Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Bombers Ajuntament de Barcelona

Cuerpos de seguridad

Oferta de Empleo: 15-01-2019 | DOGC | Más información

Convocatoria: 18-07-2019 | DOGC | Más información

Bases de convocatoria: 10-07-2019 | BOPB | Más información

Plazas: 80 plazas

Presentación de instancias: desde 19-07-2019 hasta 07-08-2019

Oposición: Bombers Ajuntament de Barcelona

Organismo: Ajuntament de Barcelona

Tipo de personal: Funcionario

Titulación requerida: Graduat/da ESO o equivalent

Año:2019. Estado: Oposición en Proceso

PREPARA'T AMB NOSALTRES

Et podem ajudar:

La nostra Metodologia en Classes Presencials i Llibres.

Pròximament disposarem d'un Curs Online genèric amb una nova metodologia.

¿A qué oposición me puedo presentar con mi titulación?
¿Cómo me preparo la oposición? Consejos y sistemas

Presentación de instancias

Enlace instancia
Más información
Información solicitudes

De conformitat amb el Decret d’Alcaldia de 22 de desembre de 2009 (Butlletí Oficial de la Província Núm.312 de 30 de desembre), la formalització, obtenció i presentació de sol·licituds s'ha de fer telemàticament a través del web http://ajuntament.barcelona.cat , accedint des de l’apartat “oferta pública” situat a la capçalera d’aquest espai.

Excepcionalment, es podrà fer en suport paper en les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Barcelona, o bé trametre-les per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest cas i a efectes d’admissió, les persones aspirants hauran de declarar que compleixen tots els requisits de participació de la convocatòria, consignar a la seva sol·licitud les dades requerides per poder participar i presentar la documentació necessària segons s’indica en els següents punts d’aquestes bases.

D’acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics de l’Ajuntament de Barcelona i, a l’efecte del compliment del requisit que preveu la base 3.1.h, per inscriure’s a la convocatòria, les persones aspirants hauran d’abonar en concepte de taxa d’inscripció l’import de 16,12 € si la sol·licitud de participació és telemàtica, o bé 32,24 € si la sol·licitud no és telemàtica.

Tareas

 • Exercir la prevenció mitjançant la inspecció i la investigació, i elaborar estudis i informes que permetin evitar riscos; tot això d'acord amb les ordenances i altres disposicions vigents aplicables.
 • Realitzar les tasques pròpies del Servei de Protecció Civil Municipal, elaborant i implantant els diferents plans d'emergència municipals. D'altra banda l'SPEIS realitza les funcions de direcció tècnica d'aquests plans.
 • Atendre el salvament de persones i béns en cas d'incendi i, en general, de qualsevol sinistre.
 • Informar i divulgar els coneixements i les situacions que evitin qualsevol tipus de sinistre o risc.
 • Portar a terme les assistències tècniques i operatives pròpies de les diferents especialitzacions del Servei que li siguin encomanades o sol•licitades, d'acord amb les directrius sorgides de l'Alcaldia a aquest efecte..

Requisitos

 • Edat: Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Titulació: Posseir el títol de graduat/ada en educació secundària, graduat/ada escolar, tècnic o técnica corresponent a cicles formatius de grau mitja, tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior.
 • Permís de Conduir: Estar en possessió del carnet de conduir categoria C en vigor.
 • Alçada: Tenir una talla mínima d’1,60 m i no superar l’1,95 m.

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación26-09-2019
Fecha reclamacionesdesde 27-09-2019 hasta 10-10-2019
Más información Enlace

Resoluciones del tribunal

Web: Designació de memebres del Tribunal

Observaciones

Es modifiquen les bases de convocatòria en el DOGC 16-10-2019

Resultados anteriores

A la Mesa General de Negociació s’han aprovat les places d’Oferta Pública per aquest any 2018. L’oferta està condicionada a la jubilació anticipada del personal de la GUB, de 300 places (20% interadministratives, a gener de 2020) i una oferta de 80 efectius de SPEIS (+Info).

El procediment selectiu és concurs oposició i s’articula en torn lliure. El procés selectiu constarà de les quatre fases següents:

 • fase d'oposició
 • fase de concurs
 • fase de formació (curs selectiu)
 • fase de pràctiques.

FASE D'OPOSICIÓ

Primera prova (obligatòria i eliminatòria)

Prova de coneixements:
a) Test coneixements generals. Qüestionari d'un màxim de 50 preguntes tipus test, cada pregunta té 4 opcions de resposta, relacionades amb el temari coneixements generals.
L'exercici es qualificarà de 0 a 8 punts.

b) Test de coneixements del temari específic. Qüestionari d’un màxim de 100 preguntes tipus test, relacionades amb el contingut del temari de coneixements específic. Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta.  Aquest exercici serà qualificat de 0 a 18 punts.

Segona prova (obligatòria per als no exempts/es i eliminatòria)

Prova de català:
Primera part: S’avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua.
Segona part: S'avaluarà l'expressió oral per mitjà d’una exposició oral i una conversa sobre temes generals d’actualitat.
Qualificació d’apte o no apte

Tercera prova (obligatòria per als no exempts/es i eliminatòria)

Prova de castellà: (pels aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola):
Realització d'una redacció de 200 paraules com a mínim (primera part) i en el manteniment d'una conversa amb els assessors especialistes que designi el Tribunal (segona part).
Qualificació d’apte o no apte

Quarta prova (obligatòria i eliminatòria)

Prova d'aptitud física

Exercicis

Qualitat física

Dominades

Força de braços

Arrossegament de maniquí

Força i potència de braços i cames

Course navette

Potència aeròbica màxima

Circuit d'agilitat

Agilitat/velocitat

Circuit de piscina

Domini del medi aquàtic

Cinquena prova
(obligatòria i eliminatòria)

Prova pràctica: 
Desenvolupament d'un o més exercicis teòrico-pràctics que permetin valorar els coneixements tècnics, la utilització dels materials adequats i eines i les destreses bàsiques d'un dels quatre àmbits professionals relacionats a continuació:

a) Edificació i obra civil.
b) Instal•lacions elèctriques.
c) Mecànica.
d) Sanitari

El Tribunal qualificador podrà emprar qualsevol tipologia de proves que consideri adequades, incloent, si s’escau, proves tipus test.
L'exercici es qualificarà fins a 25 punts.

Sisena prova
(obligatòria i eliminatòria)

Prova de conducció:
Exercici pràctic de circulació en un circuit urbà, i un exercici de maniobres en un circuit tancat, amb un vehicle pesant..

Setena prova (obligatòria i eliminatòria)

Personalitat i competències:
Qüestionaris i una entrevista que mesuraran trets de personalitat bàsics i trets clínics de les persones aspirants, la seva adaptació personal i social a l'entorn i el seu grau d'adequació al perfil competencial de la categoria de bomber/a d'accés de l'Ajuntament de Barcelona.
L'exercici es qualificarà fins a 9 punts.

Octava prova
(obligatòria i eliminatòria)

Proves mèdiques:
Consisteix en un reconeixement mèdic per comprovar que nos es detecta l'existència de cap de les exclusions mediques establertes a l'annex 4.
Qualificació d’apte o no apte.

ANNEX 1

TEMARI CONEIXEMENTS ESPECÍFICS

 1. L'energia: Concepte i classes. El treball. Treball i energia. Potència. Tipus d'energies. Transformació de l'energia. Principi de conservació. Fonts d'energia. Transmissió i efectes de la calor. El termòmetre i la mesura de la calor. Equivalència entre calor i energia.
 2. Energia i màquines. Fonts i formes d'energia. Les màquines elèctriques (piles i acumuladors, alternadors i motors elèctrics), màquines tèrmiques (turbines de vapor i motors de combustió), màquines simples (palanques i politges), i màquines eina (torns i plans inclinats).
 3. L'energia elèctrica. Materials aïllants i conductors. Llei de Culomb. Concepte de camp elèctric, representació i aplicacions. Corrent elèctric, intensitat, potència i voltatge. Els circuits elèctrics. Els generadors de corrent. La resistència elèctrica. La llei d'Ohm i l'efecte Joule. Aparells de mesura de magnituds elèctriques.
 4. Les instal·lacions elèctriques domèstiques. Quadres de comandaments. Els elements de seguretat i control, els esquemes de distribució. Els conductors i les normes d'instal·lació. Riscos d'electricitat i mesures preventives. Representació i interpretació de la simbologia normalitzada en esquemes de circuits elèctrics domèstics.
 5. Els electrodomèstics: Bases del seu funcionament. Els aparells refrigeradors, aparells amb resistència elèctrica, aparells amb motor elèctric i aparells que combinen motor i resistència elèctrica.
 6. Instal·lacions elèctriques d'automatismes per a maniobres de petits motors. Circuïts de comandament i potència: Interpretació d'esquemes, funcionament i connexió a motors elèctrics de potència. Maniobres amb motors.
 7. Producció i distribució d'energia elèctrica. Centrals elèctriques productores d'energia (hidroelèctriques, termoelèctriques convencionals i nuclears). Distribució de l'energia elèctrica.
 8. Coneixements bàsics de l'automòbil. Tipus i funcionament de motors, combustió externa, combustió interna, elements i components. Circuits elèctrics, sistema d'il·luminació, bateria, càrrega, engegada i encesa. Sistema de transmissió i frenada. Manteniment bàsic del vehicle.
 9. Coneixements dels vehicles lleugers i pesants. Conceptes físics i mecànics aplicats. Principals parts d'un motor. Sistemes d'alimentació, distribució, lubricació, refrigeració, transmissió i frenada.
 10. Matèries perilloses: Concepte. Classificació. Identificació en el transport per carretera.
 11. Hidràulica: Conceptes bàsics. Pressió. Cabal. Consum. Relació entre aquests paràmetres. Pèrdues de càrrega.
 12. Ferramentes hidràuliques i pneumàtiques. Conceptes físics relacionats.
 13. Projeccions cartogràfiques per representar la Terra. Lectura i interpretació de mapes, plànols i imatges de diferents característiques i suports (convencionals i digitals). Escales gràfiques i numèriques. Tècniques d'orientació geogràfica convencionals i eines digitals d'orientació i localització.
 14. Construcció d'edificis. Materials: Petris, aglomerants, ceràmics. Elements de construcció: Moviments de terres, fonaments, estructura, elements i tancaments verticals, elements de divisió horitzontal, forjats, elements de comunicació i distribució, escales, barreres arquitectòniques i cobertes.
 15. Construcció exterior. Murs de contenció i tipologia. Ponts i passarel·les, estructures de ferro i formigó. Parets de tancament i aplacats exteriors. Reforços estructurals, ancoratges i atirantats.
 16. Materials de construcció. Característiques generals. El ciment: Tipologia. Materials ceràmics: Funcions i tipus. Altres aglomerats: el guix i la cal. El formigó: tipologia. Materials utilitzats pels revestiments: característiques.
 17. Instal·lacions d'aigua en edificis: Pressió, cabal, pèrdues de càrrega i efecte Venturi en líquids. Xarxa de subministrament. Xarxa d'evacuació. Esquemes.
 18. Instal·lacions de gas en edificis: Gas canalitzat i emmagatzemat (bombones i dipòsits). Esquemes de distribució.
 19. Temperatura i fonts de calor. Teoria del foc: Elements que componen el foc. Tipus de combustió i classes de foc. Energia d'activació. Velocitat de propagació. Productes de combustió. Agents extintors: Agents o productes extintors. Característiques i aplicacions. Materials resistents al foc.
 20. Propagació d'un incendi en un edifici: Origen del focus. Propagació. Comportament dels materials de construcció davant del foc. Actuació dels elements de construcció en la transmissió del foc. Formes d'actuar.
 21. Tipus d'extintors instal·lacions fixes: Hidrants. Equips de mànega. Mànegues. Llances. Sistemes d'unió entre mànegues. Motobombes i altres sistemes de pressió. Conceptes d'aspiració i impulsió. Instal·lacions fixes d'extinció.
 22. Extintors comercials de petita potència: Material de primera intervenció. Sistemes d'impulsió. Denominació dels extintors segons l'agent extintor. Agents impulsors. Utilització dels extintors (taula sinòptica).
 23. Normes i protocols de seguretat personal. PAS. Asèpsia i desinfecció.
 24. Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació Externa Automatitzada (SVB i DEA) adult i pediàtric segons Guies actuals del European Resuscitation Council.
 25. Alteracions de la consciencia, respiratòries i cardiovasculars: Síncope, epilèpsia, accident vascular cerebral (AVC), insuficiència respiratòria, MPOC, asma, pneumònia, cardiopatia isquèmica, hipertensió arterial i arrítmies.
 26. Atenció inicial al pacient traumàtic greu: Valoració inicial, valoració secundària, mobilització i immobilització del pacient traumàtic.
 27. Atenció inicial al pacient cremat i/o víctima d'incendi: Cremades i intoxicació per fums.
 28. Atenció sanitària inicial en Incident de Múltiples Víctimes: triatge.
 29. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals: Objecte i àmbit d'aplicació. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors.
 30. El segon Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones pel període 2015-2019 de l'Ajuntament de Barcelona.

ANNEX 1 bis

TEMARI CONEIXEMENTS GENERALS

 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. L'estructura territorial de l'Estat: Principis generals i l'Administració Local.
 2. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006: Drets i deures de l'àmbit civil i social, drets en l'àmbit polític i de l'Administració, i drets i deures lingüístics. El Govern local a l'Estatut.
 3. El procediment administratiu: Concepte i principis generals. El Procediment Administratiu Comú: Regulació, contingut, àmbit d'aplicació i principis.
 4. El Municipi: Concepte i elements. Les potestats municipals. Competències municipals a la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.
 5. La Carta Municipal de Barcelona: Text consolidat pel qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona. Competències de l'Ajuntament en matèria de prevenció i seguretat ciutadana.
 6. L'Ajuntament de Barcelona. Organització Municipal. L'organització política (Alcalde, Tinents d'Alcalde, Regidors) i l'organització executiva (el model de gestió gerencial) La desconcentració territorial (districtes) i funcional (organismes i instituts) a l'Ajuntament de Barcelona.
 7. El marc jurídic de la Protecció Civil (Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, el Reial Decret 407/1992, de 24 d'abril, pel qual s'aprova la Norma bàsica de Protecció Civil, i la Llei 4/1997, de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya) i la Protecció Civil a l'Ajuntament de Barcelona: Organització. Plans d'emergència.
 8. La organització dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament a l'Ajuntament de Barcelona.
 9. Coneixement de la ciutat des de l'1-1-2015: dades demogràfiques, sociologia, economia, cultura i actualitat de la ciutat.
 10. Drets i deures dels funcionaris a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Situacions administratives. Carrera professional. Règim disciplinari. Règim d'incompatibilitat del personal al servei de l'Administració.
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20150001183

El importe del curso debe pagarse al contado, como regla general.

Solo se permite el pago en dos plazos en los casos es los que se establece esta opción con la cantidad a abonar en cada uno de los dos plazos. En este caso, si la compra se realiza del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo se abona en ese momento y el segundo plazo el siguiente mes. Si la compra se realiza entre el 16 y el 30, el primer plazo se abona en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Bombers Ajuntament Barcelona

 • Temari 1 Bombers Ajuntament de Barcelona

  Temari 1 Bombers Ajuntament de Barcelona

  29€
 • Temari 2 Bombers Ajuntament de Barcelona

  Temari 2 Bombers Ajuntament de Barcelona

  41€
 • Preparació de proves de personalitat i entrevista

  Preparació de proves de personalitat i entrevista

  10€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 8€ 72€
antes 80€
Comprar la colección
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.