Tècnic superior de funció administrativa ICS

Administración General

Propera convocatòria

Taxa de reposició: 12 places OOP 2021

Taxa de estabilització: 53 places OOP 2018 

Datos básicos

Oposición
Tècnic superior de funció administrativa ICS
Organismo
Institut Català de la Salut
Tipo de personal
Estatuario
Año
2022
Titulación requerida
Doctor, llicenciat, enginyer,
Sueldo
aprox 29.167,88 € aprox.
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo29-12-2021 | DOGC | Más información
Plazas65 plazas

Observaciones

També pots estar interessat a conèixer la propera convocatòria de >> Gestió ICS

d'acord amb la darrera convocatória

El procés de selecció consistirà, en primer lloc, en la resolució dels exercicis de l'oposició en els termes previstos a la base 6, a fi i efecte de determinar els coneixements de les persones aspirants.
Posteriorment, i només per a aquelles persones que hagin superat l'oposició, es valoraran els mèrits acreditats pel sistema de concurs previst a la base 7.
La qualificació final d'aquesta fase serà determinada per la suma de la puntuació obtinguda a l'oposició i al concurs.

OPOSICIÓ

Primer exercici.

Consta de dues proves

Primera prova:

Consistirà en la resolució d'un qüestionari tipus test relatiu al contingut del temari en un període de temps que el tribunal fixarà prèviament.
El valor màxim d'aquest exercici serà de 10 punts.

Segona prova:

Consistirà en la resolució de 5 preguntes curtes d'entre 7 proposades pel tribunal relatives al contingut del temari en un període de temps que el tribunal fixarà prèviament.

El valor màxim d'aquest exercici serà de 10 punts.
El tribunal avaluarà la segona prova de l'exercici exclusivament als aspirants que hagin superat la primera prova de l'exercici.

Segon exercici.

El segon exercici consta de dues proves.

Primera prova:

És la prova de coneixements de llengua catalana.
Consta de dues parts obligatòries:

Primera: s'avaluarà el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text d'un mínim de 150 paraules i d'un màxim de 200 paraules relacionat amb les funcions de les places objecte de convocatòria, i la resposta a un qüestionari sobre aspectes lingüístics.

Segona: s'avaluarà la capacitat d'expressió oral mitjançant la lectura d'un text en veu alta i una conversa sobre temes generals.
Aquesta prova tindrà una durada, com a màxim, de 75 minuts per a la primera part i de 20 minuts per a la segona.
La valoració d'aquesta prova serà d'apte o no apte, i el tribunal fixarà prèviament la puntuació mínima necessària per superar la prova.

Resten exemptes de fer aquesta prova les persones que hagin acreditat documentalment, en el termini previst a la base 3.7) d'aquesta convocatòria, estar en possessió d'algun dels certificats o situacions previstes a la base 3.9.a). Així mateix restaran exclosos de realitzar aquesta prova les persones aspirants que hagin obtingut el certificat acreditatiu de coneixements de llengua catalana abans de la realització del segon exercici de l'oposició, que hauran d'acreditar una vegada superat el primer exercici de l'oposició i en qualsevol cas fins la data de realització del segon exercici.
El Tribunal establirà la forma d'acreditar la titulació de llengua catalana al·legada en la sol·licitud.

Segona prova (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola): És la prova de coneixements de llengua castellana.

De conformitat amb el que estableix l'article 6 del Decret 389/1996, de 2 de desembre, pel qual es regula l'accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les persones aspirants admeses en el procés selectiu que tinguin una nacionalitat d'un estat on la llengua oficial no sigui l'espanyol han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

Per tal d'acreditar el coneixement de llengua castellana, aquestes persones aspirants hauran de fer una prova, que serà avaluada pel tribunal. La prova consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb els assessors especialistes designats pel tribunal.

El temps per fer aquesta prova no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona. La valoració d'aquesta prova serà d'apte o no apte, i el tribunal ha de fixar prèviament la puntuació mínima necessària per superar-la.

Exempció de la prova de coneixements de llengua castellana.
Resten exemptes de fer aquesta prova les persones que hagin acreditat documentalment, i en el termini previst a la base 3.7 d'aquesta convocatòria, estar en possessió d'algun dels certificats o diplomes previstos a la base 3.9.a).

Tercer exercici.

Consisteix a resoldre per escrit un supòsit pràctic d'aplicació dels coneixements del temari, elegits per l'aspirant d'entre dos de plantejats pel tribunal.
Per a la realització d'aquest exercici els aspirants podran disposar del material i la documentació en suport paper que creguin convenient.
El tribunal fixarà prèviament el temps per realitzar aquest exercici. La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 20 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 10 punts.

La qualificació de la fase d'oposició es determinarà mitjançant la suma de les puntuacions obtingudes al primer i tercer exercici.

d'acord amb la darrera convocatòria

DOGC 13/03/2006: Temari de la categoria professional del Grup Tècnic de la Funció Administrativa

I. Dret constitucional. Organització política i administrativa de l'Estat.

Tema 1
La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. Manifestacions del principi d'igualtat i no discriminació per raó de sexe: marc jurídic i jurisprudència sobre les mesures d'acció positiva. El Tribunal Constitucional. El poder judicial: funcions i principis. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Tema 2
Les Corts Generals: composició, organització i atribucions. El Govern: funcions i potestats. Relacions del Govern amb les Corts Generals.

Tema 3
L'organització territorial de l'Estat. L'Administració local: ens que l'integren. Les comunitats autònomes: constitució i competències. El finançament de les comunitats autònomes.

Tema 4
La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d'harmonització.

Tema 5
L'administració pública: principis constitucionals informadors. L'administració institucional. Els organismes autònoms i les entitats públiques empresarials.

II. Organització política i institucional de Catalunya. Formes de govern i d'administració.

Tema 6
L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, contingut i principis fonamentals. El títol preliminar. Tipologia de les competències de la Generalitat de Catalunya. Contingut i abast de la competència exclusiva sobre la promoció de la dona.

Tema 7
El Parlament de Catalunya: composició, funcions i atribucions. El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, atribució i funcions. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.

Tema 8
L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els òrgans superiors, centrals, territorials i consultius de l'Administració de la Generalitat. Els òrgans consultius de la Generalitat de Catalunya en polítiques de dones: el Consell Nacional de Dones de Catalunya i les Assemblees Territorials de Dones de Catalunya. Els departaments i organismes autònoms. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions.

III. La Unió Europea i el dret comunitari, institucions.

Tema 9
Configuració de la Unió Europea: els tractats originaris i de modificació. El Tractat pel qual s'estableix una Constitució per a Europa. Fonts del dret comunitari: classes, aplicació i eficàcia. Les llibertats bàsiques comunitàries. La política de gènere de la Unió Europea: el principi d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes, les accions positives i el mainstreaming. Repercussió de les polítiques comunitàries en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya.

Tema 10
Les institucions comunitàries: la Comissió, el Consell, el Parlament Europeu, el Tribunal de Justícia i el Tribunal de Comptes. Recursos financers i personals de la Unió Europea.

IV. L'Administració pública i el dret administratiu.

Tema 11
L'Administració pública: concepte i principis. La divisió de poders i l'Estat de dret: el dret administratiu. El principi de legalitat. L'activitat discrecional de l'Administració. Control de la discrecionalitat. La desviació de poder.

Tema 12
Les fonts del dret administratiu. Jerarquia de les fonts. Principis constitucionals.

Tema 13
El reglament: concepte i classes de reglaments. Fonaments i límits de la potestat reglamentària. El costum. Els principis generals del dret. La jurisprudència i la doctrina.

Tema 14
La relació juridicoadministrativa: concepte i elements. La personalitat jurídica de les administracions públiques. Tipologia de les entitats públiques. Capacitat jurídica dels ens públics.

Tema 15
El ciutadà com a titular de drets davant l'Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. Capacitat jurídica i capacitat d'obrar. Dret de la ciutadania a l'ús d'un llenguatge no sexista ni androcèntric en el conjunt de textos del llenguatge propi de l'Administració pública.

Tema 16
L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes.

Tema 17
L'organització administrativa: principis. L'òrgan administratiu: concepte, elements i naturalesa. Classes d'òrgans. Els òrgans col·legiats.

Tema 18
La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa.

Tema 19
L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. Executivitat de l'acte administratiu. La notificació i la publicació. Invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret, anul•labilitat. Convalidació.

Tema 20
El procediment administratiu: concepte, principis i importància. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d'aplicació i principis.

Tema 21
El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.

Tema 22
L'estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. La utilització de mitjans tècnics en el procediment administratiu. Els terminis administratius: regulació i jurisprudència. L'elaboració de les disposicions administratives de caràcter general.

Tema 23
Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d'ofici. Revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. Recurs d'alçada, recurs potestatiu de reposició i recurs extraordinari de revisió. Les reclamacions prèvies a l'exercici d'accions civils i laborals.

Tema 24
La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa i regulació. El recurs contenciós administratiu: les parts, capacitat processal, legitimació, representació i defensa. Actes impugnables. La sentència en el procediment contenciós. Execució. Recursos. El recurs contenciós especial dels drets i llibertats fonamentals.

Tema 25
La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. L'acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 26
La contractació administrativa: concepte i fonts. Incidència del dret comunitari europeu. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Àmbit d'aplicació subjectiva. Classificació dels contractes i règim jurídic. La introducció de criteris socials en la contractació pública.

Tema 27
La selecció del contractista: formes i procediments d'adjudicació. Contingut i efectes dels contractes administratius: prerrogatives de l'Administració. La revisió de preus i l'equilibri financer. L'extinció dels contractes administratius: el compliment i la resolució.

Tema 28
Les formes d'activitat administrativa. L'activitat de limitació, arbitral, de servei públic i de foment. Principals manifestacions.

Tema 29
La potestat sancionadora administrativa i el procediment sancionador.

Tema 30
L'expropiació forçosa: concepte, fonament, subjectes i objecte. El contingut de l'expropiació forçosa. L'exercici de la potestat expropiatòria. Procediment general i procediments especials.

V. Organització i funció pública.

Tema 31
L'ètica i els valors a l'Administració. El treball orientat al ciutadà i la satisfacció de les seves necessitats.

Tema 32
La direcció per objectius. Tècniques bàsiques de control i de projectes.

Tema 33
La funció directiva a les organitzacions. Particularitats de la funció gerencial a l'Administració pública. El directiu públic.

Tema 34
“Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (BOE núm. 89, de 13 d’abril de 2007)”

Tema 35
La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

Tema 36
La planificació dels recursos humans a les administracions públiques. La selecció de personal en l'Administració pública. L'oferta pública d'ocupació. Els plans d'ocupació. L'accés a la funció pública de les persones amb nacionalitat dels estats membres de la Unió Europea.

Tema 37
Les relacions de llocs de treball. La carrera professional a l'Administració pública. La provisió de llocs de treball: sistemes de provisió. La promoció professional.

Tema 38
Els sistemes de retribució de l'Administració pública. Conceptes retributius. L'avaluació del rendiment dels empleats públics.

Tema 39
La planificació de la formació i la gestió de recursos humans. Doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre les accions positives a favor de les dones en relació amb la selecció de personal de les administracions públiques.

Tema 40
Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Situacions administratives dels funcionaris. Marc jurídic i contingut de les polítiques de conciliació del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

Tema 41
Responsabilitat civil, penal i administrativa dels funcionaris públics. Règim disciplinari.

Tema 42
Sistemes de representació i participació en l'Administració pública. Normativa vigent sobre òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.

VI. Sistemes d'informació.

Tema 43
Sistemes d'informació per a la direcció i la gestió.

Tema 44
Els sistemes d'informació personal. La informació sobre el personal com a recurs de les polítiques de modernització. La regulació normativa del sistema d'informació de personal de la Generalitat: el Reglament del registre de personal.

Tema 45
Els sistemes d'informació econòmica. La comptabilitat pública general i de costos. Sistema d'informació econòmica com a eina per a una actuació eficient de les administracions.

Tema 46
El regim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Regulació estatal. Regulació de la Generalitat de Catalunya: els decrets d'aplicació. Bases de dades de legislació i jurisprudència.

VII. Gestió pressupostària i financera. Hisenda pública.

Tema 47
Pressupost de les comunitats autònomes. Capítols pressupostaris.

Tema 48
El pressupost de la Generalitat de Catalunya. Preparació, discussió i aprovació. Les lleis de pressupost: contingut essencial.

Tema 49
L'execució del pressupost de despeses. Procediment general: autorització, disposició, obligació i pagament. Procediments especials d'execució de la despesa. Procediment de pagament. Les subvencions.

Tema 50
Els ingressos de la Generalitat de Catalunya. El sistema de finançament: evolució i situació actual del finançament. El pressupost d'ingressos de la Generalitat: estructura i classificació.

Tema 51
Modificacions pressupostàries: crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Transferències. Altres modificacions pressupostàries.

Tema 52
El control pressupostari. El control intern de l'activitat economicofinancera del sector públic. La Intervenció General de la Generalitat. El control extern. La comptabilitat com a mitjà de control.

Tema 53
La comptabilitat pública. Comptabilitat patrimonial i pressupostària. El control de costos: costos per serveis, per procés i per pacient.

Tema 54
Els tributs a l'àmbit de la Generalitat de Catalunya. Impostos, taxes i preus públics.

Tema 55
El patrimoni de la Generalitat de Catalunya: concepte i tipologia. Adquisició, alienació i cessió dels béns de la Generalitat. Afectació i desafectació. Administració i defensa del patrimoni.

VIII. Organització i gestió sanitària.

Tema 56
La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya. El Servei Català de la Salut.

Tema 57
Competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de salut. El Departament de Salut.

Tema 58
El sistema sanitari des d'una perspectiva de gènere. El Pla de Salut de Catalunya: principis generals.

Tema 59
“Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut. Estructura orgànica central i territorial”.

Tema 60
La reforma de l'atenció primària de salut. Les àrees bàsiques de salut. Els equips d'atenció primària.

Tema 61
La integració de les especialitats mèdiques de la xarxa d'atenció primària a Catalunya a les institucions hospitalàries de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP).

Tema 62
Criteris d'ordenació de l'atenció continuada i d'urgències. Modalitats de l'atenció continuada i d'urgències en l'àmbit de l'atenció primària de salut, així com les mesures d'adaptació dels serveis d'urgències corresponents a aquests criteris.

Tema 63
El Reglament marc dels equips d'atenció primària.

Tema 64
La Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP). Estructura i contingut.

Tema 65
L'estructura orgànica de direcció, gestió i administració de les institucions hospitalàries de la Seguretat Social a Catalunya gestionades per l'Institut Català de la Salut.

IX. Ordenació de professions sanitàries i cohesió i qualitat del sistema nacional de salut.

Tema 66
Exercici de les professions sanitàries. Principis generals: relació entre els professionals sanitaris i les persones ateses per ells. Llicenciats sanitaris. Diplomats sanitaris. Gestió clínica en les organitzacions sanitàries. Recerca i docència.

Tema 67
Formació dels professionals sanitaris: principis rectors. Formació pregraduada. Concert entre universitats i els serveis de salut, institucions i centres sanitaris.

Tema 68
Formació especialitzada en ciències de la salut.

Tema 69
Especialitats en ciències de la salut: estructura de les especialitats. Sistema de formació d'especialistes. Programes de formació. Accés a la formació especialitzada.

Tema 70
Cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut.

X. L'Estatut Marc del personal sanitari dels serveis de salut.

Tema 71
Normes generals de la llei. Objecte. Àmbit d'aplicació. Normes sobre el personal estatutari. Principis i criteris de ordenació del règim estatutari.

Tema 72
Classificació del personal estatutari. Criteri de classificació. Personal estatuari sanitari. Personal estatutari de gestió de serveis. Personal estatutari fix. Personal estatutari temporal.

Tema 73
Planificació i ordenació del personal. Principis generals. Planificació de recursos humans. Plans d'ordenació de recursos humans. Ordenació del personal estatutari. Creació, modificació i supressió de categories. Registres de personal.

Tema 74
Drets i deures. Drets individuals. Drets col·lectius.

Tema 75
Adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari fix. Adquisició, pèrdua i renúncia. Pèrdua de nacionalitat. Sanció de separació del servei. Penes d'inhabilitació absoluta i especial. Jubilació. Incapacitat permanent. Recuperació de la condició de personal estatutari fix.

Tema 76
Convocatòries de selecció i requisits de participació. Sistemes de selecció. Nomenaments de personal estatutari fix. Selecció de personal temporal. Promoció interna.

Tema 77
Mobilitat del personal. Mobilitat per raó del servei. Mobilitat voluntària. Coordinació i col·laboració en les convocatòries. Comissions de servei.

Tema 78
“II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut de data 19 de juliol de 2006”.

Tema 79
Jornada de treball, permisos i llicències. Temps de treball i règims de descans: objecte i definicions. Jornada ordinària de treball. Jornada complementària. Règim de jornada especial. Pausa en el treball. Jornada i descansos diaris. Descans setmanal. Vacances anuals. Règim de descansos alternatius. Personal nocturn. Personal a torns. Determinació dels períodes de referència. Caràcter dels períodes de descans. Mesures especials en matèria de salut pública.

Tema 80
Jornades parcials, festes i permisos. Jornada de treball a temps parcial. Règim de festes i permisos.

Tema 81
Retribucions. Criteris generals. Retribucions bàsiques. Retribucions complementàries. Retribucions del personal temporal i dels aspirants en pràctiques.

Tema 82
Situacions del personal estatutari. Servei actiu. Serveis especials. Serveis sota altre règim jurídic. Excedència per prestar serveis en el sector públic. Excedència voluntària. Suspensió de funcions. Reingrés al servei actiu.

Tema 83
Règim disciplinari. Responsabilitat disciplinària. Principis de la potestat disciplinària. Classes i prescripcions de les faltes. Classes, anotació, prescripció i cancel·lació de les sancions. Procediment disciplinari. Mesures provisionals.

Tema 84
Representació, participació i negociació col·lectiva. Criteris generals. Meses sectorials de negociació. Pactes i acords.

XI. Dret del treball.

Tema 85
El dret del treball. Naturalesa i caràcter. Principis fonamentals que l'inspiren. Jurisdicció laboral. Instruments jurídics per a la igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral.

Tema 86
Fonts del dret del treball. Disposicions legals i reglamentàries. L'Estatut dels treballadors: estructura i contingut. Els convenis col·lectius. La voluntat de les parts. El costum laboral. Legislació actual en matèria de conciliació.

Tema 87
Contracte de treball, concepte, naturalesa jurídica, subjectes, objecte, modalitats. Drets i deures. La capacitat contractual. El poder de direcció.

Tema 88
Jornada de treball. Jornada ordinària, règim jurídic, fixació i còmput. Jornades especials. Ampliacions de jornada. Limitacions de jornada. Descans setmanal i festes laborals. Calendari laboral. Vacances anuals. Règim jurídic.

Tema 89
Horari de treball. Treball nocturn, treball a torns. Hores extraordinàries. Concepte, classes i règim jurídic. Retribució o compensació.

Tema 90
Salari. Estructura salarial, salari base i complements salarials. Salari global. Compensació i absorció. Liquidació i pagament. Percepcions extrasalarials.

Tema 91
Renovació del contracte de treball. Modificació substancial de les condicions de treball. Classificació professional: grups i categories professionals. Mobilitat funcional. Realització de treballs de superior o inferior categoria. Mobilitat geogràfica. Trasllats i desplaçaments temporals. Permuta de treballadors.

Tema 92
Suspensió del contracte de treball. Causes, efectes, règim jurídic. Excedències. Interrupcions de la prestació laboral.

Tema 93
Extinció del contracte de treball. Concepte i efectes. Extinció del contracte per causes objectives. Acomiadaments col·lectius. Acomiadaments disciplinaris. Prescripció i caducitat de les accions derivades del contracte de treball.

Tema 94
Conflictes col·lectius de treball.

Tema 95
Representació col·lectiva dels treballadors en l'empresa. Delegats de personal i comitès d'empresa. Competències i funcions. Garanties dels representants dels treballadors. L'acció sindical.

XII. Seguretat Social.

Tema 96
El sistema espanyol de la Seguretat Social. La Llei de bases. Principis informadors. El Text refós de la Llei general de la Seguretat Social: estructura i contingut. La Seguretat Social en la Constitució espanyola. La Llei 24/1997, de 15 de juliol, de consolidació i racionalització del sistema de Seguretat Social.

Tema 97
Àmbit subjectiu d'aplicació del sistema. Camp d'aplicació del Règim General. Regla general, inclusions i exclusions.

Tema 98
Inscripció d'empreses. Afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en el Règim General de la Seguretat Social. Reconeixement del drets i efectes. Número de la Seguretat Social, documents d'identificació i afiliació dels treballadors.

Tema 99
Situacions assimilades a la d'alta. Ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en relació amb la inscripció d'empreses, afiliació, altes i baixes de treballadors. Conservació de dades i dret a la informació.

Tema 100
La cotització. La quota: concepte i naturalesa jurídica. Subjectes obligats i subjectes responsables. Naixement i duració de l'obligació de cotitzar.

Tema 101
Bases de cotització, concepte i exclusions. Determinació de les bases de cotització per contingències comuns. Determinació de les bases de cotització per accidents de treball i malalties professionals. Cotització addicional per hores extraordinàries.

Tema 102
Cotitzacions de les situacions d'incapacitat temporal, maternitat, permanència en alta sense percebre retribució, atur i pluriocupació, contracte a temps parcial, jornada reduïda per guarda legal i vaga parcial.

Tema 103
Tipus de cotització: contingències comunes i professionals. Tipus de cotització per desocupació. Fons de Garantia Salarial i Formació Professional. Bonificacions i reduccions en la quota. Reducció de les quotes per contingències excloses i per col·laboració voluntària en la gestió per contingències comunes.

Tema 104
Recaptació de las quotes de la Seguretat Social: competència material. El pagament de quotes: requisits, mitjans i justificants de pagament. Ajornament i fraccionament del pagament de quotes. Devolució d'ingressos indeguts. Prescripció del pagament de quotes.

Tema 105
Recaptació de quotes en període voluntari. Termini reglamentari d'ingrés. Forma d'efectuar el pagament. L'obligació de presentar els documents de cotització. Compensació i deducció en les quotes. Efectes de la falta de cotització en el termini reglamentari. Reclamacions de deute i actes de liquidació. Recàrrecs.

Tema 106
Acció protectora del sistema de la Seguretat Social. Característiques de les prestacions. Règim d'incompatibilitats. Prescripció. Caducitat. Reintegrament de prestacions indegudes. Responsabilitat en ordre a les prestacions.

Tema 107
Assistència sanitària. Assistència sanitària per malaltia comú i accident no laboral, per accident de treball i malaltia professional i per maternitat. Beneficiaris. Reconeixement del dret. Naixement, duració, extinció i contingut. Prestacions farmacèutiques.

Tema 108
Protecció per incapacitat temporal. Concepte, beneficiaris. Naixement, duració i extinció del dret. Quantia de la prestació. Pagament. Gestió. Control de la incapacitat temporal. La protecció per maternitat i embaràs. Tramitació, parts de baixa, confirmació i alta i els seus equivalents.

Tema 109
Accidents de treball. Concepte. Camp d'aplicació i riscos que cobreix. Responsabilitat en matèria d'accident. L'accident in itinere. Entitats asseguradores. Procediment administratiu per a la formalització del document d'associació. Abonament de primes. La notificació d'accidents. Els comunicats d'accident de treball i malalties professionals.

Tema 110
La Seguretat Social del personal al servei de l'Administració: règim general. Règims especials externs al sistema de la Seguretat Social. La seguretat social dels funcionaris civils de l'Estat.

Tema 111
El sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social. Les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Actuacions d'inspectors i subinspectors. Comeses i atribucions.

XIII. Prevenció de riscos laborals.

Tema 112
El marc jurídic de la prevenció de riscos laborals a Espanya: la Llei 31/1995, de 8 de novembre, i la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. El Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

Tema 113
Especial referència a l'àmbit de la Funció Pública a Catalunya. El Decret 312/1998, d'1 de desembre, pel qual es creen els serveis de prevenció de riscos laborals per al personal al servei de la Administració de la Generalitat. Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tema 114
Obligacions de l'empresari en matèria de seguretat i salut en el treball. La integració de la prevenció, l'avaluació de riscos i la planificació preventiva. Els deures de formació, informació i vigilància de la salut. L'actuació en cas de risc greu i imminent i mesures d'emergència. La detecció i prevenció de l'assetjament sexual i moral al lloc de treball.

Clases Presenciales Híbridas

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

 Acepto el envío de comunicaciones de mi interés.

Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. (''ADAMS'') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus peticiones de información sobre nuestros productos y servicios, solicitadas a través de nuestro formulario electrónico. Puede ejercer sus derechos en adams@adams.es. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test