Tècnic superior de funció administrativa ICS

 

¡Places Convocades!

28 places:

 • 12 de l'OOP 2021.
 • 16 d'estabilització.

Quedarien pendents de convocar les places de l'OEP 2022: 15 places.

S'aprova l'oferta d'ocupació pública de l’ICS per a l'exercici 2023 i la distribució de places per categories. Les 6.211 places autoritzades per l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya es distribueixen en 4.679 places de la taxa específica (21 places per a Tècnic/a superior de la funció administrativa de l'ICS) i 1.532 places de la taxa ordinària de reposició (61 places per a Tècnic/a superior de la funció administrativa).

Prepara't amb nosaltres

T'oferim Classes per Videoconferència.

Retribucions

Si vols conèixer les taules salarials vigents, punxa aquí.

Disposicions específiques dels diferents sistemes de selecció dels processos de selecció convocats.

Concurs de mèrits (fase 1).

Aquest sistema selectiu serveix per fer efectiva l'estabilització d'ocupació pública temporal de llarga durada prevista a les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública i es regeix pels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Aquest sistema selectiu és sens perjudici de la realització, si escau, de la prova d'acreditació dels requisits de participació de coneixements de llengua catalana i/o de llengua castellana per part d'aquelles persones aspirants que no n'estiguin exemptes. Aquesta prova té com a única finalitat l'acreditació del compliment d'aquests requisits de participació, d'acord amb el que estableix el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Concurs oposició d'estabilització (fase 2).

Aquest sistema selectiu serveix per fer efectiva l'estabilització d'ocupació pública temporal prevista a l'article 2 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública i es regeix pels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Les persones aspirants seran convocades per a cada exercici en crida única i quedaran excloses de l'oposició les que no hi compareguin.

En tot cas, les persones aspirants s'han d'atenir en tot moment a les instruccions o protocols que, amb motiu de la crisi sanitària per la COVID-19, dicti l'òrgan convocant amb ocasió de la realització de la prova. Aquestes instruccions o protocols, que s'han de publicar amb antelació respecte de la celebració de la prova, s'han de dictar en tot cas d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries vigents en cada moment.

En aquest procés el sistema de selecció és el concurs oposició, amb una valoració en la fase d'oposició del 60% de la puntuació total i una valoració en la fase de concurs del 40% de la puntuació total.

En aquest procés s'inclourà un percentatge de reserva del 7% del total de places convocades a les persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitat igual o superior al 33%.

Fase d'oposició.

La fase d'oposició versarà sobre les matèries contingudes al temari transversal comú per a totes les categories i les del temari publicat per a cada categoria en els annexos 4 i següents.

L'inici d'aquesta fase es produirà un cop finalitzats els processos selectius que utilitzin el sistema de concurs de mèrits.

La puntuació màxima de la fase d'oposició és de 60 punts, i està constituïda per una prova amb dos exercicis obligatoris. Els exercicis no són eliminatoris si bé, per superar la prova, caldrà obtenir una puntuació mínima de 30 punts en la suma dels dos exercicis.

a) Primer exercici: Test de coneixements.

 • De caràcter obligatori i no eliminatori.
 • Consisteix a respondre un qüestionari de preguntes tipus test amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari transversal i el temari que figura a les bases específiques.
 • Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte.
 • En cas que els tribunals qualificadors acordin l'anul·lació d'alguna pregunta per incorrecció en el plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d'una, l'exercici es corregirà sobre la base del nombre de preguntes que finalment es considerin vàlides.
 • La qualificació de l'exercici és de 0 a 30 punts.

b) Segon exercici: resolució d'un o més supòsit pràctics.

 • De caràcter obligatori i no eliminatori.
 • Consisteix a resoldre un o més supòsits pràctics, sobre el contingut del temari que figura a les bases específiques.
 • La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 30 punts.

Qualificació de la fase d'oposició.

La qualificació de la fase d'oposició serà el resultat de la suma obtinguda dels dos exercicis de la prova. Per superar la fase d'oposició caldrà assolir una puntuació, entre els dos exercicis de la prova, de 30 punts.

Prova de català i castellà.

Les persones que no acreditin el nivell requerit per a la categoria o categoria amb especialitat hauran de realitzar la prova de coneixements d'acord amb l'establert a la base comuna 10.

Fase de concurs.

Tipus de mèrits valorables i distribució:

El 100 % de la puntuació d'aquesta fase (40 punts) es distribuirà entre els mèrits valorables, en una distribució del 90% en serveis prestats i el 10% en altres mèrits curriculars.

Concurs oposició ordinari (fase 3).

El procés de selecció d'aquesta fase correspon a la cobertura per la via ordinària corresponent a les ofertes d'ocupació pública dels anys 2019, 2020 i 2021.

En aquesta fase el sistema de selecció és el concurs oposició, amb una valoració en la fase d'oposició de 2/3 parts de la puntuació total i una valoració en la fase de concurs d'1/3 part de la puntuació total.

En aquest procés s'inclourà un percentatge de reserva del 7% del total de places convocades per a les persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitat igual o superior al 33%, i s'hi acumularà la diferència entre el 7% del total de places ofertes a concurs de mèrits, i les ja adjudicades en aquella fase a personal amb l'esmentada condició legal de discapacitat.

En aquesta fase s'inclourà, d'acord amb l'article 34, de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, un torn de promoció interna del 20% de les places convocades per a totes les categories i del 33% per a les categories d'administratiu/iva i infermeria.

Torn Lliure

Les places assignades al torn de promoció interna que no s'arribin a cobrir s'acumularan al torn lliure.

Fase d'oposició.

Les proves de la fase d'oposició seran les mateixes que s'hauran fet en la fase d'oposició del procés d'estabilització i, per tant, només podran versar sobre els temes del temari transversal comú per a totes les categories i sobre els temes que es determinin expressament en els temaris específics corresponents.

El desenvolupament de la fase d'oposició d'aquest procés és el mateix que el de la fase d'oposició del concurs oposició d'estabilització regulat a l'apartat anterior, llevat de la correcció de les proves, que s'efectuarà un cop finalitzat el procés de selecció de la fase de concurs oposició d'estabilització i la valoració de la prova que, en lloc de ser de 60 punts de puntuació màxima, serà de 100 punts.

La qualificació de la fase d'oposició serà el resultat de la suma obtinguda dels dos exercicis de la prova.

La valoració de cada exercici de la prova serà de 0 a 50 punts.

Per superar la fase d'oposició caldrà assolir una puntuació, entre els dos exercicis de la prova, de 50 punts.

Fase de concurs.

Tipus de mèrits valorables i distribució:

 • El 100 % de la puntuació d'aquesta fase (50 punts), es distribuirà entre els mèrits valorables que es relacionen a continuació, en una distribució del 60% en serveis prestats i el 40% en altres mèrits curriculars.

Finalització dels processos selectius.

Resolució dels processos selectius.

Els tribunals publicaran la puntuació final obtinguda amb el número de classificació assolit ordenada i la proposta de nomenament de les persones aspirants que, atenent el nombre de places convocades en cada cas, hagin superat cadascun dels processos de selecció convocats.

En cas d'empat en la puntuació final, es resoldrà d'acord amb els criteris següents:

 • 1er. Ocupar plaça en la mateixa categoria de l'ICS en la data de publicació de la convocatòria.
 • 2n. Si persisteix l'empat, major temps de serveis prestats en la mateixa categoria de l'ICS.
 • 3er. Si persisteix l'empat, major temps de serveis prestats en una categoria homologable en un servei de salut diferent del que convoca.
 • 4t. Si persisteix l'empat, a favor de la persona aspirant de més edat.

TEMARI TRANSVERSAL PER A TOTES LES CATEGORIES

 1. El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L'empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l'Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l'ICS.
 2. L'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d'aplicació, drets i deures del personal estatutari. L'Estatut bàsic de l'empleat públic: objecte i àmbit d'aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius.
 3. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària: dret d'informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals: àmbit d'aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades. La figura del delegat de protecció de dades.
 4. Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
 5. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d'actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista: objecte i finalitat.
 6. Competències digitals. Ofimàtica, intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les dades i les funcions assistencials.

Temari de la categoria de Tècnic/a superior de la funció administrativa a les fases d'oposició del procés d'estabilització i del procés ordinari:

 1. L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. Les fonts del dret administratiu. Principi de legalitat i jerarquia de les normes jurídiques. El reglament: concepte, fonament i classes. Fonament i límits de la potestat reglamentaria. El principi d'inderogabilitat singular dels reglaments.
 2. La relació juridicoadministrativa: concepte i elements. La personalitat jurídica de les administracions públiques. La capacitat jurídica i la capacitat d'obrar. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració Pública. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims.
 3. L'organització administrativa: principis. L'òrgan administratiu: concepte, elements, naturalesa. Classes d'òrgans. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques: règim jurídic, composició i funcionament.
 4. La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa.
 5. L'acte administratiu: concepte i classes. Els elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu.
 6. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.
 7. El procediment administratiu: concepte i principis. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d'aplicació i principis. Els interessats en el procediment. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
 8. L'estructura i fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació i jurisprudència. La utilització de mitjans tècnics en el procediment administratiu. Els drets dels interessats en el procediment administratiu.
 9. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes.
 10. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte i naturalesa. El recurs contenciós administratiu. Les parts. Actes impugnables.
 11. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques: fonament i àmbits de responsabilitat patrimonial. L'acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.
 12. La contractació pública: objecte i àmbit d'aplicació de la Llei de contractes dels sector públic. Negocis i contractes exclosos. La classificació i tipus de contractes. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. La contractació electrònica. Les formes d'adjudicació. La selecció del contractista. Els drets i obligacions del contractista i de l'Administració. La introducció de criteris socials en la contractació pública. L'expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques. Els efectes, el compliment i l'extinció dels contractes administratius.
 13. Convenis. Definició i tipus de convenis. Requisits de validesa i eficàcia. Contingut. Tràmit. Extinció. Efectes de la resolució dels convenis. El Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat.
 14. El patrimoni públic: el domini públic i sistemes d'ús. Els béns patrimonials. L'expropiació forçosa.
 15. L'ètica i els valors a l'Administració. El treball orientat al ciutadà i la satisfacció de les seves necessitats. Servei públic orientat a la ciutadania i a les seves necessitats.
 16. La funció directiva a les organitzacions. El directiu públic. La direcció per objectius. Els quadres de comandament.
 17. Les bases del règim estatutari dels empleats públics: objecte i àmbit d'aplicació. El personal al servei de les administracions públiques. Classes de personal.
 18. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: objecte i àmbit d'aplicació. Òrgans competents en matèria de personal. Classes de personal.
 19. La planificació dels recursos humans a les administracions públiques. Accés a l'ocupació pública. L'oferta d'ocupació pública. La selecció de persones en l'Administració pública. Accés de persones amb discapacitat. Accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea.
 20. La retribució a l'Administració pública. Conceptes retributius. L'avaluació del rendiment dels empleats públics.
 21. Drets i deures dels empleats públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Situacions administratives dels empleats públics. Permisos i conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.
 22. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels funcionaris públics. Responsabilitat per la gestió dels serveis. Règim disciplinari.
 23. Les relacions laborals i els sistemes de representació i participació a l'Administració pública. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals. Dret de vaga. El Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
 24. Els serveis públics electrònics i el dret de la ciutadania a accedir-hi. La interoperabilitat a les administracions públiques. La interoperabilitat de plataformes i serveis. Les relacions entre administracions públiques. Eines de tramitació, comunicació i notificació interadministrativa. El portal de serveis i tràmits electrònics. L'Oficina Virtual de Tràmits. L'extranet de les administracions públiques catalanes. El registre electrònic i les oficines d'assistència en matèria de registre, compulsa i còpia electrònica.
 25. Seguretat en les actuacions electròniques. Identificació i signatura electròniques. El certificat digital. Tipus de certificats digitals a les administracions catalanes. La representació electrònica dels ciutadans en el procediment administratiu. Eines de representació electrònica a la Generalitat.
 26. La gestió documental: gestió general dels documents administratius i gestió dels documents electrònics. L'organització dels documents administratius electrònics. Les còpies electròniques. La conservació i l'eliminació dels documents. Avaluació i tria. Transferència de documents. L'arxiu electrònic únic. El Catàleg de dades i documents electrònics. Arxius del Sistema de gestió documental.
 27. El model de finançament. El pressupost de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari.
 28. Els pressupostos orientats a resultats: conceptes bàsics. Els programes pressupostaris: missió, objectius, serveis i productes i indicadors de seguiment. Els contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats.
 29. La gestió pressupostària. Els principis pressupostaris. L'execució del pressupost de despeses. Procediment general: autorització, disposició, obligació i pagament. Procediments especials d'execució de la despesa. Procediment de pagament.
 30. Els ingressos de la Generalitat de Catalunya: evolució i composició. El model de finançament. El pressupost d'ingressos de la Generalitat: estructura i classificació.
 31. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs.
 32. El control, la supervisió i la fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. El departament competent en matèria de finances. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.
 33. La comptabilitat pública. Comptabilitat de costos i comptabilitat pressupostària. El control de costos: costos per serveis, per procés o activitat i per pacient. L'anàlisi de costos-benefici.
 34. La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya. El Servei Català de la Salut.
 35. Competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de salut. El Departament de Salut.
 36. Un sistema sanitari centrat en la persona. El Pla de Salut de Catalunya: objectius i línies estratègiques.
 37. L'Institut Català de la Salut: estructura general. Estructura orgànica central i estructura de direcció, gestió i administració de les gerències territorials, les unitats de gestió d'atenció primària hospitalària i les unitats de gestió d'atenció hospitalària.
 38. Les àrees bàsiques de salut. Els equips d'atenció primària. El Reglament marc dels equips d'atenció primària. El Reglament marc dels equips d'atenció primària.
 39. Criteris d'ordenació de l'atenció continuada i d'urgències. Modalitats de l'atenció continuada i d'urgències, en l'àmbit de l'atenció primària de salut.
 40. El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).
 41. L'estructura orgànica de direcció, gestió i administració de les institucions hospitalàries gestionades per l'Institut Català de la Salut.
 42. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'Administració. Els drets de les persones interessades. El registre d'activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. L'avaluació d'impacte de privacitat. L'anàlisi de riscos i l'aplicació de mesures de seguretat. Infraccions i sancions.
 43. Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.
 44. El servei públic orientat a la ciutadania. Drets i deures de la ciutadania. Anàlisi de les expectatives. Anàlisi de la demanda. Avaluació de la satisfacció de les persones usuàries. Les cartes de serveis. Portal d'accés del ciutadà al seu espai de salut digital: La meva /Salut.
 45. Exercici de les professions sanitàries. Principis generals. Principis generals de la relació entre els professionals sanitaris i les persones ateses per ells. Llicenciats sanitaris. Diplomats sanitaris. Exercici professional, relacions interprofessionals i gestió clínica en les organitzacions sanitàries. Recerca i docència.
 46. Formació dels professionals sanitaris: principis rectors. Formació pregraduada. Concert entre universitats i els serveis de salut, institucions i centres sanitaris.
 47. Cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut: disposicions generals i prestacions.
 48. L'Estatut Marc. Normes generals de la llei. Objecte. Àmbit d'aplicació. Normes sobre el personal estatutari. Principis i criteris de ordenació del règim estatutari.
 49. Classificació del personal estatutari. Criteri de classificació. Personal estatuari sanitari. Personal estatutari de gestió de serveis. Personal estatutari fix. Personal estatutari temporal.
 50. Planificació i ordenació del personal. Principis generals. Planificació de recursos humans. Plans de ordenació de recursos humans. Plans d'ordenació de recursos humans de l'Institut Català de la Salut. Ordenació del personal estatutari. Creació, modificació i supressió de categories. Registres de personal.
 51. Drets i deures. Drets individuals. Drets col·lectius. Deures
 52. Adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari fix. Adquisició, pèrdua i renúncia. Pèrdua de la nacionalitat. Sanció de separació del servei. Penes d'inhabilitació absoluta i especial. Jubilació. Incapacitat permanent. Recuperació de la condició de personal estatutari fix.
 53. La provisió de llocs de treball: sistemes de provisió. Convocatòries de selecció i requisits de participació. Sistemes de selecció. Accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea. Nomenaments de personal estatutari fix. Selecció de personal temporal. Selecció temporal a l'Institut Català de la Salut: sistemes de selecció, avaluació de competències, definició de perfil. Promoció interna i promoció interna temporal.
 54. Mobilitat del personal. Mobilitat per raó del servei. Mobilitat voluntària. La mobilitat voluntària a l'Institut Català de la Salut. Coordinació i col·laboració en les convocatòries. Comissions de servei.
 55. Desenvolupament dels professionals de l'Institut Català de la Salut. El cicle de la gestió del talent. El cicle de la formació continuada.
 56. II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut.
 57. Jornada de treball, permisos i llicències. Temps de treball i règims de descans: objecte i definicions. Jornada ordinària de treball. Jornada complementària. Règim de jornada especial. Pausa en el treball. Jornada i descansos diaris. Descans setmanal. Vacances anuals. Règim de descansos alternatius. Personal nocturn. Personal a torns. Determinació dels períodes de referència. Caràcter dels períodes de descans. Mesures especials en matèria de salut pública.
 58. Jornades parcials, festes i permisos. Jornada de treball a temps parcial. Règim de festes i permisos. Incompatibilitats.
 59. Retribucions. Criteris generals. Retribucions bàsiques. Retribucions complementàries. Retribucions del personal temporal.
 60. Situacions del personal estatutari. Servei actiu. Serveis especials. Serveis sota altre règim jurídic. Excedència per prestar serveis en el sector públic. Excedència voluntària. Suspensió de funcions. Reingrés al servei actiu.
 61. Règim disciplinari. Responsabilitat disciplinària. Principis de la potestat disciplinària. Classes i prescripcions de les faltes. Classes, anotació, prescripció i cancel·lació de les sancions. Procediment disciplinari. Mesures provisionals.
 62. Representació, participació i negociació col·lectiva. Criteris generals. Meses sectorials de negociació. Pactes i acords.
 63. El sistema espanyol de la Seguretat Social. Antecedents històrics i marc legal dels sistema espanyol de Seguretat Social. El Text refós de la Llei general de la Seguretat Social: estructura i contingut. Acció protectora: contingències i prestacions. La Llei 24/1997, de 15 de juliol, de consolidació i racionalització dels sistema de Seguretat Social: separació i clarificació de les fonts de finançament de la Seguretat Social, prestacions contributives i prestacions no contributives.
 64. Inscripció d'empreses. Afiliació i cotització. Situacions assimilades a la d'alta. Ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en relació amb la inscripció d'empreses, afiliació, altes i baixes de treballadors. Conservació de dades i dret a la informació.
 65. La cotització. La quota: concepte i naturalesa jurídica. Subjectes obligats i subjectes responsables. Naixement i duració de l'obligació de cotitzar.
 66. Bases de cotització, concepte i exclusions. Determinació de les bases de cotització: per contingències comuns, per accidents de treball i malalties professionals. Cotització per hores extraordinàries.
 67. Cotitzacions de les situacions d'incapacitat temporal, maternitat, permanència en alta sense percebre retribució, atur i pluriocupació, contracte a temps parcial, jornada reduïda per guarda legal i vaga parcial.
 68. Tipus de cotització: contingències comuns i professionals. Tipus de cotització per desocupació. Fons de Garantia Salarial i Formació Professional. Bonificacions i reduccions en la quota.
 69. Recaptació de las quotes de la Seguretat Social: competència material. El pagament de quotes: requisits, mitjans i justificats de pagament. Ajornament i fraccionament del pagament de quotes. Devolució d'ingressos indeguts. Prescripció del pagament de quotes.
 70. Recaptació de quotes en període voluntari. Termini reglamentari d'ingrés. Forma d'efectuar el pagament. L'obligació de presentar els documents de cotització. Compensació i deducció en les quotes. Efectes de la falta de cotització en el termini reglamentari. Reclamacions de deute i actes de liquidació. Recàrrecs.
 71. Acció protectora del sistema de la Seguretat Social. Característiques de les prestacions. Règim d'incompatibilitats. Prescripció. Caducitat. Reintegrament de prestacions indegudes. Responsabilitat en ordre a les prestacions.
 72. Assistència sanitària. Assistència sanitària per malaltia comú i accident no laboral, per accident de treball i malaltia professional i per maternitat. Beneficiaris. Reconeixement del dret. Naixement, duració, extinció i contingut. Prestacions farmacèutiques.
 73. Protecció per incapacitat temporal. Concepte, beneficiaris. Naixement, duració i extinció del dret. Quantia de la prestació. Pagament. Gestió. Control de la incapacitat temporal. La protecció per maternitat i embaràs. Tramitació, comunicats de baixa, confirmació i alta i els seus equivalents.
 74. Accidents de treball: concepte, camp d'aplicació i riscos que cobreix. Responsabilitat en matèria d'accident. L'accident in itinere. La notificació d'accidents de treball i malalties professionals. Entitats asseguradores.
 75. El marc jurídic de la prevenció de riscos laborals a Espanya. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, i la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals: principis generals. El Real decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció. Els delegats de prevenció i el comitè de seguretat i salut laboral.
 76. Obligacions de l'empresari en matèria de seguretat i salut en el treball. La integració de la prevenció, l'avaluació de riscos i la planificació preventiva. Els deures de formació, informació i vigilància de la salut. L'actuació en cas de risc greu i imminent i mesures d'emergència. La detecció i prevenció de l'assetjament sexual i psicològic en el lloc de treball.
https://www.ics.intranet.gencat.cat/SGRH/Acces.aspx?ReturnUrl=%2fSGRH%2fInici.aspx
https://www.ics.intranet.gencat.cat/SGRH/Acces.aspx?ReturnUrl=%2fSGRH%2fInici.aspx

Clases Presenciales Híbridas

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

EJERCICIOS

Disposicions específiques dels diferents sistemes de selecció dels processos de selecció convocats.

Concurs de mèrits (fase 1).

Aquest sistema selectiu serveix per fer efectiva l'estabilització d'ocupació pública temporal de llarga durada prevista a les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública i es regeix pels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Aquest sistema selectiu és sens perjudici de la realització, si escau, de la prova d'acreditació dels requisits de participació de coneixements de llengua catalana i/o de llengua castellana per part d'aquelles persones aspirants que no n'estiguin exemptes. Aquesta prova té com a única finalitat l'acreditació del compliment d'aquests requisits de participació, d'acord amb el que estableix el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Concurs oposició d'estabilització (fase 2).

Aquest sistema selectiu serveix per fer efectiva l'estabilització d'ocupació pública temporal prevista a l'article 2 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública i es regeix pels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Les persones aspirants seran convocades per a cada exercici en crida única i quedaran excloses de l'oposició les que no hi compareguin.

En tot cas, les persones aspirants s'han d'atenir en tot moment a les instruccions o protocols que, amb motiu de la crisi sanitària per la COVID-19, dicti l'òrgan convocant amb ocasió de la realització de la prova. Aquestes instruccions o protocols, que s'han de publicar amb antelació respecte de la celebració de la prova, s'han de dictar en tot cas d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries vigents en cada moment.

En aquest procés el sistema de selecció és el concurs oposició, amb una valoració en la fase d'oposició del 60% de la puntuació total i una valoració en la fase de concurs del 40% de la puntuació total.

En aquest procés s'inclourà un percentatge de reserva del 7% del total de places convocades a les persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitat igual o superior al 33%.

Fase d'oposició.

La fase d'oposició versarà sobre les matèries contingudes al temari transversal comú per a totes les categories i les del temari publicat per a cada categoria en els annexos 4 i següents.

L'inici d'aquesta fase es produirà un cop finalitzats els processos selectius que utilitzin el sistema de concurs de mèrits.

La puntuació màxima de la fase d'oposició és de 60 punts, i està constituïda per una prova amb dos exercicis obligatoris. Els exercicis no són eliminatoris si bé, per superar la prova, caldrà obtenir una puntuació mínima de 30 punts en la suma dels dos exercicis.

a) Primer exercici: Test de coneixements.

 • De caràcter obligatori i no eliminatori.
 • Consisteix a respondre un qüestionari de preguntes tipus test amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari transversal i el temari que figura a les bases específiques.
 • Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte.
 • En cas que els tribunals qualificadors acordin l'anul·lació d'alguna pregunta per incorrecció en el plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d'una, l'exercici es corregirà sobre la base del nombre de preguntes que finalment es considerin vàlides.
 • La qualificació de l'exercici és de 0 a 30 punts.

b) Segon exercici: resolució d'un o més supòsit pràctics.

 • De caràcter obligatori i no eliminatori.
 • Consisteix a resoldre un o més supòsits pràctics, sobre el contingut del temari que figura a les bases específiques.
 • La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 30 punts.

Qualificació de la fase d'oposició.

La qualificació de la fase d'oposició serà el resultat de la suma obtinguda dels dos exercicis de la prova. Per superar la fase d'oposició caldrà assolir una puntuació, entre els dos exercicis de la prova, de 30 punts.

Prova de català i castellà.

Les persones que no acreditin el nivell requerit per a la categoria o categoria amb especialitat hauran de realitzar la prova de coneixements d'acord amb l'establert a la base comuna 10.

Fase de concurs.

Tipus de mèrits valorables i distribució:

El 100 % de la puntuació d'aquesta fase (40 punts) es distribuirà entre els mèrits valorables, en una distribució del 90% en serveis prestats i el 10% en altres mèrits curriculars.

Concurs oposició ordinari (fase 3).

El procés de selecció d'aquesta fase correspon a la cobertura per la via ordinària corresponent a les ofertes d'ocupació pública dels anys 2019, 2020 i 2021.

En aquesta fase el sistema de selecció és el concurs oposició, amb una valoració en la fase d'oposició de 2/3 parts de la puntuació total i una valoració en la fase de concurs d'1/3 part de la puntuació total.

En aquest procés s'inclourà un percentatge de reserva del 7% del total de places convocades per a les persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitat igual o superior al 33%, i s'hi acumularà la diferència entre el 7% del total de places ofertes a concurs de mèrits, i les ja adjudicades en aquella fase a personal amb l'esmentada condició legal de discapacitat.

En aquesta fase s'inclourà, d'acord amb l'article 34, de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, un torn de promoció interna del 20% de les places convocades per a totes les categories i del 33% per a les categories d'administratiu/iva i infermeria.

Torn Lliure

Les places assignades al torn de promoció interna que no s'arribin a cobrir s'acumularan al torn lliure.

Fase d'oposició.

Les proves de la fase d'oposició seran les mateixes que s'hauran fet en la fase d'oposició del procés d'estabilització i, per tant, només podran versar sobre els temes del temari transversal comú per a totes les categories i sobre els temes que es determinin expressament en els temaris específics corresponents.

El desenvolupament de la fase d'oposició d'aquest procés és el mateix que el de la fase d'oposició del concurs oposició d'estabilització regulat a l'apartat anterior, llevat de la correcció de les proves, que s'efectuarà un cop finalitzat el procés de selecció de la fase de concurs oposició d'estabilització i la valoració de la prova que, en lloc de ser de 60 punts de puntuació màxima, serà de 100 punts.

La qualificació de la fase d'oposició serà el resultat de la suma obtinguda dels dos exercicis de la prova.

La valoració de cada exercici de la prova serà de 0 a 50 punts.

Per superar la fase d'oposició caldrà assolir una puntuació, entre els dos exercicis de la prova, de 50 punts.

Fase de concurs.

Tipus de mèrits valorables i distribució:

 • El 100 % de la puntuació d'aquesta fase (50 punts), es distribuirà entre els mèrits valorables que es relacionen a continuació, en una distribució del 60% en serveis prestats i el 40% en altres mèrits curriculars.

Finalització dels processos selectius.

Resolució dels processos selectius.

Els tribunals publicaran la puntuació final obtinguda amb el número de classificació assolit ordenada i la proposta de nomenament de les persones aspirants que, atenent el nombre de places convocades en cada cas, hagin superat cadascun dels processos de selecció convocats.

En cas d'empat en la puntuació final, es resoldrà d'acord amb els criteris següents:

 • 1er. Ocupar plaça en la mateixa categoria de l'ICS en la data de publicació de la convocatòria.
 • 2n. Si persisteix l'empat, major temps de serveis prestats en la mateixa categoria de l'ICS.
 • 3er. Si persisteix l'empat, major temps de serveis prestats en una categoria homologable en un servei de salut diferent del que convoca.
 • 4t. Si persisteix l'empat, a favor de la persona aspirant de més edat.

PROGRAMA

TEMARI TRANSVERSAL PER A TOTES LES CATEGORIES

 1. El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L'empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l'Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l'ICS.
 2. L'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d'aplicació, drets i deures del personal estatutari. L'Estatut bàsic de l'empleat públic: objecte i àmbit d'aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius.
 3. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària: dret d'informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals: àmbit d'aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades. La figura del delegat de protecció de dades.
 4. Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
 5. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d'actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista: objecte i finalitat.
 6. Competències digitals. Ofimàtica, intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les dades i les funcions assistencials.

Temari de la categoria de Tècnic/a superior de la funció administrativa a les fases d'oposició del procés d'estabilització i del procés ordinari:

 1. L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. Les fonts del dret administratiu. Principi de legalitat i jerarquia de les normes jurídiques. El reglament: concepte, fonament i classes. Fonament i límits de la potestat reglamentaria. El principi d'inderogabilitat singular dels reglaments.
 2. La relació juridicoadministrativa: concepte i elements. La personalitat jurídica de les administracions públiques. La capacitat jurídica i la capacitat d'obrar. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració Pública. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims.
 3. L'organització administrativa: principis. L'òrgan administratiu: concepte, elements, naturalesa. Classes d'òrgans. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques: règim jurídic, composició i funcionament.
 4. La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa.
 5. L'acte administratiu: concepte i classes. Els elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu.
 6. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.
 7. El procediment administratiu: concepte i principis. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d'aplicació i principis. Els interessats en el procediment. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
 8. L'estructura i fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació i jurisprudència. La utilització de mitjans tècnics en el procediment administratiu. Els drets dels interessats en el procediment administratiu.
 9. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes.
 10. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte i naturalesa. El recurs contenciós administratiu. Les parts. Actes impugnables.
 11. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques: fonament i àmbits de responsabilitat patrimonial. L'acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.
 12. La contractació pública: objecte i àmbit d'aplicació de la Llei de contractes dels sector públic. Negocis i contractes exclosos. La classificació i tipus de contractes. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. La contractació electrònica. Les formes d'adjudicació. La selecció del contractista. Els drets i obligacions del contractista i de l'Administració. La introducció de criteris socials en la contractació pública. L'expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques. Els efectes, el compliment i l'extinció dels contractes administratius.
 13. Convenis. Definició i tipus de convenis. Requisits de validesa i eficàcia. Contingut. Tràmit. Extinció. Efectes de la resolució dels convenis. El Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat.
 14. El patrimoni públic: el domini públic i sistemes d'ús. Els béns patrimonials. L'expropiació forçosa.
 15. L'ètica i els valors a l'Administració. El treball orientat al ciutadà i la satisfacció de les seves necessitats. Servei públic orientat a la ciutadania i a les seves necessitats.
 16. La funció directiva a les organitzacions. El directiu públic. La direcció per objectius. Els quadres de comandament.
 17. Les bases del règim estatutari dels empleats públics: objecte i àmbit d'aplicació. El personal al servei de les administracions públiques. Classes de personal.
 18. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: objecte i àmbit d'aplicació. Òrgans competents en matèria de personal. Classes de personal.
 19. La planificació dels recursos humans a les administracions públiques. Accés a l'ocupació pública. L'oferta d'ocupació pública. La selecció de persones en l'Administració pública. Accés de persones amb discapacitat. Accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea.
 20. La retribució a l'Administració pública. Conceptes retributius. L'avaluació del rendiment dels empleats públics.
 21. Drets i deures dels empleats públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Situacions administratives dels empleats públics. Permisos i conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.
 22. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels funcionaris públics. Responsabilitat per la gestió dels serveis. Règim disciplinari.
 23. Les relacions laborals i els sistemes de representació i participació a l'Administració pública. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals. Dret de vaga. El Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
 24. Els serveis públics electrònics i el dret de la ciutadania a accedir-hi. La interoperabilitat a les administracions públiques. La interoperabilitat de plataformes i serveis. Les relacions entre administracions públiques. Eines de tramitació, comunicació i notificació interadministrativa. El portal de serveis i tràmits electrònics. L'Oficina Virtual de Tràmits. L'extranet de les administracions públiques catalanes. El registre electrònic i les oficines d'assistència en matèria de registre, compulsa i còpia electrònica.
 25. Seguretat en les actuacions electròniques. Identificació i signatura electròniques. El certificat digital. Tipus de certificats digitals a les administracions catalanes. La representació electrònica dels ciutadans en el procediment administratiu. Eines de representació electrònica a la Generalitat.
 26. La gestió documental: gestió general dels documents administratius i gestió dels documents electrònics. L'organització dels documents administratius electrònics. Les còpies electròniques. La conservació i l'eliminació dels documents. Avaluació i tria. Transferència de documents. L'arxiu electrònic únic. El Catàleg de dades i documents electrònics. Arxius del Sistema de gestió documental.
 27. El model de finançament. El pressupost de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari.
 28. Els pressupostos orientats a resultats: conceptes bàsics. Els programes pressupostaris: missió, objectius, serveis i productes i indicadors de seguiment. Els contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats.
 29. La gestió pressupostària. Els principis pressupostaris. L'execució del pressupost de despeses. Procediment general: autorització, disposició, obligació i pagament. Procediments especials d'execució de la despesa. Procediment de pagament.
 30. Els ingressos de la Generalitat de Catalunya: evolució i composició. El model de finançament. El pressupost d'ingressos de la Generalitat: estructura i classificació.
 31. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs.
 32. El control, la supervisió i la fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. El departament competent en matèria de finances. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.
 33. La comptabilitat pública. Comptabilitat de costos i comptabilitat pressupostària. El control de costos: costos per serveis, per procés o activitat i per pacient. L'anàlisi de costos-benefici.
 34. La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya. El Servei Català de la Salut.
 35. Competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de salut. El Departament de Salut.
 36. Un sistema sanitari centrat en la persona. El Pla de Salut de Catalunya: objectius i línies estratègiques.
 37. L'Institut Català de la Salut: estructura general. Estructura orgànica central i estructura de direcció, gestió i administració de les gerències territorials, les unitats de gestió d'atenció primària hospitalària i les unitats de gestió d'atenció hospitalària.
 38. Les àrees bàsiques de salut. Els equips d'atenció primària. El Reglament marc dels equips d'atenció primària. El Reglament marc dels equips d'atenció primària.
 39. Criteris d'ordenació de l'atenció continuada i d'urgències. Modalitats de l'atenció continuada i d'urgències, en l'àmbit de l'atenció primària de salut.
 40. El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).
 41. L'estructura orgànica de direcció, gestió i administració de les institucions hospitalàries gestionades per l'Institut Català de la Salut.
 42. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'Administració. Els drets de les persones interessades. El registre d'activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. L'avaluació d'impacte de privacitat. L'anàlisi de riscos i l'aplicació de mesures de seguretat. Infraccions i sancions.
 43. Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.
 44. El servei públic orientat a la ciutadania. Drets i deures de la ciutadania. Anàlisi de les expectatives. Anàlisi de la demanda. Avaluació de la satisfacció de les persones usuàries. Les cartes de serveis. Portal d'accés del ciutadà al seu espai de salut digital: La meva /Salut.
 45. Exercici de les professions sanitàries. Principis generals. Principis generals de la relació entre els professionals sanitaris i les persones ateses per ells. Llicenciats sanitaris. Diplomats sanitaris. Exercici professional, relacions interprofessionals i gestió clínica en les organitzacions sanitàries. Recerca i docència.
 46. Formació dels professionals sanitaris: principis rectors. Formació pregraduada. Concert entre universitats i els serveis de salut, institucions i centres sanitaris.
 47. Cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut: disposicions generals i prestacions.
 48. L'Estatut Marc. Normes generals de la llei. Objecte. Àmbit d'aplicació. Normes sobre el personal estatutari. Principis i criteris de ordenació del règim estatutari.
 49. Classificació del personal estatutari. Criteri de classificació. Personal estatuari sanitari. Personal estatutari de gestió de serveis. Personal estatutari fix. Personal estatutari temporal.
 50. Planificació i ordenació del personal. Principis generals. Planificació de recursos humans. Plans de ordenació de recursos humans. Plans d'ordenació de recursos humans de l'Institut Català de la Salut. Ordenació del personal estatutari. Creació, modificació i supressió de categories. Registres de personal.
 51. Drets i deures. Drets individuals. Drets col·lectius. Deures
 52. Adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari fix. Adquisició, pèrdua i renúncia. Pèrdua de la nacionalitat. Sanció de separació del servei. Penes d'inhabilitació absoluta i especial. Jubilació. Incapacitat permanent. Recuperació de la condició de personal estatutari fix.
 53. La provisió de llocs de treball: sistemes de provisió. Convocatòries de selecció i requisits de participació. Sistemes de selecció. Accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea. Nomenaments de personal estatutari fix. Selecció de personal temporal. Selecció temporal a l'Institut Català de la Salut: sistemes de selecció, avaluació de competències, definició de perfil. Promoció interna i promoció interna temporal.
 54. Mobilitat del personal. Mobilitat per raó del servei. Mobilitat voluntària. La mobilitat voluntària a l'Institut Català de la Salut. Coordinació i col·laboració en les convocatòries. Comissions de servei.
 55. Desenvolupament dels professionals de l'Institut Català de la Salut. El cicle de la gestió del talent. El cicle de la formació continuada.
 56. II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut.
 57. Jornada de treball, permisos i llicències. Temps de treball i règims de descans: objecte i definicions. Jornada ordinària de treball. Jornada complementària. Règim de jornada especial. Pausa en el treball. Jornada i descansos diaris. Descans setmanal. Vacances anuals. Règim de descansos alternatius. Personal nocturn. Personal a torns. Determinació dels períodes de referència. Caràcter dels períodes de descans. Mesures especials en matèria de salut pública.
 58. Jornades parcials, festes i permisos. Jornada de treball a temps parcial. Règim de festes i permisos. Incompatibilitats.
 59. Retribucions. Criteris generals. Retribucions bàsiques. Retribucions complementàries. Retribucions del personal temporal.
 60. Situacions del personal estatutari. Servei actiu. Serveis especials. Serveis sota altre règim jurídic. Excedència per prestar serveis en el sector públic. Excedència voluntària. Suspensió de funcions. Reingrés al servei actiu.
 61. Règim disciplinari. Responsabilitat disciplinària. Principis de la potestat disciplinària. Classes i prescripcions de les faltes. Classes, anotació, prescripció i cancel·lació de les sancions. Procediment disciplinari. Mesures provisionals.
 62. Representació, participació i negociació col·lectiva. Criteris generals. Meses sectorials de negociació. Pactes i acords.
 63. El sistema espanyol de la Seguretat Social. Antecedents històrics i marc legal dels sistema espanyol de Seguretat Social. El Text refós de la Llei general de la Seguretat Social: estructura i contingut. Acció protectora: contingències i prestacions. La Llei 24/1997, de 15 de juliol, de consolidació i racionalització dels sistema de Seguretat Social: separació i clarificació de les fonts de finançament de la Seguretat Social, prestacions contributives i prestacions no contributives.
 64. Inscripció d'empreses. Afiliació i cotització. Situacions assimilades a la d'alta. Ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en relació amb la inscripció d'empreses, afiliació, altes i baixes de treballadors. Conservació de dades i dret a la informació.
 65. La cotització. La quota: concepte i naturalesa jurídica. Subjectes obligats i subjectes responsables. Naixement i duració de l'obligació de cotitzar.
 66. Bases de cotització, concepte i exclusions. Determinació de les bases de cotització: per contingències comuns, per accidents de treball i malalties professionals. Cotització per hores extraordinàries.
 67. Cotitzacions de les situacions d'incapacitat temporal, maternitat, permanència en alta sense percebre retribució, atur i pluriocupació, contracte a temps parcial, jornada reduïda per guarda legal i vaga parcial.
 68. Tipus de cotització: contingències comuns i professionals. Tipus de cotització per desocupació. Fons de Garantia Salarial i Formació Professional. Bonificacions i reduccions en la quota.
 69. Recaptació de las quotes de la Seguretat Social: competència material. El pagament de quotes: requisits, mitjans i justificats de pagament. Ajornament i fraccionament del pagament de quotes. Devolució d'ingressos indeguts. Prescripció del pagament de quotes.
 70. Recaptació de quotes en període voluntari. Termini reglamentari d'ingrés. Forma d'efectuar el pagament. L'obligació de presentar els documents de cotització. Compensació i deducció en les quotes. Efectes de la falta de cotització en el termini reglamentari. Reclamacions de deute i actes de liquidació. Recàrrecs.
 71. Acció protectora del sistema de la Seguretat Social. Característiques de les prestacions. Règim d'incompatibilitats. Prescripció. Caducitat. Reintegrament de prestacions indegudes. Responsabilitat en ordre a les prestacions.
 72. Assistència sanitària. Assistència sanitària per malaltia comú i accident no laboral, per accident de treball i malaltia professional i per maternitat. Beneficiaris. Reconeixement del dret. Naixement, duració, extinció i contingut. Prestacions farmacèutiques.
 73. Protecció per incapacitat temporal. Concepte, beneficiaris. Naixement, duració i extinció del dret. Quantia de la prestació. Pagament. Gestió. Control de la incapacitat temporal. La protecció per maternitat i embaràs. Tramitació, comunicats de baixa, confirmació i alta i els seus equivalents.
 74. Accidents de treball: concepte, camp d'aplicació i riscos que cobreix. Responsabilitat en matèria d'accident. L'accident in itinere. La notificació d'accidents de treball i malalties professionals. Entitats asseguradores.
 75. El marc jurídic de la prevenció de riscos laborals a Espanya. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, i la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals: principis generals. El Real decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció. Els delegats de prevenció i el comitè de seguretat i salut laboral.
 76. Obligacions de l'empresari en matèria de seguretat i salut en el treball. La integració de la prevenció, l'avaluació de riscos i la planificació preventiva. Els deures de formació, informació i vigilància de la salut. L'actuació en cas de risc greu i imminent i mesures d'emergència. La detecció i prevenció de l'assetjament sexual i psicològic en el lloc de treball.

Datos básicos

Oposición
Tècnic superior de funció administrativa ICS
Organismo
Institut Català de la Salut
Tipo de personal
Estatuario
Año
2022
Titulación requerida
Doctor, llicenciat, enginyer,
Sueldo
Al volant de 33.500 euros anuals € aprox.
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo29-12-2022 | DOGC | Más información
Convocatoria
30-12-2022 | DOGC | Más información
Plazas28 plazas

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 02-01-2023 hasta 20-02-2023
Enlace instancia
Más información
Derechos de examen
56 €
Información solicitudes

La sol·licitud de participació en aquests processos de selecció és única en relació amb cadascuna de les categories o categories amb especialitat objecte de convocatòria que consten en els annexos 4 i següents d'aquesta Resolució. A aquest efecte, les persones que vulguin participar en aquests processos de selecció en relació amb més d'una categoria o especialitat hauran d'efectuar una sol·licitud per a cadascuna d'elles.

Les persones aspirants faran una única sol·licitud per a cada categoria o categoria amb especialitat en què vulguin concursar, que els possibilitarà participar en els tres processos de la convocatòria.

Les sol·licituds de participació s'hauran d'adreçar a l'Institut Català de la Salut i s'han de presentar en el termini comú i únic de 20 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

La presentació d'aquestes sol·licituds s'efectuarà telemàticament a través de l'enllaç següent https://www1.ics.gencat.cat/SGRH/Acces.aspx?ReturnUrl=%2fSGRH%2fInici.aspx mitjançant formulari normalitzat que es posarà a disposició a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria i seguint les instruccions que proporcioni l'aplicació habilitada a l'efecte, de conformitat amb el que preveuen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i el Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital.

És imprescindible estar registrat en el Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) que figura a l'enllaç abans indicat per poder fer la inscripció. En cas de no estar registrat, caldrà donar-se d'alta com a nou usuari.

Les dades de caràcter personal s'incorporaran d'ofici i de forma automàtica a la inscripció de participació en la convocatòria i és responsabilitat de la persona aspirant comprovar-ne l'exactitud, i, si escau, instar-ne la correcció davant la direcció de persones o unitat de recursos humans corresponent.

Aquest formulari i canal de presentació són d'ús obligatori per a l'admissió a la participació en la convocatòria, i no es consideraran vàlidament presentades aquelles sol·licituds que s'efectuïn amb un altre formulari o format i/o que es trametin per un altre canal, d'acord amb el que preveuen els articles 16.8 i 66.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i l'article 85.1 del Decret 76/2020, de 4 d'agost.

Per incidències tècniques, s'ha ampliat el termini de presentació d'instàncies. Fins al dia 20 de febrer de 2023

Requisitos

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de l'Annex 1 Bases comunes, s'han de complir els requisits següents:

 • a) Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una titulació oficial de nivell universitari de llicenciatura o grau.
 • b) Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta convocatòria.
 • c) Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exemptes de fer la prova i els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta convocatòria.

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación11-04-2023
Fecha reclamacionesdesde 12-04-2023 hasta 25-04-2023
Más informaciónWeb Enlace
DefinitivaFecha publicación31-05-2023
Más informaciónWeb Enlace

Ejercicios

Segon exercici. Primera prova (previsió)
30-09-2023
Fase de concurso

anunciar que se abre el período de 15 días naturales (del 12 al 26 de julio), para presentar para presentar los méritos.

Observaciones

També pots estar interessat a conèixer la propera convocatòria de >> Gestió ICS

Tecnic i Gestió ICS

Tenemos centros especializados en esta preparación y podrás ver los distintos horarios de los grupos que organizan nuestros centros para que elijas el que más te conviene.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRÍCULA
16-11-2022 X de 16:30 a 20:30 170 € /mes Barcelona Matricúlate

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!

*Grupo Híbrido, el alumno tendrá compañeros en modalidad presencial.


SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en [email protected]. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test