràcter obligatori i eliminatori, versarà sobre les matèries i les competències professionals, personals i socials relacionades amb les funcions pròpies de la categoria de bomber/a del cos de Bombers de l’Ajuntament de Barcelona. El curs està dividit en els mòduls següents:

Mòdul 1: Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans materials emprats en la prevenció de risc.
Mòdul 2: Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals.
Mòdul 3: Intervenció operativa en extinció d'incendis urbans.
Mòdul 4: Intervenció operativa en esdeveniments d'origen natural, tecnològic i antròpic.
Mòdul 5: Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat.
Mòdul 6: Inspecció d'establiments, esdeveniments i instal·lacions per a la prevenció d'incendis i emergències.
Mòdul 7: Atenció sanitària inicial en situació d'emergència.
Mòdul 8: Suport psicològic en situacions d'emergència.
Mòdul 9: Coordinació d'equips i unitats d'emergències.
Mòdul 10: Formació i orientació laboral.
La valoració d’aquest curs selectiu serà d’apte o no apte. Les persones aspirants que obtinguin la qualificació de no apte/a quedaran excloses del procés selectiu.

a) TEMARI CONEIXEMENTS GENERALS

 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. L'estructura territorial de l'Estat: Principis generals i l'Administració Local.
 2. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006: Drets i deures de l'àmbit civil i social, drets en l'àmbit polític i de l'Administració, i drets i deures lingüístics. El Govern local a l'Estatut.
 3. El procediment administratiu: Concepte i principis generals. El Procediment Administratiu Comú: Regulació, contingut, àmbit d'aplicació i principis.
 4. El Municipi: Concepte i elements. Les potestats municipals. Competències municipals a la Llei
 5. Reguladora de les Bases de Règim Local.
 6. La Carta Municipal de Barcelona: Text consolidat pel qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona. Competències de l'Ajuntament en matèria de prevenció i seguretat ciutadana.
 7. L'Ajuntament de Barcelona. Organització Municipal. L'organització política (Alcalde, Tinents d'Alcalde, Regidors) i l'organització executiva (el model de gestió gerencial) La desconcentració territorial (districtes) i funcional (organismes i instituts) a l'Ajuntament de Barcelona.
 8. El marc jurídic de la Protecció Civil (Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, el Reial Decret 524/2023, de 20 de juny, pel qual s'aprova la Norma bàsica de Protecció Civil, i la Llei 4/1997, de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya) i la Protecció Civil a l’Ajuntament de Barcelona: Organització. Plans d’emergència.
 9. La organització dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament a l’Ajuntament de Barcelona.
 10. Coneixement de la ciutat des de l'1-1-2015: dades demogràfiques, sociologia, economia, cultura i actualitat de la ciutat.
 11. Drets i deures dels funcionaris a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Situacions administratives. Carrera professional. Règim disciplinari. Règim d'incompatibilitat del personal al servei de l'Administració.

b) TEMARI CONEIXEMENTS ESPECÍFICS

 1. L’energia: Concepte i classes. El treball. Treball i energia. Potència. Tipus d’energies. Transformació de l’energia. Principi de conservació. Fonts d’energia. Transmissió i efectes de la calor. El termòmetre i la mesura de la calor. Equivalència entre calor i energia.
 2. Energia i màquines. Fonts i formes d’energia. Les màquines elèctriques (piles i acumuladors, alternadors i motors elèctrics), màquines tèrmiques (turbines de vapor i motors de combustió), màquines simples (palanques i politges), i màquines eina (torns i plans inclinats).
 3. L’energia elèctrica. Materials aïllants i conductors. Llei de Culomb. Concepte de camp elèctric, representació i aplicacions. Corrent elèctric, intensitat, potència i voltatge. Els circuits elèctrics. Els generadors de corrent. La resistència elèctrica. La llei d’Ohm i l’efecte Joule. Aparells de mesura de magnituds elèctriques.
 4. Les instal·lacions elèctriques domèstiques. Quadres de comandaments. Els elements de seguretat i control, els esquemes de distribució. Els conductors i les normes d’instal·lació. Riscos d’electricitat i mesures preventives. Representació i interpretació de la simbologia normalitzada en esquemes de circuits elèctrics domèstics.
 5. Els electrodomèstics: Bases del seu funcionament. Els aparells refrigeradors, aparells amb resistència elèctrica, aparells amb motor elèctric i aparells que combinen motor i resistència elèctrica.
 6. Instal·lacions elèctriques d'automatismes per a maniobres de petits motors. Circuïts de comandament i potència: Interpretació d’esquemes, funcionament i connexió a motors elèctrics de potència. Maniobres amb motors.
 7. Producció i distribució d’energia elèctrica. Centrals elèctriques productores d’energia (hidroelèctriques, termoelèctriques convencionals i nuclears). Distribució de l’energia elèctrica.
 8. Coneixements bàsics de l'automòbil. Tipus i funcionament de motors, combustió externa, combustió interna, elements i components. Circuits elèctrics, sistema d'il·luminació, bateria, càrrega, engegada i encesa. Sistema de transmissió i frenada. Manteniment bàsic del vehicle.
 9. Coneixements dels vehicles lleugers i pesants. Conceptes físics i mecànics aplicats. Principals parts d’un motor. Sistemes d’alimentació, distribució, lubricació, refrigeració, transmissió i frenada.
 10. Matèries perilloses: Concepte. Classificació. Identificació en el transport per carretera.
 11. Hidràulica: Conceptes bàsics. Pressió. Cabal. Consum. Relació entre aquests paràmetres. Pèrdues de càrrega.
 12. Ferramentes hidràuliques i pneumàtiques. Conceptes físics relacionats.
 13. Projeccions cartogràfiques per representar la Terra. Lectura i interpretació de mapes, plànols i imatges de diferents característiques i suports (convencionals i digitals). Escales gràfiques i numèriques. Tècniques d'orientació geogràfica convencionals i eines digitals d'orientació i localització.
 14. Construcció d’edificis. Materials: Petris, aglomerants, ceràmics. Elements de construcció: Moviments de terres, fonaments, estructura, elements i tancaments verticals, elements de divisió horitzontal, forjats, elements de comunicació i distribució, escales, barreres arquitectòniques i cobertes.
 15. Construcció exterior. Murs de contenció i tipologia. Ponts i passarel·les, estructures de ferro i formigó. Parets de tancament i aplacats exteriors. Reforços estructurals, ancoratges i atirantats.
 16. Materials de construcció. Característiques generals. El ciment: Tipologia. Materials ceràmics: Funcions i tipus. Altres aglomerats: el guix i la cal. El formigó: tipologia. Materials utilitzats pels revestiments: característiques.
 17. Instal·lacions d’aigua en edificis: Pressió, cabal, pèrdues de càrrega i efecte Venturi en líquids. Xarxa de subministrament. Xarxa d’evacuació. Esquemes.
 18. Instal·lacions de gas en edificis: Gas canalitzat i emmagatzemat (bombones i dipòsits). Esquemes de distribució.
 19. Temperatura i fonts de calor. Teoria del foc: Elements que componen el foc. Tipus de combustió i classes de foc. Energia d’activació. Velocitat de propagació. Productes de combustió. Agents extintors: Agents o productes extintors. Característiques i aplicacions. Materials resistents al foc.
 20. Propagació d’un incendi en un edifici: Origen del focus. Propagació. Comportament dels materials de construcció davant del foc. Actuació dels elements de construcció en la transmissió del foc. Formes d’actuar.
 21. Tipus d’extintors instal·lacions fixes: Hidrants. Equips de mànega. Mànegues. Llances. Sistemes d’unió entre mànegues. Motobombes i altres sistemes de pressió. Conceptes d’aspiració i impulsió. Instal·lacions fixes d’extinció.
 22. Extintors comercials de petita potència: Material de primera intervenció. Sistemes d’impulsió. Denominació dels extintors segons l’agent extintor. Agents impulsors. Utilització dels extintors (taula sinòptica).
 23. Normes i protocols de seguretat personal. PAS. Asèpsia i desinfecció.
 24. Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació Externa Automatitzada (SVB i DEA) adult i pediàtric segons Guies actuals del European Resuscitation Council.
 25. Alteracions de la consciencia, respiratòries i cardiovasculars: Síncope, epilèpsia, accident vascular cerebral (AVC), insuficiència respiratòria, MPOC, asma, pneumònia, cardiopatia isquèmica, hipertensió arterial i arrítmies.
 26. Atenció inicial al pacient traumàtic greu: Valoració inicial, valoració secundària, mobilització i immobilització del pacient traumàtic.
 27. Atenció inicial al pacient cremat i/o víctima d’incendi: Cremades i intoxicació per fums.
 28. Atenció sanitària inicial en Incident de Múltiples Víctimes: triatge.
 29. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals: Objecte i àmbit d'aplicació. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors.
 30. El Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes vigent de l’Ajuntament de Barcelona.

Clases Presenciales Híbridas

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

Bombers Ajuntament Barcelona

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 11€


84€

Comprar la colección

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 11€


84€

Comprar la colección

 • Temari 1 Bombers Ajuntament de Barcelona

  Temari 1 Bombers Ajuntament de Barcelona

  34€
 • Temari 2 Bombers Ajuntament de Barcelona

  Temari 2 Bombers Ajuntament de Barcelona

  46€
 • Preparació de proves de personalitat i entrevista

  Preparació de proves de personalitat i entrevista

  15€


*Sin gastos de envío para compras superiores a 51€ (no aplica a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

EJERCICIOS

El sistema de selecció és de concurs oposició i s’articula en torn lliure. El procés selectiu constarà de les quatre fases següents:

 • fase d'oposició
 • fase de concurs
 • fase de formació (curs selectiu)
 • fase de pràctiques.

FASE D'OPOSICIÓ

Primera prova (obligatòria i eliminatòria)

Prova de coneixements:
a) Test coneixements generals. Qüestionari d'un màxim de 35 preguntes tipus test, cada pregunta té 4 opcions de resposta, relacionades amb el temari coneixements generals.
L'exercici es qualificarà de 0 a 5 punts.

b) Test de coneixements del temari específic. Qüestionari d’un màxim de 80 preguntes tipus test, relacionades amb el contingut del temari de coneixements específic. Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta.  Aquest exercici serà qualificat de 0 a 15 punts.

Segona prova (obligatòria i no eliminatòria)

Prova de coneixements de llengua estrangera:
Consistirà a contestar, en un període màxim de 60 minuts, un qüestionari d’un màxim de 50 preguntes tipus test.
Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta.
Prova de coneixements escrits de nivell intermedi B2 de llengua anglesa, alemanya, àrab, francesa, italiana, xinesa o urdú del Marc europeu comú de referència pera les llengües (MECR).

Tercera prova (obligatòria per als no exempts/es i eliminatòria)

Prova de català:
Primera part: S’avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua.
Segona part: S'avaluarà l'expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d'un test i una conversa sobre temes generals d’actualitat.
Qualificació d’apte o no apte

Quarta prova (obligatòria per als no exempts/es i eliminatòria)

Prova de castellà: (pels aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola):
Realització d'una redacció de 200 paraules com a mínim (primera part) i en el manteniment d'una conversa amb els assessors especialistes que designi el Tribunal (segona part).
Qualificació d’apte o no apte

Cinuena prova (obligatòria i eliminatòria)

Prova d'aptitud física

Exercicis

Qualitat física

Dominades

Força de braços

Arrossegament de maniquí

Força i potència de braços i cames

Course navette

Potència aeròbica màxima

Circuit d'agilitat

Agilitat/velocitat

Circuit de piscina

Domini del medi aquàtic

Sisena prova
(obligatòria i eliminatòria)

Prova pràctica: 
Desenvolupament d'un o més exercicis teòrico-pràctics que permetin valorar els coneixements tècnics, la utilització dels materials adequats i eines i les destreses bàsiques d'un dels quatre àmbits professionals relacionats a continuació:

a) Edificació i obra civil.
b) Instal·lacions elèctriques.
c) Mecànica.
d) Sanitari

El Tribunal qualificador podrà emprar qualsevol tipologia de proves que consideri adequades, incloent, si s’escau, proves tipus test.
L'exercici es qualificarà fins a 22 punts.

Setena prova (obligatòria i eliminatòria)

Personalitat i competències:
Qüestionaris i una entrevista que mesuraran trets de personalitat bàsics i trets clínics de les persones aspirants, la seva adaptació personal i social a l'entorn i el seu grau d'adequació al perfil competencial del lloc de bomber/a C2 de l'Ajuntament de Barcelona.
L'exercici es qualificarà fins a 6 punts.

Vuitena prova
(obligatòria i eliminatòria)

Prova de conducció:
Exercici pràctic de circulació en un circuit urbà, i un exercici de maniobres en un circuit tancat, amb un vehicle pesant.

Novena prova
(obligatòria i eliminatòria)

Proves mèdiques:
Consisteix en un reconeixement mèdic per comprovar que nos es detecta l'existència de cap de les exclusions mediques establertes a l'annex 5.
Qualificació d’apte o no apte.

FASE DE CONCURS

El concurs no tindrà caràcter eliminatori i consistirà en la valoració dels mèrits relacionats i acreditats per les persones aspirants.

La puntuació màxima assolible en la fase de concurs és de 30 punts.

FASE DE FORMACIÓ (curs selectiu obligatori i eliminatori)

El curs selectiu consisteix en la realització d'un curs de formació d'una durada de 900 hores lectives a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. El contingut del curs, de caràcter obligatori i eliminatori, versarà sobre les matèries i les competències professionals, personals i socials relacionades amb les funcions pròpies de la categoria de bomber/a del cos de Bombers de l’Ajuntament de Barcelona. El curs està dividit en els mòduls següents:

Mòdul 1: Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans materials emprats en la prevenció de risc.
Mòdul 2: Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals.
Mòdul 3: Intervenció operativa en extinció d'incendis urbans.
Mòdul 4: Intervenció operativa en esdeveniments d'origen natural, tecnològic i antròpic.
Mòdul 5: Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat.
Mòdul 6: Inspecció d'establiments, esdeveniments i instal·lacions per a la prevenció d'incendis i emergències.
Mòdul 7: Atenció sanitària inicial en situació d'emergència.
Mòdul 8: Suport psicològic en situacions d'emergència.
Mòdul 9: Coordinació d'equips i unitats d'emergències.
Mòdul 10: Formació i orientació laboral.
La valoració d’aquest curs selectiu serà d’apte o no apte. Les persones aspirants que obtinguin la qualificació de no apte/a quedaran excloses del procés selectiu.

PROGRAMA

a) TEMARI CONEIXEMENTS GENERALS

 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. L'estructura territorial de l'Estat: Principis generals i l'Administració Local.
 2. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006: Drets i deures de l'àmbit civil i social, drets en l'àmbit polític i de l'Administració, i drets i deures lingüístics. El Govern local a l'Estatut.
 3. El procediment administratiu: Concepte i principis generals. El Procediment Administratiu Comú: Regulació, contingut, àmbit d'aplicació i principis.
 4. El Municipi: Concepte i elements. Les potestats municipals. Competències municipals a la Llei
 5. Reguladora de les Bases de Règim Local.
 6. La Carta Municipal de Barcelona: Text consolidat pel qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona. Competències de l'Ajuntament en matèria de prevenció i seguretat ciutadana.
 7. L'Ajuntament de Barcelona. Organització Municipal. L'organització política (Alcalde, Tinents d'Alcalde, Regidors) i l'organització executiva (el model de gestió gerencial) La desconcentració territorial (districtes) i funcional (organismes i instituts) a l'Ajuntament de Barcelona.
 8. El marc jurídic de la Protecció Civil (Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, el Reial Decret 524/2023, de 20 de juny, pel qual s'aprova la Norma bàsica de Protecció Civil, i la Llei 4/1997, de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya) i la Protecció Civil a l’Ajuntament de Barcelona: Organització. Plans d’emergència.
 9. La organització dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament a l’Ajuntament de Barcelona.
 10. Coneixement de la ciutat des de l'1-1-2015: dades demogràfiques, sociologia, economia, cultura i actualitat de la ciutat.
 11. Drets i deures dels funcionaris a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Situacions administratives. Carrera professional. Règim disciplinari. Règim d'incompatibilitat del personal al servei de l'Administració.

b) TEMARI CONEIXEMENTS ESPECÍFICS

 1. L’energia: Concepte i classes. El treball. Treball i energia. Potència. Tipus d’energies. Transformació de l’energia. Principi de conservació. Fonts d’energia. Transmissió i efectes de la calor. El termòmetre i la mesura de la calor. Equivalència entre calor i energia.
 2. Energia i màquines. Fonts i formes d’energia. Les màquines elèctriques (piles i acumuladors, alternadors i motors elèctrics), màquines tèrmiques (turbines de vapor i motors de combustió), màquines simples (palanques i politges), i màquines eina (torns i plans inclinats).
 3. L’energia elèctrica. Materials aïllants i conductors. Llei de Culomb. Concepte de camp elèctric, representació i aplicacions. Corrent elèctric, intensitat, potència i voltatge. Els circuits elèctrics. Els generadors de corrent. La resistència elèctrica. La llei d’Ohm i l’efecte Joule. Aparells de mesura de magnituds elèctriques.
 4. Les instal·lacions elèctriques domèstiques. Quadres de comandaments. Els elements de seguretat i control, els esquemes de distribució. Els conductors i les normes d’instal·lació. Riscos d’electricitat i mesures preventives. Representació i interpretació de la simbologia normalitzada en esquemes de circuits elèctrics domèstics.
 5. Els electrodomèstics: Bases del seu funcionament. Els aparells refrigeradors, aparells amb resistència elèctrica, aparells amb motor elèctric i aparells que combinen motor i resistència elèctrica.
 6. Instal·lacions elèctriques d'automatismes per a maniobres de petits motors. Circuïts de comandament i potència: Interpretació d’esquemes, funcionament i connexió a motors elèctrics de potència. Maniobres amb motors.
 7. Producció i distribució d’energia elèctrica. Centrals elèctriques productores d’energia (hidroelèctriques, termoelèctriques convencionals i nuclears). Distribució de l’energia elèctrica.
 8. Coneixements bàsics de l'automòbil. Tipus i funcionament de motors, combustió externa, combustió interna, elements i components. Circuits elèctrics, sistema d'il·luminació, bateria, càrrega, engegada i encesa. Sistema de transmissió i frenada. Manteniment bàsic del vehicle.
 9. Coneixements dels vehicles lleugers i pesants. Conceptes físics i mecànics aplicats. Principals parts d’un motor. Sistemes d’alimentació, distribució, lubricació, refrigeració, transmissió i frenada.
 10. Matèries perilloses: Concepte. Classificació. Identificació en el transport per carretera.
 11. Hidràulica: Conceptes bàsics. Pressió. Cabal. Consum. Relació entre aquests paràmetres. Pèrdues de càrrega.
 12. Ferramentes hidràuliques i pneumàtiques. Conceptes físics relacionats.
 13. Projeccions cartogràfiques per representar la Terra. Lectura i interpretació de mapes, plànols i imatges de diferents característiques i suports (convencionals i digitals). Escales gràfiques i numèriques. Tècniques d'orientació geogràfica convencionals i eines digitals d'orientació i localització.
 14. Construcció d’edificis. Materials: Petris, aglomerants, ceràmics. Elements de construcció: Moviments de terres, fonaments, estructura, elements i tancaments verticals, elements de divisió horitzontal, forjats, elements de comunicació i distribució, escales, barreres arquitectòniques i cobertes.
 15. Construcció exterior. Murs de contenció i tipologia. Ponts i passarel·les, estructures de ferro i formigó. Parets de tancament i aplacats exteriors. Reforços estructurals, ancoratges i atirantats.
 16. Materials de construcció. Característiques generals. El ciment: Tipologia. Materials ceràmics: Funcions i tipus. Altres aglomerats: el guix i la cal. El formigó: tipologia. Materials utilitzats pels revestiments: característiques.
 17. Instal·lacions d’aigua en edificis: Pressió, cabal, pèrdues de càrrega i efecte Venturi en líquids. Xarxa de subministrament. Xarxa d’evacuació. Esquemes.
 18. Instal·lacions de gas en edificis: Gas canalitzat i emmagatzemat (bombones i dipòsits). Esquemes de distribució.
 19. Temperatura i fonts de calor. Teoria del foc: Elements que componen el foc. Tipus de combustió i classes de foc. Energia d’activació. Velocitat de propagació. Productes de combustió. Agents extintors: Agents o productes extintors. Característiques i aplicacions. Materials resistents al foc.
 20. Propagació d’un incendi en un edifici: Origen del focus. Propagació. Comportament dels materials de construcció davant del foc. Actuació dels elements de construcció en la transmissió del foc. Formes d’actuar.
 21. Tipus d’extintors instal·lacions fixes: Hidrants. Equips de mànega. Mànegues. Llances. Sistemes d’unió entre mànegues. Motobombes i altres sistemes de pressió. Conceptes d’aspiració i impulsió. Instal·lacions fixes d’extinció.
 22. Extintors comercials de petita potència: Material de primera intervenció. Sistemes d’impulsió. Denominació dels extintors segons l’agent extintor. Agents impulsors. Utilització dels extintors (taula sinòptica).
 23. Normes i protocols de seguretat personal. PAS. Asèpsia i desinfecció.
 24. Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació Externa Automatitzada (SVB i DEA) adult i pediàtric segons Guies actuals del European Resuscitation Council.
 25. Alteracions de la consciencia, respiratòries i cardiovasculars: Síncope, epilèpsia, accident vascular cerebral (AVC), insuficiència respiratòria, MPOC, asma, pneumònia, cardiopatia isquèmica, hipertensió arterial i arrítmies.
 26. Atenció inicial al pacient traumàtic greu: Valoració inicial, valoració secundària, mobilització i immobilització del pacient traumàtic.
 27. Atenció inicial al pacient cremat i/o víctima d’incendi: Cremades i intoxicació per fums.
 28. Atenció sanitària inicial en Incident de Múltiples Víctimes: triatge.
 29. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals: Objecte i àmbit d'aplicació. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors.
 30. El Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes vigent de l’Ajuntament de Barcelona.

Datos básicos

Oposición
Bombers Ajuntament de Barcelona
Organismo
Ajuntament de Barcelona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2023
Titulación requerida
Graduat/da ESO o equivalent
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo10-01-2022 | DOGC | Más información
Convocatoria
08-11-2023 | DOGC | Más información
Bases de convocatoria31-10-2023 | BOP | Más información
Plazas60 plazas

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 09-11-2023 hasta 28-11-2023
Información solicitudes

Per presentar la sol·licitud, les persones aspirants disposaran del termini de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Requisitos

 • Edat: Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Titulació: Posseir el títol de graduat/ada en educació secundària, graduat/ada escolar, tècnic o técnica corresponent a cicles formatius de grau mitja, tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior.
 • Permís de Conduir: Estar en possessió del carnet de conduir categoria C en vigor.
 • Alçada: Tenir una talla mínima d’1,60 m i no superar l’1,95 m.

SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en [email protected]. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test