Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Administratiu-va Ajuntament de Salt

Información Básica

Oposición
Administratiu-va Ajuntament de Salt
Organismo
Ajuntament de Salt
Tipo de personal
Funcionario
Año
2020
Titulación requerida
Batxiller o equivalent
Sueldo
22.175,04 € aprox.
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Convocatoria
29-07-2020 | DOGC | Más información
Bases de convocatoria15-06-2020 | BOP | Más información
Plazas6 plazas

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 30-07-2020 hasta 26-08-2020
Enlace instancia
Más información
Información solicitudes

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les persones aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar i formalitzar la sol·licitud a través d’un dels canals següents, essent preferent el telemàtic:

TELEMÀTICAMENT

Al registre electrònic. Caldrà fer-ho amb certificat digital/signatura electrònica mitjançant model oficial i normalitzat. S’ha de fer servir la sol·licitud que indica Administratius O.P.O. 2018-2019 previst a la pàgina web següent: http://www.viladesalt.cat/index.php/recursos-humans

Si encara no esteu en possessió de certificat digital el podeu obtenir fàcilment seguint les instruccions dels enllaços següents:

IdCat-Mobil

https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/

EN SUPORT PAPER:

En aquest cas, la sol·licitud en model oficial i normalitzat s’haurà d’imprimir. S’ha de fer servir la sol·licitud que indica Administratius (O.P.O. 2018-2019) previst a la pàgina web següent: http://www.viladesalt.cat/index.php/recursos-humans

Les sol·licituds es podran presentar:

 • Presencialment al registre general de l’Ajuntament de Salt o qualsevol de les altres formes previstes a l’art. 16.4 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Correu: Si la instància es presenta per correu administratiu caldrà enviar-la en sobre obert certificada així mateix caldrà enviar per e-mail la sol·licitud amb el segell de correus a la següent adreça de correu electrònic: personal@salt.cat, per tal de poder-ne tenir constància dins del termini de presentació d’instàncies.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions i serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva consignació i la comunicació a l'Ajuntament de Salt de qualsevol canvi de les mateixes.

Tareas

Encarregar-se d'executar l'activitat administrativa en l'àmbit d’actuació, sota les instruccions i coordinació del responsable i seguint els procediments establerts.

Funcions genèriques:

 • Fer-se càrrec de la tramitació i seguiment dels expedients administratius que es porten des de l'àmbit, així com dels contactes amb tercers que aquests requereixen.
 • Realitzar càlculs, registres estadístics, bases de dades i qualsevol altra aplicació informàtica per tal de donar resposta a les necessitats de l'àmbit.
 • Recopilar els antecedents documentals i obtenir la informació necessària per a l'execució dels tràmits o expedients econòmics i/o administratius.
 • Mantenir actualitzat l'arxiu, arxivant i classificant documents i correspondència, i preparar les transferències per a l'arxiu definitiu segons criteris fixats de gestió documental.
 • Manejar els diferents equips d'oficina d'acord amb les seves aplicacions per tal de donar resposta a les necessitats de l'àmbit.
 • Introduir dades necessàries per l'elaboració de l'informe de gestió o l'explotació dels indicadors del grau d'assoliment dels objectius de l'àmbit.
 • I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación22-10-2020
Fecha reclamacionesdesde 23-10-2020 hasta 05-11-2020
Más informaciónBOP Enlace

La puntuació total màxima del Concurs-Oposició és de 30 punts i la valoració dels mèrits suposa una puntuació màxima de 7 punts, que no significa més de la tercera part de la puntuació màxima total del conjunt del concurs oposició.

Per tal de garantir la bona marxa del procés el tribunal pot acordar l’alteració de l’ordre de les proves. Així mateix, també pot proposar la realització de dues o més proves o exercicis en un sol dia, i procedir a una correcció seqüencial de les mateixes, segons es vagin superant les precedents.

FASE DE VALORACIÓ DE CONEIXEMENTS I CAPACITATS (Màxim 23 Punts)

Les persones aspirants hauran de superar un procés que estarà format per quatre proves, tres d’elles de caràcter obligatori i eliminatori, ordenades de la manera que el tribunal determini.

La puntuació màxima de la fase d’oposició (coneixements i capacitats) és de 23 punts.

Els exercicis de la fase oposició seran els següents:

Primer Exercici: Prova de català

Aquesta prova s’adequarà al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Aquesta prova és de caràcter obligatori però quedaran exemptes d’aquesta prova les persones que presentin un certificat de coneixement del català del nivell corresponent a la plaça convocada.

Segon Exercici: Prova de coneixements teòrics

Tindrà caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en respondre un qüestionari de 40 preguntes tipus test, el contingut de les quals estarà relacionat amb el temari general i específic que consta en aquestes bases ( ANNEX I) , en el temps que determini el Tribunal i que serà, com a màxim, d’una hora. Cada pregunta correctament contestada serà valorada amb 0,25 punts i cada pregunta incorrecta restarà 0,05 punts.

Tercer exercici: Prova pràctica

Amb caràcter obligatori i eliminatori, tindrà per objecte valorar l’aplicació pràctica dels coneixements teòrics de l’aspirant mitjançant la resolució d’un supòsit o simulació pràctica o preguntes curtes de caràcter pràctic ( a criteri del tribunal) relacionat amb les places i/o llocs a ocupar i d’acord amb el temari específic de cada àrea ( ANNEX II).

El termini màxim per fer aquesta prova és de 90 minuts.

Quart exercici: Prova psicotècnica i entrevista

Es valoraran les aptituds cognitives generals i el perfil de personalitat. Tindrà per objecte apreciar les característiques personals d’adequació a les tasques pròpies dels tècnics mitjans, objecte de la convocatòria, mitjançant la realització d’un test psicotècnic, que avaluarà els corresponents factors de personalitat i d’aptituds.

A criteri del Tribunal, es podrà realitzar una entrevista als candidats que han superat la fase d’oposició. Si el Tribunal acorda la seva realització es realitzarà en la modalitat d’Entrevista Conductual Estructurada (ECE) . Per fer aquesta entrevista el Tribunal pot disposar la incorporació d’assessors/es especialistes, amb veu però sense vot.

La qualificació dels aspirants a cada exercici serà igual a la suma de les puntuacions donades pels membres del tribunal assistents, dividida pel nombre d'aquests. La puntuació definitiva en la fase d'oposició vindrà determinada per la suma de puntuacions obtingudes pels aspirants en els diferents exercicis.

Els opositors seran cridats per a cada exercici en crida única i seran exclosos aquells que no compareguin, llevat dels casos degudament justificats i apreciats lliurement pel Tribunal.

En qualsevol moment del procés selectiu els aspirants podran ser requerits pels membres del tribunal amb la finalitat d'acreditar la seva identitat.

Valoració de les proves fase oposició:

 • La prova de coneixements de llengua catalana es valorarà amb la qualificació d'apte o no apte.
 • La prova de coneixements teòrics es qualificarà fins a un màxim de 10 punts, i seran eliminats els opositors que no arribin a un mínim de 5 punts.
 • La prova pràctica es qualificarà fins un màxim de 10 punts i seran eliminats els aspirants que no arribin a 5 punts.
 • La prova psicotècnica i entrevista (si el Tribunal acorda la realització d’aquesta entrevista), no serà eliminatòria i la seva valoració, fins a un màxim de 3 punts, que es farà de forma conjunta amb l’entrevista que es realitzarà als opositors que hagin superat totes les proves anteriors.

FASE VALORACIÓ DE MÈRITS (Màxim 7 punts)

A partir de l’endemà de la publicació dels resultats del tercer exercici (Prova Pràctica), s’obre un termini de 4 dies hàbils per presentar els mèrits a través dels mateixos canals previstos a la base cinquena d’aquestes bases reguladores. No es valoraran els mèrits presentats fora d’aquest termini.

TEMARI GENERAL

 1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis Generals. Drets i deures fonamentals.
 2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.
 3. El Municipi (I). Concepte i elements. El terme municipal. Alteracions de termes municipals. Legislació bàsica i legislació autonòmica. La població municipal. El Padró d’habitants. L’estatut dels veïns. Drets dels estrangers.
 4. El Municipi (II). L’organització municipal. Òrgans necessaris i òrgans complementaris. Organització municipal a l’Ajuntament de Salt. Reglament orgànic municipal. Els grups polítics.
 5. El Municipi (III) Les competències municipals: sistema de determinació. Competències pròpies, impròpies i delegades. Els serveis mínims. La reserva de serveis.
 6. Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: Drets individuals i deures dels empleats públics. Codi de conducta.
 7. L’Administració pública: principis d’actuació a l’Administració pública: eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació.
 8. L’Administració institucional. Els organismes públics. Els organismes autònoms i les entitats públiques empresarials. Les societats mercantils.
 9. El procediment administratiu: principis generals. Les fases del procediment administratiu. L’acte administratiu: Concepte, elements, classes, requisits i motivació. Tipus de documents administratius. Definició i estructura.
 10. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. Objecte i finalitats d’aquesta llei. Definicions i Principis d’actuació dels poders públics. Règim jurídic i mesures d’igualtat.

TEMARI ESPECÍFIC

 1. Les fonts del Dret Administratiu. El Reglament: titularitat de la potestat reglamentària. Àmbit material del Reglament. El procediment d’elaboració dels reglaments. Eficàcia del reglament. Control dels reglaments il·legals i efectes de la seva anul·lació.
 2. La relació jurídic administrativa. Les persones jurídiques públiques: classes. Capacitat de les persones públiques. L’administrat: concepte i classes. La capacitat dels administrats i les seves causes modificatives. Les situacions jurídiques de l’administrat; drets subjectius i interessos legítims.
 3. L’acte administratiu (I). Concepte. Elements. Classes. Requisits: la motivació i forma.
 4. L’acte administratiu (II). La validesa de l’acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i anul·labilitat. El principi de conservació de l’acte administratiu. La revisió d’actes i disposicions per la pròpia Administració: supòsits. L’acció de nul·litat, procediment, límits. La declaració de lesivitat. La revocació d’actes. La rectificació d’errors materials o de fet.
 5. L’acte administratiu (III). L’eficàcia dels actes administratius: el principi d’autotutela declarativa. Condicions. La notificació: contingut, termini i pràctica. La notificació defectuosa. La publicació. L’aprovació per altra Administració. La demora i retroactivitat de l’eficàcia.
 6. El procediment administratiu(I). Disposicions generals sobre els procediments administratius i normes reguladores dels diferents procediments. Classes d’interessats en el procediment. Drets dels administrats.
 7. El procediment administratiu(II). La iniciació del procediment: classes, esmena i millora de sol·licituds. Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions.
 8. El procediment administratiu(III). Els registres administratius. Termes i terminis: còmput, ampliació i tramitació d’urgència. La Instrucció del procediment: intervenció dels interessats, prova i informes.
 9. El procediment administratiu(IV). Acabament del procediment. L’obligació de resoldre. Contingut de la resolució expressa: principis de congruència i de no agreujament de la situació inicial. L’acabament convencional. La manca de resolució expressa: el règim del silenci administratiu. El desistiment i la renúncia. La caducitat.
 10. Els recursos administratius. Principis generals. Actes susceptibles de recurs administratiu. Regles generals de tramitació dels recursos administratius. Classes de recursos administratius. Les reclamacions econòmic administratives.
 11. Les relacions interadministratives. Principis. Col·laboració, cooperació i coordinació. Convenis. La substitució i la dissolució de Corporacions locals. Impugnació dels actes i acords locals i l’exercici d’accions.
 12. L’activitat de les administracions públiques (I). Tipologia d’activitats. L’activitat de policia o d’intervenció. Els mitjans d’intervenció. L’autorització administrativa. La intervenció administrativa local en l’activitat privada. Les llicències i autoritzacions administratives: les seves classes.
 13. L’activitat de les administracions públiques (II). L’activitat de foment. Tipologia i tècniques. La subvenció. Activitat subvencional de les Administracions Públiques. Procediments de concessió i gestió de les subvencions. Reintegrament de subvencions.
 14. L’activitat de les administracions públiques (III). L’activitat administrativa de prestació de serveis. La iniciativa econòmica pública i els serveis públics. El servei públic. Concepte. Els models de gestió dels serveis públics: gestió directa i gestió indirecta. El servei públic a les entitats locals.
 15. L’activitat de les administracions públiques (IV). La potestat sancionadora: concepte i significat. Principis de l’exercici de la potestat sancionadora. El procediment sancionador i les seves garanties. Mesures sancionadores administratives.
 16. Els contractes administratius (I). Règim jurídic dels contractes de les Administracions públiques: administratius típics, especials i privats. Requisits dels contractes.
 17. Els contractes administratius (II). L’Administració contractant: Ens inclosos i exclosos de l’àmbit de la Llei de Contractes; l’òrgan de contractació. El contractista: capacitat, solvència, prohibicions, classificació.
 18. Els contractes administratius (III). La selecció del contractista, actuacions prèvies a la contractació. Procediments, formes i criteris d’adjudicació. Garanties. Perfeccionament i formalització del contracte.
 19. Els contractes administratius (IV). Execució i modificació dels contractes. Prerrogatives de l’Administració. La revisió de preus. Extinció del contracte. Classes de contractes administratius: contracte d’obres, de gestió de serveis públics i de subministraments. Altres contractes administratius típics.
 20. Tributs locals, Impostos: Classes. Taxes i contribucions especials.
 21. El personal al servei de les Corporacions Locals. Classes i règim jurídic. Plantilles i relacions de llocs de treball. Drets, deures dels empleats públics. Drets econòmics i Seguretat social. Situacions administratives.
 22. Els sistemes de selecció de personal. Accés a la funció pública: Personal funcionari, personal laboral, personal temporal i interí. Òrgans de selecció Convocatòries i procediment selectiu. Provisió de llocs de treball: Formes de provisió. Adscripció definitiva i temporal. Promoció interna i carrera professional. Mobilitat i transferència.
 23. Els béns públics. Tipologia. El domini públic, concepte, naturalesa i elements. Afectació i mutacions demanials. Règim jurídic del domini públic. Utilització: reserva i concessió. Els béns de les entitats locals. Classes. Béns de domini públic. Béns patrimonials. Prerrogatives i potestats de les entitats locals en relació amb els seus béns.
 24. Règim urbanístic del sòl; classificació del sòl; patrimoni municipal del sòl, Pla d’ordenació: classes. La seva formació i aprovació. Efectes. Execucions dels plans d’ordenació: sistemes d’actuació.
 25. L'expropiació forçosa: concepte, fonament, subjectes i objecte. El contingut de 'expropiació forçosa. L'exercici de la potestat expropiatòria. Procediment general i procediments especials.
 26. El pressupost General de les Entitats locals. Estructura pressupostària. Elaboració i aprovació: especial referència a les bases d’execució del Pressupost. La pròrroga del Pressupost. Les modificacions de crèdit: concepte, classes i tramitació.
 27. L’execució del pressupost de despeses i ingressos: les seves fases. Els pagaments a justificar. Les bestretes de caixa fixa. Les despeses de caràcter plurianual. La liquidació del Pressupost. Tramitació. El romanent de crèdit. El resultat pressupostari. El romanent de tresoreria.
 28. La transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. La protecció de dades de caràcter personal.
 29. Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica: pilars i principis. El model d’administració electrònica de Catalunya. El règim jurídic
 30. de l’administració electrònica: regulació estatal i de la Generalitat de Catalunya.
 31. Principis de la protecció de dades de caràcter personal. Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades de caràcter personal.
https://seu-e.cat/documents/28465/7224185/RRHH6 - Sol%C2%B7licitud de participaci%C3%B3 en processos selectius/cd26da1b-1385-44da-bd2c-cc9bbad2bb97

Girona

Preparació genèric Auxiliars Corporacions Locals Catalunya

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
18-02-2021 J de 16:00 a 21:00 133 € /mes Inscribirme

Curso Online

Preparació genèric Auxiliars Corporacions Locals Catalunya

RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
Curso de 6 meses con pago en dos plazos

Plazos:

1° Plazo: 306€

2° Plazo: 198€

504 €
PAGOS A PLAZOS

Enero-2021: 306€

Marzo-2021: 198€

Inscribirme
Curso de 9 meses con pago en dos plazos

Plazos:

1° Plazo: 370€

2° Plazo: 240€

610 €
PAGOS A PLAZOS

Enero-2021: 370€

Marzo-2021: 240€

Inscribirme
Curso de 9, 6 ó 4 meses con pago al contado. 10 por ciento de descuento ya incluido en el precio
Duración: 270 días
550 € Inscribirme
Curso de 9, 6 ó 4 meses con pago al contado. 10 por ciento de descuento ya incluido en el precio
Duración: 180 días
455 € Inscribirme
-

Pago a Plazos: si compran del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo se les cobra el siguiente mes. Si la compran la realizan entre el 16 y el 30, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Convocatorias anteriores

Clases por videoconferencia

Preparació genèric Auxiliars Corporacions Locals Catalunya

Tenemos centros especializados en esta preparación y podrás ver los distintos horarios de los grupos que organizan nuestros centros para que elijas el que más te conviene.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRICULA
19-01-2021 M de 17:00 a 20:00 95 € /mes Barcelona Suscribirme
16-02-2021 M de 17:00 a 20:00 118 € /mes Barcelona Suscribirme
15-10-2020 J de 16:00 a 21:00 133 € /mes Barcelona Suscribirme

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!


SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

PREPARACIONES SIMILARES

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test