Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Auxiliar Administratiu DIPSALUT

Información Básica

Oposición
Auxiliar Administratiu DIPSALUT
Organismo
Diputació de Girona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2019
Titulación requerida
Graduat ESO o equivalent
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo20-02-2019 | BOPG | Más información
Convocatoria
12-03-2019 | DOGC | Más información
Bases de convocatoria07-03-2019 | BOPG | Más información
Plazas5 plazas

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 13-03-2019 hasta 01-04-2019
Enlace instancia
Más información
Derechos de examen
9.32 €

Primer exercici

Valoració dels coneixements orals i/o escrits de llengua catalana, mitjançant un prova de nivell equiparable al de suficiència o C. L’exercici podrà ser substituït per l’aportació de certificat del nivell de suficiència de la Junta Permanent del Català, o equivalent.

Segon exercici

Consistirà a desenvolupar, per escrit, un qüestionari de 30 preguntes, amb respostes alternatives, relaciones amb el programa de temes, determinades pel Tribunal. Els aspirants disposaran d’un període màxim d’una hora per a respondre les preguntes esmentades. Les respostes errònies no descomptaran. La puntuació màxima d’aquest exercici és de 12 punts, a raó de 0,40 punts per resposta encertada.

Aquest exercici no és eliminatori.

Tercer exercici

Consistirà a desenvolupar, per escrit, amb caràcter pràctic durant un període màxim de dos hores, dos supòsits a escollir entre tres, relacionats amb el programa de temes. La puntuació màxima d’aquest exercici és de 12 punts i caldrà obtenir una nota mínima de 6 punts per tal de superar l’oposició i passar a la fase de concurs.

Es valoraran especialment en aquest exercici el nivell de formació general, la composició gramatical i la claredat d’exposició.

 1. La Constitució Espanyola de 1978. Significat i estructura. Principis generals. Reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional.
 2. L’organització territorial de l’Estat a la Constitució. Les Comunitats Autònomes: elaboració, contingut i valor normatiu dels Estatuts d’autonomia.
 3. L’Administració Local. Concepte. Entitats que comprèn. El règim local espanyol. Regulació jurídica.
 4. La província en el règim local. Organització provincial. Competències. El President de la Diputació. Els Vicepresidents. El Ple de la Diputació. La Junta de Govern. Les Comissions informatives.
 5. El Dret administratiu: concepte. Fonts del Dret administratiu. Principis d’actuació de l’Administració Pública. Sotmetiment de l’Administració a la Llei i al Dret.
 6. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú: les fases del procediment administratiu.
 7. L’acte administratiu. Revisió dels actes administratius. Revisió d’ofici. Revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: recursos d’alçada, reposició i extraordinari de revisió.
 8. Registre d’entrada i sortida de documents; comunicacions i notificacions.
 9. La gestió electrònica dels procediments administratius: registres, notificacions i ús de mitjans electrònics. Accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. La Seu electrònica.
 10. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector públic: els òrgans de les administracions públiques. Òrgans administratius i òrgans col·legiats.
 11. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Actes i certificats d’acords.
 12. Procediment de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
 13. Dret dels ciutadans a la informació: accés a arxius i registres. La Llei 19/2014, de 20 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 14. Règim jurídic dels contractes administratius. Elements, tipus i classificació. Distinció dels diferents procediments d’adjudicació.
 15. Concepte, formació i aprovació del pressupost a les entitats locals. Estructura pressupostària a les entitats locals.
 16. Les hisendes locals. Normativa reguladora. Els ingressos: les seves classes. Ordenances fiscals.
 17. El servei públic. Concepte. Les formes de gestió del servei públic.
 18. Els béns de les entitats locals. Concepte, classificació i règim jurídic.
 19. El personal al servei de les entitats locals. Classes de personal. Drets i deures.
 20. El dret de sindicació. Sistema retributiu. Règim disciplinari. Les situacions administratives.
http://www.dipsalut.cat/upload/oferta/selecciopersonal-2.pdf
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

PREPARACIONES SIMILARES

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test