Agents Rurals Generalitat de Catalunya Estabilització

 

Convocades

15 places del cos d'agents rurals OPO 2021 estabilització (sistema de concurs oposició). Modificació DOGC 29.12.2022: nou termini de presentació de sol·licituds fins al 27 de gener de 2023). 

En tot cas, els processos d'estabilització estan oberts a tots i es garantirà la lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, podent presentar-se qualsevol aspirant que reuneixi els requisits generals dels processos de selecció.

A més d'aquestes places d'estabilització, hi ha ofertes 100 places, de reposició: >> Agents Rurals Generalitat de Catalunya

Prepara't amb nosaltres

Estem a l'espera que es publiquin les bases per conèixer els detalls del procés de selecció. Mentrestant preparem en base a convocatòries anteriors d'accés a aquest cos.

T'oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s'adapti a tu! Informa't sobre les nostres metodologies:

Classes per Videoconferència i Llibres. També amb ADAMS Test.

 

El procediment selectiu és el de concurs oposició i consta de les fases següents (modificació DOGC 29-12-2022 i correcció d'errades DOGC 22-02-2023)

 1. Primera fase: fase d'oposició.
 2. Segona fase: fase de concurs.
 3. Tercera fase: fase formativa de caràcter selectiu.
 4. Quarta fase: fase de pràctiques.

Primera fase: fase d'oposició.

La fase d'oposició es valora fins a un màxim de 60 punts i està constituïda per les proves següents:

 • Primera prova: Test de coneixements i supòsit pràctic, tipus test.
 • Segona prova: prova d'aptitud física.
 • Tercer prova: prova mèdica.
 • Quarta prova: prova de coneixements de llengua catalana.
Primera prova:

a) Primer exercici: Test de coneixements

De caràcter obligatori i no eliminatori

Consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes tipus test més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari específic que consta a la Resolució INT/3497/2021, de 24 de novembre, per la qual s'aproven i es fan públics els temaris de les proves selectives per a l'accés a la categoria d'agent de de l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d'una resposta encertada.

El temps per a realitzar aquest exercici és d'1 hora 20 minuts

La qualificació de l'exercici és de 0 a 25 punts.

b) Segon exercici: Supòsit pràctic, tipus test

De caràcter obligatori i no eliminatori

Consisteix a resoldre un test sobre un supòsit pràctic de 10 preguntes tipus test, més 2 de reserva.

Aquest exercici pot incloure diferents situacions professionals, sobre els coneixements requerits i relacionats amb les funcions de cos/escala del cos convocat

Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d'una resposta encertada.

En cas que els Tribunals Qualificadors acordin l'anul·lació d'alguna pregunta per incorrecció en el plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d'una, s'inclourà, a l'efecte del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva, i així successivament.

El temps per realitzar aquest exercici és de 1h 30 minuts

La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 35 punts.

Segona prova: aptitud física. De caràcter obligatori i eliminatori

Seran convocades a la realització de la prova d'aptitud física les 100 persones participants que, d'entre les aptes de la segona prova hagin obtingut les millors puntuacions en la primera prova. En cas d'empat de puntuació en la posició 100, seran convocades totes les persones empatades en aquesta puntuació.

a) Descripció

La prova física, de caràcter obligatori i eliminatori, consisteix en la realització dels exercicis següents:

 • Cursa de llançadora.
 • Circuit d'agilitat.
 • Pressió sobre banc.
 • Exercici aquàtic.

A l'annex 3 s'especifiquen l'objectiu, la descripció, les normes, la valoració i els barems d'exigència de cada exercici físic.

b) Valoració.

La puntuació total de la prova física és d'apte o no apte.

La prova es valorarà d'acord amb la taula d'exigència de l'annex 3. Si la persona participant no arriba a la marca exigida per ser apte/a a cada exercici, serà exclosa de la convocatòria

Organització de la prova:

En aquesta prova el Tribunal Qualificador comptarà amb l'assessorament de professionals especialitzats en educació física, amb veu però sense vot, perquè hi col·laborin, els quals es limitaran a prestar col·laboració en les seves especialitats tècniques.

Les persones participants hauran de comportar-se en tot moment amb la correcció deguda. No es podrà provar cap element o material abans de la realització dels exercicis. Qualsevol incompliment de les normes establertes per a l'exercici suposarà la consideració de nul de l'exercici i automàticament la qualificació de no apte. Aquesta circumstància comportarà l'exclusió del procediment pel caràcter eliminatori de la prova d'aptitud física.

Per a la realització de la prova, les persones participants s'hi han de presentar amb roba i calçat esportius. Així mateix, les persones participants assumeixen la responsabilitat de complir les condicions físiques necessàries per desenvolupar els exercicis físics que es descriuen a l'annex 3.

En els exercicis en què hi ha més d'un intent, el resultat vàlid és el millor de tots dos. Quan es consideri oportú i de forma aleatòria, el Tribunal Qualificador podrà fer les proves de consum de substàncies o de grups farmacològics prohibits, d'estimulants o de qualsevol altre tipus de dopatge destinat a augmentar la capacitat física o a modificar els resultats de la prova. El fet de donar un resultat positiu en una de les substàncies que especifica el Comitè Mèdic del Comitè Olímpic Internacional o el fet de negar-se a sotmetre's a aquestes proves seran motiu d'exclusió del procés de selecció.

Les dones que el dia de la prova d'aptitud física estiguin embarassades o no hagin complert les setze setmanes des del naixement del fill o filla poden sol·licitar al Tribunal Qualificador l'ajornament de la realització de la prova fins a la següent convocatòria d'accés a la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals.

Aquesta sol·licitud s'ha de presentar en la forma prevista a la base 5.2 abans de la data de realització de la prova d'aptitud física i haurà d'anar acompanyada, obligatòriament, d'un certificat mèdic que acrediti la situació al·legada.

En cas d'ajornament, les participants podran mantenir fins a la següent convocatòria de selecció la nota de la primera prova (coneixements teoricopràctics). Aquesta reserva quedarà condicionada al fet que la prova efectuada no s'hagi modificat de forma substancial en el procés de selecció següent.

Les participants amb reserva de la nota de la primera prova (coneixements teoricopràctics) hauran de presentar una sol·licitud de participació en la propera convocatòria i hauran de fer la resta de proves que s'especifiquin a les bases de la nova convocatòria.

Tercera prova: prova mèdica. De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix en un reconeixement mèdic a les persones participants, realitzat per professionals mèdics col·legiats designats pel Tribunal Qualificador, a fi d'acreditar que no pateixen cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment les funcions pròpies de la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals, d'acord amb les causes d'exclusió mèdiques establertes a l'annex 4.

La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte.

Les persones participants incloses en alguna de les causes d'exclusió mèdica establertes a l'annex 4 quedaran excloses de la convocatòria. El Tribunal Qualificador aprovarà i farà pública la llista amb les persones excloses. A l'inici de la prova, les persones participants han d'emplenar un qüestionari mèdic orientatiu amb la declaració jurada de malalties i de tractaments mèdics. El fet que una persona participant no empleni aquest qüestionari, així com l'omissió intencionada o la falsedat de les dades sol·licitades, comporta la seva exclusió automàtica del procés de selecció.

La realització de la prova mèdica implica el consentiment de les persones participants perquè els resultats corresponents es posin a disposició del Tribunal Qualificador per tal que serveixin de fonament per a l'avaluació de la prova.

Es tindran en compte els aspectes següents: mesurament del pes en relació amb l'índex de massa corporal, valoració sensorial, l'aparell locomotor, l'aparell cardiovascular, l'aparell respiratori, el sistema nerviós i exploració mèdica general a fi de valorar el funcionament, les possibles malformacions i alteracions en els diferents aparells que dificultin o impedeixin l'exercici de les funcions pròpies de la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals.

S'efectuaran, com a mínim, les exploracions següents: anàlisi d'orina, anàlisi de sang, electrocardiograma, audiometria i, segons els resultats d'aquestes proves i de la revisió dels paràmetres anteriors, les exploracions complementàries específiques que siguin necessàries per comprovar que la persona participant no està inclosa en cap de les causes d'exclusió mèdiques establertes a l'annex 4.

Cadascuna de les proves que s'han de dur a terme es faran en una única crida en els dies i hores que es determinin.

A fi de determinar la qualificació de la cinquena prova, només es tenen en compte els resultats de les proves dutes a terme en el moment de realització de les proves pels serveis mèdics o les persones especialistes designades pel Tribunal Qualificador, i els seus resultats sempre s'han de referir al moment del reconeixement mèdic. En conseqüència, no tindran validesa les proves i els certificats mèdics o antropomètrics que la persona participant pugui aportar abans, durant o després del dia de la prova mèdica, en relació amb les causes d'exclusió abans esmentades i que són el resultat de proves en circumstàncies diferents per a cada participant.

Quarta prova: prova de coneixements de llengua catalana.

Es convocaran a la realització d'aquesta prova les persones participants que hagin estat declarades aptes en la cinquena prova, prova mèdica, i no hagin acreditat el nivell de llengua catalana requerit per la convocatòria.

Totes les persones participants han de posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1) equivalent o superior, de conformitat amb el que estableixen el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

La realització d'aquest exercici és de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones participants que no n'estiguin exemptes.

 

Segona fase: fase de concurs.

La puntuació màxima de la fase de concurs és de 40 punts. Únicament es valoraran els mèrits que s'indiquen a continuació que s'hagin assolit fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Tercera fase: fase formativa de caràcter selectiu. Curs selectiu a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Aquesta fase consisteix a superar un curs selectiu obligatori i eliminatori d'una durada no superior a 530 hores lectives. En aquest curs s'avalua la capacitat i l'adecuació de l'alumnat per posar en pràctica de manera integrada els coneixements adquirits, les habilitats, les destreses i les actituds amb els quals puguin desenvolupar satisfactòriament les funcions i tasques de la categoria d'agent de l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals.

Qualificació: les persones participants han de superar el curs selectiu determinat per l'ISPC d'acord amb els criteris d'avaluació aprovats per resolució de la seva direcció a proposta de la Junta d'Avaluació del Curs.

Quarta fase: període de pràctiques.

Seran convocades a la realització de la fase de pràctiques, de caràcter obligatori i eliminatori, les persones participants que hagin superat la fase de formació.

DOGC de 29-11-2021

Temari general

 1. La Constitució espanyola: estructura i contingut general. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: estructura i contingut general. Organització territorial i competències de la Generalitat de Catalunya. La competència en matèria de medi ambient establerta a l'Estatut de Catalunya.
 2. Organització de l'Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat. La Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions. Els municipis. Les províncies. Les comarques. Les vegueries.
 3. El procediment administratiu. Els interessats. Els terminis. Els actes administratius. La revisió dels actes en via administrativa. Procediment administratiu sancionador. Concepte d'autoritat i potestats d'inspecció.
 4. El personal al servei de les administracions públiques. Regulació de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Drets i deures del personal funcionari. Situacions administratives. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Mesures d'igualtat per raó de gènere.

Temari específic

 1. El Departament d'Interior: funcions i estructura. La Direcció General d'Agents Rurals. Normativa bàsica reguladora del Cos d'Agents Rurals.
 2. Els agents rurals com a policia judicial. Els delictes sobre l'ordenació del territori i l'urbanisme, sobre el patrimoni històric, contra els recursos naturals i del medi ambient, els relatius a la protecció de la flora, fauna i animals domèstics i dels incendis forestals.
 3. L'activitat cinegètica a Catalunya: normativa i regulació d'aplicació a Catalunya. Modalitats de caça. Classificació dels terrenys cinegètics. Espècies cinegètiques i períodes hàbils. Infraccions.
 4. El Reglament d'armes: tipus d'armes i llicències. Regulació de la tinença, la circulació i l'ús.
 5. L'activitat piscícola a Catalunya: normativa i regulació de la pesca esportiva a les aigües continentals a Catalunya. Classificació de les zones de pesca a Catalunya. Espècies piscícoles i períodes hàbils. Infraccions.
 6. Protecció d'animals: normes generals de protecció dels animals. Animals de companyia: normativa i regulació d'aplicació a Catalunya. Nuclis zoològics. Centres d'acollida d'animals de companyia. Infraccions.
 7. Protecció de la fauna salvatge: normativa i regulació d'aplicació a Catalunya. Catàleg espanyol d'espècies amenaçades. Prohibicions i autoritzacions relacionades amb la fauna protegida. Fauna salvatge autòctona i no autòctona.
 8. Espècies exòtiques invasores de flora i fauna: Catàleg espanyol d'espècies invasores. Prohibicions i autoritzacions relacionades amb espècies exòtiques invasores.
 9. Prevenció d'incendis forestals: normativa i regulació d'aplicació a Catalunya. Infraccions. El Pla especial d'emergències per a incendis forestals de Catalunya (INFOCAT). Les agrupacions de defensa forestal (ADF): regulació legal. El Pla Alfa.
 10. Regulació d'infraestructures relacionades amb la prevenció d'incendis forestals: urbanitzacions, carreteres, vies fèrries, línies elèctriques, aprofitaments forestals, abocadors i àrees recreatives. Regulació d'activitats amb risc d'incendis forestals: autoritzacions i comunicacions. Mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l'activitat agrícola.
 11. Protecció i gestió de les forests: normativa i regulació d'aplicació a Catalunya. Infraccions. Forests: concepte i classificació. Condicions normatives dels aprofitaments forestals regulats: fusta, llenya, suro, pinya, tòfona, ús domèstic i desarrelament d'arbres. L'activitat apícola a Catalunya.
 12. Normativa bàsica de la flora protegida. Catàleg de flora amenaçada de Catalunya. Prohibicions i autoritzacions relacionades amb la flora amenaçada. Arbres monumentals i verd nadalenc.
 13. Legislació estatal i autonòmica en matèria de conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat: catalogació i protecció dels hàbitats de patrimoni natural, espais de la Xarxa Natura 2000, conservació de la biodiversitat. Infraccions.
 14. Protecció dels espais naturals terrestres i marítims: normativa i regulació d'aplicació a Catalunya: Els espais naturals protegits: El Sistema d'Espais Naturals Protegits de Catalunya. Espais naturals de protecció especial (ENPE). Pla d'espais d'interès natural (PEIN). Xarxa Natura 2000. Llocs d'importància comunitària (LIC). Zones d'Especial Conservació (ZEC). Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).
 15. Regulació de l'ús recreatiu dels espais naturals i dels terrenys forestals. Regulació de les activitats fotogràfiques, científiques i esportives. Regulació sobre l'accés motoritzat al medi natural.
 16. Protecció del patrimoni cultural en el medi natural: normativa i regulació aplicable a Catalunya. Infraccions. Normativa bàsica d'urbanisme. Construccions en el sòl no urbanitzable: normativa i regulació aplicable a Catalunya. Infraccions.
 17. Legislació en matèria d'aigües a Catalunya. Zona de servitud i zona de policia de lleres. Usos comuns i usos comuns subjectes a autorització. Regulació del domini públic hidràulic.
 18. Residus: Residus municipals i residus industrials. Els vehicles fora d'ús. Pneumàtics fora d'ús. Runes, terres i altres residus de la construcció. Dejeccions ramaderes.
 19. Les activitats extractives: L'autorització i el programa de restauració a les activitats extractives. Protecció del medi ambient d'aplicació a les activitats extractives. Normes addicionals en els espais d'interès natural afectats per activitats extractives.
 20. Els plans de protecció civil a Catalunya: El Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT). Els plans especials d'emergències a Catalunya. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya (CAT112).
 21. Geografia física i política de Catalunya. Conceptes bàsics sobre geografia.

Clases Presenciales Híbridas

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

Agents Rurals Generalitat de Catalunya-estabilització

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 11€


58€

Comprar la colección

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 11€


58€

Comprar la colección

 • Temari general Cos Agents Rurals Generalitat de Catalunya

  Temari general Cos Agents Rurals Generalitat de...

  23€
 • Qüestionaris Cos Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya

  Qüestionaris Cos Agents Rurals de la Generalitat de ...

  46€


*Sin gastos de envío para compras superiores a 51€ (no aplica a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

EJERCICIOS

El procediment selectiu és el de concurs oposició i consta de les fases següents (modificació DOGC 29-12-2022 i correcció d'errades DOGC 22-02-2023)

 1. Primera fase: fase d'oposició.
 2. Segona fase: fase de concurs.
 3. Tercera fase: fase formativa de caràcter selectiu.
 4. Quarta fase: fase de pràctiques.

Primera fase: fase d'oposició.

La fase d'oposició es valora fins a un màxim de 60 punts i està constituïda per les proves següents:

 • Primera prova: Test de coneixements i supòsit pràctic, tipus test.
 • Segona prova: prova d'aptitud física.
 • Tercer prova: prova mèdica.
 • Quarta prova: prova de coneixements de llengua catalana.
Primera prova:

a) Primer exercici: Test de coneixements

De caràcter obligatori i no eliminatori

Consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes tipus test més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari específic que consta a la Resolució INT/3497/2021, de 24 de novembre, per la qual s'aproven i es fan públics els temaris de les proves selectives per a l'accés a la categoria d'agent de de l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d'una resposta encertada.

El temps per a realitzar aquest exercici és d'1 hora 20 minuts

La qualificació de l'exercici és de 0 a 25 punts.

b) Segon exercici: Supòsit pràctic, tipus test

De caràcter obligatori i no eliminatori

Consisteix a resoldre un test sobre un supòsit pràctic de 10 preguntes tipus test, més 2 de reserva.

Aquest exercici pot incloure diferents situacions professionals, sobre els coneixements requerits i relacionats amb les funcions de cos/escala del cos convocat

Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d'una resposta encertada.

En cas que els Tribunals Qualificadors acordin l'anul·lació d'alguna pregunta per incorrecció en el plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d'una, s'inclourà, a l'efecte del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva, i així successivament.

El temps per realitzar aquest exercici és de 1h 30 minuts

La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 35 punts.

Segona prova: aptitud física. De caràcter obligatori i eliminatori

Seran convocades a la realització de la prova d'aptitud física les 100 persones participants que, d'entre les aptes de la segona prova hagin obtingut les millors puntuacions en la primera prova. En cas d'empat de puntuació en la posició 100, seran convocades totes les persones empatades en aquesta puntuació.

a) Descripció

La prova física, de caràcter obligatori i eliminatori, consisteix en la realització dels exercicis següents:

 • Cursa de llançadora.
 • Circuit d'agilitat.
 • Pressió sobre banc.
 • Exercici aquàtic.

A l'annex 3 s'especifiquen l'objectiu, la descripció, les normes, la valoració i els barems d'exigència de cada exercici físic.

b) Valoració.

La puntuació total de la prova física és d'apte o no apte.

La prova es valorarà d'acord amb la taula d'exigència de l'annex 3. Si la persona participant no arriba a la marca exigida per ser apte/a a cada exercici, serà exclosa de la convocatòria

Organització de la prova:

En aquesta prova el Tribunal Qualificador comptarà amb l'assessorament de professionals especialitzats en educació física, amb veu però sense vot, perquè hi col·laborin, els quals es limitaran a prestar col·laboració en les seves especialitats tècniques.

Les persones participants hauran de comportar-se en tot moment amb la correcció deguda. No es podrà provar cap element o material abans de la realització dels exercicis. Qualsevol incompliment de les normes establertes per a l'exercici suposarà la consideració de nul de l'exercici i automàticament la qualificació de no apte. Aquesta circumstància comportarà l'exclusió del procediment pel caràcter eliminatori de la prova d'aptitud física.

Per a la realització de la prova, les persones participants s'hi han de presentar amb roba i calçat esportius. Així mateix, les persones participants assumeixen la responsabilitat de complir les condicions físiques necessàries per desenvolupar els exercicis físics que es descriuen a l'annex 3.

En els exercicis en què hi ha més d'un intent, el resultat vàlid és el millor de tots dos. Quan es consideri oportú i de forma aleatòria, el Tribunal Qualificador podrà fer les proves de consum de substàncies o de grups farmacològics prohibits, d'estimulants o de qualsevol altre tipus de dopatge destinat a augmentar la capacitat física o a modificar els resultats de la prova. El fet de donar un resultat positiu en una de les substàncies que especifica el Comitè Mèdic del Comitè Olímpic Internacional o el fet de negar-se a sotmetre's a aquestes proves seran motiu d'exclusió del procés de selecció.

Les dones que el dia de la prova d'aptitud física estiguin embarassades o no hagin complert les setze setmanes des del naixement del fill o filla poden sol·licitar al Tribunal Qualificador l'ajornament de la realització de la prova fins a la següent convocatòria d'accés a la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals.

Aquesta sol·licitud s'ha de presentar en la forma prevista a la base 5.2 abans de la data de realització de la prova d'aptitud física i haurà d'anar acompanyada, obligatòriament, d'un certificat mèdic que acrediti la situació al·legada.

En cas d'ajornament, les participants podran mantenir fins a la següent convocatòria de selecció la nota de la primera prova (coneixements teoricopràctics). Aquesta reserva quedarà condicionada al fet que la prova efectuada no s'hagi modificat de forma substancial en el procés de selecció següent.

Les participants amb reserva de la nota de la primera prova (coneixements teoricopràctics) hauran de presentar una sol·licitud de participació en la propera convocatòria i hauran de fer la resta de proves que s'especifiquin a les bases de la nova convocatòria.

Tercera prova: prova mèdica. De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix en un reconeixement mèdic a les persones participants, realitzat per professionals mèdics col·legiats designats pel Tribunal Qualificador, a fi d'acreditar que no pateixen cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment les funcions pròpies de la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals, d'acord amb les causes d'exclusió mèdiques establertes a l'annex 4.

La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte.

Les persones participants incloses en alguna de les causes d'exclusió mèdica establertes a l'annex 4 quedaran excloses de la convocatòria. El Tribunal Qualificador aprovarà i farà pública la llista amb les persones excloses. A l'inici de la prova, les persones participants han d'emplenar un qüestionari mèdic orientatiu amb la declaració jurada de malalties i de tractaments mèdics. El fet que una persona participant no empleni aquest qüestionari, així com l'omissió intencionada o la falsedat de les dades sol·licitades, comporta la seva exclusió automàtica del procés de selecció.

La realització de la prova mèdica implica el consentiment de les persones participants perquè els resultats corresponents es posin a disposició del Tribunal Qualificador per tal que serveixin de fonament per a l'avaluació de la prova.

Es tindran en compte els aspectes següents: mesurament del pes en relació amb l'índex de massa corporal, valoració sensorial, l'aparell locomotor, l'aparell cardiovascular, l'aparell respiratori, el sistema nerviós i exploració mèdica general a fi de valorar el funcionament, les possibles malformacions i alteracions en els diferents aparells que dificultin o impedeixin l'exercici de les funcions pròpies de la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals.

S'efectuaran, com a mínim, les exploracions següents: anàlisi d'orina, anàlisi de sang, electrocardiograma, audiometria i, segons els resultats d'aquestes proves i de la revisió dels paràmetres anteriors, les exploracions complementàries específiques que siguin necessàries per comprovar que la persona participant no està inclosa en cap de les causes d'exclusió mèdiques establertes a l'annex 4.

Cadascuna de les proves que s'han de dur a terme es faran en una única crida en els dies i hores que es determinin.

A fi de determinar la qualificació de la cinquena prova, només es tenen en compte els resultats de les proves dutes a terme en el moment de realització de les proves pels serveis mèdics o les persones especialistes designades pel Tribunal Qualificador, i els seus resultats sempre s'han de referir al moment del reconeixement mèdic. En conseqüència, no tindran validesa les proves i els certificats mèdics o antropomètrics que la persona participant pugui aportar abans, durant o després del dia de la prova mèdica, en relació amb les causes d'exclusió abans esmentades i que són el resultat de proves en circumstàncies diferents per a cada participant.

Quarta prova: prova de coneixements de llengua catalana.

Es convocaran a la realització d'aquesta prova les persones participants que hagin estat declarades aptes en la cinquena prova, prova mèdica, i no hagin acreditat el nivell de llengua catalana requerit per la convocatòria.

Totes les persones participants han de posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1) equivalent o superior, de conformitat amb el que estableixen el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

La realització d'aquest exercici és de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones participants que no n'estiguin exemptes.

 

Segona fase: fase de concurs.

La puntuació màxima de la fase de concurs és de 40 punts. Únicament es valoraran els mèrits que s'indiquen a continuació que s'hagin assolit fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Tercera fase: fase formativa de caràcter selectiu. Curs selectiu a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Aquesta fase consisteix a superar un curs selectiu obligatori i eliminatori d'una durada no superior a 530 hores lectives. En aquest curs s'avalua la capacitat i l'adecuació de l'alumnat per posar en pràctica de manera integrada els coneixements adquirits, les habilitats, les destreses i les actituds amb els quals puguin desenvolupar satisfactòriament les funcions i tasques de la categoria d'agent de l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals.

Qualificació: les persones participants han de superar el curs selectiu determinat per l'ISPC d'acord amb els criteris d'avaluació aprovats per resolució de la seva direcció a proposta de la Junta d'Avaluació del Curs.

Quarta fase: període de pràctiques.

Seran convocades a la realització de la fase de pràctiques, de caràcter obligatori i eliminatori, les persones participants que hagin superat la fase de formació.

PROGRAMA

DOGC de 29-11-2021

Temari general

 1. La Constitució espanyola: estructura i contingut general. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: estructura i contingut general. Organització territorial i competències de la Generalitat de Catalunya. La competència en matèria de medi ambient establerta a l'Estatut de Catalunya.
 2. Organització de l'Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat. La Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions. Els municipis. Les províncies. Les comarques. Les vegueries.
 3. El procediment administratiu. Els interessats. Els terminis. Els actes administratius. La revisió dels actes en via administrativa. Procediment administratiu sancionador. Concepte d'autoritat i potestats d'inspecció.
 4. El personal al servei de les administracions públiques. Regulació de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Drets i deures del personal funcionari. Situacions administratives. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Mesures d'igualtat per raó de gènere.

Temari específic

 1. El Departament d'Interior: funcions i estructura. La Direcció General d'Agents Rurals. Normativa bàsica reguladora del Cos d'Agents Rurals.
 2. Els agents rurals com a policia judicial. Els delictes sobre l'ordenació del territori i l'urbanisme, sobre el patrimoni històric, contra els recursos naturals i del medi ambient, els relatius a la protecció de la flora, fauna i animals domèstics i dels incendis forestals.
 3. L'activitat cinegètica a Catalunya: normativa i regulació d'aplicació a Catalunya. Modalitats de caça. Classificació dels terrenys cinegètics. Espècies cinegètiques i períodes hàbils. Infraccions.
 4. El Reglament d'armes: tipus d'armes i llicències. Regulació de la tinença, la circulació i l'ús.
 5. L'activitat piscícola a Catalunya: normativa i regulació de la pesca esportiva a les aigües continentals a Catalunya. Classificació de les zones de pesca a Catalunya. Espècies piscícoles i períodes hàbils. Infraccions.
 6. Protecció d'animals: normes generals de protecció dels animals. Animals de companyia: normativa i regulació d'aplicació a Catalunya. Nuclis zoològics. Centres d'acollida d'animals de companyia. Infraccions.
 7. Protecció de la fauna salvatge: normativa i regulació d'aplicació a Catalunya. Catàleg espanyol d'espècies amenaçades. Prohibicions i autoritzacions relacionades amb la fauna protegida. Fauna salvatge autòctona i no autòctona.
 8. Espècies exòtiques invasores de flora i fauna: Catàleg espanyol d'espècies invasores. Prohibicions i autoritzacions relacionades amb espècies exòtiques invasores.
 9. Prevenció d'incendis forestals: normativa i regulació d'aplicació a Catalunya. Infraccions. El Pla especial d'emergències per a incendis forestals de Catalunya (INFOCAT). Les agrupacions de defensa forestal (ADF): regulació legal. El Pla Alfa.
 10. Regulació d'infraestructures relacionades amb la prevenció d'incendis forestals: urbanitzacions, carreteres, vies fèrries, línies elèctriques, aprofitaments forestals, abocadors i àrees recreatives. Regulació d'activitats amb risc d'incendis forestals: autoritzacions i comunicacions. Mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l'activitat agrícola.
 11. Protecció i gestió de les forests: normativa i regulació d'aplicació a Catalunya. Infraccions. Forests: concepte i classificació. Condicions normatives dels aprofitaments forestals regulats: fusta, llenya, suro, pinya, tòfona, ús domèstic i desarrelament d'arbres. L'activitat apícola a Catalunya.
 12. Normativa bàsica de la flora protegida. Catàleg de flora amenaçada de Catalunya. Prohibicions i autoritzacions relacionades amb la flora amenaçada. Arbres monumentals i verd nadalenc.
 13. Legislació estatal i autonòmica en matèria de conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat: catalogació i protecció dels hàbitats de patrimoni natural, espais de la Xarxa Natura 2000, conservació de la biodiversitat. Infraccions.
 14. Protecció dels espais naturals terrestres i marítims: normativa i regulació d'aplicació a Catalunya: Els espais naturals protegits: El Sistema d'Espais Naturals Protegits de Catalunya. Espais naturals de protecció especial (ENPE). Pla d'espais d'interès natural (PEIN). Xarxa Natura 2000. Llocs d'importància comunitària (LIC). Zones d'Especial Conservació (ZEC). Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).
 15. Regulació de l'ús recreatiu dels espais naturals i dels terrenys forestals. Regulació de les activitats fotogràfiques, científiques i esportives. Regulació sobre l'accés motoritzat al medi natural.
 16. Protecció del patrimoni cultural en el medi natural: normativa i regulació aplicable a Catalunya. Infraccions. Normativa bàsica d'urbanisme. Construccions en el sòl no urbanitzable: normativa i regulació aplicable a Catalunya. Infraccions.
 17. Legislació en matèria d'aigües a Catalunya. Zona de servitud i zona de policia de lleres. Usos comuns i usos comuns subjectes a autorització. Regulació del domini públic hidràulic.
 18. Residus: Residus municipals i residus industrials. Els vehicles fora d'ús. Pneumàtics fora d'ús. Runes, terres i altres residus de la construcció. Dejeccions ramaderes.
 19. Les activitats extractives: L'autorització i el programa de restauració a les activitats extractives. Protecció del medi ambient d'aplicació a les activitats extractives. Normes addicionals en els espais d'interès natural afectats per activitats extractives.
 20. Els plans de protecció civil a Catalunya: El Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT). Els plans especials d'emergències a Catalunya. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya (CAT112).
 21. Geografia física i política de Catalunya. Conceptes bàsics sobre geografia.

Datos básicos

Oposición
Agents Rurals Generalitat de Catalunya Estabilització
Organismo
Generalitat de Catalunya-
Tipo de personal
Funcionario
Año
2022
Titulación requerida
Batxillerat o equivalent
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo25-05-2022 | DOGC | Más información
Convocatoria
20-12-2022 | DOGC | Más información
Plazas15 plazas
Turno libre15

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 21-12-2022 hasta 27-01-2023
Derechos de examen
32.15 €
Información solicitudes

La presentació d'aquestes sol·licituds s'efectuarà telemàticament a través del web https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs oposicio/, o del web Tràmits Gencat (https://web.gencat.cat/ca/tramits/23135), mitjançant formulari normalitzat que es posarà a disposició a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria i seguint les instruccions que proporcioni l'aplicació habilitada a l'efecte, de conformitat amb el que preveuen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i el Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital: fins al 20 de gener de 2023, a las 9 hores.

Els imports de la taxa que han de satisfer les persones que participin en aquest procés de selecció, són els que s'indiquen a continuació.

 • a) Taxa general: 32,15 euros.
 • b) Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 20,10 euros.
 • c) Amb bonificació per membre de família monoparental o família nombrosa de categoria especial: 12,05 euros.

Estan exemptes de pagar la taxa les persones que, dins el termini de presentació de sol·licituds de participació, es trobin en situació d'atur i compleixin les dues condicions següents:

 • Estar inscrites en una oficina de treball del Departament de Drets Socials o, si escau, al Servei Públic d'Ocupació Estatal com a demandants d'ocupació no ocupades.
 • No percebre cap prestació econòmica.

Requisitos

 • Titulació Tenir la titulació exigida. Per a l'escala bàsica és la titulació corresponent al subgrup C1: batxillerat, tècnic o qualsevol altre equivalent a aquest, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-lo. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent de l'òrgan competent.
 • Edat Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per la jubilació forçosa.
 • Conducció de vehicles Tenir el permís de conducció de vehicles de la classe B o l'equivalent d'acord amb la normativa aplicable.
 • Capacitat física i psíquica Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
 • Permís d'armes de foc Complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l'obtenció del permís d'ús d'armes de foc.
 • Nacionalitat Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
 • Nivell de suficiència de català (C1) o superior

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación27-02-2023
Fecha reclamacionesdesde 28-02-2023 hasta 13-03-2023
Más informaciónDOGC Enlace
DefinitivaFecha publicación27-04-2023
Más informaciónDOGC Enlace

Ejercicios

Primera prova
Primera prova (Repetició de la prova)
Segona Prova
29-04-2023
01-07-2023
17-09-2023
Fase de concurso

Obertura de la fase de concurs (mèrits) per a les persones que han superat la fase d'oposició: del 13 al 26 d'octubre del 2023

Resoluciones del tribunal

Acuerdo del Tribunal Calificador, de 28.06.2023, de la convocatoria del proceso de estabilización con núm. de registro 643, sobre adaptaciones de la prueba del día 01.07.2023.

ADAMS Test

PreparacióPack EXPRÉS

3.303 preguntas

19.99€

Pago único 19.99

1 mes de acceso

SuscríbetePack EXPERTO

3.303 preguntas

6.66€/mes

Pago único 39.99

6 meses de acceso

SuscríbetePack PREMIUM

3.303 preguntas

4.66€/mes

Pago único 55.99

12 meses de acceso

Suscríbete

Preparació

Tenemos centros especializados en esta preparación y podrás ver los distintos horarios de los grupos que organizan nuestros centros para que elijas el que más te conviene.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRÍCULA
06-02-2024 M de 16:30 a 20:30 145 € /mes Barcelona Matricúlate

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!

*Grupo Híbrido, el alumno tendrá compañeros en modalidad presencial.


SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en [email protected]. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test